-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Retails - Wholesale & Services

Butcher shop Urgent Sale

$150,000 Negotiable - Maroubra, NSW

Fully established butcher shop running for 26 years located in the heart of Maroubra Junction near the shopping Plaza , local schools and with off street parking. All equipment is in excellent running condition. Owner is looking to take a much needed break. Consistent quality service and top quality product keeps the regular customers coming back. This butcher shop is well maintained, with a mix of new and used equipment. All used equipment has been serviced and well cared for. The shop comes complete with 2 coolrooms, 2 cooling display cabinet, 3 door upright frezzer, 3 door upright fridge, 2 door freezer units ,office room, 2 store room, 2 restrooms ,kitchen, court yard and grease trap. Located in Eastern saburbs. The owner intends to take time out to be with the family.Standout Features: - Very good location opposite fruit market and shopping plaza - Street front parking as well as fitted island area for more parking. - large prep area to expand the business - Main equipment includes: hydrolic sausage filler, Mincer, Cryvac machine, bandsaw, small meat grinder, meat slicer and 2 touch screen counters. - Consistent weekly turnovers and good profits. - All staff trained and in place and willing to stay on post sale. - Turnover does not rely on meat trays or the like. Turnover is a direct result of the store front sales. Price includes all stock and nothing to spend. Walk in and trade. All reasonable offers will be considered. Please call / text: 0421 338 125 (English)

Cửa hàng thịt Butcher Sale khẩn cấp

$ 150,000 Thương lượng - Maroubra, NSW

Cửa hàng bán thịt đã được thành lập trong 26 năm nằm ở trung tâm Maroubra Junction gần khu mua sắm Plaza, các trường học địa phương và bãi đỗ xe ngoài đường phố. Tất cả các thiết bị đều hoạt động tốt. Chủ sở hữu đang tìm cách để có một nghĩ hưu rất cần thiết. Dịch vụ chất lượng nhất quán và sản phẩm chất lượng hàng đầu giúp khách hàng thường xuyên trở lại. Cửa hàng bán thịt này được duy trì tốt, với đầy đủ trang thiết đi kèm với 2 phòng làm mát, tủ lạnh 2 tủ, tủ lạnh thẳng đứng 3 cửa, tủ lạnh thẳng đứng 3 cửa, tủ lạnh 2 ngăn, phòng văn phòng, 2 phòng lưu trữ, 2 nhà vệ sinh, nhà bếp, sân trong và bẫy dầu mỡ. Nằm trong Eastern saburbs của Sydney. Các tính năng nổi bật: - Vị trí rất tốt đối diện thị trường trái cây và quảng trường mua sắm - Chỗ đậu xe trên đường phố cũng như khu vực hòn đảo được trang bị cho chỗ đậu xe nhiều hơn. - Khu vực chuẩn bị mở rộng để mở rộng kinh doanh - Các thiết bị chính bao gồm: xúc xích xông khói, Mincer, máy Cryvac, máy cưa vòng, máy xay thịt nhỏ, máy cắt thịt và 2 quầy màn hình cảm ứng. - Doanh thu hàng tuần ổn định và lợi nhuận tốt. - Tất cả nhân viên được đào tạo và sẵn sàng làm việc và sẵn sàng ở lại sau khi bán. - Doanh thu không dựa vào các khay thịt hoặc các loại tương tự. Doanh thu là kết quả trực tiếp của doanh số bán hàng tại cửa hàng. Giá bao gồm tất cả hàng tồn. Vui lòng gọi / text: 0421 338 125 (tiếng Anh)

肉店緊急出售

$ 150,000可商議 - 新南威爾士州Maroubra

位於Maroubra Junction中心購物廣場附近,當地學校和街邊停車場的26年全面建立的肉店。所有設備都處於良好的運行狀態。業主正在尋找需要休息的地方。始終如一的優質服務和高質量的產品讓普通客戶回歸。這家肉店維護得很好,有新的和二手設備的組合。所有使用過的設備都經過了維修和保養。店內配有2個冷藏室,2個冷卻展示櫃,3門直立式變頻器,3門直立式冰箱,2門冰櫃單元,辦公室,2間儲藏室,2間衛生間,廚房,庭院和隔油池。位於東部的suburbs。店主打算抽出時間與家人在一起。標準特點: - 非常好的位置,在水果市場和購物廣場對面 -街頭停車場以及更多的停車位。 - 擴大業務的大型準備區域 - 主要設備包括:水力灌腸器,Mincer,Cryvac機器,帶鋸,小型絞肉機,肉切片機和2個觸摸屏計數器。 - 一致的每週失誤和良好的利潤。 - 所有員工都經過培訓,並且願意繼續售後服務。 - 營業額不依賴肉托盤等。營業額是店面銷售的直接結果。價格包括所有的股票和沒有花費。走進去並交易。所有合理的優惠將被考慮。請致電/文本:0421 338 125(英文)

