-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Milkbar URGENT SALE!!! Must sell.

$$$ Negotiable Campbellfield VIC 

Take in $15,000 per week. Milkbar and sandwhich bar. Huge profit business. 3 bedroom residence behind the shop. BIG BIG PROFIT BUSINESS Cheap rent long lease over 20years. Ideal position with residential on one side and commercial factory workers on the other side. 

On a very busy street. Huge room for improvement. Please call / text Rodney 0404 465 944 (English)

Milkbar BÁN CẦN BÁN !!! Phải bán.

Doanh thu $ 15000 mỗi tuần. Tạp hóa, sữa và bánh mì kẹp sandwhich. Kinh doanh lợi nhuận lớn. Có luôn nhà ở 3 phòng ngủ phía sau cửa hàng. Hợp đồng thuê chỗ hơn 20 năm. Vị trí lý tưởng với khu dân cư ở một bên và công nhân nhà máy thương mại ở phía bên kia. Trên một con đường rất bận rộn. Nhiều cơ hội để phát triển. Xin gọi điện thoại / nhắn tin Rodney 0404 465 944 (tiếng Anh)

Milkbar紧急销售! 必须卖。每周收取15000美元。 Milkbar和沙滩吧。 巨额利润业务。 商店后面有3间卧室的住宅。 大额利润业务- 廉价租赁超过20年。 理想的位置与一边的住宅和另一边的商业工厂工人。 在一条非常繁忙的街道上 巨大的改善空间。 请致电/文字罗德尼0404 465 944

Vending Machine Business for Sale

$150,000 – Over 230 Locations NSW & VIC

Prime Vending Machine Business, Stretching from Sydney to Melbourne, Sale Price $150K. Over 230 Locations stretching from Sydney to Melbourne. Most locations are licensed venues & restaurants. Very easy business to manage,suitable to anybody wanting to be self employed,with a flexible lifestyle. Business can be split up into regions or purchased as a whole,depending on what Areas or City suites your lifestyle. The Business as a whole has a gross turnover of approximately $140,000. Stock represents around 30% of gross turnover,operator recieves 70% of the gross turnover,no commission are paid to Venues. Monthly Donation to Heart Kids Charity. These Vending machines work very well stocked with favorite's Skittles & M&M's. This business has huge potential to expand in all regions,it's up to you how hard you want to work this business. We have over 30 Years of industry expierence ,we will provide training and on going support and advice to help you settle into your new business. Please call / text: 0411 555 559 (English)

Kinh doanh máy bán hàng tự động, Giá bán 150K. Trên 230 địa điểm kéo dài từ Sydney đến Melbourne. Các địa điểm đều được cấp phép và nhà hàng. Rất dễ quản lý kinh doanh, phù hợp với bất cứ ai muốn làm việc tự do, với một lối sống linh hoạt. Kinh doanh có thể được chia thành các khu vực hoặc được mua như một toàn thể, tùy thuộc vào những gì các khu vực hoặc thành phố dãy lối sống của bạn. Toàn bộ doanh nghiệp có doanh thu gộp khoảng $140.000 + Hàng tồn cho khoảng 30% tổng doanh thu, nhà khai thác nhận được 70% tổng doanh thu, không có hoa hồng được trả cho nơiu đặt máy. Hàng tháng Đóng góp cho Hội Từ thiện Trẻ em bệnh Tim. Những máy bán hàng tự động này hoạt động rất tốt với kho hàng yêu thích của các loại bánh kẹo Skittles & M & M. Doanh nghiệp này có tiềm năng lớn để mở rộng ở tất cả các khu vực, bạn quyết định làm việc chăm chỉ đến mức nào. Chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo và tiếp tục hỗ trợ và tư vấn để giúp bạn giải quyết kinh doanh mới. Vui lòng gọi / text: 0411 555 559 (tiếng Anh)

主要自动售货机业务,从悉尼到墨尔本,售价$ 150K。从悉尼到墨尔本的230多个地点。大多数地点都是持牌场馆和餐馆。非常容易的业务管理,适合任何想要自雇的人,灵活的生活方式。业务可以分为区域或整体购买,具体取决于您所在的地区或城市如何适应您的生活方式。整体业务总营业额约为14万美元。股票占总营业额的30%左右,运营商收到总营业额的70%,没有佣金支付给场地。每月捐款给心脏儿童慈善。这些自动售货机工作非常好,备有喜爱的Skittles&M&M。这个业务在所有地区都有巨大的扩张潜力,这取决于你想要如何努力工作。我们有超过30年的行业荣誉,我们将提供培训和持续的支持和建议,帮助您解决您的新业务。请致电/文字:0411 555 559(英文)

High Pressure Cleaning Franchise For Sale

Available right across NSW, VIC, QLD.

