-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Café/Coffee Shop/Restaurant/Takeaway –

Now only $150,000 South Hedland – WA

Donut King Franchise –-Urgent Sale for other business priority – This is a fully fitted-out Donut King store which is profitable. It is currently run very successfully under management giving the current owner a good ROI but it would show an owner/operator an even greater return. This store is in a major shopping mall with a lot of foot traffic in South Hedland on the WA north coast. This is a genuine sea-change opportunity for someone who is looking to escape the madness of big-city life.

Location: South Hedland – WA

Category: Café – Restaurant - Service

This is a golden opportunity to buy a nationally franchised Donut King outlet with an existing track-record of success. The business is located in a major shopping centre, with anchor tenants including Coles and Kmart. South Hedland and the surrounding district is one of the most beautiful coastal areas of Australia. Here you can escape the big-city gridlock and enjoy the ultimate sea-change. You and your family can experience the serenity of coastal living while having the security provided by a national franchise.

The store has a very modern fit-out and includes an seating area exclusively for Donut King customers. Head Office conducts regular national marketing campaigns to ensure that the Donut King name is always at the forefront of people’s minds. Donut King will provide full in-house training for the new franchisee plus they provide ongoing training and support when needed.

-> Easy to Run Business

-> Fully-managed business returning a good ROI to the interstate owners

-> Located in the most prominent Shopping centre in the region.

-> Purchase price includes $15,000 Training Fee

-> Up to 65% Finance option available, subjected to lenders terms & conditions

-> Easy-to-learn business as no cooking is required in kitchen.

-> Good Gross profit margin from a well-established business model

-> Day-time operations only and a single-source supplier makes running the business easy

-> Suitable for RSMS Visa

Donut King have a passion for serving quality products and giving excellent service. This is why customers keep coming back. They also provide continuing superb initial training and ongoing support. Donut King is a premium brand and we would like to have you join us. You can be a hands-on operator or continue to run it under management and get a “real” return on your money. For more information, please contact the owner on the number above 0423 924 875 …TODAY!

Café / Quán Cà Phê / Nhà hàng / Takeaway -

Bây giờ chỉ có $ 150,000 South Hedland - WA

Donut King Franchise - Bán hàng Khẩn cấp cho các ưu tiên kinh doanh khác - Đây là một cửa hàng Donut King được trang bị hoàn toàn có lợi nhuận. Nó hiện đang chạy rất thành công dưới sự quản lý cho chủ sở hữu hiện tại một ROI tốt nhưng nó sẽ cho thấy một chủ sở hữu / nhà điều hành một sự trở lại lớn hơn. Cửa hàng này nằm trong một trung tâm mua sắm lớn với rất nhiều lưu lượng đi bộ ở South Hedland trên bờ biển phía bắc WA. Đây là cơ hội thay đổi biển chính xác cho một ai đó đang tìm kiếm để thoát khỏi sự điên cuồng của cuộc sống thành phố lớn.

Địa điểm: South Hedland - WA

Ngành hàng: Café - Nhà hàng - Dịch vụ

Đây là một cơ hội vàng để mua một cửa hàng Donut King được nhượng quyền thương mại trên toàn quốc với một hồ sơ thành công hiện tại. Kinh doanh này nằm trong một trung tâm mua sắm lớn với những người thuê nhà neo bao gồm Coles và Kmart. South Hedland và khu vực xung quanh là một trong những khu vực duyên hải đẹp nhất của Úc. Ở đây bạn có thể thoát khỏi sự tắc nghẽn của thành phố lớn và tận hưởng sự thay đổi biển cuối cùng. Bạn và gia đình bạn có thể trải nghiệm sự thanh thản của cuộc sống ven biển trong khi vẫn đảm bảo an ninh được cung cấp bởi một đại lý quốc gia.

