-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

FOOD VAN/TRUCK - AUSTRALIA WIDE

Live life on your own terms with an already established business 

$185,000 Sydney NSW

Great opportunity to become your own boss with this successful and established market/festival/catering business. Maybe you have just arrived and are looking to get yourself set up, or maybe you are ready to leave your job and be your own boss.


You can get your money back by December 2019

Unique opportunity!!


The business has been operating for over 6 years and has two healthy revenue streams: a stable roster of 30+ markets/festivals per month as well as steady private catering jobs, all in and around the Sydney area. Owner is relocating overseas.


Fixed markets are as follows:


-Foragers in Bulli (Sunday monthly)


-Eat Street Market in Wollongong (Thursday weekly)


-Paddington Market (Saturday weekly)

Food Van Business for Sale

$65,000 Mt Crosby Brisbane QLD

Fully commercial kitchen on wheels, suitable for large and small events, only used twice so as new. 6m long by 2.5m wide room for 4-6 people to work. Wide and large stainless steel bench 900mm. 4 x deep fryers. New grill plate. 2 x large gas bottles. 2 x new freezers. 1 x new refrigerator. Large serving window. Bench at serving window. Air conditioner – new, New Honda generator. 4 x sinks, including large sink with vege spray mixer. Tandem trailer base so very stable. Large waste and fresh water tanks. Please call / text James 0418 486 699 (English)


Xe Van kinh doanh thực phẩm thức ăn lưu động, thích hợp cung ứng thức ăn cho các sự kiện lớn và nhỏ, trang thiết bị & xe còn như mới. Dài 6m, rộng 2,5m tiện nghi cho 4 - 6 người làm việc. Ghế băng inox rộng và lớn 900mm. 4 x nồi chiên sâu. Đĩa nướng mới. 2 x bình gas lớn. 2 x tủ đông mới. 1 x tủ lạnh mới. Cửa sổ lớn phục vụ. Băng ghế khách ngời tại cửa sổ phục vụ. Máy lạnh - mới, máy phát điện Honda mới. 4 x bồn, bao gồm cả bồn lớn với máy trộn vege phun. Tandem cơ sở trailer nên rất ổn định. Chất thải lớn và bể chứa nước ngọt. Vui lòng gọi / nhắn tin James 0418 486 699 (tiếng Anh)


完全商業化的廚房輪子,適合大型和小型活動,只使用兩次,如新。 6米,寬2.5米,可容納4-6人上班。 寬大不銹鋼長凳900mm 4 x深炸鍋。 新燒烤盤。 2個大型氣瓶。 2個新的冰櫃。 1個新冰箱。 大服務窗口。 在服務窗口的長凳。 空調 - 新的本田發電機。 4個水槽,包括帶有植物噴霧混合器的大水槽。 串聯拖車底座非常穩定。大型垃圾和淡水箱。 請致電/發送電子郵件James 0418 486 699(英文)

BREAD RUN BUSINESS & TRUCK FOR SALE
$50,000 MARSDEN QLD

Hi, I am looking to sell the bread contract with homestyle bakery and truck( Npr 275 need manual MR LIC) with fresh 5 years contract and minimum guaranteed income. low kms and easy to maintain . suitable for owner driver and couple. No need to take order from customer no money collection and any other type of investment. no paperwork required

just pick the delivery from depot and deliver and get the the pay weekly. Selling due to health issue..

Happy to sell with truck or without truck All offer can be considered. Need to urgent sale pls contact me by sms or email 0423 893 124


Xin chào, tôi đang tìm cách bán hợp đồng giao bánh mì với tiệm bánh và xe tải homestyle (Npr 275 cần MR LIC thủ công) với hợp đồng 5 năm mới ký và thu nhập được đảm bảo tối thiểu. Xe còn tốt km thấp và dễ bảo trì. Thích hợp cho chủ sở hữu tự lái xe hay cặp vợ chồng cùng làm. Không cần phải đặt hàng từ khách hàng, không thu tiền và bất kỳ loại đầu tư nào khác. không cần giấy tờ. Chỉ cần chọn giao hàng từ kho và giao hàng và nhận tiền hàng tuần. Bán vì vấn đề sức khỏe .. Có thể bán doanh nghiệp với xe hoặc không xe. Tất cả các đề nghị có thể được xem xét. Cần bán gấp. Vui lòng liên hệ với tôi qua SMS 0423 893 124 (tiếng Anh)


嗨,我希望與家庭式麵包店和卡車(Npr 275需要手冊MR LIC)出售麵包合同,並簽訂新的5年合約和最低保證收入。 低公里,易於維護。 適合車主和夫婦。無需接受客戶訂單 沒有收款和任何其他類型的投資。 不需要文書工作 只需從倉庫中選擇交貨並交付並獲得每週付款。由於健康問題而銷售.. 很高興用卡車或沒有卡車出售

所有優惠都可以考慮。 需要緊急銷售 請通過短信或電子郵件0423 893 124與我聯繫

DISTRIBUTION / BREAD RUN FOR SALE
$139,500 - Northern Gold Coast QLD
The Exclusive territory of Northern Gold Coast - Hinterland/Scenic Rim. High growth corridor of SEQ. Established client base in your exclusive territory covering Helensvale, Oxenford, Upper Coomera, Pacific Pines, Mt Nathan, Canungra and Mount Tamborine. Good mix of clientele - Coles, Woolworths, Foodworks, Convenience stores, Restaurants, Cafes, Schools, Daycare, Markets, Food trucks, Caltex, Movie World, Top Golf. 
With major supermarkets and shopping centres opening on almost every corner in the Northern Gold Coast, makes for good business and a possibility of adding another truck for added revenue. Includes a fairly new fully serviced signed truck - Oct 2016 Mitsubishi Fuso 4ton Automatic (car licence) with approx. 130.000 km with a balance of the 5-year warranty ( 2yrs into the warranty thus far ). 6 brand new tyres just fitted at 110.000km. 5-year plus 5-year Renewable ongoing Contract. Easy business to conduct with no prior experience needed. Full training and support to the new owner for an easy transition. Bakery Sales Rep available to assist with new customers and expanding and growing your exclusive territory. The Bakery also offers a weekly Relief driver subsidy for your days off and also a subsidy for your annual leave. PLEASE NOTE - Night duties. Turn over last financial year $478.602.25 with gross $142.000.00. Please call / text: Louis 0405 988 097 (English)

Lãnh thổ độc quyền của Northern Gold Coast QLD - Vùng nội địa / Vành đai thắng cảnh. Hành lang tăng trưởng cao của các khu vực trong vùng đông nam bang QLD . Thành lập cơ sở khách hàng trong lãnh thổ độc quyền bao gồm Helensvale, Oxenford, Upper Coomera, Pacific Pines, Mt Nathan, Canungra và Mount Tamborine. Kết hợp tốt các nhóm khách hàng - Coles, Woolworths, Foodworks, Cửa hàng tiện lợi, Nhà hàng, Quán cà phê, Trường học, Nhà giữ trẻ, Chợ, Xe tải thực phẩm, Caltex, Thế giới điện ảnh, Golf hàng đầu. Với các siêu thị và trung tâm mua sắm lớn mở trên hầu hết mọi ngóc ngách ở Bờ biển phía Bắc, giúp kinh doanh tốt và có khả năng thêm một chiếc xe tải khác để tăng thêm doanh thu.Bao gồm một chiếc xe tải có chữ ký đầy đủ dịch vụ mới - Tháng 10 năm 2016 Mitsubishi Fuso 4 ton Automatic (bằng lái xe) 130.000 km với số dư bảo hành 5 năm (tính đến 2 năm cho đến nay). 6 lốp hoàn toàn mới vừa được trang bị ở 110.000km. Hợp đồng tái ký 5 năm cộng với 5 năm. Kinh doanh dễ dàng để tiến hành mà không cần kinh nghiệm trước. Đào tạo đầy đủ và hỗ trợ cho chủ sở hữu mới để chuyển tiếp dễ dàng. Đại diện bán hàng bánh có sẵn để hỗ trợ khách hàng mới và mở rộng và phát triển lãnh thổ độc quyền của bạn. Cửa hàng bánh cũng cung cấp cho tài xế hàng tuần hưởng thể thức giờ làm them, cộng lại thành ngày nghỉ mỗi 4 tuần, hoặc them vào suất nghỉ hang năm.  XIN LƯU Ý – cho những ca làm buổi tối đêm. Thu nhập năm qua $478.602,25 với tổng lãi ròng $142.000,00. Nếu thích thú biết them xin gọi / nhắn tin: Louis 0405 988 097 (tiếng Anh)

