-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HAIR - NAIL - BEAUTY

Hair & Beauty Salon Business For Sale

$40,000 Negotiable – Glenroy Melbourne VIC

Prime location, enormous potential, next to all shops, main road , busy location, pleanty of car park space, modern set up. Elegant Modern Fit Out with 4 Stations and 3 Wash Basins, 3 Separate Room for Beauty Consultants. Full Set Up with Beauty Equipment , Waxing Equipment, Spray Tanning Equipment. 3 Salon Beds, Microdermabrasion Machine. 3 In 1 Hifu Weight Loss, Face Tightening, Vagina Tightening Machine, RF Treatment, Coolsculpt, Lipo Light Machine, Facial Steamer, Vibrating Plate, 1 Ultrashape Machine, Hair Dressing Equipment… Hairdressing space is currently on rent, Hairdressing schools rent out space through out the year for 1 or 2 days a week. There are optional if you want to keep them on board. Inexpensive RENT $327 per week. Selling price well under market value. Please call / text: Yasemin 0422 362 569 (English), or visit 203-C Glenroy Rd Glenroy, Melbourne VIC 3046


Vị trí đường chính, tiềm năng to lớn, trên dãy phố cửa hàng, kinh doanh bận rộn, nhieu bãi đậu xe, thiết lập hiện đại. Elegant modern fit out với 4 ghế tóc + 3 gôi, 3 phòng riêng làm đẹp. Thiết lập đầy đủ với thiết bị , waxing equipment, spray tanning thiết bị. 3 giường salon, máy microdermabrasion. 3 trong 1 Hifu giảm cân, face tightening, vagina tightening machine, RF điều trị, coolsculpt, lipo light machine, máy xông hơi cho mặt, vibrating mảng, 1 ultrashape máy, thiết bị sấy tóc ... Phần tóc hiện đang cho các trường dạy làm tóc thuê trong suốt cả năm cho 1 hoặc 2 ngày một tuần. Tùy chọn nếu bạn muốn giữ lại tiếp tục cho thuê hay tự làm. Giá thuê không đắt 327 USD / tuần. Kinh doanh sang bán theo giá thị trường. Vui lòng gọi / hay nhắn tin: Yasemin 0422 362 569 (tiếng Anh), hoặc ghé thăm 203-C Glenroy Rd Glenroy, Melbourne VIC 3046


優越的地理位置,巨大的潛力,旁邊的所有商店,主要道路,繁忙的地點,停車場空間pleanty,現代化的設置。典雅的現代化裝修設有4個車站和3個洗手盆,3間美容顧問獨立房間。與美容設備,打蠟設備,噴霧鞣設備完全成立。 3沙龍床,脂肪空化機,微晶換膚機。 3 In 1 Hifu減肥,面部緊緻,陰道緊縮機,RF治療,Coolsculpt,Lipo光Machinde,面部蒸​​鍋,振動板,1 Ultrashape機,理髮設備...理髮空間目前租金, 美髮學校每週租用 一到兩天的空間。如果你想讓他們留在船上,有可選的。廉價租金每週327美元。銷售價格遠低於市場價值。請致電/文本:Yasemin 0422 362 569(英文),或訪問墨爾本維多利亞墨爾本3046 Glenroy Rd Glenroy, Melbourne VIC

Barber Shop Business for Sale

$ Neg. Melbourne's West Braybrook VIC.

This is a great opportunity to secure an established Barber shop business in Melbourne's West in Braybrook.

Business has been running since 2008 and has consistent return clients. Located in a busy shopping strip, off a well known main road in the west, and next to a popular hotel in the area. Consistent takings each week and low rent. Great for a sole proprietor or 2 people in a partnership - shop has 2 chairs. Please contact me for more details. Open to reasonable offers.

Please contact me on 0417 053 969 (English)

***No agents please

Đây là một cơ hội tuyệt vời để bảo đảm cho một doanh nghiệp mới. Cửa hàng cắt tóc được thành lập lâu ngày ở Braybrook thuộc phía Tây Melbourne.

Doanh nghiệp đã hoạt động từ năm 2008 và có khách hàng quen thường xuyên trở lại. Nằm trong một khu mua sắm nhộn nhịp, gần một con đường chính nổi tiếng ở phía tây và cạnh một khách sạn nổi tiếng trong khu vực. Doanh thu mỗi tuần bảo đảm, và tiền thuê nhà thấp. Tuyệt vời cho tự mình làm chủ hoặc 2 người trong quan hệ đối tác làm chung - Cửa hàng hiện có hai ghế cắt + gội . Xin gọi / nhắn tin 0417 053 969 (tiếng Anh) *** Xin vui lòng đừng gọi để gợi ý làm môi giới bán dùm.

