-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HAIR - NAIL - BEAUTY_0_1

Nail Shop x 2 Business for Sale

Richmond & Carlton VIC $$$ Negotiable

Richmond:
Rent: 46,237.68 + GST + outgoing
Least terms : 5 years CPI 4%
8 nails tables + 8 pedicure spa + waxing rôm & 
spray tan room with facility of kitchen and toilet
Carlton:
Rent: 83,262.36 + GST + share council rates , water rate, no body corporate
Lease terms: 1+3+3 CPI 5%. 
Trading with 6 nails tables + 6 pedicure spa + waxing room. Fully equipped, confortable  kitchen & toilet. Please call / text Stephanie on 0413 794 831 (English) 
Nail Shop x 2 Sang bán
Richmond & Carlton VIC $$$ Thương lượng
 Richmond:
Tiền thuê: $46.237.68 + GST ​​+ gửi đi
Nhỏ nhất 5 năm CPI 4% - 8 bàn móng tay + 8 spa chăm sóc chân + Phòng sữa &
Phòng phun nắng nhuộm da với các khu nhà bếp và nhà vệ sinh. 
Carlton:
Thuê: $83,262.36 + GST ​​+ tỷ lệ chia sẻ của council rate + nước + no body corporate. 
Thời hạn thuê: 1 + 3 + 3 CPI 5%.
Kinh doanh với 6 móng bàn + 6 spa chăm sóc bàn chân + phòng tẩy lông. Bếp và nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ, tiện nghi. Vui lòng gọi / nhắn tin Stephanie theo số 0413 794 831 (tiếng Anh)
指甲店x 2業務出售
里士滿&卡爾頓VIC $$$可議
 里士滿:
租金:46,237.68 +消費稅+外送
最低限度:5年CPI 4%
8個指甲桌+8個修腳水療+打蠟rôm&
噴霧室,廚房和衛生間設施
卡爾頓:
租金:83,262.36 +消費稅+分享理事會費率,水費率,無法人團體
租賃期限:1 + 3 + 3 CPI 5%。
交易6個指甲桌+ 6個修腳水療+打蠟房間。設備齊全,舒適的廚房和衛生間。請致電/文字Stephanie on 0413 794 831(英文)

Hair & Beauty Salon $$$ Neg

Westfield Shopping Centre Sydney NSW

Business opportunities in the biggest shopping Centre chains in Sydney. * Huge income potential with hundreds of potential customer everyday, visiting and shopping at Westfield. * Easy to manage, everything has been set up and ready to make money from the 1st day. * Suitable for Visa migration, opportunity to work and stay in Australia permanently. Locations: Parramatta, Liverpool, St' Marys, North Rocks and City . * 2 Years Lease with 5 Years renewal option. For more details, please contact 0411 140 963, or email shashigrover@hotmail.com

Hair & Beauty Salon $$$ Neg

Westfield Shopping Centre Sydney NSW

Cơ hội kinh doanh trong chuỗi Thương Hiệu Nhượng Quyền với Trung Tâm Mua Sắm lớn nhất ở Sydney. * Tiềm năng lớn thu nhập cao với cả ngàn khách hàng mỗi  ngày của shopping, tham quan và mua sắm tại Westfield. * Dễ dàng để quản lý, tất cả mọi thứ đã được thiết lập và sẵn sàng để kiếm tiền từ ngày 1st. * Thích hợp Visa di dân, cơ hội để làm việc và ở lại Úc vĩnh viễn. Hiện đangcó sẵn để sang tại các Westfield của Parramatta, Liverpool, St 'Marys, North Rocks và Sydeny City * 2 năm thuê với 5 năm tùy chọn đổi mới để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 0411 140 963, hoặc email ..shashigrover@hotmail.com

美发沙龙$$$ Neg

Westfield购物中心悉尼新南威尔士州

在悉尼最大的购物中心连锁的商机。 *收入潜力巨大,数以百计的潜在客户每天在Westfield购物。 *易于管理,一切都已经建立,并准备从第一天赚钱。 *适合签证移民,永久居留在澳大利亚的机会。 地点:帕拉马塔,利物浦,圣玛丽,北岩和城市。 * 2年租赁与5年更新选项。 详情请联系0411 140 963,或发邮件至shashigrover@hotmail.com

Massage Business for Sale

Price Reduced $95,000 Newtown NSW

Moving out sale, It's a bargain compare to what invested into the shop. I first open this store in January 2015 and Since I started I had a great deal of success from here. I then opened another store in Canberra in December 2015 and now I’m finding hard to manage both store at the same time. Now I decided to move to Canberra permanently so I need to sale this shop in Newtown urgently.