北黃金海岸的獨家領土 - 腹地/風景區。 SEQ。的高增長走廊在您的專屬領域建立客戶群,包括Helensvale,Oxenford,Upper Coomera,Pacific Pines,Mt Nathan,Canungra和Mount Tamborine。良好的客戶組合 -  Coles,Woolworths,Foodworks,便利店,餐廳,咖啡館,學校,日托,市場,食品卡車,加德士,電影世界,頂級高爾夫。隨著主要的超市和購物中心幾乎在北黃金海岸的每個角落開放, 營造了良好的業務,並有可能增加另一輛卡車以增加收入。包括一個相當新的全服務簽名卡車 -  2016年10月三菱扶桑4ton自動(汽車牌照)約。 130.000公里,保修期為5年(到目前為止,保修期為2年)。 6個全新輪胎剛安裝在110.000km。
5年加5年可再生持續合同。無需任何經驗即可輕鬆開展業務。為新主人提供全面培訓和支持,實現輕鬆過渡。麵包店銷售代表可以協助新客戶,擴大和發展您的專屬領域。麵包店還為您的休假提供每週救濟駕駛員補貼,並為您的年假提供補貼。請注意 - 夜班 上一財政年度為478.602.25美元,總額為142.000.00美元。請致電/短信:Louis 0405 988 097(英文)

Truck + Works

$190,000 Hornsby NSW

I have 5 set runs delivering all sorts

Meat, Seafood, Poultry, Frozen Products,Dairy products, Chilled Products,Cleaning & Packaging Materials. I supply to Restaurants,Clubs,Cafes,canteens and ect.

Working for a well established company in the food supply industry for over 30 years. I have been working for this company for over 3 years now.

Comes with 6 trucks 1 truck as a spear

Isuzu NQR 450 2004

Isuzu NPR 300 2004 X3

Isuzu NPR 250 2001

Isuzu NKR  200 2001

All refrigerated. All with services history all running 100% no mechanical issues.

All trucks run full time and also fully staffed Also have a spear driver on call. Start time 5:30am too about 1pm depending on your day,Roughly you get about 15 to 25 drops per day For each truck. I will supply all paper work and BANK STATEMENTS for proof of income as necessary.

Full training will be provided by me until the new owner is fully confident to take over. For more information please contact me on  George on 0451085411 or emailGeorge.matti@hotmail.com

Please no time wasters, If you do not have funds available do not contact thanks.


Vận chuyển cung cấp tất cả các loại thịt, hải sản, gia cầm, sản phẩm đông lạnh, sản phẩm sữa, sản phẩm ướp lạnh, làm sạch & vật liệu đóng gói v.v… Cung cấp cho nhà hàng, câu lạc bộ, quán cà phê, căng tin v.v… Hiện kinh doanh này đã làm 3 năm ba hợp đồng gia công với công ty lớn trong ngành cung ứng thực phẩm đã hơn 30 năm.

Bao gồm 6 xe tải trong một kinh doanh

Isuzu NQR 450 2004

Isuzu NPR 300 2004 X3

Isuzu NPR 250 2001

Isuzu NKR 200 2001

Tất cả các đều tốt. Có sổ bảo trì tu bổ đỊnh kỳ 100% không có vấn đề máy móc.

Tất cả các xe tải đều hoạt động toàn thời gian cùng đầy đủ nhân viên. Và có tổng đài điều khiền các cuộc gọi. Thời gian làm bắt đầu 5:30 sáng đến khoảng 1 giờ trưa là xong tùy thuộc vào ngày của bạn. Trung bình từ 15 đến 25 lần giao chuyển mỗi ngày cho mỗi xe. Có chứng từ liệt kê ký thác với ngân hàng (bank statements) cho bằng chứng thu nhập khi cần thiết. Đào tạo đầy đủ sẽ được cung cấp cho đến khi chủ sở hữu mới hoàn toàn tự tin để tiếp quản.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với George theo số 0451 085 411 hoặc gửi email tới: George.matti@hotmail.com


卡車+工程

190,000霍恩斯比新南威爾士州

我有5套運行提供各種各樣的

肉類,海鮮,家禽,冷凍食品,乳製品,冷凍產品,清潔和包裝材料。我供應餐館,俱樂部,咖啡館,食堂等。

為食品供應行業的知名公司工作超過30年。我這家公司已經工作了3年多了。

配備6輛卡車1卡車作為長矛

五十鈴NQR 450 2004

五十鈴NPR 300 2004 X3

五十鈴NPR 250 2001

五十鈴NKR 200 2001

全部冷藏。所有服務歷史都運行100%沒有機械問題。

所有卡車全時運行並且人員配備齊全。還有一名長矛司機隨叫隨到。開始時間早上5:30也是大約下午1點,具體取決於你的一天,大概你每天大約15至25滴每輛卡車。我將提供所有文件工作和銀行聲明,以便在必要時提供收入證明。

我將提供全面培訓,直到新主人完全有信心接管。欲了解更多信息,請致電0451085411或發送電子郵件至George.matti@hotmail.com與我聯繫

Food Truck Business

$150,000 Negotiable - Newstead QLD

Over $150,000 has been invested in launching this business, with everything purchased new 2017, including vehicle, parts and equipment for processing produce and producing the gourmet toasties:- * Renault Masters low wheel base van fitted with a custom built Van Demons food truck specifically fitted out to prepare and produce the best toasted cheese sandwiches available. * The Food Van comes fully fitted with freezer, bain-marie cold refrigerated server, salad fridge, benches, 2 personnel hand wash basins, double sink, and hot water system, large 900cm flat grill with 3 burners and an excellent exhaust fan. The equipment,contained in this fully functional and self contained food van, includes. * large quiet Honda EU 70is generator . * 2 x gas bottles housed in a special gas cupboard. Large water tanks. * Idealpos integrated eftpos system, iPad and cash draw to allow both cash and card deposits . Other integrated equipment on board includes . * Woodson W.CT8 Contact Toaster 6-8 Slice Capacity. *Zummo Z14 Automatic Citrus Juicer. Optional equipment that can be included in purchase price include 2 large commercial cheese graters, a commercial meat slicer, Roband Toaster/Griller GMX810. Newly established business in march 2017 so turnover growing with time - nowhere near full potential yet, but needs the right person to take it to the limit. Food truck TV has chosen CheeseLane as one of the 10 Vans to feature on its Brisbane show - Food Trucks Down under. we have regular bookings and one off events booked until xmas so would like the new owner to honour these committments if able. Brand name and website all up and running. All ratings 5 star on facebook. Food Business Licence Feb 2019. Please Call / Text: 0411 713 144 (English)


已經投入超過15萬美元用於推出這項業務,2017年全新購買,包括用於加工農產品的車輛,零件和設備以及生產美食餐廳: - *雷諾大師低輪基車,配有定制的Van Demons食品卡車,專門安裝準備和生產最好的烤奶酪三明治。 *食品車配備了冰箱,雙層冰冷冷藏服務器,沙拉冰箱,長凳,2人洗手盆,雙水槽和熱水系統,大型900厘米扁平烤架,3個燃燒器和一個出色的排氣扇。該設備包含在這個功能齊全且獨立的食品車中,包括。 *大型安靜的本田EU 70is發電機。 * 2個氣瓶裝在特殊的燃氣櫃中。大型水箱。 * Idealpos集成eftpos系統,iPad和現金抽獎,允許現金和卡存款。船上的其他綜合設備包括。 * Woodson W.CT8聯繫烤麵包機6-8切片容量。 * Zummo Z14自動柑橘榨汁機。購買價格中包含的可選設備包括2個大型商用奶酪刨絲器,商用切肉機,Roband Toaster / Griller GMX810。 2017年3月新開業,因此營業額隨著時間的推移而增長 - 尚未充分發揮潛力,但需要合適的人才能將其發揮到極致。食品卡車電視選擇了CheeseLane作為其布里斯班展會上的10輛貨車之一 - Food Trucks Down。我們有定期預訂和一次性活動,直到聖誕節預訂,所以如果有能力,新主人會尊重這些承諾。品牌名稱和網站全部啟動並運行。所有評分在facebook上的5星級。食物業營業執照2019年2月。請致電/短信:0411 713 144(英文)


