-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Nail Shop Business for Sale
$$$ Negotiable Geelong VIC 

Well established for more than 15 years, good position located in Geelong Shopping Centre, It’s a very good income business by repeated & new clients with 6 pedicure spas, 8 nail tables, 1 waxing room. New renovated, fully equipped. Long lease, low rent. Due to family occupied, quick sale, easy negotiable for who really want to buy this excellent business. The owner willing to assist if necessary. Please call / text 0423 068 243 hoặc 0403 013 135 (There is some experience positions are available for full time or part time)

Được kinh doanh tốt đẹp trong hơn 15 năm, vị trí tốt tại Trung Tâm Mua Sắm Geelong, là một doanh nghiệp có thu nhập cao với số khách hàng quen và vãng lai mới trong khu vực shopping. Hoạt động với 6 ghế spas, 8 bàn nails, 1 phòng waxing. Shop mới được tân trang cũ sở hữu sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Vui lòng gọi / nhắn tin 0423 068 243 hoặc 0403 013 135 (Chúng tôi cần tuyển thêm nhân viên kinh nghiệm để làm full time hay part time)

成立15多年,位於吉龍購物中心,位居吉隆購物中心,擁有6個修腳水療中心,8個指甲台,1個打蠟室,重複新客戶,贏得了良好的業務。 新裝修,設備齊全。 長期租賃,低租金。 由於家庭佔用,快速銷售,容易商量誰真正想買這個優秀的業務。 業主願意在必要時協助。 請致電/文字0423 068 243或0403 013 135(有一些經驗職位可以全職或兼職)


Nail Shop Business for Sale
$$$ Negotiable - Point Cook VIC
8 nail tables + 8 pedicure spa chairs, 2 beauty salon + 1 lunch room with refrigerator. Cheap rent, no franchise fee, only 4% per year. Long-term contracts, the area has grown densely populated. Good location next to IGA supermarket. Please call / text message. 0410 739 375

Nail Shop Business for Sale

$$$ Negotiable - Point Cook VIC

8 bàn nails + 8 ghế pedicure spa, 2 phòng thẩm mỹ + 1 phòng ăn trưa có tủ lạnh. tiền thuê chỗ rẻ, không lệ phí franchise, mỗi năm chỉ tăng 4%. Hợp đồng lâu dài, vùng đã  phát triển đông dân cư ở . Vị trí tốt cạnh siêu thị IGA. Xin gọi / nhắn tin. 0410 739 375 
指甲店业务出售
$$$面议 - Point Cook VIC
8个甲板+8个修脚水疗椅,2个美容沙龙+ 1个带冰箱的午餐室。 便宜的租金,没有特许经营费,每年只有4%。 长期合约,该地区人口密集增长。 良好的位置在IGA超级市场旁边。 请致电/短信。 0410 739 375
Massage Therapy Clinic Urgently for SALE 
Price $$$ Negotiable Brighton VIC
Great opportunity to own a Massage Therapy Clinic at Brighton Victoria, situated in the most perfect location for relaxation and treatments. It is also a perfect opportunity for business owners to expand their business. The Clinic is fully furnished and been operating for almost 3 years. The shop consisted of 3 massage rooms, a staff room and a reception area with personal computers equipped for online booking and inquiries. It is located in a highly established area near to Coles, shopping centres and train stations. We have Goodwill, available leasing contract and affordable monthly rent for only $2,121.80.
Financial Data will only be provided for interested parties. For more information please call / text Nelly: 0423 694 595
Massage trị liệu Clinic  SALE
Giá $$$ Negotiable Brighton VIC
Cơ hội tuyệt vời để sở hữu một Phòng trị liệu Xoa bóp tại Brighton Victoria, nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để thư giãn và điều trị. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để các chủ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh. Phòng khám được trang bị đầy đủ và hoạt động được gần 3 năm. Cửa hàng bao gồm 3 phòng mát-xa, phòng nhân viên và khu tiếp tân với máy vi tính cá nhân được trang bị để đặt phòng trực tuyến và yêu cầu. Nó nằm trong một khu vực được thành lập rất gần Coles, trung tâm mua sắm và nhà ga xe lửa. Chúng tôi có Goodwill, hợp đồng cho thuê có sẵn và giá thuê hợp lý hàng tháng với giá chỉ $ 2,121.80.
Dữ liệu Tài chính sẽ chỉ được cung cấp cho các bên liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi / nhắn tin Nelly: 0423 694 595
按摩治疗诊所紧急出售
价格$$$可议Brighton VIC
在布莱顿维多利亚州拥有一个按摩疗法诊所的绝佳机会,位于最完美的放松和治疗地点。 这也是业主拓展业务的绝佳机会。 诊所配套齐全,经营近3年。 该商店包括3间按摩室,一个工作人员室和一个带有个人电脑的接待区,可以在线预订和查询。 它位于Coles,购物中心和火车站附近的高度建立的地区。 我们有Goodwill,可租赁合同和实惠的月租金只有2,121.80美元。
财务数据仅供有关方面提供。 欲了解更多信息,请致电/致电Nelly:0423 694 595

