-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RETAILS NSW

Butcher shop Urgent Sale

Reduced $80,000 Neg - Maroubra, NSW

Fully established butcher shop running for 26 years located in the heart of Maroubra Junction near the shopping Plaza , local schools and with off street parking. All equipment is in excellent running condition. Owner is looking to take a much needed break. Consistent quality service and top quality product keeps the regular customers coming back. This butcher shop is well maintained, with a mix of new and used equipment. All used equipment has been serviced and well cared for. The shop comes complete with 2 coolrooms, 2 cooling display cabinet, 3 door upright frezzer, 3 door upright fridge, 2 door freezer units ,office room, 2 store room, 2 restrooms ,kitchen, court yard and grease trap. Located in Eastern saburbs. The owner intends to take time out to be with the family.Standout Features: - Very good location opposite fruit market and shopping plaza - Street front parking as well as fitted island area for more parking. - large prep area to expand the business - Main equipment includes: hydrolic sausage filler, Mincer, Cryvac machine, bandsaw, small meat grinder, meat slicer and 2 touch screen counters. - Consistent weekly turnovers and good profits. - All staff trained and in place and willing to stay on post sale. - Turnover does not rely on meat trays or the like. Turnover is a direct result of the store front sales. Price includes all stock and nothing to spend. Walk in and trade. All reasonable offers will be considered. Please call / text: 0421 338 125 (English)


Cửa hàng bán thịt đã được thành lập trong 26 năm nằm ở trung tâm Maroubra Junction gần khu mua sắm Plaza, các trường học địa phương và bãi đỗ xe ngoài đường phố. Tất cả các thiết bị đều hoạt động tốt. Chủ sở hữu đang tìm cách để có một nghĩ hưu rất cần thiết. Dịch vụ chất lượng nhất quán và sản phẩm chất lượng hàng đầu giúp khách hàng thường xuyên trở lại. Cửa hàng bán thịt này được duy trì tốt, với đầy đủ trang thiết đi kèm với 2 phòng làm mát, tủ lạnh 2 tủ, tủ lạnh thẳng đứng 3 cửa, tủ lạnh thẳng đứng 3 cửa, tủ lạnh 2 ngăn, phòng văn phòng, 2 phòng lưu trữ, 2 nhà vệ sinh, nhà bếp, sân trong và bẫy dầu mỡ. Nằm trong Eastern saburbs của Sydney. Các tính năng nổi bật: - Vị trí rất tốt đối diện thị trường trái cây và quảng trường mua sắm - Chỗ đậu xe trên đường phố cũng như khu vực hòn đảo được trang bị cho chỗ đậu xe nhiều hơn. - Khu vực chuẩn bị mở rộng để mở rộng kinh doanh - Các thiết bị chính bao gồm: xúc xích xông khói, Mincer, máy Cryvac, máy cưa vòng, máy xay thịt nhỏ, máy cắt thịt và 2 quầy màn hình cảm ứng. - Doanh thu hàng tuần ổn định và lợi nhuận tốt. - Tất cả nhân viên được đào tạo và sẵn sàng làm việc và sẵn sàng ở lại sau khi bán. - Doanh thu không dựa vào các khay thịt hoặc các loại tương tự. Doanh thu là kết quả trực tiếp của doanh số bán hàng tại cửa hàng. Giá bao gồm tất cả hàng tồn. Vui lòng gọi / text: 0421 338 125 (tiếng Anh)


位於Maroubra Junction中心購物廣場附近,當地學校和街邊停車場的26年全面建立的肉店。所有設備都處於良好的運行狀態。業主正在尋找需要休息的地方。始終如一的優質服務和高質量的產品讓普通客戶回歸。這家肉店維護得很好,有新的和二手設備的組合。所有使用過的設備都經過了維修和保養。店內配有2個冷藏室,2個冷卻展示櫃,3門直立式變頻器,3門直立式冰箱,2門冰櫃單元,辦公室,2間儲藏室,2間衛生間,廚房,庭院和隔油池。位於東部的suburbs。店主打算抽出時間與家人在一起。標準特點: - 非常好的位置,在水果市場和購物廣場對面 -街頭停車場以及更多的停車位。 - 擴大業務的大型準備區域 - 主要設備包括:水力灌腸器,Mincer,Cryvac機器,帶鋸,小型絞肉機,肉切片機和2個觸摸屏計數器。 - 一致的每週失誤和良好的利潤。 - 所有員工都經過培訓,並且願意繼續售後服務。 - 營業額不依賴肉托盤等。營業額是店面銷售的直接結果。價格包括所有的股票和沒有花費。走進去並交易。所有合理的優惠將被考慮。請致電/文本:0421 338 125(英文)

Newsagency Retail - Stationery - Gifts

$90,000 -  Sutherland Shire - Engadine NSW

Newsagency selling newspapers, magazines, lotto, scratchies, coffee, stationery, cards, toys, soft drinks, tobacco products, phone cards, gift items, confectionery etc. - income from PO boxes, ATM machine and Parcel Connect service is not included in daily sales report.

Potential: Large shop area allows other high-margin business activities like cafe, tobacco products, vegetable shop, barber shop or other business - could add deliveries to local residents and sub-agents.

Features: Loyal repeat customers - No competition - No sub-agencies - No deliveries - Short weekend trading hours - Low rent.

Premises: Large newsagency of 120 sq.mts. includes own toilet, 2 store rooms

Location: Situated in a residential suburban area in South Sydney close to bus stop and school.

Trading Hours: 7 days - Mon. - Fri. - 6:00 a.m.- 6:00 p.m. - Sat.. - Sun. - 6:00 a.m.- 1:00 p.m. - Can extend trading hours.

Lease: Current 5 year lease expires 30th April, 2022 with additional 5 year option available - annual C.P.I. increases - 1 month bond

Employees: 2 owners + one part-time employee when required.

Please call / text: 0432 022 923 (English)


Cửa hàng Sách Báo - Văn Phòng Phẩm – Lotto - Quà Tặng -

$90.000 - Tây Nam Sydney NSW

Bán lẻ các loại báo, tạp chí, logtto xổ số, cào, cà phê, văn phòng phẩm, thẻ, đồ chơi, nước giải khát, thuốc lá, thẻ điện thoại, quà tặng, bánh kẹo ... - thu nhập từ hộp thư bưu điện, máy ATM và dịch vụ bưu kiện không được bao gồm hàng ngày báo cáo bán hàng.

Tiềm năng: Khu vực cửa hàng lớn cho phép các hoạt động kinh doanh cao cấp khác như quán cà phê, sản phẩm thuốc lá, cửa hàng rau, tiệm cắt tóc hoặc doanh nghiệp khác - có thể bổ sung giao hàng cho cư dân địa phương và đại lý phụ.

Các tính năng: Khách hàng cũ trung thành - Không cạnh tranh - Không có đại lý phụ - Không giao hàng - Giờ giao dịch cuối tuần ngắn - Tiền thuê thấp.

Diện tích: Rộng lớn 120 sq.mts. bao gồm nhà vệ sinh riêng, 2 phòng kho

Địa điểm: Nằm trong khu vực ngoại thành ở Nam Sydney gần trạm xe buýt và trường học.

Giờ giao dịch: 7 ngày - Thứ Hai - Thứ Sáu - 6:00 sáng - 6:00 chiều - Sat .. - Sun. - 6:00 sáng - 1:00 chiều - Có thể gia hạn giờ giao dịch.

Cho thuê: Hợp đồng thuê 5 năm hiện tại hết hạn vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 với tùy chọn tái ký 5 năm có sẵn - C.P.I. tăng - trái phiếu 1 tháng

Nhân viên: 2 chủ sở hữu + một nhân viên bán thời gian khi được yêu cầu.

Vui lòng gọi / nhắn tin: 0432 022 923 (tiếng Anh)


Newsagency Retail - 文具 - 禮品

$90,000 - 南悉尼新南威爾士州

報刊,雜誌,樂透,刮ies,咖啡,文具,卡片,玩具,軟飲料,煙草產品,電話卡,禮品,糖果等的報刊 - 每日不包括郵政信箱,ATM機和Parcel Connect服務的收入銷售報告。

潛力:大型商店區域允許其他高利潤業務活動,如咖啡館,煙草製品,蔬菜店,理髮店或其他業務 - 可以增加交付給當地居民和分代理商。

特點:忠誠的回頭客 - 沒有競爭 - 沒有分機構 - 沒有交貨 - 短週末交易時間 - 低租金。

場地:120平方米的大型報章。包括自己的廁所,2間商店的房間

位置:位於悉尼南部的一個住宅郊區,靠近公共汽車站和學校。

交易時間:7天 - 週一 - 週五 - 上午6:00至下午6:00 - 週六週日。 - 上午6:00至下午1:00 - 可以延長交易時間。

租賃:目前的5年租約於2022年4月30日到期,並有額外的5年期權 - 年度C.P.I.增加 - 1個月的債券

員工:需要時2名業主+ 1名兼職員工。

請致電/文本:0432 022 923(英語)


Profitable Newsagency for sale-

$150,000 Eastern Suburbs NSW

$150,000 + stock at cost. Figures on request-No deliveries. Easy to run with regular loyal customers. Would suit owner/operators. Current Hours: M-F 7am-6pm - Sat 7am-4pm - Sun 7am-2pm - Great future opportunities Call 0414 960 543 (English)

$150,000 + hàng tồn theo trị giá. Chọn lựa số liệu theo yêu cầu - Chỉ bán tại chỗ không giao hàng. Dễ dàng điều hành . Thich hợp kinh doanh gia đình. Giờ làm việc hiện tại: M-F 7 giờ sáng - 6 giờ tối - 7 giờ sáng - 4 giờ chiều - CN 7 giờ sáng - 2 giờ chiều - Cơ hội tuyệt vời trong tương lai Gọi 0414 960 543 (tiếng Anh)

$150,000 + stock at cost。 請求中的數字 - 無交付。 易於與常規忠誠客戶一起運行。 將適合所有者/運營商。 當前時間:M-F上午7時至下午6時 - 星期六上午7時至下午4時 - 星期日上午7時至下午2時 - 良好的未來機會致電0414 960 543

