-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Cakes Hot Bread & Bakery VIC

Bakery Business For Sale
&&$ negotiable - Somerville VIC

Well established for many years. Good position located in Somerville, only 25 min from Springvale & Dandenong Vic. Currently it’s very good business. Taking $15,000 plus / weekly .  Fully equipped, long lease low rent $4000/ per calendar months. Due to health mater quick sale $350,000. Please call/ text O412 067 152

Được thành lập trong nhiều năm.  Vị trí tốt nằm ở Somerville, chỉ cách Springvale & Dandenong Vic 25 phút.  Hiện tại kinh doanh rất tốt.  Thu nhập hơn 15.000 đô la cộng / tuần.  Đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, hợp đồng dài hạn, thuê rẻ $4000 / mỗi tháng theo lịch.  Do vấn đề sức khỏe  bán nhanh $350,000.  Vui lòng gọi / nhắn tin O412 067 152

成立多年。 地理位置優越,位於薩默維爾,距Springvale和Dandenong Vic僅25分鐘路程。 目前生意很好。 每週加收$ 15,000。 設備齊全,租期長,租金低,每個日曆月$ 4000。 由於健康問題,快速銷售350,000美元。 請致電/發短信O412 067 152

Cake & Coffee Shop Business for Sale

$$$ Negotiable – Frankston VIC

Well established as family business for 35 years, good taking, trading 5 and half day / per week, everything made on premises. Good position opposite Frankston TAFE 5 mins walk fr CBD town centre. Please call / text Michael 0419 550 132 (English)

Đã thành lập tốt đẹp như một doanh nghiệp gia đình trong 35 năm qua, kinh doanh tốt, mở 5 ngày rưỡi / tuần, mọi thứ được thực hiện tại cơ sở. Vị trí tốt đối diện Frankston TAFE , chỉ 5 phút đi bộ từ trung tâm thị trấn. Vui lòng gọi / nhắn tin cho Michael 0419 550 132 (tiếng Anh)

作為家族企業已經建立了35年,良好的服務,交易5天半/每週,所有一切都在現場。 Frankston TAFE對面的優越位置,距離CBD市中心5分鐘步行路程。 請致電/發送電子郵件Michael 0419 550 132(英文)

BAKERS DELIGHT BUSINESS FOR SALE

 $160,000 – Rosebud VIC

BAKERS DELIGHT - $160,000 - Rosebud Plaza Vic Bakers Delight is a well known franchise of bakeries with stores in Australia, Canada, USA and New Zealand specialising in sweet, savoury, crusty, soft pastries and bread. Bakers Delight Rosebud Plaza is the only bakery in Rosebud Plaza complex situated near a major supermarket with great exposure and a high volume of foot traffic. You won’t find a better opportunity to start a new career with proven profits and complete training and support.  Contact us now to make this yours. Call / text:  5982 3706 or 0408 106 640  (English)


BAKERS DELIGHT - $160,000 - Rosebud Plaza Vic Bakers Delight là một thương hiệu nổi tiếng của các tiệm bánh với các cửa hàng ở Úc, Canada, Mỹ và New Zealand chuyên về bánh ngọt và ngọt, mặn, bánh ngọt và bánh mì mềm. Bakers Delight trong Rosebud Plaza là tiệm bánh duy nhất trong khu phức hợp mua sắm nằm gần siêu thị lớn với mức độ tiếp xúc tuyệt vời và lưu lượng giao thông cao. Bạn sẽ không tìm thấy cơ hội tốt hơn để bắt đầu một nghề nghiệp mới với lợi nhuận đã được chứng minh và hoàn thành đào tạo và hỗ trợ. Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để thực hiện điều này. Gọi / nhắn tin: 5982 3706 hoặc 0408 106 640 (tiếng Anh)


BAKERS DELIGHT - $160,000 - Rosebud Plaza Vic Bakers Delight是一家著名的麵包店專營店,在澳大利亞,加拿大,美國和新西蘭設有專賣店,專營甜味,鹹味,硬皮,軟糕點和麵包。 Bakers Delight Rosebud Plaza是Rosebud Plaza綜合大樓內唯一一家麵包店,位於一家大型超市附近,擁有良好的曝光率和高人流量。您將找不到更好的機會,以獲得可靠的利潤和完整的培訓和支持開始新的職業生涯。現在就聯繫我們,讓你的。來電/短信:5982 3706或0408 106 640(英文)

HOT BREAD BAKERY 
in Busy City Fringe Market Melbourne Victoria

SUCCESS BREEDS SUCCESS 

Established over 20 years this family owned and operated business is ready and waiting for new owners who are seeking financial security with a healthy lifestyle.

