-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Freehold Storage Business

$787,000.00 – Yanchep WA


Fully managed by Real Estate. Returning more than 8% after management fees. Approx 1149 m2. Commercial Land hard to find in this Northern Suburb so good capital appreciation.Storage units & new sea containers car park space. Website Lights & Cameras. Security Fencing. Good business do nothing. Owner's moving. Please call / text Doug 0417 840 584 (English only) for info

 

Kho Hàng - Freehold Storage Business – Bán luôn bất động sản $787,000. Tại khu vực Yangchep – Đang được quản lý cho thuê bởi công ty Real Estate. Thu nhập hàng tháng 8% trên vốn đầu tư sau khi trừ chi phí quản lý. Kho hàng rộng 1149 m2. Bằng khoán là đất kinh doanh (commercial land) rất hiếp tìm tại Northern Suburb của Perth WA. Đầy đủ tiện nghi cho kho bãi, cảng biền containers và bãi đỗ xe, luôn cả website, hệ thống các cameras an ninh và hàng rào bảo vệ. Gọi / nhắn tin Dough ‎0417 840 584 (tiếng Anh)

 

永久業權倉儲業務 - $ 787,000.00 - Yanchep WA完全由房地產管理。 管理費用後返還8%以上。 1149平方米。 商業用地在這個北郊很難找到這麼好的資本增值。存儲單位和新的集裝箱停車場的空間。 網站燈和照相機。 安全擊劍。 好生意無所事事。 業主的移動。 請致電/發短信給 0417 840 584 (English)

MARKET STALL UP FOR SALE

$15,000.00 Negotiable - Wanneroo Market, WA

Located in the outdoor food court of a busy market. With the city sprawl...the surrounding areas are home to many young families making this market a hit on market days. Enjoy summer out in the open and an ideal place to catch up with friends on the weekends. This little pocket rocket stall has great potential for the right person. Make a fulltime income working 3 days a week. Ideal for those wanting to get into business without costing a fortune. Commercial kitchen is fully fitted plus aircon. Contact 0402 556 606 or ‎0479 034 137, if genuinely interested. No time wasters please - genuine buyers only need apply

Nằm trong khu ăn uống ngoài trời của một chợ trời bận rộn. Với sự phát triển của thành phố ... các khu vực xung quanh là nơi có nhiều gia đình trẻ làm cho khu chợ này trở thành một hit trong những ngày hợp chợ. Thưởng thức mùa hè ở ngoài trời và là nơi lý tưởng để gặp bạn bè vào cuối tuần. Kinh doanh nhỏ này có tiềm năng lớn cho đúng người. Kiếm thu nhập hàng ngày làm việc 3 ngày một tuần. Lý tưởng cho những người muốn tham gia vào kinh doanh mà không phải trả giá trị tài sản. Bếp thương mại được trang bị đầy đủ cùng với máy lạnh. Liên hệ 0402 556 606 hoặc 0479 034 137, nếu thật sự quan tâm

位於繁忙市場的戶外美食廣場。 隨著城市蔓延...周邊地區是許多年輕家庭的場所,使得這個市場在上市時間受到打擊。 享受夏天的開放和周末趕上朋友的理想場所。 這個小口袋火箭攤位對於 合適的人來說有很大的潛力。 讓全職收入一周工作3天。 非常適合那些想在不花費財 富的情況下進入企業的人。 商業廚房是完全符合加上空調。 聯繫0402 556 606或0479 034 137,如果真有興趣。 請不要浪費時間 - 真正的買家只需要申請

Auto Services Business for Sale

$75,000 South Bayswater WA 6043

1) Tonys Morley Auto Services Pty Ltd

2) Auto Mechanical Repair Workshop

3) $75,000 Cash Quick Sale Price

4) Unit 4/76 Beechboro Rd South Bayswater WA 6043

5) Full Financial Company statement available 2015/16 & 2016/17

6) Profit & Loss Statement.

7) Fully Equipped 

8) Cheap Lease

9) Good Location

10) Owners Relocating Overseas.

