-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RETAILS SA

Screen Printing And Embroidery 

Business for Sale $$$ Neg, Pooraka SA

Long established screen printing and embroidery business. Has been operating since 1976. Located in Pooraka, South Australia. Strong customer base with regular ongoing orders. Fully equipped machinery with 14 Head embroidery machine 6 and 4 colour Printing machine, digital and sublimation Printers. Fully equipped showroom and office space. Fully Functional website. Turnover $250,000 to $350,000 turnover with plenty of room for expansion to further grow the business. Walk in and start operating. Reason for selling retirement. Please call 08 8262 6466 or email: [email protected]

Kinh doanh in thêu và thêu dài. Đã hoạt động từ năm 1976. Nằm ở Pooraka, Nam Úc. Khách hàng mạnh mẽ cơ bản với đơn đặt hàng thường xuyên liên tục. Máy móc thiết bị trang bị đầy đủ với 14 đầu thêu máy 6 và 4 máy in màu, máy in kỹ thuật số và thăng hoa. Phòng trưng bày trang bị đầy đủ và không gian văn phòng. Trang web đầy đủ chức năng. Doanh thu từ 250.000 đô la đến 350.000 đô la, ới nhiều chỗ để mở rộng để phát triển kinh doanh. Đi vào và bắt đầu hoạt động. Lý do bán hưu trí.

PH: 08 8262 6466 - [email protected]

长期丝网印刷和刺绣业务。 自1976年以来一直运营。位于南澳洲的Pooraka。 强大的客户定期持续订单。 全套机械配有14头刺绣机6和4色印刷机,数字升华打印机。 设备齐全的陈列室和办公空间。 全功能网站。 营业额25万美元至35万美元的营业额,有足够的扩张空间进一步发展业务。 走进并开始运作。 退休原因。

PH08 8262 6466 - [email protected]

Experimac Adelaide CBD, SA

$200,000.00 Negotiable

New store. Just 6 months old! Experimac is a US franchise, recently introduced into Australia. We buy, sell, upgrade and repair pre-owned Apple products. Genuine reason for sale of business. Store is trading well, operational and staff are trained. Just waiting for someone to come in and take over.

Asking less than you would spend for a new store. Your chance to join the fastest growing technology franchise in the world! Please call / text Tel.: 0409 673 017 or email Anthony Slade:[email protected]

Experimac Adelaide CBD, SA

$ 200,000.00 Thương lượng

Cửa hàng mới. Chỉ 6 tháng tuổi! Experimac là một thương hiệu danh tiếng của Mỹ, gần đây đã được giới thiệu ở Úc. Chúng tôi mua, bán, nâng cấp, sửa chữa, và tái đăng ký chủ sở hữu các các sản phẩm của Apple chính. Cửa hàng đã được kinh doanh tốt, hoạt động và nhân viên được đào tạo. Chỉ cần chờ đợi ai đó vào và tiếp quản. Yêu cầu ít hơn bạn sẽ chi tiêu cho một cửa hàng mới. Cơ hội của bạn để tham gia vào nhượng quyền công nghệ phát triển nhanh nhất trên thế giới! Vui lòng gọi điện thoại / văn bản Tel .: 0409 673 017 hoặc email Anthony Slade: [email protected]

阿里德公园

$ 200,000.00面议

新店。 只有6个月大! Experimac是美国的一个特许经营权,最近才引进澳大利亚。 我们购买,出售,升级和维修二手苹果产品。 真正的销售原因。 商店交易良好,经营和员工培训。 只是等待有人来接管。

请求比您花在新商店的时间少。 您有机会加入世界上发展最快的技术加盟! 请致电/电话:0409 673 017或发邮件至Anthony Slade:[email protected]

Online Wedding and Event Supplies Wholesale / Import

$35,000 Adelaide SA & Australia wide

Change your lifestyle and work the hours that suit you. This mostly online business will allow you to work from home and your also own hours. We wholesale our products across Australia mainly to other businesses. Our clients include the Major Chain Hotels, Hire Companies, Event Planners and Domestic Market. This business also boasts an Ebay Store. Overheads are very limited. We have been in business for 5 years with a great website and are seling for genuine reasons. This can be operated from any location in Australia. This is not a franchise. You will need approximately 30-40sqm of storage with the current stock levels. The Database is huge and we always have repeat customers as they love our quality. It is a great time for you to get in, change your lifestyle and make a fantastic income with low overheads and excellent profit margins. We are selling the business at an extremely reduced rate, discounted stock value only, these opportunities are rare. All the training, client and supplier information will be provided. Currently run out of Adelaide, this online business it can be run from anywhere. Please call / text : 0407 600 716 (English)

