-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Café Restaurant for Sale
$249,000 South Morang VIC

Join one of the fast growing brands Armaniis cafe, only 12months old withover $40k takings a month with heaps of potential to grow still, fully under management, perfect for partners or family. Please call / text Andy 0413 372 541 (English)


加入一個快速發展的品牌Armaniis咖啡館,只有12個月的歷史,每個月有超過4萬美元的收入,還有很多潛在的增長潛力,全面管理,完美的合作夥伴或家庭。 請致電/短信安迪0413 372 541(英文)


Gia nhập một trong những thương hiệu phát triển nhanh Armaniis cafe, chỉ mới thành lập 12 tháng quai. Hiện thu với giá $40k một tháng với nhiều tiềm năng để phát triển, quản lý đầy đủ, hoàn hảo cho các đối tác hoặc gia đình. Xin vui lòng gọi / nhắn tin Andy 0413 372 541 (tiếng Anh).