-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

BUSINESS MIGRATION

Property Business for Sale

$2,100,000 Maleny QLD

It’s a lifestyle property on 12.5 acres with an income from 4 self contained cottages that can be rented out permanently or holiday let on weekends as they are now or you can do it during the week if you wish, The web site and forward bookings are in place to continue with this . The House is a 3/4 bedroom sandstone house with fantastic views as do the cottage,two living rooms 2 bathrooms 3 stables 1 tack room a square yard cattle race and yards 5 dams 6kw of solar and many tanks so you never run out of water two street frontages so there also if wished to be added another 4 cottages, we are the closest cottages to Maleny on 2 mins from centre of town all the Private Grammar schools run buses to Maleny and we are only 40 mins from the Sunshine coast university and the beach at Caloundra and Mooloolaba and about 1 hr to the Brisbane airport or the Sunshine coast airport about 40 mins, Please call / text Lesley 0412172494 or emailinfo@rosebrookcottages.com


Một bất động sản kinh doanh với phong cách sống trên 12.5  mẫu Anh (acres) hiện đang thu nhập từ 4 ngôi nhà khép kín. Có thể được cho thuê dài hạn, hoặc thuê nghỉ vào cuối tuần như hiện tại. Bây giờ hoặc bạn có thể làm điều đó chỉ ngay trong tuần nếu bạn muốn, coq hệ thống trang web và chuyển tiếp nhận đặt phòng đang tiếp tục để nhận khách không gián đoạn. Ngôi nhà bằng sa thạch 3/4 phòng ngủ với tầm nhìn tuyệt vời như ngôi nhà xưa cổ, hai phòng khách, 2 phòng tắm, 3 phòng ngủ, 1 phòng chứa vật liệu cho một bãi chăn gia súc vuông, và sân. Hệ thống điện nước với 5 đập 6kw năng lượng mặt trời, và nhiều bể chứa để bạn không bao giờ cạn nước. Hai mặt tiền đường cũng vậy, dư dài rộng để xây thêm 4 ngôi nhà nữa, chúng tôi là ngôi nhà gần nhất với Maleny trong 2 phút từ trung tâm thị trấn, tất cả các trường học chạy xe buýt đến Maleny và chúng tôi chỉ cách trường đại học Sunshine Coast 40 phút và bãi biển ở Caloundra và Mooloolaba, chỉ khoảng 1 giờ là đến sân bay Brisbane hoặc sân bay bờ biển Sunshine Coast chỉ 40 phút. Please call / text Lesley 0412 172 494 or email info@rosebrookcottages.com


12 1/2英畝的生活方式房產,收入來自4個獨立的小屋,可以永久出租或週末度假,如果您願意,可以在一周內完成,網站和轉發預訂 是繼續這個。 子是一個3/4間臥室的砂岩房子 享有美妙的景色,小屋,兩個客廳,2個浴室,3個馬厩,1個大頭針,一個方形的院子,牛場和碼頭5個水壩,6kw的太陽能和許多水箱,所以你永遠不會用完水 兩個街道正面, 所以如果希望增加另外4個小屋,我們是距離市中心2分鐘的最近的馬萊尼小屋所有的私人文法學校都有公交車到馬勒尼,我們距離陽光海岸大學只有40分鐘的路程。 Caloundra和Mooloolaba的海灘,距布里斯班機場或陽光海岸機場約1小時約40分鐘,12  1/2英畝的生活方式房產, 收入來自4個獨立的小屋,可以永久出租或週末度假,如果您願意,可以在一周內完成,網站和轉發預訂 是繼續這個。 房子是一個3/4間臥室的砂岩房子,享有美妙的景色,小屋,兩個客廳,2個浴室,3個馬厩,1個大頭針,一個方形的院子,牛場和碼頭5個水壩,6kw的太陽能和許多水箱,所以你永遠不會用完水 兩個街道正面 ,所以如果希望增 加另外4個小屋,我們是距離市中心2分鐘的最近的

馬萊尼小屋所有的私人文法學校都有公交車到馬勒尼,我們距離陽光海岸大學只有40分鐘的路程。Caloundra和Mooloolaba的海灘,距布里斯班機場或陽光海岸機場約1小時約40分鐘,Please call / text Lesley 0412172494 or email info@rosebrookcottages.com

Dental Equipment Manufacturer

$650,000 – Melbourne VIC

Well-known and respected in the industry, this Melbourne based dental manufacturer has been in operation for over 30 years. With the capability to customise each unit sold, this is

niche manufacturing at its best. The business is part-managed with day-to-day operations controlled by the two full-time

staff and one part-time bookkeeper. The owner currently works 2-3 days per week and is from a finance background with no prior manufacturing knowledge. The business sells through a network of distributors who operate Australia wide with significant repeat custom. There is considerable potential to increase sales through marketing (currently no marketing is done other than through the company website).Overseas exports have only scratched the surface. The Austrade Export Market Development Grant has not been utilised and may be available in full to the new business

owner. Long term loyal staff (24 years and 9 years) means knowhow has been retained in the business.

The business is ideal for those seeking to migrate from overseas to Victoria (Business Innovation stream subclass 188A). It adds value to its products in Victoria and therefore is highly likely to be nominated by the Victorian State. Based on historical performance the business has met all the requirements relating to turnover, asset and employment for residency (subclass 888). Average profit before tax and after add backs for the last 4 years is $263,000. Purchase Price breakdown: $650,000 good will, $0 Plant and Equipment + SAV (estimate $30,000-$90,000). Significant Plant and Equipment, exists in the business but has already been depreciated. Vendor finance on stock available. The freehold is located in a major growth area and is also available for sale (also owned by the vendor, POA). A business like this is very rare and represents a significant opportunity in the market place. For further information please contact the vendor by email on buymybusiness1@gmail.com or mobile 0403213498 (preferably email). You will be required to provide your physical, address and complete a confidentiality deed. Reason for sale: business owner is looking to relocate overseas. This business is offered for sale by the owner – no sales agents, please (migration agents welcome).


牙科設備製造商

這家位於墨爾本的牙科製造商在業內享有盛譽並受到尊重,已經運營了30多年。有了定制每個銷售單位的能力,這就是利基製造業處於最佳狀態。該業務由日常運營部分管理,由兩名全職員工控制 作人員和一 名兼職簿記員。 業主目前每週工作2-3天,來自財務背景, 沒有任何製造知識。  該業務通過遍布澳 大利亞的經銷商網絡進行銷售,具有重要的重複定制。通過營銷增加銷售的潛力很大(目前除了通過公司網站之外沒有進行營銷)。海外出口只是浮出水面。 大利亞貿易委員會出口市場開發 補助金尚未 得到利用,可能會全部用於新業務所有者。長期忠誠的員工(24年和9年)意味著在業務中保留了專有技術。

該業務非常適合那些尋求從海外遷移到維多利亞州(業務創新流子類188A)的人。它為維多利亞州的產品增加了價值,因此極有可能被維多利亞州提名。根據歷史業績,該業務已滿足與營業額,資產和就業相關的所有要求(子類888)。稅前平均利潤和過去4年的追加利潤為263,000美元。購買價格細分:$ 650,000 good will,$0Plant and Equipment + SAV(估計$ 30,000- $ 90,000)。業務中存在重大的,但已經折舊。可用庫存的供應商融資。永久產權位於主要增長區域, 也可供出售(也由供應商POA擁有)。這樣的業務非常罕見,是市場上的重要機會。如需了解更多信息,請發送電子郵件至buymybusiness1@gmail.com 或手機0403 213 498 (最好是電子郵件)與供應商聯繫。您將被要求提供您的身體,地址並完成保密契約。銷售理由:企業主希望搬遷到海外。該業務由業主出售 - 有銷售代理, 請 歡迎移民代理)。


Nhà Sản Xuất Thiết Bị Nha Khoa

Nổi tiếng và được tôn trọng trong ngành, có trụ sở tại Melbourne đã hoạt động được hơn 30 năm. Với khả năng tùy chỉnh từng đơn vị được bán. Doanh nghiệp được quản lý một phần với các hoạt động hàng ngày được kiểm soát bởi hai nhân viên toàn thời và một nhân viên kế toán bán thời. Chủ sở hữu hiện đang làm việc 2-3 ngày mỗi tuần . Doanh nghiệp bán thông qua một mạng lưới các nhà phân phối hoạt động rộng khắp nước Úc với khách hang trở lại đáng kể. Có tiềm năng để tăng doanh số bán hàng thông qua tiếp thị (hiện tại không có tiếp thị nào được thực hiện ngoài trang web của công ty).

Xuất khẩu ra nước ngoài . Tài trợ phát triển thị trường xuất khẩu Austrade chưa được sử dụng và có thể có sẵn cho chủ nhân doanh nghiệp mới. Nhân viên trung thành lâu dài (24 năm và 9 năm) có nghĩa là bí quyết đã được giữ lại trong doanh nghiệp. Công việc kinh doanh rất lý tưởng cho những người tìm cách di cư từ nước ngoài đến Victoria (Phân nhóm luồng đổi mới kinh doanh 188A). Nó tăng thêm giá trị cho các sản phẩm của mình ở Victoria và do đó rất có khả năng được Nhà nước Victoria đề cử. Dựa trên hiệu suất lịch sử, doanh nghiệp đã đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan đến doanh thu, tài sản và việc làm cho cư trú (phân lớp 888). Lợi nhuận trung bình trước thuế và sau khi cộng lại trong 4 năm qua là $263.000.

