-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Bakery NSW

Bakery Business for Sale $$$$ Negotiable

Coronulla Beach Mall NSW

Good located in the mall of Coronulla beach. Well established for 15 years, stable business, high turnover. Currently very busycash flow business. Trading Vietnamese rolls, pies, sausage rolls, and pastries etc.

Due to health & family, quick sale eazy negotiate, any offer is considerable. Please call / text Frank 0426 831 369 ( English & Vietnamese)

Lò Bánh Mì Business for Sale

Giá thương lượng


Coronulla Beach Mall NSW

Vị trí tốt tại vùng biển du lịch, nằm trong Cronulla mall. Đã thành lập lâu ngày, kinh doanh tốt đẹp trên 15 năm, hiện rất đông khách, chuyên bán các loại bánh mì thịt Việt Nam, Vietnamese roll, bánh pies, sausage rolls và các loại bánh pastries. Thu nhập cao, rất thích hợp cho diện di dân thương mại. Vì lý do gia đình & sức khỏe, cần sang lại với giá thương lượng. Xin gọi / nhắn tin cho Frank 0426 831 369 (tiếng Việt /Anh)


麵包店出售

$$$$面議

新南威爾士州Coronulla Beach Mall

好位於科羅納拉海灘購物中心。 成立15年,業務穩定,營業額高。 目前現金流業務非常繁忙。 貿易越南卷,餡餅,香腸捲和糕點等。

出於健康和家庭原因,您可以輕鬆協商快速銷售,因此任何報價都是可觀的。 請致電/發短信Frank 0426 831 369(英語和越南語

BAKERY & CAFÉ BUSINESS FOR SALE

$$$Negotiable Kempsey NSW

Good position, located in the Mall at busy spot in the center of Kempsey, (half way Sydney Brisbane) established for long time, good business at moment, fully equipped. Trading coffee, drinks and sandwiches, cakes, meat pies, kebabs and fries. Long lease low rent. Due to family matter, quick sale, negotiable. All offers considered. Please call 0423 402 170 (English)

Vị trí tốt trong Mall tại trung tâm thị trấn xinh đẹp Kempsey (nửa đường Sydeny Brisbane) , ngay điểm luôn tấp nập bận rộn… Đã làm lâu năm, kinh doanh tốt, đầy đủ trang thiết bị. Đang kinh doanh café thức uống và takeaway các loại sandwiches, bánh ngọt, bánh nướng, pies, kebab và khoai rán. Trang thiết bị đầu đủ, hợp đồng dài hạn, thuê rẻ. Vì lý do gia đình, sang nhanh điều kiện dễ, giá thương lượng. Xin gọi 0423 402 170 (tiếng Anh)

位置優越,位於肯普西中心繁忙區域的購物中心內(悉尼布里斯班半路)中心繁華地段的購物中心內,成立已久,目前生意良好,設備齊全。易咖啡,飲料和三明治,蛋糕,肉餡餅,烤肉串和薯條。 長租低租金。 由於家庭事務,快速銷售,面議。 考慮所有報價。 請致電0423 402 170(英語)

Hot Break & Bakery

$$$ Negotiable – Liverpool Shopping Centre NSW

Good position located in shopping center, without competition, currently selling hot bread, port roll, sandwiches, pastries, meat pies, and sausage roll, able to serve coffee and hot foods takeaway . Long lease, reasonable rent 5 x 5. Retired owner, negotiable sale price. Please call Cuong or text 0403 803 697


Vị trí tốt nằm trong shopping centre, không cạnh tranh, hiện đang bán các loại, bánh mì nóng, bánh mì thịt, , bánh ngọt, các loại meat pies, và sausage roll, có thể bán thêm coffee và các loại hot foods takeaway. Hợp đồng lâu dài 5 x 5, giá thuê phải chăng. Chủ về hưu, cần sang bán giá thương lượng dễ dàng. Xin gọi anh Cương hay nhắn tin 0403 803 697