Tri% giá thành lập đã hơn 150.000 đô la mới có kinh doanh này, với làm ở năm 2017 mọi thứ còn mới toanh. Bao gồm xe, phụ tùng và thiết bị để chế biến sản phẩm và sản xuất bánh mì nướng ngon: - * Xe Renault Masters để chuẩn bị và sản xuất bánh sandwich phô mai nướng ngon nhất. * Được trang bị đầy đủ với tủ đông, máy lạnh lạnh bain-marie, tủ lạnh salad, ghế dài, bồn rửa tay 2 người, bồn rửa đôi và hệ thống nước nóng, lò nướng lớn 900cm với 3 đầu đốt và quạt thông gió tuyệt vời. Các thiết bị, chứa trong van thực phẩm đầy đủ chức năng và tự chứa này, bao gồm. * Máy phát điện Hond 70 rất êm, và yên tĩnh * 2 x chai khí đặt trong một tủ gas đặc biệt. Bể chứa nước lớn. * Hệ thống EFTPOS tích hợp Idealpos, iPad và rút tiền mặt để cho phép nạp tiền mặt và thẻ. Các thiết bị tích hợp khác trên xe bao gồm. * Woodson W.CT8 Liên hệ Toaster 6-8 Slice Capacity. * Zummo Z14 Máy ép trái cây Citrus tự động. Thiết bị tùy chọn có thể được bao gồm trong giá mua bao gồm 2 graters pho mát thương mại lớn, một máy thái thịt thương mại, Roband Toaster / Griller GMX810. Doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 3 năm 2017 vì vậy doanh thu tăng theo thời gian - không nơi nào gần tiềm năng đầy đủ, nhưng cần người phù hợp để đưa nó đến giới hạn. TV xe tải thực phẩm đã chọn CheeseLane là một trong 10 Vans để giới thiệu chương trình Brisbane của mình - Food Trucks Down under. chúng tôi có booking thường xuyên và một sự kiện được booked trong mùa X-mas, do đó… Tên và trang web thương hiệu được thiết lập và hoạt động hổ trợ tốt cho kinh doanh. Tất cả xếp hạng 5 sao trên facebook. Giấy phép kinh doanh takeaway lƯu động trên Truck / Van đến tháng 2 năm 2019 + tùy chọn đáo hạn. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0411 713 144 (tiếng Anh)


Food truck / mobile Cafe

$40,000 - Aiken St, Myaree WA 

Hello, I am selling my beloved business Saigon Soul Food. For those in the know it is one of Perth longest operating food trucks and was the founder of banh mi here in the streets of Perth. We have been very successful for nearly 4 years. However the time has come to move on to a new adventure. The business comes with everything needed to hit the ground running in this lucrative industry. Includes; mobile food cart (this has had extensive electrical work done to surpass Australia standards, also signage along the cart) - 2009 Holden Colorado duel cap turbo Diesel (this is a fantastic vehicle with comprehensive service detailing and is a perfect car for the job) - Deep freezer (900l) * Commercial fridge, * Subaru silent * Inverter generator * Multiple BBQ s * Multiple deep fryers * Multiple stainless steel benches * Free standing LPG deep fryer (brand new never been used) * Sandwich prep station with under bench fridge (used once) * All catering gear you could possibly need. * Etc etc... It's a long list. * Comes with contracts for future work. * Can provide all training and recipes. * Fantastic opportunity for motivated individuals looking to break into the food industry. * Feel free to call me. * Kind regards, Please call / text: Marcus Rees - Saigon Soul Food 0410 167 967

Xin chào, tôi đang bán xe thức ăn yêu thích của tôi Saigon Soul Food. Đối với những người biết nó là một trong những xe tải thực phẩm hoạt động lâu ngày nhất Perth, và là người sáng lập bánh mì thịt trên đường phố Perth. Chúng tôi đã rất thành công trong gần 4 năm. Trang thiết bị đầy đủ với một xe kéo quày thức ăn di động (điều này đã có nhiều công việc điện được thực hiện để vượt qua tiêu chuẩn Úc, cũng biển báo dọc theo quày hàng) – Cùng với một 2009 Holden Colorado duel cap turbo Diesel (đây là một chiếc xe tuyệt vời với chi tiết dịch vụ toàn diện và là một chiếc xe hoàn hảo cho công việc) - Tủ đông lạnh (900lít) * Tủ lạnh thương mại * Subaru - Máy phát điện biến tần * Nhiều BBQ s * Nhiều lò chiên khoai loại nhúng * Nhiều ghế thép không gỉ * Nồi chiên sâu đứng miễn phí, xài gas LPG (mới sử dụng) * bán chuẩn bị sandwich với tủ lạnh dưới băng ghế dự bị ( sử dụng một lần) * Tất cả các thiết bị phục vụ bạn có thể có thể cần. * V.v … vv ... Đó là một danh sách dài. * Đi kèm với các hợp đồng cho công việc trong tương lai. * Có thể cung cấp tất cả đào tạo và công thức nấu ăn. * Vui lòng gọi / nhắn tin: Marcus Rees - Saigon Soul Food 0410 167 967

您好,我正在銷售我心愛的商業Saigon Soul Food。對於那些知道它的人來說,它是珀斯最長的運營食品卡車之一,並且是珀斯街頭的banh mi的創始人。我們已經成功了近4年。然而,現在是時候開始新的冒險了。該業務帶來了在這個利潤豐厚的行業中運行所需的一切。包括;移動食品推車(這已經做了大量的電氣工作,超過了澳大利亞標準,也沿著購物車標牌) - 2009Holden Colorado決鬥帽渦輪增壓柴油機(這是一款出色的汽車,具有全面的服務細節,是一款完美的汽車) - 深冷凍櫃(900升)*商用冰箱,*斯巴魯靜音*逆變器發電機*多個燒烤架*多個不銹鋼長凳*獨立式液化石油氣炸鍋(全新從未使用過)*三明治預備站帶台式冰箱(使用一次)*您可能需要的所有餐飲設備。*等等...這是一個很長的清單。 *附帶未來工作合同。 *可以提供所有培訓和食譜。 *有動力的個人想要打入食品行業的絕佳機會。 *隨時給我打電話。 *親切的問候,請致電/短信:Marcus Rees - Saigon Soul Food 0410 167 967

For Sale Mobile Coffee & Refreshment Van

$58,000 – Sydney NSW

A key component of a successful and well established Sydney based mobile coffee and refreshment business, which has been operating continuously between 2015 - 2018. The van is deployed on a daily basis as part of both a daily mobile service route (Monday to Friday) as well as being hired to service a range of open field events such as festivals, fetes, sports fixtures, TV filming as well as corporate activities. If you nurture the desire of working for yourself, here is the perfect opportunity! As this not part of a FRANCHISE coffee business, you will be completely free of any operating restrictions, franchise conditions or ongoing service fees. You will be provided with a loyal customer base and there will be opportunities to expand the business. There is also an established soccer season to support, which is now running for a third year. The vehicle is a Toyota Hilux, built by Ice Hawk. It comprises of 70-litre water tank and spare 20 litre Gerry can. Rego is until 10.02.2017. Listed below is the equipment and other features. *Super Jolly Mini Mix Grinder & San Marco New 85, 2 Group head. Both machines are only 6 months old. * 2 Fridge door * Honda Generator EU-65i * 2 spring loaded cup holders * Coffee waste bin * Breville Shaker * Roband pie & food warmer * Full stainless steel and aluminum canopy * Rego BT-35-KX(No finance owing) * Single sink, running cold water, soap and paper towel holder. The Van has not been in any accidents and has been regularly serviced. There is a professional web site (branding not included in the sale) and established clientele. We are selling the Van in order to spend more time with our young family. The sale will include a database of all suppliers, client contact details & stock. One week training will be provided. Only serious buyers and you must have APPROVED FINANCE. We look forward to hearing from you. Contact us for more details. Price: $58,000.00 Bill – 0488 112 032