Cửa hàng có lối trang trí hiện đại và có khu vực tiếp khách riêng cho khách hàng của Donut King. Trụ sở chính tiến hành các chiến dịch tiếp thị quốc gia thường xuyên để đảm bảo rằng tên Donut King luôn ở vị trí hàng đầu trong tâm trí của người dân. Donut King sẽ cung cấp đào tạo đầy đủ cho nhà nhượng quyền mới cùng với việc cung cấp đào tạo liên tục và hỗ trợ khi cần thiết.

-> Dễ dàng để chạy kinh doanh

-> Kinh doanh quản lý hoàn toàn trả lại ROI tốt cho các chủ sở hữu liên tiểu bang

-> Nằm trong trung tâm mua sắm nổi bật nhất trong khu vực.

-> Giá mua bao gồm Học phí $ 15,000

-> Có tới 65% tùy chọn Tài chính, theo điều khoản và điều kiện cho vay

-> Dễ dàng học kinh doanh vì không cần nấu ăn trong nhà bếp.

-> Lợi nhuận gộp tốt từ một mô hình kinh doanh đã được thiết lập tốt

-> Chỉ hoạt động trong ngày và một nhà cung cấp nguồn đơn làm cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng

-> Thích hợp cho RSMS Visa

Donut King có một niềm đam mê để phục vụ các sản phẩm chất lượng và cung cấp dịch vụ xuất sắc. Đó là lý do tại sao khách hàng tiếp tục quay trở lại. Họ cũng cung cấp tiếp tục đào tạo ban đầu tuyệt vời và hỗ trợ liên tục. Donut King là thương hiệu cao cấp và chúng tôi muốn bạn tham gia cùng chúng tôi. Bạn có thể là một nhà cung cấp thực hành hoặc tiếp tục chạy nó dưới sự quản lý và nhận được một "thực" trở lại trên tiền của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chủ nhân theo số 0423 924 875 ... TODAY!

咖啡厅/咖啡店/餐厅/外卖店 -

现在只有15万南Hedland - WA

甜甜圈国王特许经营 - 紧急出售其他业务的优先事项 - 这是一个设施齐全的甜甜圈王有利可图的商店。它目前在管理上运行得非常成功,给当前业主一个很好的投资回报率,但它会向业主/运营商显示更大的回报。这家商店位于华盛顿州北海岸南黑德兰的一个主要购物中心,交通便利。对于那些想逃避大城市生活疯狂的人来说,这是一个真正的转机。

位置:South Hedland - WA

类别:咖啡厅 - 餐厅 - 服务

这是一个千载难逢的机会,可以买下一个全国性的甜甜圈王(Donut King)。该业务位于主要购物中心,主要租户包括Coles和Kmart。南黑德兰和周边地区是澳大利亚最美丽的沿海地区之一。在这里,你可以逃脱大城市的僵局,享受终极的海上变化。您和您的家人在享受国家特许经营所提供的安全的同时,可以体验沿海生活的宁静。

商店有一个非常现代化的装修,并包括专门为甜甜圈客户的休息区。总公司定期进行全国营销活动,以确保甜甜圈王的名字始终走在人们心中。甜甜圈王将为新加盟商提供全面的内部培训,并在需要时提供持续的培训和支持。

- >易于运行的业务

- >全面管理的业务,向州际业主返回良好的投资回报

- >位于该地区最显眼的购物中心。

- >购买价格包括$ 15,000培训费用

- >高达65%的财务选项可用,受贷方条款和条件

- >易于学习的业务,因为不需要在厨房做饭。

- >良好的商业模式毛利率良好

- >只有日间运作和一个单一来源的供应商,使业务轻松运行

- >适用于RSMS签证

甜甜圈王有一个服务优质的产品和优质的服务的热情。这就是客户不断回来的原因。他们还提供持续精湛的初期培训和持续的支持。甜甜圈国王是一个高档品牌,我们希望有你加入我们。您可以成为实际操作员,也可以继续在管理下运行,获得“真正”的回报。欲了解更多信息,请联系店主0423 924 875以上号码...今天!

Featured Products