位置優越,位於購物中心內,無競爭,目前銷售熱麵包,三明治,糕點,肉餡餅和香腸卷,可提供咖啡和熱食外賣。 長期合同5 x5。退休所有者,可議價。 請致電Cuong或發短信0403 803 697

Hot Bread Bakery & Takeaway

Business $195,000 or free-hold $ 885,000

Doonside & Balcktown NSW

Best location Doonside & Blacktown, well established for only more than a year for local people. Fully equipped and machinery is still as brand-new. Good business, no competition in the area. Suitable for couple to run at daytime.... No night trading. Yearly 4 weeks closed for holiday by year-end. Good taking at $7-8,000 per weeks. Low rent is only $650 / week. Ask for $195,000 for business or free-hold $885,000. Or leasing shop + business etc.., the business is much more potential for experienced people who to do takeaway. Please call / text 0452 22 83 78 (English & Vietnamese)


最佳位置Doonside&Blacktown,僅為當地人建立一年多。 設備齊全,機械仍然是全新的。 良好的業務,在該地區沒有競爭。 適合情侶在白天跑步....沒有夜間交易。 截至年底,每年4週休假。 好每週7-8,000美元。 低租金只需每週650美元。 求195,000美元的商業 或免費持有885,000美元。 或者租賃商店+商業等......, 對於有經驗的外賣人來說,生意更有潛力。 請致電/發送電話0452 22 83 78(英語和越南語)


Vị trí tốt giửa Doonside & Blacktown, mới mở hơn một năm bán cho dân địa phương. Trang thiết bị đầy đủ máy móc còn mới sạch sẽ. Kinh doanh tốt, không cạnh tranh trong khu vực. Thích hợp cho hai vợ chồng cùng điều hành ban ngày… . Không bán đêm . Cuối năm đóng cửa 4 tuần nghỉ holiday. Hiện thu tốt 7-8 ngàn tuần. Tiền thuê shop chỉ $650/tuần. Cần sang $195,000, hoặc luôn bất động sản (shop) $885,000. Hoặc cho cặp vợ chồng có kinh nghiệm thuê. . Shop còn nhiều phát triển hơn cho người có kinh nghiệm làm takeaway 0452 22 83 78 (Tiếng Anh & Việt)

Bakery Business For Sale

$299,000 ONO Mulgoa Village NSW 

Well-established Bakery for Sale – only $299,000 ONO - located in Mulgoa – turnover in excess of $600,000. Mulgoa Valley Bakehouse is located in the historic Mulgoa Village just a few kilometres away from the new Western Sydney Airport which heavily increases its options of further expansion. Asking price includes all stock and equipment in excellent condition as well as two weeks FREE training by current owner if required. Retail and Wholesale – Trading Monday – Saturday with the option to trade on Sundays. Please Call Mark 0438 738 760 for more information.


Tiệm bánh sang bán - chỉ có 299.000 đô la ONO - đặt tại Mulgoa - doanh thu vượt quá 600.000 đô la / năm. Mulgoa Valley Bakehouse nằm trong Làng Mulgoa lịch sử chỉ cách Sân bay Western Sydney mới, nơi có nhiều lựa chọn mở rộng hơn nữa. Sang giá bao gồm tất cả các hàng tồn, và thiết bị trong điều kiện tuyệt vời , cũng như hai tuần đào tạo MIỄN PHÍ của chủ sở hữu hiện tại nếu cần thiết. Bán lẻ và Bán buôn - Giao dịch Thứ Hai - Thứ Bảy với tùy chọn giao dịch vào Chủ Nhật. Vui lòng gọi cho Mark 0438 738 760 để biết thêm 

thông tin.