Light Freight Business for Sale 

$120,000 Negotiable  - Central Victoria

Light freight business servicing a major player in the Australian courier industry. Based out of a Bendigo depot in central Victoria. Our expanding business has been established for over 15 years and covers the regional growth centres of Bendigo, Castlemaine, Maryborough and surrounds. The business includes contracts and two trucks; a 4.5 tonne 2005 Isuzu and a 3 tonne 2005 Isuzu that can be driven on a medium rigid licence. Our business suits a family/couple or a partnership approach as there's plenty of work to keep two people busy with potential to have a third person on a more casual basis to suit how hard you want to work. No need to find work! Work is allocated to you on a regular and growing basis ensuring you receive constant and reliable income. We have recently negotiated a significant increase in payment rates per delivery. Apply to re-negotiate your rates each year. The broad delivery network of our business would suit owners living in a number of locations including Bendigo, Lockwood, Castlemaine, Maldon, Harcourt or Newstead to name a few. A comfortable 3 bedroom, 2 bathroom brick family home in a prime location to the route could be packaged into this sale if a buyer was looking to relocate. Close to shops, bushland and local fishing spots. Photos or inspection available on request. 8 week settlement period including a 4 week training/handover program is proposed. Selling due to one partner wanting to pursue a career overseas and the other partner wanting to devote more time to another ongoing business. Please call / text: Richard 0417 353 062 (English)


Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhẹ phục vụ một đối tác chính trong ngành công nghiệp chuyển phát nhanh của Úc. Dựa trên kho của Bendigo ở Central Victoria. Kinh doanh mở rộng của chúng tôi đã được thành lập trong hơn 15 năm và bao gồm các trung tâm phát triển khu vực của Bendigo, Castlemaine, Maryborough và xung quanh. Hoạt động kinh doanh bao gồm hợp đồng và hai xe tải; một Isuzu năm 2005 lọai 4.5 tấn và Isuzu 3 tấn đời 2005 có thể được lái bằng xe tải loại trung bình. Kinh doanh của chúng tôi phù hợp với một gia đình / cặp vợ chồng hoặc một để phù hợp với mức độ khó khăn mà bạn muốn làm việc. Không cần tìm mối hàng vận chuyển! Công việc được giao cho bạn thường xuyên bởi tổng công ty và ngày càng tăng, đảm bảo bạn nhận được thu nhập liên tục và đáng tin cậy. Gần đây, chúng tôi đã thương lượng mức gia tăng đáng kể về tỷ lệ thanh toán cho mỗi lần giao hàng. Áp dụng để thương lượng lại các mức phí của bạn mỗi năm. Mạng lưới phân phối rộng khắp của chúng tôi sẽ phù hợp với các chủ xe sống ở các địa điểm Bendigo, Lockwood, Castlemaine, Maldon, Harcourt hoặc Newstead để đặt tên cho một số ít. Ngoài ra một căn gạch 3 phòng ngủ tiện nghi, 2 phòng tắm, ở vị trí tiện lợi cho các tuyến đường vận chuyển của kinh doanh này cũng có thể bao gồm trọn gói nếu người mua muốn tìm để di chuyển. Nhà gần các cửa hàng, điểm đỗ xe địa phương.. Hình ảnh nhà hoặc muốn xem xét sẽ được đáp ứng theo yêu cầu. Thời gian chuyển giao chỉ 8 tuần bao gồm chương trình đào tạo 4 tuần / lần bàn giao được đề xuất. Kinh doanh này được bán do chúng tôi muốn theo đuổi một nghề ở nước ngoài và dành nhiều thời gian hơn cho một hoạt động kinh doanh khác. Vui lòng gọi / text: Richard 0417 353 062 (tiếng Anh)