理髮店業務出售

$ Neg。 墨爾本的West Braybrook VIC。

這是一個很好的機會,以確保墨爾本西布萊布魯克市的理髮店業務。

自2008年以來,企業一直在運行,並擁有一致的回報客戶 位於繁忙的購物區,在西部一條著名的主要道路旁,毗鄰該地區一家頗受歡迎的酒店。 每周保持一致,低租金。 非常適合獨資經營者或合夥人2人 - 商店有2把椅子。 請與我聯繫了解更多詳情。 打開合理的報價。

請與我聯繫0417 053 969(英語)

***請沒有代理商

Beauty and Laser Clinic – Business for Sale

$$$ Negotiable - Busy Location!!!! Bankstown Sydney NSW

Beauty and Laser Clinic – Business for Sale

$$$ Negotiable - Busy Location!!!! Sydney NSW

An exciting, rare oportunity exists for a Beauty Therapist to own this well established beauty and laser clinic. This clinic is perfectly positioned in the heart of Bankstown's CBD, less than 5 minute walk from Centro Bankstown.

FEATURES: x 2 Treatment rooms * x 1 Candela Laser Hair Removal Machine (regularly serviced and maintained) * x 1 Zimmer Cooling Machine * x 1 Tattoo Removal Machine * x 1 LED Light Therapy Machine * x 1 Bathroom * x 1 Secure Underground Parking Space * Laptop with Salon Software included * Large clientele * Facebook Page with over 3000 followers * ASAP Skincare Stockist *

Dermapen 3 Skin Needling Service * Professional Business Website. Please contact me if you have any questions. Serious buyers only. Call / Text Ali 0404 256 269 (English)

Một cơ hội thú vị và hiếm hoi tồn tại đối với một nhà trị liệu thẩm mỹ để sở hữu một thẩm mỹ viện và phòng điều trị thẩm mỹ bằng laser. Phòng khám này nằm hoàn hảo trong ngay giữa trung tâm thương mại Bankstown, cách Centro Bankstown chưa đầy 5 phút đi bộ. ĐẶC ĐIỂM: x 2 phòng điều trị * x 1 máy sấy tóc Candela (thường xuyên được bảo dưỡng và bảo dưỡng) * x 1 máy làm lạnh Zimmer * x 1 máy Xăm * x 1 máy điều trị bằng ánh sáng LED * x 1 phòng tắm * x 1 chỗ đỗ xe ngầm an toàn * Máy tính xách tay với Salon Software bao gồm * Khách hàng lớn * Trang Facebook với hơn 3000 người theo dõi * ASAP Skincare Stockist * Dịch vụ chăm sóc da Dermapen 3 * và Website chuyên nghiệp, chuyên dụng cho dịch vụ này… Xin gọi hay nhắn tin cho Ali - 0404 256 269 (tiếng Anh)

美容治療師擁有一個令人興奮的,罕見的機會擁有這個完善的美容和激光診所。 這家診所位於Bankstown中央商務區的中心,距離Centro Bankstown不到5分鐘步行路程。特點:x 2間護理室* x 1台Candela激光脫毛機 (定期維修和保養)* x 1 Zimmer冷卻機* x 1紋身去除機* x 1 LED光療機* x 1個浴室* x 1安全地下停車位* 包含沙龍軟件的筆記本電腦 *大客戶*超過3000名追隨者的 Facebook頁面*盡快護膚品批發商* 

Dermapen 3皮膚針刺服務*專業商務網站 - 如果您有任何疑問,請與我聯繫。 只有嚴重的買家。 通話/短信Ali 0404 256 269(英文) 

Hair Salon Business for Sale

$$$ Negotiable – Northcote VIC

Hairdressing salon in the heart of Northcote VIC, freshly renovated with a perfect beauty space and living out the back, but is subleased with great residents. Good position in major street. Great clientele 0401 902 545 (English)


Salon làm tóc ở trung tâm của Northcote được tân trang lại với không gian đẹp hoàn hảo và có chỗ cư sống tiện nghi ở phía sau, hiện đang cho thuê lại với người thuê tuyệt vời. Vị trí tốt trên đường chính, Có nhiều khách hàng quen và khách vãng lai. Xin / gọi: 0401 902 545 (English)