Courier Franchise For Sale

$80,000 Negotiable Hunter Hill NSW

Courier franchise for sale in the Gladesville/Hunters Hill area. Average earnings for the current financial year are $2864/week. It's a 2 men/2 vans operation so it's suited for a family or a partnership. Only 20 minutes from the depot it's a great little business, working Monday through Friday only. Working hours are around 10 hours for one man and around 9 hours for the second man. It can also be done with a full-timer and a part-timer once you have the required experience. Asking price is $80000 exc. GST. One van is also available to be included in the package if required. For more information call Adrian on 0414 181 822 (English)

Courier – làm việc như một thương hiệu Nhượng Quyền Thương Mại (Franchise) với công ty lớn. Điều hành vận chuyển trong khu vực Gladesville / Hunters Hill. Thu nhập trung bình cho năm tài chính hiện tại là $ 2864 / tuần. Đó là một hoạt động 2 người / 2 xe van. Vì vậy rất phù hợp cho gia đình hoặc một đối tác cùng làm chung. Tuyến hoạt động chỉ 20 phút từ kho. Đây là một doanh nghiệp nhỏ tuyệt vời. làm việc dễ dàng từ Thứ Hai - Thứ Sáu. Giờ làm việc là khoảng 10 giờ cho một người thứ nhất và khoảng 9 giờ cho người thứ hai. Sang thương hiệu nhượng quyền này là $80000 exc. GST. Một xe van cũng có cũng có thể thảo luận để được bao gồm trong gói sang bán nếu cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Adrian theo số 0414 181 822 (tiếng Anh)

本財年的平均收入為2864美元/週。 這是一輛2人/ 2輛貨車,適合家庭或合作夥伴。 離車站只有20分鐘的路程,這是一項非常棒的生意,只在星期一至星期五工作。 一個男人的工作時間約為10小時,第二個男人的工作時間約為9個小時。 一旦你有所需的經驗,它也可以用一個全定時器和一個兼職計時器完成。 要價是80000美元。GST。 如果需要的話,還可以將一輛貨車包含在包裹中。 欲了解更多信息,請致電0414 181 822致電Adrian(英文)

Surf / Lifestyle Business for Sale

Price $249,000 Byron Bay NSW thôi

Import, distribution & wholesale of surfing hardware brand ICONIC SURF BRAND *Net Profit $90,000 - sole operator 20 hours p/w *Lifestyle business based in Byron Bay *Loyal / existing customer base - 100 strong Australia wide *HUGE growth opportunities!!!BYRON BAY SURF / LIFESTYLE BUSINESS- Stock Included: Negotiable Stock Value: 50k-100k: it depends on the season - Years Est: 2010 - Gross Revenue: 180,000 - Epic well respected surf business for sale. Located in beautiful Byron bay. This is an iconic Import, distribution & wholesale business of a leading surfing hardware brand. This brand has been successfully operating for the last 8 years with a loyal and existing customer base of over 100 strong retail customers Australia wide, Running as a sole operator on a 20 hour working week. With a yearly net profit of 90k. This is a once in a life time opportunity to acquire a successful lifestyle sea change business poised for massive growth. With this business you will have exclusive distribution rights in Australia you will also be working with famous Australian and international sponsored pro surfers. This business has access to a large variety of surfing accessories that have been designed in Australia and Japan. Ongoing research and development with parent company which was first established in 1998. Minimal stock holding is required as most orders can be placed on a regular basis. No technical knowledge is required and all the training that will be required will be offered through the transition period. This business offers a great lifestyle opportunity that can be run from anywhere in Australia, work your own flexible hours, no debtors, and no franchise fees. I have loved this journey i started in 2010 which has taken me around the world following the world tour to making mini surf movies in Hawaii and everything in between. This is an extremely rewarding and challenging enjoyable role. I now have time restraints restricting my sole focus to this business, due to another business I have. started taking of dramatically. Price $249,000 negotiable. Current stock negotiable. Gross Revenue: 180,000 POTENTIAL: Huge room for growth. - A new owner can grow the number of customers - Only 10-20% of potential customers are being serviced currently. - Could also add a variety of products to the range if they want. Features: Well established wholesale run. - Flexible hours - Work your own hours. - Offers great lifestyle. Location Based in Byron Bay, relocate to anywhere in Australia - including a home office, but you need a storage/warehouse for holding a stock. Trading Hours Flexible hours. Employees 1 owner The value of a business • Tangible assets: stock-in-hand • Intangible assets: well-respected brand, customer goodwill, intellectual property and potential for growth. • Intellectual property ownership: We have an exclusive distributor rights of the brand across Australia for the product. Strong relationships with key customers or suppliers, they are the Loyalcustomers who provide repeat business. • For more information call / text us on 0406 889 227 / eMail: [email protected] (English)


ICONIC SURF BRAND *純利90,000美元 - 獨家運營商20小時/年*拜倫灣生活方式業務*忠誠/現有客戶群 - 澳大利亞100強澳大利亞*巨大增長機會!!! BYRON BAY SURF /生活方式業務 - 庫存:面議庫存價值:50k-10k:取決於季節 - 年Est:2010 - 總收入:180,000 - 史詩般的備受尊敬的衝浪業務出售。位於美麗的拜倫灣。工作時間自由靈活,沒有債務人,也沒有特許經營費用。我喜歡這個2010年開始的旅程,在世界巡迴演出之後,我在世界各地拍攝了在夏威夷製作迷你衝浪電影以及之間的所有內容。這是一個非常有益且富有挑戰性的愉快角色。由於我有另一項業務,我現在有時間限制,將我的唯一重點限制在這項業務上。開始採取戲劇性。售價$ 249,000可議價。目前庫存可議。總收入:180,000 - 20%的潛在客戶正在接受服務。 - 如果需要,還可以添加各種產品。特點:完善的批發運行。 - 靈活的時間 - 沒有債務人。 - 沒有持續的特許經營費用。 - 工作你自己的時間。 - 提供偉大的生活方式位置位於拜倫灣,搬遷到澳大利亞的任何地方 - 括一個家庭辦公室,但您需要一個倉庫/倉庫來存放股票。交易時間靈活的時間。員工1所有者業務價值•有形資產:手中持股•無形資產:備受尊重的品牌,客戶的商譽,知識產權和增長潛力•知識產權所有權:我們在澳大利亞擁有該產品的獨家經銷權。與主要客戶或供應商的良好關係,他們是提供重複業務的忠誠客戶。 •運營年限:自2010年起,為期8年。欲了解更多信息,請致電0406 889 227 eMail: [email protected] (English) (英文)


Nhập khẩu, phân phối và bán buôn thiết bị phụ tùng cho môn lướt sóng với thương hiệu ICONIC SURF BRAND * Lợi nhuận ròng $ 90,000 - doanh thu: 180.000 / năm - Thương hiệu này đã hoạt động thành công trong 8 năm qua Đây là cơ hội một lần trong đời để có được một doanh nghiệp thay đổi lối sống biển thành công sẵn sàng cho sự tăng trưởng lớn. Với doanh nghiệp này, bạn sẽ có quyền phân phối độc quyền tại Úc, bạn cũng sẽ làm việc với những người lướt chuyên nghiệp được tài trợ bởi Úc và quốc tế. Doanh nghiệp này có quyền truy cập vào một loạt các phụ kiện lướt sóng được thiết kế ở Úc và Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy gọi / nhắn tin cho chúng tôi theo số 0406 889 227 / eMail: [email protected] (tiếng Anh)

Business, Electrical Supplies Sydney .

$632,000 - Bankstown

High Profit - Low Overheads Securing this established business is an opportunity that shouldn’t be missed. Wholesaler/Re-seller of locally sourced supplies for commercial and industrial use such as lighting, emergency lighting, switchgear, cable, conduit and accessories, tools, data, circuit protection and fire safety. Very large customer base (mainly electrical contractors), many developments and on-going projects being supplied. Additionally, with a well-located store, multiple mediums of marketing, and developed systems, we have become a large, well known company with a wide, loyal client base. There is great potential at this Wholesaler, product demand and orders have grown substantially in the past few years. This is reflected by the high profit rate of 18-25% and an annual turnover of $1-1.2 million. This profit rate can be even higher in the case of an owner husband and wife management situation, whereby, the profit can jump to between 25-35% due to no wages (currently run by Husband and wife). The store is located in an industrial complex on one of the busiest roads of the Chester Hill suburb in Sydney, Australia. The premises is a 217m2 factory warehouse with an additional spacious office upstairs area of about 85m2. The complex has plenty parking spaces and is surrounded by friendly neighbouring businesses, we all get along with each other. Fairly large warehouse, enough shelving at the front of the warehouse in a store setting to showcase our large product range, also plenty of storage in the warehouse, pallet racking with approximately 70 pallet spaces.

Trading Hours: Mon-Fri 7:30am-5pm - Saturday 9:00am-1:00pm - *We close on public holidays.