Giá bán giảm: $650,000 good will, $0 Plant and Equipment + SAV (estimate $30,000-$90,000)). đáng kể tồn tại trong doanh nghiệp nhưng đã bị khấu hao.Nhà cung cấp tài chính có sẵn. Vị trí nằm trong một khu vực tăng trưởng lớn và cũng có sẵn để bán (cũng thuộc sở hữu của nhà cung cấp, POA). Một doanh nghiệp như thế này là rất hiếm và đại diện cho một cơ hội đáng kể trên thị trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp qua email trên: - buymybusiness1@gmail - hoặc điện thoại di động 0403 213 498 (tốt nhất là email). Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin của bạn và hoàn thành chứng thư bảo mật.

Lý do bán: chủ doanh nghiệp đang tìm cách di chuyển ra nước ngoài. Doanh nghiệp này được chào bán bởi chủ sở hữu – không qua môi giới (các văn phòng dịch vụ di trú được hân hoan chào đón).Eco Waste & Compost Solutions

$4.5 – 6 mil - Barossa Valley  SA

Eco Waste & Compost Solutions was founded in October 2003 by the current principals Brenton & Monica Reimann. The established business is committed to providing industry with a means of disposing of their waste and recycling as many commodities as possible without using new components in the process.

From small beginnings, it has evolved into a "one stop shop" for the wine industry predominantly in the Barossa Valley Area but also now making inroads in servicing other areas with excellent future growth potential into other wine regions- The business has a solid foundation and after its inception, the hard yards have been done but in regards to its potential, only in its infancy. A compost site has been developed and the product is one of best available in the market, suitable for viticulture, horticulture and broadacre. In addition to the compost, there are other products used extensively in the vineyards but also suitable for horticulture, that have been produced. Retirement is the reason for wanting to sell and like-minded business people are sought to take over and bring the potential to fruition.

>>>>>FULL DETAILS AT>>>>>

WEDDING & PARTY HIRE BUSINESS FOR SALE

Lilydale VIC $350,000 + SAV Negotiable

A brilliant opportunity has arisen for the purchase of a well established Party Hire Business on the edge of the Yarra Valley in Melbourne. This long established and well known business has been in operation for more than 30 years building up a loyal group of ongoing customers plus excellent growth potential. Great online presence together with a complete online ordering system and inventory availability tally. Servicing all events from small parties and corporate events to Weddings. A well respected name in the community with a brilliant range of products kept in excellent condition. * Extensive Stock and Customer List * All equipment available to prospecitve purchaser to maintain the business at the same level or expand into other areas. * Regular orders from repeat customers * Excellent opportunity for an Individual, Couple or Family. * Current owners prepared to provide training to new owners if required. * Operating 5 days a week * Huge Potential for Growth and Diversity Asking price $350,000 + SAV Neg. Please call / Text 0400 633 313 (English)

Sang Doanh Nghiệp cho thuê dụng cụ tổ chức đám cưới, tiệc tùng, sự kiện v.v…   Lilydale VIC $ 350,000 + Hàng tồn theo thương lượng.

Một cơ hội rực rỡ đã nảy sinh trong việc mua một doanh nghiệp được tổ chức tốt trên bờ Yarra Valley ở Melbourne. Kinh doanh nổi tiếng và lâu đời này đã được hoạt động trong hơn 30 năm xây dựng một nhóm khách hàng trung thành với tiềm năng tăng trưởng tuyệt vời. Sự hiện diện trực tuyến lớn cùng với hệ thống đặt hàng trực tuyến hoàn chỉnh và kiểm kê số lượng sẵn có của hàng tồn kho. Phục vụ tất cả các sự kiện từ các bữa tiệc nhỏ và các sự kiện công ty cho đám cưới. Một tên rất được kính trọng trong cộng đồng với một loạt các sản phẩm tuyệt vời giữ trong điều kiện tuyệt vời. * Mở rộng danh mục hàng cho thuê và danh sách khách hàng * Tất cả các thiết bị có sẵn để người mua để duy trì kinh doanh ở cùng cấp hoặc mở rộng vào các khu vực khác. * Đơn đặt hàng thường xuyên từ khách hàng trung thành * Cơ hội tuyệt vời cho cá nhân, cặp vợ chồng hoặc gia đình. * Chủ hiện tại chuẩn bị để cung cấp đào tạo cho chủ mới nếu được yêu cầu. * Hoạt động 5 ngày một tuần * Tiềm Năng Lớn cho Tăng trưởng và Đa dạng Yêu cầu giá $350,000 + Hàng Tồn, thương lượng. Vui lòng gọi / text: 0400 633 313 (tiếng Anh)

婚禮和派對出售商業Lilydale VIC $ 350,000 + SAV

在墨爾本亞拉谷的邊緣購買了一個建立良好的派對業務的輝煌機會。這個長期以來的知名企業已經運營了30多年,建立了一批忠實的持續客戶,並擁有良好的增長潛力。良好的在線存在以及完整的在線訂購系統和庫存可用性。將小型聚會和企業活動的所有活動都交給婚禮。在社區中備受讚譽的產品保持良好狀態。 #廣泛的庫存和客戶列表#所有可用的設備可以預測採購者將業務保持在同一水平或擴展到其他領域。 #來自重複客戶的定期訂單#個人,情侶或家庭的絕佳機會。 #現有業主準備為新業主提供培訓。 #每週工作5天#增長和多樣化潛力巨大$ 350,000 + SAV Neg。請致電/正文:0400 633 313(英文)

TWO RETAIL STORES FOR QUICK SALE!

BUSY KITCHEN AND HOMEWARES 

STORE- WOODGROVE SHOPPING CENTRE $250K +

Opportunity for those looking for a change and reap the rewards for hard work and dedication.

Small business available within the WOODGROVE Shopping Centre, located in the HIGHGROWTH corridor of MELTON. With high turnover (1Million+) and profits to match located in the security of both an expanding area and a solid Shopping Centre owned by QIC a bright future for success will be available to the purchaser.

A secure industry in homewares, including both decorator and kitchenware products will allow long geavity for both current as well as future generations. With strength in formulated business plans for the future as well as the support of loyal and new customers it will be a matter walk in and continue with strong sales growth.

Major exclusive brand accounts will be included in the acquisition and are highly desirable and not easily obtained, making this not only a profitable annual income, but also an opportunity for strong capitol growth in the future. Shopping fittings and all systems will remain in place upon purchase and the purchaser will have the flexibility to decide on a time frame and stock value that suits their requirements.   <<<<<< full detail >>>>>>

Great Southern Quarries Pty Ltd - WA
WIWO - AUD $3,000,000

Great Southern Quarries Pty Ltd for sale. Working Blue Metal Quarry.It's time for new ownership, new ideas, new passion.Great Southern Quarries is 225 klms southeast of Perth, in a growing regional area of the great southern.

Established five years ago and licensed up to 100,000 ton per annum, with a 20year land lease and a target of 40,000 ton this year.Established to the point with all Is and Ts dotted ,from procedures ,systems, licenses and project management plan. WIWO.Aggregates produced are wide and varied from Sea wall amour, concrete aggregates, road aggregates, gabion rock, rail ballast and monument stone to name a few.20mm aggregate,14mm, 10mm, 7mm, 5mm and Fines. Plus a license to extract sand.Equipment  $1,545,647 insured value.Stock $1,791,250 value

Forecast turnover to 30-6-2017  $1,600,000.00. Asking price is $3million AUD. All enquires to Wayne Edwards 0428156234 or 08 97971833 (English)

 大南採石場私人有限公司轉讓。工作藍色金屬採石場。 這是一次新的所有權,新的理念,新的激情。大南採石場是珀斯東南225 klms,在偉大的南部不斷增長的區域面積。公司成立五年來並授權達10萬噸每年,有20年土地租賃和這個每年40,000噸的目標。建立與所有正在和TS點星羅棋布,從程序,制度,許可證和項目管理計劃。WIWO。生產骨料廣泛,從海堤戀情,混凝土骨料,公路骨料,格賓石,鐵路鎮流器和紀念碑石多樣命名few.20mm骨料,14毫米為10mm的7mm的5mm和罰款。再加上牌照提取沙子。設備$1545647保險價值。股票$1791250價值預測營業額30-6-2017$1,600,000.00要價300萬$澳元所有諮詢韋恩·愛德華茲 0428 156 234 或 08 9797 1833(英文)