Kinh doanh Trực tuyến, về cung ứng các phụ kiện cho đám cưới và các sự kiện – Cung cấp sỉ và lẻ và nhập khẩu... Kinh doanh này sẽ thay đổi lối sống của bạn và làm việc theo giờ phù hợp với bạn. Điều này chủ yếu là kinh doanh trực tuyến sẽ cho phép bạn làm việc từ nhà và cũng giờ của riêng bạn. Chúng tôi bán sỉ các sản phẩm trên khắp Australia chủ yếu cho các doanh nghiệp khác. Khách hàng đang có bao gồm các khách sạn chính ngạch, công ty cho thuê thiết bị phụ kiện cho đám cưới và sự kiện. Kinh doanhnày cũng hiện có một cửa hàng trực tuyến với eBay. Chi phí đầu vào là rất hạn chế. Chúng tôi đã được kinh doanh trong 5 năm với một trang web tuyệt vời và muốn sang bán nghiêm túc. Bạn chỉ cần một diện tích 30-40 mét vuông để chứa hàng lưu kho là xong. Người mua có thể làm bất cứ nơi nào trên nước Úc. không phải là một nhượng quyền (Franchise). Bạn sẽ cần khoảng 30-40sqm bộ nhớ với mức tồn kho hiện tại. Ơ sở dữ liệu rất lớn... Chúng tôi luôn có khách hàng lập lại, vì chất lượng sản phẩm của chúng tôi... Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể bước vào, thay đổi lối sống và kiếm được một khoản thu nhập mỹ mãn với chi phí đầu tư và lợi nhuận thật hoàn hảo. Chúng tôi đang bán kinh doanh với một tỷ lệ rất thấp, giảm giá hàng tồn, chỉ tính trên trị giá... Đây là cơ hội này là rất quý hiếm. Tất cả các thông tin về khách hàng,  đào tạo hướng dẫn, và các nhà cung cấp liên đới sẽ d8ược cung ứng cho người mua...Hiện kinh doanh này có nền tại Adelaide, nhưng hoạt động ra ngoài Adelaide đã lâu. Với lối kinh doanh trực tuyến, bạn có thể làm bất cứ đâu.... Xin gọi hay nhắn tin cho Nick.

小時工作。

我們批發我們的產品遍及澳大利亞主要為其他業務。我們的客戶包括主要連鎖酒店,租賃公司,活動策劃師和國內市場。這個業務也擁有一個Ebay商店。開銷非常有限。 我們已經在一個偉大的網站上工作了5年,正在為真正的原因而著迷。 這可以從澳大利亞的任何地點進行。這不是一個特許經營 . 您將需要大約30-40平方米的存儲與當前庫存水平。 數據庫是巨大的,我們總是有重複的客戶,因為他們喜歡我們的質量。這是一個偉大的時間,你進入,改變你的生活方式,並創造一個夢幻般的收入,低開銷和良好的利潤率。我們以極低的價格出售業務,只貼現股票價值,這些機會很少。將提供所有的培訓,客戶和供應商信息。目前用完阿德萊德,這個在線業務可以從任何地方運行。請致電/文字:0407 600 716(英文)

Post Office Business for Sale. 

Lameroo - South East Of Adelaide

Situated about 2 hours South East Of Adelaide in Lameroo.  This is a 5 day a week business.  We have a delivery round and 250 post boxes.  We also have the Bendigo Bank Agency which only started a year ago.  We also do all the banking for the town as we are the banking hub of Lameroo.  We also sell retail products, phones, gifts and stationery.  It would suit an energetic couple to get it going and build up the business.  Lameroo has a hospital, great sporting facilities and a regional high school. If there was a plumber in the family it would be an added advantage as the Mallee area has no plumber and would love one to join. It is a licensed Post Office so of course one must comply with the Government rules, but it is a great fun place to work and to meet everyone. Genuine reason for selling the business. The Price is $180000 plus stock of approximately $15000.  This includes motorbike and electric bike for delivery round. The building is leased for $800 per month but the owners are also looking to sell.  The building is large and one end house the Lameroo Op Shop whom pay rent of $268 monthly. Please text / call Kristen Byrne (08) 8576 3062- Mob 0409 995 320

