-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Cafe For Sale

$35,000 Negotiable - Christies Beach, SA

Great Established Buisness for Sale. Beach Rd Cafe Christies only newly renovated 12 months ago with all brand new equipment. equipment from 2 commercial deepfryers, oven and 4 burner cooktop, large 4 door freezer, display fridge, large salad bar, dishwasher, coolroom, brand new 4 month old new range coffee machine (under contract with silverchef), rangehood, stainless steel walls and sinks and benches. Great first buisness. Simple walk in walk out sale. Will include all stock that's in there at the moment. Buisness has active phone line and NBN also a large 55 inches ULED TV in the dining room. Great loyal customers and a great neighbouring buisness and clients. Rent is cheap only $282.50 a week. Please call / text: 0406 495 332


Nhà hàng & Café đang kinh doanh mỹ mãn tuyệt vời tại Beach Rd trên biển Christies, chỉ cácg Adelaide 40 phút. Mới được tân trang 12 tháng, trang thiết bị đầy đủ gồm 2 máy sấy sâu thương mại, lò nướng và 4 bếp nấu, tủ đông lạnh 4 cánh, tủ lạnh loại hiển thị, bar salad lớn, máy rửa chén, coolroom, máy pha cà phê mới 4 tháng bồn rửa và bàn phụ bếp. Nhà hàng có đường dây điện thoại hoạt động và Internet hệ thống mới NBN cũng có một chiếc TV ULED lớn 55 inches trong phòng ăn. Hợp đồng lâu dài thuê rẻ. Giá thuê chỉ $282.50 /một tuần. Xin gọi số điện thoại / văn bản: 0406 495 332


建立良好的商業出售。 Beach Rd Cafe Christies酒店僅在12個月前新裝修過,配有全新的設備。自2個商用油炸鍋的設備,烤箱和4燃燒器灶具,大型4門冷凍櫃,顯示器冰箱,大型沙拉吧,洗碗機,冷藏室,全新4個月大的新型咖啡機(與銀牌合約),抽油煙機, 不銹鋼牆壁和水槽和長凳。 偉大的第一次生意。 簡單的步行出售。 將包括目前在那裡的所有股票。 商業活動電話線和NBN也是在餐廳的大型55英寸ULED電視。 偉大的忠誠顧客和一個偉大的鄰居和客戶。 每週租金只有282.50便宜。 請致電/文本:0406 495 332(英文)


Fully Lic. Restaurant For Sale

$75,000 Norwood Adelaide SA

A small restaurant in Norwood. Way too busy. We are moving to a bigger location. Selling setting & equipment. $75,000 walk in walk out deal . After three years we are moving to a bigger location. Love this shop where we started. The area is full of nice clients with lots $$$. Turnkey in restaurant in the heart of Norwood. All approvals,liquor licence, grease trap and all Commercial kitchen equpment in great condition. Just change the signs and start making money tomorrow. Ideal for any Asian Cuisine, cafe,burger shop or dessert bar. Would also be great for any dinne in or take a way concept a nice pizzeria or a Greek restaurant. Many successful stories started at this shop. Now it's your turn. Bring your idea and tasty food and start your successful journey to The Parade Norwood $$$. Contact: Chef Khalil 0420 281 822 (English)

Một nhà hàng nhỏ ở Norwood. Quá bận rộn. Chúng tôi đang di chuyển đến một vị trí lớn hơn. Bán thiết lập và thiết bị. $75.000 WIWO. Sau ba năm chúng tôi đang di chuyển đến một địa điểm lớn hơn. Yêu thích cửa hàng này, nơi chúng tôi bắt đầu. Khu vực này có rất nhiều khách hàng tốt với nhiều $$$. Turnkey trong nhà hàng ở trung tâm Norwood. Giấy phép bia rượu, bẫy dầu mỡ và tất cả các trang Thiết bị, nhà bếp thương mại trong tình trạng tuyệt vời. Chỉ cần thay đổi chủ và bắt đầu kiếm tiền vào ngày mai. Lý tưởng cho bất kỳ ẩm thực châu Á, quán cà phê, cửa hàng burger hoặc quầy bar tráng miệng. Cũng có thể là tuyệt vời cho bất kỳ dinne trong hoặc một cách khái niệm một cửa hàng bánh pizza hay một nhà hàng Hy Lạp. Nhiều câu chuyện thành công bắt đầu tại cửa hàng này. Bây giờ đến lượt bạn. Mang ý tưởng và thực phẩm ngon miệng của bạn và bắt đầu cuộc hành trình thành công của bạn tới The Parade Norwood $$$. Xin gọi / nhắn tin Đầu bếp Khalil 0420 281 822 (tiếng Anh)