About the business: (*) It has 10 rooms including 7 single Massage room, one couple room, one extra-large office room/furnished master bedroom. Beautiful reception with customers sitting area and set up for foot massage also one inferred sauna room with double shower and bathroom, Kitchen with staff lockers, separate full size bathroom for male and female, two store room and a laundry room. (*) Total size about 290sqm with front and back entree. (*) Brand new wooden floor (not timber) throughout the entire shop, 7 professional full size massage bed, wooden reception desk and custom design and luxury furniture fit out and display throughout the shop. 24hr surveillance security system (6 cameras). (*) Also do retail sale for organic and pure massage oil and body scrub (about 25 different kinds massage & essential oil). (*) Over 1000 potential client’s database (*) Plenty stocks and promotional materials.

Business is located in one of the busiest suburb in Sydney. At the moment our trading hour is 7 days 10am to 10 pm which you can change to midnight since you will have no problem with foot traffic almost 24 hours. Recently the store was selected as finalist for local business award which came on local newspaper too. At the moment the store is not providing facial, meni&pedi and tanning due to short of management staff but with my experience this store has potential to promote followings. \

(*) Dermalogica facial (I can supply you with products) (*) Manicure & pedicure (*) Spray tanning (*) Waxing and tinting (*) IntroduceFish pedicure in Sydney (I can provide you with supplier details) (*) Floating tank meditation which will generate income itself (I can give you details and quote from the supplier (*) Cosmetic laser treatments (*) Acupuncture and cupping treatment (*) Weight loss and yoga programs (*) Also have plenty room to create a salt room or jet spa/shower (*) Weekly income was over 10k but it’s now slowed down because short of staffs and I’m not giving enough time but it has potential to generate more income. Any inquires please email or phone. Serious buyer only. Please call / text 0487 777 335 (English)

Massage sang bán - Giá Giảm $ 95,000 Newtown NSW

Bán do chuyển bang khác, Giá rẻ so với những gì đã đầu tư vào cửa hàng. Thành lập 1 năm 2015 và đã có rất nhiều thành công. Sau đó tôi mở cửa hàng khác ở Canberra vào tháng 12 năm 2015 và khó làm cả hai nên quyết định chuyển đến Canberra vì vậy tôi cần bán gấp cửa hàng này ở Newtown.

Về kinh doanh: (*) Có 10 phòng bao gồm 7 phòng massage đơn, 1 phòng đôi, 1 phòng văn phòng lớn / phòng ngủ được bố trí đầy đủ. Khu tiếp tân đẹp với khu vực khách hàng và thiết lập massage chân cũng là phòng tắm hơi, với vòi hoa sen và phòng tắm đôi, bếp có tủ , phòng tắm riêng biệt cho nam và nữ, phòng hai cửa và phòng giặt. (*) Tổng kích thước khoảng 290m 2 với mặt trước và mặt sau. (*) Sàn gỗ mới trên toàn bộ cửa hàng, 7 giường massage chuyên nghiệp, bàn tiếp tân thiết kế tùy chỉnh và đồ nội thất sang trọng phù hợp và trưng bày khắp các cửa hàng. Hệ thống an ninh 24 giờ giám sát (6 camera). (*) Bán lẻ quần áo cho dầu massage hữu cơ và tinh khiết và chà cơ thể (khoảng 25 loại massage và tinh dầu). (*) Trên 1000 cơ sở dữ liệu của khách hàng tiềm năng (*) Rất nhiều cổ phiếu và tài liệu quảng cáo.

Kinh doanh nằm ở một trong những khu ven rìa trung tâm nhộn nhịp nhất ở Sydney. Giờ giao dịch 7 ngày 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, bạn có thể thay đổi đến nửa đêm vì bạn sẽ không gặp vấn đề gì với lưu lượng khách vãng lai gần 24 giờ. Gần đây, cửa hàng đã được chọn là người cuối cùng cho giải thưởng doanh nghiệp địa phương trên báo địa phương. Hiện tại cửa hàng không cung cấp mặt, meni & pedi và thuộc da vì thiếu nhân viên quản lý nhưng với kinh nghiệm của tôi, cửa hàng này có tiềm năng để thúc đẩy sau. \