成熟的麵包店出售 - 僅299,000美元的ONO  - 位於Mulgoa  - 營業額超過600,000美元。 Mulgoa Valley Bakehouse酒店位於歷史悠久的Mulgoa Village村,距離新西悉尼機場僅有幾公里,大大增加了其進一步擴建的選擇。要價包括所有庫存和設備狀況良好以及當前所有者的兩週免費培訓(如果需要)。零售和批發 - 週一至週六交易,可選擇週日交易。請致電Mark 0438 738 760獲取更多信息。

BAKERY WHOLESELLER

$$$ Neg Newcastle NSW

A well-established wholesale / contract-bakery manufacturer specializing in sweet and savory food products including cakes, slices, biscuits, pies/tarts, pastries, puddings & a selection of gluten-free products.

Location Details

The bakery is positioned in a bustling industrial area near Newcastle.

Potential

This wholesale bakery / patisserie has a well-established client base with significant contracts in place for FY2018.

There is a great opportunity to expand the bakery business by adding new food product lines and/or increasing operational

Factory

The business has plenty of room for additional growth with space on-site and the manufacturing capabilities to increase the output.

Skills

Baking experience is a bonus, but not essential. The bakery is successfully run by an operations manager. The current owner spends most of the time overseeing the business.

Lease

The owner is willing to offer the premises as leasehold, however, there is an option available to acquire the freehold.

Hours

Currently trading 5.5 days a week with day and afternoon shifts.

Employees

12 staff employed.

About the Business

This wholesale bakery manufactures all the products on-site which are either fully or partially cooked and then frozen for distribution.

There are several areas for expansion that a purchaser could explore further, including expanding the gluten-free and specialty product ranges.

The bakery is heavily mechanicalized and has an extensive range of equipment to manufacture baking products, with an estimated value of $900,000. In addition, included in the asset listing are 5 refrigerated delivery vans.

Some great facts about this business:

- Thriving industrial location

- A broad range of clients with significant contracts in place

- Well trained staff

- Extensive growth opportunity

- 5 refrigerated delivery vans included in the sale. Please call/ Text to Tony:  0459 791 628 (English)

Một nhà sản xuất bán buôn / hợp đồng bánh ngọt được thành lập chuyên về các sản phẩm thực phẩm ngọt và mặn bao gồm bánh ngọt, bánh nướng, bánh quy, bánh / bánh, bánh ngọt, bánh pudding và tuyển chọn các sản phẩm không chứa gluten. Tiệm bánh nằm trong một khu vực công nghiệp nhộn nhịp gần Newcastle. Có một cơ sở khách hàng được thành lập tốt với các hợp đồng đáng kể tại chỗ cho năm 2018. Có một cơ hội tuyệt vời để mở rộng kinh doanh bánh mỳ bằng cách thêm các dòng sản phẩm thực phẩm mới và / hoặc tăng số giờ hoạt động. Các doanh nghiệp có nhiều chỗ cho tăng trưởng bổ sung với không gian tại chỗ và khả năng sản xuất để tăng sản lượng. Được quản lý hoạt động thành công. Chủ sở hữu hiện tại dành hầu hết thời gian giám sát doanh nghiệp. Chủ sở hữu sẵn sàng cung cấp mặt bằng như hợp đồng thuê, tuy nhiên, có một tùy chọn có sẵn để giành được quyền sở hữu. Hiện đang giao dịch 5,5 ngày một tuần với sự thay đổi ngày và buổi chiều. 12 nhân viên làm việc. Tiệm bánh bán buôn này sản xuất tất cả các sản phẩm trên trang web được nấu chín hoàn toàn hoặc một phần và sau đó được làm đông lạnh để phân phối. Có một số khu vực để mở rộng mà người mua có thể khám phá thêm, bao gồm mở rộng phạm vi sản phẩm không chứa gluten và đặc sản. Các tiệm bánh được cơ khí hóa rất nhiều và có một loạt các thiết bị để sản xuất các sản phẩm nướng, với giá trị ước tính là 900.000 USD. Ngoài ra, bao gồm trong danh sách tài sản là 5 xe tải giao hàng lạnh. Một số thông tin tuyệt vời về doanh nghiệp này: - Phát triển vị trí công nghiệp - Một loạt các khách hàng có hợp đồng lớn - Nhân viên được đào tạo tốt - Cơ hội tăng trưởng mở rộng - 5 xe tải giao hàng lạnh bao gồm trong bán hàng. Vui lòng gọi / nhắn tin Tony 0459 791 628 (tiếng Anh)