諾伍德的一家小餐館。 太忙了。 我們正在搬到一個更大的位置。 銷售設置和設備。 $75,000走在走出去的交易。 三年後,我們正在搬到一個更大的位置。 喜歡我們開始的這家店。 該地區充滿了有很多$$$的好客戶。 在諾伍德中心的餐廳交鑰匙。 所有認證,酒牌,隔油池和所有商用廚房設備狀況良好。 只要改變標誌,明天開始賺錢。 適合任何亞洲美食,咖啡廳,漢堡店或甜品店。 對於任何晚餐或採取一種方式概念一個不錯的比薩餅店或希臘餐館也將是偉大的。 這家商店開始了許多成功的故事。 現在輪到你了。 帶來你的想法和美味的食物,並開始你的成功之旅,遊行諾伍德$$$。 聯繫 廚師 Khalil 0420 281 822(英語)

Cafe Business For Sale

$350,000 - Munno Para West, SA

Unique business opportunity in the North. A unique opportunity exists in Munno Parra West/Playford Alive to take reign on an established family run business. Strategically located in an outstanding corner location in a large shopping complex, with great local traffic, and adjacent to Woolworths, Enchanted Café is sure to entice. Boasting beautifully styled interior decorating, including bi-fold doors and floor to ceiling adornments. Fitted with ample seating area, large service area and a separate kitchen and washing area. This opportunity provides great potential for future growth, with flexible and extendable trading hours and no local competition. ACT NOW!! Owner is motivated to sell, and open to all reasonable offers. Please call / text 0418 805 615

Cơ hội kinh doanh độc đáo ở miền Bắc SA. Một cơ hội duy nhất tồn tại ở Munno Para West / Playford Alive để điều hành một doanh nghiệp gia đình đã thành lập lâu năm. Enchanted Café chắc chắn sẽ thu hút khách du lịch đến với vị trí tuyệt vời trong một khu mua sắm lớn với giao thông địa phương tấp nập và gần với Woolworths. Tự hào với trang trí nội thất trang trí đẹp mắt, bao gồm cửa ra vào hai lần và đồ trang trí từ sàn đến trần. Được trang bị khu vực tiếp khách rộng rãi, khu vực dịch vụ lớn và nhà bếp riêng và khu vực giặt giũ. Cơ hội này mang lại tiềm năng lớn cho sự tăng trưởng trong tương lai, với giờ giao dịch linh hoạt và có thể mở rộng và không có cạnh tranh địa phương. THỰC HIÊN NGAY!! Chủ đầu tư được khuyến khích bán và mở rộng cho tất cả các hợp đồng cung cấp hợp lý. Vui lòng gọi / text 0418 805 615

北方獨特的商業機會。 Munno Para West / Playford Alive擁有一個獨特的機會,可以開展一項既定的家族經營業務。 地理位置優越,位於一個大型購物中心的優越位置,交通十分便利,毗鄰Woolworths,EnchantedCafé肯定會吸引人。 擁有精美風格的室內裝飾,包括雙折門和落地裝飾。 配有寬敞的休息區,大型服務區,獨立的廚房和洗滌區。 這個機會為未來的增長提供了巨大的潛力,具有靈活和可擴展的交易時間,並且沒有本地競爭。 現在就採取行動!! 業主有動力出售,並開放給所有合理的報價。 請致電/文本0418 805 615

