-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

BUSINESS BROKERS

Franchises & Businesses for Sale - Brisbane QLD


1. Divisional Master Franchises – Massage, Beauty, Photography

We are looking for people to head up our Mobile Massage, Beauty and Photography services as Divisional Master Franchises. You role is to grow these services by recruitment, training, support and grow the brand.

For a no obligation conversation, call Ian Jeffery on 0438155972 or email ian@expressbusinessgroup.com.au


2. Food and Coffee van for Sale

We are looking for a person to take over our existing Food and Coffee van based in Loganholme south of Brisbane. This sale comes with a Coffee Van, coffee supplies, cups and water and guaranteed income from involvement in Logan events in 2017.

For a no obligation conversation, call Ian Jeffery on 0438155972 or email ian@expressbusinessgroup.com.au


Sang bán Kinh Doanh & Thương Hiệu Nhượng Quyền


1. ThươngVụ Master Franchises - Massage, Thẩm Mỹ, Nhiếp Ảnh
Chúng tôi đang tìm kiếm những người đứng đầu các dịch vụ di động phục vụ tận nơi của khách hàng qua các dịch vụ Massage, Thẩm Mỹ và Nhiếp Ảnh qua thương vụ nhượng quyền Master Franchises. Vai trò của bạn là phát triển các dịch vụ này bằng cách tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ và nâng cao phổ biến.
Xin gọi để trò truyện sơ khởi với Ian Jeffery vào 0438155972 hoặc email ian@expressbusinessgroup.com.au

2. Sang xe Van bán Cà Phêvà thức ăn
Chúng tôi đang tìm kiếm một người để tiếp nhận chiếc xe Van đang bán Thức Ăn và Cà Phê hiện có của chúng tôi. Trụ sở tại Loganholme phía Nam Brisbane, QLD Australia. Kinh doanh này bao gồm với một máy pha cà phê trên xe Van, nguồn cung cấp cà phê, ly và nước và đảm bảo thu nhập từ việc tham gia vào các sự kiện Logan trong năm 2017. Hãy gọi Ian Jeffery vào 0438155972 hoặc email ian@expressbusinessgroup.com.au


1.分區碩士專營 - 按摩,美容,攝影

我們正在尋找人們來推動我們的移動按摩,美容和攝影服務作為分區碩士專利。 你的角色是通過招聘,培訓,支持和發展品牌來增長這些服務。
對於沒有義務的對話,請致電 Ian Jeffery 0438155972或發送電子郵件至 Ian@expressbusinessgroup.com.au

2.食品和咖啡車出售

我們正在尋找一個人來接管在布里斯班南部的Loganholme的現有的食品和咖啡麵包車。 這次出售咖啡車,咖啡用品,杯子和水,並保證收入參與洛根事件在2017年。
對於沒有義務的對話,請致電 Ian Jeffery 0438155972或發送電子郵件至 Ian@expressbusinessgroup.com.au

BUY or SALE?

Profit Making Businesses for Sale:

Freehold Service Stations, Cafe, Take away, IGA, SUBWAY,  News agency. Etc  Anykind of business to buy or sale, 

Contact: Loyal Plus Business Brokers, Girish Patel Mo:  0413 628 983 Email: Info@loyalplusbb.com.au 

. LOYAL PLUS BUSINESS BROKERS,

Giúp các bạn tăng thêm lợi nhuận qua mua bán doanh nghiệp. Bán luôn bất đo^5Ng sản doanh nghiệp hay chỉ sang bán cơ sở đang kinh doanh như Trạm Xăng,  Nhà Hàng Quán Cafe, Takeaway, Siêu Thị, IGA, Bánh mì SUBWAY, Sap Báo... Hoặc bất cứ các loại doanh nghiệp nào muốn sang bán... Xin liên hệ: Loyal Plus Business Brokers,

Girish Patel - Mo:  0413 628 983 - Email: Info@loyalplusbb.com.au  .

:永久服務   站,:咖啡廳,: 帶走,:IGA: 地鐵,:新聞機構。 等等,,,, 任何一種商業的購買或出售,Loyal Plus Business Brokers, Girish Patel Mo:  0413 628 983Email: Info@loyalplusbb.com.au