-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Bakery QLD

Bakery - Great Potential

$$$ Neg - Bayside Brisbane QLD

Quality fittings from moffet no cost spared in fitting out front of house and back, set in the Bayside Brisbane area - 20 min to Brisbane and 40 min to Gold Coast. Industrial style. Wholesale customers, very loyal customer base with great profit with room to expand. Open 6 days. We have another business and can't do both. Lease has other 3.5 years with option of another 5. Rent $700 per week. All overs considered. Please phone 0400 653 790 or 0428 635 707 (English)


Các phụ kiện chất lượng từ moffet không mất chi phí khi lắp ở phía trước nhà và phía sau, Vị trí tốt tại Bayside Brisbane - 20 phút đến Brisbane và 40 phút đến Gold Coast. Phong cách công nghiệp. cung cấp sỉ (bán buôn), cơ sở khách hàng rất trung thành với lợi nhuận lớn có tiềm năng để mở rộng. Hiện kinh doanh 6 ngày. Sang vì lý do có doanh nghiệp khác không thể làm cả hai. Thuê còn 3,5 năm x 5 năm tùy chọn. Thuê $700 mỗi tuần. Tất cả quá phải chăng. Vui lòng điện thoại 0400 653 790 hoặc 0428 635 707 (tiếng Anh)


moffet的優質配件免費裝修房屋和後面,位於Bayside Brisbane區 - 距布里斯班20分鐘,黃金海岸40分鐘。 工業風格。 發客戶,非常忠誠的客戶群,利潤豐厚,有擴展的空間。 開放6天。 我們有另一項業務,不能兩者兼顧。 租賃還有其他3。 5年可選擇另外5.租金每週700美元。 考慮到所有問題。 請致電0400 653 790或0428 635 707(英文)

Bakery URGENT SALE MUST GO BEFORE 20 May 2018

$50,000 URGENT SALE - Chapel Hill, Brisbane QLD

A very well established Bakery in Chapel Hill for urgent sale due to Family Emergency and location being too far for owners to travel daily.* Weekly net sale: $8000+GST * Rent: $4000+GST/month+outgoing * Very cheap electricity rate * Location - couldn't be better as located on Moggill Road - one of Brisbane's busiest roads so traffic (vehicle & pedestrian) is at a high. * Carrying one of the largest product ranges within Brumby's * High volume of business generated from the surrounding schools, local businesses and auto stores * Loyal customer base * Dynamic sales team in place * Awesome new computerised system in place allowing the owner to check all the vital statistics from the comfort of their smartphone or home computer * No experience necessary as full training will be provided: $70,000 + SAV, If you would like further information regarding this fantastic business opportunity then please do not hesitate to contact . Rudra via tel 0434517468 email - sundar943@gmail.com or Sabbu via tel 0413 306 084 email - lovely_sabbu@hotmail.com -


由於家庭緊急情況,位於教堂山的一家非常成熟的麵包店,因為家庭緊急情況而需要緊急出售,而且所在地點對於業主來說每天都要過多。*每週淨銷售額:8000美元+消費稅*非常便宜的電費率*地點 - 位置不算好莫吉吉路 - 里斯班最繁忙的道路之一,因此交通(車輛和行人) 處於高峰。 *擁有Brumby's最大的產品系列之一*周邊學校,當地企業和汽車商店產生的大量業務*忠誠的客戶群*充滿活力的銷售團隊*真棒新的電腦系統,讓業主從舒適的智能手機或家用電腦檢查所有重要的統計數據*沒有經驗,因為將提供全面培訓70000美元+ SAV 如果您想了解關於這個夢幻 般的商業機會的更多信息,請不要猶豫與我們聯繫. 魯德拉通過電話0434517468電子郵件- sundar943@gmail.com 或薩布布通過電話0413306084電子郵件 - lovely_sabbu@hotmail.com


