-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Nail Shop Business for Sale
$$$ Negotiable Geelong VIC 

Well established for more than 15 years, good position located in Geelong Shopping Centre, It’s a very good income business by repeated & new clients with 6 pedicure spas, 8 nail tables, 1 waxing room. New renovated, fully equipped. Long lease, low rent. Due to family occupied, quick sale, easy negotiable for who really want to buy this excellent business. The owner willing to assist if necessary. Please call / text 0423 068 243 or 0403 013 135


Được kinh doanh tốt đẹp trong hơn 15 năm, vị trí tốt tại Trung Tâm Mua Sắm Geelong, là một doanh nghiệp có thu nhập cao với số khách hàng quen và vãng lai mới trong khu vực shopping. Hoạt động với 6 ghế spas, 8 bàn nails, 1 phòng waxing. Shop mới được tân trang cũ sở hữu sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Vui lòng gọi / nhắn tin 0423 068 243 hoặc 0403 013 135


成立15多年,位於吉龍購物中心,位居吉隆購物中心,擁有6個修腳水療中心,8個指甲台,1個打蠟室,重複新客戶,贏得了良好的業務。 新裝修,設備齊全。 長期租賃,低租金。 由於家庭佔用,快速銷售,容易商量誰真正想買這個優秀的業務。 業主願意在必要時協助。 請致電/文字0423 068 243或0403 013 135(有一些經驗職位可以全職或兼職)
Nail Shop Business for Sale
$$$ Negotiable - Point Cook VIC
8 nail tables + 8 pedicure spa chairs, 2 beauty salon + 1 lunch room with refrigerator. Cheap rent, no franchise fee, only 4% per year. Long-term contracts, the area has grown densely populated. Good location next to IGA supermarket. Please call / text message. 0410 739 375

Nail Shop Business for Sale

$$$ Negotiable - Point Cook VIC

8 bàn nails + 8 ghế pedicure spa, 2 phòng thẩm mỹ + 1 phòng ăn trưa có tủ lạnh. tiền thuê chỗ rẻ, không lệ phí franchise, mỗi năm chỉ tăng 4%. Hợp đồng lâu dài, vùng đã  phát triển đông dân cư ở . Vị trí tốt cạnh siêu thị IGA. Xin gọi / nhắn tin. 0410 739 375 
指甲店业务出售
$$$面议 - Point Cook VIC
8个甲板+8个修脚水疗椅,2个美容沙龙+ 1个带冰箱的午餐室。 便宜的租金,没有特许经营费,每年只有4%。 长期合约,该地区人口密集增长。 良好的位置在IGA超级市场旁边。 请致电/短信。 0410 739 375

Massage Therapy Clinic Urgently for SALE 
Price $$$ Negotiable Brighton VIC

Great opportunity to own a Massage Therapy Clinic at Brighton Victoria, situated in the most perfect location for relaxation and treatments. It is also a perfect opportunity for business owners to expand their business. The Clinic is fully furnished and been operating for almost 3 years. The shop consisted of 3 massage rooms, a staff room and a reception area with personal computers equipped for online booking and inquiries. It is located in a highly established area near to Coles, shopping centres and train stations. We have Goodwill, available leasing contract and affordable monthly rent for only $2,121.80.
Financial Data will only be provided for interested parties. For more information please call / text Nelly: 0423 694 595
Massage trị liệu Clinic  SALE
Giá $$$ Negotiable Brighton VIC
Cơ hội tuyệt vời để sở hữu một Phòng trị liệu Xoa bóp tại Brighton Victoria, nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để thư giãn và điều trị. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để các chủ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh. Phòng khám được trang bị đầy đủ và hoạt động được gần 3 năm. Cửa hàng bao gồm 3 phòng mát-xa, phòng nhân viên và khu tiếp tân với máy vi tính cá nhân được trang bị để đặt phòng trực tuyến và yêu cầu. Nó nằm trong một khu vực được thành lập rất gần Coles, trung tâm mua sắm và nhà ga xe lửa. Chúng tôi có Goodwill, hợp đồng cho thuê có sẵn và giá thuê hợp lý hàng tháng với giá chỉ $ 2,121.80.
Dữ liệu Tài chính sẽ chỉ được cung cấp cho các bên liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi / nhắn tin Nelly: 0423 694 595
按摩治疗诊所紧急出售
价格$$$可议Brighton VIC
在布莱顿维多利亚州拥有一个按摩疗法诊所的绝佳机会,位于最完美的放松和治疗地点。 这也是业主拓展业务的绝佳机会。 诊所配套齐全,经营近3年。 该商店包括3间按摩室,一个工作人员室和一个带有个人电脑的接待区,可以在线预订和查询。 它位于Coles,购物中心和火车站附近的高度建立的地区。 我们有Goodwill,可租赁合同和实惠的月租金只有2,121.80美元。
财务数据仅供有关方面提供。 欲了解更多信息,请致电/致电Nelly:0423 694 595