Basic roof repairs, Painting roofs, Most franchises turnover above $200k, with Net profit of over $100k. With more workers you could easily increase turnover. Good profit margin on each job. A roof restoration sold for 6k, should net around 3k. A job takes 2 - 4 days to complete. The Franchise comes with: Tools, Extension ladder, Spitwater pressure cleaner rrp ($7000). Graco paint machine rrp ($9000) Whatever paint is left over Signage, display banners, leaflets. Company Website Your own web page (professional landing page) Lead capture software. Access to training material that sets you up on how to advertise on google and facebook and other avenues. Adwords campaigns. Business coaching and mentoring Full training in all aspects of the business…the physical aspects of the work, sales and marketing,  business management etc. Three full weeks training provided. Business is easily found by customers. Plenty of support from existing franchisees. Call 1300 300 748 or email any questions to [email protected].

Thương Hiệu Nhượng Quyền Có sẵn trên khắp NSW, VIC, QLD.

Công nghệ làm sạch máy nhà bằng súng phun nước áp suất cao.  Sửa chữa mái nhà cơ bản, sơn mái, Hầu hết các doanh nghiệp nhượng quyền kinh doanh trên $200,000, với lợi nhuận ròng trên $100,000 / năm. Với nhiều nhân công hơn bạn có thể dễ dàng tăng doanh thu. Lợi nhuận biên trên mỗi công việc. Một mái nhà phục chế thu được $6000, lãi ròng 3000. Công việc mất từ ​​2 đến 4 ngày để hoàn thành. Nhượng quyền thương mại đi kèm với: Dụng cụ, Cầu thang mở rộng, Máy ép áp suất sạch hơn, giá bán lẻ (rrp - $7000 ). Máy sơn Graco (rrp $9000).  Bất kể loại sơn nào còn sót lại trên Signage, hiển thị biểu ngữ, tờ rơi. Trang web Công ty Trang web của riêng bạn (trang đích chuyên nghiệp) Phần mềm chuyên dụng cho công viêc. Truy cập vào tài liệu đào tạo để bạn thiết lập cách quảng cáo trên google và facebook và các cách khác. Chiến dịch Adwords. Đào tạo và tư vấn kinh doanh. Đào tạo đầy đủ về mọi khía cạnh của doanh nghiệp ... các khía cạnh thể chất của công việc, bán hàng và tiếp thị, quản lý kinh doanh ... Ba tuần cho khóa đào tạo đầy đủ . Kinh doanh dễ dàng tìm thấy bởi khách hàng. Rất nhiều sự hỗ trợ từ bên nhận quyền hiện tại. Gọi số 1300 300 748 hoặc gửi email cho bất kỳ câu hỏi nào tới[email protected].

高压清洗专营权出售 - 可用于新南威尔士州,维多利亚州,昆士兰州。

基本的屋顶修理,涂装屋顶,大多数特许经营成交额超过$ 20万,净利润超过10万美元。随着更多的员工,您可以轻松增加营业额。每个工作的利润率都很好屋顶修复售价为6k,应净值约3k。工作需要2-4天才能完成。专有权:工具,扩展梯,吐水压力清洁器rrp($ 7000)。 Graco油漆机rrp($ 9000)无论什么油漆留在标牌上,展示横幅,传单。公司网站您自己的网页(专业着陆页)铅捕获软件。访问培训材料,让您了解如何在谷歌和Facebook和其他途径上做广告。 AdWords广告系列商务指导和指导全面培训各方面的业务...物理方面的工作,销售和营销,业务管理等三个周的培训提供。业务很容易被客户找到。现有加盟商的大力支持。 致电1300 300 748 或发邮件至[email protected]

Butcher Shop Biz for Sale

Sunshine Plazza VIC $ negotiable

Great new realise options Exciting future retail opportunities Wholesale butcher potential. Excellent equipment large cool room with a small chicken room and a small freezer room. Mixer/mincer sausage machine bench top mincer salami machine 5 linked price computing scales cash register Generously sized butcher. Negotiable price Genuine and reasonable offers considered For more information contact: 0401 049 507