11) Owner is chinese4) 

12) Contact: Warren 0447-085-230


汽车服务业务出售

$ 75,000 South Bayswater WA 6043

1)Tonys Morley汽车服务有限公司

2)汽车机械维修车间

3)$ 75,000现金快速售价

4)Unit 4/76 Beechboro Rd South

Bayswater WA 6043

5)全面财务公司声明

可能2015/16和2016/17

6)损益表。

7)设备齐全

8)廉价租赁

9)良好的位置

10)海外业主搬迁

11)业主是中国人

12)联系人:Warren 0447-085-230


Dịch Vụ Sửa chữa Ô Tô Sang Bán

$75.000  South Bayswater WA 6043

1) Tonys Morley Auto Dịch vụ Pty Ltd

2) Xưởng sửa chữa cơ khí tự động

3) $75,000 Bán Nhanh 

4) Số 4/76 Beechboro Rd South Bayswater WA 

5) Biên bản tài chánh của công ty lưu trữ đầy đủ. Có sẵn để xem cho các năm 2015/16 & 2016/17

6) Báo cáo lợi nhuận.

7) Trang bị đầy đủ

8) Thuê rẻ

9) Vị trí tốt

10) Chủ sở hữu đi định cư ở nước ngoài.

11) Chủ sở hữu là người Trung Quốc

12) Liên hệ: Warren 0447-085-230


Florist shop Business for Sale

$19,000 or $39,000 Carramar Perth WA

Once in a lifetime opportunity knocking!!!! Sack your boss!!! generous owner offering 2 generous life changing options here to suit your budget, Florist and gift shop established over 8 years now and going strong. Owner's very first successful business and now moving into another larger line of business opportunity and therefore willing to sell after much thoughts and emotions. The 2 options you can choose from are as below,

Option 1: You can offer to buy the entire running going concern Florist and gift business with all fixtures and fitting, stock and business name at only $39,000.

Option 2: Or you can offer buy only the  fixed fixtures and fittings, take over the lease and run your own Florist and gift business, All you got to do is register a new business name buy your own stock. This option costs only $19,000.

Original Fitout costed us over $90,000!!!,  Will cost much more if you were to set it up yourself today. Ideal investment business or owner operator. Potential to grow further as not many florists in the area.

Ideal location within Wanneroo area and within the centre, close to schools, hospital, offices, surrounded by large residential suburbs including, Carramar, Neerabup, Tapping, Banksia Grove and Wanneroo. Low affordable rent. Walk In Walk Out. Can help out to settle in for 1 week for free.

Not many florists in the area and we service a big portion of the northern suburbs  upto Two rocks. There is potential  to increase this business to next level. Please call / text Reena 0421 519 665 or r[email protected]

Một lần trong một cơ hội trọn đời! Sack ông chủ của bạn! Chủ nhân hào phóng với 2 lựa chọn thay đổi cuộc sống rộng rãi cho phù hợp với ngân sách của bạn, Cửa hàng bán hoa và quà tặng được thành lập hơn 8 năm nay và sẽ mạnh mẽ. Hoạt động kinh doanh thành công của chủ đầu tiên và bây giờ chuyển sang một cơ hội kinh doanh lớn hơn và do đó sẵn sàng bán sau nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Hai lựa chọn bạn có thể lựa chọn là như dưới đây,

Lựa chọn 1: Bạn có thể cung cấp để mua toàn bộ hoạt động kinh doanh Florist và kinh doanh quà tặng với tất cả các đồ đạc và phù hợp, cổ phiếu và tên doanh nghiệp chỉ có $ 39.000.

Lựa chọn 2: Hoặc bạn chỉ có thể mua các đồ đạc cố định và đồ phụ tùng, đảm nhận việc thuê và tự vận hành Florist và kinh doanh quà tặng. Tất cả bạn phải làm là đăng ký tên doanh nghiệp mới mua cổ phiếu của riêng bạn. Tùy chọn này chỉ tốn 19.000 đô la.

Kinh doanh đầu tư lý tưởng hoặc nhà điều hành chủ sở hữu. Tiềm năng phát triển xa hơn không nhiều nhà trồng hoa trong khu vực. Vị trí lý tưởng trong khu vực Wanneroo và trong trung tâm, gần trường học, bệnh viện, văn phòng, bao quanh bởi khu ngoại ô lớn bao gồm Carramar, Neerabup, Tapping, Banksia Grove và Wanneroo. Giá thuê thấp WIWO - Có thể giúp giải quyết trong 1 tuần miễn phí.