Restaurant For Sale

$50,000 + Stock WIWO – Penola SA

Right in the heart of Penola SA, a popular tourist town known for great wine. Fully equipped and ready for new owner to walk in and start trading. Comes with a special circumstances licence which is worth gold and hard to come by. Seats up to 115 people inside and out. Cute little courtyard area. Currently operating as an Italian restaurant but can be changed to any cuisine. Great lease, easy to run with limited staff, perfect opportunity for anyone wanting to own a restaurant. Current owners need to relocate ASAP due to family circumstances and so are selling cheap for someone to come in and take over. Asking price 50k + stock WIWO. Absolute bargain and a great location! Please call Andy on 0434 523 778


在Penola的中心,這是一個著名的葡萄酒大受歡迎的旅遊城市。 設備齊全,準備好讓新東家走進去開始交易。 帶有特殊情況許可證,這是值得黃金和難以逾越的。 座位可容納115人。 可愛的小庭院面積。 目前作為意大利餐廳經營,但可以改變為任何美食。 大租約,容易與有限的工作人員運行,任何人都想擁有一家餐廳的絕佳機會。 目前的業主需要盡快搬遷,因為家庭情況,所以是廉價出售的人來接管。 要價50k + stockWIWO。 絕對討價還價和一個偉大的位置! 請致電0434 523 778與Andy聯繫


Ngay trong trung tâm của Penola SA, một thị trấn du lịch nổi tiếng được biết đến với các loại rượu tuyệt vời. Nhà hàng được trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho chủ nhân mới bước vào và bắt đầu kinh doanh. Đi kèm với một giấy phép đặc biệt có giá trị vàng và khó khăn để đi qua. Có thể ngồi lên đến 115 người. Khu vực sân nhỏ dễ thương. Hiện đang hoạt động như một nhà hàng Ý nhưng có thể thay đổi sang bất kỳ món ăn nào. Thuê lớn, dễ dàng chạy với đội ngũ nhân viên hạn chế, cơ hội hoàn hảo cho bất cứ ai muốn sở hữu một nhà hàng. Các chủ sở hữu hiện tại cần phải di dời ASAP do hoàn cảnh gia đình và do đó bán rẻ cho ai đó để đến và tiếp quản. Yêu cầu giá 50k + stock WIWO. Đấu giá tuyệt đối và một địa điểm tuyệt vời! Xin vui lòng gọi cho Andy theo số 0434 523 778

Asian Takeaway Hot Food
$25,000 Adelaide CBD SA

Rare opportunity to secure a long term lease in a busy Adelaide CBD location. The business has been operating for 2 weeks now, it is fully setup to sell any type of Chinese, Vietnamese, Thai or Indian take away hot food. All equipment is in place including POS register and EFTPOS facility. The shop has a commercial gas stove (connected to LPG bottle) 2 commercial fridges as well as other equipment with phone line and internet and is fully renovated and ready for new owner. Shop size is aprox 25sq meters , No inside sitting, takeaway and outside seating only - very easy to manage. Rent is aprox 1000$ per week inc outgoings. Further details can be discussed in person during inspection by appointment only. Price is slightly negotiable. Price is $25,000. Please call / text 0404 100 298


Cơ hội hiếm có để vào mộtr hợp đồng làm ăn lâu dài ngay trong trung tâm mua sắm Adelaide bận rộn. Kinh doanh đã hoạt động được 2 tuần nay, nó được thiết lập đầy đủ để bán bất kỳ loại thức ăn nhanh Trung Quốc, Việt Nam, Thái hay Ấn Độ và luôn cả thức ănnóng. Tất cả các thiết bị đã được lắp đặt bao gồm cả máy POS và EFTPOS. Cửa hàng có bếp gas thương mại (kết nối với chai LPG) 2 tủ lạnh thương mại cũng như các thiết bị khác với đường dây điện thoại và internet và được tân trang lại và sẵn sàng cho chủ nhân mới. Kích thước cửa hàng là khoảng 25sq mét, không có ngồi bên trong, nhưng chỗ ngồi bên ngoái rất thoải mái – rất dễ dàng để quản lý. Tiền thuê shop à 1000 đô la một tuần. Các chi tiết khác có thể được thảo luận trực tiếp trong quá trình kiểm tra chỉ theo cuộc hẹn. Giá có thể thương lượng được một chút. Sang bán $25,000. Hãy gọi số điện thoại / nhắn tin 0404 100 298