Trang thiết bị mới, hiện đại. Đạt được cơ hội bán lẻ trong tương lai. Phòng lạnh lớn với phòng gà nhỏ và phòng đông đá nhỏ. Mixer / mincer máy xúc xích máy băng ghế đầu mincer salami Máy tính tiền và cân điện tử liên kết đăng nhập với biểu giá. Sang toàn bộ giá thỏa thuận. Cung cấp chính xác và hợp lý .Xem thêm để biết thêm thông tin xin liên hệ: 0401 049 507

伟大的新实现选择令人兴奋的未来零售机会批发屠夫潜力。 秀的设备大型凉爽的房间,一个小鸡舍和一 个小冷冻室。 搅拌机/切肉机香肠机台式分 切机萨 拉米肉机5连锁价格计算秤收银机大型屠夫。 面议 价格正版和合理的优惠考虑更多信息联系:0401 049 507

Mobile Automotive Paint Repair

$88,000 Negotiable - Warranwood VIC

GREAT OPPORTUNITY TO OWN & OPERATE YOUR OWN BUSINESS! Mobile on-site automotive paint repair business (for sale) that would suit an energetic person willing to do what it takes to succeed and to continue to grow this established (16 years) business. Servicing the new and used car industry and private clients alike. No formal qualifications or experience required, although it would suit a person who is more comfortable working “on the tools” than in an office or a tradie/handyman wanting to change careers. Get the freedom you have been looking for in life by working as little or as many hours and days as you like. YOU are the boss. Photos attached show the business vehicle and before and after samples of repairs. No franchise fees to pay, no limitation of territory…how much you earn and grow is up to you! Included in the price of $80,000 GST (neg): - 2006 Toyota Hilux; fully fitted out - Equipment - Paint/materials ie initial stock - Current customer list - Current business name and phone number to be made available - Two weeks on the job training (if required) and handover time with the exiting owner. Further information, contact Greg by call or text: 0409 529 137

CƠ HỘI ĐỂ LÀM CHỦ VÀ LÀM VIỆC NGAY TRONG KINH DOANH CỦA BẠN! Dịch vụ lưu động về sửa chữa, và sơn chỉnh ô tô tại chỗ sang bán. Phù hợp với người có năng lực sẵn sàng làm những gì cần để thành công và tiếp tục phát triển doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động tốt trong 16 năm qua.

Phục vụ cho các bãi bán xe mới & cũ và khách hàng cá nhân. Không cần kinh nghiệm. Phù hợp với một người làm việc thoải mái hơn "trên các thiết bị" . Bạn là ông chủ. Ảnh đính kèm cho thấy chiếc xe kinh doanh và trước và sau khi mẫu sửa chữa. Không có phí nhượng quyền thương mại để trả tiền, không có giới hạn của khu vực hoạt động ... Bạn kiếm được bao nhiêu và phát triển là tùy thuộc vào bạn! Giá sang bán $80,000 GST (thương lượng) luôn xe: - 2006 Toyota Hilux; Được trang bị đầy đủ - Thiết bị - Sơn / Vật liệu, v.v.. luôn cả danh sách khách hàng đang có hiện tại cùng tên doanh nghiệp và số điện thoại sẵn có – Sẽ tận tình hướng dẫn và đào tạo nghề (nếu cần) trong 2 tuần và thời gian bàn giao với chủ cũ. Thêm thông tin, liên hệ với Greg qua điện thoại hoặc nhắn tin: 0409 529 137

移动汽车油漆修复

$ 88,000 Negotiable - Warranwood VIC

伟大的机会拥有和运营您自己的业务!移动现场汽车油漆维修业务(出售),将适合一个充满活力的人愿意做所需的成功,并继续发展这个既定(16年)的业务。为新旧二手车行业和私人客户提供服务。没有正式的资格或经验,虽然它适合一个更加舒适的工作“工具”的人,而不是在办公室或想要改变职业的传统/杂工。通过尽可能少或几个小时和几天的工作,获得您一生中寻找的自由。你是老板。附上的照片显示了商业车辆和维修样品前后。没有特许经营费用支付,没有限制领土...你赚取和成长多少取决于你!包括在$ 80,000 GST(负)的价格: - 2006丰田Hilux;完全装配 - 设备 - 油漆/材料,即初始库存 - 当前客户列表 - 当前的业务名称和电话号码可用 - 两周的工作培训(如果需要)和与现有所有者的切换时间。更多信息,请通过电话或文字联系格雷格:0409 529 137