Danh nghiệp cà phê và giải khát di động hoạtr động trên xe Van, được thành lập thành công ở Sydney, kinh doanh liên tục từ năm 2015-2018. Van được triển khai trên cơ sở hàng ngày như là một phần của dịch vụ di động hàng ngày (thứ Hai đến thứ Sáu) cũng như được thuê để phục vụ một loạt các sự kiện ngoài trời như lễ hội, lễ hội, thể thao, truyền hình và hoạt động của công ty. Nếu bạn nuôi dưỡng ham muốn làm việc cho mình, đây là cơ hội hoàn hảo! Vì đây không phải là một phần của hoạt động kinh doanh cà phê FRANCHISE (thương hiệu nhượng quyền), bạn sẽ hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế nào về hoạt động, điều kiện nhượng quyền thương mại hoặc phí dịch vụ liên tục. Bạn sẽ được cung cấp một cơ sở khách hàng trung thành và sẽ có cơ hội để mở rộng kinh doanh. Ngoài ra còn có một mùa bóng đá được thiết lập để hỗ trợ, mà hiện đang chạy cho một năm thứ ba. Chiếc xe là một chiếc Toyota Hilux, được chế tạo bởi Ice Hawk. Rego là cho đến ngày 10.02.2017. Danh sách dưới đây là thiết bị và các tính năng khác. * Super Jolly Mini Mix Grinder & San Marco Mới 85, . Cả hai máy chỉ 6 tháng tuổi. * 2 cửa tủ lạnh * máy phát điện Honda EU-65i * 2 nồi chén được nạp vào mùa xuân * thùng đựng cà phê * Breville Shaker * bánh Roband và thức ăn nóng * rãnh bằng thép không gỉ và nhôm * Rego BT-35-KX (không có nguồn tài chính) * Chúng tôi đang bán Van để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trẻ của chúng tôi. Bán hàng sẽ bao gồm một cơ sở dữ liệu của tất cả các nhà cung cấp, chi tiết liên lạc của khách hàng và cổ phiếu. Một tuần huấn luyện sẽ được cung cấp. Chỉ những người mua nghiêm túc và bạn phải có . Tùy chọn mua góp sẽ được APPROVED FINANCE. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Giá: $ 58,000.00 Bill – 0488 112 032

出售移動咖啡和茶點容器成功和成熟的悉尼移動咖啡和茶點業務的關鍵組成部分,該業務在2015 - 2018年間一直運行。該麵包車作為日常移動服務(星期一至星期五),以及被聘用來服務一系列開放的現場活動,如節日,節日,體育賽事,電視拍攝以及企業活動。如果你培養了為自己工作的願望,這裡是一個絕佳的機會!由於這不屬於FRANCHISE咖啡業務的一部分,您將完全不受任何運營限制,特許經營條件或持續服務費用的限制。您將獲得忠實的客戶群,並有機會擴大業務。還有一個確定的足球賽季來支持,現在已經運行了三年。這輛車是由冰鷹建造的豐田Hilux。它由70升水箱和20升格里罐頭組成。 Rego直到10.02.2017。下面列出的是設備和其他功能。 *超級快活迷你混合研磨機和聖馬可新85,2組頭。兩台機器都只有6個月大。 * 2冰箱門*本田發電機EU-65i * 2個彈簧支撐杯架*咖啡垃圾桶* Breville搖床* Roband派和食物加熱器*全不銹鋼和鋁製頂蓋* Rego BT-35-KX(沒有融資欠款)*單水槽,冷水,肥皂和紙巾架。這輛貨車沒有發生任何事故,並且定期維修。有一個專業的網站(品牌不包括在銷售中)和建立客戶。我們出售範為了花更多的時間與我們年輕的家庭。銷售將包括所有供應商的數據庫,客戶聯繫方式和庫存。將提供一周的培訓。只有認真的買家,你必須有批准的融資。我們期待您的回音。與我們聯繫了解更多詳情。價格:$ 58,000.00比爾 - 0488 112 032

Food Stall Market Business for Sale 

$$$ Negotiable Fairfield Market Fairfield NSW

Food Van Fairfield Market:

2 caravan permanent register Fairfield Saturday Market. Plus 2007 mod Toyota Hillux +3 stool if you want join 4 big festival a year custom mad.3.5mt cold bar 2 mt.hot bar 2 automatic doner machine 2 basket gas deep fryer and bench top electric fryer and many thing's $ 76.000 negotiation. Please call / text: 0433 470 484

食品範Fairfield市場:

2大篷車永久註冊費爾菲爾德星期六市場。 加上2007年豐田Hillux +3凳子,如果你想參加一年四大節日定制mad.3.5mt冷扎2mt.hot酒吧2自動doner機2籃燃氣炸鍋和台式電炸鍋和許多事情的76.000美元的談判。 請致電/文本:0433 470 484

Xe bán thức ăn trong chợ cuối tuần chợ Fairfield

2 xe bán thức ăn đăng ký thường trực tại Chợ Thứ Bảy ở Fairfield luôn cả Toyota Hillux 2007 + 3 ghế phòng lái, trang thiết bị đủ tiện nghi hành nghề, có luôn thêm bar thức ăn lạnh loại 3.5mt và bar thức ăn nóng loại 2 mt. và 2 trục quay thịt doner 2 tự động. Sangf giá $76,000 thương lượng. Vui lòng gọi / text: 0433 470 484

MOBILE FOOD VAN WITH ESTABLISHED RUN 

$45,000 NEGOTIABLE - ARCHERFIELD BRISBANE QLD

2009 Ford Ranger single cab food van with refrigeration system, oven with 5 shelves (can add more), large glass fridge display cabinets & generator. Business operates Monday – Friday 8am – 1pm.  Great turnover.  Cash business. Sale price includes van, run, equipment including double deep fryers, stainless steel work bench, deep freezers, electric meat slicer, packaging items, baine maries, crates/containers, USB with documents and templates, supplier contact name & numbers.  Van can also be used for week-end festivals/markets/fetes for extra earning potential.  Space to add a coffee machine too. Contact Anna 0422 408 728 for more information.  

MOBILE THỰC PHẨM VĂN VỚI VẬN CHUYỂN ĐƯỢC CHIẾN LƯỢC $ 45,000 ĐẾN PHẠM VI ARCHERFIELD BRISBANE QLD 2009 Ford Ranger xe tải thức ăn đơn cab với hệ thống làm lạnh, lò nướng với 5 kệ (có thể thêm nhiều), lớn tủ lạnh tủ thủy tinh và máy phát điện. Kinh doanh hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu 8 giờ sáng - 1 giờ chiều. Doanh thu lớn. Kinh doanh tiền mặt. Giá bán bao gồm van, chạy, thiết bị bao gồm cả máy xay xát đôi, băng chuyền làm việc bằng thép không gỉ, tủ đông sâu, máy cắt thịt điện, bao bì, baine maries, thùng đựng / container, USB với các tài liệu và mẫu, tên và số điện thoại của nhà cung cấp. Van cũng có thể được sử dụng cho các lễ hội cuối tuần / chợ / trại cải tạo để tăng thu nhập. Không gian để thêm một máy cà phê quá. Liên hệ   Anna theo số 0422 408 728  để biết thêm thông tin.

移动食品货车与建立运行

$ 45,000 NEGOTIABLE - ARCHERFIELD BRISBANE QLD

2009年福特Ranger单驾车食品面包车与制冷系统,烤箱有5个架子(可以添加更多),大型玻璃冰箱展示柜和发电机。

营业时间为周一至周五上午8点至下午1点。 伟大的营业额 现金业务。 售价包括货车,运行,设备,包括双层油炸锅,

不锈钢工作台,深冷冻机,电动切肉机,包装物品,可卡因,箱子/容器,带文件和模板的USB,

供应商联系人姓名和号码。 范也可以用于周末节日/市场/胎儿,以获得额外的收入潜力。 空间也添加咖啡机。

有关更多信息,请联系 Anna on 0422 408 728

MOBILE BAR & FOODS MARKET

$16,000 - Sydney NSW

URGENT- Multipurpose - Trailer For Sale – Fully equipped with: Double Sink - Gas Bottle Holder - Trailer Cover - Power points - Australian standards -Registered NSW PLATES

This Mobile Bar Business for Sale is in including transferring social media pages - Contacts for suppliers - Fairs, Markets and Festival contacts - Business cards - Phone number etc. It’s the only Mobile Bar in Sydney. The trailer can also be used for food markets which we can also supply details and contacts we have if they wish to do food for more regular income. You can use it for weekend markets as well. Urgent Sale Trailer + Business only $16,000. Please call / text 0400 585 003