Great Southern Quarries Pty Ltd - WA - AUD $3,000,000- Quặng Kim Loại Đá Xanh đang được khai thác. Thời điểm thích hợp để xây dựng doanh nghiệp mới với niềm đam mê mới. Great Southern là một mỏ đá cách phía đông nam của thành phố Perth thủ phủ bang Tây Úc (West Australia) chỉ 225 km, tọa lạc trong một khu vực trong khu vực phát triển của miền Nam tiểu bang tuyệt vời. Được thành lập cách đây năm năm và được cấp phép khai thác lên đến 100.000 tấn mỗi năm, với một hợp đồng thuê đất mỏ + mặt bằng là 20 năm + tái ký.  và một chỉ tiêu 40.000 tấn sẽ đạt được trong năm nay (2016) . Được thành lập tốt đẹp, từ thủ tục, hệ thống, giấy phép và kế hoạch quản lý dự án v.v... và hiện đang có doanh thu. Sang tay theo kiểi "walk in walk out" (chỉ tính giá trị thành lập). Bao gồm: Sản xuất là rộng và đa dạng từ vùng Sea Wall Amour, cốt liệu bê tông, cốt đường, rọ đá, chấn lưu sắt, và đá tượng đài để đặt tên cho một few.20mm tổng hợp, 14mm, 10mm, 7mm, 5mm và các klhoản phí khác. Cộng với một giấy phép để trích xuất cát.  Toàn bộ thiết bị khai thác đều được bảo hiểm trên trị giá $1 triệu 545 ngàn 647 Úc kim. Hàng tồn: $ 1 triệu 791 ngàn 250. Doanh thu dự báo đến 30-6-2017 $1,600,000 Úc kim. Giá chào bán là $3 triệu Úc. Tất cả các thắc mắc cho Wayne Edwards 0428 156 234 hoặc 08 97971833 (tiếng Anh). Gọi từ nước ngoài +61 và bỏ số không đầu của các số phone, hoặc eMail: rhino555@westnet.com.au

Business for Sale $195.000 Blackwood Gully Tea Rooms,
1-15 Great Ocean Road, Lavers Hill, Vic 3297.

Lease $1200 per week plus outgoing s. Long term lease with options available.

Freehold $1.1 Million
Freehold & Business:  Walk in Walk out $1.25 Million

Freehold Includes a  beautiful three bedroom family home, three double garages, with ensuite, separate bathroom and toilet, 2 lounges, office room, split system , 3 massive water tanks for House and Restaurant.
Blackwood Gully is a well-established licensed cafe, restaurant, gallery, bottle shop and convenience store located on the Great Ocean Road at Lavers Hill with over 6 million visitors past the door each year.  located only 2 hrs from Melbourne CBD, 45 minutes from Colac , 45 minutes  from Apollo Bay, minutes from Melba Gully, Triplet, Beauchamp and Hopetoun Falls, and 35 minutes from the world-famous Twelve Apostles, Port Campbell  and on the way to Warrnambool. <<<<<<SEE FULL DETAIL>>>>>

Party Hire for Sale - Mornington Peninsula VIC AUS $895,000 WIWO

Established for over 50 years, well respected, and located at the gateway to the Mornington Peninsula with easy access to Eastlink and Melbourne, this business is now WIWO Party Hire for sale. Work includes functions for local Councils, cultural and community events and festivals as well as weddings and other private and company functions.
Price includes the Freehold title to two (2) factories (200sqm & 180sqm) with street frontage and 4 onsite parking bays. Factories are of brick construction and in a sought-after industrial area. The larger (front) factory is fitted out which areas for office and mezzanine It also has an additional floor for additional storage and office space.
Price includes all stock and equipment cũng gồm 2 vehicles / trucks, 10m Baytex Structures / marquees; Steel framed 6m & 3.6m Selby marquees; other marquees, tables; chairs; Ottomans; bar stools and tables; heaters; Pie Warmers; Bain Maries; BBQ's / Spits; Glassware; Crockery; urns; Coffee Percolators .; Marquee Silk Liners; Marquee lighting; Chair Covers; Indoor and Outdoor dance - floors; a range of sound equipment plus many more items and ancillary equipment. Equipment is regularly maintained and is in good working condition.
Present owners have the business for 12 years hda, and are now wishing to retire. Operational and administrative training if needed lẽ given below. Office / Warehouse hours 9.30am to 3pm Monday to Friday or by appointment ..
Owners are English speaking. Asking price is $ 895,000 negotiable for quick sale. Contact Paul Cavanagh 0417 107 965 / International +61,417,965 for further information, or email jpcav@melbpc.org.au. (English speaking)
. Thành lập và kinh doanh đã hơn 50 năm, rất được ngưỡng mộ và nằm ở cửa ngõ vào bán đảo Mornington, một thị trấn du lịch biển núi tuyệt vời tại Vic. Rất dễ dàng đến Eastlink và Melbourne. Doanh Nghiệp cung ứng (cho thuê) để tổ chức các loại tiệc ngoài trời. Bao gồm các loại tiệc do hội đồng thành phố, chính quyền địa phương, các sự kiện văn hóa lễ hội.  Luôn cá tiệc cưới và các chức năng tư nhân cùng công ty doanh nghiệp v.v.. Giá bao gồm bất động sản của hai cơ sở (200sqm & 180sqm) với mặt tiền đường phố và 4 chỗ đậu xe tại chỗ. Cơ sở đang xây dựng bằng gạch và tọa lạc trong một khu vực công nghiệp kinh doanh tấp nập. Phía trước là khu vực không gian văn phòng nhưng cũng là moợt tầng lửng bổ sung cho lượng khách dự trữ . Giá cũng bao gồm tất cả các hàng tồn và thiết bị bao gồm 2 xe nhỏ +  1 xe tải, 10m nhà lều lớn Marquee, chứa hàng trăm chỗ tiệc. 6m & 3.6m lều cỡ vừa, và các loại lều đa dạng khác, luôn cả bàn; ghế; giường; quầy bar, các thiết bị máy sười, máy lạnh, máy làm nóng thức ăn, quày rửa, thiết bị BBQ, chén bát, đĩa muỗng thìa v.v… mày cà fê  Percolators .; đèn cho lều marquee; bao phủ ghế khắn bàn, sàn nhảy lắp ráp cho khiêu vũ trong nhà và ngoài trời. và toàn bộ các thiết bị hỗ trợ đang trong tình trạng thường xuyên hoạt động tốt.
Chủ sở hữu hiện tại đã kinh doanh với doanh nghiệp này trong 12 năm, và hiện đang có nhu cầu nghỉ hưu. Sẽ hướng dẫn chủ mới về các liên kết hành chánh có thể được cung cấp nếu cần thiết. Hân hoan phone, email, hay hẹn thăm viếng trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hoặc hẹn. Giá chào bán là $ 895,000 thương lượng để bán nhanh chóng.
Liên lạc Paul Cavanagh 0417 107 965 / ngoài nước Úc xin gọi +61 417 107 965 hoặc email jpcav@melbpc.org.au để biết thêm thông tin..
成立超過50年,備受尊敬,以及位於通往莫寧頓半島,方便前往東廊藝術和墨爾本,這WIWO黨分期付款業務現在可以轉讓。工作包括地方議會,文化和社區活動和節日,以及婚禮和其他私人和公司的職能作用 價格包括永久業權兩(2)工廠(200平米和180sqm)與臨街和4個停車場托架。工廠是一個搶手的工業區建築磚瓦和。較大(前)工廠配備了辦公區,它也有額外的存儲和辦公空間的額外夾層樓。
價格還包括所有的車輛和設備,包括2輛/貨車,10M Baytex結構/帳篷; 6米&3.6米塞爾比鋼骨架帳篷;其他跑馬燈,表;椅子;腳墊;酒吧凳子和桌子;加熱器;餅取暖器;貝恩瑪里埃什;燒烤的/吐出;玻璃器皿;陶器;甕;咖啡過濾;絲綢內襯跑馬燈;跑馬燈照明;椅套;室內和室外的舞蹈 - 地板;一系列完善的設備以及許多其他項目及配套設備。設備定期維護和處於良好的工作狀態。目前的業主有過業務12年,而現在希望退休。如果需要,可以提供運營和管理培訓。辦公室/倉庫小時,上午九點半到下午3點週一至週五或預約..
業主們講英語。要價895,000 $流通的快速銷售。聯繫保羅·卡瓦納0417 107 965 /國際+61 417 965進一步的信息 email jpcav@melbpc.org.au。 (英語)

