-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

CLEANING BIZ & SERVICES

Laundry in Bondi Beach for Sale - Half Price ! 

$68,000 Bondi Beach NSW

Face to Bondi Beach, this laundry is the only one laundry in this area approved by city council. With customers of local residences, businessmen, companies and overseas tourists, it's a good business with great potential growing. We can provide pick up, repair and changing clothing, dry cleaning service. Usually the turnover is $12,000 per month. Places for 10 washing machines and 5 tump dry machines. Can instal coin machine for DIY service. It's near the transportation, and can free park on side street for 2 hours. New 5x5 lease just started. We have to sale it because of lacking of manpower and family issue. We're willing to sale it at very low price for quick deal. Prefer walk-in-walk-out price.  Now we've cut off the price as low as $68,000. Hurry to get it. Genuine buyers, please call / text May on 0451 071 912 or 0406 148 122 or lishazh@gmail.com


Sang tiệm giặt - Chỉ nửa giá

$68,000 Bondi Beach NSW

Đối diện với Bondi Beach, tiệm giặt là này là nơi duy nhất giặt ủi ở khu vực này được hội đồng thành phố chấp thuận. Với khách hàng của cư dân địa phương, doanh nhân, công ty và khách du lịch nước ngoài, đó là một doanh nghiệp tốt với tiềm năng phát triển lớn. Chúng tôi có thể cung cấp nhận, sửa chữa và thay quần áo, dịch vụ giặt khô. Thông thường doanh thu là 12.000 đô la mỗi tháng. Nơi để 10 máy giặt và 5 máy sấy khô. Có thể máy install coin cho dịch vụ DIY. Nó gần phương tiện giao thông và có thể đỗ xe miễn phí trên đường phụ trong 2 giờ. Cho thuê 5x5 mới bắt đầu. Chúng tôi phải bán nó vì thiếu nhân lực và vấn đề gia đình. Chúng tôi sẵn sàng bán nó với giá rất thấp để giao dịch nhanh chóng. Chỉ bằngvới giá trị các thiết bị. Bây giờ chúng tôi đã cắt giảm giá thấp nhất là $68.000. Nhanh lên để có được nó. Vui lòng gọi hay text 0451 071 912 hoặc 0406 148 122 hoặc email lishazh@gmail.com


洗衣店半价出售!

东区Bondi Beach著名旅游区洗衣店,面向大海,近公交车站,旁边街道可免费停车2小时,此为本地区唯一市政厅批准可开的洗衣店。顾客有当地居民,商务人员,公司及海外游客。经常有上门取货,改衣及干洗服务。营业额大约每月一万二。可放10台洗衣机5台甩干机,可安装自助投币洗衣机。新的5+5租约。由于家庭原因及缺少人手,现以半价六万八出售,一口价(可议,如能迅速成交)。诚意买家请联系May on 0406 148 122 或电邮lishazh@gmail.com

Domestic & Strata Cleaning Business for Sale

$300,000 – Sydney NSW

Family Owned Business Pty Ltd (F.O.B) has been servicing a growing number of private and commercial clients since 2006. It is based in Sydney and covers the housekeeping needs of many busy families, as well as the Strata cleaning needs of multiple large Buildings across the city. It has been operated by 1 family that is now moving overseas, the business comes with staff that can be retained or removed but all staff are diligent and provide a high quality of service. All clients are familiar with the staff and the work they do and are very pleased with the outcome, the current owners are happy to keep working as you transition into the business. F.O.B. currently service over 15 residential customers, including the first 2 customers that have been with the business since the first day. 5 strata buildings with a potential of high growth as the strata manager has over 50 buildings. The business currently has over 100 hours of work a week across all staff.

The business turnover exceeds $200,000 a year with minimal expenses for equipment or operations. Please call / text 0437 277 866 (English)


Dịch vụ vệ sinh nội bộ và quản lý căn hộ

300.000 đô la - Sydney NSW


Family Owned Business Pty Ltd (FOB) đã phục vụ số lượng khách hàng tư nhân và thương mại ngày càng tăng kể từ năm 2006. Trụ sở tại Sydney và đáp ứng nhu cầu dọn phòng làm vệ sinh cho nhiều gia đình cư sống trong căn hộ nhưng bận rộn, cũng như nhu cầu dọn dẹp gia công cho Strata Quản Lý căn hộ của nhiều chung cư lớn trên khắp thành phố. Nó được điều hành bởi 1 gia đình hiện đang chuyển ra nước ngoài, doanh nghiệp đi kèm với các nhân viên có thể được giữ lại hoặc loại bỏ, nhưng tất cả các nhân viên đều siêng năng và cung cấp chất lượng dịch vụ cao. Tất cả khách hàng đều quen thuộc với nhân viên, và công việc họ làm, và rất hài lòng với kết quả, chủ sở hữu hiện tại rất vui khi tiếp tục làm việc khi bạn chuyển sang kinh doanh. F.O.B. hiện đang phục vụ hơn 15 khách hàng dân cư, trong đó có 2 khách hàng đầu tiên đã đồng hành cùng doanh nghiệp kể từ ngày đầu tiên. 5 tòa nhà chung cư có tiềm năng phát triển cao khi người quản lý chung cư có hơn 50 tòa nhà. Doanh nghiệp hiện có hơn 100 giờ làm việc một tuần trên tất cả các nhân viên. Doanh thu kinh doanh vượt quá 200.000 đô la một năm với chi phí tối thiểu cho thiết bị hoặc hoạt động. Vui lòng gọi / nhắn tin 0437 277 866 (tiếng Anh)


國內和地區業務出售

$300,000 - 悉尼新南威爾士州

Family Owned Business Pty Ltd(FOB)自2006年以來一直為越來越多的私人和商業客戶提供服務。它位於悉尼,涵蓋許多繁忙家庭的家務需求,以及多個大型建築物的Strata清潔需求。市。它由1個家庭經營,現在正在海外移動,業務人員可以保留或移除,但所有員工都勤奮,並提供高質量的服務。所有客戶都熟悉員工和他們所做的工作,並對結果非常滿意,現有業主很樂意在您轉型為業務時繼續工作。製品離岸目前為超過15個住宅客戶提供服務,包括自第一天起開始經營業務的前2個客戶。 5層建築具有高增長潛力,因為分層經理擁有50多座建築。該公司目前每週在所有員工中工作超過100小時。每年的營業額超過20萬美元,設備或運營費用最低。請致電/文本 0437 277 866(英文) 

ASAP Pressure Cleaning & Softwash Business for Sale

$27,500 Negotiable Tugun Gold Coast QLD

ASAP Pressure Cleaning and Softwash Services, A Gold Coast & Tweed Coast established Business is up For Sale due to Medical reasons with the owner/operator.