Rent and expenses: The store has very low Overheads, rent set based on the vendor at $2546.00/month plus gst which is very low when considering size and location. The purchaser has the option of having this business as pure investment and to continue running automatically with the current husband and wife managing, or find other employees or themselves to run the store. If the purchaser decides to manage the store, we offer the new staff members unlimited training, help and support. Please call / text 0405 059 071 (English)


Lợi nhuận cao - Chi phí đầu tư thấp. Đảm bảo doanh nghiệp đã thành lập tốt đẹp này này là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Bán buôn (sỉ) / lẻ các vật liệu điện có nguồn gốc địa phương cho mục đích thương mại và công nghiệp như đèn, dâu điện, thiết bị đóng cắt, cáp, ống dẫn và phụ kiện, dụng cụ, dữ liệu, bảo vệ mạch và an toàn cháy nổ. Và các vật liệu liên quan đến điện. Nguồn khách hàng rất lớn (chủ yếu là các nhà thầu xây dựng về điện), nhiều dự án phát triển và đang triển khai đang được cung cấp. Ngoài ra, với một cửa hàng có vị trí tốt, nhiều phương tiện tiếp thị và hệ thống phát triển, chúng tôi đã trở thành một công ty lớn, nổi tiếng với cơ sở khách hàng rộng khắp và trung thành. Có rất nhiều tiềm năng tại nhà bán sỉ này, nhu cầu và đơn hàng sản phẩm đã tăng đáng kể trong vài năm qua. Điều này được phản ánh bằng tỷ lệ lợi nhuận cao từ 18-25% và doanh thu hàng năm là 1-1.2 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận này thậm chí có thể cao hơn trong trường hợp chủ tự quản lý. Thích hợp vợ chồng, theo đó, lợi nhuận có thể tăng từ 25-35% do không có lương (hiện cũng do vợ chồng chúng tôi quản lý). Cửa hàng nằm trong một khu công nghiệp trên một trong những con đường nhộn nhịp nhất của vùng ngoại ô Chester Hill ở Sydney, Úc. Các cơ sở là một nhà máy sản xuất kho 217m2 với một văn phòng rộng rãi thêm tầng trên diện tích khoảng 85m2. Khu phức hợp có nhiều chỗ đỗ xe và được bao quanh bởi các doanh nghiệp lân cận thân thiện, tất cả chúng ta đều hòa thuận với nhau. Nhà kho khá lớn, đủ kệ ở phía trước của nhà kho trong một cửa hàng để trưng bày nhiều sản phẩm lớn của chúng tôi, cũng có nhiều kho chứa trong nhà kho, kệ pallet với khoảng 70 không gian pallet. Giờ kinh doanh: từ Thứ Hai-Thứ Sáu 7:30 sáng - 5 giờ chiều. Thứ Bảy 9:00 sáng - 1:00 chiều - * Chúng tôi đóng cửa vào các ngày lễ. Cửa hàng có chi phí đầu tư rất thấp, giá thuê dựa trên nhà cung cấp ở mức $2546.00 / tháng cộng với GST rất thấp khi xem xét kích thước và vị trí. Người mua có quyền chọn việc kinh doanh này là đầu tư thuần túy và giữ vợ chồng chúng tôi lại để tiếp tục điều hành, hoặc tìm các nhân viên khác, hoặc chính tự mình sẽ điều hành cửa hàng. Nếu người mua quyết định tự mình quản lý cửa hàng, chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo không giới hạn, trợ giúp và hỗ trợ. Vui lòng gọi / nhắn tin 0405 059 071 (tiếng Anh)


確保這個既定的業務是一個不容錯過的機會。批發商/回收商用和工業用途的本地採購用品,如照明,應急照明,開關設備,電纜,導管和配件,工具,數據,電路保護和防火安全。非常大的客戶群(主要是電氣承包商),正在提供許多開發項目和正在進行的項目。此外,由於地理位置優越的商店,多種營銷媒體和開發系統,我們已經成為一家擁有廣泛忠誠客戶群的大型知名公司。這家批發商有很大的潛力,產品需求和訂單在過去幾年中大幅增長。這表現在18-25%的高利潤率和1- 120萬的年營業額。 在所有者夫妻管理情況下,這種利潤率可能更高,由於沒有工資(目前由丈夫和妻子經營),利潤可以跳到25-35%之間。該商店位於澳大利亞悉尼切斯特山郊區最繁忙的道路之 一的工業園區。 該廠房面積為217平方米,工廠倉庫面積約85平方米,另有寬敞的辦公樓。該綜合體擁有充足的停車位,周圍環繞著友好的鄰近商家,我們都相處融洽。 相當大的倉庫,足夠擱置在倉庫前面的倉庫, 展示我們的大型產品系列,還有大量的倉庫存儲,大約70個貨盤空間的托盤貨架。

交易時間:星期一至星期五上午7點至下午5點星期六上午9:00至下午1:00*我們在公眾假期休息。

該商店的開銷很低,根據供應商設置的租金為2546 /月,加上GST,在考慮規模和位置時非常低。 

僱員:購買者可以選擇將這項業務作為純粹的投資,並與當前的丈夫和妻子一起自動繼續管理,或者找到其他員工或他們自己來經營這家商店。如果購買者決定管理商店,我們為新員工提供無限的培訓,幫助和支持。請致電/文本0405 059 071(英文)


TAXI PLATE SALE UNRESTRICTED

$195000 ono NSW SALE

Unrestricted nsw plate for sale with 2013 commodore makes good return $195000 call 0432400911 Bankstown


Taxi với bảng số NSW , cùng với xe Commodore, hiện đang thu nhập tốt. Sang giá195,000.Gọi Chủ 0432 400 911 Bankstown NSW


無限制的nsw板與 2013 年的商品銷售使良好的回報$ 195000致電 0432 400 911 班克斯鎮


Clothing Alterations Business For Sale

$$$ negotiable - Engadine NSW

Well established for many years - established clothing alterations business for sale. 20years in same spot. Situated in a arcade. Regular customers and very busy. Recently renovated . Walk in start earning. Please call 0425 353 927 English speaking. Email me on [email protected]

Đã hoạt động kinh doanh lâu dài 20 năm. Kinh doanh rất phong phú phát đạt, nằm trong khu mua bán arcade. Khách hàng thường xuyên đông và rất bận rộn. Đã tân trang mới gần đây. Sang WIWO & thu nhập ngay ngày đầu. Vui lòng gọi số 0425 353 927 Nói Tiếng Anh. Hoặc gửi mail. [email protected].

 定制服装改装长期服装改造业务出售。 20年在同一地点。 位于一个街机。 定期客户很忙。 最近装修。 走开始赚钱。

请致电0425 353 927英文。 给我发电子邮件[email protected]

Small Seaside Convenience Store For Sale

Shoalhaven NSW 

Be in for the Xmas trade - Looking for a sea change and a lifestyle near the water? Then look no further. We have an exciting opportunity to own a small supermarket /convenience store which has been family owned for the past 20 years. Be your own boss and work your own hours. Established for over 30 years, servicing the local community and holiday makers alike. Close to wineries, ocean, river, great fishing and a wonderful place to raise a family. 3x3 lease WIWO - POA For further information please call Irene After 7pm 0403-313-335

Muốn Thay đổi phong cách kinh doanh và sống gần nước?  Chúng tôi có một cơ hội thú vị cho bạn làm chủ một siêu thị nhỏ / và cửa hàng tiện lợi đã được gia đình điều hành trong 20 năm qua. Hãy làm chủ của chính bạn và làm việc theo giờ riêng của bạn. Được thành lập trong hơn 30 năm, phục vụ cộng đồng địa phương và các nhà nghỉ lễ như nhau. Gần các nhà máy rượu vang, đại dương, sông nước, câu cá tuyệt vời và một nơi tốt mỹ mãn  để nuôi nấng một gia đình. Cho thuê 3x3 WIWO – Giá sang do chính bạn đề nghị (POA) Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi / nhắn tin cho Irene Sau 7 giờ tối 0403 313 335

尋找近海的變化和生活方式? 然後再看看。 我們有一個令人興奮的機會,擁有一個過去20年來一直由家族擁有的小型超市/便利店。成為你自己 的老闆, 工作你自己的時間。 立30多年, 為當地社區和度假者服務。 靠近釀酒廠, 海洋,河流,大釣魚和一個美好的地方養家。 3x3租約WIWO - POA欲了解更多信息, 請致電艾琳後7pm 0403-313-335

Music Coaching School Business for Sale

$$$ Negotiable – Chatswood NSW

Well established for many years, currently teaching 10 instruments by local professional teachers and stable student enrolments. Negotiable with very reasonable price. Due to the owner is planning to overseas. Please call / text Tina 0413 488 556

Trường Dạy Nhạc

Đã làm lâu năm đang kinh doanh tốt tại vùng Chatswood NS, hiện dạy 10 loại nhạc cụ phổ thông, hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiêp tại địa phương, cùng sự ổn định của học viên. Vì chủ di dân ra nước ngoài, sang bán lại với giá phải chăng. Xin gọi / nhắn tin cho Tina 0413 488 556

在查茨伍德銷售穩定的音樂教練學校,教10種樂器,當地專業教師和穩定的學生報名。 非常合理的價格。Tina 0413 488 556

Grocery Shop, Convenience Store for Sale

$70,000.00 – Chippendale NSW

A corner grocery store is up for sale..neat, clean, and very organized. The shop has all the confectionaries, groceries, drinks and everything a local shop would have. The shop has been open for 15 years.. It’s perfect for someone who is looking to work there by themselves. It can provide a minimum of $1100-$1300 net income a week (wages), after all expenses. Weekly sales is $7000-$1000 - Rent is $510 weekly including GST. 9 years lease - Price is $70,000 plus the stock. Please call / Text Hamza 0433 427 472 (English)

Một cửa hàng tạp hóa luôn sạch sẽ và rất có tổ chức. Cửa hàng có tất cả các loại bánh kẹo, cửa hàng tạp hoá, đồ uống và mọi thứ mà một cửa hàng địa phương có. Cửa hàng đã được mở trong 15 năm .. Đó là hoàn hảo cho một ai đó đang tìm kiếm để làm việc ở đó một mình. Nó có thể cung cấp tối thiểu là $ 1100- $ 1300 thu nhập ròng một tuần (tiền lương), sau tất cả các chi phí. Doanh thu hàng tuần là $ 7000- $ 1000 - Tiền thuê là 510 đô la hàng tuần bao gồm GST. 9 năm thuê - Giá là $ 70,000 cộng với cổ phiếu. Vui lòng gọi / Văn bản Hamza 0433 427 472 (tiếng Anh)

一個角落裡的雜貨店出售..乾淨,乾淨,非常有組織。 這家商店有所有的糖果,雜貨,飲料和當地商店的一切。 這家商店已經開業15年了。對於那些正在尋找自己工作的人來說,這是一個完美的選擇。 畢竟每周可以提供至少1100-1200美元的淨收入(工資)。 每週的銷售額是$ 7000- $ 1000

每週租金510美元,包括消費稅。 9年租約 - 價格是$ 70,000加上股票。 請致電/ Text Hamza 0433 427 472(英語)

Butcher Shop for Sale

$29,999 Stanhope Gardens NSW

Great shop all new equipment good rent great customer base and good location in busy centre. $680,000pa turnover has alot of potential.Please call / text Mathew 0414 980 102 or eMail: [email protected]

Butcher Shop for Sale

$ 29.999 Stanhope Gardens NSW

Cửa hàng kinh doanh thu nhập cao - tất cả các thiết bị còn mới , giá thuê tốt, khách hàng tuyệt vời và vị trí tốt trong trung tâm mua sắm bận rộn. Doanh thu $ 680,000 / năm, có nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa. Xin vui lòng gọi điện thoại / nhắn tin Mathew 0414 980 102 hoặc eMail: [email protected]

屠夫店出售

新南威爾士州州立公園$ 29,999

偉大的商店所有新設備良好的租金偉大的客戶群和良好的位置在繁忙的中心。 $ 680,000pa營業額有潛力。請致電/正文Mathew 0414 980 102或電子郵件:[email protected]

Wedding Car Business for Sale
From 25K - 100K Southwest Sydney NSW
Fleet of Jaguars Wedding Cars. I am looking at downsizing my fleet of Jaguars.