在阿德萊德繁華的商業中心位置獲得長期租賃的難得機會。 這家公司已經營了兩個星期,已經完全準備出售任何類型的中國,越南,泰國或印度的熱食。 所有設備都包括POS登記和EFTPOS設施。 商店有一個商業燃氣灶(連接到液化石油氣瓶)2商業冰箱以及其他設備與電話線和互聯網,並全面翻新,準備新的業主。 商店大小約25平方米,沒有內部坐,外賣和外面座位 - 非常容易管理。 租金是每週1000美元的支出。 進一步的細節可以在檢查時親自討論。 價格稍有商量。 價格是$ 25,000.請致電/文本0404 100 298

Indian Restaurant

$$$ Negotiable - Adelaide SA

Running successfully last 11 years low. Rent $5500 per month includes everything. Licence for 110 . Can change to any cuisine. Includes Cool-room, Freezer Room, two separate Freezer, store room 3 toilets, Hobart Glass washer & ice maker brand new Pos system & Dishwasher , coffee Machine (Explo bar) grinder 3 wok-burners & 6 other Commercial Stove everything to suits any menu. Please call / text Glory 0423 688 663 (English)

Nhà hàng Ấn Độ đã hoạt động thành công trong 11 năm. Giá thuê thấp $5500 một tháng, bao gồm mọi thứ. Giấy phép bia ruợu cho 110. Bếp tiện nghi thích hợp bất kỳ món ăn nào. Bao gồm Coolroom, Phòng Tủ đông, hai Tủ đông riêng biệt, phòng khách 3 phòng vệ sinh, máy rửa & máy làm đá ở Hobart, hệ thống Pos mới & máy rửa chén, máy pha cà phê (Explo bar) máy xay 3 nồi chảo & 6 lò nướng thương mại khác. Vui lòng gọi / text Glory 0423 688 663 (tiếng Anh)

印度餐廳成功運行最近11年低租金$ 5500.00每月包括一切。 110的許可證。 可以改變為任何美食。 括冷藏室,冷凍室,兩個獨立的冷凍室, 儲藏室3個衛生間,霍巴特玻璃洗衣機和製冰機全新的Pos系統和洗碗機,咖啡機(Explo bar)磨床3個燃燒器和6個其他商用爐灶,適合任何用餐。 請致電/文字Glory 0423 688 663(英文)

Pizza Shop For Sale

$79,000.00 – Adelaide - SA

A very well located pizza shop in Gouger St. This well set up pizza shop is a great opportunity for an invester or a family who is willing to keep a great successful business. This pizza shop was initially a takeaway yiros shop so the menu is pretty easy its including pizza pasta salads and fast-food, till late, easy to manage. 2 weeks training will be provided. The shop has a. A pizza Oven with 32" convayer belt. Dough roller. Dough maker 20 kg. Pizza preparation fridge. 3 Freezers. 2 large fridges. Display fridge. Coffee machine. POS system. Huge grill. Deep fryer. 2 yiros stove. 1 big cooking stove. Cutter. Cheese shredder. Big fans. 3 big bench. 2 small bench. 3 air conditioners. And lots of other kitchen equipment. Unfortunately i am selling it due to the change of life style. The rent is only $3400 including gst +outgoing . Turn over + 6000 a week. Please call / text Ali: 0410 093 600   (English)