Không có nhiều tiệm bán hoa trong khu vực và chúng tôi phục vụ một phần lớn vùng ngoại ô phía Original Fitout chi phí cho chúng tôi hơn $ 90,000 !!!, Sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu bạn tự thiết lập nó cho mình hôm nay. Xin gọi hay nhắn tin: Reena 0421 519 665 or r[email protected]

一輩子的機會敲門! ack你的老闆!慷慨的業主提供兩個慷慨的生活改變選項,以適應您的預算,現在已經有8年以上的花店和禮品店走強了。業主第一個成功的業務,現在又進入另一個更大的商業機會,因此願意在經歷了許多想法和情緒之後出售。您可以選擇的2個選項如下,選項1

您可以提供購買所有運行中的關注花店和禮品業務,所有裝置和配件,庫存和商業名稱只有39,000美元。選項2者您可以只提供固定的固定裝置和配件,接管租賃並運行您自己的花店和禮品業務,您所要做的就是註冊一個新的商家名稱購買自己的庫存。這個選項只需要$ 19,000。 原裝Fitout花了我們超過$90,000!如果你今天要自己設置,會花更多的錢。理想的投資業務或業主經營者有可能進一步發展,在該地區不太花店。Wanneroo地區和中心內的理想位置,靠近學校,醫院,辦公室,被大型住宅郊區包圍,包括Neerabup,Banksia Grove, Wanneroo。这个地区没有很多花店, 我们服务北部郊区的大部分到两个岩石。 有可能将这一业务增加到下一个级别。 请致电/文本Reena 0421 519 665或r[email protected]

Karaoke & Bar

$170,000 (đã giảm để bán nhanh)

Northbridge WA

Excellent opportunity to run a karaoke or bar in busy Northbridge area with long lease. Easy to run. Liquior Licensed karaoke for sale in heart of Northbridge. Surroundings clubs, pubs etc. All offers considered for quick sale as owner is going overseas. Please text us to buy 0421 863 385

Cơ hội tuyệt vời để kinh doanh karaoke hoặc quầy bar trong khu vực Northbridge WA bận rộn. Hợp đồng thuê dài. Dễ dàng làm. Có giấy phép bán bia rượu.  Vị trí tốt nhiều câu lạc bộ xung quanh, quán rượu v.v... Vì chủ ra nước ngoài cần sang nhanh dễ thương lượng.  Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi để mua 0421 863 385

在繁忙的北桥地区长期租赁的卡拉OK或酒吧的绝佳机会。 容易运行 Liquior许可卡拉OK出售在北桥的心脏。 周边俱乐部,酒吧等等。所有提议考虑快速出售,因为业主正在海外。 请给我们发消息0421 863 385

Stretch Limousines And Executive Sedan 

Business For Sale. Perth WA $95,000

Stretch Limousines And Executive Sedan Business For Sale.  Weddings school balls ferry and airport transfers special occasions etc. Consistently turning over in excess of $100,000 per year working part time accountant certified financial records available. 2x modern stretch limousines (11 & 7 passenger seats) and 1 x executive sedan and luggage trailer. All 3 vehicles meticulously maintained and present in immaculate condition. <<<< FULL DETAIL >>>>

West Oz Tour Bus Business for Sale

$65,000 - Perth Western Australia

21 seater Toyota Coaster Tour Bus 2011. Very good condition - Has had new air cond in bus - New speakers and stereo with sub woofer (party bus). LED coloured lights in roof of bus - Bus runs very well always been serviced and looked after. Great business it comes with website , instagram, facebook page already set up. Licensed till march 2017. Also comes with licenced luggage trailer. Can be used for Tours or Charters. Call / text for more details Brad : 04387 03288 (English)

West Oz Tour Bus kinh doanh cần Bán

$ 65,000 - Perth Tây Úc

21 chỗ Toyota Bus loại Coaster Tour đời 2011. Xe toàn hảo tình trạng tốt - Đã từng lấp điều hòa mới  - loa mới và âm thanh stereo với loa siêu trầm (thích hợp tổ chức party ngoài trời hay trên xe. Đèn LED màu trên trần mui của xe buýt - Bus chạy rất tốt luôn luôn được phục vụ và chăm sóc. Hiện đang kinh doanh đi  kèm với trang web, instagram, xe chỡ hành lý kéo theo (trailer)  cũng đã có đăng bộ. Có thể được sử dụng cho các Tour hoặc cho thuê bao. Gọi / nhắn tin cho Brad để biết thêm chi tiết : 04387 03288 (tiếng Anh)