輕型貨運業務服務於澳大利亞快遞行業的主要參與者。基於維多利亞中部的一個本迪戈車廠。

我們不斷擴大的業務已經建立了超過15年,涵蓋了本迪戈,Castlemaine,Maryborough和周邊地區的增長中心。該業務包括合同和兩輛卡車;一個4.5噸的2005年五十鈴和一個3噸2005年的五十鈴,可以駕駛中型剛性許可證。我們的業務適合家庭/情侶或合作夥伴的方式,因為有很多工作可以讓兩個人忙於有潛力讓第三方更輕鬆地適應您想要工作的難度。無需找工作!工作分配給你定期和不斷增長的基礎上,確保你獲得持續和可靠的收入。我們最近談判每次交付的付款率顯著提高。申請重新談判你的利率,每年。我們業務的廣泛交付網絡將適合生活在許多地方的業主,包括Bendigo,LockWood,Castlemaine,Maldon,Harcourt或Newstead等等。如果買家想要搬遷,一個舒適的3間臥室,2間浴室磚家的家在黃金地段的路線可以包裝到這個銷售。靠近商店,巴士蘭和當地的釣魚點。可根據要求提供照片或檢查。提議包括為期4週的培訓/移交計劃在內的8週結算期。由於想要在海外尋求職業生涯的合作夥伴以及希望將更多時間用於其他正在進行的業務的其他合作夥伴而出售。請致電/文本:Richard 0417 353 062(英語)

Fruit Vege & Deli Grocery Business for Sale

$95,000 ONO Negotiable - Malaga Perth WA

Selling our fruit and veg business also included is a continental deli and frozen yogurt and fresh juice stands within the store. Completely WIWO everything you need shelves fridges top of the market computer systems deli fridges and all equipment. Juicing equipment including a fresh orange juice dispencer people love fresh orange juice. This is a good business with lifestyle very good for family to work together the reason I’m selling is family commitments. Ready to settle in can also supply truck and van in price of business any questions please call no time wasters I’m selling well below what ive spent for a quick sale full speaking English. Please call /text 0427 771 532 (English)


Cửa hàng trái cây và tạp hòa các loại thực phẩm nguôị của chúng tôi cũng bao gồm một món ăn châu Âu và sữa chua đông lạnh và nước trái cây tươi v.v... Sang lại theo cách WIWO (chỉ tính chi phí thiết bị gồm tất cả mọi thứ bạn cần, kệ tủ lạnh hàng đầu của thị trường, máy tính, hệ thống tủ lạnh deli , và tất cả các thiết bị ép trái cây. Có thể cung cấp xe tải và xe van trong kinh doanh . Vui lòng gọi / text 0427 771 532 (tiếng Anh)


賣我們的水果和蔬菜業務還包括大陸熟食店和冷凍酸奶和鮮榨果汁店內的商店。 完全WIWO你需要的一切貨架冰箱頂部市場電腦系統熟食冰箱和所有設備。 設備包括一個新鮮的橙汁以提供卡車和麵包車的價格業務任何問題,請致電我沒有時間浪費我遠遠低於什麼花費在快速銷售全英文的英語。 請致電/文本0427 771 532(英文)

Franchised Courier Business for Sale
$80,000 Negotiable Parramatta NSW

Extremely closed to depot, without traffic hassle, small area, easy to manage, balanced pick-up and delivery. Nice and loyal customers. with 20% growth each year, it has huge potential to earn you a lot more. All training will be provided, could independently work in 2 weeks time. Current annual income in between 95K-105K. Sale price include LDV G10 diesel van (auto) with only 10K on it, and 2 years warranty is still remaining. Asking Price: 85K (Negotiable for genuine buyer). For more info, please contact Kevin on 0425 208 598 (English & Mandarin ) or email [email protected]

Dịch vụ chuyển phát nhanh – thương vụ nhượng quyền (franchise) , cực kỳ gần gũi với kho, không có rắc rối về giao thông, khu vực hoạt động gần, dễ quản lý, cân bằng đón và giao hàng. Khách hàng trung thành và trung thành với tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm, nó có tiềm năng rất lớn để bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Tất cả các khóa học sẽ được cung cấp, có thể hoạt động độc lập trong 2 tuần.