QUẦY BAR & THỨC ĂN LƯU ĐỘNG

$ 16,000 - Sydney NSW

Bán nhanh một quầy bar lưu động. Trang bị đầy đủ với - Chậu rửa đôi, Giá đựng bìng gas, Nóc Mui Bao Phủ - Ổ cấm điện, Tất cả theo tiêu chuẩn của Úc – Đăng ký bảng số với bang NSW- Kinh doanh này được sang bán với: Chuyển gia các truyền tải các trang truyền thông xã hội –Các liên hệ với nhà cung cấp - Các mối giao tiếp tại hội chợ, liên hoan và các chợ cuối tuần – luôn cả danh thiếp –và số phone đang dùng cho kinh doanh ... Đây là quầy bar lưu động duy nhất ở Sydney. Bạn cũng có thể sử dụng cho cácchơ thức ăn cuối tuần mà chúng tôi cũng có thể cung cấp chi tiết và địa chỉ liên hệ nếu như bạn muốn làm Thêm bán thức ăn vào cuối tuần để có thu nhập nhiều xuyên hơn. Bán nhanh Trailer với toàn bộ trang thiết bị + Doanh nghiệp chỉ có $16,000. Vui lòng gọi / nhắn tin 0400 585 003

移動酒吧和食品市場

$ 16,000 - Sydeny NSW

URGENT-多功能 - 拖車出售 - 雙水槽 - 拖車蓋 - 電源點 - 澳大利亞標準 - 註冊新南威爾士州板 - 氣瓶等,

這個商業移動酒吧出售包括轉移社交媒體頁面 - 聯繫供應商 - 展會,市場和節日聯繫人 - 名片 - 電話號碼等, 這是悉尼唯一 的移動酒吧。 拖車還可以用於食品市場, 如果他們想要 更經常性的收入, 我們也可以提供詳細信息和聯繫方式。 你也可以在周末市場上使用它。 緊急銷售拖車+商業只有 16,000美元。 請致電/文本0400 585 003

Coffee Truck Plus Stock , Jan 18 Rego

$20,000.00 - Cessnock Area, NSW

Fantastic Business Opportunity - Work your own Hours, Venues and Roadside – CCC Certified Current Health Inspection - 2001 Mazda Bravo B2600, 127000 Kms, Regularly Serviced and Maintained January 2018 Rego  - Honda 7KVA GeneratorEU70is – 80 Litre Water Tank, 2 x 20L Water containers - San Marino 2 group Coffee Machine - Mazzer Luigi Grinder - 2 Fridges - Stainless steel sink, sep sink for handwashing Paper Towel and Sanitising Unit – Stock - 1 & 1/2 Boxes Cups - 1/2 Box Lids - 3 x Flavours, Hot Choc - 6 Bags Beans - Fire extinguisher, Fire Blanket, First Aid Kit - I can assist with training and pass on venue details. Currently located within the Cessnock City Council area - Please don't hesitate to ask questions. Available most afternoons and some weekends for Inspection, please call Lisa 0439 416 306 or email lurocracing@gmail.com - Located Mt Vincent

Café lưu động + hàng tồn

$ 20,000.00 - Khu vực Cessnock, NSW

Mazda Bravo B2600, 127000 Km, thường xuyên chăm sóc và bảo hành. Thuế đường đến tháng 1 năm 2018 - Máy phát điện Honda 7KVA EU70is - 80Litre, 2 x 20L bình chứa nước - San Marino 2 group Máy Pha Cà Phê - Mazzer Luigi Grinder - 2 Tủ lạnh - Chậu rửa bằng thép không gỉ, bồn rửa tay cho tẩy rửa tay Khăn giấy và Khử trùng Unit - Stock - 1 & 1/2 Hộp Ly - 1/2 Khay Hộp - 3 x Hương, Hot Choc - 6 Túi đậu - Bình cứu hỏa, Chăn , Bộ sơ cứu – Chúng tôi có thể hỗ trợ đào tạo và thông qua các chi tiết địa điểm. Hiện đang nằm trong khu vực Hội đồng Thành phố Cessnock - Xin liên lạc và đừng ngần ngại đặt câu hỏi. Có mặt hầu hết các buổi chiều và một số ngày cuối tuần để kiểm tra, vui lòng gọi hay nhắn tin cho Lisa 0439 416 306 . hoặc gửi email lurocracing@gmail.com – Vùng hoạt động ở khu Mt Vincent.

咖啡車加股票,1月18日Rego

$ 20,000.00 - 新西蘭塞斯諾克地區

夢幻般的商業機會 - 工作自己的時間,場地和路邊 - CCC認證的當前健康檢查 - 2001馬自達Bravo B2600,127000 Ks,定期服務和維護2018年1月Rego - 本田7KVA發電機EU70is - 80Litre水箱,2 x 20L水箱 - 聖 Marino 2組咖啡機 - Mazzer Luigi研磨機 - 2個冰箱 - 不銹鋼水槽,洗手盆洗手紙紙巾和消毒單元 - 庫存1 / 1/2盒杯 - 1/2盒蓋 - 3 x調味劑, 6袋豆 - 滅火器,消防毯,急救包 - 我可以協助訓練和傳遞場地詳情。 目前位於塞斯諾克市議會區內 - 請不要猶豫,提問。 大部分下午和一些週末可供檢查,請致電麗莎0439 416 306。 或電郵lurocracing@gmail.com - 位於文森特山

Popular Food Festival Vendor Hotdogs,

$65,000.00 Brighton-Le-sands NSW

This is a fantastic opportunity for an enthusiatic business owner to take advantage of a lucrative food segment which is hard to enter. Snags Plus was registered in 2009 as a part time hobby for a retired mother and quickly grew to a succesful brand. Catering everything from small school festivals to large council festivals such as 'The Australia Day Festival' and 'Double Bay Festival' Snags Plus will generate the new owner great cash in hand for working a few days a month. Net profit per festival ranges from $2000 to $5000 for 1 days work depending on location. The more you work the more you earn.

Products sold include: - BBQ Sausage Sizzles - Hot Dogs - Hot Chips - Chip on a stick - Cold Drinks  - Chicken Wraps - Business Process Is Very Simple: 1. Venue Application 2. Order your stock from local bakery and supermarkets - 3. Set up stall  4. Pack up and repeat - Included in the sale of the business: Website and branding, business name etc.  $5000 + of equipement including good condition box trailer, custom branded marquee + accessories and signage, gas bbq, water system, gas fryer, eskies, tables and everything needed to hit the ground running. Owners help during transfer process on how to get into festivals.

Why Would You Buy This?

- Cracking the festival and food stall industry is now very hard as they want past history of successful sales. Due to our brand equity and goodwill we are automatically accepted to most festivals which start up and new brands find near impossible to do - We only do 1-2 festivals a month for great turn over. There is potential for 10 festivals a month i.e 10x potential turn over growth - - Great cash flow and cash heavy business -  No skills required just great customer service - Potential to tap into schools,  iversities, major events, football and more

PLEASE NOTE:

WE WELCOME ANY POTENTIAL BUYER TO COME AND VIEW US AT UP COMING FESTIVALS TO SEE HOW BUSY AND WELL LOVED THE SNAGS BRAND REALLY IS

Please call Gwen on 0410 439 833 to discuss profit, turnover and the finer business details. Phone is prefered over email.

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho một chủ doanh nghiệp nhiệt tình. Tên doanh nghiệp Snags Plus đã được đăng ký trong năm 2009. Tất cả mọi thứ từ các lễ hội trường nhỏ cho đến các lễ hội lớn như “Lễ hội Quốc Khánh Úc” và Lễ hội 'Đôi Bay Festival' Snags Plus sẽ mang lại cho chủ nhân mới một khoản tiền lớn trong tay để làm việc vài ngày một tháng. Lợi nhuận ròng trong mỗi lễ hội dao động từ $ 2000 đến $ 5000 cho 1 ngày làm việc tùy thuộc vào vị trí. Bạn càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Do công bằng thương hiệu và thiện chí của chúng tôi, chúng tôi được tự động chấp nhận tham gia vào hầu hết các lễ hội bắt đầu và các thương hiệu mới gần như không thể thực hiện được. Có tiềm năng cho 10 lễ hội trong một tháng, tức là có khả năng tăng trưởng 10 lần - Dòng tiền lớn và kinh doanh tiền mặt nặng - Không đòi hỏi kỹ năng chỉ cần dịch vụ khách hàng tuyệt vời - Khả năng tiếp cận vào các trường học, các sự kiện lớn, bóng đá v.v… và nhiều hơn nữa

XIN LƯU Ý:

CHÚNG TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI MUA TIỀM NĂNG VÀ SỰ KIỆN CỦA CHÚNG TÔI VỚI NH FNG TẦM NHÌN ĐẾN VUI LÒNG ĐÓ ĐÂY VÀ CÓ THỂ LÀM THÊM SNAGS THƯƠNG HIỆU NÀY

Vui lòng gọi Gwen theo số 0410 439 833 để thảo luận về lợi nhuận, doanh thu và chi tiết kinh doanh tốt hơn.