Manufacturer Neoprene Stubby Coolers Gold Coast Queensland $795,000 WIWO

We manufacture Neoprene Stubby Coolers, Mouse Pads and Bar Runners amongst other Neoprene Products. We buy our raw product from China. We design in house the images that go onto the product, we then print the papers out and press them onto the product being made. The coolers are then sewn and based. For large orders say around 10,000 coolers we source them from off shore. All others are made on our premises at Northern Gold Coast. We have 2 websites with our business, www.justcoolers.com.au and www.kool4u.com.au has been operated now for 23 years, there has only ever been 2 owners we purchased the business in March 2004. Just Coolers supplies promotional products to promotional companies and large private companies and business people right across Australia. Kool4U was designed to be a 'boutique' on line shop / web site. It is now 6 years old and is a very good business in its own right. It also supplies to companies across Australia. We have 2 permanent staff and casual staff on call. Turnover is approximately $650,000.00 per annum and net profit $250,000.00 per annum. We would like to offer the 2 businesses for sale @ $795,000.00 walk in walk out, so including all stock, all plant and fixtures and fittings. The freehold is for sale or lease to the purchaser. The freehold is 290 square meters was built in 2005. We bought it new and it has been internally designed to suit our business. It is situated 10 minutes from Southport CBD. Please call / text Paul 0418 766 655 (English)
.我們生產氯丁橡膠粗短冷卻器,鼠標墊和酒吧運動員除其他氯丁橡膠產品。我們買我們來自中國的原料產品。我們在內部設計一個走上了產品的圖片,我們再打印出來的文件,並將其按到所取得的產品。然後將冷卻器縫合和基礎的。對於大訂單約10,000冷卻器說,我們從離岸採購他們。所有的人都在我們的北方黃金海岸的處所。我們有2個網站與我們的業務,www.justcoolers.com.au和www.kool4u.com.au已經運行,現在23年,只去過2的業主,我們2004年3月購買的業務。只是冷卻器耗材促銷產品促銷公司和大型民營企業和商界人士權在澳大利亞。 Kool4U被設計為在線商店/網站一個'精品'。現在是6歲,是在自己的權利生意很好。它也提供給在澳大利亞的公司。我們有呼叫2常駐工作人員和臨時工作人員。營業額每年約為650,000.00 $,淨利潤250,000.00是每年$。我們願提供2企業出售@ $ 795,000.00走在步行出來,所以包括所有的股票,所有的廠房和設備和家具。永久業權轉讓或租賃給purcaser。永久業權是290平方米始建於2005年。我們買了新的,並已在內部設計,以滿足我們的業務。它是由南港CBD有10分鐘。詳情請致電/文保0418 766 655(英文).
Cơ sở sản xuất nhựa tổng hợp cho các sản phẩm, bình giữ lạnh, tấm lót chuột computer, các sản phẩm cho quày bar và các vật dụng nhựa cao su thông dụng khác. Nhập nguyên liệu từ nước ngoài, thiết kế các sản phẩm tiêu dùng tại Úc và sản xuất cho thị trường Úc và nước ngoài. . Đối với những đơn hàng lớn đến 10.000 bình giữ lạnh v.v… Sẽ được gia công tại nước ngoài. Tất cả các điều hành và sản xuất đặc tại Gold Coast Queensland Australia. Cơ sơ kinh doanh có 2 trang web là www.justcoolers.com.au và www.kool4u.com.au dùng để tiếp thị và nhận đơn đặt hàng. Cơ xưởng Just Coolers đã được vận hành 23 năm qua, cung ứng các bình giữ lạnh, và các sản phẩm quảng cáo cho các công ty quảng cáo và các công ty tư nhân lớn, và những doanh nhân trên khắp nước Úc. Kool4U được thiết kế để có một 'cửa hàng' trên mạng. Đã làm 6 năm qua, và cũng cung cấp cho các công ty trên khắp nước Úc.Cơ xưởng có 2 nhân viên thường trực và vài nhân viên thời vụ làm theo yêu cầu khi công việc gia tăng. Hiện Doanh thu là khoảng $650.000,00 mỗi năm và lợi nhuận ròng $250.000,00 mỗi năm. Chúng tôi muốn sang bán luôn 2 doanh nghiệp này với giá $795,000 theo kiểu WIWO bao gồm tất cả hàng tồn, thiết bị máy móc phụ kiện đồ đạt v.v…  Cơ sở rộng 290 mét vuông, mới xây năm 2005. Chúng tôi đã mua building mới và tự thiết kế thành cơ xưởng phù hợp. Vị trí chỉ 10 phút cách Southport CBD. Xin gọi hay nh1ăn tin cho Paul 0418 766 655 (tiếng Anh)

Freehold Business + Accommodation Business for Sale: Redgum Village, 2hrs North of Perth WA. $995,000

Freehold Accommodation with Commercial Kitchen & Function Centre Business for sale 170km (2hr drive) north of Perth CBD WA and the Crown Casino. 1 hr drive from the WA beaches of Lancelin, Jurien Bay and the Cervantes Pinnacles on 2ha land in the town of Dandaragan. Inclusive of all plant, equipment and stock. All in working order, even a furnished 4 bed manager’s residence. . $995,000 WIWO. www.redgumvillage.com.au

Redgum Village was established in 2000 as an accommodation and meals facility to suit workers on major projects in the Moora – Dandaragan Region and extra staff at the local mineral sands mine.
52 rooms with 95 beds and a variety of configurations makes this village very versatile. The current slow-down in mining and infrastructure projects has allowed us to diversify into new markets.
Or a new owner’s passion to do something different.  <<<<<SEE FULL DETAIL >>>>

Farm Land Commercial Property for Sale - Upper Hunter NSW $340,000

100 acres Upper Hunter. Sealed road to property. 2 large sheds, cabin being fitted out, fresh water bore, 100,000 Lt. Water tank & gravity feed to sheds. Some solar panels, battery & inverter. 45% clear. Remainder literally timbered. Gently slopping country with couple of good gullies. Ideal hobby farm and trail bikes, horses. Also has tractor, farm truck, generators, pumps & fencing materials & tools. About 70 to 80% fenced. Great lifestyle block 20 minutes from town on tar road. Ring 0407 217 954  . Between 9am & 6pm (please speak English). Will consider offers.

100 mẫu Anh vùng Upper Hunter NSW. Đường lộ riêng dẫn vào cuộc đất. Hiện có 2 nhà kho lớn, Cabin cư trú đang làm, giếng nước ngọt tưới khoan đóng khoan. Bồn chứa 100 ngàn lít nước. Hệ thống dẫn chuyền thức ăn cho gia súc từ nhà kho. Hệ thống điện mặt trời & điện biến tầng. Nhẹ nhàng dốc nước với rãnh tốt. Trang trại lý tưởng cho sở thích cuỡi ngựa và xe đạp. Cũng có máy kéo, xe tải nông nghiệp, máy phát điện, máy bơm, vật liệu làm hàng rào và các công cụ. Khoảng 70 đến 80%  hàng rào đã xây hoàn thiện. Phong cách sống tuyệt vời chỉ 20 phút đường nhựa là đến thị trấn. Xin gọi hay nhắn tin 0407 217 954 giữa 09 sáng và 06 chiều.  Xin nói tiếng Anh, sẽ ghi nhận tất cả các đề nghị.

2個大棚,機艙被列裝,淡水孔,10上尉水箱及重力輸送到棚。一些太陽能電池板,蓄電池和逆變器。 45%明確。其餘字面上木。輕輕地噴濺的國家,對很好的溝渠。理想的愛好農場和越野單車,馬。也有拖拉機,農用車,發電機,水泵和擊劍的材料和工具。約70%至80%的圍欄。偉大的生活方式街區城區有20分鐘的柏油路。0407 217 954 (英語)。上午9點和下午6點之間吧。會考慮提供。

Realestate and business assets Tasmania

Prestine environment in Tasmani - Address: 888 Main street Legerwood.

Facility currently used for Spring water manufacturer.

This versatile property can be used for vegetable processing,baby formula production{powered milk} or large scale brewery.

The facility is on 12 acres,surrounded by dairy farms and other vegetable farming.

8000 Meters under roof, full sized office and many extra facilities.

Asking price is $6 million dollars.

The property is currently leased and has holding income of Nett $1000 a week.

It has 1 care takers residence and 2 million dollars worth of equipment that comes with the factory.

It is a walk in walk out deal.

The bottle water company is closing and now we are selling it all quickly.

To replace what is there would cost above $10 000 000 dollars.

The property is suitable for foreign investment.

We are looking to attract serious offers around $6million AUS.

30% vendor finance is available for the suitable buyer.

We will take nearest "cash" offer to our asking price.

Websites , equipment and valuable brands go with it.

The facility is set up to make bottled water and is not in production.

The business was turning over $1million a year and is soon to close.

It will be provided at no charge with the business.

You then can sell off bits to your associates.

www.lovefromtassie.com.au

www.hopespringsaustralia.com.au

If you are interested in inspecting this opportunity please call 0488 151 520 (English Speaking)

Or email drinkme@lovefromtassie.com.au

房地產和企業資產。

環境在塔斯馬尼亞島。

地址。
888主街Lege​​rwood。西澳大利亞

目前用於泉水生產設施。
這種多用途的特性,可用於蔬菜加工,嬰幼兒配方奶粉生產{供電牛奶}或大型啤酒廠。
該設施是12畝,由奶牛養殖場和其他蔬菜種植包圍。
屋頂下,全尺寸的辦公室和很多額外的設施8000米。
要價為$ 6個億美元。
該物業目前出租,並持有實價$ 1000的收入一個星期。
它有1照顧者居住地和200萬美元的設備自帶的工廠。
這是走出成交散步。
在瓶裝水公司正在關閉,現在我們正在迅速地賣了這一切。
要更換還有什麼將花費超過$ 10 000 000美元。
該物業是適用於外國投資。
我們希望能吸引大約$ 600萬澳元嚴重的優惠。
30%的供應商融資可用於合適的買家。
我們將最近的“現金”提供給我們的要價。
網站,裝備和有價值的品牌去用它。
該設施被設置為使瓶裝水和不生產。
該業務在一年翻$ 100萬,並很快關閉。
它會在與企業免費提供。
然後,您可以賣掉位到你的同事。

www.lovefromtassie.com.au

www.hopespringsaustralia.com.au
如果你有興趣在檢查這個機會,請致電0488151520。(English)
或發送電子郵件drinkme@lovefromtassie.com.au

Môi Trường nguyên sinh ở Tasmania.
Cơ sở kinh doanh hiện đang sử dụng cho các nhà sản xuất nước mùa xuân.
Đây là một bất động sản đa năng này có thể được sử dụng để chế biến rau ăn, sản xuất sữa nước, sữa bột dinh dưỡng.
Cơ sở nhà máy nằm trên 12 mẫu đất, được bao quanh bởi các trang trại chăn nuôi bò sữa và trồng rau khác.
8000 meters nằm trong mái nhà, bao gồm luôn văn phòng đầy đủ kích thước và nhiều tiện nghi phụ.
Giá đề nghị cho các nhà đầu tư là $ 6.000.000 Úc kim, (trên trị giá là $10,000 triệu Úc kim

Bất động sản này đang cho thuê mướn và hiện thu nhập ròng  $1.000 một tuần.
Bao gồm luôn nơi cư trú trị giá $2 triệu Úc kim trên các thiết bị máy móc. Có thể thỏa thuận theo kiu chỉ tính giá thành lập (wakl in walk out)

Vì lý do đóng cửa nhà máy sản xuất chai nước uống. Chúng tôi muốn nhanh chóng sang bán lại giá rẻ chỉ trên trị giá thiết bị.