Thu nhập hàng năm hiện tại từ 95K-105K. Giá bán bao gồm động cơ diesel LDV G10 (tự động) chỉ với 10K trên đó, và 2 năm bảo hành vẫn còn. Giá bán: 85K (Thương lượng cho người mua chính hãng) - Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Kevin theo số 0425 208 598 (tiếng Anh & tiếng Quan Thoại) hoặc email [email protected]

專營快遞業務出售,非常封閉到車廠,沒有交通麻煩,面積小,易於管理,均衡的接送。 好的和忠誠的客戶。 每年增長20%,它有很大的潛力讓你獲得更多。 所有培訓將提供,可在兩週內獨立工作。目前年收入在95K-105K之間。 銷售價格包括僅10K的LDV G10柴油麵包車(自動),並且還有2年保修期。轉讓價格:85K(面向真正的買家)

欲了解更多信息,請聯繫Kevin 0425 208 598(英文和中文)或發郵件至[email protected]

Custom Fit Apparel Alterations
$$$ Negotiable Engadine NSW

Well established for many years clothing alterations business for sale. 20years in same spot. Situated in a arcade. Regular customers and very busy. Recently renovated . Walk in start earning.

Please call 0425 353 927 English speaking. Email me on [email protected]

Đã hoạt động kinh doanh lâu dài 20 năm củng một chỗ. Kinh doanh rất phong phú phát đạt, nằm trong khu mua bán arcade. Khách hàng thường xuyên đông và rất bận rộn. Đã tân trang mới gần đây. Sang WIWO & thu nhập ngay ngày đầu. Vui lòng gọi số 0425 353 927 Nói Tiếng Anh. Hoặc gửi mail. [email protected]

定制服装改装长期服装改造业务出售。 20年在同一地点。 位于一个街机。 定期客户很忙。 最近装修。 走开始赚钱。

请致电0425 353 927英文。 给我发电子邮件[email protected]

Building & Construction for sale

$95,000 Burleigh Heads QLD

MOSAIC WORLD - DESIGN AND MANUFACTURE OF MOSAICS/TILES + POOL COPING

Well established since 1996, this successful business designs and manufactures applied mosaics for the building industry through a network of ceramic tile retailers and orders from large developers. A wide location base covering the East coast from Cairns to Sydney and some international clients in New Zealand, Papua New Guinea and Fiji. No limit for your client base! In addition to the mosaics products, Mosaic World entered into the field of pool coping and step tread tiles for modern homes, outdoor living areas and swimming pools. This has now become a strong and unique niche market providing solid orders and income for the business. Products include:- * Pool coping * Step Treads * Cutting Grooving *Rosettes – Medallions * Spotters, Borders, Murals, Borders & 3D Mosiacs

This is a well-known business, yet has never been advertised, offering the new, up and coming owner real opportunity to expand. Excellent equipment is in place including a semi automatic profiling machine providing the ability to meet all product sizes & requirements. A full list of equipment will be provided and is valued WELL OVER the asking price of the whole business. Managed by the owner, and would be perfect for an owner operator or person who willing to expand an existing business. Experience in ceramic tiling, stone work, and technical /mechanical skills are advantages. Main income source is stone and tile profiling for pool edges and stairs. Equipped with easy to operate machines.

No accounts, COD only. Machines, hand tools, and heaps of consumables and stock are included. 4 weeks free training

Customers and suppliers list, Mobile number included in price. Web page, Mass mailing system and company Facebook are set up and ready to activate. Leased premises. There is no doubt this is an excellent opportunity for those interested in this trade. It could even be run by another existing company wishing to diversify and expand. Phone /Text: 0419 704 516 - Email: [email protected]

THẾ GIỚI MOSAIC – ĐÁ MÀI – ĐÁ RỬA / GẠCH MEN - Thành lập & kinh doanh tốt từ năm 1996. Sản xuất các loại đá mài cung ứng cho ngành xây dựng thông qua mạng lưới các nhà bán lẻ gạch men và các đơn hàng từ các công trình lớn. Một thị trường rộng bao gồm bờ biển phía Đông (Úc) từ Cairns đến Sydney, luôn cả khách hàng quốc tế ở New Zealand, Papua New Guinea và Fiji. Ngoài các sản phẩm khảm, Các sản phẩm bao gồm: - * Pool coping * Step Treads * Cutting Grooving *Rosettes – Medallions * Spotters, Borders, Murals, Borders & 3D Mosiacs – Nguồn thu nhập chính là tỉa đá và ngói cho các cạnh hồ bơi và cầu thang. Được trang bị máy móc dễ vận hành.  Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai quan tâm đến thương mại này. Nó thậm chí có thể được điều hành bởi một công ty khác hiện có muốn đa dạng hóa và mở rộng. Xin gọi hay nhắn tin Phone /Text: 0419 704 516 - Email: [email protected]