位於Northcote中心的美髮沙龍新近裝修過,擁有完美的美容空間並居住在後面,但是與優秀的居民一起轉租。 偉大的客戶: Tel.: 0401 902 545 (English)

Barber Shop Or Hairdresser

URGENT SALE $22,000 - Broadmeadows VIC

Barber and hairdresser shop available. It was renovated about 2 yrs ago so still very new has

two beauty and wax room seperate from the front hairdressing area It has everything you need to establish a great business for both male and female and you can also live at the back if you choose as it come with all the utilities you need. Very low rent for this amazing spot in Broadmeadows area, and we are only asking $22,000 for the lot. We have invested a lot of time and equipment in this shop so all you need to do is bring your tools and start. Please call / text 0468 425 675 (tiếng Anh)

理髮店和理髮店可用。 大約2年前它已經翻新過,所以還是很新的. 兩個美容和蠟房從前面美髮區分開它擁有一切你需要為男性和女性建立一個偉大的業務,你也可以住在後面,如果你選擇,因為它帶有你需要的所有工具。 在Broadmeadows地區這個驚人的地點租金非常低,我們只需要$ 22,000的地段。 我們在這家商店投入了大量時間和設備,所以您只需帶上您的工具並開始使用。 請致電/文本0468 425 675

Cửa hàng cắt tóc và tiệm làm tóc sẵn có. Mới tân trang 2 năm trước đây vẫn còn rất mới. Có 2 phòng riêng để làm thẩm mỹ và dịch vụ waxing ngay trước khu vực làm tóc. Trang thiết bị đầy đủ để kinh doanh tuyệt vời cho dịch vụ tóc & thầm mỹ cho cả nam và nữ. Ngoài ra còn bạn cũng có thể ở lại phía sau nếu với tiện nghi thật đầy đủ cho mọi cần thiết để cư sống muốn. Giá thuê rất thấp cho khu vực này ở khu vực Broadmeadow VIC, và chúng tôi chỉ yêu cầu $22,000 cho trọn gói. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và trang thiết bị trong cửa hàng này vì vậy bạn vào là bắt đầu ngay. Vui lòng gọi / text 0468 425 675 (tiếng Anh)

Stunning Beauty Salon for Sale

$120,000 Negotiable Sydney NSW

Regretful sale of stunning modern beauty salon in a trendy, up and coming Sydney suburb. The salon is situated only 10mins from Sydney city center. Situated in a high-density city area, heavily populated, with continuing growth. Next door to a luxury residential development with new restaurants and shops, construction now almost finished, offering even more potential clients in just a few months. Heavy foot traffic, a bus stop right outside the front door and huge street salon front exposure, incite walk-ins and potential new clients on a daily basis. The salon is in close proximity to the Meriton Hotel, Coles, Aldi and all amenities. Plenty of street parking. The sale does not include the business BRAND. We are selling a walk-in business READY TO OPERATE. Save setup costs as all the hard work has been done for you! Perfect for someone wanting to save money, and open a beautiful salon in a great location. Already a wait list for evenings and Saturday appointments. Could trade 7 days a week with long hours. The business is set up and ready to go. We are selling an ultra-modern fit-out, including 3 large treatment rooms fully furnished, including electric bed, stone benches, storage cupboards etc. There is a large relaxation area with lounge. This area has the potential of being transformed into a double treatment room. A stone bench with sink, and ample storage are already in place. A separate large reception area includes desk, client's sitting area, display shelves. A fully equipped kitchen, laundry and staff room. There is a tanning room equipped with state of the art tanning machine and air filter. Tanning products from Techno Tan, Echo Tan and St Tropez, professional and retail products are included in the sale. The sale does includes tanning products from Eco Tan and Techno Tan, Proffessional and Retail but the sale does not include Skincare products. Machinery is *optional: 1 x Microdermabrasion machine *1 x Ultrasound Vitamin Infusion Machine*

1 x Lutronic LED Machine. *Includes Shortcuts software system (subscription to take over). * Brand NEW HP touchscreen desktop computer with Windows 10 Pro and Epson printer.* 2 x changeable light box signs, security camera, salon alarm system, panic button. *Ducted music system. * Ducted air conditioning and heater. *2 x adjustable comfort hydraulic beds, 1 x standard adjustable bed. * 3 x hot towel cabbies, 3 x hot wax heaters, strip wax cartridges and heaters.* 3 x steamers and 3 x Maggie lamps (2 x Brand New). * West Elm Couch, glass coffee table, brand new Makeup stand with drawers, designer pendant lighting, huge reception desk, beautiful chairs and side tables. * Would suit Laser clinic, Beauty Salon, Dermal Clinic, Waxing Salon. This type of salon is very hard to come by in such a great location with NO COMPETITION. Regretful sale due to family and lifestyle commitments. Asking Price: $120, 000 Negotiable. For more information, contact please direct to the business owner  by call / text: 0412 481 197 (English) - ONLY genuine enquiries will be considered

Thẩm mỹ viện tuyệt đẹp

$120.000 Thương lượng Sydney NSW.