The Business is set up to cover all aspects of external cleaning.

You have the power of high water pressure for those jobs that need the force of a HONDA GX 390 - is capable of 4800psi max pressure and has a 21Ltr per minute Italian pump that WILL get the job done

Also attached to the trailer is a 100Ltr Chemical Tank with a 12v 60psi 20Lpm pump and battery that is charged with a Anderson plug charging the battery whilst driving.

A 50 Mtr reel of high grade chemical hose for those gentle Softwash cleans were the chemicals will do the work for you, after the chems have done the work we rinse the area clean with fresh water.

There is a 30Mtrs high pressure reel and 30 Mtrs of 6000psi non marking high pressure hose, there is also 3 x 10Mtr add on sections of high pressure hose, for those jobs were it just dont reach.

Alterations & Dry Cleaning

$120,000 Negotiable – Belconnen ACT

After 15 years in this clothing Alterations business sadly it is time to sale. Best location in Westfield Shopping Centre ACT, we also provide Dry Cleaning Services. Lots of lovely regular customers and great income. For all the information you can call or text Jawad on 0434 219 972 (English)


Sau 15 năm kinh doanh sửa chữa quần áo & giặt khô… Điều đáng buồn nhất là đến lúc phải bán. Vị trí tốt nhất trong Trung tâm mua sắm Westfield tại ACT, Rất nhiều khách hàng thường xuyên đáng yêu và thu nhập lớn. Để biết tất cả thông tin bạn có thể gọi hoặc nhắn tin cho Jawad theo số 0434 219 972 (tiếng Anh)


改造和干洗

120,000美元面议 -  ACT Belconnen

经过15年的这项服装改造业务可悲的是,现在是时候出售了。 Westfield购物中心ACT的最佳位置,我们还提供干洗服务。 很多可爱的常客和丰厚的收入。有关所有信息,您可致电或致电Jawad电话:0434 219 972(英语)
Alterations and Dry Cleaner

Established 13 years and in a great location.

Drycleaning is contracted out.. Very easy to run.

In premiere shopping centre in the preston area.

We have 8 machines inc button hole.

We also do the suits for the stores here .

Very profitable and well suited for husband/wife. Family arrangement.

 Sale price k220 inclusive gst.

T/0 on further discussion

Contact Quyen on 0422894348


Giặt khô & sửa chữa quần áo…

Thành lập 13 năm và ở một vị trí tuyệt vời.

Drycleaning là hợp đồng ra .. Rất dễ dàng để điều hành

Vị trí tốt, ngay trung tâm mua sắm đầu tiên trong khu vực Preston VIC.

Chúng tôi có 8 máy inc nút lỗ.

Chúng tôi cũng làm những bộ quần áo cho các cửa hàng ở đây.

Rất có lợi nhuận và rất thích hợp cho gia đình chồng / vợ cùng làm. Vì lý do gia cảnh cần sang bán lại dễ thương lượng. Giá bán $220,000 bao gồm GST - T / 0 sẽ được thảo luận thêm. Liên hệ với Quyền 0422894348


改變和乾洗。

成立13年,地理位置優越。

乾洗是外包的..非常容易運行。

在普雷斯頓地區的首映購物中心。

我們有8台機器的按鈕孔。

我們也在這里為商店做西裝。

非常有利可圖,非常適合丈夫/妻子。 家庭安排。 銷售價格220k包含GST - T / 0進一步討論

聯繫Quyen – 0422 894 348 
Commercial Laundry 
$$$$ Sydney NSW

Long established busy Commercial Laundry, located in Sydney area. Excellent long term, large loyal customer base across Sydney metropolitan area. Servicing restaurants as well as other businesses. Very consistent turn over. Family owned and run for over 30 years. Sale includes all machinery, a delivery van and a very large stock of table linen. Located in a well set up factory unit, which is also available for sale. Contact Sean for further details Mob 0422 977 334 Email diamond.laundry@bigpond.com.au
Giặt ủi Thương Mại – Thành lập lâu kinh doanh tốt, hiện đang đông khách tại Sydney. Phục vụ mối cho các nhà hàng & doanh nghiệp. Gia đình sở hữu và điều hành hơn 30 năm. Bán bao gồm tất cả các máy móc, một chiếc xe tải giao hàng và một kho khăn trải bàn rất lớn. Mặt bằng là một hãng với tiện nghi tốt đẹp, cũng được rao bán luôn nếu cần mua chung.  Liên hệ Sean để biết thêm chi tiết Mob 0422977334 Email diamond.laundry@bigpond.com.au
出售 - 商業洗衣店長期建立繁忙的商業洗衣店,位於悉尼地區。 悉尼大都市區擁有優秀的長期,忠誠的客戶群。 服務餐館以及其他業務。 非常一致的翻身。 家族擁有並經營超過30年。 促銷包括所有機器,送貨車和大量的桌布。 位於一個設備齊全的工廠單位,也可以出售。 有關詳細信息,請聯繫Sean Mob 0422977334電子郵件diamond.laundry@bigpond.com.au

Drycleaner & Laundromat

$$$ Neg Northern Beaches NSW

Northern Beaches Drycleaner & Laundromat – Avalon Family owned Drycleaning business for 27 years, this dynamic business has a very solid customer base in an affluent area. Boasting the largest retail Drycleaning shop area on the upper Northern Beaches, the business is well equipped to handle large volumes of retail and commercial trade. Equipment is too numerous to list in this advertisement however in short the business has: - 2 x Drycleaning machines - 1 x Professional Shirt Press - 3 x Commercial Washing Machines (30kg’s for one) - 1 x Deluxe Sized Commercial Dryer - 3 x Commercial Presses - 5 x Commercial Dryers for Shop front - 7 x Commercial Washing Machines for Shop front - 1 x Commercial Boiler - And much more The business has commercial contracts and a huge local customer base. Long lease available. The owner is wishing to retire after many years of enjoying this successful business. POA. Please contact Charles on: - 02 9979 6774 -info@oceanviewca.com.au