Pizza Shop For Sale - $ 79,000.00 - Adelaide – SA - Một cửa hàng bánh pizza rất đẹp nằm ở Gouger St. Cơ hội tuyệt vời cho gia đình sẵn sàng tiếp tục thành công trong kinh doanh. Cửa hàng bánh pizza này ban đầu là một cửa hàng yiros takeaway vì vậy thực đơn của nó khá dễ dàng bao gồm cả pizza pasta salads và thức ăn nhanh v.v… Trang thiết bị đầy đủ, doanh thu tốt trên $6000/tuần +. Hợp đồng lâu thuê rẻ $3400 luôn GST + Outgoing. Sang bán trong tiếc nuối vì do sự thay đổi của cuộc sống phong cách .. Giá thuê chỉ là $3400 bao gồm GST + Hãy gọi điện thoại / nhắn tin Ali: 0410 093 600 (tiếng Anh)

比薩店出售 - $ 79,000.00 - 阿德萊德 – SA - 位於Gouger  - St.一家地理位置非常好的比薩餅店這家設立好的比薩餅店對於一個願意保持成功的企業的投資者或家庭來是一個很好的機會。 這家比薩餅 店最初是一家外賣店,所以菜單很簡單,包括披薩麵食沙拉和快餐,直到後期,易於管理。 將提供2週的培訓。 這家商店有一個。 比薩烤箱配 32“convayer皮帶面皮機面皮機20公斤比薩餅製備冰箱3冰櫃2大冰箱顯示冰箱咖啡機POS系統巨大的烤架油炸鍋2 yiros1大烹飪 爐灶,切菜器, 奶酪切碎機,大風扇,3大板凳,2小板凳,3空調以及其他許多廚房設備,不幸的是我賣的是由於生活方式的改變,房租只有3400美元,包括gst + 即將離任,週翻+ 6000,請致電/短信阿里:0410 093 600(英文)

Cafe & Takeaway

$140,000 Negotiable Mt Gambier SA

Good location in the second most populous city in South Australia. Located between Melbourne - Adelaide. Always busy by visitor visit Mt Gambie City throughout all seasons ofthe years. 90 percent of taking by Industry Area workers. Log lease + Renewal available and low. F

Cash taking from $ 7,500 to $ 8,500 per week. Summer is more potential and revenue. Suitable for families who want to live and enjoy to run the business lifestyle at an excellent of tourist town . Due to family reason. It’s quick & eazy to negotiate at $140,000. Please call or text 0414 955 948

Cafe & Takeaway

$140,000 Negotiable Mt Gambier SA

Vị trí tốt trong thị trấn du lịch núi biển nằm giữa Melbourne – Adelaide. Quanh năm suốt bốn mùa đều có du khách. Shop gần khu kỷ nghệ. 90 phần trăm thu nhập là bán tại chỗ cho công nhân hãng xưởng. Trang thiết bị đầy đủ. Bếp tiện nghi thích hợp cho tất cả các loại thực đơn takeaway

Hợp đồng thuê chỗ lâu dài và đáo hạn nhiều lần. Giá thuê rẻ, chi phí ít lời cao. Hiện mức bán từ $7,500 đến $8,500 / tuần. Mùa hè doanh thu nhiều hơn. Shop thích hợp cho gia đình muốn sinh sống nơi yên lành kinh doanh cùng phong thái sống (business & Lifestyle) nơi thị trấn du lịch thích thú. Vì lý do riêng cần sang lại nhanh chóng dễ dàng thương lượng $140,000. Xin gọi hay nhắn tin  0414 955 948

咖啡廳和外賣

$ 140,000可談判的岡比爾山

良好的位置在南澳大利亞第二人口最多的城市。 位於墨爾本 - 阿德萊德之間。 遊覽萬寶龍市場,經過多年的各個季節,一直很忙。 佔行業區工作人員的90%。 日誌租賃+續訂可用和低。 現金從每週7,500美元到8,500美元。 夏天更有潛力和收入。 適合想要在優秀的旅遊城市生活和享受經營生活方式的家庭。 由於家庭原因 以14萬美元的價格進行談判很快,很愜意。 請致電或致電0414 955 948(英文