Bán một cách đáng tiếc trong một khu ngoại ô thành phố Sydney hợp thời và sang trọng. Salon nằm cách trung tâm thành phố Sydney chỉ 10 phút. Nằm trong khu vực có mật độ cao, đông dân cư, với sự tăng trưởng liên tục. Bên cạnh việc phát triển nhà ở với các nhà hàng và cửa hàng mới, việc xây dựng gần như đã hoàn thành, cung cấp cho khách hàng tiềm năng nhiều hơn chỉ trong vài tháng. Lưu lượng khách bộ hành cao, xe buýt ngay bên ngoài cửa trước, hai bên là dãy shop trên tiệm đường phố lớn, Nằm gần Meriton Hotel, Coles, Aldi và tất cả các tiện nghi. Nhiều bãi đỗ xe đường phố. Bán hàng không bao gồm thương hiệu thương mại. Chúng tôi đang bán một doanh nghiệp SẴN SÀNG HOẠT ĐỘNG. Có thể kinh doanh 7 ngày một tuần với nhiều giờ. Việc kinh doanh được thiết lập và sẵn sàng để đi. Chúng tôi đang bán một siêu hiện đại, bao gồm 3 phòng điều trị lớn được trang bị đầy đủ, bao gồm giường điện, ghế đá, tủ đựng đồ lưu trữ ... Có khu vực thư giãn lớn với phòng khách. Khu vực này có tiềm năng biến thành phòng điều trị kép. Một băng ghế đá với bồn rửa, và kho chứa phong phú đã được tại chỗ. Khu tiếp tân riêng biệt bao gồm bàn làm việc, khu vực tiếp khách của khách hàng, giá để trưng bày. Nhà bếp đầy đủ tiện nghi, giặt ủi và phòng nhân viên. Tại đây có phòng tắm nắng được trang bị máy làm sạch máy tính và máy lọc không khí. Các sản phẩm làm nâu da của Techno Tan, Echo Tan và St Tropez. Máy móc thiết bị là tùy chọn: 1 x Microdermabrasion máy * 1 x Máy Siêu Infusion Vitamin * 1 máy Lutronic LED. * Bao gồm các hệ thống phần mềm Shortcuts (thuê bao để tiếp nhận). * Nhãn hiệu máy tính để bàn màn hình cảm ứng HP mới với Windows 10 Pro và máy in Epson * 2 dấu hiệu hộp đèn thay đổi, camera an ninh, hệ thống báo động salon, nút hoảng loạn. * Ducted hệ thống âm nhạc. * Ducted điều hòa không khí và nóng. * 2 x giường điều chỉnh thủy lực tiện nghi, 1 x giường ngủ điều chỉnh tiêu chuẩn. * 3 x xưởng làm khăn nóng, 3 lò sưởi sáp nóng, sáp ong và lò sưởi. * 3 x xông hơi nước và 3 đèn Maggie (2 x Brand New). * Giường ở West Elm, bàn cà phê kính, bàn trang điểm mới với ngăn kéo, đèn trang trí của nhà thiết kế, bàn tiếp tân lớn, ghế đẹp và bàn bên. * Sẽ phù hợp với phòng khám Laser, Thẩm mỹ viện, Phòng khám da, Waxing Salon. Loại salon này rất khó để có được ở một vị trí tuyệt vời như vậy mà KHÔNG CÓ THỂ CẠNH TRANH. Bán ân huệ do gia đình và các cam kết về lối sống. Giá bán: $120, 000 Negotiable. Để biết thêm thông tin, please call / text: 0412 481 197 (tiếng Anh) - Chỉ những yêu cầu nghiêm túc sẽ được xem xét…