Northern Beaches Drycleaner & Laundromat - Avalon Kinh doanh gia đình đã 27 năm, khách hàng rất vững chắc trong một khu vực giàu có. Chung quanh nhiều. Đây là một cửa hàng  Drycleaning bán lẻ lớn nhất trên vùng Northern Beaches. Trang thiết bị đầy đủ cho một shop làm Drycleaning gổm - 2 x Drycleaning máy - 1 x Professional Shirt Press - 3 x máy giặt dành cho thương mại (30kg cho m mẻ) - 1 x Deluxe Sized, máy sấy - 3 x - 5 x máy sấy cho cửa hàng phía trước - 7 x máy giặt cho cửa hàng phía trước - 1 x lò hơi - Và nhiều các thiết bị linh tinh nữa. Hợp đồng cho thuê lâu dài, chủ cần nghỉ hưu sau nhiều năm kinh doanh thành công này. Cho giá đề nghị nếu bạn muốn mua Xin gọi / nhắn tin với Charles: - 02 9979 6774 - hoặc info@oceanviewca.com.au

Northern Beaches DrycleanerLaundromat - Avalon這家充滿活力的公司擁有27年的干洗業務,在富裕地區擁有非常穩固的客群。 該公司擁有北部上游海灘上最大的零售店Drycleaning店鋪,能處理大量的零售和商業貿易。 設備太多,無法在此廣告中列出,但簡而言之,業務包括: - 2台乾洗機 - 1台專業襯衫壓機- 3台商用洗衣機(30千克一台) - 1台豪華型商用烘乾機 - 3台商用壓力機 - 用於商店前端的5個商用烘乾機- 用於商店前面的7個商用洗衣機 - 1個商用鍋爐 - 以及更多該企業擁有商業合同和龐大的本地客群。 長期租賃。 業主希望在享受這項成功的業務多年後退休。POA 請聯繫Charles - 02 9979 6774 -info@oceanviewca.com.au

Bebrite Cleaning Franchise

$18,000 Neg. – Sydney, Wollongong, Illawarra NSW

Profitable & Long Established Cleaning Business. Located in Wollongong! All the hard work has already been done, just walk in and start earning money straight away with your own Cleaning Franchise. Fantastic mixture of commercial and residential customers. More than 25 new customers every week. This business would suit a couple or family ensuring maximum return on investment, or with such great profits could be run under partial management with part-time owner involvement. Full training, equipment and support included in the purchase price. All serious offers considered. Please call / text Pankaj 0449 863 870 (English)

Bebrite Cleaning – Thương Hiệu Nhượng Quyền

$18.000 - Sydney, Wollongong, Illawarra NSW

Kinh doanh , vệ sinh làm sạch hiện đang có lợi nhuận & đã làm lâu ngày hiện hoạt động tại Wollongong! Tất cả các công việc khó khăn đã được thực hiện, chỉ cần vào và bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức với Franchise làm sạch & vệ sinh của riêng bạn. Số lượng tuyệt vời của khách hàng thương mại và dân cư. Hơn 25 khách hàng mới mỗi tuần. Doanh nghiệp này sẽ phù hợp với một cặp vợ chồng hoặc gia đình đảm bảo lợi tức đầu tư tối đa, hoặc với lợi nhuận lớn như vậy có thể được quản lý một phần với sự tham gia của chủ sở hữu bán thời gian. Đào tạo đầy đủ, thiết bị và hỗ trợ bao gồm trong giá mua. Tất cả các đề nghị nghiêm túc đều được xem xét. Vui lòng gọi / nhắn tin Pankaj 0449 863 870 (tiếng Anh)

Bebrite清潔特許經營

18,000 Neg。 - 悉尼,臥龍崗,伊拉瓦拉新南威爾士州

有利可圖的長期清潔業務。 位於臥龍崗! 所有的努力工作都已經完成,只需走進去,就可以用自己的清潔專營權直接賺錢。 商業和住宅客戶的奇妙混合。 每週超過25個新客戶。 這項業務適合一對夫婦或家庭, 確保最大的投資回報,或者如此豐厚的利潤可以在兼職所有者參與的部分管理下運行。 購買價格中包含全面的培訓, 設備和支持。 考慮所有嚴肅的提議。 請致電/發送電子郵件 Pankaj 0449 863 870(英文)

A Reputed Cleaning Franchisee for sale with Guaranteed Income

$25,500 Negotiable  - Ivanhoe VIC

Be a boss of your own company and achieve your dreams of being a business owner with a Well established business with good clintele portfolio generating $5000 plus every month is for sale. This daytime business is suitable for Individuals, couples, or existing entrepreneurs who is expanding their income portfolio. This business is highly suitable for couples with kids as your work finishes before 3pm. You will be spending on an average 5-6 hrs per day for this business and can focus on your other business or job with this business. Believe it or not no other business/work in Australia generates $5000 with only 5-6 hrs of day commitment. Finally this business has an backup of guaranteed income for 2 yrs which means if you loose any clients wthin 2 yrs franchisee company will pay you for the income loss till they get you a new client and all this peace of mind for an well established income generating business comes only for $25500. Selling this business as moving overseas. Please phone / text Bhushan 0469 613 289 

Cơ hội để tự làm chủ chính mình và đạt được ước mơ từ điều hành doanh nghiệp nhỏ. được thiết lập tốt với danh mục đầu tư khách hàng quen tạo  tạo ra 5.000 đô la mỗi tháng doanh thu. Hoạt động kinh doanh ban ngày này phù hợp với cá nhân, cặp vợ chồng, hoặc các doanh nhân hiện đang mở rộng danh mục đầu tư. Kinh doanh này rất thích hợp cho các cặp vợ chồng với trẻ em khi công việc của bạn kết thúc trước 3 giờ chiều. Bạn sẽ được chi tiêu trung bình 5-6 giờ mỗi ngày cho doanh nghiệp này và có thể tập trung vào việc kinh doanh khác hoặc công việc của bạn với doanh nghiệp này. Tin hay không không có doanh nghiệp / công việc khác ở Úc tạo ra 5.000 USD chỉ với 5-6 giờ trong ngày cam kết. Cuối cùng, doanh nghiệp này có một bản sao lưu thu nhập được bảo đảm trong 2 năm, có nghĩa là nếu bạn mất bất kỳ khách hàng nào trong công ty nhượng quyền 2 năm sẽ trả cho bạn khoản thu nhập thua lỗ cho đến khi họ có được một khách hàng mới và tất cả sự yên tâm này để tạo thu nhập kinh doanh chỉ đến với giá $25,500. Bán doanh nghiệp này khi di chuyển ở nước ngoài. Vui lòng điện thoại / nhắn tin Bhushan 0469 613 289