Hair Nail & Beauty Salon 

$$$ Negotiable - Bulleen Plaza VIC 

Good location cheap rent ample car park and anchor with Coles, Banks and many Stores, Libery, Medical Clinic . Shop have 4 stations, 2 hair basin, 2 nail spas, 1 nail table, 2 waxing rooms, fridge and washing machine, microwave either need to for sale urgency due to family and health issues. Please contact Anna 0421 127 290 after 6pm

Tiệm làm tóc tại Bulleen plaza Victoria gần Doncaster sang bán. Vị trí tốt giá thuê rẻ, bãi đậu xe rộng rãi vào cạnh sát siêu thị Coles, Ngân Hàng và Nhiều Cửa Hàng, Thư Viện, Phòng Khám Y Tế. Shop có 4 ghế làm tóc, 2 bồn gội, 2 ghế spas cho nails, 1 bàn nail, 2 phòng waxing.  Có luôn trang bị với tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng. Cần bán gấp lý do gia đình và vấn đề về sức khoẻ. Vui lòng liên hệ Anna 0421 127 290 sau 6 giờ chiều

美髮沙龍在Bulleen廣場維多利亞附近唐卡斯特出售。 良好的位置廉價租賃充足的停車場和錨與科爾斯,銀行和許多商店,自由,醫療診所。 商店有4個車站,2個海底盆地,2個指甲水療中心,1個甲板,2個打蠟室,冰箱和洗衣機,微波爐由於家庭和健康問題需要緊急出售。 下午6點後請聯繫Anna 0421 127 290

MASSAGE / BEAUTY / NAIL SALON FOR SALE

$89,000  - NORTHERN SUBURBS VIC

Location - South Morang VIC Wanting to run your own MASSAGE, BEAUTY OR NAIL SALON ? This is the perfect opportunity for you. This salon is a well established business which has been running for over 12 years with a very loyal clientelle. It is situated in the most perfect location for relaxing treatments. It is fully fitted and has been newly renovated within the last 3 years. The salon consists of 5 treatment rooms as well as an area which services 2 pedicure treatments, a manicure station which can service up to 3 clients, reception area & staff room. The salon staff have always focused on excellent customer service and has a very good reputation in the area. About the business: - Located in a busy shopping strip consisting of 12 other businesses - Situated in a highly established area with new and very busy surrounding suburbs, as well as 20 apartments just meters away from the salon - Private car park specifically for salon clients as well as disabled parking - Database consisting of over 4000 clients -Professional beauty computer software with optional online booking A long lease is available/negotiable with attractive terms. Monthly rent -$2383 Financials will ONLY be provided to genuinely interested parties. Please contact - Aleshia : 0424 171 089 Tania: 0424 030 691 (English)