麵包店批發商面議

$$$ Neg - 紐卡斯爾新南威爾士州

一家完善的批發/合同烘焙製造商,專門生產甜味和鹹味食品,包括蛋糕,切片,餅乾,餡餅/餡餅,糕點,布丁和一系列無麩質產品。麵包店位於紐卡斯爾附近繁華的工業區。這家批發麵包店/糕點店擁有完善的客戶群,並在2018財年簽訂了重要合同。通過增加新的食品產品線和/或增加營業時間,有很好的機會擴大麵包店業務。該業務有足夠的空間進行額外增長,現場空間和製造能力可以增加產量。烘焙經驗是一種獎勵,但不是必需的。麵包店由運營經理成功運營。目前的所有者大部分時間都在監督業務。業主願意提供房屋作為租賃權,但是,有一個選擇可以獲得永久業權。目前每週交易5.5天,白天和下午輪班。僱用了12名員工。關於業務。

這個批發麵包店生產現場所有產品,全部或部分烹飪,然後冷凍分發。有幾個擴展領域,購買者可以進一步探索,包括擴大無麩質和特殊產品系列。該麵包店機械化程度很高,擁有廣泛的製造烘焙產品的設備,估計價值為900,000美元。此外,資產清單中包括5輛冷藏運貨車。關於這項業務的一些重要事實: - 蓬勃發展的工業地點 - 擁有大量合同的廣泛客戶 - - 訓練有素的員工 - 廣泛的增長機會 - 銷售中包括5輛冷藏運輸車。請致電/發送電子郵件0459 791 628(英文)

Freehold Bakery & Cafe

$490,000 Toukley NSW

Good position, located on major road of Toukley NSW, a torist town for beach & fishing all year in any seasons. Only 5 minutes to the beach. Well established for many years, stable business. Fully equipped for bakery & cafe as well. Due to other commitment, selling property (freehold) & business total $490,000. Please /text Anna 0432 19 19 58

Vị trí tốt chỉ 5 phút đến biển, nằm trên đường chính ở Toukley NSW thành phố quanh năm đông du khách. Đã thành lập lâu năm, hiện đang kinh doanh tốt, thu nhập cao từ khách vãng lai và khách cư địa phương. Trang thiết bị đầy đủ để làm bánh mì & quán cà phê, nhiều tiềm năng để phát triển thêm. Sang bán luôn bất động sản là căn shop + doanh nghiệp bánh mì & cà phê đang kinh doanh. Giá $490,000 . Xin gọi / nhắn tin Anna 0432 19 19 58

位置優越,位於新南威爾士州圖克利(Toukley NSW)的主要道路上,這裡是全年任何季節的海灘和垂釣鎮

只有5分鐘到海灘。 成立多年,業務穩定。 設備齊全的麵包店和咖啡廳也是如此。 由於其他承諾,出售物業(永久業權)及業務共計490,000元。 請/文本安娜0432 19 19 58

Wholesale Bakery For Sale - $250,000 Neg Syd. NSW

Family owned business established for over 30 years. Supplier of bread to private vendors, restaurants, and cafes throughout Sydney. Excellent opportunity for established bakery to expand their business & clientele. Bakery Located in Auburn industrial area and has a well -established reputation within the bakery industry. For further details please contact Silvio - 0414 725 789 Between 1pm-3pm (English)

批發麵包店出售 - $250,000個戈西德妮。新南威爾士州 - 家族企業,成立超過30年。麵包私人供應商,餐館,並在整個悉尼的咖啡館供應商。為建立麵包店極好的機會來擴大自己的業務和客戶。
麵包店位於奧本工業區和具有烘焙業中的良好聲譽 知詳情,請聯繫西爾維奧 - 0414725789 1 pm-3pm(英文)