一個著名的清潔特許經營商與保證收入出售

$ 25,500可商談 - Ivanhoe VIC

成為自己公司的老闆,實現夢想成為一個業務良好的業務,擁有良好的業務組合,每月產生5000元以上的銷售額。這種日間業務適合於個人,夫妻或正在擴大收入組合的現有企業家。這項業務非常適合在下午3點之前完成工作的孩子伴侶。您將每天平均花費5-6小時用於此業務,並可專注於您的其他業務或與此業務相關的工作。信不信由於澳大利亞沒有其他的生意/工作在澳大利亞生產5000美元,只有5-6小時的承諾。最後,這個企業有2年的保證收入的備份,這意味著如果你失去了任何客戶,2年的特許經營公司將支付你的收入損失,直到他們得到你一個新的客戶,所有這一切的安心,一個既定的收入業務只有25500美元。把這個行業賣到海外去。請致電/致電 Bhushan 0469  613 289

Domestic Cleaning Franchise

$27,000 Negotiable Central Coast NSW

Domestic cleaning franchise servicing the Terrigal / Central coast area with customers on the books from Copacabana to Budgewoi. Ideal for couple looking to work together and be in control of their own destiny. Current turnover between $6500 - $7500 per month. Comes with regular Customers plus list of on call customers, starter pack of equipment and cleaning products and backed by a Franchise with years experience who will provide customer quote requests and onsite training. Call Dennis at anytime on 0401847275 or send an email to dennis_ped@live.com.au

Thương hiệu nhượng quyền về dịch vụ làm vệ sinh cho gia đình. Sang bán $27,000 thương lượng. Hoạt động tại vùng Terrigal quanh vùng từ  Copacabana đến Budgewoi. Lý tưởng cho cặp vợ chồng muốn cùng làm và thu nhập với chiúnh mình. Doanh thu bảo đảm hiện tại giữa $6500 - $7500 mỗi tháng. Đi kèm với khách hàng thường xuyên trở lại theo định kỳ. Cộng với danh sách khách hàng gọi điện, gói thiết bị và sản phẩm làm sạch bắt đầu và hỗ trợ bởi một Thương hiệu Nhượng quyền với hơn 20 năm kinh nghiệm. Gọi hay nhắn tin cho Dennis vào bất cứ lúc nào 0401 847 275 hoặc gửi email đến: dennis_ped@live.com.au

国内清洁专营权出售。 $ 31,000 Neg 客户在科帕卡巴纳(Copacabana 到布德怀恩(Budgewoi)的书籍上,为Terrigal / 中部海岸地区提供家庭清洁服务。 理想的情侣寻求一起工作,并控制自己的命运。 目前营业额在每月$ 6500 - $ 7500之间。 共有位正规客户加上来电客户列表,初始包装设备和清洁用品,并拥有20多年的专业经验,可提供客户报价请求和现场培训。随时致电丹尼斯 0401 847 275 或发送电子邮件至dennis_ped@live.com.au

Jim's Window Cleaning and Pressure Cleaning Franchise for Sale - Melbourne VIC $60,000 + GST

Sack your current boss and generate upwards of $130,000 a year for yourself...

Jim's Window Cleaning and Pressure Cleaning Franchise for Sale - established 2010.

Selling after 6 very succesful years, owner needs to relocate interstate.

Don't let this great business go to waste.

A reputable window cleaning and pressure cleaning business servicing the cleaning needs of a diverse customer base including small and large commercial, construction, real estate and residential homes.

Part of a strong franchise system, watch this Jim's Cleaning Group promo for some great insite into the group. https://youtu.be/4_Hx2QLq5xI

Highly flexible trading hours. (Current revenue based on at least 6 weeks leave a year and all long weekends)

- New potential customer leads everyday

- An extensive database of clients built over 6 years with loyal regulars including job details, time taken and techniques used.

Sole trader/operator potential of over $130,000 sales revenue per annum.

Numerous loyal repeat and return customers generating $85,000+ per annum

Plus over $35,000 from new customers every year.

Great potential for growth with a larger team.

Strong and immediate cash flow.

A mobile business, with a client list covering an area extending all over Melbourne

$60,000 Includes:

- A full set of window cleaning and pressure cleaning equipment, all the gear you’ll need to start off and running with a busy list of clients.

<<<<See Full Detail>>>>

Laundry Queen Business for Sale
$170,000 Neg. - North Parramatta NSW
Long Est Laundry Business in good street and good parking, Its busy the way it is but needs a family to take it to the next step, Hotels to see and etc 170K neg, please call / text : Tony 0437 666 422
Giặt quần áo nữ hoàng kinh doanh cần Bán
$ 170.000 Neg -. Bắc Parramatta NSW
Dài Est giặt kinh doanh tại đường tốt và bãi đậu xe tốt, bận rộn cách của nó được nhưng cần có một gia đình để mang nó sang bước tiếp theo, Khách sạn để xem và vv. 170K neg, xin vui lòng gọi / văn bản: Tony 0437 666 422
洗衣女王业务出售 $ 170,000 Neg。 - 新北威尔士州北帕拉马塔 长期洗衣业务在良好的街道和良好的停车场,它的忙碌的方式,但需要一个家庭把它带到下一步,酒店看到等 170K neg,请致电/文字:Tony 0437 666 422 

Small Commercial Laundry

Blacktown NSW $50,000.00 Negotiable


Commercial laundry comprising of 3 x 35 kg washing mach , 3 x 40 dryers, 1 x 15 wash mach, fully complacent with water board council , and other local govrnmt requirements , included 1 x lwb Toy Hi Ace van, floating benches , 8 x 600 lt wheel buckets , 600 lt gas hot water system , etc., 0406 182 854 (English)


Kinh Doanh Nhỏ - Giặt Ủi Thương Mại

Blacktown NSW $50,000.00 Thỏa thuận

Giặt ủi kinh doanh nhỏ 3 máy loại 35 kg giặt mach, 3 máy sấy loại x 40 kg . 1 giặt 15 kg. Hoàn toàn mỹ mãn, phù hợp tiêu chuẩn sử dụng nước và các quy định về kinh doanh giặt ủi của chính quyền địa phương.   Bao gồm luôn 1 x LWB Toy Hi Ace van, trang thiết bị floating benches , 8 x 600 lt wheel buckets , 600 lít bình cho hệ thống nước nóng , v.v... và v.v... 0406 182 854 (English)


小型商用洗衣

新南威爾士州布萊克頓50,000.00$面議

3×35公斤水洗馬赫的商業洗衣comprenant3×40機,1×15洗馬赫,與水板公會, - 其他地方 要求完全自滿,包括1LWB玩具嗨王牌車,飄台,8×600所述輪水桶,600所述燃氣熱水系統等0406 182  854 (English) 

BIN CLEANING BUSINESS FOR SALE $45,000 negotiable

Do you currently own and operate a bin cleaning service or have a general cleaning service as your base business? Would you like to expand your business by purchasing another operation that has been serving the industry for 5 years and has a good reference base business with potential to grow and expand further and can complement your current business? Would you like to be part of the future economic growth in Australia by running your own small business? 