Hair Nail & Beauty Salon 

$$$ Negotiable - Bulleen Plaza VIC 

Good location cheap rent ample car park and anchor with Coles, Banks and many Stores, Libery, Medical Clinic . Shop have 4 stations, 2 hair basin, 2 nail spas, 1 nail table, 2 waxing rooms, fridge and washing machine, microwave either need to for sale urgency due to family and health issues. Please contact Anna 0421 127 290 after 6pm

Tiệm làm tóc tại Bulleen plaza Victoria gần Doncaster sang bán. Vị trí tốt giá thuê rẻ, bãi đậu xe rộng rãi vào cạnh sát siêu thị Coles, Ngân Hàng và Nhiều Cửa Hàng, Thư Viện, Phòng Khám Y Tế. Shop có 4 ghế làm tóc, 2 bồn gội, 2 ghế spas cho nails, 1 bàn nail, 2 phòng waxing.  Có luôn trang bị với tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng. Cần bán gấp lý do gia đình và vấn đề về sức khoẻ. Vui lòng liên hệ Anna 0421 127 290 sau 6 giờ chiều

美髮沙龍在Bulleen廣場維多利亞附近唐卡斯特出售。 良好的位置廉價租賃充足的停車場和錨與科爾斯,銀行和許多商店,自由,醫療診所。 商店有4個車站,2個海底盆地,2個指甲水療中心,1個甲板,2個打蠟室,冰箱和洗衣機,微波爐由於家庭和健康問題需要緊急出售。 下午6點後請聯繫Anna 0421 127 290

MASSAGE / BEAUTY / NAIL SALON FOR SALE

$89,000  - NORTHERN SUBURBS VIC

Location - South Morang VIC Wanting to run your own MASSAGE, BEAUTY OR NAIL SALON ? This is the perfect opportunity for you. This salon is a well established business which has been running for over 12 years with a very loyal clientelle. It is situated in the most perfect location for relaxing treatments. It is fully fitted and has been newly renovated within the last 3 years. The salon consists of 5 treatment rooms as well as an area which services 2 pedicure treatments, a manicure station which can service up to 3 clients, reception area & staff room. The salon staff have always focused on excellent customer service and has a very good reputation in the area. About the business: - Located in a busy shopping strip consisting of 12 other businesses - Situated in a highly established area with new and very busy surrounding suburbs, as well as 20 apartments just meters away from the salon - Private car park specifically for salon clients as well as disabled parking - Database consisting of over 4000 clients -Professional beauty computer software with optional online booking A long lease is available/negotiable with attractive terms. Monthly rent -$2383 Financials will ONLY be provided to genuinely interested parties. Please contact - Aleshia : 0424 171 089 Tania: 0424 030 691 (English)