Cơ sở kinh doanh và bất động sản này rất phù hợp cho chủ đầu tư nước ngoài có ý thích thú di dân cả gia đình đến Úc để kinh doanh. Lời mời nghiêm trọng chỉ $6 triệu Úc kim. Nguồn tài chánh vay mượn từ bên bán có thể lên đến 30%, tổng số sẽ được xét duyệt để trả dài hạn tại Úc.

Toàn bột Website, trang thiết bị sản xuất. Trị giá nhãn hàng sẽ đi cùng trong giá sang bán.

Hiện cơ sở kinh doanhnày đang có số doangthu là $1triệu mỗi năm. Trị giá thương vụ (good will) này không có tính thêm đồngnào trong giá đầu tư. Người mua có thể tái bán lại với số cao hơn giá mua nền.

Xin xem các websites của cơ sở:

www.lovefromtassie.com.au
www.hopespringsaustralia.com.au

Nếu bạn quan tâm trong việc tìm hiều thêm cơ hội này xin vui lòng gọi 0488151520 (English). Nếu gọi từ ngoài nước Úc, xin thêm dấu + và số 61 (+61) và bỏ số 0 đầu trong dãi số phone.

Hoặc email: drinkme@lovefromtassie.com.au
SUGAR CANE FARM, WOODBURN, FAR NORTH COAST, NSW $839,000 WIWO

160 Acre (65 Hectare) on the Richmond River, Far North Coast. Situated 1 Kilometre West of township by bitumen road. Easy 20-30 minute drive to Ballina, Casino & Lismore and even less to beaches at Evans Head.

Property Type / Size

Well presented 160 Acre Sugar Cane Farm being share farmed by neighbours. Property has 2 x 80 Acre (32.37 Hectare) portions separated through the centre by a billabong/creek and bitumen road. Has an older style homestead (currently tenanted) and a Galvanized Iron Barn.

This property has great potential as a coastal lifestyle farm with great beaches and fishing at Evans Head, 10 minutes away.

Price Range: $839,000 walk in walk out.

This property has been in the vendors family for the past 110 years, primarily as a dairy farm and more recently as a sugar cane farm.

House Features:

Weatherboard home with Galvanized Iron Roof and 12 foot ceilings. 3 internal bedrooms joined by hallway. Large verandah on 3 sides with enclosed sections converted to sleep outs Living room and eat in Kitchen area with reverse cycle air conditioning. Walk in pantry Internal bathroom and toilet. Separate attached laundry and 2nd toilet. Town water and power

Farm Features:

160 Acres of rich alluvial soils cultivated with sugar cane for the past 10 years. Share farmed by neighbour under 70-30%  basis. Written agreement expired but continuing under a verbal agreement with 2 years notice to be given to terminate. Share farmer is still willing to continue provided new owner does not want to take over.

Property is boundary fenced on  sides but fully accessible from approx 600 metres of road frontage. Level cultivation area rising to ridges, well drained and easily managed. Galvanized Iron Barn 100 metres from house.

Best Features:

Walking distance to town, visible from house. Whilst on the one deed, there are 2 separate 80 Acre lots which can be separated and one sold without need to subdivide. There is town water and power to both lots

Currently returning a profit from sugar cane paid direct from Broadwater Sugar Mill under share farmer arrangement. 10 minutes to Evans Head (Shopping, Beaches, etc). 20 minutes to Lismore or 25 minutes to Ballina (Major Centres) . North Coast Climate and Lifestyle

Potential to subdivide. Ideal for horses or cattle.  

Additional Information: Potential for this property is unlimited.

Income producing immediately with no labour involved.

Original homestead is on the northern 80 Acre lot

Separate the titles and sell off one lot, Lismore Surveyors' state no problem due to separate plans. Reluctant sale as both vendors parents are now deceased and vendors reside elsewhere

Contact Details: Contact: John & Wendy Wagner.

Phone: 02 6683 2277 

Mobile: 0423 506 639 (Richard Wagner - English speaking)

Trang trại trồng mía tại Woodburn, Far North Coast, NSW
160 mẫu Anh (65 ha), đang trồng mía đường vùng Woodburn, trên sông Richmond, Far North Coast gần biên giới Queensland.

Phong cách lối sống ven biển với bãi câu cá tuyệt vời danh tiếng tại Evans Head. Sang bán giá $839,000 W.I.W.O

Đây là một trangtrại đã có trong 110 năm qua, trước đây chỉ dùng nuôi bò sữa, bây giờ phát triển thêm ruộng mía.

Trong trại có luôn nhà ở với 3 phòng ngủ tân kỳ.

Thiết bị máy điều hòa hai chiều nóng lạnh. Nhà bếp, tắm, và vệ sinh đều là công trình khép kín bên trong nhà. Hệ thống điện nước toàn mỹ. Trang trại mía đã trồng và kinh doanh trong 10 năm qua.

Trang trại nằm gần thị trấn, chỉ đi bộ là tới, đứng từ thị trấn có thể thấy nhà. Trại có bằng khoán riêng cho 2 lô mỗi lô 80 mẫu Anh (Acre) riêng biệt có thể tách ra và một bán mà không cần phải chia nhỏ. Có nước và điện để cho cả hai lô.

Hiện nay thu hoạch lợi nhuận từ cây mía. Thu trực tiếp từ Broadwater Sugar Mill dưới phần sắp xếp nông dân.

Vị trí thuận lợi chỉ 10 phút để đến Evans Head là thị trấn du lịch lớn với Shopping, Bãi biển, v.v... 20 phút để Lismore hoặc 25 phút để Ballina (Trung tâm chính)

Bờ biển phía Bắc khí hậu và phong cách sống

Liên hệ: John & Wendy Wagner
Điện thoại: 02 6683 2277 (please speak English)
Mobile: 0423 506 639 (Richard Wagner)

甘蔗農場,伍德伯恩,遙遠的北方海岸,新南威爾士
160英畝(65公頃),在列治文河,遠東北部海岸。位於鄉鎮的1 KILOMETRE西由瀝青路面。
易20-30分鐘車程,波麗娜,賭場及利斯莫爾甚至更少的埃文斯頭海灘。
物業類型/大小
好吧提出160英畝的甘蔗農場是份額鄰居耕種。酒店有2×80英畝通過該中心由分流/小溪和瀝青馬路之隔(32.37公頃)的部分。有一個老式的宅基地(目前租戶)和鍍鋅穀倉。
此屬性具有很大的潛力作為一個沿海的生活方式農場與美麗的海灘和捕魚埃文斯頭,10分鐘車程。
價格範圍:$ 839,000走在往外走。
此屬性已在供應商家族在過去110年,主要是作為一個奶牛場,最近作為甘蔗農場。
房子設有:
簷家鍍鋅鐵皮屋頂和12英尺高的天花板。 3間臥室內部加入了走廊。大陽台三面與密閉部分轉換成睡覺出局客廳,吃在逆循環空調的廚房面積。走在茶水間內浴室和衛生間。單獨的連接洗衣和第二個廁所。鎮水,電

農場特點:
160畝種植甘蔗為近10年來豐富的沖積土壤。在70-30%基礎上分享養殖由鄰居。書面協議過期,但在有2年了口頭協議繼續發出通知終止。分享農民仍願意繼續提供新的擁有者不希望接手。
房地產是邊界圍欄兩側但是從大約600米道路臨街的完全訪問。級別種植面積上升到山脊,排水良好且易於管理。鍍鋅穀倉的房子有100米。
最好的特點:
步行到鎮,挨家挨戶可見。雖然在一個行動中,有2個獨立的80英畝拍可以分離並無需細分1出售。有鎮水和電力這兩個地段
目前,返回從甘蔗利潤在每股農民安排支付直接從Broadwater的糖廠。 10分鐘,埃文斯頭(購物中心,海灘等)。 20分鐘,利斯莫爾或25分鐘,波麗娜(主中心)。北海岸氣候和生活方式
潛在的細分。理想的馬或牛。其他信息:可能這個屬性是無限的。
收入沒有勞動有關各方立即生產。
原有宅基地是在北部80英畝土地
分離的標題和因計劃單列賣掉一個地段,利斯莫爾測量師“的狀態沒有問題。不願銷售為兩家廠商的父母現在都去世和供應商位於其他地方的聯繫方式:聯繫人:約翰和溫迪·瓦格納。
電話:02 6683 2277 (please speak English)
移動電話:0423 506 639(瓦格納)

South Australia - Marion Bay Holiday Villas - $1,150,000

What do you get and why?