Takings are $ 14,000 PW

Trades: Monday - Saturday - Closed Sunday, and ALL Public Holidays.

PRICE ..$150.000 + SAV.

 

Inspection and offers welcome.

For more details please call - Sophie Pateras - 0419 378 743 (English)


熱麵包麵包


在繁忙的內北市場Northcote VIC


成功孕育成功


這家家族擁有和經營的企業已經成立20多年,已經準備就緒,正在等待尋求金融安全和健康生活方式的新業主。


獲得14,000美元的PW  - 


交易:週一至週六 - 週日休息,以及所有公共假期。


價格.. $ 150.000 + SAV。


檢查和提供歡迎。


欲了解更多詳情,請致電 -  Sophie Pateras  -  0419 378 743(英語)


BÁNH MÌ KẸP THỊT NÓNG

Trong thị trường bận rộn phía Bắc Northcote VIC

 

THÀNH CÔNG NỐI TIẾP THÀNH CÔNG

 

Thành lập hơn 20 năm, gia đình này sở hữu và điều hành doanh nghiệp đã sẵn sàng và chờ đợi những chủ sở hữu mới đang tìm kiếm sự an toàn tài chính với lối sống lành mạnh.

 

Thu nhập là $14.000 TUẦN

 

Giao dịch: Thứ Hai - Thứ Bảy - Chủ Nhật Đóng cửa, và TẤT CẢ các ngày lễ.

 

GIÁ .. $ 150.000 + SAV.

 

Hân hoan mời kiểm tra & cho gia

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi - Sophie Pateras - 0419 378 743 (tiếng Anh)  


The Red Hill Baker Business for Sale

$275,000 - Mornington Peninsula VIC.

THE ICONIC RED HILL BAKER'S BUSINESS IN THE HIGH GROWTH RED HILL REGION ON MORNINGTON PENINSULA.


A thriving business, fully equipped, having an established clientele plus tourist and district growth, representing easy opportunity continue a wonderfully successful clean and green business.

Suit foodie couple looking for tree change. Flexible terms considered. Price $275,000.

There is a valuable on premises licence. Suit many other uses including wine bar, pizza or patisserie. Contact Michael David

0408 508 609


位於MORNINGTON半島的高增長紅丘地區的紅山丘麵包企業的業務。蓬勃發展的商業,設備齊全,擁有一個既定的客戶,加上旅遊和小區,代表輕鬆的機會繼續成功的清潔和綠色業務。適合尋找樹改變的美食家夫婦。 考慮靈活的術語。 售價275,000美元。有一個寶貴的駐地許可證。

適合許多其他用途,包括酒吧,比薩餅或法式蛋糕店。聯繫Michael David 0408 508 609

HIệN TƯợNG KINH DOANH CủA RED HILL BAKER TRONG VÙNG MORNINGTON PENINSULA.

ĐANG VƯƠN CAO

Một doanh nghiệp thịnh vượng, trang bị đầy đủ, có khách hàng được thiết lập cùng với khu du lịch và khu vực cư sống, đại diện cho cơ hội dễ dàng tiếp tục phat một cách thành công trong kinh doanh xanh và sạch. Phù hợp với những người yêu thích sự thay đổi của cây. Các điều khoản linh hoạt được xem xét. Giá $275,000. Có giấy phép bia rượu tại chỗ . Thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác bao gồm rượu vang, bánh pizza hoặc bánh ngọt.  Liên hệ Michael David 0408 508 609 

Bakery Business For Sale

$$$ Negotiable Sunshine North Vic

Fully equipped bakery and cafe with two bedroom apartment (already rent ), for sale currently being used for wholesale but can open to the public. Located in industrial area. Cheap rent. Health department/council approved. Equipment and coolroom included. Located in Sunshine North. Please call / text 0435 935 811 (English)