馬賽克世界 - 設計和製造馬賽克/瓦片+池回音 - 自1996年成立以來,這家成功的企業通過瓷磚零售商網絡和大型開發商的訂單設計和製造建築行業的應用馬賽克。覆蓋從凱恩斯到悉尼的東海岸以及新西蘭,手機號碼包含在價格中。網頁,群發郵件系統和公司Facebook已經建立並準備啟動。租賃房屋 無疑問,對於那些對這個 業感興趣的人來說, 這是一個很好的機會。甚至可能由另一 家希望多元化和擴 張的現有公司運營。Phone /Text: 0419 704 516 - Email: [email protected]

Small Seaside Convenience Store For Sale

Shoalhaven NSW 

Be in for the Xmas trade - Looking for a sea change and a lifestyle near the water? Then look no further. We have an exciting opportunity to own a small supermarket /convenience store which has been family owned for the past 20 years. Be your own boss and work your own hours. Established for over 30 years, servicing the local community and holiday makers alike. Close to wineries, ocean, river, great fishing and a wonderful place to raise a family. 3x3 lease WIWO - POA For further information please call Irene After 7pm 0403-313-335

Muốn Thay đổi phong cách kinh doanh và sống gần nước?  Chúng tôi có một cơ hội thú vị cho bạn làm chủ một siêu thị nhỏ / và cửa hàng tiện lợi đã được gia đình điều hành trong 20 năm qua. Hãy làm chủ của chính bạn và làm việc theo giờ riêng của bạn. Được thành lập trong hơn 30 năm, phục vụ cộng đồng địa phương và các nhà nghỉ lễ như nhau. Gần các nhà máy rượu vang, đại dương, sông nước, câu cá tuyệt vời và một nơi tốt mỹ mãn  để nuôi nấng một gia đình. Cho thuê 3x3 WIWO – Giá sang do chính bạn đề nghị (POA) Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi / nhắn tin cho Irene Sau 7 giờ tối 0403 313 335

尋找近海的變化和生活方式? 然後再看看。 我們有一個令人興奮的機會,擁有一個過去20年來一直由家族擁有的小型超市/便利店。成為你自己 的老闆, 工作你自己的時間。 立30多年, 為當地社區和度假者服務。 靠近釀酒廠, 海洋,河流,大釣魚和一個美好的地方養家。 3x3租約WIWO - POA欲了解更多信息, 請致電艾琳後7pm 0403-313-335

Music Coaching School Business for Sale

$$$ Negotiable – Chatswood NSW

Well established for many years, currently teaching 10 instruments by local professional teachers and stable student enrolments. Negotiable with very reasonable price. Due to the owner is planning to overseas. Please call / text Tina 0413 488 556

Đã làm lâu năm đang kinh doanh tốt tại vùng Chatswood NS, hiện dạy 10 loại nhạc cụ phổ thông, hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiêp tại địa phương, cùng sự ổn định của học viên. Vì chủ di dân ra nước ngoài, sang bán lại với giá phải chăng. Xin gọi / nhắn tin cho Tina 0413 488 556

在查茨伍德銷售穩定的音樂教練學校,教10種樂器,當地專業教師和穩定的學生報名。 非常合理的價格。Tina 0413 488 556

Grocery Shop, Convenience Store for Sale

$70,000.00 – Chippendale NSW

A corner grocery store is up for sale..neat, clean, and very organized. The shop has all the confectionaries, groceries, drinks and everything a local shop would have. The shop has been open for 15 years.. It’s perfect for someone who is looking to work there by themselves. It can provide a minimum of $1100-$1300 net income a week (wages), after all expenses. Weekly sales is $7000-$1000 - Rent is $510 weekly including GST. 9 years lease - Price is $70,000 plus the stock. Please call / Text Hamza 0433 427 472 (English)

