-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Thai Restaurant Business for Sale

$55,000 WIWO - Joondalup Perth WA

Thai restaurant and take away business for sale in Joondalup just around the corner from Lakeside shopping centre surrounded by many apartments hospital and large office blocks Arthouse apartment complex directly behind our shop will begin construction this year we currently only trade in the evenings plenty of scope for owner operators to expand the business reason for sale unable to commit the time due. To working a full time job already great opportunity for someone to take to next level currently doing excellent take away trade we only seat 20 customers inside asking $55000 for business WIWO 3 years remaining on lease with an option of another 5 no restrictions on trading times. Please call / text: 0416 623 061 (English)

Nhà hàng & Takeaway thức ăn Thái ở Joondalup, 26 km from Perth WA) chỉ quanh góc từ trung tâm mua sắm Lakeside được bao quanh bởi nhiều căn hộ chung cư và khối văn phòng lớn. Căn hộ cao cấp Arthouse ngay phía sau cửa hàng của chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng trong năm nay, hiện chúng tôi chỉ kinh doanh vào buổi tối rất nhiều phạm vi để mở rộng cho tăng trưởng kinh doanh. Vì không đủ thời gian cho việc khác nên ần bán nhanh. Đây là cơ hội tuyệt vời cho người có nhu cầu kinh doanh nhà hàng . Hiện có 20 chỗ ngồi + takeaway. Sang giá $55,000 WIWO. Hợp đồng còn 3 năm + 5 năm tái ký. Không hạn chế thời gian mở cửa. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0416 623 061 (tiếng Anh)

泰國餐館和Joondalup外賣業務就在湖畔購物中心的拐角處,周圍有許多公寓醫院和大型辦公大樓,我們店後面的Arthouse公寓大樓將於今年開始建設,目前我們只在晚上進行交易, 業主經營者為擴大營業原因而無法提供應有的銷售時間。 為了全職工作已經有很好的機會可以讓一個人有更好的機會進入下一階段,目前做得很好外賣,我們只能讓20個客戶坐在裡面詢問55000美元的商業WIWO剩下3年的租期,另外5個選項沒有限制交易時間。 請致電/文本:0416 623 061(英語)

Restaurant for Sale

$42,000 Northbridge Perth WA

Cenrtral Area of Northbridge WA, New restaurant opened just 1 year. The space can service 45 customers at the same time, all the equipment is brand new, 1 big coolroom and 1 freezer room . Monthly rent $5800 include outgoings, hurry to sale. Please contact Andy 0449 910 529 (English)

Khu Cenrtral của Northbridge, Nhà hàng mới mở cửa chỉ 1 năm. Không gian có thể phục vụ 45 khách cùng một lúc, tất cả đều là thiết bị mới, 1 phòng lạnh lớn và 1 tủ đông lớn. Tiền thuê hàng tháng $5800 bao gồm outgoings, cần sang nhanh. Vui lòng liên hệ Andy 0449 910 529 (tiếng Anh) 

北橋中心區,新餐廳開業僅一年。 該空間可以同時服務45個客戶,所有設備全新,1個大型冷藏室和1個冷凍室。 每月租金$5800包括支出,匆忙出售。 請聯繫Andy 0449 910 529(英語)


Fully Lic. Asian Restaurant – Business for Sale

$220,000 negotiable - Chinatown Perth WA

Korean restaurant in China town in Perth CBD. Two storey buliding, 80 + seating. Open dinner and late night. Fully licensed. Long term contract and cheap rent. Price $220,000 negotiable. Please call / Text 0430 391 355


Nhà hàng Hàn Quốc tại Chinatown ở Perth CBD. Kiến trúc hai tầng , trên 80 chỗ ngồi. Mở kinh doanh bữa tối và đêm khuya. Có giấy phép bia rượu. Hợp đồng dài hạn và giá thuê rẻ. Trang thiết bị đầy đủ. Giá sang nhượng $220,000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / hay nhắn tin 0430 391 355


位於珀斯中央商務區中國城的韓國餐廳。 兩層建築,80 +座位。 開放晚餐和深夜。 完全許可。 長期合同和便宜的租金。 價格220,000議價。 請致電/文本0430 391 355

Café/Coffee Shop/Restaurant/Takeaway –

Now only $150,000 South Hedland – WA

Donut King Franchise –-Urgent Sale for other business priority – This is a fully fitted-out Donut King store which is profitable. It is currently run very successfully under management giving the current owner a good ROI but it would show an owner/operator an even greater return. This store is in a major shopping mall with a lot of foot traffic in South Hedland on the WA north coast. This is a genuine sea-change opportunity for someone who is looking to escape the madness of big-city life.