(*) Kem dưỡng mặt Dermalogica  (tôi có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm) (*) Làm móng tay & móng chân (*) Xịt nhuộm da (*) Waxing và nhuộm (*) Giới thiệu Fish Pedicure tại Sydney (Tôi có thể cung cấp cho bạn với nhà cung cấp chi tiết) (*) Floating (*) Châm cứu và trị liệu cupping (*) Giảm cân và các chương trình yoga (*) Cũng có nhiều chỗ để tạo ra một bồn tắm muối hoặc phòng tắm vòi hoa sen / vòi hoa sen (*) thu nhập hàng tuần là trên 10k nhưng nó bây giờ chậm lại vì thiếu nhân viên và tôi không cho đủ thời gian, nhưng nó có tiềm năng để tạo ra thu nhập nhiều hơn nữa bất kỳ thắc mắc xin vui lòng gửi email hoặc điện thoại. Xin vui lòng gọi / text 0487 777 335 (tiếng Anh)

按摩業務出售 - 價格降低$ 95,000 Newtown NSW

搬出去,與商店投資相比,這是一個討價還價的。我於2015年1月首先開設這家商店,自從我開始,我從這裡獲得了很大的成功。然後,我於2015年12月在堪培拉開了另一家商店,現在我正在努力同時管理兩家商店。現在我決定永久搬到堪培拉,所以我需要緊急在紐敦出售這家店。

關於業務:(*)它有10間客房,包括7單人按摩室,一對夫婦房間,一個超大辦公室/家具主臥室。美麗的接待處與客戶的休息區,並設置了足部按摩,還有一個推薦的桑拿浴室,雙人淋浴和浴室,廚房與工作人員儲物櫃,獨立的全尺寸浴室男性和女性,兩個儲藏室和洗衣房。 (*)總面積約290平方米,前後。 (*)整個商店全新的木地板(不木材),7個專業全尺寸按摩床,木製接待台和定制設計以及豪華家具裝飾整個店鋪。 24小時監控安全系統(6台攝像機)。 (*)還可以做有機和純按摩油和身體磨砂(約25種不同的按摩和精油)的零售。 (*)超過1000名潛在客戶數據庫(*)豐富的股票和宣傳資料。

商業位於悉尼最繁忙的郊區之一。目前我們的交易時間是上午10點到晚上10點,你可以改成午夜,因為你幾乎24小時都不會有足夠的交通問題。最近這家商店被選為當地報紙的當地商業獎的入圍者。目前,由於缺乏管理人員,商店沒有提供面部,半成品和鞣製,但根據我的經驗,該商店有潛力促進以下行為。 \

(*)Dermalogica面部(我可以為您提供產品)(*)修指甲和修腳(*)噴霧鞣製(*)打蠟和著色(*)在悉尼推出修腳(我可以為您提供供應商詳細信息)(*) (*)化妝品激光治療(*)針灸和拔罐治療(*)減肥和瑜伽課程(*)還有足夠的空間創造一個鹽房間或噴氣機水療/淋浴(*)每週收入超過10k,但由於工作人員不足,我沒有足夠的時間,但有潛力產生更多的收入,現在已經放緩了,請電郵或電話諮詢嚴重的買家請致電/正文0487 777 335(英文)

BEAUTY SALON FOR SALE

$45,000.00 Neg Oxley, QLD

Fabulous beauty salon for sale. Set in a strip of shops in a great location on a busy main road write across the train station. Due to health circumstances, the owner is looking for a quick sale. This well-established beauty salon is ideal for an owner-operator who loves quality and wants to expand and take this salon to the next level. more than 3.000 clients on database, 5 years stablished business. very low rent. you wont'get better offer than this.  Please call / text: 0412 625 143 

SALON BEAUTY BÁN

$ 45,000.00 Neg Oxley, QLD

Thẩm mỹ viện. Vị trí tuyệt vời trên đường chính tấp nập ngang qua nhà ga xe lửa. Do hoàn cảnh sức khỏe, chủ sở hữu đang tìm kiếm một người mua nhanh chóng. Đã làm lâu 5 năm và kinh doanh tốt đẹp với hơn hơn 3.000 khách hàng lưu trữ trên cơ sở dữ liệu, Hãy gọi / nhắn tin:  0412 625 143