Nằm khoảng 2 giờ về phía Đông Nam Adelaide Lameroo, luôn cả đại lý cho ngân hàng Bendigo Bank. Phù hợp với một cặp vợ chồng muốn kinh doanh nhỏ. Lameroo có một bệnh viện, các cơ sở thể thao lớn và một trường trcủa chính quyền, nhưng nó là một nơi thú vị để làm việc và để đáp ứng tất cả mọi người. Giá sang bán là $180,000 cộng với hàng tồn khoảng $15.000. Điều này bao gồm xe gắn máy và xe đạp điện cho việc giao hàng vòng quanh.  Tòa nhà được cho thuê với $800 mỗi tháng, nhưng chủ sở hữu cũng đang tìm cách để bán. Các tòa nhà lớn và một ngôi nhà cuối cùng Lameroo Op shop với giá thuê chỉ 268$ hàng tháng. Xin gọi hay nhắn tin Kristen Byrne - (08) 8576 3062 - Mob 0409 995 320 - 

Lameroo郵局是出售。位於阿德萊德東南2小時在Lameroo,這是一個每週5天的業務。我們有一個交貨圓和250個郵箱。我們也有本迪戈銀行代理只在一年前開始。將適合一個精力充沛的夫婦,讓它去和建立業務。 Lameroo有一家醫院,偉大的體育設施和一個區域高中。價格是$ 180 000 加上約 $ 15 000 的股票。這包括摩托車和電動自行車交貨圓。該建築每月租$800, 但業主也打算賣。該建築是大,一 個端房子Lameroo操作店每月支付的租金$ 268。 Ph 08 8576 3062 - Mob 0409 995 320

Sleep Studio Business for Sale 
Adelaide Hills SA $49,000 + SAV
Located only 20 minutes from the CBD in the beautiful Adelaide Hills SA, this rapidly expanding suburb - The central hub of shopping to the many surrounding smaller towns is home to this fantastic retail opportunity. Immaculately presented Mattress & Bedroom Furniture retail shop, selling quality brands with many exclusive lines. Turn key business, ready to go and easily expandable. Perfect for couple or family and no experience necessary as full training can be provided. Proudly independent which means no ongoing Franchise fees and the freedom to make your own choices. Currently trading 6 days, Monday to Saturday but can be altered at your discretion. Everything is included: Registered Business Nam- Stock Control System - Printed Stationery - Uniforms - Shop fit out inclusive of signage and equipment - All the hard work has been done! Situated in a modern site with all ammenities and great visual position. Affordable rent and secure long term lease options. Under 12 months old with consistent sales and untapped potential. Deal direct with the owner, no time wasters please. Genuine and urgent reason for sale, and at only $49,000 + SAV, you will not find an opportunity like this again. Phon / Text: 0438 220 420 (English)

Tọa lạc chỉ 20 phút từ khu vực trung tâm ở Adelaide Hills, đây là khu ngoại ô mở rộng nhanh chóng -trung tâm mua sắm với nhiều thị trấn nhỏ xung quanh là nơi có cơ hội bán lẻ tuyệt vời. Hoàn hảo cho cặp vợ chồng hoặc gia đình và không có kinh nghiệm cần thiết. Hướng dẫn đào tạo đầy đủ sẽ được cung cấp. Kinh doanh 6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy nhưng có thể thay đổi theo quyết định của bạn. Giá thuê phải chăng và đảm bảo lựa chọn thuê dài hạn. Dưới 12 tháng tuổi với bán hàng phù hợp và tiềm năng chưa được khai thác. Trực tiếp đàm phán với chủ sở hữu, Genuine và khác hấp dẫn như vầy. Phone / nhắn tin  0438 220 420 (tiếng Anh)

在美麗的阿得萊德山,這個迅速擴張的郊區購物到周圍的許多小城鎮-the中央樞紐是家庭對這個奇妙的零售機會位於僅20分鐘從中央商務區。一塵不染床墊及臥室家具零售店,銷售質量與品牌許多獨特的線條。交鑰匙業務,準備去和易於擴展,最適合情侶或家庭,也沒有必要的,因為完整的訓練經驗可以提供。傲然獨立,這意味著沒有正在進行的特許經營費和自由作出自己的選擇。目前交易6天,週一至週六,但可以自行決定一切改變包括:註冊公司Nam-庫存控制系統 - 印刷文具 - 制服 - 商店擬合出包容性的標牌和設備 - 所有的辛勤工作已經完成位於!12個月,應對直接與業主,沒有浪費時間吧。真正的和緊迫的理由出售,並只有 $49,000 + SAV,你不會找到像這樣的電話再一次的機會/文:. 0438 220 420(英文)
Baby Clothing Boutique in Norwood, Adelaide SA $75,000 Neg