Một cửa hàng tạp hóa luôn sạch sẽ và rất có tổ chức. Cửa hàng có tất cả các loại bánh kẹo, cửa hàng tạp hoá, đồ uống và mọi thứ mà một cửa hàng địa phương có. Cửa hàng đã được mở trong 15 năm .. Đó là hoàn hảo cho một ai đó đang tìm kiếm để làm việc ở đó một mình. Nó có thể cung cấp tối thiểu là $ 1100- $ 1300 thu nhập ròng một tuần (tiền lương), sau tất cả các chi phí. Doanh thu hàng tuần là $ 7000- $ 1000 - Tiền thuê là 510 đô la hàng tuần bao gồm GST. 9 năm thuê - Giá là $ 70,000 cộng với cổ phiếu. Vui lòng gọi / Văn bản Hamza 0433 427 472 (tiếng Anh)

一個角落裡的雜貨店出售..乾淨,乾淨,非常有組織。 這家商店有所有的糖果,雜貨,飲料和當地商店的一切。 這家商店已經開業15年了。對於那些正在尋找自己工作的人來說,這是一個完美的選擇。 畢竟每周可以提供至少1100-1200美元的淨收入(工資)。 每週的銷售額是$ 7000- $ 1000

每週租金510美元,包括消費稅。 9年租約 - 價格是$ 70,000加上股票。 請致電/ Text Hamza 0433 427 472(英語)

Butcher Shop for Sale

$29,999 Stanhope Gardens NSW

Great shop all new equipment good rent great customer base and good location in busy centre. $680,000pa turnover has alot of potential.Please call / text Mathew 0414 980 102 or eMail: [email protected]

Butcher Shop for Sale

$ 29.999 Stanhope Gardens NSW

Cửa hàng kinh doanh thu nhập cao - tất cả các thiết bị còn mới , giá thuê tốt, khách hàng tuyệt vời và vị trí tốt trong trung tâm mua sắm bận rộn. Doanh thu $ 680,000 / năm, có nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa. Xin vui lòng gọi điện thoại / nhắn tin Mathew 0414 980 102 hoặc eMail: [email protected]

屠夫店出售

新南威爾士州州立公園$ 29,999

偉大的商店所有新設備良好的租金偉大的客戶群和良好的位置在繁忙的中心。 $ 680,000pa營業額有潛力。請致電/正文Mathew 0414 980 102或電子郵件:[email protected]

Wedding Car Business for Sale
From 25K - 100K Southwest Sydney NSW
Fleet of Jaguars Wedding Cars. I am looking at downsizing my fleet of Jaguars.

This is a well-established professional Wedding Car Hire business. Based in the booming Southwest Sydney. It has the potential to be a full time business or a Great second income or even fund semi-retirement. The price is subject to the number of vehicles.

The total fleet consists of 3x Jaguar Mk 5.  2 x Jaguar Mk 7 and 2 x Stretched Jaguar XJ6, But happy to sell individually. All cars do have forward bookings

The business has been running for over 6 years and has an average turnover of $80,000 with approximately 200 bookings per year.  There are currently forward bookings of approximate $30000.

Price Starts from $25000 for a Jaguar Mark 7 to $200000 for the full fleet

One of the main benefits of this business is your investment is protected by the value of the assets not intangible goodwill. Additionally as the vehicles are Vintage they do not depreciate in value.

We would provide training and handover.

They have provided a great second income and helped my children learn how to run a business. As all my children have their own careers now I no long need 7 cars

I am happy to sell them individually or as a business.

All cars have full NSW Registration and have forward bookings.

If you are interested please feel free to contact me

Email [email protected]

Phone 0417459268

Sang bán cho thuê xe Cưới

Từ 25K - 100K Tây Nam Sydney NSW

Hạm đội của Jaguars Wedding Cars. Tôi đang xem xét việc thu hẹp đội tàu Jaguar của tôi.

Đây là một nghề kinh doanh thuê xe cưới chuyên nghiệp. Dựa vào sự bùng nổ của Tây Nam Sydney. Nó có tiềm năng để được một doanh nghiệp toàn thời gian hoặc thu nhập lớn thứ hai hoặc thậm chí quỹ bán hưu trí. Giá tùy thuộc vào số lượng xe.

Tổng số đội bao gồm 3x Jaguar Mk 5. 2 x Jaguar Mk 7 và 2 x Jaguar XJ6 căng, Nhưng vui khi bán cá nhân. Tất cả các xe đều có đặt chỗ trước

Kinh doanh đã được chạy trong hơn 6 năm và có doanh thu trung bình 80.000 đô la với khoảng 200 đặt hàng / năm. Hiện tại có khoảng 30000 đặt trước.

