-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Bakery NSW

Freehold Bakery & Cafe

$490,000 Toukley NSW

Good position, located on major road of Toukley NSW, a torist town for beach & fishing all year in any seasons. Only 5 minutes to the beach. Well established for many years, stable business. Fully equipped for bakery & cafe as well. Due to other commitment, selling property (freehold) & business total $490,000. Please /text Anna 0432 19 19 58

Vị trí tốt chỉ 5 phút đến biển, nằm trên đường chính ở Toukley NSW thành phố quanh năm đông du khách. Đã thành lập lâu năm, hiện đang kinh doanh tốt, thu nhập cao từ khách vãng lai và khách cư địa phương. Trang thiết bị đầy đủ để làm bánh mì & quán cà phê, nhiều tiềm năng để phát triển thêm. Sang bán luôn bất động sản là căn shop + doanh nghiệp bánh mì & cà phê đang kinh doanh. Giá $490,000 . Xin gọi / nhắn tin Anna 0432 19 19 58

位置優越,位於新南威爾士州圖克利(Toukley NSW)的主要道路上,這裡是全年任何季節的海灘和垂釣鎮

只有5分鐘到海灘。 成立多年,業務穩定。 設備齊全的麵包店和咖啡廳也是如此。 由於其他承諾,出售物業(永久業權)及業務共計490,000元。 請/文本安娜0432 19 19 58

Wholesale Bakery For Sale - $250,000 Neg Syd. NSW

Family owned business established for over 30 years. Supplier of bread to private vendors, restaurants, and cafes throughout Sydney. Excellent opportunity for established bakery to expand their business & clientele. Bakery Located in Auburn industrial area and has a well -established reputation within the bakery industry. For further details please contact Silvio - 0414 725 789 Between 1pm-3pm (English)

批發麵包店出售 - $250,000個戈西德妮。新南威爾士州 - 家族企業,成立超過30年。麵包私人供應商,餐館,並在整個悉尼的咖啡館供應商。為建立麵包店極好的機會來擴大自己的業務和客戶。
麵包店位於奧本工業區和具有烘焙業中的良好聲譽 知詳情,請聯繫西爾維奧 - 0414725789 1 pm-3pm(英文)

Lò bánh mì- $ 250,000 Neg. Syd. NSW - Được thành lập hơn 30 năm. Hiện là nhà cung cấp bánh mì cho các tiệm bán lẻ, nhà hàng, quán cà phê và khắp Sydney. Tuyệt vời cơ hội để mở rộng kinh doanh và khách hàng. Nằm trong khu vực công nghiệp Auburn và có một danh tiếng tốt trong ngành công nghiệp bánh. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với Silvio - 0414 725 789 Từ 1:00-03:00 (tiếng Anh)  

Bakery / Fast food Takeaway, Sutherland Shire NSW $350,000

Bakery / Fast food Takeaway, Sutherland Shire NSW $350,000

Well established for over 20 years. It has just renewed. LoNg lease for the next 10 yrs , trading bread, pie's, sausage roll's and cakes. Open 7 days / per week. It also has a fast food section with BBQ chickens, sandwiches, hambugers and hot chips. Please call / text 0404 625 435

 

麵包店/快餐外賣,薩瑟蘭郡NSW $350,000

那麼成立超過20年。它剛剛續約。長期租約在未來10年,交易麵包,餡餅的,香腸卷的和蛋糕。打開7/每週。它也有燒烤雞,三明治,hambugers和熱芯片快餐部分。詳情請致電/0404 625 435

 

Đã làm tốt đẹp hơn 20 năm qua. Hợp đồng lâu dài còn 10 năm. đang bán bánh mì, kinh doanh, bánh nhân, xúc xích cuộn và bánh ngọt, cùng với gà BBQ, bánh mì, hambugers và khoai tây chiên. Mở 7 ngày / tuần.  Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0404 625 435
Bakery Business for Sale CBD Liverpool NSW $140,000 neg

Long established, well known bussy Continental Bakery for sale in the City Centre of Liverpool, on the main street. Located close to schools and transport, the bakery got excellent exposure with high pedestrian activity. Lots of potential to expand the business with outdoor seating, cakes, cookies,coffee, sandwiches etc. Owner must sell as he has to go overseas. This is a exceptional chance to buy a Great Business for very low price. Turnover $450,000 + Price $140,000 + The price is negotiable as the owner will consider all serious offers. + Please Call or SMS Tom on - 0413 964 374 - Please speak English

Đã làm lâu, nổi tiếng là tiệm bánh ngon  ở Trung tâm thành phố Liverpool, trên các đường phố chính. Nằm gần trường học và giao thông vận tải, thuận lợi cho khách bộ hành. Rất nhiều tiềm năng để mở rộng kinh doanh với chỗ ngồi ngoài trời, bán thêm café với bánh ngọt, bánh quy, cà phê, bánh mì, v.v… Chủ phải bán vì phải đi nước ngoài. Đây là một cơ hội đặc biệt để mua một doanh nghiệp lớn với mức giá rất thấp. Doanh thu $450,000 + Giá $140,000 + Giá có thể thương lư ợng là chủ sở hữu sẽ xem xét tất cả các cung cấp nghiêm trọng. + Xin vui lòng gọi hoặc tin nhắn với Tom - 0413 964 374 - Xin vui lòng nói tiếng Anh

久立,眾所周知布西歐式麵包店出售利物浦的市中心,在主要街道。靠近學校和運輸,麵包店得了優秀的曝光具有很高的步行活動。很多潛在的擴大與室外座位,蛋糕,餅乾,咖啡,三明治等業務. 業主必須出售,因為他有去海外。這是一個特殊的機會,買一個偉大的商業非常低的價格。營業額 $45 萬+價格 $140,000 個+價格面議作為所有者將考慮所有嚴肅的提議。 +請電話或短信湯姆 - 0413 964 374 - (英語) -

Featured Products