This is a well-established professional Wedding Car Hire business. Based in the booming Southwest Sydney. It has the potential to be a full time business or a Great second income or even fund semi-retirement. The price is subject to the number of vehicles. 

The total fleet consists of 3x Jaguar Mk 5.  2 x Jaguar Mk 7 and 2 x Stretched Jaguar XJ6, But happy to sell individually. All cars do have forward bookings

The business has been running for over 6 years and has an average turnover of $80,000 with approximately 200 bookings per year.  There are currently forward bookings of approximate $30000.

Price Starts from $25000 for a Jaguar Mark 7 to $200000 for the full fleet

One of the main benefits of this business is your investment is protected by the value of the assets not intangible goodwill. Additionally as the vehicles are Vintage they do not depreciate in value.

We would provide training and handover.

They have provided a great second income and helped my children learn how to run a business. As all my children have their own careers now I no long need 7 cars

I am happy to sell them individually or as a business.

All cars have full NSW Registration and have forward bookings.

If you are interested please feel free to contact me

Email [email protected]

Phone 0417 459 268


Sang bán cho thuê xe Cưới -

Từ 25K - 100K Tây Nam Sydney NSW ội của Jaguars Wedding Cars. Tôi đang xem xét việc thu hẹp đội tàu Jaguar của tôi. Đây là một nghề kinh doanh thuê xe cưới chuyên nghiệp. Dựa vào sự bùng nổ của Tây Nam Sydney. Nó có tiềm năng để được một doanh nghiệp toàn thời gian hoặc thu nhập lớn thứ hai hoặc thậm chí quỹ bán hưu trí. Giá tùy thuộc vào số lượng xe. Tổng số đội bao gồm 3x Jaguar Mk 5. 2 x Jaguar Mk 7 và 2 x Jaguar XJ6 căng, Nhưng vui khi bán cá nhân. Tất cả các xe đều có đặt chỗ trướcKinh doanh đã được chạy trong hơn 6 năm và có doanh thu trung bình 80.000 đô la với khoảng 200 đặt hàng / năm. Hiện tại có khoảng 30000 đặt trước.Giá Bắt đầu từ $ 25000 cho một Jaguar Mark 7 đến $ 200000 cho toàn bộ đội tàuMột trong những lợi ích chính của kinh doanh này là đầu tư của bạn được bảo vệ bởi giá trị tài sản không phải là lợi thế thương mại. Thêm vào đó là những chiếc xe được Vintage không giảm giá trị.

Chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo và bàn giao.Họ đã cung cấp một thu nhập thứ hai tuyệt vời và giúp con tôi học cách điều hành một doanh nghiệp. Như tất cả các con tôi có sự nghiệp riêng của họ bây giờ tôi không cần dài 7 chiếc xeTôi vui khi bán chúng cho cá nhân hoặc như một doanh nghiệp.Tất cả các xe đều có đăng ký đầy đủ NSW và có đặt chỗ trước.

Nếu bạn quan tâm xin vui lòng liên hệ với tôi Email [email protected] Điện thoại 0417 459 268


杂货车业务出售

新西兰悉尼新西兰25K - 100K

美洲虎婚礼车队。我正在缩小我的美洲虎队。这是一个成熟的专业婚礼租车业务。位于悉尼西南部蓬勃发展。它有潜力成为全职业务或第二大收入,甚至是半退休资金。价格受车辆数量的限制。总机队由3x捷豹Mk 5. 2 x捷豹Mk 7和2 x拉伸捷豹XJ6组成,但高兴地单独出售。所有汽车都有预订该业务已经运行了6年多,平均营业额为8万美元,每年约有200个订单。目前预订约$ 30000。价格从$ 25000起,为美洲虎马克7,到完整车队的20万美元这项业务的主要好处之一是您的投资受到资产价值的保护,不是无形的商誉。另外,由于车辆是Vintage,它们不会贬值。我们将提供培训和交接。他们提供了很大的第二收入,并帮助我的孩子学习如何经营业务。因为我所有的孩子现在都有自己的职业,我不需要7辆车我很乐意单独或作为一家企业出售。所有汽车都有新南威尔士州注册,并有预订。

如果您有兴趣,请随时与我联系电邮[email protected] 电话0417 459 268

Urgent Sale – Jewellery Shop

$80,000 Negotiable + stock Wollongong NSW

Manufacturing & Retail located south of Wollongong  2017 finalist in local business awards - Category: Best Jewellery in Illawarra & South Coast - Located in small shipping Centre witch including Woolworth & Aldi - Low rent, only $700/pw including GST & outgoing. Good opportunity for husband & wife operate - Owner willing to train buyer (preparing, remaking, melding gold, etc... Please call / text Anna:  0406 236 134 (Vietnamese) or Michael 0401 674 183 (English) - Serious buyer only.0406 236 134 (Vietnamese) or Michael 0401 674 183 (English)


Tiêm Vàng South Wollongong NSW  - Tiền mướn rẻ $700 / tuần, luôn GST và outgoing. Tốt cho vợ chồng cùng làm chung. Ai chưa biết nghề sẽ được chỉ dẫn tận tình (cách pha, nấu các loại vàng bạc). Được bình chọn “Local Business Awards” trong vùng hồ Illarra và South Coast. Sang giá $80,000 + hàng tồn  (có thể thương lượng). Xin gọi / nhắn tin chị Anna: 0406 236 134 (tiếng Việt) hoặc Michael 0401 674 183 (tiếng Anh) 


緊急銷售 - 珠寶店 - 臥龍崗新南威爾士州 - $ 80,000可議+庫存。 臥龍崗以南的製造與零售業

2017年當地商業獎決賽入圍者 - 類別:伊拉瓦拉和南海岸的最佳珠寶 - 位於小型運輸中心女巫,包括Woolworth&Aldi

低租金,只有$ 700 / pw包括消費稅和出口。 丈夫和妻子經營的好機會 - 業主願意培訓買家(準備,重塑,融合黃金等)

請致電/文字Anna:0406 236 134(越南)或Michael 0401 674 183(英文) - 嚴重買家only.0406 236 134(越南)或Michael 0401 674 183(英文)


Food Distribution Business for Sale

$$$ Negotiable Girraween NSW

Food distribution business working 5 days a week, with a well recognised company

Selling Nisan UD Truck, 10 pallets, TSR 100 freezer with tailgate. Contract with food company, working Monday – Friday 5am-3pm distributing to cafes + restaurants with average net taking $3000 - $3500 a week. Please no internet messages, call only on 0421 676 729

Kinh doanh phân phối thực phẩm để bán

$$$ Thương lượng Girraween NSW

Kinh doanh phân phối thực phẩm làm việc 5 ngày một tuần, với một công ty được công nhận

Bán Nisan UD Truck, 10 pallet, tủ lạnh TSR 100 với cửa sau. Hợp đồng với công ty thực phẩm, làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 5 giờ sáng - 3 giờ chiều, phân phối đến các quán cà phê + nhà hàng với mạng lưới trung bình có mức giá từ 3000 đô la - 3500 đô la một tuần. Vui lòng không có tin nhắn trên Internet, chỉ gọi số 0421 676 729

食品分销业务出售

$ $ Negotiable Girraween NSW

食品分销业务每周工作5天,拥有一个公认的公司

销售Nisan UD卡车,10个托盘,TSR 100冷藏柜带后挡板。 与食品公司签订合同,周一至周五上午5点至下午3点,分发给咖啡馆+餐厅,平均每周收取3000美元至3500美元。 请不要上网,请致电0421 676 729

Mix Business For Sale
$25,000 Cabramatta NSW

Located in a good location, spacious shop, located in the back of 2 bedrooms, fully equipped, near the station.
Rental and accommodation at $ 800 / week. Long term lease contract. For health reasons, it costs $ 25,000.
Please contact: 0419 492 018
Sang Mix business (corner shop)
Nằm ngay vị trí tốt, shop rộng rãi, có chổ ở phía sau 2 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, gần ga.
Tiền thuê shop và chổ ở $800/tuần. Hợp động thuê shop dài hạn. vì lý do sức khỏe cần sang lại giá $25,000.
Xin liên lạc: 0419 492 018
混合业务出售
$ 25,000 Cabramatta NSW
桑混业(角店)
位于一个很好的位置,宽敞的商店,位于2间卧室的后面,设备齐全,靠近车站。
租金和住宿费用为800美元/周。 长期租赁合同。 由于健康原因,费用为25,000美元。
请联系:0419 492 018

Newsagency Business for Sale

$$$ Negotiable St Marys NSW

Busy Newsagency in strip shopping centre with lots of parking in growth area of Penrith/St Marys's Owners selling due to,retirement after 23 years in the business For further information please call / text Sue on 0419 233 721


Vị trí tốt trong trung tâm mua sắm bận rộn, hai bên là dải shop với bãi đậu xe rộng rãi, trong khu vực phát triển của các nhà hàng trong khu St Marys và Penrith. Do nghỉ hưu sau 23 năm kinh doanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại / nhắn tin 0419 233 721


繁忙的通讯条件在Penrith /圣玛丽的业主的增长区域有很多停车场,在23年的营业期间由于退休而出售停车场。欲了解更多信息,请联系 0419 233 721

Window & Door Repair Business For Sale

($100,000 ONO) - Beecroft NSW

The owners of a family-run Australian business, specialising in windows & door repairs in high-rise commercial buildings and strata units, are reluctantly wishing to retire & sell the business as a going concern. Established in 2001, the business is profitable & operates with a group of sub-contractors all of whom have in excess of 15 years carrying out the repairs for the company. These sub-contractors have expressed a desire to continue working for any new owner. The aluminium windows repaired include most types, such as vertical pivoting, double-hung, sliding, casement & the awning types. The doors generally repaired are either hinged or sliding balcony doors. Tooling is owned for many of the window seals & spare parts which are currently required. The clients range from building managers, strata managers & some owners, and most of the orders are repeat business, coming from our existing large customer base. For further details on annual turnover & profit, please contact Peter on 0412 444 783 (English)