Giá Bắt đầu từ $ 25000 cho một Jaguar Mark 7 đến $ 200000 cho toàn bộ đội tàu

Một trong những lợi ích chính của kinh doanh này là đầu tư của bạn được bảo vệ bởi giá trị tài sản không phải là lợi thế thương mại. Thêm vào đó là những chiếc xe được Vintage không giảm giá trị.

Chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo và bàn giao.

Họ đã cung cấp một thu nhập thứ hai tuyệt vời và giúp con tôi học cách điều hành một doanh nghiệp. Như tất cả các con tôi có sự nghiệp riêng của họ bây giờ tôi không cần dài 7 chiếc xe

Tôi vui khi bán chúng cho cá nhân hoặc như một doanh nghiệp.

Tất cả các xe đều có đăng ký đầy đủ NSW và có đặt chỗ trước.

Nếu bạn quan tâm xin vui lòng liên hệ với tôi

Email [email protected]

Điện thoại 0417459268

杂货车业务出售

新西兰悉尼新西兰25K - 100K

美洲虎婚礼车队。我正在缩小我的美洲虎队。

这是一个成熟的专业婚礼租车业务。位于悉尼西南部蓬勃发展。它有潜力成为全职业务或第二大收入,甚至是半退休资金。价格受车辆数量的限制。

总机队由3x捷豹Mk 5. 2 x捷豹Mk 7和2 x拉伸捷豹XJ6组成,但高兴地单独出售。所有汽车都有预订

该业务已经运行了6年多,平均营业额为8万美元,每年约有200个订单。目前预订约$ 30000。

价格从$ 25000起,为美洲虎马克7,到完整车队的20万美元

这项业务的主要好处之一是您的投资受到资产价值的保护,不是无形的商誉。另外,由于车辆是Vintage,它们不会贬值。

我们将提供培训和交接。

他们提供了很大的第二收入,并帮助我的孩子学习如何经营业务。因为我所有的孩子现在都有自己的职业,我不需要7辆车

我很乐意单独或作为一家企业出售。

所有汽车都有新南威尔士州注册,并有预订。

如果您有兴趣,请随时与我联系

电邮[email protected]

电话0417459268

Urgent Sale – Jewellery Shop

$80,000 Negotiable + Stock Wollongong NSW

. Manufacturing & Retail located south of Wollongong  2017 finalist in local business awards - Category: Best Jewellery in Illawarra & South Coast - Located in small shipping Centre witch including Woolworth & Aldi - Low rent, only $700/pw including GST & outgoing. Good opportunity for husband & wife operate - Owner willing to train buyer (preparing, remaking, melding gold, etc... Please call / text Anna:  0406 236 134 (Vietnamese) or Michael 0401 674 183 (English) - Serious buyer only.0406 236 134 (Vietnamese) or Michael 0401 674 183 (English)


Tiêm Vàng South Wollongong NSW  - Tiền mướn rẻ $700 / tuần, luôn GST và outgoing. Tốt cho vợ chồng cùng làm chung. Ai chưa biết nghề sẽ được chỉ dẫn tận tình (cách pha, nấu các loại vàng bạc). Được bình chọn “Local Business Awards” trong vùng hồ Illarra và South Coast. Sang giá $80,000 + hàng tồn  (có thể thương lượng). Xin gọi / nhắn tin chị Anna: 0406 236 134 (tiếng Việt) hoặc Michael 0401 674 183 (tiếng Anh) 


緊急銷售 - 珠寶店 - 臥龍崗新南威爾士州 - $ 80,000可議+庫存。 臥龍崗以南的製造與零售業

2017年當地商業獎決賽入圍者 - 類別:伊拉瓦拉和南海岸的最佳珠寶 - 位於小型運輸中心女巫,包括Woolworth&Aldi

低租金,只有$ 700 / pw包括消費稅和出口。 丈夫和妻子經營的好機會 - 業主願意培訓買家(準備,重塑,融合黃金等)

請致電/文字Anna:0406 236 134(越南)或Michael 0401 674 183(英文) - 嚴重買家only.0406 236 134(越南)或Michael 0401 674 183(英文)

Featured Products