美容沙龍出售

$ 45,000.00 Neg Oxley,QLD

美妙的美容院出售。 在繁忙的主要道路上的一個偉大的位置設在一個商店的街道寫在火車站。 由於健康狀況,業主正在尋找快速銷售。 這個成熟的美容院是理想的業主操作員誰喜歡質量,並希望擴大並把這個沙龍提升到一個新的水平。 數據庫超過3.000客戶,5年穩定業務。 很低的租金 你不會比這更好的報價。 請致電/文字:0412 625 143

Beauty - Hair - Nail & Massage Business for Sale
$69,000 Williamstown VIC

A great Hair, Nails, Beauty and Massage business for sale with affordable price and high profit. All in one stop shop with 4 hair stations, 2 hair basins, 2 Beauty rooms, 2 nails tables and 2 spa pedicure chairs. Opening 6 days a week with short hours at the best location with plenty free parking in the heart of Williamstown. Please contact me on for any information.
Sang gấp một doanh nghiệp tuyệt vời với giá cả phải chăng và khả năng lợi nhuận cao. Tất cả trong một cửa hàng với 4 ghế tóc, hai ghế gội, 2 phòng thẩm mỹ, 2 bàn nail, và 2 ghế spa pedicure. Hiện mở cửa 6 ngày một tuần tại vị trí tốt nhất với bãi đậu xe miễn phí rất nhiều ở trung tâm của Williamstown Vic. Vui lòng gọi / nhắn tin số 0422 590 113 để biết thông tin.
一個偉大的頭髮,指甲,美容和按摩業務出售與實惠的價格和高利潤。 所有在一站式商店有4個髮廊,2個髮廊,2個美容室,2個指甲桌和2個水療修腳椅。 在威廉斯敦(Williamstown)的心臟地帶,提供免費停車場,每週六小時開放,時間最短。 有關信息,請聯繫我 0422 590 113。

Thai Massage Business for Sale

$90,000 Neg Marickville NSW

Beautifully appointed new Thai Massage shop located in Marrickville . 2 minute walk to train station. Plenty of street parking and 1 car space at rear of shop. Shop is located on a Main Street with plenty of foot traffic and local development of shops ,cafes and new residential units. Shop includes. 6 large beds. 3 private rooms. Couples room. 3 massage chairs. Fit out costs $80,000 and of high end. Internal shower and toilet. Internal laundry. CCTV and entertainment throughout all rooms. 5 x 5 year lease. $41,600 per annum plus outgoings. 115 sq shop. This a great opportunity to buy a new business with huge potential located in a great location. Genuine buyers only , feel free direct to Business Owner on 0405 859 895 (English)

Phòng mát-xa Thái Lan được trang trí đẹp mắt nằm ở Marrickville. 2 phút đi bộ đến nhà ga. Nhiều bãi đỗ xe trên đường phố và 1 ô tô ở phía sau của cửa hàng. Cửa hàng nằm trên phố chính với rất nhiều lưu lượng thăm viếng của khách vãng lai và cư dân địa phương, gần các quán cà phê và các đơn vị cư trú mới. Doanh nghiệp  bao gồm 6 giường lớn,  3 phòng riêng. Phòng cặp chung cho vợ chồng hay đôi bạn, 3 ghế massage. Tất cả thiết bị trị giá trên 80.000 đô la và chất lượng cao. Vòi hoa sen và nhà vệ sinh, khu vực giặt quần áo khép kín bên trong. Có hệ thống an ninh CCTV quan sát từ xa. Và thiết bị TV giải trí trong tất cả các phòng. Hợp đồng cho thuê 5 x 5 năm. Giá thuê chỉ $41.600  mỗi năm cộng thêm chi phí. Diện tích sử dụng 115 mét vuông. Đây là một cơ hội tuyệt vời để mua một doanh nghiệp mới với tiềm năng to lớn nằm ở một vị trí tuyệt vời. Nếu thật sự muốn sang xin gọi trực tiếp chủ doanh nghiệp qua số 0405 859 895 (tiếng Anh)

泰式按摩業務出售

$ 90,000 Neg Marickville NSW

精美的新泰國按摩店位於Marrickville。 步行2分鐘到火車站。 商店後面有許多街道停車場和1個車位。 商店位於大街上,交通暢通,商店,咖啡館和新住宅單位的當地發展。 店鋪包括。 6張大床。 3間私人客房。 夫婦房間。 3把按摩椅。 花費80,000美元和高端成本。 內部淋浴和衛生間。內部洗衣。 中央電視台和所有客房的娛樂。 5年5年租約。 每年$ 41,600加上支出。 115平方米的商店。是一個很好的機會,購買一個巨大的潛力位於一 個偉大的位置的新業務。 有真正的買家,免費直接到 所有者0405 859 895(英語)