An income between 2000 and 3000 a week. and a lifestyle to die for.

Why is it available??

It is purely because my wife and I are nearly 80 years old. If it is a help, we are prepared to finance the purchase at 3.9% on 600,000 deposit.

Here are the facts about the Villas…. 

You will live in a beautiful beachside resort just 3.5 hours from Adelaide by car.

You will live in a lovely community with a great pub, good general Store, and fantastic restaurants nearby. You will enjoy year round fishing and snorkelling in pristine waters, as well as surfing at famous beaches like Pondalowie. And what about this…just pay a small license fee and catch your own Crayfish!

You will be living 4.5kms from Innes National Park with 250,000 visitors a year, and which is about to have over $5m spent on a massive re-development. That Park offers beautiful bushwalks amid masses of native flora and fauna as well as a Lighthouse, ship-wrecks, and a complete pioneer mining town that is being re-furbished by the Government.

You will be independent, self-employed, and work probably a total of 4 or 5 hours a day max. Your day mainly consists of answering the phone between 930 and 600pm and cleaning the Villas. With the phones, you take between 5 and 10 bookings each day from a wide variety of clients across all demographics, generated by 2 call centres based in NSW and Brisbane. These call centres are dedicated to providing you with fresh clients. I am happy to show you how successful they are. And don’t forget the repeat business. 

The cleaning usually takes less than 2 hours and is no more than cleaning your own home a couple of times a day! Or if you prefer, we have local contractors to do it all or share the load. The rest of the time you can relax, or if you are a gardener and handyman, then there is lots to keep you interested by just pottering around the villas with all our native gardens and doing general light maintenance.

The villas are comprised of 8 self-contained holiday homes specialising in discounted 3 night holiday stays. The bookings for the LAST 9 months have been over 80% and the forward bookings for the NEXT 3 months are really strong and steady despite the cold weather. I am happy to show you the actual figures.

Two of the Villas have 1 bedroom, and the other six villas have 2 bedrooms each with a separate bathroom, standard kitchen, plus a large open plan living space. All the villas are sound proofed, have Foxtel, reverse cycle aircon, rainwater, and mains power backed by a 56 panel Solar System which produces enough income to nearly break even. Each villa is fireproofed to Australian Standards and all the Villas are fully furnished and fitted out to sleep up to 5 people. Two of the Villas have ramp access and one villa is totally set up for disabled guests. Each villa has a separate community title, so you can even sell them off individually and cut down on your initial outlay. But why would you? It’s such a neat little business just the way it is, with over 4 years of trading history to prove it. Best of all you can see on my computer screen, that there has been growth month by month over the last 4 years.

Jeez… who do I talk to? Me, Nick Seelt, on Mobile 0408 324 768 or landline (08) 8854 4142 (please speak English) . We have a special discounted stay of 75 for one night for interested parties to check us out. I would love the chance to tell you all about it.

Biệt thự nghỉ dưỡng - Holiday Villas

Marion Bay Holiday Villas

17 Waratah Avenue, Marion Bay SA 5575

 8 Biệt Thự Du Lịch Nghỉ Dưỡng - Sang bán chung hay riêng lẻ từng căn, giá chỉ từ $169,990 quý bạn có thể làm chủ một căn biệt thự tân kỳ để nghỉ dưỡng hay để tăng thu nhập qua cách cho thuê nhà holiday. Chúng tôi có thể quản lý và kinh doanh cho các bạn.

 Thu nhập từ $2.000 và $ 3.000 một tuần với doanh nghiệp Biệt Thư Nghỉ Dưỡng cùng lối sống phong cách tại vùng biển du lịch danh tiếng Marion Bay tại bang SA

 Kinh doanh căn Biệt Thự Du Lịch Nghỉ Dưởng này, quý bạn sẽ được sống trong một khu nghỉ mát bên bờ biển xinh đẹp chỉ 3.5 giờ lái từ Adelaide.

 Bạn sẽ thưởng thức một cộng đồng đáng yêu với một quán rượu lớn, Cửa hàng mua săm tốt cùng những nhà hàng tuyệt vời gần đó.

 Bạn sẽ được thưởng thức câu cá quanh năm và lặn biển ở vùng biển hoang sơ, cũng như lướt sóng tại bãi biển nổi tiếng như Pondalowie. Và những gì về điều này ... chỉ cần trả một khoản lệ phí cấp giấy phép nhỏ là bạn sẽ có giấy phép bắt tôm hùm cho riêng bạn!
Chỉ 4.5kms từ Vườn Quốc gia Innes với lượng khách thăm viếng 250.000 du khách mỗi năm, với $5 triệu đô chi cho viếc tái phát triển ồ ạt công viên Park Bushwalks.

 

Bạn làm chủ doanh nghiệp Holiday Villas này, và tự kinh doanh mỗi ngày tối đa chỉ 5 tiếng mỗi ngày. Công việc là trả lời phone để nhận từ 5 đến 10  bookings đặt phòng cho khách đến nghỉ dưỡng. Các bookings được chuyển tiếp từ hai trung tâm tiếp thị đặt tại Sydney & Brisbane. Đó là chưa kể những khách hàng cũ tái đặt phòng lại.

 Hiện tại đang có 8 biệt thự khép kín, trong 9 tháng qua 80% luôn có khách, 3 tháng tới đã đặt phòng gần đầy. Chúngtôi sẽ vui mừng cho bạn xem dữ liệu các bookings đã lập trên màn hình computer.

 Trong 8 căn biệt thự khép kín này 6 căn là loại 2 phòng ngủ, với 2 căn loại 1 phòng ngủ dành cho cặp đôi hay đơn lẻ không gia đình, và 1 căn đặc biết thiết kế dành cho người khuyết tật với các đường di chuyển hỗ trợ dễ dàng. ..

 Tất cả đều có nhà tắm bếp phòng khách, có TV Foxtel, máy điều hòa 2 chiều, và tường chống nhiệt lẫn cách âm... Trangthiết bị nội thất đầy đủ.

 Tất cả đều có tittle riêng biệt, bạn có thể mua hết và tái bán lại riêng lẻ nếu muốn v.v... Nhưng tại sao phải làm vậy? Qua lưu trữ theo dõi kinh doanh trong 4 năm qua, lượng khách sử dụng biệt thự nghĩ dưỡng luôn tăng không bao giờ sụt... Đây là một cơ hội lý tưởng để vừa kinh danh vừa nghỉ theo phong cách.

 Trời...!  Nếu quý bạn thích thù các điều trên thì phải nói chuyện với ai đây? Với tui chứ ai:

Nick Seelt, số cầm tay 0408 324 768 hoặc số bàn (08) 8854 4142. Nếu bạn có ý định đến các biệt thự này nghỉ vài ngày để quan sát kiểm tra xem kinh doanh của chúng tôi như thế nào.... Chúng tôi dành ưu đãi đặt biệt giảm $75 / mỗi đêm để hân hoan đón mừng quý bạn đến thăm viếng.

Tôi  rất thich thú được cơ hội trình bày tất cả đến các bạn về khu Biệt Thự Nghỉ Dưỡng tuyện với này.

你明白了什麼,為什麼?

2000年和3000一個星期之間的收入。和生活方式死的。
為什麼可以?

這純粹是因為我的妻子和我都近80歲了。如果它是一個幫助,我們準備購買資金在3.9%的60萬存款。

下面是關於別墅的事實...。

你將生活在一個美麗的海濱度假勝地僅有3.5小時阿德萊德的車程。

你將生活在一個美麗的社區與一個偉大的酒吧,雜貨店,附近一流的餐館。您將在著名的海灘就像Pondalowie享受全年捕魚和潛水在純淨的水域,以及衝浪。而這個...只是付出什麼少量的牌照費,趕上自己的小龍蝦!
你將生活4.5kms從英尼斯國家公園有25萬人次,並即將有超過$5米花在了大規模的重新開發。該公園提供了美麗的叢林步行群眾之中原生植物和動物,以及一個燈塔,船的殘骸,以及一個完整的先驅採礦小鎮,正在重新裝修的政府。


你會是獨立,自僱人士,以及總共四五個小時,每天最多工作可能。你一天主要由接聽電話930和600pm之間和清潔的別墅。有了手機,你每天來自全國各地的所有人口各種各樣的客戶端的,由設在新南威爾士州和布里斯班2呼叫中心產生需要5到10的預訂。這些呼叫中心致力於為您提供新的客戶。我很高興地告訴你他們是如何成功的。而且不要忘了回頭客。

清洗通常只需要不到2小時,不超過打掃一下你自己的家幾次,每天等著您!或者,如果你願意,我們有當地承包商做的全部或分擔負載。對剩下的時間裡,你可以放鬆,或者如果你是一個園丁和雜役,然後有很多讓你感興趣的周圍有我們所有的原生花園的別墅,只是慢條斯理,做一般的小修。
該別墅由8自足的度假屋專門從事折扣3夜假期住宿。在過去的9個月預訂已超過80%,並在未來3個月的遠期訂單是真正強大而穩定,儘管天氣寒冷。我很高興向你展示實際的數字。