對於一個熱心的業主來說,這是一個很好的機會,利用一個很難進入的利潤豐厚的食品市場。 Snags Plus在2009年註冊為退休母親的兼職愛好,並迅速成長為成功的品牌。從小學校節日到大型節日活動,如“澳大利亞節日”和“雙灣灣節”Snags Plus等,都將為新老闆帶來豐厚的現金,每月工作幾天。每個節日的淨利潤從2000美元到5000美元不等。你工作得越多,賺取的就越多。

銷售的產品包括: - BBQ香腸Sizzles - 熱狗 - 熱片 - 棒上的芯片 - 冷飲 - 雞蛋捲 - 業務流程非常簡單:1.場地應用2.從當地麵包店和超市訂購您的股票 - 3.套包裝和重複 - 包括在業務的銷售:網站和品牌,商業名稱等。5000美元的設備包括良好的條件箱拖車,定製品牌選擇框+配件和標牌,氣體bbq,水系統,氣體油炸鍋,愛斯基摩人,桌子和一切所需的地面跑步。所有者在轉移過程中幫助如何進入節日。

你為什麼要買這個?- 壞節日和食物攤販現在很難, 因為他們想要成功銷售的歷史 。由於我們的品牌資產和誠信,我們將自動接受大多數節慶活動,新品牌幾乎不可能做 - 我們每個月只做1-2節節日。每個月可能有10個節日,即10倍潛力的增長 - - 巨大的現金流和現金重的業務 - 沒有技能只需要很好的客戶服務 - 潛力進入學校,大學,重大事件,足球等等

請注意:

我們歡迎任何潛在的買家來查看我們的觀光節目,看如何繁忙,並且很好地喜歡SNAGS品牌真的是致電格文0410 439 833,討論利潤,營業額和更細的業務細節。

Mobile Coffee Carts

For Sale $95,000 Sydney NSW

- 2010 Caddy VW Mobile Cafe, fully equipped by generator, two fridges, EvaKool fridge/freezer, hot water system, sink, Italian made coffee machine, grinder.

- Mobile Vending Unit, fully equipped by an independent hot system water, fridge, lighting, radio/cd player, cashier, sink and more. Ideally suits shopping centre, university, hospital, Tafe or commercial building for long term contract .

- Food Trailer, fully equipped by a charcoal BBQ, storages, and spot to fit a fridge/freezer or coffee machine with rego valid until October.

- Two small coffee carts for indoors and private function

- Existing website of the business Lord of the Beans which attract customers and main source of the business .

Total : $95,000.00. Please call / text : : 0434 042 137

- 2010 Caddy VW Mobile Cafe, trang thiết bị đầy đủ gồm máy phát điện, hai tủ lạnh, 1 tủ lạnh + đông lạnh hiệu EvaKool, hệ thống nước nóng, bồn rửa, máy pha cà phê Ý, máy xay.

- Máy bán hàng tự động di chuyển được. Điện thoại di động, được trang bị đầy đủ hệ thống nước nóng độc lập, tủ lạnh, đèn sáng, máy phát thanh / CD, máy tính tiền, bồn rửa và nhiều hơn nữa. Phù hợp với trung tâm mua sắm, trường đại học, bệnh viện, Tafe hoặc tòa nhà thương mại cho hợp đồng dài hạn.

- Trailer chứa thực phẩm, được trang bị đầy đủ bằng than BBQ, kho, và tại chỗ cho phù hợp với một tủ lạnh / tủ đá hoặc máy pha cà phê với rego có giá trị cho đến tháng 10.

- Hai giỏ cà phê nhỏ cho trong nhà và chức năng riêng

- Trang web hiện có của Lord of the Beans kinh doanh thu hút khách hàng và nguồn chính của doanh nghiệp.

Tổng cộng: $95.000 . Vui lòng gọi / text: 0434 042 137

 2010年凯迪VW移动咖啡厅,配备发电机,两个冰箱,EvaKool冰箱/冰柜,热水系统,水槽,意大利制造的咖啡机,研磨机。

- 移动自动售货机,配备独立的热水系统,冰箱,照明,收音机/ CD播放器,收银台,水槽等。 理想地适合购物中心,大学,医院,Tafe或商业建筑长期合同。

- 食物拖车,由木炭烧烤设备齐全,储存和现货适合冰箱/冰柜或咖啡机,有效期至十月。

- 两个小咖啡车室内和私人功能

- 现有的企业网站,主要吸引客户和主要业务来源。

总计:$ 95,000.00。 请致电/文字:0434 042 137

Food Van - Fairfield Markets For Sale

Fairfield NSW. $55,000 Negotiate


Food Van located at Fairfield Markets For Sale. Fairfield, NSW.

Introduction

The business owner is keen to find a buyer for this food van currently selling vietnamese and barbecue food at every saturday at Fairfield markets at the show ground. The business includes the reserve rights to sell food at this very large and busy market along with the Food van and all equipment. The food van is modern, in excellent condition and comes with stainless steel bench tops, hot and cold bars, fridges, freezer, cook top, deep fryer, hot water system, and outdoor bbq grill, seating area.

Business detail summary:

The business is situated in a busy corner of Fairfield Markets which operate on saturday. As the buyer you receive the business rights to sell hot and cold food and drinks at this weekly market. The business currently sells Vietnamese food, drinks and coffee and was given permission by the council to operate an outdoor BBQ Grill making it ideal for a wide variety of food options to suit clientele.

The Ideal person for this business   >>>>>SEE FULL DETAIL>>>>>

Food and Coffee Van Business for Sale - Brisbane QLD

Food and Coffee van for Sale

We are looking for a person to take over our existing Food and Coffee van based in Loganholme south of Brisbane. This sale comes with a Coffee Van, coffee supplies, cups and water and guaranteed income from involvement in Logan events in 2017. For a no obligation conversation, call Ian Jeffery on 0438155972 or email ian@expressbusinessgroup.com.au


Chúng tôi đang tìm kiếm một người để tiếp nhận chiếc xe Van đang bán Thức Ăn và Cà Phê hiện có của chúng tôi. Trụ sở tại Loganholme phía Nam Brisbane, QLD Australia. Kinh doanh này bao gồm một máy pha cà phê trên xe Van, nguồn cung cấp cà phê, ly và nước và đảm bảo thu nhập từ việc tham gia vào các sự kiện Logan trong năm 2017. Hãy gọi Ian Jeffery vào 0438155972 hoặc email ian@expressbusinessgroup.com.au


我們正在尋找一個人來接管在布里斯班南部的Loganholme的現有的食品和咖啡麵包車。 這次出售咖啡車,咖啡用品,杯子和水,並保證收入參與洛根事件在2017年。對於沒有義務的對話,請致電 Ian Jeffery 0438155972或發送電子郵件至 Ian@expressbusinessgroup.com.au

Ice-cream & Coffee Van Business For Sale $180,000 - Cockburn South Lake WA 6164

Business Summary

A unique and very special business is offered for sale. It is a coffe/icecream van located permanently in Curtin University.The van is very well know as a popular outlet and particularly for its good quality coffee, providing very stable and successful trading figures.Customers are from all corners of the globe making it a very diverse and exciting environment to work in. It would take quite a while to find such a simple to run outlet that performs so well and is so lucrative as this business is. The general running of the van is also as simoke as you could wish for with just a couple of suppliers delivering stock directly to your door. lucrative as this business is.The general organisation and running of the van is also as simple as you could wish for with just a couple of suppliers delivering stock to your door each week and therefore only very simple accounting is involved . The operation of the business lends itself to any set up in terms of staffing in that a couple can run it by themselves or alternatively it can be just as easily left in the hands of two staff members. There is no need for warehousing or large storage and the business can easily be run from home and requires only simple easy to get council licences.Another attractive feature is that the university semester periods allow the owner various windows of quieter time when just a single staff member can be left to manage the day's trading which provides opportunity for holidaying or downtime. Additionally as an outlet providing primarily two of the most successful products that you can trade with , being good coffee and soft serve ice cream this offers further opportunity to open at the weekend either at a fixed location or at the numerous community events that require such a service.The sale price of this business is set at a level that gives the new owner the very realistic and achievable opportunity to recover their outlay and repay the business in a relatively short period. $180000 Please call / text 0423 155 796 (English)


Financials

Asking Price Range:  < $250K

Gross Revenues:   $250,000

Cash Flow:   $250,000

Cash Flow Type:  EBITDA

Seller Financing:  No

 

About The Business

 

Year Established:  2013

Number of Employees:  1 - 3

Relocatable:  Yes

Franchise:  No

Current Real Estate:  Owned

Property:  Property For Sale

 

About The Sale

 

Management Training and Support:  Full Training Provided

Reason For Selling:  Medical Reasons

 

Tóm tắt kinh doanh

Van coffe / icecream Tọa lạc tại Curtin University kinh doanh cà phê trên xe van lưu động. Doanhnghiệp rất rất đa dạng và môi trường thú vị để làm việc.