令人驚嘆的美容沙龍出售

悉尼新南威爾士州120,000 Negotiable

令人驚嘆的現代美容沙龍在時尚,即將到來的悉尼郊區出售。沙龍距悉尼市中心僅10分鐘路程。坐落在高密度城市地區,人口眾多,並持續增長。隔壁開設新餐廳和商店的豪華住宅開發項目現在幾乎完成,幾個月內就可以提供更多潛在客戶。大量的人流量,前門外的巴士站和巨大的街道沙龍前露台,每天都會煽動步行和潛在的新客戶。沙龍靠近美利通酒店,科爾斯,阿爾迪和所有設施。大量的路邊停車。銷售不包括商業品牌。我們正在出售一個步入式的業務準備就緒。為您節省安裝成本!非常適合想要省錢的人,並在一個很棒的位置開一家美麗的沙龍。已經是晚上和周六約會的候補名單。可以每週7天長時間交易。該業務已建立並準備就緒。我們出售超現代化的裝修設施,包括3間配備齊全的大型理療室,包括電動床,石椅,儲物櫃等。還有一個帶休息室的大型休閒區。該地區有可能轉變為雙治療室。一個帶水槽的石凳和充足的存儲空間已經到位。獨立的大型接待區包括書桌,客戶休息區,陳列架。設備齊全的廚房,洗衣房和員工室。

有一間制革室配備了先進的製革機和空氣過濾器。銷售包括來自Techno Tan,Echo Tan和St Tropez的專業和零售產品的曬黑產品。銷售包括Eco Tan和Techno Tan,Proffessional和Retail的曬黑產品,但銷售不包括護膚產品。

機械是*可選:1台Microdermabrasion機* 1台超聲波維生素輸液機*

1台Lutronic LED機器。 *包括快捷鍵軟件系統(訂閱接管)。 *全新惠普觸摸屏台式電腦,配有Windows 10 Pro和Epson打印機。* 2個可更換燈箱標誌,安全攝像頭,沙龍報警系統,應急按鈕。 *管道音樂系統。 *管道空調和加熱器。 * 2 x可調舒適液壓床,1 x標準可調節床。 * 3個熱毛巾櫃,3個熱蠟加熱器,條狀蠟盒和加熱器* 3個蒸鍋和3個瑪吉燈(2個全新的)。 *西榆木沙發,玻璃茶几,全新的化妝立場與抽屜,設計師吊燈照明,巨大的接待台,美麗的椅子和邊桌。 *將適合激光診所,美容院,皮膚診所,打蠟沙龍。這種類型的沙龍很難在沒有競爭的情況下在這樣一個很棒的位置來到。遺憾的銷售,由於家庭和生活方式的承諾。要價:120,000美元面議。欲了解更多信息,請聯繫 致電/短信:0412 481 197(英語) - 只會考慮真正的問題


Hair Salon Business for Sale
$45,000 - Ashwood VIC
Tel.: 0400 813 060

495/5000
Regretful sale selling for health reasons. Busy hair salon for sale 10 min from chadstone shopping centre. This busy salon has been well established and is ready for a new owner to come in and start making money from day one. Nothing to spend 7 work stations waxing room and a spray tan booth. Low rent 5 year lease. Good clientele on a main road with lots of foot traffic. Are you ready to be your own boss?? Call us this salon won't last. Priced to sell $45.000 - Call to inspect 0400 813 060

由於健康原因而出現遺憾的銷售。 繁忙的美髮沙龍從Chadstone購物中心出售10分鐘。 這個繁忙的沙龍已經建立,並且準備好讓新主人從第一天開始賺錢。沒有什麼可以花7個工作站打蠟室和噴漆室。 低租金5年租約。 在擁有大量人流量的主要道路上的良好客戶。你準備好成為你自己的老闆? 打電話給我們這個沙龍不會持續。 售價45000美元 - 致電檢查   0400 813 060

Bán hàng vì lý do sức khoẻ đáng tiếc. Tiệm bận rộn để bán 10 phút từ trung tâm mua sắm chadstone. Salon bận này đã được thiết lập tốt và đã sẵn sàng cho một chủ sở hữu mới đến và bắt đầu kiếm tiền từ ngày đầu tiên. Không có gì để chi tiêu 7 trạm làm việc sáp ong phòng và một xưởng phun tan.Giá thuê thấp cho thuê 5 năm. Khách hàng tốt trên một con đường chính với rất nhiều lưu lượng truy cập chân. Bạn đã sẵn sàng để trở thành sếp của chính mình? Gọi cho chúng tôi salon này sẽ không kéo dài. Giá bán 45.000 USD - Gọi / nhan tin để kiểm tra 0400 813 060

Nail & Beauty Business for Sale

$$$ Negotiate - Toorak VIC.