Laser Clinic Business for Sale

Narre Warren VIC. $99,000

Negotiable Long standing IPL. Hair reduction clinic for over a decade in a very busy Webb street Narre Warren. Annual takings of approx AUD200K Affordable rental and overheads with options for long term lease. Open 5 days a week with the potential for 6 days a week plus nights. Our services are IPL Hair removal, Skin rejuvenation, pigmentation removal, tattoo removal, Acne treatment, Tanning, microdermabrasion and LED photo therapy and Eyebrow waxing. All training provided within contract of sale. Sale includes all stock, equipment, furnishings and 1 employee. section 52 can be provided upon request 2 beauty treatment potentially for waxing/tanning/IPL hair removal/facial treatments/massage/nails. State of the art machines with services and maintenance provided by head office. Call centre, website and state of the art appointment booking system provided by head office and bookings made by them.https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/ oversight of business and booking system can be operated off site. Please contact Donna on 0411 078 847 or Shadenia@hotmail.com (English)


Phòng Điều Trị Laser Narre Warren sang $99,000 Thương lượng. Trạm làm giảm IPL lâu đời trong hơn một thập niên tại một đường phố Webb rất bận rộn Narre Warren. Hàng năm thu được khoảng AUD 200K Giá cả phải chăng thuê và chi phí chung với các tùy chọn cho thuê dài hạn. Mở cửa 5 ngày một tuần với tiềm năng 6 ngày một tuần cộng với đêm. Dịch vụ của chúng tôi là IPL Tẩy Lông,  Trẻ Hóa Da, Loại Bỏ Sắc Tố, Tẩy Xoá Hình Xăm, Trị Mụn Trứng Cá, Tanning, Microdermabrasion và trị liệu hình ảnh LED và tẩy lông mày. Tất cả các khóa học được cung cấp trong hợp đồng sang bán. Sang Bán bao gồm tất cả các loại hàng tồn, thiết bị, đồ đạc và 1 nhân viên. Phần điều lệ 52 có thể được cung cấp theo yêu cầu 2 liệu pháp chăm sóc sắc đẹp có khả năng cho việc tẩy lông / tẩy lông IPL / chăm sóc mặt / massage / móng tay. Cơ sở hiện đại với dịch vụ và bảo trì do trụ sở chính cung cấp. Trang web và hệ thống khách hẹn đặt chỗ trực tuyến nghệ thuật hiện đại do trụ sở chính cung cấp. Https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/ giám sát hệ thống kinh doanh và đặt phòng có thể được vận hành bên ngoài. Vui lòng liên hệ Donna theo số 0411 078 847 hoặc Shadenia@hotmail.com (tiếng Anh)


Narre warren激光診所$ 99,000 Negotiable長期IPL頭髮減少診所十年來在一個非常繁忙的Webb街道Narre Warren。每年約20,000澳元可承擔的租金和間接費用,可選擇長期租賃。每週開放5天,每周可能需要6天加上夜晚。我們的服務是IPL脫毛,皮膚復興,色素除去,紋身去除,痤瘡治療,曬黑,微磨皮和LED照片治療和眉毛打蠟。銷售合同內提供的所有培訓。銷售包括所有庫存,設備,家具和1名員工。可以根據要求提供第52部分2美容治療可能用於打蠟/鞣製/ IPL脫毛/面部護理/按摩/指甲。由總公司提供服務和維護的最先進的機器。呼叫中心,網站和總公司提供的最新預約預約系統及其預訂。 https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/對商業和預訂系統的監督可以在現場進行。請聯繫唐娜0411 078 847或Shadenia@hotmail.com(英文)

Laser and Tanning  Salon

Business foir Sale $150,000 Liverpool NSW

Latest Candela Pro valued at $130k 2 spray Tanning Machines, Spray Tanning Ventilation Booth and Micro Machine plus stock. Shortcuts Software and over 200k in equipment and stock. $150,000 Please Call / Text Paul 0447 999 222 (English) 