Location: South Hedland – WA

Category: Café – Restaurant - Service

This is a golden opportunity to buy a nationally franchised Donut King outlet with an existing track-record of success. The business is located in a major shopping centre, with anchor tenants including Coles and Kmart. South Hedland and the surrounding district is one of the most beautiful coastal areas of Australia. Here you can escape the big-city gridlock and enjoy the ultimate sea-change. You and your family can experience the serenity of coastal living while having the security provided by a national franchise.

The store has a very modern fit-out and includes an seating area exclusively for Donut King customers. Head Office conducts regular national marketing campaigns to ensure that the Donut King name is always at the forefront of people’s minds. Donut King will provide full in-house training for the new franchisee plus they provide ongoing training and support when needed.  <<<<<< full detail >>>>>>

Cafe For Sale

$55,000.00 Negotiable – Langford WA

Asian fusion cafe for sale. The only coffee shop in the area. Full training provided. Facebook and instagram followers. Leased for 3+5 years Low rent and overheads. Please call / text: 0433 153 311 (English)


咖啡廳出售 - $ 55,000.00可商量 - Langford WA

亞洲融合咖啡館待售。 該地區唯一的咖啡店。 提供完整的培訓。 Facebook和Instagram的追隨者。 租用3 + 5年低租金和間接費用。請致電/文本:0433 153 311(英文)


Cafe Sang Bán - $ 55,000.00 Thỏa thuận - Langford WA

Quán Cafe ohong cách châu Á . Cửa hàng cà phê duy nhất trong khu vực không cạng tranh. Trang thiết bị đầy đủ, sẽ hướng dẫn cho người mới. Có trang Facebook và Instagram. Thuê lâu dài trong 3 năm + 5 năm. Giá thuê và chi phí chung thấp. Vui lòng gọi / text: 0433 153 311 (tiếng Anh)

Chinese Restaurant Business For Sale

$195,000 Morley WA

A very well established, busy restaurant. We are located in a highly populated, residential suburb. We have been serving this ever expanding community for the last 12 years and it has been a favourite with the locals and regular customers willing to travel for our tasty food. Due to a change in our family situation, we are now ready to sell this profitable and easy-to-run business to the right operator. Trading only 6 nights a week (5-10PM), there is still a lot of opportunity for additional growth! The rent is very low, at only $2,754.00 per month (inclusive of G.S.T. and outgoing). The restaurant seats approximately 90 people, and will come fully furnished with everything you need. We are located opposite an large open park, with plenty of parking around the restaurant. If you are interested to make an appointment to come in and discuss further details with us, please do not hesitate to call/ text us on: 0412 749 920

Vị trí tốt tại khu ngoại ô đông cư dân. Đã làm tốt đẹp trong 12 năm qua và được yêu thích với người dân địa phương và khách quen thường xuyên trở lại vì  thức ăn ngon của chúng tôi. Do thay đổi tình hình gia đình của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng bán doanh nghiệp có lợi nhuận. Kinh doanh chỉ có 6 đêm một tuần (5-10 giờ tối), vẫn còn rất nhiều cơ hội để tăng trưởng thêm! Tiền thuê rất thấp, chỉ với $ 2,754.00 mỗi tháng (bao gồm G.S.T. và out going). Nhà hàng có khoảng 90 người và trangthiết bị đầy đủ. Vị trí đối diện một công viên lớn, với rất nhiều bãi đậu xe xung quanh nhà hàng. Nếu bạn quan tâm xin hẹn để đến và thảo luận thêm chi tiết với chúng tôi, vui lòng gọi / nhắn tin cho chúng tôi theo số: 0412 749 920

我們位於人口稠密的住宅郊區。 我們一直在為這個不斷擴大的社區服務過去12年,這是當地人和一般客戶願意為我們美味食物旅行的最愛。

由於家庭情況發生變化,我們現在可以將這個有利可圖的易於運營的業務出售給正確的運營商。 每週僅交易6晚(5-10PM),有很多機會進一步增長! 租金很低,每月只有2,754.00美元(包括G.S.T.和外出)。餐廳座位約90人,並配備齊全的一切您需要的。 們位於一個大型開放式公園對面,餐廳周圍設有大量停車場。 如果您有興趣約 定進入並與我們討論進一步的細節,請隨時致電:0412 749 920

Mobile Food Business for Sale

$$$ Negotiable Claremonth WA

1. Burgers & Bratwurst Van - Van $60k -ono

 Van is fully fitted out to work and has some good work included.