Cửa sổ và cửa sửa chữa kinh doanh bán

(100.000 USD) - Beecroft NSW

Các chủ doanh nghiệp Úc do gia đình quản lý, chuyên sửa cửa sổ và sửa cửa trong các tòa nhà thương mại cao tầng và các căn hộ tầng hầm, miễn cưỡng muốn nghỉ hưu và bán kinh doanh. Được thành lập vào năm 2001, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận và hoạt động với một nhóm các nhà thầu phụ tất cả trong số họ đã quá 15 năm thực hiện việc sửa chữa cho công ty. Những nhà thầu phụ này đã bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc cho bất kỳ chủ sở hữu mới nào. Các cửa sổ nhôm sửa chữa bao gồm hầu hết các loại, chẳng hạn như trục đứng, treo đôi, trượt, vỏ bọc và các loại mái hiên. Các cửa được sửa chữa thường là bản lề hoặc cửa trượt. Dụng cụ được sở hữu cho nhiều cửa sổ con dấu và phụ tùng hiện đang được yêu cầu. Khách hàng bao gồm từ các nhà quản lý tòa nhà, nhà quản lý tầng lớp và một số chủ sở hữu, và hầu hết các đơn đặt hàng là kinh doanh lặp lại, đến từ cơ sở khách hàng hiện có của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết về doanh thu và lợi nhuận hàng năm, vui lòng liên hệ Peter 0412 444 783 (tiếng Anh)

门窗修理业务出售

($ 100,000 ONO) - 新西兰贝克罗夫特

一家家庭经营的澳大利亚企业的业主,专门从事高层商业建筑和楼层单位的门窗维修,不愿意退休和销售业务。成立于2001年,该业务盈利并与一家分包商合作,所有分包商都已经超过15年,对公司进行了维修。这些分包商表示希望继续为任何新业主工作。修复的铝合金窗户包括大多数类型,例如垂直枢转,双挂,滑动,平开和遮阳篷类型。通常修理的门是铰接或滑动的阳台门。模具拥有许多目前需要的窗户密封件和备件。客户范围从建筑经理,分层经理和一些业主,大多数订单是重复业务,来自我们现有的大客户群。有关年营业额及利润的详情,请致电0412 444 783(英文)

Printing And Stationery Buisness + other services

$30,000 Negotiable, Eastlakes, NSW

Stationery and Printing Services shop for sale in Eastlakes Shopping Centre.

Currently selling school and office stationery. A number of other products can be added including Computer supplies, Electronics and Packaging supplies. 

Services offered now are Print & Photocopy, Scan, Fax, Laminating, Internet, Worldwide money Transfers (Ria Money Transfer registered agent).

Good commissions from money transfers. Passport/ ID photo services can also be added.

Call 0415 539 827 to discuss more.

Information on suppliers with huge discount items and bulk prices will be provided. Best for a first timer.

In ấn Văn phòng phẩm + Các dịch vụ khác

$30,000, Thỏa thuận, Eastlakes, NSW

Văn phòng phẩm và Dịch vụ In ấn để bán tại Trung tâm Mua sắm Eastlakes.

Hiện đang bán văn phòng phẩm cho trường học và văn phòng. Một số sản phẩm khác có thể được bổ sung bao gồm Cung cấp máy tính, Điện tử và Cung cấp bao bì.

Dịch vụ được cung cấp hiện nay là In & Photocopy, Quét, Fax, Laminating, Internet, Chuyển Tiền Trên Toàn Thế Giới (đại lý đã đăng ký Ria Money Transfer).

Hoa hồng tốt từ chuyển tiền. Dịch vụ hộ chiếu / ID ảnh cũng có thể được thêm vào.

Gọi 0415 539 827 để thảo luận thêm.

Thông tin về nhà cung cấp với các mặt hàng giảm giá lớn và giá cả số lượng lớn sẽ được cung cấp. Tốt nhất cho một bộ hẹn giờ đầu tiên.

印刷和文具商业+其他服务

$ 30,000.00 Negotiable,Eastlakes,NSW

文具和印刷服务店在Eastlakes购物中心出售。

目前销售学校和办公文具。 可以添加一些其他产品,包括电脑耗材,电子和包装用品。

现在提供的服务包括打印和复印,扫描,传真,复印,互联网,全球货币转移(Ria Money Transfer注册代理)。

钱转帐的良好佣金。 也可以添加护照/身份证照片服务。

致电0415 539 827讨论更多。

将提供有大量折扣物品和散装价格的供应商信息。 最适合第一个定时器

Ctc Toukley Tobacconist Biz For Sale

$150K S.A.V neg Central Coast NSW

Tobacconist/ Gift Ware store Located on the Central Coast. Busy holiday location. Well Located in a busy Shopping area. Strong Traffic Flow.

Loyal customer base. Excellent shop fittings. Easy operation. Potential To Wholesale. Large Car Park for customer Parking. Currently run by a husband and wife team. Open currently 6 days per week Mon- Fri 6.30am-5pm - Saturdays 6.30am-1pm - Closed Sundays but with the potential to open Sundays for more turnover.

Busy Markets open every Sunday and surrounding Cafes, Take away and bread shops are 7days a week

Please contact Scott 02 43965142 or mobile 0407 404 722

email [email protected]

Cửa hàng bán thuốc lá / quà tặng. Tọa lạc tại Centralo Coast là khu du lịch quanh năm đông du khách kinh doanh bận rộn. Nằm trong shopping centre lớn và đông khách vãng lai mạnh.

Nhiều khách hàng trung thành. Tuyệt vời trang thiết bị. Thao tác dễ dàng. Tiềm năng để cung cấp mối buôn bán sỉ. Bãi đậu xe rộng dành cho khách hàng . Hiện đang điều hành bởi một cặp vợ chồng. Mở cửa Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30 sáng - 5 giờ chiều - Thứ 7 6:30 sáng - 1 giờ chiều - Chủ Nhật đóng cửa nhưng có khả năng mở Chủ nhật để có doanh thu cao hơn.

Khu shopping  vẫn mở cửa Chủ Nhật cho các quán cà phê takeaway và bánh mì xung quanh là 7 ngày một tuần

Vui lòng liên hệ với Scott 02 43965142 hoặc điện thoại di động 0407 404 722 - Email[email protected]

煙草商店/禮品店位於中央海岸。 繁忙的假期位置。好位於繁忙的購物區。 強勁的交通流量。

忠實的客戶群。 優秀的商店配件。 操作方便 潛在的批發。 大型停車場供客戶停車。 目前由丈夫和妻子團隊經營。 目前每週開放6天星期一至星期五上午6時30分至下午5時 - 星期六上午6時30分至下午1時 - 星期日休息, 但可能會在周 日開放營業額。

繁忙的市場每個星期天和周圍的咖啡館開放,帶走和麵包店每週七天 - 請聯繫 Scott 02 4396 5142 或手機0407 404 722 電子郵件 [email protected]

Selling juice bar inside Shopping Centre. It will come with 3 juicers , 2 blenders, display fridge , fridge, orange juice maker machine, sugar cane machine, microwave, ice maker machine , cash register, ice cream fridge. Also there is a big storage to keep your fruits and stuff. Im selling it because I'm busy with other job. You can work 7 days a week to make more money. Rent is $2697 per month included GST and all outgoing. Turnover is around 300-500 per day. Please call or text 0432 715 460

Juice Bar Sang Bán - $ 17,000 Campsie NSW

Vị trí tốt bên trong Shopping Centre. Đi kèm với 3 juicers, 2 blenders, tủ lạnh trưng bày, tủ lạnh, máy nước cam, máy ép mía, lò vi sóng, máy làm đá, máy thu nhận quày tiền, tủ kem. Ngoài ra có một kho lưu trữ lớn để giữ trái cây và các thiết bị. Sang bán vì bận công việc khác. Bạn có thể làm việc 7 ngày một tuần để kiếm được nhiều tiền hơn. Tiền thuê là $ 2697 một tháng bao gồm GST và tất cả các khoản thanh toán. Doanh thu khoảng 300-500 mỗi ngày. Vui lòng gọi hoặc nhắn tin 0432 715 460

果汁吧業務出售 - $ 17,000新加坡露營

在購物中心內銷售果汁吧 配備3台榨汁機,2台攪拌機, 冰箱,冰箱,橙汁機,甘蔗機,微波爐,製冰機,收銀機,冰淇淋冰箱 還有一個大存儲來保持你的水果和東西

我賣它是因為我忙於其他工作 你可以每週工作 7天賺更多的錢 每月租金為2697美元, 包括消費稅和所有外發 營業額在300-500左右。 請致電或電話 0432 715 460

Domestic Cleaning Franchise

$31,000 Neg. Central Coast NSW

Domestic cleaning franchise servicing the Terrigal / Central coast area with customers on the books from Copacabana to Budgewoi. Ideal for couple looking to work together and be in control of their own destiny. Current turnover between $6500 - $7500 per month. Comes with 20 regular Customers plus list of on call customers, starter pack of equipment and cleaning products and backed by a Franchise with 20+ years experience who will provide customer quote requests and onsite training. Call Dennis at anytime on 0401847275 or send an email to [email protected]

Thương hiệu nhượng quyền về dịch vụ làm vệ sinh cho gia đình. Sang bán $31,000 thương lượng. Hoạt động tại vùng Terrigal vquanh vùng từ  Copacabana đến Budgewoi. Lý tưởng cho cặp vợ chồng muốn cùng làm và thu nhập với chiúnh mình. Doanh thu bảo đảm hiện tại giữa $6500 - $7500 mỗi tháng. Đi kèm với 20 khách hàng thường xuyên trở lại theo định kỳ. Cộng với danh sách khách hàng gọi điện, gói thiết bị và sản phẩm làm sạch bắt đầu và hỗ trợ bởi một Thương hiệu Nhượng quyền với hơn 20 năm kinh nghiệm. Gọi hay nhắn tin cho Dennis vào bất cứ lúc nào 0401 847 275 hoặc gửi email đến: [email protected]