Abrasive Blasting Business for Sale
SUNSHINE NORTH VIC 3020

**Established and Successful** business operating in Melbournes Western Suburbs for over 15 years and has on going contracts with two well known companies. Due to the location and a Panel shop directly across the way, the business also receives a steady stream of walk in clients who are looking to have car parts and the likes blasted. The services provided are - * Sand Blasting * Bead Blasting * Glass Blasting  * Shot Peening  * Spray Painting * Outsourcing Powder Coating All equipment (as listed below) is included in the cost of the sale along with the transfer of phone numbers (both landline and mobile) * Product (Sand / Plastic / Glass) * Blast Pots (2 x 120 litres / 2 x 176 litres / 1 x 40 litre) * Blast Hoses x 4 (plus spares) * Air Compressor * Shot Peener / Blaster  * Fork lift * Blasting Helmets x 2 * Spare Helmet Visors * Blasting Overalls * Hand Tools & Spray Painting Equipment All of the equipment is regularly serviced and well maintained.  The seller took over the business 3 years ago, when it was on the brink of closing, and through a lot of hard work and upgrades, they have seen the business develop into a thriving company with a constant flow of customers and contracts. The seller is justifiably very proud of the quality of workmanship that they provide. Their impeccable work ethic, professionalism, reliability, and commitment to meeting deadlines, is why the business continues to grow.  To the right buyer, this business has the potential to expand into additional areas of service, such as: powder coating (in-house instead of outsourcing), panel work, etc. If required, the Seller is willing to offer a 2 week hand over period at no extra cost. In addition to the above, the Seller is offering the sale of a 2015 Toyota Hilux SR5. Price can be discussed upon meeting. The buyer should have good English skills and knowledge of Spray Painting. Price - Stock Value – Negotiate. Please call / text: 0418 343 102 (English) 

Hãng  Sơn Gia Công Sang bán

SUNSHINE NORTH VIC 3020

** Đã thành lập và thành công ** kinh doanh hoạt động tại ngoại ô phía Tây Melbournes trong hơn 15 năm và có hợp đồng với hai công ty nổi tiếng. Do địa điểm và cửa hàng Panel trực tiếp trên đường đi, doanh nghiệp cũng nhận được một luồng đi bộ ổn định trong khách hàng đang tìm kiếm để có bộ phận xe hơi và thích nổ. Các dịch vụ được cung cấp là * Cát Blasting * Bead Blasting * Glass Blasting * Shot Peening * Spray Paiting * Outsourcing bột Powder Tất cả các thiết bị (như được liệt kê dưới đây) được bao gồm trong chi phí bán hàng cùng với việc chuyển số điện thoại (cả điện thoại cố định và Điện thoại di động) * Sản phẩm (Cát / Nhựa / Thủy tinh) * Chống thấm (2 x 120 lít / 2 x 176 lít / 1 x 40 lít) * Ống xả x 4 (cộng thêm phụ tùng) * Máy nén khí *  Peener / Blaster * * Mũ bảo hiểm xịn 2 * Mũ bảo hiểm dự phòng * Quần áo chống nổ * Dụng cụ cầm tay và thiết bị sơn phun Tất cả thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng và bảo dưỡng tốt. Người bán bắt đầu kinh doanh cách đây 3 năm, khi sắp đóng cửa, và thông qua rất nhiều công việc nặng nhọc và nâng cấp, họ đã thấy doanh nghiệp phát triển thành một công ty phát đạt với dòng khách hàng và hợp đồng liên tục. Người bán là hợp lý rất tự hào về chất lượng của tay nghề mà họ cung cấp. Đạo đức công việc hoàn hảo của họ, tính chuyên nghiệp, độ tin cậy, và cam kết để đáp ứng thời hạn, là lý do tại sao kinh doanh tiếp tục phát triển. Đối với người mua phải, doanh nghiệp này có tiềm năng để mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ bổ sung, như: bột phủ (trong nhà thay vì thuê ngoài), làm việc bảng điều khiển, vv Nếu cần, người bán sẵn sàng cung cấp một bàn tay 2 tuần Qua thời gian mà không mất thêm chi phí. Ngoài những điều trên, Người bán đang chào bán một chiếc Toyota Hilux SR5 2015. Giá có thể được thảo luận . Người mua phải có kỹ năng tiếng Anh tốt và kiến ​​thức về Spray Painting.  Giá - Giá trị Cổ phiếu - Thương lượng. Vui lòng gọi / text: 0418 343 102 (tiếng Anh)