Well established for over 8 years, good taking. The business including 5 branch new pedicure spas, 5 nails tables, 1 spray tanning room, 1 beauty room, 1 hydrotherapy and booking system with 5000 clients. Due to family, quick sale and easy negotiate for who suit to this business. Please call / text 0430 086 764 for more info.


建立了8年以上,好的服用。 業務範圍包括5個分支新的修腳水療中心,5個指甲表,1個噴霧曬黑室,1個美容室,1個水療和預訂系統,5000個客戶。 由於家庭,快速銷售和容易談判誰適合這個業務。 請致電/文本0430 086 764了解更多信息。


Đã hoạt động hơn 8 năm, thu nhập ổn định, gồm 5 ghế spa mới, 5 bàn nails , 1 phòng spray tanning, 1 phòng beauty, 1 phòng hydrotherapy và booking system với hơn 5000 clients. Vì lý do gia đình nên cần sang lại cho người thật sự muốn làm. Xin vui lòng gọi / hay nhắn tin: 0430 086 764 để biết thêm chi tiết

Nail Shop Business for Sale
$$$ Negotiable Geelong VIC 

Well established for more than 15 years, good position located in Geelong Shopping Centre, It’s a very good income business by repeated & new clients with 6 pedicure spas, 8 nail tables, 1 waxing room. New renovated, fully equipped. Long lease, low rent. Due to family occupied, quick sale, easy negotiable for who really want to buy this excellent business. The owner willing to assist if necessary. Please call / text 0423 068 243 or 0403 013 135


Được kinh doanh tốt đẹp trong hơn 15 năm, vị trí tốt tại Trung Tâm Mua Sắm Geelong, là một doanh nghiệp có thu nhập cao với số khách hàng quen và vãng lai mới trong khu vực shopping. Hoạt động với 6 ghế spas, 8 bàn nails, 1 phòng waxing. Shop mới được tân trang cũ sở hữu sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Vui lòng gọi / nhắn tin 0423 068 243 hoặc 0403 013 135


成立15多年,位於吉龍購物中心,位居吉隆購物中心,擁有6個修腳水療中心,8個指甲台,1個打蠟室,重複新客戶,贏得了良好的業務。 新裝修,設備齊全。 長期租賃,低租金。 由於家庭佔用,快速銷售,容易商量誰真正想買這個優秀的業務。 業主願意在必要時協助。 請致電/文字0423 068 243或0403 013 135(有一些經驗職位可以全職或兼職)
Nail Shop Business for Sale
$$$ Negotiable - Point Cook VIC
8 nail tables + 8 pedicure spa chairs, 2 beauty salon + 1 lunch room with refrigerator. Cheap rent, no franchise fee, only 4% per year. Long-term contracts, the area has grown densely populated. Good location next to IGA supermarket. Please call / text message. 0410 739 375

Nail Shop Business for Sale

$$$ Negotiable - Point Cook VIC

8 bàn nails + 8 ghế pedicure spa, 2 phòng thẩm mỹ + 1 phòng ăn trưa có tủ lạnh. tiền thuê chỗ rẻ, không lệ phí franchise, mỗi năm chỉ tăng 4%. Hợp đồng lâu dài, vùng đã  phát triển đông dân cư ở . Vị trí tốt cạnh siêu thị IGA. Xin gọi / nhắn tin. 0410 739 375 
指甲店业务出售
$$$面议 - Point Cook VIC
8个甲板+8个修脚水疗椅,2个美容沙龙+ 1个带冰箱的午餐室。 便宜的租金,没有特许经营费,每年只有4%。 长期合约,该地区人口密集增长。 良好的位置在IGA超级市场旁边。 请致电/短信。 0410 739 375