国内清洁专营权出售。 $ 31,000 Neg 客户在科帕卡巴纳(Copacabana 到布德怀恩(Budgewoi)的书籍上,为Terrigal / 中部海岸地区提供家庭清洁服务。 理想的情侣寻求一起工作,并控制自己的命运。 目前营业额在每月$ 6500 - $ 7500之间。 共有20位正规客户加上来电客户列表,初始包装设备和清洁用品,并拥有20多年的专业经验,可提供客户报价请求和现场培训。随时致电丹尼斯 0401 847 275 或发送电子邮件至[email protected]

Newsagency Business for Sale

$$$ Negotiable Bexley NSW

Excellent small business, large premises, good rent, excellent net profit. Situated in small shopping strip with IGA supermarket opposite. Regular clintele. Owners work normal hours + 4 staff. Serviceing 4 sub agents + numerous business. Great range of products. Selling due to illness in family. Please call / text 0403 951 989 (English speaking)

Tuyệt vời doanh nghiệp nhỏ, mặt bằng rộng rãi, thuê tốt, lợi nhuận ròng xuất sắc. Nằm trong dải mua sắm nhỏ với siêu thị IGA đối diện. Có nhiều khách quen. Chủ nhân làm việc giờ bình thường  + 4 nhân viên. Cung cấp cho 4 đại lý phụ + kinh doanh phat đạt tốt. Rất nhiều sản phẩm. Sang bán vì lý do sức khỏe và gia đình. Giá thương lượng. Vui lòng gọi / text 0403 951 989 (nói tiếng Anh)

优秀的小企业,大房屋,良好的租金,优秀的净利。 位于与IGA超市对面的小购物区。 定期护理业主正常工作时间+4人。 服务4个子代理+多个业务。 产品种类繁多。 由于家庭病而出售。 请致电/文字0403 951 989(英文)

Vending Machine Business for Sale

$150,000 – Over 230 Locations NSW & VIC

Vending Machine Business for Sale

$150,000 – Over 230 Locations NSW & VIC

Prime Vending Machine Business, Stretching from Sydney to Melbourne, Sale Price $150K. Over 230 Locations stretching from Sydney to Melbourne. Most locations are licensed venues & restaurants. Very easy business to manage,suitable to anybody wanting to be self employed,with a flexible lifestyle. Business can be split up into regions or purchased as a whole,depending on what Areas or City suites your lifestyle. The Business as a whole has a gross turnover of approximately $140,000. Stock represents around 30% of gross turnover,operator recieves 70% of the gross turnover,no commission are paid to Venues. Monthly Donation to Heart Kids Charity. These Vending machines work very well stocked with favorite's Skittles & M&M's. This business has huge potential to expand in all regions,it's up to you how hard you want to work this business. We have over 30 Years of industry expierence ,we will provide training and on going support and advice to help you settle into your new business. Please call / text: 0411 555 559 (English)

Kinh doanh máy bán hàng tự động, Giá bán 150K. Trên 230 địa điểm kéo dài từ Sydney đến Melbourne. Các địa điểm đều được cấp phép và nhà hàng. Rất dễ quản lý kinh doanh, phù hợp với bất cứ ai muốn làm việc tự do, với một lối sống linh hoạt. Kinh doanh có thể được chia thành các khu vực hoặc được mua như một toàn thể, tùy thuộc vào những gì các khu vực hoặc thành phố dãy lối sống của bạn. Toàn bộ doanh nghiệp có doanh thu gộp khoảng $140.000 + Hàng tồn cho khoảng 30% tổng doanh thu, nhà khai thác nhận được 70% tổng doanh thu, không có hoa hồng được trả cho nơiu đặt máy. Hàng tháng Đóng góp cho Hội Từ thiện Trẻ em bệnh Tim. Những máy bán hàng tự động này hoạt động rất tốt với kho hàng yêu thích của các loại bánh kẹo Skittles & M & M. Doanh nghiệp này có tiềm năng lớn để mở rộng ở tất cả các khu vực, bạn quyết định làm việc chăm chỉ đến mức nào. Chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo và tiếp tục hỗ trợ và tư vấn để giúp bạn giải quyết kinh doanh mới. Vui lòng gọi / text: 0411 555 559 (tiếng Anh)

主要自动售货机业务,从悉尼到墨尔本,售价$ 150K。从悉尼到墨尔本的230多个地点。大多数地点都是持牌场馆和餐馆。非常容易的业务管理,适合任何想要自雇的人,灵活的生活方式。业务可以分为区域或整体购买,具体取决于您所在的地区或城市如何适应您的生活方式。整体业务总营业额约为14万美元。股票占总营业额的30%左右,运营商收到总营业额的70%,没有佣金支付给场地。每月捐款给心脏儿童慈善。这些自动售货机工作非常好,备有喜爱的Skittles&M&M。这个业务在所有地区都有巨大的扩张潜力,这取决于你想要如何努力工作。我们有超过30年的行业荣誉,我们将提供培训和持续的支持和建议,帮助您解决您的新业务。请致电/文字:0411 555 559(英文)

High Pressure Cleaning Franchise For Sale

Available right across NSW, VIC, QLD.

Basic roof repairs, Painting roofs, Most franchises turnover above $200k, with Net profit of over $100k. With more workers you could easily increase turnover. Good profit margin on each job. A roof restoration sold for 6k, should net around 3k. A job takes 2 - 4 days to complete. The Franchise comes with: Tools, Extension ladder, Spitwater pressure cleaner rrp ($7000). Graco paint machine rrp ($9000) Whatever paint is left over Signage, display banners, leaflets. Company Website Your own web page (professional landing page) Lead capture software. Access to training material that sets you up on how to advertise on google and facebook and other avenues. Adwords campaigns. Business coaching and mentoring Full training in all aspects of the business…the physical aspects of the work, sales and marketing,  business management etc. Three full weeks training provided. Business is easily found by customers. Plenty of support from existing franchisees. Call 1300 300 748 or email any questions to [email protected].

Thương Hiệu Nhượng Quyền Có sẵn trên khắp NSW, VIC, QLD.

Công nghệ làm sạch máy nhà bằng súng phun nước áp suất cao.  Sửa chữa mái nhà cơ bản, sơn mái, Hầu hết các doanh nghiệp nhượng quyền kinh doanh trên $200,000, với lợi nhuận ròng trên $100,000 / năm. Với nhiều nhân công hơn bạn có thể dễ dàng tăng doanh thu. Lợi nhuận biên trên mỗi công việc. Một mái nhà phục chế thu được $6000, lãi ròng 3000. Công việc mất từ ​​2 đến 4 ngày để hoàn thành. Nhượng quyền thương mại đi kèm với: Dụng cụ, Cầu thang mở rộng, Máy ép áp suất sạch hơn, giá bán lẻ (rrp - $7000 ). Máy sơn Graco (rrp $9000).  Bất kể loại sơn nào còn sót lại trên Signage, hiển thị biểu ngữ, tờ rơi. Trang web Công ty Trang web của riêng bạn (trang đích chuyên nghiệp) Phần mềm chuyên dụng cho công viêc. Truy cập vào tài liệu đào tạo để bạn thiết lập cách quảng cáo trên google và facebook và các cách khác. Chiến dịch Adwords. Đào tạo và tư vấn kinh doanh. Đào tạo đầy đủ về mọi khía cạnh của doanh nghiệp ... các khía cạnh thể chất của công việc, bán hàng và tiếp thị, quản lý kinh doanh ... Ba tuần cho khóa đào tạo đầy đủ . Kinh doanh dễ dàng tìm thấy bởi khách hàng. Rất nhiều sự hỗ trợ từ bên nhận quyền hiện tại. Gọi số 1300 300 748 hoặc gửi email cho bất kỳ câu hỏi nào tới [email protected].

高压清洗专营权出售 - 可用于新南威尔士州,维多利亚州,昆士兰州。

基本的屋顶修理,涂装屋顶,大多数特许经营成交额超过$ 20万,净利润超过10万美元。随着更多的员工,您可以轻松增加营业额。每个工作的利润率都很好屋顶修复售价为6k,应净值约3k。工作需要2-4天才能完成。专有权:工具,扩展梯,吐水压力清洁器rrp($ 7000)。 Graco油漆机rrp($ 9000)无论什么油漆留在标牌上,展示横幅,传单。公司网站您自己的网页(专业着陆页)铅捕获软件。访问培训材料,让您了解如何在谷歌和Facebook和其他途径上做广告。 AdWords广告系列商务指导和指导全面培训各方面的业务...物理方面的工作,销售和营销,业务管理等三个周的培训提供。业务很容易被客户找到。现有加盟商的大力支持。 致电1300 300 748 或发邮件至[email protected]

Seasonal UGG boots retail Trade Mark business.

$30 000 - Sydney NSW

Seasonal UGG boots retail Trade Mark business.

$30 000 - Sydney NSW

Or Pop up shop furniture and equipment set - $7000

Ready for pop up.

This business is on the market since 2012. The average sales for a season are approx. $200K. Net profit for a season (usually 4 months: May-August) is around $40K. Hugg Zone is a well-known Trademark in Burwood, Ryde and Newtown areas.

This business is excellent either for a sole trader with a couple of assistants or for developing to a medium size Trade Mark with a few stores around Sydney. We have very good relationship with excellent UGG boots and accessories supplier and also we can recommend our experienced staff for the seasonal pop up shop. Package includes:

Registered Trade mark “HUGG ZONE”; One set of display units with TV and mirrors, cash register, foldable chair for staff, ottoman storage and a couple of foldable cube stools. Full set of stationary, price stands, ticket holders, etc. One Wire Shelving Kit for the storage. (Everything is in good condition and ready to go into any shopping centre); Two online stores: web-site and eBay store with 100% positive feedback.

Pop up shop furniture and equipment could be sold as separate set for $7000

This set for pop up shop includes:

·         One TV in 2.2m pylon to play product video adds;

·         Four timber displays on castor wheels and adjustable legs, with big storage space. All front and back storages have lockable sliding doors. Front doors have mirror laminate surface. Colour: chocolate/white;

·         One counter with 3 drawers (the top one is lockable) and one shelf;

·         Cash register;

·         Ottoman storage and a couple of foldable cube stools also with storage;

·         One high foldable chair for staff;

·         One Wire Shelving Kit for the additional storage

·         Full set of stationary, price stands, ticket holders, etc.