噴砂業務出售
SUNSHINE NORTH VIC 3020
**成立並成功**在Melbournes Western Suburbs經營業務超過15年,並與兩家知名公司簽訂合同。由於位置和麵板店直接在整個路上,業務也收到一個穩定的步行在客戶誰正在尋找汽車零件和喜歡爆炸。提供的服務包括 - *噴砂*珠子爆破*玻璃爆破*噴丸處理*噴漆*外包粉末塗料所有設備(如下所列)包含在銷售成本中以及電話號碼的轉移(座機和移動式)*產品(砂/塑料/玻璃)*爆破盆(2 x 120升/ 2 x 176升/ 1 x 40升)*爆破軟管x 4(加備用)*空氣壓縮機*射擊/ *爆破頭盔x 2 *備用頭盔*爆破工作服*手動工具和噴漆設備所有的設備都經常維護和維護良好。賣方在3年前接管了這個業務,當時正處於關閉的邊緣,通過大量的努力和升級,他們看到業務發展成為一個蓬勃發展的公司,客戶和合同不斷流動。賣方為他們所提供的工藝質量感到自豪。他們無可挑剔的工作倫理,敬業精神,可靠性和對達成期限的承諾,是為什麼業務繼續增長。對於正確的買家來說,這個業務有潛力擴展到更多的服務領域,如:粉末塗料(內部而不是外包),面板工作等。如果需要,賣方願意提供2週的手期間無需額外費用。除了上述之外,賣方正在出售2015年豐田Hilux SR5。價格可以在會議上討論。買家應具有良好的英語水平和噴漆知識。價格 - 股票價值 - 談判。請致電/正文:0418 343 102(英文)

WEDDING & PARTY HIRE BUSINESS FOR SALE

Lilydale VIC $350,000 + SAV Negotiable

A brilliant opportunity has arisen for the purchase of a well established Party Hire Business on the edge of the Yarra Valley in Melbourne. This long established and well known business has been in operation for more than 30 years building up a loyal group of ongoing customers plus excellent growth potential. Great online presence together with a complete online ordering system and inventory availability tally. Servicing all events from small parties and corporate events to Weddings. A well respected name in the community with a brilliant range of products kept in excellent condition. * Extensive Stock and Customer List * All equipment available to prospecitve purchaser to maintain the business at the same level or expand into other areas. * Regular orders from repeat customers * Excellent opportunity for an Individual, Couple or Family. * Current owners prepared to provide training to new owners if required. * Operating 5 days a week * Huge Potential for Growth and Diversity Asking price $350,000 + SAV Neg. Please call / Text 0400 633 313 (English)

Sang Doanh Nghiệp cho thuê dụng cụ tổ chức đám cưới, tiệc tùng, sự kiện v.v…   Lilydale VIC $ 350,000 + Hàng tồn theo thương lượng.

Một cơ hội rực rỡ đã nảy sinh trong việc mua một doanh nghiệp được tổ chức tốt trên bờ Yarra Valley ở Melbourne. Kinh doanh nổi tiếng và lâu đời này đã được hoạt động trong hơn 30 năm xây dựng một nhóm khách hàng trung thành với tiềm năng tăng trưởng tuyệt vời. Sự hiện diện trực tuyến lớn cùng với hệ thống đặt hàng trực tuyến hoàn chỉnh và kiểm kê số lượng sẵn có của hàng tồn kho. Phục vụ tất cả các sự kiện từ các bữa tiệc nhỏ và các sự kiện công ty cho đám cưới. Một tên rất được kính trọng trong cộng đồng với một loạt các sản phẩm tuyệt vời giữ trong điều kiện tuyệt vời. * Mở rộng danh mục hàng cho thuê và danh sách khách hàng * Tất cả các thiết bị có sẵn để người mua để duy trì kinh doanh ở cùng cấp hoặc mở rộng vào các khu vực khác. * Đơn đặt hàng thường xuyên từ khách hàng trung thành * Cơ hội tuyệt vời cho cá nhân, cặp vợ chồng hoặc gia đình. * Chủ hiện tại chuẩn bị để cung cấp đào tạo cho chủ mới nếu được yêu cầu. * Hoạt động 5 ngày một tuần * Tiềm Năng Lớn cho Tăng trưởng và Đa dạng Yêu cầu giá $350,000 + Hàng Tồn, thương lượng. Vui lòng gọi / text: 0400 633 313 (tiếng Anh)