兩個別墅有一間臥室,和其他六別墅各有兩間臥室帶獨立的衛生間,標準的廚房,再加上一個大型開放式的生活空間。所有的別墅都隔音,有Foxtel電視,逆循環冷氣,雨水,和主電源由它產生足夠的收入,以接近收支平衡一個56板太陽能系統的支持。每棟別墅都被耐火澳洲標準,所有的別墅設施齊全,並配備了可容納多達5人。兩個別墅有坡道和一個別墅完全建立為殘疾客人。每幢別墅都擁有獨立的社區冠軍,所以你甚至可以賣給他們單獨關閉,並減少你的初始費用。但是,為什麼你會嗎?它是這樣一個整潔的小企業僅僅是,有超過4年的交易歷史來證明它的方式。最重要的是,你可以在我的電腦屏幕上看到,確有在過去的4年是增長逐月。

哎呀......誰聯繫來?我,尼克Seelt,在手機上0408 324 768或固定電話(08)8854 4142(請講英語)。我們有一個特別的折扣逗留75一晚的有關方面來檢查我們。我很想有機會告訴你這一切。

AWARD WINNING FARM FOR SALE -$1,555,000
Property Address

'...high standard of food is evident in mains like Macleay Valley rabbit and ricotta' (The Australian Good Food Guide)
'...the assiette of farmed Macleay Valley rabbit in liquorice sauce is a masterpiece of subtlety' (The Sydney Morning Herald Good Food Guide)
'...The rabbits cooked on MasterChef come from Macleay Valley Rabbits near Kempsey' (The Sun-herald)

These are just a few of the reviews relating to the quality of the product that is farmed on this property.
The property consists of 28 acres of the rich Macleay Valley farming land. Located on the property is a 3 bedroom modern home which has an open plan dining and family area, with a large entertainment area beside the in ground pool.
The house contains a well equipped modern office to run the thriving and awarding winning farmed rabbit business.

Also established on the property is a NSW Food Authority approved abattoir which is utilised to process in excess of 500 farmed meat rabbits per week. Two large temperature controlled and vermin proof sheds which are 30m x
40m & 30m x 20m provide a safe environment to nurture and grow the farmed rabbit. Ample water is located on the property with a large dam and numerous water tanks which catch some of the 1200mm of rain which falls annually. The storage of forage is covered by the 4 silos which hold over 48 tonne of rabbit feed.
With established markets in Sydney at butchery wholesalers and quality restaurants the new owners will have an immediate income producing venture.
Call now for an inspection !!

 Additional Details

Bedrooms 3
Bathrooms 2
Car Parking Lock Up Garage
Car spaces 3
Land Size 11.58ha
Local Council Kempsey Shire Council
Rates 1000
Ref tnw273

 Agent

Darren Winkler
m: 0407152354 (English Speaking)

e: sales@mccormackrealestate.com.au

出售 - 1555000美元

物業地址

“......高標準的食品是像谷馬克利兔和乳清電源明顯”(澳大利亞美食指南)
“......馬克利養殖兔子谷甘草汁的assiette是精妙的傑作”(悉尼先驅晨報美食指南)
“......熟主廚的兔子來自麥​​克雷兔谷附近肯普西'(太陽先驅報)

這些都只是一些有關對產品的養殖是這個屬性對質量的評論。
該物業包括28畝的豐富馬克利谷耕種土地。位於酒店是一家三居室現代家居裡面有一個開放式的餐廳和家庭區,與地面泳池旁的大型娛樂區。
房子包含一個​​設備齊全的現代化辦公運行的蓬勃發展,並贏得獎勵兔養殖企業。

另外關於建立財產是被用於超過每週500養殖肉兔的加工新南威爾士州食品管理局批准的屠宰場。兩個大的溫度控制和害蟲雞舍證明這是30米x40米&30米x20米提供一個安全的環境,培育和壯大了養殖兔子。充足的水分是位於酒店與大型水壩和眾多的水箱其捕捉一些雨水的1200毫米,每年下降的。飼料的儲存涵蓋4孤島佔據著超過48噸的兔飼料。
與成熟市場在悉尼屠宰場批發商和高檔餐廳的新業主將有立竿見影的創收企業。
現在呼籲檢查!

 
其他詳細信息
3間臥室
浴室2
車位鎖車庫
車位3
土地面積11.58公頃
地方議會肯普西郡委員會
價格1000
參考tnw273

Darren Winkler
m: 0407152354
e: sales@mccormackrealestate.com.au


M:0407152354 (English speaking)
E:sales@mccormackrealestate.com.au

Trang Trại Macleay Valley
 
Tổng quan:
Nhà 3 Phòng ngủ
2 Phòng vệ sinh
1 Lock Up Garage
3 chỗ đậu ngoài garage
Diện tích đất 11.58ha
Hội đồng địa phương Kempsey
Rates 1000
Trang trại gồm 28 mẫu Anh đất nông nghiệp tại vùng Macleay Valley giàu có gần trục lộ Pacific Highway giữa biên giới Queensland và NSW. Trong trang trại là một ngôi nhà hiện đại 3 phòng ngủ trong đó có một khu vực ăn uống và phòng sinh hoạt gia đình với không gian mở. Cùng khu giải trí ăn uống ngoài trời cạnh bên hồ bơi.

Ngôi nhà có một văn phòng hiện đại được trang bị tốt để làm việc quản lý cho doanh nghiệp nuôi thỏ đang phát triển mạnh. Từng được khen tặng và trao giải thưởng.

Ngoài ra trong trang trại này còn có thêm lò mổ được cấp phép bời cơ quan thẩm quyền NSW Food Authority đã được phê duyệt đã được sử dụng để xử lý hơn 500 thỏ thịt nuôi mỗi tuần.          
Hai nhà kho với diện tích 30m x 40m và 30m x 20m có hệ thống kiểm soát nhiệt độ lớn và sâu bọ, hệ thống lọc và cung cấp một môi trường an toàn để nuôi dưỡng và phát triển việc nuôi thỏ. Nước ưu tiên cho nuôi trồng nằm trong trang trại với một con đập lớn và các bể chứa nước cùng lượng nước 1200mm mưa rơi mỗi năm. Việc lưu giữ thức ăn gia súc được bao phủ bởi 4 silo để giữ hơn 48 tấn thức ăn thỏ.

Với thị trường đã có tại Sydney trong việc mua sỉ từ trang trại chăn nuôi thỏ và dây chuyền xẽ thịt tươi cung ứng cho nhà hàng mà trang trại này đang có... Bảo đảm chủ mới sẽ có lợi tức qua sản xuất ngay lập tức.
Xin gọi cho:
Darren Winkler
m: 0407152354
e:
sales@mccormackrealestate.com.au
Xem thêm chi tiết tại : https://www.ozgoodbusinessforsale.com/
Để có thêm thông tin và để sắp xếp đến xem và kiểm tra sinh hoạt kinh doanh thích thú mê hồn của trang trại này

Đại lý
Darren Winkler
m: 0407152354
e: sales@mccormackrealestate.com.au

                    Far North Queensland Cattle / Small crop Property,
 
613 acres or 248.326 ha, has 4 titles
 

Far North Queensland Cattle / Small crop Property,

613 acres or 248.326 ha has 4 titles,

6 Kilometers of permanent river boundary, and bordered on World Heritage and State Forest, Undulating from river flats to hills,

Rainfall approx 3000mls

Just kilometers from 2 schools, post office, newsagency, police,

ambulance, butcher, hotel, garage, sporting facility,

close to beach, 2hours to Cairns 3 to Townville.

Presently agisting cattle for 1 year, longer if required

Very private and easy access.

2 million ono

Email,kiely122@bigpond.com

Ph,0740933910 mob0438451798

Ph,0740933910 mob0438451798 (English speaking)

Far North Queensland trang trại gia súc và bất động sản

613 mẫu Anh hoặc 248,326 ha, có 4 bằng khoán đất (4 titles)

Một giòng sông xuyên qua đất farm dài 6 km, nước mạnh suốt bốn mùa vĩnh viễn chưa từng bị khô

Giáp ranh với vùng di sản thế giới và lâm nghiệp của nhà nước.

Cư dân sống nhấp nhô từ bờ sông lên đến ngọn đồi .

Lượng mưa khoảng 3000mls

Chỉ cách vài cây số là đến 2 trường học, bưu điện, tiệm bán báo, cảnh sát, trạm xe cứu thương, tiệm thịt, khách sạn, parking, và các cơ sở thể thao,

Gần bãi biển, chỉ cần 2 giờ để đến Cairns 3 giờ là đến Townville.

Hiện tại đang cho tuê nuôi gia súc cho 1 năm, có thể lâu hơn tùy yêu cầu.

Vùng trang trại rất riêng biệt và dễ tìm đến.

Bán 2.000.000 hoặc thương lượng gần số này. Xin liên hệ:

Email, kiely122 @ bigpond.com

Ph, 0740933910 mob/sms 0438451798 (English speaking)

 远北昆士兰牛/作物物业

613英亩248.326公顷有4个冠军,

6公里永久河界,并

毗邻世界遗产国家森林

河流单位起伏的山丘

降雨3000mls

只是公里,从2所学校邮局,通讯社警察,

救护车屠夫,酒店,车库,体育设施

靠近海滩2小时凯恩斯3 Townville

目前由如有需要占用1年

非常私人和容易获得

$2000000小野

电子邮件kiely122@ bigpond.com

pH值0740933910暴徒/短信0438451798
(English speaking)

 

 LOOK! Investment of a Lifetime - Whitsundays, Queensland.