Khách hàng rất đông, công việc dễ dàng chỉ cần 2 người thay phiên nhau. Mỗi tuần một lần vận chuyển các vật liệu cần thiết đến xe van nơi bán. Hiện đang kinh doanh cà phê và kem mềm, có thể bổ sung thêm các loại thức uống hoặc thực đơn thức ăn nhanh, ăn nóng v.v... Giấy phép với council rất dễ dàng. Sang bán với ưu đãi $180,000 - Xin gôi / nhắn tin 0423155796 (Tiếng Anh)

業務摘要- 凡咖啡/冰淇淋科廷科技大學坐落在咖啡業務在流動車。企業是非常多樣和有趣的環境中工作。
大客戶,作業方便僅2人,輪流。每週一次運送所需物資的麵包車在那裡出售。咖啡是目前的交易和柔和的奶油,可以添加的飲料或快餐,熱食等菜單......理事會允許容易。隨著獎勵賣$180,000 - 呼叫/消息0423155796(英文)

Transport business - Newcastle, NSW $280,000

Transport business - Newcastle, NSW $280,000 - Business established for over 50 years. 24 years with the current owner. Newcastle to New England current run eg Tamworth, Armidale, Quirindi etc. 4 day week. 2 Heavy rigid trucks 1 twin steer and 1 single steer tautliner. 1 Pig trailer x 5.5m in length. Please call / text Robert 0408 438 286 (English)

Kinh vận tải - Newcastle, NSW - $280,000 - Kinh doanh thành lập trong một tuần. Hiện có 2 xe cứng loại chở nặng 1là nhắn tin Robert 0408 438 286 (Tiếng Anh) nếu muốn tham khảo thêm.

運輸業務 - 紐卡斯爾,$280,000 企業成立超過50年。24年當前的所有者。紐卡斯爾新英格蘭當前運行如塔姆沃思,阿米代爾,Quirindi等。4天工作週。2重型卡車剛性1張轉向和1張轉向箱式貨車。長度為1豬拖點¯x 5.5米。詳情請致電/文本羅伯特 0408 438 286(英文)

Poseidon’s Merchants - Mobile Seafood Business for Sale - $65,000 ONO Central and Western Queensland

This Business WILL be sold as a going concern due to change in personal circumstances. Poseidon’s Merchants is being offered with every piece of equipment so you can start trading immediately! History and What You Are Buying Poseidon’s Merchants started selling Seafood in Central and Western Queensland towns in 2014, >>>>>SEE FULL DETAIL>>>>>

Johnny's American Eats Food Truck Business for Sale

The business sells American style foods like pulled meat burgers, hot dogs, wings, cheeseburgers and fries. The business is a food truck business that can be taken to Markets, Events and Functions. The business comes with a food truck that is registered until April 2017. The food van is a relatively new van that is only a couple of years old. The size of the food van is 3500mm long x 2400mm wide x 2200mm high. The truck also comes with a hot plate, 2 fridges, a deep fryer, a microwave oven and cash registers. Price is $29,990 Negotiable. Contact me on call / text 0402 944 504  (English) 

. Sang bán kinh doanh xe tải thực phẩm American Eats Johnny. Doanh nghiệp bán thức ăn kiểu Mỹ như bánh mì kẹp thịt thịt kéo, hot dog, cánh, cheeseburgers và khoai tây chiên. Doanh nghiệp là một xe tải thực phẩm có thể được đưa đến chợ, Sự kiện và chức năng. Công việc kinh doanh đi kèm với một chiếc xe tải chuyên dụng để bán thức ăn đã được đăng ký cho đến tháng tư năm 2017. Các van thực phẩm là một chiếc xe tương đối mới mà chỉ là một vài tuổi. Kích thước của van thực phẩm là 3500mm x dài 2400mm x rộng 2200mm cao. Chiếc xe tải cũng đi kèm với một lò loại hot plate, 2 tủ lạnh, một nồi chiên deep fryer, lò vi sóng và máy tính tiền. Liên hệ với tôi trên 0402 944 504, Giá là $29.990 thỏa thuận. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0402 944 504 (Tiếng Anh) .

您好我想下一個廣告為我範食品的業務,我賣。今天我處理傳輸的錢。也將我能夠得到我的廣告將被發布在舉證雜誌的副本。這是我的廣告我賣我的菜卡車業務約翰尼的美國人吃的詳細信息。該業務銷售美式風格的食物,如肉拉漢堡包,熱狗,雞翅,芝士漢堡和薯條。該企業是一個食物卡車業務可以採取市場化,活動和功能。該業務附帶有註冊食品的卡車,直到2017年四月食品車是一個比較新的麵包車,這只是一對夫婦的歷史。食品車的大小是3500毫米長×2400毫米寬x高2200毫米。卡車還配備了熱板,2台冰箱,油炸鍋,微波爐和收銀機。價格是29990$面議。詳情請致電/文0402 944 504(英文)

Cafe2u Franchise Business for Sale $70,000

Are you passionate about coffee, this is the business for you!
Established run, strong customer base of 50 businesses ,run starts 7am till 1230pm ,franchisee since 2005 Kingspark /Blacktown NSW Cafe 2u is Australias and now the worlds largest mobile coffee franchise . BE YOUR OWN BOSS and enjoy the benefits of freedom, more control and rewards, high profits, work Monday-Friday variation depends on how many hours you wish to work
10 years Lease,weekly franchise fee is fixed amount. 

-2005 Mercedes Vito Van (6 speed manual Diesel Turbo) in very good condition,One year rego
     Fit out includes:
- twin rumba unic 2 group coffee machine
- rossi grinder
- onan 5000 diesel generator
- pie warmer
- vita mix commercial blender
- 2 door sliding fridge
- 100 litre water tank
Please call / text Murat 0419418530 (English
. Bạn đam mê cà phê, đây là kinh doanh dành cho bạn!
Đã làm lâu ổn định, cơ sở khách hàng mạnh mẽ của 50 doanh nghiệp thương hiệu nhượng quyền, Điều hành từ 7:00 sáng đến 1230 trưa. Nhượng quyền từ năm 2005 tại ingspark / Blacktown NSW
Cafe2u là thương hiệu nhượng quyền của Úc kinh doanh cafe trên xe di động. Hiện tại được coi là lớn  nhất thế giới trên loại kinh doanh này.Làm chủ với chính mình và tận hưởng những lợi ích của tự do, lợi nhuận cao, Làm từ  thứ Hai đến thứ Sáu tùy vào bao nhiêu giờ bạn muốn làm việc. Hợp đồng 10 năm, phí nhượng quyền hàng tuần là cố định số tiền. Kinh doanh bao gồm . - 2005 Mercedes Vito Van  (6 số tay Diesel Turbo) trong tình trạng rất tốt, Một năm rego
Fit ra bao gồm: - Đôi rumba UNIC máy pha cà phê 2 nhóm - - Rossi máy xay - Onan máy phát điện diesel 5000
- Pie ấm - Vita trộn máy xay thương mại - 2 cửa trượt tủ lạnh - Bồn nước 100 lít Xin vui lòng gọi / văn bản Murat 0419418530 (tiếng Anh)
你渴望的咖啡,這是你的業務!
成立來看,50個企業強大的客戶基礎,運行早上7點開始,直到1230pm,加盟商自2005年以來的Kingspark/布萊克頓NSW
咖啡廳2U是澳大利亞,現在世界上最大的移動專營咖啡 成為自己的老闆,享受自由的工作,週一至週五的變化取決於你想多少小時的工作的好處,更多的控制和回報,利潤高,10年租賃,每週特許權使用費是固定金額。
- 2005年奔馳威霆範(6速手動柴油渦輪增壓)的條件非常好,一年雷戈 裝備包括:
- 雙倫巴UNIC2組咖啡機 - 羅西磨床 - 俄南5000柴油發電機 - 餡餅回暖 - VITA混合攪拌機商用 - 2門滑動的冰箱
- 百升水箱 詳情請致電/文穆拉特0419418530(英文)