Then either way, this bin cleaning business is ideally suited for you!

The base business is made up of strata companies, body corporates, restaurants, real estate, food manufacturing, schools, retirement villages as well as Domestic/residential homes. The cleaning system is mounted on a Kia 2900 turbo diesel, 5 speed manual flat top that has been purpose built so that you have a complete Bin Cleaning system in the one package. The technique/process meets all statutory/council requirements for bin cleaning and water quality. The business has its own website where orders can be placed directly and also a scheduling system to track and monitor day by day and weeks ahead job schedules. The business is ready for purchase now and a great opportunity to expand or break into the bin cleaning business with all the ground work established and open for expansion.

Please call / text: GOPHER - with your expression of interest and/or for more information. 0411 362 247 (English)

. 你目前擁有和經營的垃圾桶清潔服務或有一個一般的清潔服務作為基地的公司嗎?你想通過購買已服務於行業5年,並具有良好的參考基礎業務增長潛力的進一步擴大,並能配合您當前的業務另一個操作來拓展您的業務?
該基地的業務是由地層的公司,法人機構,餐飲,房地產,食品製造業,學校,養老院以及國內/院舍組成。
該企業都有自己的網站,訂單可以直接放置,也是一個調度系統來跟踪和監控白天和未來幾個星期內作業計劃的一天。
該業務是準備現在購買和一個很好的機會,擴大或建立開放式擴張的所有基礎工作分解成垃圾桶清洗業務。
詳情請致電/文:GOPHER - 與您的利益表達和/或了解更多信息。 0411 362 247(英文).

Bạn đang sở hữu và vận hành một dịch vụ làm sạch thùng rác hoặc có một dịch vụ vệ sinh chung như kinh doanh của bạn?

Bạn có muốn mở rộng kinh doanh của mình bằng cách mua một hoạt động mà đã được phục vụ ngành công nghiệp trong 5 năm và có một tham chiếu kinh doanh tốt, có tiềm năng để phát triển và mở rộng hơn nữa và có thể bổ sung cho kinh doanh hiện tại của bạn? Việc kinh doanh căn bản với khách hàng từ các các công ty doanh nghiệp, shop, nhà hàng hãng xưởng, sản xuất thực phẩm, trường học, làng hưu trí cũng như / nhà ở v.v...

Hệ thống làm sạch được gắn trên một xe tải turbo diesel Kia 2900, 5 số tay đỉnh bằng phẳng đã được mục đích xây dựng để bạn có một hệ thống làm sạch thùng hoàn toàn trong một gói. Xin vui lòng gọi / nhắn tin : Gopher - với các biểu hiện bạn quan tâm và / hoặc để biết thêm thông tin. 0411 362 247 (Tiếng Anh)

2009 FIAT van  MODEL: SCUDO & Truckmount For Sale.

HAS DONE ONLY 95,000 KMS

NEAR NEW PROCHEM MACHINE HAS DONE ONLY 45 HOURS - This business specializes in Carpet and Upholstery Cleaning, Lounges, Rugs, Mattresses and Car Seats. Great way to earn some extra income with very limited amount of time involved. Work at your own pace, advertise to increase customers. One used upholstery /carpet machine included in sale. if you are new to upholstery cleaning. I CAN TRANSPORT ANYWHERE IN AUSTRALIA WITH EXTRA ON TOP OF THE PRICE. Can organise interstate transport to potential interstate buyers. DIESEL & PETROL, AIR CON, , ect. Has all the extras of a  van. Professional set up and all in good operational order. Comes with stainless steel SPRAY GUN - VAN & Machine runs perfect - Sign writing has removed . PLEASE Note- Business Is Not For Sale...Only Van and Carpet Cleaning Truckmount ogether as one package. USED PROCHEM cant find less than $28000 -  VAN  2008  market value is $12500 - I have recently serviced i got the bill for that . INCLUDING ALL EXTRA $11000 - REASONABLE total VALUE $48500 ** WILL NOT NOT SELL THEM SEPERATE ** - Please call / Text: 0487 777 790 (English)

. 此業務專注於地毯和內飾清潔,休息室,地毯,床墊和汽車座椅。偉大的方式來賺取一些額外的收入與所涉及的時間量非常有限。在自己的步伐,做廣告來增加客戶。包括在銷售一種用於室內裝飾/地毯機。如果你是新的內飾清洗。

我可以運輸任何地方在澳大利亞有額外的頂部的代價。可以組織州際運輸的潛在買家號州際公路。柴油機與汽油,AIR CON,等。有麵包車所有的臨時演員。專業設置和所有處於良好的運營秩序。用不銹鋼噴槍來 - VAN與機器的完美運行 - 註冊字跡已刪除。請注意 - 業務是不出售的...只有範和地毯清洗Truckmount together作為一個包。二手PROCHEM無法找到低於$ 28000 - 2008年VAN市場價值為$ 12500 - 最近我的服務我得到了該法案。包括所有額外的$ 11000 - 合理總價值$ 48500 **將不會賣不出去單獨** - 請致電/文字:0487 777 790(英文).

Bán 009 FIAT van MODEL: Scudo & Truckmount .ĐÃ LÀM CHỈ MỚI 95000 KMS Máy Prochem LÀM CHỈ 45 GIỜ MÁY MỚI NHƯ MỚI KHUI.Doanh nghiệp này chuyên giặt Thảm Nền, Chăn, Nệm và Ghế Xe ô tô. Cách tuyệt vời để kiếm thêm thu nhập với số lượng rất hạn chế về thời gian tham gia. Làm việc tại tốc độ của riêng bạn, quảng cáo để tăng khách hàng. Tôi có thể giao xe bất cứ nơi nào ở ÚC VỚI CỘNG THÊM TIỀN DI CHUYỂN TRÊN GIÁ XE. DIESEL & XĂNG, AIR CON... vv. Có tất cả các tính năng bổ sung của một van. Chuyên nghiệp được thành lập và tất cả để hoạt động tốt. Đi kèm với thép không gỉ CHO THIẾT BỊ SPRAY GUN - VAN & Máy chạy hoàn hảo - XIN Lưu ý - KHÔNG BÁN DOANHY NGHIỆP... Chỉ bán Van cùng thiết bị ghiặt Carpet Cleaning Truckmount Carpet như một gói. Máy rochem còn như mới không thể tìm thấy với giá ít hơn $28.000 - Xe VAN 2008 giá trị thị trường là $12.500 - Gần đây tôi đã phục vụ tôi đã nhận các hóa đơn cho điều đó. BAO GỒM TẤT CẢ EXTRA giờ chỉ bán $11.000 - HỢP LÝ tổng GIÁ TRỊ $48.500

** SẼ KHÔNG KHÔNG BÁN riêng biệt ** - Xin vui lòng gọi / văn bản: 0487 777 790 (Tiếng Anh)

Cleaning Business for Sale Melbourne Vic. $85,000

Business will come with goodwill, tools and equipment’s, stock, website, 1300 numbers and a van (2010 model). Owner is happy to explain and is willing to help for a smooth transition. Van fully set up and branded for the new owner.