West Oz旅遊巴士業務出售

$ 65,000 - 珀斯西澳大利亞州

21座豐田杯車旅遊巴士。非常好的條件 - 在公共汽車新的空調 - 新的揚聲器和立體聲與低音炮(黨車)。 LED彩色燈在公共汽車的屋頂 - 巴士運行非常好總是服務和照顧。 偉大的商業它配備了網站,instagram,Facebook頁面已經設置。 直到2017年3月。許可行李拖車。 可用於旅遊或包機。 來電索取更多詳情Brad:04387 03288(英語)
Tile and Grout Restoration Specialists - GroutPro Applecross - $45,000.00 Perth WA 6149

This market niche may just be the business opportunity you've been looking for GroutPro !!!

Franchise Business Key Features & Benefits -:GroutPro specialises in cleaning, repairs, maintenance and enhancement of all types of tiled and natural stone surfaces with services provided across Australia. Our objective is to make your tiles look like new, and also make them easier to clean. We differ from most tile and grout cleaners in that we provide professional tile and grout cleaning services combined with repairs and replacement of damaged tiles, repair of grout or complete re-grouting, replacement of silicone seals, together with advanced tile and grout sealing, slippery floor treatment, glass restoration & glass protection, bathroom, shower, kitchen and living area makeovers, terracotta & slate sealingand many other services to ensure your tiled floors or tiled walls end up looking like new. Features and Benefits:. Owner operated. Vehicle included in the sale. No premises lease. No experience required (full training provided) . Award winning systems & procedures. Ongoing support & training. Large protected territories. Perfect blend of income & lifestyle. Multiple Income Streams. Training, accommodation and flights included in the price. $45,000.00 without van. Please call / text  0400 675347 (English)

.Cơ hội kinh doanh mà bạn đang tìm kiếm chính là GroutPro !!! Các tính năng và lợi ích Nhượng quyền thương mại -: GroutPro chuyên dọn dẹp, sửa chữa, bảo trì và nâng cao tất cả các loại mặt đá lát gạch và tự nhiên với các dịch vụ được cung cấp trên toàn nước Úc. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho gạch men lát ốp của bạn trông như mới, và cũng làm cho họ dễ dàng hơn để làm sạch. Chúng tôi khác với hầu hết các chất tẩy rửa gạch và vữa trong đó chúng tôi cung cấp dịch vụ ngói và làm sạch vữa chuyên nghiệp kết hợp với việc sửa chữa và thay thế gạch bị hư hỏng, sửa chữa vữa hoặc hoàn lại phun vữa, thay thế con dấu silicone, cùng với ngói tiên tiến và vữa niêm phong, trơn xử lý sàn, phục hồi kính & bảo vệ kính, phòng tắm, vòi hoa sen, nhà bếp và sống Thay đổi vẻ ngoài khu vực, đất nung và đá phiến sealingand nhiều dịch vụ khác để đảm bảo sàn lát gạch hoặc tường lát gạch cuối cùng trông như mới. Không có hợp đồng thuê mặt bằng . Không yêu cầu kinh nghiệm (đào tạo đầy đủ cung cấp) . Hệ thống giải thưởng & thủ tục chiến thắngThu nhập cao, công việc thích thú Đào tạo, chỗ ở và các chuyến bay bao gồm trong giá. $45,000  + trị giá hàng tồn không kể xe Van  Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0400 675 347 (tiếng Anh).

瓷磚和灌漿修復專家 - GroutPro Applecross $ 45,000.00

珀斯西澳 6149 此利基市場可能只是你一直在尋找GroutPro商機!特許經營主要特點和優點 - :GroutPro專業清洗,維修,與在澳大利亞提供服務的各類瓷磚及天然石材表面的維護和加強。我們的目標是讓你的瓷磚光亮如新,也使他們更容易清潔。 我們大多數的瓷磚和水泥清潔工我們提供專業的瓷磚和灌漿清潔服務,修理和更換損壞的瓷磚,灌漿或完全重新灌漿,更換矽膠密封圈的修復,具有先進的瓷磚和水泥密封,滑組合在一起的不同地面處理,玻璃修復與玻璃保護,衛生間,淋浴,廚房和客廳改頭換面,兵馬俑和石板sealingand許多其他服務,以確保您的瓷磚地板或瓷磚牆面最終看起來像新的一樣。特點和優點:。業主經營的。包括在銷售車輛。沒有經營場所租賃。不需要任何經驗(全員培訓提供). 。獲獎的系統和程序。持續的支持和培訓。大型保護領土。完美融合的收入和生活方式. 。多種收入流 培訓,住宿和航班包含在價格  $ 45,000 +股票價值時 詳情請致電/文0400 675 347(英文)