Một Bakery được thành lập tốt đẹp ở Chapel Hill QLD, 7 km from West Brisbane. Bán khẩn cấp do gia đình có việc, và vị trí quá xa với nhà của chủ hiện tại phải di chuyển mỗi ngày. * Bán ròng hàng tuần: $ 8000 + GST * Giá thuê: $4000 + GST ​​/ tháng + out going. * Giá điện rất rẻ * Vị trí - không thể tốt hơn như nằm trên đường Moggill - một trong những con đường nhộn nhịp nhất của các khu nội thành Brisbane nên giao thông (xe cộ và người đi bộ) ở mức rất lưu lượng cao. * Hiện đang cun g cấp nhiều loại bánh nhất cho thương hiệu Brumby's * Khối lượng kinh doanh cao từ các trường học xung quanh, doanh nghiệp địa phương, và các quầy hàng tự động * Cơ sở khách hàng trung thành * Đội ngũ bán hàng năng động tại chỗ * Hệ thống vi tính mới tuyệt vời tại chỗ cho phép chủ sở hữu kiểm tra tất cả các số liệu thống kê quan trọng từ sự thoải mái của điện thoại thông minh hoặc nhà của họ máy tính * Không có kinh nghiệm cần thiết khi đào tạo đầy đủ sẽ được cung cấp: Sang bán giá 70.000 đô la + SAV- Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ hội kinh doanh tuyệt vời này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi. Rudra qua điện thoại 0434 517 468 email -sundar943@gmail.com hoặc Sabbu qua điện thoại 0413 306 084 email - lovely_sabbu@hotmail.com


Bakery for Sale Quickly

$30,000 - Marsden QLD 4132

Weekly Sale $5000. Bakery equipment remain leasing till July 2019 ($450 per month). Lease : start new lease and negotiation shopping center (may be $3000 - $4000 for month). Buyer need 3 months lease bond. Don’t asking vendor finance anymore. Cash Of Sale. Please callk / text 0481 00 40 75

Số Bán hàng tuần 5000 đô la. Trang thiết bị đầy đủ cho các loại bánh nướng. Hợp đồng đến tháng 7 năm 2019 (450 mỗi tháng) + tái ký. Người mua cần có khoản đặt cọc (bond) cho 3 tháng. Cash Of Sale. Vui lòng gọi hay nhắn tin 0481 00 40 75

麵包店快速銷售

30,000 - 馬斯登昆士蘭州4132

每週銷售5000美元。 麵包房設備仍然租賃至2019年7月(每月450個)。 租賃:開始新的租賃和談判購物中心(月可能為3000 - 4000)。 買方需要3個月的租賃保證金。 不要再要求供應商融資了。 現金銷售。 請call/ text 0481 00 40 75

Wholesale bakery Business for Sale Brisbane CBD $240,000 Negotiable

Family operated - established 12+ years. Well equiped. Loyal customer base. Operating 6 days. Turnover $540 000 + pa Price $240 000 neg. Please call / text Graham ...  0406 184 293 (English)

整個銷售麵包店生意出售布里斯班 CBD $240,000 個面議

家庭經營 - 成立12年以上。裝備精良。忠實的客戶群。工作6天。營業額$54萬+ PA 售價 $240,000 可議價。詳情請致電/文·格雷厄姆......0406 184 293(英文)

 Đã thành lập 12 năm kinh doanh tốt đẹp. Trang thiết bị hoàn mỹ - Khách hàng trung thành, Hiện hoạt động 6 ngày. Doanh thu  hơn $ 540000 / mỗi năm. Giá $240000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin cho Graham ... 0406 184 293 (Tiếng Anh)

Bakery Business for Sale $122,000 Negotiable - Sunnybank Hills, Qld

Well established for many years, stable business, Good position and located in Sunnybank Hills, Queensland. Customer base, long lease low rent. Fully equipped. Suitable for family, couple or business migration. It's great opportunity shouldn’t be missesd. Please call / text 0450 100 837 (English speaking)

穩定的業務,良好的位置,坐落在新利班山,昆士蘭州。客戶,長期租賃廉租。設備齊全。適合家庭,情侶或商業移民。這是很好的機會,不應該。詳情請致電/文 0450 100 837(英語)

Đã được thành lập trong nhiều năm, kinh doanh ổn định, vị trí tốt và nằm ở Sunnybank Hills, Queensland. Cơ sở khách hàng, cho thuê dài thấp thuê. Trang bị đầy đủ. Thích hợp cho gia đình, cặp vợ chồng hoặc di cư kinh doanh. Đó là cơ hội tuyệt vời không nên missesd. Xin vui lòng gọi / văn bản 0450 100 837 (nói tiếng Anh)

Featured Products