Close to Great Barrier Reef & Islands. 164 Acres of flood free prime land with water views & hills at rear. (Other side of road is resort land bought for $32M. Resort about to undergo $4.5 Billion expansion)

This land will increase in value quickly in short time.

Large shed 18Mtr x 12Mtr - Factory set up for demountable building

business.For more info Ph. +61 429726220 or

Email: nqsupercool@bigpond.com

 Demountable Business for Sale

Midge Point, in the Beautiful Whitsundays, Queensland

 We build them from ground up, using cool room panelling – self insulating

Built to customer needs  - e.g. self contained living for granny flats/teenage retreats, office, storage, crib huts for mining industry, accommodation units for cattle stations/farms etc. On 164 Acres of flood free land, fully fenced

House with 2 bedrooms, office, fully screened and large screened verandah

Established gardens, mango, banana and fruit trees

House yard separated from shed yard and rest of property

Agist cattle or horses on rest of property, 2 dams

Investment opportunity plus here!!  Subdivide or relax

3 minutes to Laguna Quays Resort and Marina with boat ramp

Proposed international airport across the road from land, runway already cut in. Its only a matter of time before it goes ahead AND they will need this property to complete the project.  So this is ideal  investment.

Business could be moved to back of block if this goes ahead

Good beaches, fishing, crabbing, prawning. Close to Whitsunday Islands

12 mins to Proserpine airport

Free primary school bus to Bloomsbury State School

High school bus to Proserpine

Few minutes to local Tavern

No damage to shed or house in Cyclone Ului in March 2010

 

Phone Neil 0429 726 220

Xin xem! Cơ hội đầu tư trọn đời tại bang Queensland - Australia. Vị trí tuyệt vời tại khu vực du lịch biển đảo Whitsundays, bang Queensland. Gần Great Barrier Reef và các nhóm đảo nổi tiếng của Úc.

Diện tích 164 mẫu tây, thuộc vùng không lũ lụt, với cảnh quan của nước và đồi núi ở phía sau.

Bên kia đưòng lộ hiện là khu resort nghĩ dưỡng đã được mua với giá 32 triệu, đang xây dựng nằm trong dự án vùng mở rộng trị giá $4.5 tỷ.

Vùng đất này sẽ tăng nhẩy vọt trong thời gian nhanh chóng.

Trong đất farm tuyệt vời này có luôn  nhà ở với vườn cây ăn trái & rau quả nhiệt đới, phòng kho dụng cụ, bể chứa nước và hai đầm nước quanh năm. Cộng thêm một nhà xưởng lớn 18 x 12 mét  loại xây dựng theo cách tháo ráp.  Toàn đất có rào bao cách biệt riêng.

Xin gọi: Ph. +61 429726220 hoặc
Email: nqsupercool@bigpond.com

Để biết thêm thông tin

Bán nhanh chóng, ghi nhận bất cứ giá nào

Midge Point, trong Whitsundays Beautiful, Queensland

Được xây dựng từ đất nguyên sơ theo yêu cầu của người mua. Có phòng lạnh - máy điện. Nhà ở 2 phòng tiện nghi trong trang trại và Granny Flat với tiện nghi khép kín.

 

Khu vực văn phòng, nhà xưởng, phòng kho, phòng dụng cụ, chuồng gia súc v.v... và trang trại cây ăn trái nhiệt đới với 2 đầm nước


Trên 164 mẫu đất vùng thống kê không ngập lụt. Nhà cứ trú  đang cho hoa lợi từ xoài, chuối và cây ăn quả nhiệt đới.

 

Cơ hội đầu tư trọn gói hoặc chia nhỏ từng phần Chỉ 3 phút là tới Laguna Quays Resort and Marina với thuyền dốc.


Sân bay quốc tế đã đề xuất thực hiện chỉ  là vấn đề thời gian. Vùngbiển lý tưởng cho du khách câu cá, bắt cua, prawning.

 

Gần quần đảo Whitsunday, 12 phút đến sân bay Proserpine
Miễn phí xe buýt trường học tiểu học đến trường công lập Bloomsbury. Xe buýt trường trung học để Proserpine
Vài phút đến nhà hàng quán bia địa phương.


Nhà và các loại phòng kho, còn nguyên vẹn tiện nghi chỉ mới xây dựng từ tháng 3 năm 2010

Điện thoại Neil 0429 726 220. Để biết thêm.

 

可拆卸業務出售

蠓點,在美麗的降靈群島,昆士蘭州

我們從根本上建立他們,用涼爽的房間鑲板 - 自我絕緣
內置客戶的需求 - 例如自包含的居住單位老太/十幾歲的務虛會,辦公,倉儲,嬰兒床小屋採礦業,住宿單位為牛站/場等
在164英畝的洪水自由的土地,充分圍欄
有兩間臥室,辦公室,完全屏蔽和篩選的大陽台的房子
建立花園,芒果,香蕉和果樹
從棚院子裡和其餘財產宅子裡分離
Agist的財產,2大壩休息牛或馬
投資機會在這裡加!細分或放鬆
3分鐘拉古納碼頭度假村和遊艇與博特蘭普
建議對面土地馬路的國際機場,跑道已經削減研究。它的時間只是遲早的事才向前走,他們就需要這個屬性來完成該項目。因此,這是理想的投資。
企業可移至背塊,如果這向前走
良好的海灘,釣魚,捕蟹,prawning。靠近聖靈群島
12分鐘到機場普羅瑟派恩
免費小學生校車布盧姆斯伯裡州立學校
高校車普羅瑟派恩
幾分鐘當地酒館
不破壞2010年3月棚或家中氣旋Ului

尼爾電話0429 726 220
RESIDENTIAL LAND HANDOVER

2 lots of residential land located on good position at Harvest Home Road Wollert, Melbourne. This is a developing suburb in Melbourne Fish Market and Vegetable Market in Melb / Victoria. Investing in this residence area, certainly property market will rise up in near future. Due to health condition, the handover providing by the owner at a good price. Lot 1 worth 210,000, with 10% deposit needs. We already down 21,000, now handover only 16,000 (less 5000 on deposit price). Lot 2 worth 205,000, now handover available at 15.500 (less 5000 on deposit price). Please call Huu (Hugh Lee) by number: 0411 365 616  in English or Vietnamese. Please do not email as it wont be checked. Thanks

SANG TAY ĐẤT XÂY NHÀ

Sang lại 2 lô đất khu Harvest Home Road Wollert. Đây là một khu rất phát triển tại Melbourne Fish Market và Veges Market ở Melb/Victoria. Đâu tư về cư trú tại đây chắc chắn tương lai giá nhà sẽ tăng cao. Vì sức khỏe cần sang gấp điều kiện dễ dàng. Lô 1 trị giá $210,000, đã đặt cọc $21,000 sang lại $16,000, chịu lỗ 5 ngàn. Lô 2 trị giá 205,000, Đã đặt cọc 20,500, sang lại $15,500 chịu lỗ 5 ngàn. Xin gọi cho anh Hữu (Hugh Lee) bằng số: 0411 365 616 (English Vietnamese.)

有可供2手住宅用地位於在收穫首道Wollert,墨爾本良好的位置也。這是一個發展中的郊區,在墨爾本魚市場和蔬菜市場MELB/維多利亞。投資在此居住面積,肯定樓市將會奮起,在不久的將來。由於健康狀況,切換由業主以優惠的價格提供。 1很多值得21萬,其中10%的定金需求。我們已經下跌$21,000,現在是可用的切換僅$16000(減少5000存款價格)。地塊2值得$205,000,現已移交於$15.500(存款價格減去$5000)。請致電HUU(李國修)英語或越南語0411365616。請不要發送電子郵件,因為它不會被檢查。謝謝

 Farmland Business for Sale

 Farm Land Business for Sale

Rye Park NSW

 

Vùng Rye Park gần Yass cách Cabramatta 300km, 94.5 acres (36.42 mẫu),  gồm 3 lot, có đầm nước và nguồn nước mạch, thích hợp cho chăn nuôi hay trồng trọt, gần cơ sở làm thịt gà tây. Farm có luôn máy cày, dàn cày, bàn cắt cỏ máy excavater + container và bồ chứa 22 ngàn lít nước. Bán $230K thương lượng.

Gọi Linh 0469 928 128

Farm Land Business for Sale

Rye Park NSW

 

Rye Park area near Yass - 300km from Cabramatta , 94.5 acres (36.42 hecta), 3 lots, with water dam in the land, suitable for breeding or cultivation, near the factory supplied Turkey. Farm equiments including bobcat, lawn mowner, excavater and containers - water tank contained of 22 thousand liters of water.

Price  $230K negotiations.

 Call Linh 0469 928 128

農場土地出售業務

黑麥公園NSW

 

守望公園附近的亞斯卡市300公里,94.5英畝(36.42英畝),3手,沼澤和水電路,適合養殖或種植,在基地附近的火雞。農場一直舉辦犁,犁,切草你的容器

excavater,包含22萬公升的水。銷售$230K談判。

精神,請致電 0469 928 128

Featured Products