             Great Starter  Business Opportunity 

(Peak working period fast approaching)

2. Fish & Chips Van  - $32500.00 ono

  Van is fully fitted out to work , perfect for starting your own mobile Business

Please call / text Ian 0411 863 311 or email ([email protected])  

1. Burgers & Bratwurst Van - Van $ 60k -ono
  Van được trang bị đầy đủ để làm việc và có một số công việc tốt bao gồm.
              Cơ hội kinh doanh khởi nghiệp vĩ đại
          (Thời gian làm việc cao điểm nhanh)
 2. Cá & Chips Van - $ 32500.00 on
   Van được trang bị đầy đủ để làm việc, hoàn hảo để bắt đầu kinh doanh điện thoại di động của riêng bạn
Xin gọi điện thoại / văn bản Ian 0411 863 311 hoặc email ([email protected])
汉堡和布拉斯维斯特 - 范$ 60k -ono
  Van完全适合工作,包括一些好的工作。
              大起步商业机会
          (峰值工作周期快速逼近)
 鱼和薯条 - $ 32500.00 ono
   Van完全适合工作,非常适合开展自己的移动业务
请致电/正文Ian 0411 863 311或电邮([email protected]

Established Mobile Cafe Business

Perth WA $230,000 Negotiable

Packed with warehouses, small and large businesses and major retailers, it's no wonder the Perth suburbs of Welshpool, Kewdale and Redcliffe have proved so lucrative for this well established mobile cafe business.

Perth is a fabulous place to live and work, offering a great climate, excellent transport links, major shopping and top schools. With a thriving arts and culture community, and major annual events, there's plenty to do in Perth, with easy access to unspoilt beaches, national parks and the Golden Outback.

This is not a franchise but has the benefits of franchise systems in place, along with an established brand, website and social media, built up over 14 years of successful operation. This very viable business includes 4 vans, 3 of which have a single operator and established week day runs operating in the busy industrial areas.

Predominately a cash business, with some corporate clients, this business is easily run from home, as it has a low stock holding requirement. An ideal husband-and-wife business, no experience is necessary and the current owners are happy to provide training.  >>>>>SEE FULL DETAIL>>>>>

Restaurant Business For Sale

$500,000 Brentwood WA 6153

Fully Lic 130 seats. Good position on major road, near all facilities, shopping strip, well established for long times with excellent weekly taking. Long lease low rent. Fully equipped, large kitchen suitable for any Western or Asian cuisines. Due to family commitment. Please call / text 0416 888 090 (English)

Restaurant Business For Sale

$500,000 Brentwood WA 6153

Fully Lic 130 seats. Good position on major road, near all facilities, shopping strip, well established for long times with excellent weekly taking. Long lease low rent. Fully equipped, large kitchen suitable for any Western or Asian cuisines. Due to family commitment. Please call / text 0416 888 090 (English)

Fully Lic 130 chỗ ngồi. Vị trí tốt trên con đường lớn, gần tất cả các tiện nghi, chung quanh là dải mua sắm, đã được thành lập cho thời gian dài với thu nhập hàng tuần tuyệt vời. Hợp đồng thuê nhà lâu dài giá rẻ. Đầy đủ tiện nghi, nhà bếp lớn phù hợp cho tất cả các loại thực đơn thực đơn Âu & Á . Lý do gia đình nhắn tin 0416 888 090

完全許可130個座位。 良好的位置在主要道路上,附近的所有設施,購物地帶,建立了長期與良好的每週採取。 長租低租。 設備齊全,大廚房適合任何西方或亞洲美食。 由於家庭承諾。 請致電/ text 0416 888 090(英語)

Mosman Park WA – Restaurant 
Business for Sale $250,000
Beautiful restaurant for sale in Mosman Park, WA.   Seating capacity 55-60 inside and outside terrace 10-12.  Fully licensed and fully furnished.  Kitchen fully equiped.  Separate walk in fridge and walk in freezer.  All equipment in perfect working condition.  Beautiful pizza oven in main dining room which is not being used at the moment, but can be operated if necessary.  Double toilets for men and for women and 1 toilet for handicapped.  One bedroom studio with bathroom which is upstairs is included in lease.  Long term lease 5 + 5.  Restaurant has been operating as a french restaurant, but can be adapted to any type of cuisine.  Mosman Park is an exclusive high end suburb of Perth.

Owner of this restaurant is selling due to him having another venue and he cannot continue to operate both venues at the same time.  He has been working 16 hours everyday to operate both and his health cannot permit it any longer.  Restaurant is a brand new operation after he refurbished it in jan-feb of this year.  It is a beautiful place and could make a new operator very happy. Selling price is $250,000 negotiable.  Needs to be sold by end of this year.  New owner just needs to come in and operate! Please call / text : 0481 055 674 eMail: [email protected]

Nhà hàng đẹp sang bán tại Mosman Park, Wfully Lic. Nhà bếp được trang bị đầy đủ. Tủ lạnh loại lớn cửa bước vào. Tất cả các thiết bị trong điều kiện làm việc hoàn hảo vừa mới tân trang mới toàn bộ hồi đầu năm. Lò nướng bánh Pizza đẹp trong phòng ăn chính. Nhà hnàg có thêm một phòng ngủ với phòng tắm ở  tầng trên. Hợp đồng thuê chỗ dài hạn 5 + 5. Nhà hàng đang hoạt động là hàng Pháp, nhưng có thể được thích nghi với bất kỳ loại thực đơn nào. Mosman Park là một độc quyền cao cấp vùng ngoại ô của Perth. Sang giá $250.000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin: 0481 055 674 hoặc eMail: [email protected] (tiếng Anh)

