-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Bakery QLD

Bakery for Sale Quickly

$30,000 - Marsden QLD 4132

Weekly Sale $5000. Bakery equipment remain leasing till July 2019 ($450 per month). Lease : start new lease and negotiation shopping center (may be $3000 - $4000 for month). Buyer need 3 months lease bond. Don’t asking vendor finance anymore. Cash Of Sale. Please callk / text 0481 00 40 75

Số Bán hàng tuần 5000 đô la. Trang thiết bị đầy đủ cho các loại bánh nướng. Hợp đồng đến tháng 7 năm 2019 (450 mỗi tháng) + tái ký. Người mua cần có khoản đặt cọc (bond) cho 3 tháng. Cash Of Sale. Vui lòng gọi hay nhắn tin 0481 00 40 75

麵包店快速銷售

30,000 - 馬斯登昆士蘭州4132

每週銷售5000美元。 麵包房設備仍然租賃至2019年7月(每月450個)。 租賃:開始新的租賃和談判購物中心(月可能為3000 - 4000)。 買方需要3個月的租賃保證金。 不要再要求供應商融資了。 現金銷售。 請call/ text 0481 00 40 75

Wholesale bakery Business for Sale Brisbane CBD $240,000 Negotiable

Family operated - established 12+ years. Well equiped. Loyal customer base. Operating 6 days. Turnover $540 000 + pa Price $240 000 neg. Please call / text Graham ...  0406 184 293 (English)

整個銷售麵包店生意出售布里斯班 CBD $240,000 個面議

家庭經營 - 成立12年以上。裝備精良。忠實的客戶群。工作6天。營業額$54萬+ PA 售價 $240,000 可議價。詳情請致電/文·格雷厄姆......0406 184 293(英文)

 Đã thành lập 12 năm kinh doanh tốt đẹp. Trang thiết bị hoàn mỹ - Khách hàng trung thành, Hiện hoạt động 6 ngày. Doanh thu  hơn $ 540000 / mỗi năm. Giá $240000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin cho Graham ... 0406 184 293 (Tiếng Anh)

Bakery Business for Sale $122,000 Negotiable - Sunnybank Hills, Qld

Well established for many years, stable business, Good position and located in Sunnybank Hills, Queensland. Customer base, long lease low rent. Fully equipped. Suitable for family, couple or business migration. It's great opportunity shouldn’t be missesd. Please call / text 0450 100 837 (English speaking)

穩定的業務,良好的位置,坐落在新利班山,昆士蘭州。客戶,長期租賃廉租。設備齊全。適合家庭,情侶或商業移民。這是很好的機會,不應該。詳情請致電/文 0450 100 837(英語)

Đã được thành lập trong nhiều năm, kinh doanh ổn định, vị trí tốt và nằm ở Sunnybank Hills, Queensland. Cơ sở khách hàng, cho thuê dài thấp thuê. Trang bị đầy đủ. Thích hợp cho gia đình, cặp vợ chồng hoặc di cư kinh doanh. Đó là cơ hội tuyệt vời không nên missesd. Xin vui lòng gọi / văn bản 0450 100 837 (nói tiếng Anh)

Featured Products