Those units were used for two seasons only (approx. ten month in total). Everything is in good condition and ready to go. Set is suitable for any shopping centre.

Display units were built 2 years ago to match Westfield regulations. Cost $20 000 to build.

For any further information, additional photos or inspection please call/text: 0412 948 057

Giầy bốt theo mùa - UGG bán lẻ Thương hiệu kinh doanh.

Burwood, Ryde và Newtown - Sydney NSW

Sẵn sàng hoạt động. Kinh doanh này là trên thị trường từ năm 2012. Doanh thu trung bình cho một mùa là khoảng $200 ngàn. Lợi thuần cho một mùa .. (Thông thường 4 tháng: tháng 5 đến tháng Tám) là khoảng $40 ngàn. Hugg Zone là một sản phẩm thu hút. Thương hiệu – đã dược biết tại các vùng Burwood, chỉ cần một thương nhân duy nhất với một vài trợ lý hoặc phát triển đến một kích thước vừa Trade Mark với một vài cửa hàng xung quanh Sydney. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với những đôi bốt UGG xuất sắc . và phụ kiện nhà cung cấp và chúng tôi cũng có thể giới thiệu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi cho các quày hàng. Sang bán trọn gói bao gồm:

Đăng ký nhãn hiệu thương mại "HUGG ZONE" ;. Một tập hợp các đơn vị hiển thị với truyền hình và gương, máy tính tiền, ghế có thể gập lại cho quản lý, lưu trữ ottoman và một vài phân khối có thể gập lại. Toàn bộ các văn phòng phẩm, quày kệ để bày hàng. Mọi thứ đều trong tình trạng tốt và sẵn sàng để đi vào bất kỳ trung tâm mua sắm.

Hai cửa hàng trực tuyến. Trang web và cửa hàng eBay với 100% ý kiến ​​phản hồi tích cực.

Có thể chọn lựa chỉ sang quày hàng không có thương hiệu HUGG ZONE thì chỉ $30 ngàn. Xin gọi / nhắn tin 0412 948 057 (tiếng Anh)

季節性UGG靴子零售商標業務。

 - 悉尼新南威爾士州

準備彈出。這個業務自2012年以來在市場上。一個季節的平均銷售額約為。$ 200K。一個季節的淨利潤(通常為4個月:5月 - 8月)約為4萬美元。Hugg區是Burwood,Ryde和Newtown地區的著名商標。這個業務對於擁有幾個助手的獨家交易員或者在悉尼附近有幾家商店開發中型商標是非常好的。我們與優秀的UGG靴子和配件供應商有非常好的關係,我們也可以推薦我們經驗豐富的工作人員為季節性的彈出商店。套餐包括:

註冊商標“HUGG ZONE”;一套帶電視和鏡子的顯示單元,收銀台,工作人員可折疊椅,奧斯曼儲物櫃和幾個可折疊立方體凳子。全套固定式,價格架,售票單等。用於存儲的單線貨架套件。 (一切都狀況良好,準備進入任何購物中心);兩家網上商店:網站和eBay商店100%的積極反饋。沒有商標HUGG ZONE和網上商店的價格是$ 30000.請致電/ text 0412 948 057(英文)

Courier Franchise For Sale

$60,000 Negotiable Kings Park NSW

This exclusive territory covers the suburbs of Kings Park, Acacia Gardens and Quakers Hill. This territory has a great mix of industrial, commercial and residential, with the Kings Park business park being an important inclusion. It's also a solid earner with prospect of ongoing growth. 2014 Renault Master van is also available for sale by negotiation. Last year income 95,000 ex GST. Weekly income $1800 to $2000 ex GST, As a franchise partner, your investment includes a comprehensive training period plus ongoing support from the Fastway team. What you'll enjoy: Low start up costs - Perpetual Franchise  Agreement - Ongoing support & training - An exclusive territory No weekend work - The freedom of working for yourself - Easy to operate - no experience require At All.

For all inquiry please call / text Ljaz:  0413 906 566

Thương Vụ Nhượng Quyền Chuyển Phát Nhanh - $60,000 Neg. Sydney NSW

Lãnh thổ độc quyền này bao gồm các vùng ngoại ô của Kings Park, Acacia Gardens và Quakers Hill (Sydney NSW). Doanh nghiệp này có sự kết hợp tuyệt vời của khu công nghiệp, thương mại và khu dân cư, với khu vực hoạt động vùng Kings Park là một sự bao gồm quan trọng. Đây cũng là một nguồn thu nhập vững chắc với triển vọng tăng trưởng liên tục. Bao gồm xe Renault Master van 2014 cũng có sẵn để bán với giá thương lượng theo doanh nghiệp. Năm ngoái thu nhập 95,000 không tính GST

Thu nhập hàng tuần $1800 đến $2000 không kể GST. Là một đối tác nhượng quyền thương mại, đầu tư của bạn bao gồm một giai đoạn đào tạo toàn diện cộng với sự hỗ trợ liên tục từ đội Fastway. Những gì bạn sẽ thích thú trong doanh nghiệp này.

Chi phí khởi động thấp Hợp đồng nhượng quyền thương mại liên tục. Đang được hỗ trợ và đào tạo. Lãnh thổ độc quyền. Không có công việc cuối tuần. Sự tự do làm việc cho bản thân. Dễ vận hành - không cần kinh nghiệm ở tất cả. Đối với tất cả các yêu cầu xin vui lòng gọi Ljaz Tel.:  0413 906 566

這個領土有工業,商業和住宅的大量組合,國王公園商業園是重要的包容性。 它也是一個堅實的進步者,有望持續增長。2014雷諾Master van也可通過談判出售 

去年收入95000 每週收入1800 $至2000 $ ex GST - 作為特許經營合作夥伴, 您的投資包括全面的培訓期,以及Fastway團隊的持續支持。你會喜歡什麼  啟動成本低 永久特許經營協議 持續的支持與培訓 獨家領土 沒有周末工作 為自己工作的自由 易於操作 - 無需任何經驗 如有查詢,請致電 Ljaz 頁。 0413 906 566

Mechanical Business for Sale

Blakehurst NSW $60,000 Negotiable

Established mechanical business in Blakehurst for Sale. Large customer base with long lease available. 2 bay workshop in branded service station with parking for customer cars.

Rent $670 a week including GST. Price $60K negotiable. Please call / text Mark 0414 676 924
Doanh Nghiệp sửa chữa Auto
Blakehurst NSW 60.000 USD Thương lượng
Thành lập doanh nghiệp cơ khí chữa máy tại Blakehurst NSW sang bán . Cơ sở khách hàng lớn với thuê dài hạn. 2 bãi chữa máy, văn phòng & logo nhãn hiệu với bãi đậu xe cho khách hàng. Thuê $ 670 mỗi tuần bao gồm GST. Giá $ 60K thương lượng. Hãy gọi / nhắn tin  Mark 0414 676 924
機械業務出售
Blakehurst NSW $ 60,000面議
在布萊克赫斯特出售機械業務。 大客戶群可長期租賃。 2台灣車間在品牌服務站與客車停車。
每週租用670美元,包括消費稅。 價格$ 60K可議價。 請致電/文字標記 Mark 0414 676 924

PRICE DROP FOR QUICK SALE - Car Wash and Cafe Business For Sale

$245,000.00 Negotiable- Padstow, NSW

Automotive car wash currently averaging 30 cars a day on weekdays and 70-80 cars a day on weekends and public holidays.- There are 2 washing bays with 3 water guns, 4 commercial vacuums (1 brand new), 1 shampoo machine, 1 compressor and a split pump recirculating system.

Potential: Pursue local car yard dealers, smashed repairs in order to acquire car detailing contracts - Open longer hours - Introduce food and snacks into the cafe. Couple owner operator could save a huge amount on wages and improve efficiency.

Features: Great location, prime position on main busy road in Sydney's Inner West area with all day passing traffic close to schools, shops and surrounded by residential. Open plan spanning approx. 1000 sq. mts. with cafe, office, staff room and storage room - Very easy to run - Well streamlined operation - Very low operating costs - Very little maintenance.

Trading Hours: 7 days – Monday to Friday 8:00 to 5:00 – Sat & Sun 7:30 to 5:00

Lease until Dec 2017 however the landlord had agreed to sign new lease contract. 3 Full-time & 5 casuals

Comments: Weekly takings include GST. - Rent includes all outgoings, water, advertising, and marketing and garbage removal - . Misc.- 1 is GST. - Misc. - 2 is bank charges.

Weekly Takings (inc GST) $11,500 -  Cost of Goods $52 - Gross Profit $11,948 Rent $2,426 -  Wages$5,000 - Outgoings $ - Telephone & Internet $69 – Insurance $50 - Electricity $100 – Gas Misc1 $300 - Misc 2 $348 - Total Expenses $8,189 - Net Profit $3,655 - Estimated Stock $3,000 – Please call / Text – 0405 496 872

GIẢM GIÁ ĐỂ BÁN NHANH – Dịch vụ cà phê rửa xe.

$ 245,000.00 Negotiable- Padstow, NSW

Hiện đang trung bình 30 xe một ngày vào các ngày trong tuần và 70-80 xe một ngày vào cuối tuần và ngày lễ. Có 2 bãi rửa với 3 súng nước, 4 máy hút cực mạnh năbf xuất lớn dùng cho kinh doanh (1 cái mới), 1 máy rử với xà bông, 1 máy hơi nén làm khô, và hệ thống tuần hoàn bơm phân chia.

Tiềm năng:  hợp đồng với các hãng bán xe tại địa phương ô tô tại địa phương, sửa chữa, và rửa chi tiết (detailing) để làm mới xe.. Có điều kiện tăng thêm giờ cho năng xuất làm việc-  Có quán café cho khách chờ với thức ăn nhẹ Đôi vợ chồng cùng điều hành có thể tiết kiệm một số tiền rất lớn về tiền lương và nâng cao hiệu quả.