美麗的餐廳出售Mosman Park,WA。座位數55-60內外露台10-12。完全授權和齊全。廚房設備齊全。在冰箱裡獨立散步,在冰箱裡散步。所有設備在完美的工作條件。美麗的披薩烤箱在主要餐廳,目前沒有被使用,但可以操作,如果必要。男士和女士雙廁所和一個殘疾廁所。包括在樓上的一間臥室的浴室的工作室。長期租賃5 + 5.餐廳作為法國餐廳經營,但可以適應任何類型的美食。 Mosman公園是珀斯的高端郊區。

這家餐廳的主人因為有另一個地點而出售,他不能同時繼續操作兩個地點。他每天工作16小時來操作兩個人,他的健康不能再允許它。餐廳是一個全新的操作,他在今年的一年後翻新。這是一個美麗的地方,可以使一個新的運營商非常高興。

售價為$ 250,000可議價。需要在今年年底前銷售。新的所有者只需要進來和操作!請致電/ text:0481 055 674電子郵件:[email protected]

Deli Lunch Bar Business for Sale Kelmscott Perth WA

$$$ Negotiable

Located in Kelmscott WA 6111, Southeastern 23km from Perth. Good position near all facilities such as School, Childcare, Parks etc... Fully Equipped, long lease 6.5 years including 3.5 years leasing + 3 years options. Reasonable rent only $2480 / per month. Well established for long-time as a good turnover cash business. Serious buyer only. Please call / text 0474 847 85

 Tại Kelmscott WA 6111, 23km Đông Nam thành phố Perth. Vị trí thuận lợi, ngay trường học, nhà trẻ, và công viên parks. Trang thiết bị đầy đủ, hợp đồng lâu dài 6.5 năm, gồm 3.5 năm thuê mướn +  3 năm tùy chọn. Giá thuê phải chăng $2480 / tháng. Đã kinh doanh lâu ngày hiện có thu nhập tiền mặt rất tốt. Sang giá $234,000.  Nếu anh chị nào thật sự muốn sang xin gọi hay nhắn tin: 0474 847 855

. 位於凱爾姆斯科特WA6111,距離珀斯東南23公里。附近,如學校,兒童保育,公園等所有設施好位置......裝備齊全,長租約6.5年包括3.5年租賃+3年選項。合理租金僅售2480$/月。好吧建立了長期作為一個良好的營業額套現業務。只有認真的買家。詳情請致電/文 0474 847 855 . 

 Huge Opportunity: Indian Restaurant Morley WA  
For SALE-$120,000 Negotiable
 Huge Opportunity: Indian Restaurant For SALE-$120,000 Negotiable

Well established business that has been open for almost 5 years.

•           Great location with high traffic in Morley WA.

•           Licensed and fully equipped.

•           90 seating capacity.

•           Suitable for family business or 457 visa worker.

•           Plenty of car park.

•           Loyal customer base.

•           Massive kitchen

•           $2500 outgoings/week.

•           $12000 weekly returns.

•           Nothing to spend

•           Price is Negotiable for Right and Quick buyer.

For further Enquiries contact Jatin on 0416 168 064 (English)

. Cơ hội lớn: Nhà hàng Ấn Độ Sang bán - $ 120,000 Thỏa thuận - Được thành lập tốt đẹp trong gần 5 năm qua kinh doanh phát • Great location có lưu lượng cao trong Morley WA. • Giấy phép và trang bị đầy đủ. • 90 chỗ ngồi.

• Thích hợp cho gia đình hoặc, di trú xin đỊnh cư với visa cng nhân 457 • Rất nhiều bãi đậu xe. • Cơ sở khách hàng trung thành. • Bếp Hiện đạ , rộng lớn thích hợp nhiều thực đơn • $2.500 outgoings / tuần. • $12.000 lợi nhuận hàng tuần. • Không có gì để chờ đợi - • Giá Thỏa thuận cho đúng người mua nhanh. Xin gọi / nhắn tin Jatin 0416 168 064 (Tiếng Anh) .

. 巨大的機會:印度餐廳而─$120,000元 公認的業務,已經開了快5年了。 •優越的地理位置,在莫利WA高流量。

•許可,設備齊全。 •90座位。 •適用於家庭或商務簽證457工人。•停車場充足。•忠實的客戶群。•大規模廚房

•$2500個支出/週。•$12000每週回報。•無花•價格面議的權利和快速的買家。

如需進一步查詢聯繫 Jatin 在0416168064(英文) .