"This well-established cleaning business for sale is currently running with a good profit margin and has been well established by its current owner for the past 6 years. We are based in the south eastern suburbs of Melbourne servicing all over Melbourne. Offering a wide range of services including, but not limited to, carpet cleaning, duct cleaning, tile grout cleaning, upholstery cleaning, window cleaning, leather cleaning, general cleaning & scotch guarding. The business has established an excellent reputation with its repeat and word of mouth customers as well as new customers that we  acquire with different advertising methods. We are known for high quality workmanship, affordable pricing, and guaranteed customer satisfaction! There is an excellent website in place as well as excellent branding and 1300 phone number. The foundations have been set, making it an ideal opportunity to kick start and grow for anyone interested.  

For further info or to make an offer please contact Binnie on 0409 312 511 (English)

. "Đã thành lập lâu năm hiện đang phục vụ với một mức lợi nhuận tốt trong 6 năm qua. Chúng tôi đang có trụ sở tại vùng ngoại ô phía đông nam của Melbourne, và có khách hàng để phục vụ trên khắp các khu vực nội ngoại thành Melbourne. Cung cấp các dịch vụ bao gồm vệ sinh làm sạch các loại giặt thảm, ống hút dẫn hệ thống điều hòa toàn nhà, rử ngói mái nhà, tẩy sạch các loại nền xi măng, gỗ sàn, cửa sổ, các loại nệm ghế da & vải , vệ sinh tẩy rửa sạch tổng quát. Doanhnghiệp bao gồm luôn trang web xây dựng thương hiệu tuyệt vời và số phone thông tin 1300 đã được thiết lập. Sẽ vui lòng để giải thích và sẵn sàng giúp đỡ cho một chuyển đổi suôn sẻ. Để biết thêm thông tin hoặc để làm cho một đề nghị xin vui lòng liên Binnie về 0409 312 511 (tiếng Anh) .

 “這一行之有效的清洗業務轉讓目前正在與一個好的利潤運行,一直深受其當前所有者為過去6年建立的。我們的總部設在墨爾本東南郊區,服務遍布墨爾本. 廣泛的服務, 包括,但不限於,地​​毯清洗,風管清洗,瓷磚填縫劑清洗, 內飾清洗, 擦窗,皮革清洗, 一般的清潔與蘇格蘭威士忌防護。該業務已經建立了與它的嘴客 戶的重複和文字, 以及我們與不同的廣告方式獲得新客戶良好的聲譽。我們是眾所周知的高品質的做工,實惠的價格,並保證客戶滿意!有到位以及優良的品牌和1300的電話號碼的優良網站。 該基金會已經確定,使之成為一個理想的機會來啟動並成長為任何人感興趣。企業將拿出善意, 工具和設備的,股票網站, 1300號和一輛麵包車(2010款)。 業主是幸福的解釋,並願意幫助順利過渡。

凡充分建立和品牌的新主人。 如需進一 步信息或提供您的報價請聯繫賓尼在  0409 312 511(英文)

Easy Clean Negotiable Wollongong NSW

Commercial cleaning business for sale in Wollongong NSW. All equipment included, Six day's per week. Very good return for hour's worked. Around 10-12 hours per week.

Will disclose all figures provided by an accountant. This is not a franchise. Work evening or morning's. Buy today Earn tomorrow.

Will not text or email financial information.

CALL for all info. 0451-272-363 (English)


商業清洗業務在臥龍崗銷售。

包括所有的設備,六天的每星期。 對於小時的很好的回報的工作。每週10-12小時。

將披露由會計師提供的所有數字。這不是一個特許經營權。工作傍晚或早晨的。 今天買明天賺。

不會短信或郵件的財務信息。呼籲所有信息。 0451-272-363 (English)

 

Doanh nghiệp làm vệ sinh sang bán tại Wollongong. Bao gồm tất cả các thiết bị, làm 6 ngày tuần.

Rất tốt cho giờ làm việc của. Khoảng 10-12 giờ mỗi tuần. Sẽ tiết lộ tất cả các số liệu được cung cấp bởi một kế toán. Đây không phải là một nhượng quyền thương mại. Mua ngày hôm nay kiếm tiền liền ngày mai. CALL cho tất cả các thông tin. 0451-272-363 (English)  

Cleaning Franchise Business for Sale $49,990

I am selling a Cleaning Franchise in the Newcastle area, which has a regular customer base and the potential for expansion. Current customer base includes regular residential clients. Current income is over $80,000 per annum working only three days a week. Selling due to moving location.
Huge potential to grow a good established business even further. Plenty of leads and support from head office so you could easily take on plenty of more customers and really grow the business. Keep your valued weekends to yourself perfect for parents needing to work school hours. Everything you need to start up your business -
Comes with advertising and marketing - Ongoing leads from head office - Training and support -
All equipment. Price $44,990 + GST - Call/text 0438 301 155 (please speak English)

Thương hiệu nhượng quyền (Franchise) về dịch vụ vệ sinh (cleaning service). Đang hoạt động trong khu vực Newcastle. Có cơ sở khách hàng thường xuyên, và đang gia tăng mở rộng.

Lợi tức hiện tại là $80,000 / năm. Công việc làm chỉ 3 ngày / tuần. Vì di chuyển nơi cư sống. Sang lại rất hối tiếc.