Lò bánh mì và quán cà phê. Trang thiết bị đầy đủ với căn hộ 2 phòng ngủ (hiện đang thuê). Hiện đang bán wholesale cung cấp sỉ nhưng có thể mở cửa cho bán lẽ. Vị trí tốt nằm trong khu công nghiệp. Thuê giá rẻ. Sở y tế đã được phê duyệt. Có trang thiết bị và phòng mát. Nằm trong phía Bắc Sunshine. Vui lòng gọi / nhắn tin 0435 935 811 (tiếng Anh)


设备齐全的面包店和咖啡厅与两卧室公寓(已经租),目前正在批发销售,但可以向公众开放。 位于工业区。 廉价租金 卫生部/理事会通过。 设备和冷藏室包括。 位于阳光北。 请致电/文字0435 935 811(英文)

面包业务出售

$$$面议阳光北维克

设备齐全的面包店和咖啡厅与两卧室公寓(已经租),目前正在批发销售,但可以向公众开放。 位于工业区。 廉价租金 卫生部/理事会通过。 设备和冷藏室包括。 位于阳光北。 请致电/文字0435 935 811(英文)

Bakery Business for Sale

$$$ Neg Reservoir VIC

Well established for long time. Good taking $10K per week by retail at the shop. Fully equipped, long lease good rent. Please call / text 0466 229 078

Lò BánhMì vùng Reservoir VIC. Đã làm lâu năm, hiện thuy nhập $10 ngàn mỗi tuần qua bán lẻ tại chỗ . Hợp đồng lâu dài giá thuê hợp lý. Xin gọi / nhắn tin: 0466 229 078

成熟久久。 在商店零售店每周可以拿10K美元。備齊全,長期租賃好租金。 請致電/文字 0466 229 078

Cakes & Cafe Business for Sale 

$115,000 Negotiable Melton VIC 

Currently under management operating Monday to Saturday 08.00 to 5.30 pm Sundays 9.00 - 2.00 pm with full baking, cake decorating facilities and 30 seats ( inside) Cafe.

Currently taking approx $3500 per week and 7 kg coffee. Currently baking all cakes such as mud, sponge, cheese cakes ready and take away with 2 large display fridges, freezer,storage fridges, 3 deck oven, & 1x 70 ltr and 40 ltr mixers .

Complete cafe serving equipment, crockery and cutlery, decorating equipment. Monthly rent $2606 including GST.

Access to wallace square, scope to further develop business.  The business suite to family of 2 to run smoothly. Please call/ text Nick for Inspection 0401 419 293

Hiện đang làm từ Mon-Sat đến 8.30 am – 5.30 pm. Chủ nhật 9 giờ sáng - 2 giờ chiều. Trang thiết bị đầy đủ cho lò nướng & cafe và các dụng cụ trang trí bánh ngọt. Shop chứa 30 chỗ ngồi bên trong. Hiện có l6ợi tức $3500 / tuần với sức bán qua 7 ký cafe. Loò nướng đang hoạt động với các loại : Hiện đang nướng bánh tất cả mud, sponge, cheese cakes ready and take away with 2 large display fridges, freezer,storage fridges, 3 deck oven, & 1x 70 ltr and 40 ltr mixers .

Giá thuê hàng tháng $ 2606 bao gồm cả GST. Thích hợp cho gia đình hay đôi bạn điều hành trơn tru. Xin gọi / nhắn tin  Nick để hẹn xem  0401 419 293

目前正在管理的星期一营业至星期一08:00530 pm星期日上午9时至下午2时,全面烘烤,蛋糕装饰设施和30个座位(内部)咖啡厅。目前每周约需3500美元和7公斤咖啡。 目前烘烤所有蛋糕(泥浆,海绵,奶酪蛋糕准备好并带走2个大型显示器冰箱,冰柜,储存冰箱,3个甲板烤箱,170升和40升搅拌机。完整的咖啡厅服务设备,陶器和餐具,装饰设备 每月租金$ 2606,包括Gst。进入华莱士广场,范围进一步发展业务。五月套房系列2运行顺利。打电话给 Nick- 0401 419 293

