-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HairNailBeauty QLD

BEAUTY SALON FOR SALE

$45,000.00 Neg Oxley, QLD

Fabulous beauty salon for sale. Set in a strip of shops in a great location on a busy main road write across the train station. Due to health circumstances, the owner is looking for a quick sale. This well-established beauty salon is ideal for an owner-operator who loves quality and wants to expand and take this salon to the next level. more than 3.000 clients on database, 5 years stablished business. very low rent. you wont'get better offer than this.  Please call / text: 0412 625 143 

SALON BEAUTY BÁN

$ 45,000.00 Neg Oxley, QLD

Thẩm mỹ viện. Vị trí tuyệt vời trên đường chính tấp nập ngang qua nhà ga xe lửa. Do hoàn cảnh sức khỏe, chủ sở hữu đang tìm kiếm một người mua nhanh chóng. Đã làm lâu 5 năm và kinh doanh tốt đẹp với hơn hơn 3.000 khách hàng lưu trữ trên cơ sở dữ liệu, Hãy gọi / nhắn tin:  0412 625 143

美容沙龍出售

$ 45,000.00 Neg Oxley,QLD

美妙的美容院出售。 在繁忙的主要道路上的一個偉大的位置設在一個商店的街道寫在火車站。 由於健康狀況,業主正在尋找快速銷售。 這個成熟的美容院是理想的業主操作員誰喜歡質量,並希望擴大並把這個沙龍提升到一個新的水平。 數據庫超過3.000客戶,5年穩定業務。 很低的租金 你不會比這更好的報價。 請致電/文字:0412 625 143

Salon Business for Sale Deagon Brisbane QLD

$15,000 Negotiable

Walk in walk out sale. Looking for a quick sale. Salon is full set up, just walk in and start working. Very good clientele. Very cheap rent $756.32 per month (May be a slightly rent increase in November)  Has been a salon for 30 plus years. I have personally worked here for 13 years and owned it for the last 4 years. I will only be taking my scissors, personal photos and eftpos machine as it has to be returned. Has 4 chairs and 2 basins but room for 6 chairs or room to rent out to beauty therapist or masseurs. The name has to be changed as it is my name. But all signage will be staying so it can be stripped and reused. NO time wasters please! All inquiries please call Krystle on 0429 403 992 (English)

 走在走出銷售。尋找一個快速銷售。沙龍完全成立,只是走並開始工作。非常好的客戶。很便宜的租金 $756.32每個月(可能是一個稍微租在十一月增加) 已連續30多年沙龍。 我個人在這裡工作了13年,擁有它在過去的4年。有4把椅子和2個洗臉盆,但所有的標誌將住,因此它可以被剝離並重新使用。 NO浪費時間請!所有查詢請致電克里斯爾上 0429 403 992 (English)

WIWO. Sang nhanh gấp. Trang thiết bị đầy đủ, vào là làm ngay. Khách hàng tốt, giá thuê rẻ chỉ $756,32 mỗi tháng. Đã làm tốt đẹp trên 30 năm. Hiện có 4 ghế tóc, 2 bàn gội nhưng diện tích còn rộng có thể tăng thêm ghế hoặc làm phòng thẩm mỹ cho thuê riêng. Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi Krystle trên 0429 403 992 (tiếng Anh)
HAIR & BEAUTY - REGENTS LOGAN QLD - FOR LEASE
A successful Hair, Beauty, Nails & Massage Saloon is vacating located at a shopping centre in Regents Park - Logan Qld and the shop is now for lease suiting a similar type of occupancy supported by the existing setup that can be utilized making the setup cost for the new owner close to nothing. There will be no upfront cost as you are dealing direct. This shop area is 71 m2 and is located in a local shopping centre with other successful businesses; Foodworks, Fish & Chips, Pizza & Cafe, Bakery, Laundromat, Medical Practice with lots of Parking close to school and childcare centre. It is partially fitted with clean walls, ceiling and tiled floor with full electricals and plumbing setup with hot water system and aircondition with couple of basins. Call Sam on 0432 454 331 for further details. (English speaking) 

Một Tóc, Thẩm mỹ, Nails & Massage thành công Saloon được dọn nằm tại một trung tâm mua sắm ở Regents Park - Logan Qld và các cửa hàng bây giờ là cho thuê, phù hợp một loại tương tự của cư được hỗ trợ bởi các thiết lập hiện tại có thể được sử dụng làm cho chi phí thiết lập cho chủ sở hữu mới gần không có gì. Sẽ không có chi phí trả trước như bạn đang đối phó trực tiếp. Cửa hàng khu vực này là 71 m2 và nằm trong một trung tâm mua sắm địa phương với các doanh nghiệp thành công khác; Foodworks, Fish & Chips, Pizza & Cafe, Bakery, Laundromat, Y học thực hành với rất nhiều bãi đậu xe gần trường học và trung tâm chăm sóc trẻ. Nó là một phần gắn với những bức tường sạch, trần và sàn lát gạch với điện đầy đủ và thiết lập hệ thống ống nước với hệ thống nước nóng và Điều hòa nhiệt độ với vài lưu vực. Gọi Sam vào 0432 454 331 để  biết thêm chi tiết. (tiếng Anh)

一個成功的美髮,美容,指甲及按摩沙龍撤離位於在攝政公園購物中心 - 洛根昆士蘭州和店內現租賃相適應由可用於製作安裝費用現有的設置支持相似類型的佔用新東家幾乎為零。不會有任何前期費用,你正在處理直接。這家商店面積為71平方米,坐落在一個當地的購物中心與其他成功的企業;食品工程,炸魚薯條,比薩和咖啡廳,麵包房,洗衣店,醫療實踐有很多停車場,靠近學校和兒童保育中心。這部分配備了乾淨的牆壁,天花板和瓷磚地板全電力和管道安裝用熱水系統及空調用幾個盆地。呼叫薩姆 0432 454 331了解更多詳情。(英語)

Massage Business for Sale - Helensvale, QLD $36,000.00 -
Massage shop for sell near Movie Word and Harbour Town (Gold Coast). This is a big shop have 2 single room and 1 twin room 1 Kitchen. Big reception area. You and customers will feel comfortable. Rent is really cheap 2000. Bond 3600. Profit 15K. Selling the price $36,000. If you interest. Call 0424 665 438
Gần Movie Word & Habour Town (Gold Coast Brisbane). Đây là một cơ sở lớn có 2 phòng đơn, 1 phòng đôi, 1 nhà bếp. Khu vực tiếp tân lớn, Bạn và khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái. Giá thuê thực sự rẻ 2000. Bond chỉ 3600 15k lợi nhuận. Bán 36000 giá. Nếu bạn quan tâm. Hãy gọi 0424 665 438

對於賣出近電影世界和海港城市按摩店 36,000.00 - Helensvale,昆士蘭州 這是一個大店有2個單間和一間雙床房
1廚 大接待區 你和客戶會覺得舒服 租金很便宜2000 債券3600 利潤15K 銷售價格36000 如果你的興趣。呼 0424665438

Featured Products