MASSAGE / BEAUTY / NAIL SALON BÁN

$ 89,000 - Vùng Bắc Melb VIC

Địa điểm - South Morang MASSAGE, BEAUTY OR NAIL SALON Đây là cơ hội hoàn hảo cho bạn. Salon này là một doanh nghiệp được thành lập tốt đã được hơn 12 năm với số khách hàng trung thành cao. Nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để điều trị thư giãn. Được trang bị đầy đủ và đã được tân trang lại trong vòng 3 năm qua. Phòng thẩm mỹ bao gồm 5 phòng điều trị cũng như có dịch vụ phương pháp chăm sóc chân, một khu làm móng tay có thể phục vụ đến 3 khách hàng, khu vực lễ tân và phòng nhân viên. Các nhân viên thẩm mỹ đã luôn luôn tập trung vào dịch vụ khách hàng tuyệt vời và có một danh tiếng rất tốt trong khu vực. Về kinh doanh: - Nằm trong một khu mua sắm bận rộn bao gồm 12 doanh nghiệp khác - trong một khu vực được thành lập với khu ngoại ô xung quanh mới và rất bận rộn, cũng như 20 căn hộ cách mỹ viện chỉ vài mét - Bãi đậu xe tư nhân dành riêng cho khách hàng thẩm mỹ cũng như bãi đậu xe dành cho người tàn tật - Cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 4000 khách hàng -  Có website đặt hẹn trực tuyến Tiền thuê hàng tháng - $ 2383. Vui lòng liên hệ - Aleshia: 0424 171 089 Tania: 0424 030 691 (tiếng Anh)

按摩/美容/ NAIL SALON出售

$ 89,000 - NORTHERN SUBURBS Melb VIC

位置 - 南莫朗想要运行自己的按摩,美容或指甲沙龙?这是您的绝佳机会。这个沙龙是一个成熟的业务,已经运行了12年以上与一个非常忠诚的客户。它位于最完美的放松治疗的位置。它是完全安装,并在最近3年内新近装修。沙龙包括5间理疗室以及2个修脚治疗区域,一个可以服务3个客户的修指甲站,接待区和工作人员室。沙龙的工作人员一直专注于优质的客户服务,在该地区拥有非常好的声誉。关于业务: - 位于一个繁忙的购物区,包括12个其他企业 - 位于一个高度成熟的地区,新建和非常繁忙的周边郊区,以及20间公寓,距离沙龙仅数米之遥 - 私人停车场专门为沙龙客户以及残疾人停车场 - 由超过4000个客户组成的数据库 - 专业美容计算机软件,可选的在线预订长期租赁可用/有吸引力的条款。每月租金 - $ 2383财务只能提供给真正感兴趣的各方。请联系 - Aleshia:0424 171 089 Tania:0424 030 691(英文)

Nail Shop x 2 Business for Sale
Richmond & Carlton VIC $$$ Negotiable

Richmond:
Rent: 46,237.68 + GST + outgoing
Least terms : 5 years CPI 4%
8 nails tables + 8 pedicure spa + waxing rôm & 
spray tan room with facility of kitchen and toilet
Carlton:
Rent: 83,262.36 + GST + share council rates , water rate, no body corporate
Lease terms: 1+3+3 CPI 5%. 
Trading with 6 nails tables + 6 pedicure spa + waxing room. Fully equipped, confortable  kitchen & toilet. Please call / text Stephanie on 0413 794 831 (English) 
Nail Shop x 2 Sang bán
Richmond & Carlton VIC $$$ Thương lượng
Richmond:
Tiền thuê: $46.237.68 + GST ​​+ gửi đi
Nhỏ nhất 5 năm CPI 4% - 8 bàn móng tay + 8 spa chăm sóc chân + Phòng sữa &
Phòng phun nắng nhuộm da với các khu nhà bếp và nhà vệ sinh. 
Carlton:
Thuê: $83,262.36 + GST ​​+ tỷ lệ chia sẻ của council rate + nước + no body corporate. 
Thời hạn thuê: 1 + 3 + 3 CPI 5%.
Kinh doanh với 6 móng bàn + 6 spa chăm sóc bàn chân + phòng tẩy lông. Bếp và nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ, tiện nghi. Vui lòng gọi / nhắn tin Stephanie theo số 0413 794 831 (tiếng Anh)
指甲店x 2業務出售
里士滿&卡爾頓VIC $$$可議
里士滿:
租金:46,237.68 +消費稅+外送
最低限度:5年CPI 4%
8個指甲桌+8個修腳水療+打蠟rôm&
噴霧室,廚房和衛生間設施
卡爾頓:
租金:83,262.36 +消費稅+分享理事會費率,水費率,無法人團體
租賃期限:1 + 3 + 3 CPI 5%。
交易6個指甲桌+ 6個修腳水療+打蠟房間。設備齊全,舒適的廚房和衛生間。請致電/文字Stephanie on 0413 794 831(英文)

Beauty - Hair - Nail & Massage Business for Sale
$69,000 Williamstown VIC.