Hot Bread Bakery & Cafe Business for Sale

South Morang Vic REDUCED W.I.W.O $30,000

Well established for long time, good located in South Morang Vic. No competition, only one bakery in shopping centre. Huge potential by 400 apartments is under construction at opposition to the shop. Good taking $4000 per week, long lease, low rent, only $700 / per week. Ask for W.I.W.O $30000. Phone 0401 686 337 (English & Vietnamese)

Sang Lò Bánh Mì & Cafe

Cần sang lò bánh mì vùng South Morang Vic. Không cạnh tranh, chỉ một shop duy nhất trong khu shopping. Tiềm năng cao với 400 apartments đang xây dối diện shop. Hiện thu $4000/tuan, Thuê shop chỉ $700/tuan. Sang hạ giá còn $30,000 W.I.W.O  Phone 0401 686 337 (English & Vietnamese)

熱麵包麵包及咖啡廳

以及建立長期,良好的位於南莫朗VIC。沒有競爭,在購物中心只有一個麵包店。400公寓巨大potencial是正在建設中的網站反對。好採取每週$4000,長租約,租金低廉,僅為700$/週。問 W.I.W.O $30000。電話 0401 686 337(英語和越南語)

Bakery Business for Sale

Melbourne VIC $$$ Negotiate

Well established for long time, stable business good inco. Taking $14,000/per week. Fully equipped, long lease low rent $3500/month. Due to healthiness, this for sale business is easily negotiated. Please call / text 0412 067 152 (English / Vietnamese

Sang lò Bánh Mì

Cần sang lò bánh mì vì lý do sức khỏe. Đã làm lâu, kinh doanh ổn định thu nhập cao 14 ngàn / tuần. Trang thiết bị máy móc đầy đủ . Hợp đồng lâu dài, thuê rẻ chỉ $3500 / tháng. Sang giá thương lượng, Xin gọi / nhắn tin 0412 067 152

麵包業務出售

墨爾本VIC $$$談判

成熟久久,業務穩健。。。 每週花費14,000美元。 設備齊全,長期租賃低租金$ 3500 /月。 由於健康,這個出售業務很容易談判。 請致電/文字0412 067 152(英文/越南文)

Bakery & Cafe Business for Sale

Flemington VIC $$$ negotiable

Vietnamese rolls, pies, sausage rolls, cakes etc, plus 5 confortable bedroom at premise. Near all facilities such as train, tram, school etc. Fully equipped, long lease, good rent. Please call or text Liz  0423 424 778 or 0431 488 940 (English & Vietnamese) - 

 越南卷,餡餅,香腸捲和蛋糕等,5舒適的臥室的前提。 靠近所有設施,如鐵路,電車,學校等。設備齊全,租賃期長,良好的租金。 請致電文本Iliz上樓Eliz 0423 424 778或0431 488 940 (English & Vietnamese) 

Shop chuyên bán bánh mì thịt, bánh pies, sausage rolls, và các loại bánh ngọt khác. Shop có 5 phòng ngủ tiện nghi, có thể sử dụng ở hay cho thuê riêng. Gần mọi tiện nghi xe lửa, xe tram v.v.. Trang thiết bị đầy đủ. Giá thảo luận. Phone hay nhắn tin cho Eliz 0423 424 778 or 0431 488 940 (tiếngh Anh & Việt) 

Bakery Business for Sale Hallam Vic. $$$ Neg.

Bakery Business for Sale Hallam Vic

Salad bar. Bakery, Cafe & Takeaway with hot bread, cake, pies, sausage roll. Fully equipped, long lease low rent $1923 / per calendar month. Good position located in Hallam Shopping Centre Vic. Well established for 15 years, stable business with excellent taking.  Owner want to be retired, Quick sale by easy negotiable. Please call / text Hằng 0434 107 710 

. Salad Bar, Bánh Mì, Bánh Ngọt, Sausage Roll, Cafe Takeaway.  Đầy đủ trang thiết bị & các tiện nghi, họp đồng cho thuê lâu dài. Tiền thuê thấp $1923 / tháng. Vị trí tt trong Hallam Shopping Centre Vic. Đã làm tốt đẹp trong 15 năm, kinh doanh ổn định với thu nhập tuyệt vời. Chủ muốn được nghỉ hưu, sang bán nhanh bằng cách dễ dàng thương lượng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin Hằng 0434 107 710 .