Restaurant Business for Sale $$$ Negotiable  
Colonnades Shopping Center SA

Mystic India - Authentic and modern Indian Cuisine The restaurant is located in a large shopping mall at Colonnades in South Australia. The restaurant has been established for over 10 years. Open 7 days (lunch, dinner & catering services available). You can either dine in or take-away, (food court seats up to 300+ people). It comes fully stocked and all equipment is included; 4 fridge/freezer, 6 burner stove, 2 deep fryers, tandoor oven, 2 main bain marie, 6 island bench, microwaves, 1 large oven and 3 drink fridges. Fully commercial kitchen suitable for any cuisine menu. Cuisine includes; vegetarian, finger food, vegan, fusion, fish & chips, gluten free, halal, pies and dessert. Options to sell Indian spices and frozen vegetables. 2 years lease remaining with options for renewal. Business for migration opportunity. Rent is $8000 monthly with all inclusive (electricity & gas). Average weekly takings between ($5500-6000). Please call 0403 070 922 for more information. 

Nhà hàng nằm trong một trung tâm mua sắm lớn tại Colonnades ở Nam Úc. Thành lập hơn 10 năm nay. Mở cửa bán 7 ngày (ăn trưa, ăn tối ). Bạn có thể ăn tại chỗ hay takeaway, (Khu vực food court chứa đến 300 + người). Đầy đủ trang thiết bị bao gồm; 4 tủ lạnh / máy lạnh, 6 bếp burner, 2 chảo sâu, lò Tandoor, 2 Bain chính marie, 6 ghế đảo, lò vi sóng, 1 lò lớn và 3 thức uống tủ lạnh. Nhà bếp đầy đủ thương mại phù hợp cho bất kỳ thực đơn ẩm thực nào. Ẩm thực bao gồm; rau cải chay, đồ ăn nhẹ, ăn chay, nhiệt hạch, cá & khoai tây chiên, bánh và món tráng miệng. Tùy chọn để bán gia vị Ấn Độ và rau đông lạnh. 2 năm thuê đất còn lại với các tùy chọn cho việc đổi mới. Cơ hội mua để di dân. Giá cho thuê $8000 hàng tháng với tất cả bao gồm điện và khí đốt. Takings trung bình hàng tuần giữa ($ 5500-6000). Xin vui lòng gọi 0403 070 922 để biết thêm thông tin.

該餐廳位於南澳大利亞 的一個大型購物中心。 成立超過10年。 7天交易(午餐,晚餐和餐飲服務)。 你可以吃飯或外賣,(食物法庭席位可達300 +人)。 手指食品,素食,融合,魚和薯條,無麩質, 清真,餡餅和甜點。 賣印度香料和冷凍蔬菜的選擇。 2年剩餘期限與續期選項。 商業移民機會。 租金是每月$ 8000,包括所有(電和氣)。 平均每週收益($ 5500-6000)。 請致電0403 070 922了解更多信息

Charcoal Yiros - Business For Sale

$190,000 - Glenelg Adelaide SA

$190.000 Best Charcoal Yiros shop including other options, Best location in Glenelg SA. No matter what the weather is its a great business esspecially in the summer hot days. Very large area to work in big kitchen and seating in and out the front shop. Please call / text: 0434 685 083 (English)

$190,000 Cửa hàng nướng than danh trấn nhất, bao gồm nhiều cái nhất khác. Vị trí tốt nhất trong Glenelg một vùng du lịch biển rất đẹp & nổi tiếng của Adelaide SA. Không có vấn đề gì thời về tiết, quanh năm mùa nào cũng đông khách là một doanh nghiệp lớn thu nhập rất cao trong các ngày hè nóng. Diện tích rất lớn để làm việc trong nhà bếp rộng. Chỗ ngồi thoải mái bên trong lẫn ngoài và trên lề đường trước mặt các shop... Xin vui lòng gọi / nhắn tin: 0434 685 083 (Tiếng Anh) 

 $ 190.000最佳Charcoal Yiros店鋪包括其他選擇,在Glenelg SA最好的位置。 無論天氣是什麼,它的偉大的企業特別是在夏天的炎熱的日子。 非常大的面積工作在大廚房和座位進出店面。 請致電/ text:0434 685 083(英語)

O'halloran Hill, SA -  Pizza Shop for Sale Price: $185,000
Pizza shop in southern suburbs in Adelaide for sale.  This business is very well established selling an extensive range of traditional and gourmet pizzas, BBQ ribs, some pastas, wedges, garlic breads and drinks. Offering pickup and delivery. Online orders also available and very busy.