A great Hair, Nails, Beauty and Massage business for sale with affordable price and high profit. All in one stop shop with 4 hair stations, 2 hair basins, 2 Beauty rooms, 2 nails tables and 2 spa pedicure chairs. Opening 6 days a week with short hours at the best location with plenty free parking in the heart of Williamstown. Please contact me on  0422 590 113 for any information.
Sang gấp một doanh nghiệp tuyệt vời với giá cả phải chăng và khả năng lợi nhuận cao. Tất cả trong một cửa hàng với 4 ghế tóc, hai ghế gội, 2 phòng thẩm mỹ, 2 bàn nail, và 2 ghế spa pedicure. Hiện mở cửa 6 ngày một tuần tại vị trí tốt nhất với bãi đậu xe miễn phí rất nhiều ở trung tâm của Williamstown Vic. Vui lòng gọi / nhắn tin số 0422 590 113 để biết thông tin.
一個偉大的頭髮,指甲,美容和按摩業務出售與實惠的價格和高利潤。 所有在一站式商店有4個髮廊,2個髮廊,2個美容室,2個指甲桌和2個水療修腳椅。 在威廉斯敦(Williamstown)的心臟地帶,提供免費停車場,每週六小時開放,時間最短。 有關信息,請聯繫我 0422 590 113。

Laser Clinic Business for Sale

Narre Warren VIC. $99,000

Negotiable Long standing IPL. Hair reduction clinic for over a decade in a very busy Webb street Narre Warren. Annual takings of approx AUD200K Affordable rental and overheads with options for long term lease. Open 5 days a week with the potential for 6 days a week plus nights. Our services are IPL Hair removal, Skin rejuvenation, pigmentation removal, tattoo removal, Acne treatment, Tanning, microdermabrasion and LED photo therapy and Eyebrow waxing. All training provided within contract of sale. Sale includes all stock, equipment, furnishings and 1 employee. section 52 can be provided upon request 2 beauty treatment potentially for waxing/tanning/IPL hair removal/facial treatments/massage/nails. State of the art machines with services and maintenance provided by head office. Call centre, website and state of the art appointment booking system provided by head office and bookings made by them.https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/ oversight of business and booking system can be operated off site. Please contact Donna on 0411 078 847 or [email protected] (English)


Phòng Điều Trị Laser Narre Warren sang $99,000 Thương lượng. Trạm làm giảm IPL lâu đời trong hơn một thập niên tại một đường phố Webb rất bận rộn Narre Warren. Hàng năm thu được khoảng AUD 200K Giá cả phải chăng thuê và chi phí chung với các tùy chọn cho thuê dài hạn. Mở cửa 5 ngày một tuần với tiềm năng 6 ngày một tuần cộng với đêm. Dịch vụ của chúng tôi là IPL Tẩy Lông,  Trẻ Hóa Da, Loại Bỏ Sắc Tố, Tẩy Xoá Hình Xăm, Trị Mụn Trứng Cá, Tanning, Microdermabrasion và trị liệu hình ảnh LED và tẩy lông mày. Tất cả các khóa học được cung cấp trong hợp đồng sang bán. Sang Bán bao gồm tất cả các loại hàng tồn, thiết bị, đồ đạc và 1 nhân viên. Phần điều lệ 52 có thể được cung cấp theo yêu cầu 2 liệu pháp chăm sóc sắc đẹp có khả năng cho việc tẩy lông / tẩy lông IPL / chăm sóc mặt / massage / móng tay. Cơ sở hiện đại với dịch vụ và bảo trì do trụ sở chính cung cấp. Trang web và hệ thống khách hẹn đặt chỗ trực tuyến nghệ thuật hiện đại do trụ sở chính cung cấp. Https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/ giám sát hệ thống kinh doanh và đặt phòng có thể được vận hành bên ngoài. Vui lòng liên hệ Donna theo số 0411 078 847 hoặc [email protected] (tiếng Anh)