Massage Therapy Clinic Urgently for SALE 
Price $$$ Negotiable Brighton VIC

Great opportunity to own a Massage Therapy Clinic at Brighton Victoria, situated in the most perfect location for relaxation and treatments. It is also a perfect opportunity for business owners to expand their business. The Clinic is fully furnished and been operating for almost 3 years. The shop consisted of 3 massage rooms, a staff room and a reception area with personal computers equipped for online booking and inquiries. It is located in a highly established area near to Coles, shopping centres and train stations. We have Goodwill, available leasing contract and affordable monthly rent for only $2,121.80.
Financial Data will only be provided for interested parties. For more information please call / text Nelly: 0423 694 595
Massage trị liệu Clinic  SALE
Giá $$$ Negotiable Brighton VIC
Cơ hội tuyệt vời để sở hữu một Phòng trị liệu Xoa bóp tại Brighton Victoria, nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để thư giãn và điều trị. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để các chủ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh. Phòng khám được trang bị đầy đủ và hoạt động được gần 3 năm. Cửa hàng bao gồm 3 phòng mát-xa, phòng nhân viên và khu tiếp tân với máy vi tính cá nhân được trang bị để đặt phòng trực tuyến và yêu cầu. Nó nằm trong một khu vực được thành lập rất gần Coles, trung tâm mua sắm và nhà ga xe lửa. Chúng tôi có Goodwill, hợp đồng cho thuê có sẵn và giá thuê hợp lý hàng tháng với giá chỉ $ 2,121.80.
Dữ liệu Tài chính sẽ chỉ được cung cấp cho các bên liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi / nhắn tin Nelly: 0423 694 595
按摩治疗诊所紧急出售
价格$$$可议Brighton VIC
在布莱顿维多利亚州拥有一个按摩疗法诊所的绝佳机会,位于最完美的放松和治疗地点。 这也是业主拓展业务的绝佳机会。 诊所配套齐全,经营近3年。 该商店包括3间按摩室,一个工作人员室和一个带有个人电脑的接待区,可以在线预订和查询。 它位于Coles,购物中心和火车站附近的高度建立的地区。 我们有Goodwill,可租赁合同和实惠的月租金只有2,121.80美元。
财务数据仅供有关方面提供。 欲了解更多信息,请致电/致电Nelly:0423 694 595

Hair Nail & Beauty Salon 

$$$ Negotiable - Bulleen Plaza VIC 

Good location cheap rent ample car park and anchor with Coles, Banks and many Stores, Libery, Medical Clinic . Shop have 4 stations, 2 hair basin, 2 nail spas, 1 nail table, 2 waxing rooms, fridge and washing machine, microwave either need to for sale urgency due to family and health issues. Please contact Anna 0421 127 290 after 6pm

Tiệm làm tóc tại Bulleen plaza Victoria gần Doncaster sang bán. Vị trí tốt giá thuê rẻ, bãi đậu xe rộng rãi vào cạnh sát siêu thị Coles, Ngân Hàng và Nhiều Cửa Hàng, Thư Viện, Phòng Khám Y Tế. Shop có 4 ghế làm tóc, 2 bồn gội, 2 ghế spas cho nails, 1 bàn nail, 2 phòng waxing.  Có luôn trang bị với tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng. Cần bán gấp lý do gia đình và vấn đề về sức khoẻ. Vui lòng liên hệ Anna 0421 127 290 sau 6 giờ chiều

美髮沙龍在Bulleen廣場維多利亞附近唐卡斯特出售。 良好的位置廉價租賃充足的停車場和錨與科爾斯,銀行和許多商店,自由,醫療診所。 商店有4個車站,2個海底盆地,2個指甲水療中心,1個甲板,2個打蠟室,冰箱和洗衣機,微波爐由於家庭和健康問題需要緊急出售。 下午6點後請聯繫Anna 0421 127 290

MASSAGE / BEAUTY / NAIL SALON FOR SALE

$89,000  - NORTHERN SUBURBS VIC

Location - South Morang VIC Wanting to run your own MASSAGE, BEAUTY OR NAIL SALON ? This is the perfect opportunity for you. This salon is a well established business which has been running for over 12 years with a very loyal clientelle. It is situated in the most perfect location for relaxing treatments. It is fully fitted and has been newly renovated within the last 3 years. The salon consists of 5 treatment rooms as well as an area which services 2 pedicure treatments, a manicure station which can service up to 3 clients, reception area & staff room. The salon staff have always focused on excellent customer service and has a very good reputation in the area. About the business: - Located in a busy shopping strip consisting of 12 other businesses - Situated in a highly established area with new and very busy surrounding suburbs, as well as 20 apartments just meters away from the salon - Private car park specifically for salon clients as well as disabled parking - Database consisting of over 4000 clients -Professional beauty computer software with optional online booking A long lease is available/negotiable with attractive terms. Monthly rent -$2383 Financials will ONLY be provided to genuinely interested parties. Please contact - Aleshia : 0424 171 089 Tania: 0424 030 691 (English)