婚禮和派對出售商業Lilydale VIC $ 350,000 + SAV

在墨爾本亞拉谷的邊緣購買了一個建立良好的派對業務的輝煌機會。這個長期以來的知名企業已經運營了30多年,建立了一批忠實的持續客戶,並擁有良好的增長潛力。良好的在線存在以及完整的在線訂購系統和庫存可用性。將小型聚會和企業活動的所有活動都交給婚禮。在社區中備受讚譽的產品保持良好狀態。 #廣泛的庫存和客戶列表#所有可用的設備可以預測採購者將業務保持在同一水平或擴展到其他領域。 #來自重複客戶的定期訂單#個人,情侶或家庭的絕佳機會。 #現有業主準備為新業主提供培訓。 #每週工作5天#增長和多樣化潛力巨大$ 350,000 + SAV Neg。請致電/正文:0400 633 313(英文)

TWO RETAIL STORES FOR QUICK SALE!

BUSY KITCHEN AND HOMEWARES 

STORE- WOODGROVE SHOPPING CENTRE POA 

Opportunity for those looking for a change and reap the rewards for hard work and dedication.

Small business available within the WOODGROVE Shopping Centre, located in the HIGHGROWTH corridor of MELTON. With high turnover (1Million+) and profits to match located in the security of both an expanding area and a solid Shopping Centre owned by QIC a bright future for success will be available to the purchaser.

A secure industry in homewares, including both decorator and kitchenware products will allow long geavity for both current as well as future generations. With strength in formulated business plans for the future as well as the support of loyal and new customers it will be a matter walk in and continue with strong sales growth.

Major exclusive brand accounts will be included in the acquisition and are highly desirable and not easily obtained, making this not only a profitable annual income, but also an opportunity for strong capitol growth in the future. Shopping fittings and all systems will remain in place upon purchase and the purchaser will have the flexibility to decide on a time frame and stock value that suits their requirements.   <<<<<< full detail >>>>>>

Couriers Please Franchise Set Run for Sale 

Doncaster VIC $30,000 + $3,000 GST

Gross Income $1430 per week (Inc GST and condition applied). Income can be higher in Christmas period.

Run Cover: part of Doncaster, small part of Box Hill North and part of Mont Albert North and Doncaster Shopping Center. You can have huge potential customers in Shopping Center and business grows. You arrive depot at 6:45am for sorting and loading up every day. Then, you go to your area for delivery and picking up. And come back to depot at 11:00am and 2:00pm for loading up again. Now, leave your area between 4:30pm and 5:30pm. The job is very simply and simply English. No experience required. No weekend and public holiday works. Full Training Provided.

Selling price: $33 000+3000GST without van, and $57 200(include GST) with van. Van is 2014 with 65 000km. It painted in company color ($1700), applied Company sticker ($550), and installed cargo barrier inside ($750). This is a great opportunity to be your own boss. No annual franchise fee.  If you interest, please send SMS to 0430 506 986 or email: [email protected]

Couriers Please Franchise For Sale

Doncaster VIC

Tổng thu nhập $1430 một tuần (Inc GST có điều kiện áp dụng). Thu nhập có thể cao hơn vào dịp Giáng sinh.