Fully equipped: dough roller, two dough mixers, 2 conveyer ovens and all benches, freezers and fridges all fully owned. No extra needing to be spent! The shop is very big, 5 working spaces + bathroom and a large cool room. Very ample car park outside!  Plus seating area outside.

The business has a solid reputation and is on a local shopping strip surrounded by local schools, kindy gardens, businesses and a 10 min drive from Flinders University and Marion Shopping Center. We do local catering! Well established business with a strong, loyal customer base and strong net profit. The business is very visible from a main road, a lot of attraction and exposure. No near competition. Long lease with an option to renew. Lots of potential with the right owner. Short hours: Tuesday – Sunday from 4pm. Training and trial is also welcomed.Much loved family business, regretful sale due to family reasons. Price: $185,000 plus stock at value. Owner will consider serious offers by appointment and viewing, please call Sam at 0400-616-785 for more information. (English)

Cửa hàng Pizza ở ngoại ô phía Nam tại Adelaide . Kinh doanh bán một loạt các loại pizza truyền thống và xương sườn BBQ, một số mì, nem, bánh mì tỏi và đồ uống. Luôn xe phục vụ giao hàng. Đơn đặt hàng trực tuyến cũng có sẵn và rất bận rộn. Đầy đủ tiện nghi thiết bị: con lăn bột, hai máy trộn bột, 2 lò nướng và tất cả các băng ghế, tủ đông và tủ lạnh được trang bị đầy đủ. Cửa hàng rộng, 5 phòng làm việc + phòng tắm và một phòng lạnh lớn. Bãi đậu xe rất rộng rãi bên ngoài! Cộng với khu tiếp khách bên ngoài. Doanh nghiệp đã có một danh tiếng vững chắc và đang trên một dải mua sắm địa phương bao quanh bởi các trường học, nhà trẻ, các doanh nghiệp và 10 phút lái từ Đại học Flinders và Trung tâm mua sắm Marion.  Sang giá $185.000 cộng hàng tồn theo giá trị. Mời hẹn và xem, xin vui lòng gọi Sam tại 0400-616-785 để biết thêm thông tin. (tiếng Anh) 

 O'halloran Hill,SA - 比薩店出售價格:$ 185,000

比薩店在南郊的阿德萊德出售。這項業務非常成熟,銷售廣泛的傳統和美食比薩餅,燒烤肋骨,一些麵食,楔子,蒜蓉麵包和飲料。提供接送和送貨。在線訂單也可用,非常忙。設備齊全:麵團滾筒,兩個麵團攪拌機,2個傳送帶烤箱和所有的長凳,冰櫃和冰箱全部擁有。沒有額外需要花費!這家商店非常大,有5個工作空間+浴室和一個大的涼爽的房間。該業務從主要道路,很多吸引力和曝光是非常明顯的。沒有近的競爭。長期租賃具有續訂選項。很多潛力與正確的所有者。短時間:週二 - 週日下午4點。還歡迎培訓和審判。非常喜歡的家族企業,由於家庭原因的遺憾出售。價格:$ 185,000加上有價值的股票。業主將通過預約和觀看,考慮認真的提議,請致電山姆0400-616-785獲取更多信息。 (英語) 