MASSAGE / BEAUTY / NAIL SALON BÁN

$ 89,000 - Miền Bắc Melb VIC

Địa điểm - South Morang MASSAGE, BEAUTY OR NAIL SALON Đây là cơ hội hoàn hảo cho bạn. Salon này là một doanh nghiệp được thành lập tốt đã được hơn 12 năm với số khách hàng trung thành cao. Nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để điều trị thư giãn. Được trang bị đầy đủ và đã được tân trang lại trong vòng 3 năm qua. Phòng thẩm mỹ bao gồm 5 phòng điều trị cũng như có dịch vụ phương pháp chăm sóc chân, một khu làm móng tay có thể phục vụ đến 3 khách hàng, khu vực lễ tân và phòng nhân viên. Các nhân viên thẩm mỹ đã luôn luôn tập trung vào dịch vụ khách hàng tuyệt vời và có một danh tiếng rất tốt trong khu vực. Về kinh doanh: - Nằm trong một khu mua sắm bận rộn bao gồm 12 doanh nghiệp khác - trong một khu vực được thành lập với khu ngoại ô xung quanh mới và rất bận rộn, cũng như 20 căn hộ cách mỹ viện chỉ vài mét - Bãi đậu xe tư nhân dành riêng cho khách hàng thẩm mỹ cũng như bãi đậu xe dành cho người tàn tật - Cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 4000 khách hàng -  Có website đặt hẹn trực tuyến Tiền thuê hàng tháng - $ 2383. Vui lòng liên hệ - Aleshia: 0424 171 089 Tania: 0424 030 691 (tiếng Anh)

按摩/美容/ NAIL SALON出售

$ 89,000 - NORTHERN SUBURBS Melb VIC

位置 - 南莫朗想要运行自己的按摩,美容或指甲沙龙?这是您的绝佳机会。这个沙龙是一个成熟的业务,已经运行了12年以上与一个非常忠诚的客户。它位于最完美的放松治疗的位置。它是完全安装,并在最近3年内新近装修。沙龙包括5间理疗室以及2个修脚治疗区域,一个可以服务3个客户的修指甲站,接待区和工作人员室。沙龙的工作人员一直专注于优质的客户服务,在该地区拥有非常好的声誉。关于业务: - 位于一个繁忙的购物区,包括12个其他企业 - 位于一个高度成熟的地区,新建和非常繁忙的周边郊区,以及20间公寓,距离沙龙仅数米之遥 - 私人停车场专门为沙龙客户以及残疾人停车场 - 由超过4000个客户组成的数据库 - 专业美容计算机软件,可选的在线预订长期租赁可用/有吸引力的条款。每月租金 - $ 2383财务只能提供给真正感兴趣的各方。请联系 - Aleshia:0424 171 089 Tania:0424 030 691(英文)

Nail Shops Business for Sale

Baulkham Hill & Newcastle NSW

Baulkham Hill: Rent: 25k / per year. Baulkham Hill NSW 2153, trading with 6 nail station + 5 pedicure spa, 2 beauty rooms, lunch + storage. Good position opposite shopping and car park. Large shop 75 sqm. Quick sell $$$ by negotiable. Please call / text:: Lee 0405 528 398

Newcastle: Only +nail shop in shopping mall, low rent, no franchise fee, good turnover high income, trading with 6 nail tables + 5 pedicure spa + wax room. Due to occupied by other can’t manage all. Quick sale by $$$ negotiable. Please call / text  Lee 0405 528 398

Baulkham Hill: Giá thuê 25k/năm, dện tích 75m2, 2 phòng thẩm mỹ + 1 phòng ăn + 1 phòng chứa đồ, hiện có 5 ghế spa + 6 bàn nail. Vịtrí tốt đối diện shopping and car park. Sangnhanh giá thương lượng dễ.

Xin gọi / nhắn tin: Lee 0405 528 398

Newcastle: Shop Nails duy nhất trong shopping mall, thuê mướn rất rẻ , income cao , không cần fanchine, Shop 6 bàn, 5 ghế, 1 phòng wax. Vì nhiều shop không thể quản lý hết nên nhượng lại với giá thương lượng. Xingọi / nhắn tin Lee 0405528398.

指甲商店出售

新罕布什尔州鲍尔克罕山

Baulkham Hill:租金:25k /每年。 Baulkham Hill NSW 2153,与6个美甲站+ 5个修脚水疗中心,2个美容室,午餐+储存。在购物和停车场对面的良好位置。 大型商店75平方米 通过可转让快速出售$$$。 请致电/ text :: Lee 0405 528 398

纽卡斯尔:只有+钉店在购物中心,低租金,没有特许经营费,良好的营业额高收入,交易与6个甲板+ 5修脚水疗+蜡房。由于被其他人占用不能全部管理。 快速出售由$$$协商。 请致电/文字李0405 528 398

Featured Products