Hoạt độnbg chuyển giao tại: Một phần của Doncaster, một phần nhỏ của Box Hill North và một phần của Mont Albert North và Trung tâm Mua sắm Doncaster. Bạn có thể có khách hàng tiềm năng rất lớn trong Trung tâm mua sắm và kinh doanh phát triển. Đến đề pô công ty 6:45 sáng để phân loại và xếp hàng ngày. Sau đó, bạn đi đến khu vực của bạn để giao hàng và nhặt. Và trở lại kho lúc 11 giờ sáng và 2 giờ chiều để tải lại. Bây giờ, rời khỏi khu vực của bạn từ 4:30 chiều đến 5:30 chiều. Công việc rất đơn giản và tiếng Anh cũng rất đơn giản. Không yêu cầu kinh nghiệm. Không có làm cuối tuàn hoặc ngày lễ công cộng (nghỉ). Sẽ được đào tạo đầy đủ . Giá bán: $33 000 + 3000 GST không bao gồm xe van, hoặc $57 200 (bao gồm GST) với Van. Xe Van mới năm 2014 chạy chỉ có 65.000 km. Nó được sơn màu công ty ($1700), áp dụng  nhãn dán của Công ty ($550), và các khung hàng hóa cài đặt bên trong ($750). Đây là một cơ hội tuyệt vời để trở thành sếp của chính bạn. Không có phí nhượng quyền hàng năm. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi tin nhắn đến số 0430 506 986 hoặc email: [email protected]

澳洲CouriersPlease快递生意转让,没有合约年限。周入最低$1430(inc GST and condition applied), 五天工作,节假日休息。早6:45到公司仓库取件, 再到自己加盟的片区去派件和收件,現在介乎4:30pm到5:30pm離開自己区域.
操作简单只需一人,无需经验,公司提供2weeks培训, 工作量不大,轻松上手,不用看别人脸色。
工作区域主要在Doncaster, 小部份Mont Albert North,和小部份Box  Hill North 区域,本區治安良好,parking容易.Doncaster Shopping Center 大量商店,商埸不大不小,這是1個H形商埸,商店位置易找,也不用日晒雨淋,具发展潜力。
需有1TonVAN  5年左右.i.e.: Hyundai iLoad, Toyota HiACE。

生意卖30000+3000GST(不含车),
生意加车售价$52000+5200GST, 车是2014 Hyundai iLoad 60000km (已經贴上公司logo$550, 已噴上公司要求的黄色($1700),内有cargo barrier($750)
如果您还在为澳洲稳定工作而担忧,那千万不要错过这个机会!合同终身永久制, 无续约费用,永远是你的。非诚勿扰!有意請傳短訊0430 506 986或
電郵[email protected].

Ice Cream Business for Sale

Frankston VIC $$$ please call/text for info

Well established franchise business situated in the heart of Frankston for sale.

Takings to date this year over 330k. Business currently by a reliable team

Well known brand of quality ice cream. All equipment included. Training provided for approved buyer by Franchisor. Recently upgraded. Financials available. Please contact Anthony on 0404 089 049 for further information.


Doanh Nghiệp Nhượng Quyền Ice Cream Sang Bán

Frankston VIC $$$ vui lòng gọi / nhắn tin để biết thông tin

Kinh doanh nhượng quyền thương mại được thiết lập tốt nằm ở trung tâm của Frankston VIC.

Thu nhập tính đến năm nay trên 330 nghìn. Kinh doanh hiện làm bởi một đội ngũ đáng tin cậy

Thương hiệu nổi tiếng của kem chất lượng. Tất cả các thiết bị bao gồm trong giá bán. Đào tạo cung cấp cho người mua được chấp thuận bởi Franchisor. Đã nâng cấp gần đây. Tài chính có sẵn. Vui lòng liên hệ Anthony theo số 0404 089 049 để biết thêm thông tin.

冰淇淋商務出售

Frankston VIC $$$請致電/正文信息

成熟的特許經營業務位於Frankston的中心地帶待售。今年迄今為止超過330k。 業務目前由一個可靠的團隊

知名品牌的優質冰淇淋。 包括所有設備。 特許經營者為批准的買家提供培訓。 最近升級了 財務可用。 有關更多信息,請聯繫Anthony 0404 089 049。

Market Stall For Sale In Queen Victoria Market

Melbourne VIC $40,000.00 Negotiable

Large stall space in the Queen Victoria Market currently selling a wide range of children’s toys and games. This shop is very ideal for who wants to do business on weekends. This shop is operate only on Friday, Saturday, and Sunday and being sold due to personal health reasons.for more information please call / text 0430 016 594 or email:[email protected] (English)