Top Quality – Food Truck Business for sale – MELBOURNE - $89,900

This is a unique opportunity to acquire one of the BEST MOBILE FOOD TRUCKS in Australia. Custom build to allow high flexibility, capability to deal with volumes and operational control.  Build on back of Mercedes Sprinter Double Axle Box. Car is still driveable with normal car license. Built up in 2013 / 2014.  Fully self sufficient for operating on battery and generator power. All appliances and utensils included. Handover demonstration of all appliances will be offered or option to join as part of a franchise with ongoing operations support. Selling due to change in personal circumstances only.
BASE CONFIGURATION:
•    Mercedes Sprinter •    5.8 kVA Cummins Power Generator (high end / industry leader) •    2 * 500A battery with large Inverter for Battery Operation •    100 ltr Fresh and waste water tanks •    Carry 2 x 45kg gas bottles FRONT OF CAR:
•    Separate / Management / Control Office •    Swivel Co-Driver Seat •    Secure Money Handling Facility / Safe •    Printer / Laminator •    Rear View camera / Navigation System APPLIANCES: •    2 x deep fryers, •    Large Commercial Hotplate,
•    2 large Commercial Double Burners •    Freezer, •    Huge Skope Double Fridge, •    Hanging Double Door Drink Display Fridge, •    Hot Bain Marie, •    Microwave, •    Commercial 2 Group Coffee machine, •    Commercial Range hood,
•    LED lighting, •    2 Cash registers, •    2 Wash Basins, •    1 Hand Wash Basin
Operations:
•    Unique setup. Whole serving side is able to roll-out of car by 40 cm allowing much enlarged serving and operations space within car•    Car setup to operate 2-3 queues in parallel allowing great throughput for large events. Plenty of space.
Please contact us for more details or an inspection on mksausages@GMAIL com OR 1300-880094 OR TEXT 0400-052-009 (English)
. 這是收購澳大利亞最好的移動餐車的一個獨特的機會。自建立允許高度的靈活性,有能力處理量和操作控制。建立在奔馳凌特雙軸箱回來。汽車仍然是操控性與普通車牌照。建成於2013/2014年完全自給自足的電池和發電機功率運行。所有設備和用具包括在內。所有電器的切換演示將被提供或選擇加入與正在進行的操作支持特許經營的一部分。因銷售只有個人情況來改變。
基本配置:•奔馳凌特 •5.8千伏安康明斯發電機(高端/行業的領導者)•2 * 500A電池,逆變器的大電池操作•100升新鮮和廢水罐•隨身攜帶2個45千克煤氣瓶車前部的:•獨立/管理/控制辦公室•旋轉副駕駛座椅•安全的貨幣處理設備/安全•打印/層壓 •倒車後視/導航系統電器:•2個油炸鍋,•大型商業烤盤,•2個大型商業雙重刻錄機•冷凍室,•巨大Skope雙冰箱,•吊雙門喝顯示冰箱,•熱湯池,• 微波,•商業組2咖啡機,•商業吸油煙機,• LED照明,•2個收銀機,•2個洗臉盆,•1手洗手盆
操作:•獨特的設置。整個發球方能夠通過40厘米讓車內多服放大和操作空間,轉出的車•汽車設定操作並行2-3隊列,允許大型活動極大的吞吐量。充足的空間。請與我們聯繫了解更多詳情或mksausages @ GMAIL COM或1300-880094或文本0400-052-009 (檢查).
Đây là một cơ hội duy nhất để có được một trong những XE TẢI THỰC PHẨM DI ĐỘNG DUY NHẤT tại Úc. Tuỳ chỉnh xây dựng để cho phép sự linh hoạt cao, khả năng để đối phó với khối lượng và kiểm soát hoạt động. Xây dựng trên lưng của Mercedes Sprinter đúp Axle Box. Xe vẫn còn driveable với giấy phép xe bình thường. Đời 2013 / 2014. Hoàn toàn tự đủ để hoạt động trên pin và máy phát điện. Tất cả các thiết bị và đồ dùng bao gồm. Bàn giao trình diễn của tất cả các thiết bị sẽ được cung cấp hoặc tùy chọn để tham gia như là một phần của một thương hiệu với hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra. Bán do thay đổi chỉ trong hoàn cảnh cá nhân.CẤU HÌNH CƠ SỞ:• Mercedes Sprinter• 5,8 kVA Cummins Máy phát điện (cao cấp / nhà lãnh đạo ngành công nghiệp)• 2 * Pin 500A với Inverter lớn cho pin hoạt động• 100 bể chứa nước ngọt và chất thải lít• Thực hiện 2 x 45kg chai khíPHÒNG TRƯỚC CỦA XE:• văn phòng / quản lý / kiểm soát riêng• xoay Co-Driver Seat
• Quầy thu an toàn Xử lý cơ sở / An toàn• Máy in / máy ép• Chuẩn xXem camera System / NavigationTHIẾT BỊ KÈM • 2 x chảo sâu,• Thương hotplate lớn,• 2 đầu đốt đúp thương mại lớn• Tủ đông đá,• Huge Skope đúp Tủ lạnh,• Treo đúp cửa Uống Display Tủ lạnh,• Hot Bain Marie,• Lò vi sóng,• máy thương mại 2 Nhóm cà phê,• Phạm vi thương mại mui xe,• Đèn LED,• 2 tính tiền,• 2 Rửa lưu vực,• 1 Rửa tay BasinHOẠT ĐỘNG:• Thiết lập độc đáo. Tổng số các bên chấp có thể cuộn ra khỏi xe bằng 40 cm cho phép nhiều phục vụ mở rộng và hoạt động không gian bên trong xe• Thiết lập ô tô để vận hành 2-3 hàng đợi song song cho phép thông lượng lớn cho các sự kiện lớn. Nhiều không gian. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết hoặc kiểm tra trên mksausages@gmail.com hoặc 1300-880 094 phone / text: 0400-052-009 (tiếng Anh)

Uprising Bakery Vans - $135,000 for both

1 big van 5m X 2.5 festival van and other smaller van for markets and small events.  Uprising bakery sells pastries savoury and sweet All products are made buy a bakery and delivered frozen then baked fresh on the spot. We also sell coffee drinks chicken sandwich and mini pancakes. Great food stall to run very. Easy set up and running it. You could keep as is or add and change. Both vans work all year round at festival and markets. For more info please call text Naomi 0438 247 791 (English).
.起義麵包貨車 - 135000$兩個。 1大貨車5米x102.5節貨車,市場和小型活動等小麵包車。起義麵包店出售的糕點甜鹹所有產品均採用購買一家麵包店並當場交付冷凍然後烤新鮮。我們還出售咖啡飲品雞肉三明治和迷你煎餅。大排檔很運行。易於安裝和運行它。 你可以保持原樣或添加和更改。這兩種車的工作常年在節日和市場。欲了解更多信息,請致電文本納奧米0438247791(英文).
Uprising Bakery Vans - 135.000 $ cho cả hai. 1 lớn van 5m X 2,5 hoan van và van khác nhỏ hơn về thị trường và các sự kiện nhỏ. Uprising bánh bán bánh ngọt mặn và ngọt Tất cả các sản phẩm được làm mua một bánh và giao hàng đông lạnh sau đó nướng tươi ngay tại chỗ. Chúng tôi cũng bán bánh sandwich cà phê uống gà và bánh mini. Lớn gian hàng thực phẩm chạy rất. Dễ dàng cài đặt và chạy nó. Bạn có thể giữ như là hoặc thêm và thay đổi. Cả hai xe tải làm việc quanh năm ở lễ hội và thị trường. Để biết thêm xin vui lòng gọi cho văn bản Naomi 0438 247 791 (Tiếng Anh)

Featured Products