Narre warren激光診所$ 99,000 Negotiable長期IPL頭髮減少診所十年來在一個非常繁忙的Webb街道Narre Warren。每年約20,000澳元可承擔的租金和間接費用,可選擇長期租賃。每週開放5天,每周可能需要6天加上夜晚。我們的服務是IPL脫毛,皮膚復興,色素除去,紋身去除,痤瘡治療,曬黑,微磨皮和LED照片治療和眉毛打蠟。銷售合同內提供的所有培訓。銷售包括所有庫存,設備,家具和1名員工。可以根據要求提供第52部分2美容治療可能用於打蠟/鞣製/ IPL脫毛/面部護理/按摩/指甲。由總公司提供服務和維護的最先進的機器。呼叫中心,網站和總公司提供的最新預約預約系統及其預訂。 https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/對商業和預訂系統的監督可以在現場進行。請聯繫唐娜0411 078 847或[email protected](英文)

Massage Shop Business For Sale

Oakleigh Melbourne Vic $75,000

Great location in Oakleigh, near station & bus stop, security car park. Walk In Walk Out. Well established for 5 years. Customer base, clientele. Taking net net $2000 -$3000 per week. Large shop approx 150 squar mette. Fully furnished with reception desk, staff room, Fully equipped 5 massage rooms with massage beds, including washing machine, dryer etc. Due to family occupied with a new baby, eazy to negotiate.  Start your own business and make money,  8 staff will also will remain if necessary. Please call / text 0449 094 994 (English & Vietnamese)

 

Tuyệt với tại Oakleigh, gần ga xe lửa & trạm xe buýt, bãi đậu xe an ninh . Sang WIWO chỉ tính trên trị giá thiết bị. Đã thành lập tốt đẹp trong 5 năm. Có khách quen . Lãi ròng 2000 - 3000 mỗi tuần. cửa hàng lớn khoảng 150 mét vuông. Nội thất đầy đủ với bàn tiếp tân, phòng nhân viên, trang bị đầy đủ 5 phòng massage với giường massage, bao gồm máy giặt, máy sấy v.v... Do gia đình bận rộn với một em bé mới, sang lại dễ dàng để thương lượng. Hãy bắt đầu kinh doanh riêng của bạn và kiếm tiền, 8 nhân viên đang làm cũng sẽ vẫn còn nếu cần thiết. Xin vui lòng gọi / văn bản 0449 094 994 (tiếng Anh & tiếng Việt)

 

偉大的位置在奧克利,靠近車站和公共汽車站,安全停車場。 步行走出去。 成立5年。 客戶群,客戶。 每週淨淨$ 2000 - $ 3000。 大商店約150方形。 設備齊全的接待處,工作人員的房間,設備齊全的5按摩室與按摩床,包括洗衣機,烘乾機等。由於家庭擁有一個新的寶寶,懶惰談判。 開始你自己的事業和賺錢,8工作人員也將留下如有必要。 請致電/ text 0449 094 994(英語和越南語)

Hair Salon Business for Sale

$35,000 Melbourne CBD Vic.

Hairdressing Business in Melbourne CBD. Due to health problems. It's conner between Swanston and Bourke Streets. It's really good location. I have many regular customers. So you will takeover money when you start the business fist months. The lease left 3 years and 4 years option. The rent $33,500 per year plus GST and outgoing $4,500 . That's all. I will be happy if you give me $35,000.00 more information. Please call 0430 207 526 / e-mail [email protected]

 

Làm tóc Kinh doanh tại Melbourne CBD. Do vấn đề sức khỏe. Góc đuờng giữa Swanston và Bourke Streets. Đó thực sự là vị trí tốt. Tôi có rất nhiều khách hàng thường xuyên. Vì vậy, bạn sẽ tiếp quản thu tiền lời khi bạn bắt đầu những tháng kinh doanh. Việc cho thuê lại 3 năm và 4 năm tùy chọn. Giá thuê $33,500 mỗi năm cộng với GST và ra $ 4,500 . Đó là tất cả. Tôi sẽ rất vui nếu bạn cho tôi $ 35,000biết thêm thông tin. Xin vui lòng gọi 0430 207 526 hoặc e-mail [email protected] (tiếng Anh)

 

理髮業務在墨爾本CBD。 由於健康問題。 它是在斯旺斯頓和Bourke街之間。 這是真的很好的位置。 我有很多普通客戶。 所以當你開始業務拳頭幾個月,你會收購的錢。 租賃剩下3年和4年期權。 租金每年$ 33,500加上消費稅和外出$ 4,500。 就這樣。 如果你給我$ 35,000.00更多的信息,我會很高興。 請致電 - 0430 207 526電子郵件[email protected](英語)

Nail & Beauty Salon - Business for Sale

Cheltenham VIC $$$ Neg.