Rất nhiều khách hàng tiềm năng và hỗ trợ từ Tổng công ty (franchines) vì vậy bạn có thể dễ dàng lấy về nhiều khách hàng hơn và thực sự tăng trưởng kinh doanh. Doanhnghiệp bao gồmm tất cả thiết bị. Sanggiá $44,990 + GST. Gọi/nhắn tin 0438 301 155

 我賣的紐卡斯爾地區,其中有一個固定的客戶群和擴展潛力的清潔專營權。目前的客戶群包括普通住宅的客戶。目前的收入超過$8萬每年每週工作三天。銷售,由於移動位置。
巨大的潛力,進一步壯大了良好的建立了業務。大量來自總行線索和支持,所以你可以很容易地承擔大量的更多的客戶,並真正成長的業務。讓您的尊貴週末給自己完美的父母需要工作的上課時間。一切你需要啟動您的業務 -
自帶的廣告和營銷 - 從總公司正在進行的線索 - 培訓和支持 -
所有的設備。價格$四萬四千九百九十零+ GST - 呼叫/文 0438 301 155 (請講英文)

CARPET CLEANING SERVICES

 Đã thành lập và hoạt động lâu ngày, Chuyên trị các loại thảm lót sàn nhà. Phục vụ cho tư gia, văn phòng shop, hãng xưởng. Hiện đang hoạt động tại Melbourne và các vùng phụ cận, có nhiều mối quen, và khách do giới thiệu. Công việc kinh doanh bao gồm luôn trang thiết bị và dụng cụ đầy đủ. Vì nghỉ hưu cần sang lại giá thương lượng dễ dàng. Có bán một tàu câu cá, còn mới, máy tốt... Xin gọi Hải 0412 287 844Well established for many years, specialised in carpet & drug cleaning. Serving for houses, shops, offices, factories. Currently operating in Melbourne and surrounding areas, customers base. Fully equipped & tools. Due to retirment, price negotiate. There is a fishing boat in good condition & engine, available to go by cheap price. Please call or Hai SMS 0412 287 844


確立了很多年。專業地毯清洗的房屋,商店辦公室,工廠等,在墨爾本目前經營及其周邊郊區的客戶群。商業設施齊全,與工具。由於退休後,價格將易談判。我們也有漁船的良好狀態及發動機可用以較低的價格去為好。請致電海 0412 287 844 英語或越南語

Dry Clean Sans Souci NSW 2219 - 650.000,00 AUD (negotiate)

Dry Clean Sans Souci NSW 2219 - 650.000,00 AUD (negotiate)

LOCATION – LOCATION – LOCATION!!!!Rarely will you see a position better than this. Located in the same premises as Crystal Car Wash, it presents with an extremely high flow of people traffic passing by. It has drive-through access and parking at the shop front. It allows customers to pick- up and drop-off their garments with convenience and ease. The shop presents exceptionally well with a very clean and bright presentation. It has consistent turnover with sound returns and low overheads. This is an opportunity not to be missed and would ideally suit a family with a tailoring or alternations background to enjoy the ongoing success. First time offered in 15 years. Turnover per week: $11,000.00-$12,000.00 Profit: $9,000.00 + + Lease: 5 + 5 + 5 years (15 years lease) Rent: $1,800.00 + GST per week. 
Trading hours: 7 days (closed public holidays) Monday-Saturday 7am till 6pm, Sunday 9am to 4pm (pick up and drop off service only) Selling price: $650,000.00 AUD (negotiable)
Reason for selling: Current owner has the business for 15 years and is looking to retire.
Serious buyers only. Great potential to increase sales for motivated person.
Please call Thanh on 0433930799 or Anna on 0401965126 for more information. You can also email for further info to annanguyen77@yahoo.com.au.

VỊ TRÍ - VỊ TRÍ - VỊ TRÍ! Hiếm khi bạn sẽ thấy một vị trí tốt hơn thế này. Nằm trong các cơ sở tương tự như Crystal Car Wash, với một dòng chảy rất cao của người giao thông đi ngang qua. Cho phép khách hàng dễ dàng tiếp cận, để lấy và giao hàng giặt, luôn cả bãi đậu xe ở phía trước cửa hàng. Có doanh thu phù hợp với lợi nhuận và các chi phí thấp. Đây là một cơ hội lý tưởng không thể bỏ qua, và  sẽ phù hợp với một gia đình biết may sửa chữa quần áo, để tận hưởng những thành công liên tục, bên cạnh nghành Dry Clean phù hợp. Lần đầu tiên được cung cấp trong 15 năm. Doanh thu trong tuần hiện có: $11 đến 12  ngàn Lợi nhuận ròng: $ 9,000.00 + + Thuê: 5 + 5 + 5 năm (15 năm cho thuê)  Thuê: $ 1,800.00 + GST ​​mỗi tuần - Làm việc 7 ngày (những ngày lễ đóng cửa) Mở cửa: Thứ Hai-Thứ Bảy 07:00 đến 18:00, Chủ Nhật 09:00-04:00 (đón và thả ra dịch vụ chỉ). Giá bán: $650.000 AUD (thương lượng) Lý do bán: Chủ sở hữu hiện tại của doanh nghiệp này đã làm trong 15 năm và đang tìm cách để nghỉ hưu. Xin vui lòng gọi Thanh vào 0433 930 799 hoặc Anna vào 0401965 126  để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể gửi email để biết thêm để annanguyen77@yahoo.com.au

乾洗業務的出售 - 內聖蘇西新南威爾士州 $$$ 協商 650,000 元(議價)
位置 - 定位 - 定位!很少,你會發現一個地方比這更好的。位於同類場所水晶洗車,交通非常高的流量經過。讓客戶輕鬆地訪問和交付取衣物,凡在店前全部停車。匹配的收入利潤和成本低。這是不容錯過的理想機會,並會適合一個家庭知道縫紉修補衣服,享受持續的成功,除了合適的乾洗行業。首次在15年內被提供。
在本週的收入為:$ 11至12000 淨利潤:$ 9,000.00 + 招聘:5 + 5 + 5年(15年租賃)
租金:$ 1,800.00 + GST​​每週 - 曾7天(節假日關閉)開放時間:週一至週六07:00至18:00,週日09:00-04:00(接機和送機僅服務)。價格:$ 65萬澳元(面議)原因為賣:這項業務現在已經15年所做的所有者,並期待退休。請致電 0433 930 799 或ADD 在安娜的 0401965 126 獲取更多信息。您還可以發送電子郵件向annanguyen77@yahoo.com.au更多信息

Dry Clean Lidcombe NSW $100,000 Negotiable

Dry Clean Services in Lidcombe NSW, Well established for many years. Fully equipped & special equipment for commercial. Services to Hotels & Restaurants. Due to occupied by other business price negotiable. Please call or text: (02) 97904168 or 0452 585 894 or 0413 512 159 (English & Vietnamese speaking)

Shop giặt ủi vùng Lidcombe NSW, đã làm lâu năm kinh doanh tốt đẹp.

Trang thiết bị & dụng cụ máy móc đầy đủ. Có trang bị thêm máy chuyên dụng để thầu giặt khăn bàn cho nhà hàng và khách sạn. 