Sang Bán Quày Hàng Kinh Doanh Trong Chợ Queen Victoria

Melbourne VIC $ 40,000.00 Thỏa Thuận

Quày hàng lớn rộng tại Chợ Queen Victoria hiện đang bán nhiều thứ các đồ chơi và trò chơi của trẻ em. Cửa hàng này rất lý tưởng cho những ai muốn làm kinh doanh vào cuối tuần. Chỉ hoạt động vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật. Đang kinh doanh tốt phải sang bán vì lý do sức khỏe. Xin gọi / nhắn tin Shilari 0430 016 594 hoặc email: [email protected] (tiếng Anh)

事务在女王维多利亚市场上待售

墨尔本VIC $ 40,000.00可议

大型摊位在维多利亚女王市场目前销售各种儿童玩具和游戏。 这家商店是非常理想的谁想在周末做生意。 该商店仅在星期五,星期六和星期日运营,出于个人健康原因出售。有关详细信息,请致电/ text 0430 016 594或电子邮件:[email protected](英语

Alterations/Dressmaking Business for Sale 
Armadale Melbourne Vic. $35,000 Neg.
A great opportunity available for right person to own a complete clothes alterations/dressmaking business. Located in the heart of Armadale ( Melbourne) in the heritage building that is 'Kings Arcade'. Close to shops, cafes and public transport, the location sees heavy foot traffic and currently trades 6 days a week. Package includes Sewing Machines, Equipment and Supplies. Established a highly regarded reputation with numerous regular loyal clients, this little boutique shop has plenty of growth potential. Selling due to retirement. Price is $35000 neg.Val. Mob 0411 956 954 - (03) 9803 4525 (English) 

. 可用於合適的人一個很好的機會給自己一個完整的衣服改造/製衣企業。位於阿馬(墨爾本)在文物建築就是“街機王”的心臟。關閉商店,咖啡館和公共交通,位置看到沉重的客流量和目前的股價每週6天。套餐包括縫紉機,設備和用品。建立了定期眾多的忠實客戶一個高度重視信譽,這個小精品店有很大的增長潛力。銷售因退休。價格為$35000 neg.Val。 暴民 0411 956 954 - (03)9803 4525(英文).

Một cơ hội tuyệt vời dành cho người thích hợp để sở hữu một kinh doanh về may đo sửa chữa quần áo. Nằm ở trung tâm của Armadale (Melbourne) trong tòa nhà di sản "Kings Arcade". Gần các cửa hàng, quán cà phê và giao thông công cộng, vị trí ất tốt với nhiều khách vãng lai ngay trước mặt. Hiện đang được hoạt động 6 ngày một tuần. Trang thiết bị đầy đủ với máy may, các dụng cụ cùng vật tư. Thành lập lâu 9ờikinh doanh ổn định được đánh giá cao với nhiều khách hàng trung thành thường xuyên, Shop nhỏ về may mặt mỹ thuật này có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Bán do nghỉ hưu. Giá là $35.000 thương lượng.Val. Mob 0411 956 954 - (03) 9803 4525 (tiếng Anh)

Kids Corner Store - Toy & Clothing Store

$20,000 Negotiable

Shop 21a Sanctuary Lakes VIC. Shopping Certre

Business for Sale: Fantastic Retail Toy, Children Clothing, Baby Gifts and more, Kids Corner Store Sanctuary Lakes Shopping Centre, Point Cook Victoria. Call me for an appointment or call into the store for more info. $20,000 neg + Stock. Please call or text Joe 0425 790 849 (English)
Sang Cửa Hàng Quần Áo Và Đồ Chơi Trẻ Em: Đã thành lập lâu & kinh doanh tốt đẹp. Sản phẩm tuyệt vời, quần áo trẻ em, các loại quà tặng và đồ chơi dành cho bé, và rất nhiều các phụ kiện khác. Trung tâm Kids Corner hàng Sanctuary Lakes Shopping, Point Cook. Hãy gọi cho tôi một cuộc hẹn hoặc gọi vào cửa hàng để biết thêm chi tiết. Giá sang $20,000 neg + Cổ. Hãy gọi điện hoặc nhắn Joe 0425 790 849 (Tiếng Anh)
.買賣,神奇零售玩具,兒童服裝,嬰兒禮品多,兒童天地店聖殿湖購物中心,庫克角。給我打電話預約或撥打進店了解更多信息. $20,0000負+股票。歡迎來電或文字喬 0425 790 849(英文).

Featured Products