MASSAGE / BEAUTY / NAIL SALON BÁN

$ 89,000 - Miền Bắc Melb VIC

Địa điểm - South Morang MASSAGE, BEAUTY OR NAIL SALON Đây là cơ hội hoàn hảo cho bạn. Salon này là một doanh nghiệp được thành lập tốt đã được hơn 12 năm với số khách hàng trung thành cao. Nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để điều trị thư giãn. Được trang bị đầy đủ và đã được tân trang lại trong vòng 3 năm qua. Phòng thẩm mỹ bao gồm 5 phòng điều trị cũng như có dịch vụ phương pháp chăm sóc chân, một khu làm móng tay có thể phục vụ đến 3 khách hàng, khu vực lễ tân và phòng nhân viên. Các nhân viên thẩm mỹ đã luôn luôn tập trung vào dịch vụ khách hàng tuyệt vời và có một danh tiếng rất tốt trong khu vực. Về kinh doanh: - Nằm trong một khu mua sắm bận rộn bao gồm 12 doanh nghiệp khác - trong một khu vực được thành lập với khu ngoại ô xung quanh mới và rất bận rộn, cũng như 20 căn hộ cách mỹ viện chỉ vài mét - Bãi đậu xe tư nhân dành riêng cho khách hàng thẩm mỹ cũng như bãi đậu xe dành cho người tàn tật - Cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 4000 khách hàng -  Có website đặt hẹn trực tuyến Tiền thuê hàng tháng - $ 2383. Vui lòng liên hệ - Aleshia: 0424 171 089 Tania: 0424 030 691 (tiếng Anh)

按摩/美容/ NAIL SALON出售

$ 89,000 - NORTHERN SUBURBS Melb VIC

位置 - 南莫朗想要运行自己的按摩,美容或指甲沙龙?这是您的绝佳机会。这个沙龙是一个成熟的业务,已经运行了12年以上与一个非常忠诚的客户。它位于最完美的放松治疗的位置。它是完全安装,并在最近3年内新近装修。沙龙包括5间理疗室以及2个修脚治疗区域,一个可以服务3个客户的修指甲站,接待区和工作人员室。沙龙的工作人员一直专注于优质的客户服务,在该地区拥有非常好的声誉。关于业务: - 位于一个繁忙的购物区,包括12个其他企业 - 位于一个高度成熟的地区,新建和非常繁忙的周边郊区,以及20间公寓,距离沙龙仅数米之遥 - 私人停车场专门为沙龙客户以及残疾人停车场 - 由超过4000个客户组成的数据库 - 专业美容计算机软件,可选的在线预订长期租赁可用/有吸引力的条款。每月租金 - $ 2383财务只能提供给真正感兴趣的各方。请联系 - Aleshia:0424 171 089 Tania:0424 030 691(英文)

Nail Shops Business for Sale

Baulkham Hill & Newcastle NSW

Baulkham Hill: Rent: 25k / per year. Baulkham Hill NSW 2153, trading with 6 nail station + 5 pedicure spa, 2 beauty rooms, lunch + storage. Good position opposite shopping and car park. Large shop 75 sqm. Quick sell $$$ by negotiable. Please call / text:: Lee 0405 528 398

Newcastle: Only +nail shop in shopping mall, low rent, no franchise fee, good turnover high income, trading with 6 nail tables + 5 pedicure spa + wax room. Due to occupied by other can’t manage all. Quick sale by $$$ negotiable. Please call / text  Lee 0405 528 398

Baulkham Hill: Giá thuê 25k/năm, dện tích 75m2, 2 phòng thẩm mỹ + 1 phòng ăn + 1 phòng chứa đồ, hiện có 5 ghế spa + 6 bàn nail. Vịtrí tốt đối diện shopping and car park. Sangnhanh giá thương lượng dễ.

Xin gọi / nhắn tin: Lee 0405 528 398

Newcastle: Shop Nails duy nhất trong shopping mall, thuê mướn rất rẻ , income cao , không cần fanchine, Shop 6 bàn, 5 ghế, 1 phòng wax. Vì nhiều shop không thể quản lý hết nên nhượng lại với giá thương lượng. Xingọi / nhắn tin Lee 0405528398.

指甲商店出售

新罕布什尔州鲍尔克罕山

Baulkham Hill:租金:25k /每年。 Baulkham Hill NSW 2153,与6个美甲站+ 5个修脚水疗中心,2个美容室,午餐+储存。在购物和停车场对面的良好位置。 大型商店75平方米 通过可转让快速出售$$$。 请致电/ text :: Lee 0405 528 398

纽卡斯尔:只有+钉店在购物中心,低租金,没有特许经营费,良好的营业额高收入,交易与6个甲板+ 5修脚水疗+蜡房。由于被其他人占用不能全部管理。 快速出售由$$$协商。 请致电/文字李0405 528 398

Featured Products