Great position located on main street along other fashion stores. 3 years lease + right of renewal 3+3 years, good rent. Clean, fully air-conditioned and toilet on site. Urgent sale $75,000 negotiable, including stocks, equipment, etc. An opportunity to be your own boss. Call now to view store. Please call/text: 0423 813 443 

. Quần áo Baby Boutique tại Norwood, Adelaide SA . Vị trí tuyệt vời, nằm trên đường chính dọc theo các cửa hàng thời trang khác. Hợp đồng lâu dài 3 năm tái ký 3 x 3. Giá thuê rất tốt. Shop sạch sẽ, đầy đủ máy lạnh và nhà vệ sinh tại chỗ. Sang bán khẩn cấp $75.000 thỏa thuận,  bao gồm hàng tồn, + thiết bị, v.v... Một cơ hội để làm chủ với kinh doanh của riêng bạn. Gọi ngay để xem cửa hàng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin: 0423 813 443

嬰兒服裝精品店在諾伍德,阿德萊德。偉大的位置位於沿其他時裝商店的主要街道。 3年租賃+續期3+3年正確的,良好的租金。乾淨,全空調和現場廁所。急售$ 75,000元,包括股票,設備等要自己當老闆的機會。現在打電話來查看商店。詳情請致電/文字:0423 813 443
Childcare Centre Business/Freehold $1,300.000 - WIWO
This is an opportunity to purchase a childcare centre that has been successfully managed for the past 10 years. The centre is of a modern design located in the beautiful Riverland town of Renmark SA. 
This centre was built and operated by my family and I who have been in the industry for 20 years. It's time for us to pass on our much loved centre to someone who will be as passionate as we have been over our careers.
•             Licenced - purpose built 90 places
•             One of the best centres equipped and built in SA
•             DECD funded Pre School (universal access) 2013
•             High Quality Service and Commitment
•             Opportunity to own and operate business
Attached are photos of the centre and feel free to head over to our Facebook page https://www.facebook.com/RiverlandEarlylearningCentre/ -
Do not hesitate to contact myself the director with any questions you may have or to book a time to inspect!
Director  Sheryl Morris - Mobile- 0400 243 949 (English)  
. 托兒中心商務/弗里霍爾德$ 1,300.000 - WIWO
這是購買已經持續了近10年來已成功地管理一個托兒所的機會。該中心是位於倫馬克SA美麗的Riverland鎮現代設計。
該中心建成並通過我的家人操作,我誰一直在該行業20年。現在是時候讓我們對我們深受喜愛中心傳遞給別人,因為我們一直在我們的職業生涯誰是充滿熱情。•有牌照 - 特定目的建造的90位
•一個裝備精良,建於SA最好的中鋒 •資助學前教育(普遍接入)DECD 2013 •優質的服務和承諾 •機會擁有和經營業務
附上該中心的照片,並隨時查看我們的Facebook頁面https://www.facebook.com/RiverlandEarlylearningCentre/
不要猶豫,導演聯繫我有任何問題,你可能已經或預訂的時間來考察!導向器
雪兒·莫里斯 - Mobile- 0400 243 949(英文).

Chăm sóc trẻ Trung tâm Kinh doanh / Freehold $ 1,300.000 - WIWO
Đây là cơ hội để mua một trung tâm chăm sóc trẻ em đã được quản lý thành công trong 10 năm qua. Trung tâm này là một thiết kế hiện đại, nằm ở thị trấn Riverland ất đẹp của Renmark SA.
Trung tâm này được xây dựng và điều hành bởi gia đình tôi và tôi đã được trong ngành công nghiệp trong 20 năm. Đó là thời gian để chúng ta vượt qua trên trung tâm nhiều người yêu thích của chúng tôi cho những người sẽ như đam mê như chúng tôi đã có hơn sự nghiệp của chúng tôi. • Licenced - mục đích xây dựng 90 điểm • Một trong những trung tâm tốt nhất trang bị và xây dựng trong SA • DECD tài trợ Pre School (phổ cập) 2013 • Chất lượng dịch vụ cao và cam kết
• Cơ hội để sở hữu và hoạt động kinh doanhĐính kèm là hình ảnh của trung tâm và đứng đầu trên trang Facebook của chúng tôi https://www.facebook.com/RiverlandEarlylearningCentre/
Đừng ngần ngại liên hệ với tôi cho bất kỳ câu hỏi no hoặc hẹn để kiểm tra!
Giám Đốc Sheryl Morris - Điện thoại di động- 0400 243 949 (Tiếng Anh)

Featured Products