Well established for 15 years in Cheltenham, good position on major street. Fully equipped, good taking business, loyaly customers / clients. Long lease low rent only $1300 per months. Due to other coMmitment, Price negotiable. Please call / text: 9583 1702 or 0433 416 480 (English / Vietnamese)

Đã thành lập va kinh doanh tốt đẹp trong 15 năm qua ở Cheltenham, vị trí tốt trên đường phố lớn. Trang bị đầy đủ, kinh doanh thu nhập cao. , khách hàng trung thành thường xuyên trở lại. Hợp đồng thuê chỗ lâu dài tiền thuê thấp giá $1300 mỗi tháng. Do bận công việc khác, sang giá thương lượng.  Xin vui lòng gọi / văn bản: 9583 1702 hoặc 0433 416 480 (Tiếng Anh / Tiếng Việt)

 在切爾滕納姆成立15年,在大街上的良好位置。 設備齊全,良好的服務,忠誠的客戶/客戶。 長期租金低,每月只有1300美元。 由於其他協議,價格協商。 請致電/ text:9583 1702 或 0433 416 480(英語/越南語)

HAIR SALON - SUNSHINE SHOPPING CENTRE - VIC

Business for Sale $65,000 + SAV

MASSIVE PRICE REDUCTION - MAKE AN OFFER!

SNAPSHOT
- Asking Price: $65,000 plus SAV (approx $5,000)
- Average Takings $6000 per week with solid cash flow
- Highly sought after location in local shopping centre complex.
- Salon operates 7 days per week
- 7 x Cutting Stations, 1 x Basin
- Suit owner / operator
STRENGTHS/ BENEFITS
- Salon established for over 6 years in the same location
- Strong and loyal clientele during this time
- Excellent presentation with great vibe and friendly feel.
- Fantastic Cash Flow.
- Perfect for a first time buyer or experienced operator
State VIC
Region West
Suburb Sunshine
Postcode 3020
Type Business Sale
Property Type Beauty/Health
Price Asking Price $65,000 + SAV

Contact:

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  [email protected],   [email protected]

- 售價:$ 65,000加上SAV(約$ 5,000) - 平均每週工資6000美元,固定現金流 - 在當地購物中心複雜的高度追捧的位置。- 沙龍每週7天- 7 x切割台,1 x盆 - 適合所有者/運營商強度/好處- 沙龍在同一地點建立了6年多- 強烈和忠誠的客戶在這段時間- 優秀的演示文稿與偉大的氛圍和友好的感覺。- 夢幻般的現金流。- 完美的第一次購買或有經驗的操作員國家維也納國際中心地區西郊區陽光郵政編碼3020類型業務出售物業類型美容/健康價格$ 65,000 + SAV 聯繫

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  [email protected],   [email protected]

 HAIR SALON - TRUNG TÂM MUA SẮM SUNSHINE - VIC GIÁ GIẢM ĐẠI TRÀ - HÃY CHO MỘT ĐỀ NGHỊ !
TỔNG THỂ:  Yêu cầu Giá: $ 65,000 cộng với hàng tồn (khoảng $5.000) - Thu trung bình $6000 mỗi tuần với dòng tiền vững chắc - Vị trí cực tốt rất hiếm có trong trung tâm mua sắm.- Hoạt động 7 ngày mỗi tuần - 7 x bàn tóc, 1 x ghế gội - Thích hợp chủ tự điều hành
LỢI THẾ MẠNH: Salon thành lập trong hơn 6 năm ở một vị trí - Khách hàng mạnh mẽ và trung thành trong thời gian này - Tuyệt vời trình bày với sự rung cảm và cảm giác thân thiện. - Thu tiền mặt tuyệt đã - Hoàn hảo cho người mua lần đầu tiên hoặc nhà điều hành có kinh nghiệm
Bang VIC - Khu vực Tây Melbourne - Vùng Sunshine Post code 3020 - Giá chào bán giá 65.000 $ + SAV (hàng tồn)
Liên hệ:

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  [email protected],   [email protected]

Featured Products