Property Maintenance, Landscaping & Artificial Lawn Business $20,000.00 - Vosnacos Way, Tapping, WA
MUST SELL!! Better Than Grass specialises in residential property maintanance, landscaping, supply & installation of high quality Artificial Turf, Paving and Paving Repairs. Due to other commitments, we regretfully need to sell this business. There is considerable potential for growth and expansion into other areas of landscaping and property maintenance. Included in purchase price is the following:  2007 Holden Rodeo Ute - 8x5 Tandem Axle Trailer - All necessary equipment inc. Compactor, Cement Mixer, Wheelbarrows, Misc Tooling, Hand tools - iPhone 6s (inc. number) - HiPages Account with c/w recommendations - Webpage/Email Accounts - Some Artificial Grass and paving stock Please call / text 0416 380 010 (English) 
PHẢI BÁN ! Chuyên môn hơn là chỉ có cỏ giả. Chuyên bảo trì nhà ở, cảnh quan, cung cấp và lắp đặt cỏ nhân tạo chất lượng cao, lát nền và lát sửa chữa. Do làm chuyện khác, rất tiếc chúng tôi cần phải bán kinh doanh này. Có tiềm năng đáng kể cho sự phát triển và mở rộng sang các lĩnh vực khác của cảnh quan và bảo trì nhà cửa sân vườn. Giá bán bao gồm:
- Xe Holden Ute Rode 2007 - 8x5 Tandem trục Trailer - Tất cả các thiết bị cần thiết gồm máy nén, mixer trộn xi măng, xe đẩy, các dụng linh tinh cụ, dụng cụ cầm tay - 6s iPhone (luôn số quen thuộc với khách hàng cũ) - Tài khoản HiPages với c / w khuyến mãi - Trang web + Tài khoản Email - Tồn kho gồm một số cỏ nhân tạo và các hàng về gạch lót trải. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0416 380 010 (Tiếng Anh) .
割愛!優於草專業從事住宅物業maintanance,園林綠化,供應和安裝高質量的人造草坪,鋪路攤舖維修。
由於其他承諾,我們遺憾地需要出售這項業務。有成長壯大成為美化和物業維護等方面的巨大潛力。包含在購買價格如下:
- 2007年霍頓圈地烏特 - 8X5串聯軸掛車 - 所有必要的設備INC。壓路機,水泥攪拌車,手推車,雜項工具,手工具 - iPhone6S(增量數) - HiPages帳戶C / W的建議 - 網頁/郵件帳戶 - 一些人造草坪和鋪路股票 詳情請致電/文0416380010(英文)
Imported Wholesale & Retail Funiture Business for Sale WA, $1 Mil.
Great opportunity to buy wholesale & retail funitures (x2 businesses) with a very well established for 50 years. Easily run by family. Long lease, good rent and minimal costs with turnover of $2m plus per year. Price includes stock, vehicles, plant and machinery WIWO. Asking price $1m + GST, please call/ text David: 0414 672 502 (English speaking)

Cơ hội lớn để mua một cơ sở kinh doanh nội thất cung cấp sỉ và bán lẻ (2 doanh nghiệp) với rất cũng được thành lập trong 50 năm. Dễ dàng do gia đình. Cho thuê dài, thuê tốt và chi phí thấp nhất, với doanh thu $2m cộng mỗi năm. Giá bao gồm hàng tồn, xe cộ, hãng xưởng và máy móc sản xuất WIWO. Giá rao $1 triệu Úc + GST, xin vui lòng gọi / nhắn tin David : 0414 672 502 (nói tiếng Anh)

伟大的机会购买批发零售家具有很好的50年建立的。容易被家庭经营。长租约,

租金好并用$2M以上,

每年的营业额最低的成本。价格包括股票,汽车,工厂和机械WIWO。要价$超过100万消费税,详情请致电/文字:0414 672 502(英语)

Featured Products