Lò bánh mì- $ 250,000 Neg. Syd. NSW - Được thành lập hơn 30 năm. Hiện là nhà cung cấp bánh mì cho các tiệm bán lẻ, nhà hàng, quán cà phê và khắp Sydney. Tuyệt vời cơ hội để mở rộng kinh doanh và khách hàng. Nằm trong khu vực công nghiệp Auburn và có một danh tiếng tốt trong ngành công nghiệp bánh. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với Silvio - 0414 725 789 Từ 1:00-03:00 (tiếng Anh)  

Bakery / Fast food Takeaway, Sutherland Shire NSW $350,000

Bakery / Fast food Takeaway, Sutherland Shire NSW $350,000

Well established for over 20 years. It has just renewed. LoNg lease for the next 10 yrs , trading bread, pie's, sausage roll's and cakes. Open 7 days / per week. It also has a fast food section with BBQ chickens, sandwiches, hambugers and hot chips. Please call / text 0404 625 435

 

麵包店/快餐外賣,薩瑟蘭郡NSW $350,000

那麼成立超過20年。它剛剛續約。長期租約在未來10年,交易麵包,餡餅的,香腸卷的和蛋糕。打開7/每週。它也有燒烤雞,三明治,hambugers和熱芯片快餐部分。詳情請致電/0404 625 435

 

Đã làm tốt đẹp hơn 20 năm qua. Hợp đồng lâu dài còn 10 năm. đang bán bánh mì, kinh doanh, bánh nhân, xúc xích cuộn và bánh ngọt, cùng với gà BBQ, bánh mì, hambugers và khoai tây chiên. Mở 7 ngày / tuần.  Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0404 625 435
Bakery Business for Sale CBD Liverpool NSW $140,000 neg

Long established, well known bussy Continental Bakery for sale in the City Centre of Liverpool, on the main street. Located close to schools and transport, the bakery got excellent exposure with high pedestrian activity. Lots of potential to expand the business with outdoor seating, cakes, cookies,coffee, sandwiches etc. Owner must sell as he has to go overseas. This is a exceptional chance to buy a Great Business for very low price. Turnover $450,000 + Price $140,000 + The price is negotiable as the owner will consider all serious offers. + Please Call or SMS Tom on - 0413 964 374 - Please speak English

Đã làm lâu, nổi tiếng là tiệm bánh ngon  ở Trung tâm thành phố Liverpool, trên các đường phố chính. Nằm gần trường học và giao thông vận tải, thuận lợi cho khách bộ hành. Rất nhiều tiềm năng để mở rộng kinh doanh với chỗ ngồi ngoài trời, bán thêm café với bánh ngọt, bánh quy, cà phê, bánh mì, v.v… Chủ phải bán vì phải đi nước ngoài. Đây là một cơ hội đặc biệt để mua một doanh nghiệp lớn với mức giá rất thấp. Doanh thu $450,000 + Giá $140,000 + Giá có thể thương lư ợng là chủ sở hữu sẽ xem xét tất cả các cung cấp nghiêm trọng. + Xin vui lòng gọi hoặc tin nhắn với Tom - 0413 964 374 - Xin vui lòng nói tiếng Anh

久立,眾所周知布西歐式麵包店出售利物浦的市中心,在主要街道。靠近學校和運輸,麵包店得了優秀的曝光具有很高的步行活動。很多潛在的擴大與室外座位,蛋糕,餅乾,咖啡,三明治等業務. 業主必須出售,因為他有去海外。這是一個特殊的機會,買一個偉大的商業非常低的價格。營業額 $45 萬+價格 $140,000 個+價格面議作為所有者將考慮所有嚴肅的提議。 +請電話或短信湯姆 - 0413 964 374 - (英語) -

Featured Products