沙拉台。麵包,咖啡館和外賣熱麵包,蛋糕,餡餅,香腸卷。設備齊全,長租租金低$1923年/每個日曆月。位於哈勒姆購物中心維克好的位置。完善的15年,穩定的業務具有優良的服用。業主要由易流通退役,快速銷售。詳情請致電/文亨 0434 107 710

Bakery Business for Sale Altona North Vic $$$ Negotiable

Bakery Business for Sale Altona North Vic $$$ Negotiable
Well established for almost 10 years, this is a popular bakery in Altona North Vic. Long lease low rent. fully equipped. Currently trading hot bread, meat pies, sausage roll, cakes etc. Open 6 days/pw, Quick sale to bakers, or training available to new owner upon requested. Please call / text Wendy 0435 616 390 (English) Ngọc Anh (03) 9391 6622 (Vietnamese)
Lò bánh Mì Business for Sale - Altona North Vic $$$ Thỏa thuận
Đã làm tốt đẹp trong gần 10 năm qua, đây là một tiệm bánh nổi tiếng ở Altona North Vic. Hợp đồng dài hạn, giá thuê rẻ. Đầy đủ trangthiết bị dụng cụ tiệnnghi. Hiện đang kinh doanh bánh mì nóng, bánh nhân thịt, bánh xúc xích kẹp, cuốn và các loại bánhngọt, bánh lạt. vv . Hiện mở 6 ngày / tuần. Sanh bán nhanh cho người biết làm, hoặc sẽ hướng dẫn cho người mới nếu yêu cầu. Xin vui lòng gọi / nhắn tin Wendy 0435 616 390 (nói tiếng Anh), hoặc Ngọc Anh (03) 9391 6622 (nói tiếng Việt)
糕餅業務出售阿爾托納北維克$$$面議
那麼成立近10年來,這是在阿爾托納北維克流行的麵包店。長租約低租金。

設備齊全。目前交投熱麵包,肉餡餅,香腸卷,糕點等開6天/ pw,快速出售給麵包師,或提供給新東家的訓練後,提出要求。詳情請致電/文溫迪0435616390(英語),或玉映(03)93916622(講越南語)
Cafe & Restaurant Crydon Vic Business for Sale $ Negotiable

Good location in the heart of Croydon Centre Vic. Well established for many years, fully equipped including counter for Pie cakes & Sandwiches. Lease tiLl 10 years + renewal , low rent. Currently very busy business, 20 kg cafe / weekly, turnover 18,000 - 19,000  per week week. Due to retirement, seek quick sale easy negotiate. Please call or text 0422 434 705 in Vietnamese or Macgee in English 0434 274 757

Vị trí tốt ngay trung tâm thương mại Croydon Vic. Đã thành lập lâu năm, kinh doanh ổn định, Trang thiết bị đầy đủ, quầy display cho Pie cakes & Sandwiches. Hợp đồng lâu dài 10 năm + tái ký, tiền thuê mướn rẻ. Hiện đang rất đông khách, số café bán trên 20 kg mỗi tuần, thu nhập 18 - 19 ngàn / 1 tuần. Vì lý do nghỉ hưu, cần sang bán nhanh giá dễ dàng lại giá thương lượng. Xin gọi hay nhắn tin 0422 434 705 hoặc nói tiếng Anh gọi Macgee 0434 274 757

良好的位置,在克羅伊登貿易的心臟。根據長期建立穩定的業務,充足的設備,顯示器,用於派蛋糕和三明治。合同持續10年以上的更新,便宜的租金。我們都 擠,超過20公斤的,每星期出售的咖啡,收入18-19萬元/1週。對於退休的原因,需要迅速賣出的價格更容易進行價格談判。請打電話或發短信 0422 434 705 或講英語 Macgee 電話0434 274 757

Featured Products