Đặc điểm: Vị trí tuyệt vời, trên con đường chính bận rộn trong khu vực nội Tây của Sydney với tất cả các ngày trong tuần, giao thông gần trường học, cửa hàng và bao quanh bởi khu dân cư. Có thể mở thêm diệ tích hoạt động khoảng. 1000 mét vuông Với quán cà phê, văn phòng, phòng nhân viên và phòng lưu trữ - Rất dễ dàng để vận hành hợp lý - Chi phí vận hành rất thấp - Rất ít bảo trì.

Giờ làm việc: 7 ngày - Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 đến 5:00 - Thứ 7 & CN 7:30 đến 5:00

Cho thuê đến tháng 12 năm 2017 nhưng chủ nhà đã đồng ý ký hợp đồng cho thuê mới.  Nhân viên đang có 3 full time & 5 phù động (thời vụ)

Các khoản thu nhập hàng tuần (bao gồm thuế GST) $ 11,500 - Chi phí hàng hóa $52 - Lợi nhuận gộp $11,948  Tiền thuê $2,426 - Tiền lương $5,000 - Tiền chi - Điện thoại và Internet $69 - Bảo hiểm $50 - Điện $100  - linh tinh (1) $300  - Linhtinh (2) $348. Tổng phí $8,189 - Lợi nhuận ròng 3,655 đô la - Ước tính 3.000 đô la - Vui lòng gọi / tin nhắn - 0405 496 872

價格低廉快速出售 - 洗車和咖啡廳業務出售

$ 245,000.00 Negotiable-Padstow,NSW

汽車洗車目前平均每天平均30輛,週末和公眾假期每天有70-80輛。 - 有2個洗手間,3個水槍,4個商業真空(1個全新),1個洗髮機,1個壓縮機和分泵式再循環系統。

潛力:追求當地的車場經銷商,搗毀修理,以獲得汽車細節合同 - 打開更長的時間 - 向咖啡廳推出食物和小吃。夫妻經營者可以節省大量工資,提高效率。

特點:位置優越,位於悉尼內西區主要繁忙路段的主要位置,全天候經過交通,靠近學校,商店,被住宅包圍。開放計劃跨越約1000平方米與咖啡廳,辦公室,工作人員和儲藏室 - 非常容易運行 - 精簡的操作 - 非常低的運營成本 - 很少的維護。

交易時間:7天 - 週一至週五8:00至5:00 - 週六和周日7:30至5:00

租賃到2017年12月,房東同意簽訂新的租賃合同。 3名全職5名休閒人士

Weekly Takings(inc GST)$11,500 - 商品成本$52 - 毛利$ 11,948租金$ 2,426 - 工資$5,000 - 支出$ - 電話和互聯網$69 - 保險$50 - 電力$100 - 燃氣$雜項 (1) $300 - 雜項 (2)$ 348 - 總支出$ 8,189 - 淨利潤$ 3,655 - 預計庫存$ 3,000 - 請致電/文字 - 0405 496 872

Play Groud Centre

$40000 Panania NSW

Kids ball pit / play centre, larger size good running business, must sell due to commitments , has slide, ball pit hiding castle area, good income for family business  if leased on weekends for parties will turn over double, business has a lot more potential but needs more time, ball pit alone is worth 45k  $price is 40,000 located in  Panania NSW – Please call / text Michael + 0414 431 614 or 0420 228 229 (English)

Chơi Trung tâm Groud

$ 40000 Panania NSW

Trung tâm chơi bóng trẻ em, hoạt động kinh doanh tốt, phải bán vì bận chuyện khác, có trượt, hố bóng che khu vực lâu đài hơi, thu nhập tốt cho kinh doanh gia đình nếu cho thuê vào cuối tuần cho các bên sẽ qtăng doanh thu gấp đôi, kinh Có giá trị 45k $ chỉ sang giảm giá 40,000 nằm ở Panania NSW - Hãy gọi điện thoại / nhắn tin Michael + 0414 431 614 hoặc 0420 228 229 (tiếng Anh)

遊戲中心

$ 40000新加坡新西蘭

兒童球坑/遊戲中心,規模較大的運營商,必須由承諾出售,有幻燈片,球坑隱藏的城堡區,家庭生意良好的收入,如果在周末租用雙方將翻倍,業務有更多的潛力 但需要更多的時間,球坑單身價值45k $價格是40,000位於新南威尼亞州 - 請致電/文字邁克爾+ 0414 431 614或0420 228 229(英語)

Forever Lucky - Lotteries - Convenience Store
Bonnyrigg NSW  $$$ Negotiable

Business for sale,

Forever Lucky, Lotteries outlet and Convenience Store at shop 6/57-59 Brown Rd, Bonnyrigg NSW 2177. For genuine buyer, please ring Bob on 87861171, or  0414 785 952 (English)

Sang bán Lotteries & Convernience Store - Thương hiệu Forever Lucky. Cửa hàng chuyên  bán xổ số và tạp hóa tiêu dùng tiện dụng. Tọa lạc tại số:  6 / 57-59 Brown Rd, Bonnyrigg NSW 2177. Bán trực tiếp từ chủ nhân, xin gọi cho Bob: 8786 1171 hoặc 0414 785 952 (Tiếng Anh)

業務出售,永遠幸運,彩票出口和便利店 在店6/57-59布朗路,新南威爾士州邦尼里格2177 對於真正的買家, 請打電話鮑勃 8786 1171,或 0414 785 952(英文)

Butcher Shop Business for Sale

South West Sydney Green Valley $149000

Long established family run butcher shop for sale in South West Sydney Green Valley area. Good position located next door of busy Chinese Restaurant. Strong multi cultural customer base with huge potential to increase sales and product range. Genuine sale as current owner retiring from business. Please call/ text: 0432 32 7655 (English)


Đã thành lập lâu ngày, doanh nghiệp Butcher Shop - Tiệm Thịt - Kinh doanh gia đình tại khu vực Tây Nam Sydney Green Valley NSW. Vị trí tôốt cạnh bên nhà Hàng Chinese đông khách. Mạnh mẽ cơ sở khách hàng đa văn hóa với tiềm năng to lớn để tăng doanh thu và phạm vi sản phẩm. Bán vi chủ sở hữu hiện tại muốn nghỉ hưu chuyện kinh doanh. Xin gọi hay nhắn tin: 0432 327 655 (English)


历史悠久的家庭经营的肉店在西南悉尼绿谷地区销售。强大的多文化的客户群有巨大的潜力,以增加销售和产品范围。正版脏当前所有者从企业退休。详情请致电/文字:0432 327 655(英文)

HYPOXI Studio for Sale $200,000

North Shore in St Ives NSW!

Established HYPOXI Studio for sale on the North Shore in St Ives! There are no special skills or qualifications required to operate a HYPOXI STUDIO, all training will be provided.

HYPOXI is the first training concept to combine alternating high & low pressure with exercise to help target fat in those areas. HYPOXI training is a simple 30 minute workout which is safe, pain free and completely natural. In only 12 sessions, clients can lose cms from their problem areas – much more than you want see from conventional training alone Hypoxi studios have a common goal – to assist clients to achieve positive weight loss and body shaping results, in a safe and natural manner. HYPOXI Australia has grown from a single studio to a network of over 80 locations throughout Australia. In 2009, HYPOXI Australia was awarded the Westpac Smart Company Award for its innovative range and smart business practices.

There are no special skills or qualifications required to operate a HYPOXI STUDIO, all training will be provided. Our HYPOXI studio could offer you the perfect opportunity to get involved in an industry that you can continually learn more about and give you the satisfaction of helping people to achieve their goals. If this sounds like you and you are looking for a business opportunity to provide a solid return for your investment, then this is the business for you.  

  <<<<<< full detail >>>>>>

Butchery Business for sale

Liverpool NSW PRICE REDUCED! $35,000.00


Fully equipped butchery business for sale. On busy street ( Moore st) , bus stop at front. Large frontal Display Fridge with shelving. Selling area. Meat preparation Area. Washing (high pressure) area. 3 way power in working area. Personal car spot and loading dock , toilet facilities. And outside storage Room! 2 Cool Rooms 2x3 and 2x3 meters both fully rail equipped!. Thompson equipment. Large Band saw. Large mincing machine (75kg). Sausage maker. Full Rail equipped shop including 2 cool rooms. Air conditioning in a hart of Liverpool over 10years in business

Averaging 400k half yearly turnover!. Regretful sale due to health reasons. Rent $3600 a month! 3+3 years contract

URGENT SALE -  Please call / text: 0415 777 544 (English)


Tiệm thịt, trang thiết bị đầy đủ, vị trí tốt tại Moore Street Liverpool NSW. Màn hình lớn phía trước Tủ lạnh có kệ. Khu vực bán hàng. Khu vực chuẩn bị thịt. Diện tích rửa (cao áp). Công suất 3 chiều trong khu vực làm việc. Điểm đỗ xe cá nhân và bến đón, nhà vệ sinh. Và ngoài phòng lưu trữ! 2 Phòng lạnh 2x3 và 2x3 mét đều được trang bị đầy đủ. Thiết bị Thompson. Máy cưa băng lớn. Máy sản xuất xúc xích. Điều hòa nhiệt độ. Trung bình doanh thu 400k mỗi nửa năm!

Bán vì lý do sức khoẻ. Thuê $3600 một tháng! Hợp đồng 3 năm + 3 năm. BÁN CẦN BÁN - Xin vui lòng gọi / text: 0415 777 544 (tiếng Anh)


屠宰銷售價格減少!$ 45,000.00. 設備齊全的屠宰業務出售. 在繁忙的街道(摩爾st),前面的公共汽車站. 大正面顯示冰箱帶貨架. 出售面積. 肉類製備區. 洗滌(高壓)區域. 3路電源在工作區. 個人汽車現場和裝卸碼頭,衛生間設施. 和外面的存儲室!. 2涼爽房間2x3和2x3米兩個完全鐵路裝備!湯普森設備. 大帶鋸. 大型絞肉機(75kg)香腸製造商. 全軌設備的. 店包括2個涼爽的房間. 空調. 在利物浦的牡鹿在業務10年. 平均400k半年營業額!遺憾出售由於健康原因. 每月租金3600元!. 3 + 3年合同. 緊急銷售 - 請致電/發送電子郵件:0415 777 544(英語)

Featured Products