Fresh fish shop for sale - $38,500.00 Negotiable 211 Old South Road, Old Reynella, SA
Currently running business ,open one and half year ago. Business is for sale because of unexpected interstate transfer.Two years lease available. Equipment - Display deli 6 meter long, with ,water spraying system,stainless steel - Cool room - Tall freezer-1(for display) - Chest display freezer - 1 Big chest freezer  - Cutting machine - Ice machine(flake) - Fully equipped cutting area - Four sandwich board - Pos machine - Weighingmachine(digital) - Stainless steel tables etc - This business is completely based on the council regulations. Land phone and wifi - If you are interested please give a call / Text  between 9am to 6 pm 0421 514 835 (English) 
Hiện đang nay hoạt động kinh doanh tốt, Đã làm thành công trong 1.5 năm qua.  Cần sang vì bất ngờ phải phải đi sang tiểu bang khác. Hợp đồng còn 2 năm + tái ký . Thiết bị - Hiển thị Deli dài 6 mét, với hệ thống phun nước, thép không gỉ - phòng lạnh - tủ đông loại cao đứng -1 (cho hiển thị) - Máy cắt - Máy làm đá (flake) - Trang bị đầy đủ cắt khu vực -  máy POS - Trọng lượng máy kỹ thuật số - bảng thép không gỉ v.v... - kinh doanh này là hoàn toàn dựa trên các quy định của hội đồng. Có điện thoại và wifi - Nếu bạn quan tâm xin vui lòng cho một cuộc gọi hoặc nhắn tin giữa 09am 06pm qua số 0421514835 (tiếng Anh)
. 目前運行的業務,開放一年半以前。企業是因為意外州際轉移銷售。兩年的租賃使用。設備 - 顯示器熟食店6米長,有水噴淋系統,不銹鋼 - 涼爽的房間 - 高大的冰箱-1(顯示) - 胸部展示冷櫃 - 1大冷櫃 - 切割機 - 製冰機(片狀) - 設備齊全的切割區 - 四夾心板 - POS機 - 稱重機的數字) - 不銹鋼表等 - 該業務是完全基於該委員會的規定。土地電話和WiFi - 如果你有興趣,請給點到9點打電話到下午6點 0421514835 (英文 .

Mawson Lake SA - Cafe / Takeaway Business for Sale. $$$ Negotiable
Located opposite Mawson Lake Shopping Centre, near UNISA Campus, Variety group of customers, Open Mon-Fri 8am - 5pm - Hours expandable. Fully furnished & includes good condition equipment. e.g. Coffee machine, kitchen, oven, fridges, freezers. Plenty of parking available at front doors. Huge potential growth, Ideal cafe business opportunity not to be missed. Long lease till 2027 (5+5+5) Rent 39K/year including GST + Outgoing Add: 103/10-16 Light Common Mawson Lake SA 5095, for further details. Please contact Robert Sim, 0425 413 183 - 0412695673 or Lee 0430 212 900

Vị trí tốt gần Trung tâm mua sắm nằm đối diện Mawson Lake, gần đại học Nam Úc Campus, khách hàng đa dạng, Kinh doanh từ 08:00 Mon-Fri - 05:00 - Giờ làm mở rộng tùy ý. Trang thiết bị đầy đủ, tình trạng còn mới tốt. Máy cà phê, nhà bếp, lò nướng, tủ đông đá và tủ lạnh. Trước cửa nhiều bãi đậu xe có sẵn. Nhiều tiềm năng tăng trưởng. Cơ hội kinh doanh quán cà phê lý tưởng không thể bỏ qua. Hợp đồng thuê lâu dài đến năm 2027 (5 + 5 + 5) Thuê 39K / năm bao gồm thuế GST + Outgoing:  Địa chỉ tại 103 / 10 -16 Light Common Mawson Lake SA 5095. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng niên hệ với Robert Sim, 0425 413 183 - 0412 695 673 hoặc Lee 0430 212 900

位於 Mawson Lake 購物中心對面,附近的南澳大利亞校區,百變的客戶群體,開放週一至週五上午8點大學 - 下午5時 - 時間擴展。全裝修和包括完好的設備。 例如咖啡機,廚房,烤箱,冰箱,冰櫃。停車位充足可在前門。巨大的增長潛力,理想的咖啡館生意機會不容錯過。長租約至2027(5 +5 + 5)租金39K/年,包括GST+傳出。地址:103 / 10 -16 Light Common Mawson Lake SA 5095,對於進一步的細節。請聯繫羅伯特·辛,0425 413 183 - 0412 695 673 或利0430 212 900