-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Wholesale bakery Business for Sale Brisbane CBD $240,000 Negotiable

Family operated - established 12+ years. Well equiped. Loyal customer base. Operating 6 days. Turnover $540 000 + pa Price $240 000 neg. Please call / text Graham ...  0406 184 293 (English)

整個銷售麵包店生意出售布里斯班 CBD $240,000 個面議

家庭經營 - 成立12年以上。裝備精良。忠實的客戶群。工作6天。營業額$54萬+ PA 售價 $240,000 可議價。詳情請致電/文·格雷厄姆......0406 184 293(英文)

 Đã thành lập 12 năm kinh doanh tốt đẹp. Trang thiết bị hoàn mỹ - Khách hàng trung thành, Hiện hoạt động 6 ngày. Doanh thu  hơn $ 540000 / mỗi năm. Giá $240000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin cho Graham ... 0406 184 293 (Tiếng Anh)

Bakery Business for Sale $122,000 Negotiable - Sunnybank Hills, Qld

Well established for many years, stable business, Good position and located in Sunnybank Hills, Queensland. Customer base, long lease low rent. Fully equipped. Suitable for family, couple or business migration. It's great opportunity shouldn’t be missesd. Please call / text 0450 100 837 (English speaking)

穩定的業務,良好的位置,坐落在新利班山,昆士蘭州。客戶,長期租賃廉租。設備齊全。適合家庭,情侶或商業移民。這是很好的機會,不應該。詳情請致電/文 0450 100 837(英語)

Đã được thành lập trong nhiều năm, kinh doanh ổn định, vị trí tốt và nằm ở Sunnybank Hills, Queensland. Cơ sở khách hàng, cho thuê dài thấp thuê. Trang bị đầy đủ. Thích hợp cho gia đình, cặp vợ chồng hoặc di cư kinh doanh. Đó là cơ hội tuyệt vời không nên missesd. Xin vui lòng gọi / văn bản 0450 100 837 (nói tiếng Anh)

Featured Products