Vì chủ có 2 shop nên muốn sang lại 1 shop.

Xin vui lòng gọi hay nhắn tin: (02) 97904168 hoặc 0452 585 894 hay 0413 512 159 (tiếng Anh & Việt)

洗染店 Lidcombe 新南威爾士州地區,長期的業務做得很好。機械設備充足的工具。

有改裝專用機的清潔

承包商桌布的餐廳和酒店。

對於店主應該希望有2到1號店。

請打電話或發短信:

(02)9790 4168

或 0452 585 894

或 0413 512 159 (English & Vietnamese)

STAWELL DRYCLEANERS - STAWELL VICTORIA - $148,000

Stawell Drycleaners has been providing drycleaning and laundering services to Stawell, Halls Gap, Ararat and the surrounding areas for more than 50 years. No competition within 60 km of Stawell.

Low rent - Sales av $13,000 per month. Onsite training/induction included in price. Average yearly turnover of $156,000.

Equipment recently updated. Includes vehicle. Please call / text (03) 5358 1743 - 0432 676 474

Là một doanh nghiệp kinh doanh mỹ mãn qua việc cung ứng giặt sấy cho khu vực Stawell, Halls Gap, Ararat và các khu phụ cận đã 50 năm qua. Không có một cửa hàng nào khác cạnh tranh trong vòng bán kính 60km từ thị trấn Starwell. Doanh thu hiện tại đem về $13,000 mỗi tháng. $165,000 mỗi năm. Hợp đồng lâu dài thuê mướn rẻ. Sang lại doanh nghiệp với giá thương lượng bao gồm tất cả trang thiết bị đang có. Sẽ hướng dẫn chuyển giao tận tình. Xin gọi hay nhắn tin (03) 5358 1743 - 0432 676474

作為一家企業,通過提供良好的乾燥衣物的地區斯托爾,霍爾峽,亞拉臘山及周邊地區已經有50年了。如果沒有60公里的小鎮Starwell半徑範圍內有競爭力的 商店。目前的營收獲得每月$ 13,000。 $165,000每年。長期合同聘請便宜。進入商業談判價格包括所有的設備是存在的。將引導專用的傳輸。請打電話或發短信(03)53581743 - 0432676474

Shop giặt ủi & Sửa chữa quần áo

Đã làm lâu năm kinh doanh tốt đẹp, hiện hoạt động đông khách, có income tax return, sổ sách rõ ràng, chủ có 2 shops nên muốn bán lại 1 shop với điều kiện người mua phải làm Agent Dry Clean cho chủ. Shop tiệm có trang bị đầy đủ dụng cụ may móc. Sang giá $120,000. . Xin liên lạc từ Thứ Hai đến Thứ Tư, đừng gọi các ngày khác không nói chuyện được. Xin phone hay nhắn tin Lanna0416 272 828 -

Dry Clean & Clothing Fixed  
Well established for many years, busy activities with income tax return, books records. There is 2 shops, available to sell 1 as sub-agents belong in our main business, guarantee with works for whole years. Fully equipped and machine tools. Price $120,000 negotiate. Please contact Monday - Wednesday, do not call the other day will have no change to talk. Please phone or SMS to Lanna number  0416 272 828

乾洗服裝固定
以及成立多年,與所得稅納稅申報繁忙的活動,書籍記錄。有2店,可賣1為分代理屬於我們的主營業務,擁有工程足足兩年的保證。設施齊全,機床。$120,000 美元談判。請聯絡週一 - 週三,不叫一天就沒有改變說話。請電話或短信,以蘭納數 0416 272 828

Dry Cleaning Business for Sale

Dry Clean: (1812) Ngay shopping centre trung tâm Auburn, đang thu nhập cao, nghỉ hưu sang dễ giá $99,000 Gọi 0413 512 315

Dry Clean (1812) Merrylands CBD, trang thiết bị đầy đủ, đã lâu ngày lợi tức rất ổn định 5-6 ngàn/tuần. Lãi ròng $3600 , đang có nhiều mối giặt cho khách sạn và các đại lý dịch vụ giặt ủi. Sang $155,000 Xin gọi 0403 205 144

Dry Cleaning (1812) Vùng Bondi. Đã lâu năm đang đông khách. Có việc làm quanh năm, chủ muốn nghỉ hưu sang lại thương lượng. Tel: 9389 2519 - 0470 601 390

dry clean và đại lý Western Union. Hợp đồng còn lâu dài, sang lại giá thương lượng.Xin gọi 9604 8039 - 0403 269 180 (Eng/Việt)

Dry clean and laundry 21991001 Randwick, lãi ròng $3,700 tuần. Sang giá $270,000. Xin gọi Stanley Lam 0424 664 625 để biết thêm chi tiết

Dry Clean 21311010, In Kingsford hiện tại lãi ròng $1500pw, sang gấp $65 ngàn  thương lượng. Xin gọi, 0413 911 855 (Vietnamese)

Dry Clean 21123009 Parramatta thu $1500/tuần. Sang giá 65 ngàn. Hàng tồn, stock  $2000. Xin gọi 0421 687 259 (Tiếng Anh / Chinese)

Dry Clean 21193009 Marickville Shopping Centre, trang thiết bị đầy đủ. Gọi (02) 9519 0404 hoặc 0414 616 898 (tiếng Hoa / hay tiếng Anh)
Dry Cleaners (2222-3008) Khu phía đông. Thu $5000 lời 2500/tuần, giá $180,000 Gọi 0410 518 778
Dry Clean:   theo kiểu WIWO Xin gọi Greg (03) 5382 0830 - Fax: (03) 5381 2432 hoăc email: greg@wimdc.com.au (English only)
Tony Dry Clean Đang thu $9500/tuần, Sang $495 ngàn thương lượng Gọi 0409 160 226 (English)

Dry Cleaning Business for Sale

Good position & located in Belmore (Sydney NSW) Well established for many years, large shop with customers base. High income, fully equipped, long lease low rent. Price $450,000 negotiate Phone by number: 9740 5415

Vị trí tốt tại khu vực sầm uất Belmore (Sydney NSW) Đã được thành lập trong nhiều năm, shop rộng với cơ sở khách hàng thân quen và khách vãng lai, Hiện có thu nhập cao, Trang thiết bị dụng cụ đầy đủ. Sang giá $450,000 thương lượng. Xin gọi hay nhắn tin 9740 5415

在貝爾摩(悉尼新南威爾士州)好位置好成立多年,大店的客戶群。高收入,設施齊全,長期租賃低租金。價格 450 000 Phone by number: 9740 5415 (please don't email - as we have no time check - Tks)

Featured Products