Mỹ viện làm Laser và Tắm nắng

Doanh thu của doanh nghiệp $150,000 / năm tại Liverpool NSW. Sản phẩm Candela Pro mới nhất có giá $130 ngàn, 2 máy phun làm tốt da, Máy phun trị liệu,  và các loại máy công dụng cùng hàng tồn. Nhu liệu (phần mềm chuyên dụng) cùng máy tính, trên 200 ngàn về thiết bị và hang tồn. Sang giá $150,000 Xin vui lòng gọi / nhắn tin Paul 0447 999 222 (tiếng Anh)

激光和晒黑沙龙

新西兰利物浦商业大厦售价$ 150,000

最新的Candela Pro价值$ 130k 2喷雾鞣制机,喷雾鞣制通风机和微机加股票。快捷软件和超过$ 200k的设备和库存。 $ 150,000请致电/文字Paul 0447 999 222(英文)

HYPOXI Studio for Sale $200,000

North Shore in St Ives NSW!

Established HYPOXI Studio for sale on the North Shore in St Ives! There are no special skills or qualifications required to operate a HYPOXI STUDIO, all training will be provided.

HYPOXI is the first training concept to combine alternating high & low pressure with exercise to help target fat in those areas. HYPOXI training is a simple 30 minute workout which is safe, pain free and completely natural. In only 12 sessions, clients can lose cms from their problem areas – much more than you want see from conventional training alone.

Hypoxi studios have a common goal – to assist clients to achieve positive weight loss and body shaping results, in a safe and natural manner. HYPOXI Australia has grown from a single studio to a network of over 80 locations throughout Australia. In 2009, HYPOXI Australia was awarded the Westpac Smart Company Award for its innovative range and smart business practices. >>>> FULL DETAIL>>>>>>>  >>>> FULL DETAIL>>>>>>> 

Divisional Master Franchises – Massage, Beauty, Photography

We are looking for franchisees for Massage, Beauty and Photography. We are also looking for people to head up our Mobile Massage, Beauty and Photography services as Divisional Master Franchises. You role is to grow these services by recruitment, training, support and grow the brand. For a no obligation conversation, call Ian Jeffery on 0438 155 972 or mail ian@expressbusinessgroup.com.au 

Chúng tôi đang tìm kiếm những người đứng đầu các dịch vụ di động phục vụ tận nơi của khách hàng qua các dịch vụ Massage, Thẩm Mỹ và Nhiếp Ảnh qua thương vụ nhượng quyền Master Franchises. Vai trò của bạn là phát triển các dịch vụ này bằng cách tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ và nâng cao phổ biến. Xin gọi để trò truyện sơ khởi với Ian Jeffery vào 0438155972 hoặc email ian@expressbusinessgroup.com.au

我們正在尋找人們來推動我們的移動按摩,美容和攝影服務作為分區碩士專利。 你的角色是通過招聘,培訓,支持和發展品牌來增長這些服務。對於沒有義務的對話,請致電 Ian Jeffery 0438155972或發送電子郵件 -  Ian@expressbusinessgroup.com.au

Massage Shop Business For Sale

Oakleigh Melbourne Vic $75,000

Great location in Oakleigh, near station & bus stop, security car park. Walk In Walk Out. Well established for 5 years. Customer base, clientele. Taking net net $2000 -$3000 per week. Large shop approx 150 squar mette. Fully furnished with reception desk, staff room, Fully equipped 5 massage rooms with massage beds, including washing machine, dryer etc. Due to family occupied with a new baby, eazy to negotiate.  Start your own business and make money,  8 staff will also will remain if necessary. Please call / text 0449 094 994 (English & Vietnamese)

 

Tuyệt với tại Oakleigh, gần ga xe lửa & trạm xe buýt, bãi đậu xe an ninh . Sang WIWO chỉ tính trên trị giá thiết bị. Đã thành lập tốt đẹp trong 5 năm. Có khách quen . Lãi ròng 2000 - 3000 mỗi tuần. cửa hàng lớn khoảng 150 mét vuông. Nội thất đầy đủ với bàn tiếp tân, phòng nhân viên, trang bị đầy đủ 5 phòng massage với giường massage, bao gồm máy giặt, máy sấy v.v... Do gia đình bận rộn với một em bé mới, sang lại dễ dàng để thương lượng. Hãy bắt đầu kinh doanh riêng của bạn và kiếm tiền, 8 nhân viên đang làm cũng sẽ vẫn còn nếu cần thiết. Xin vui lòng gọi / văn bản 0449 094 994 (tiếng Anh & tiếng Việt)

 

偉大的位置在奧克利,靠近車站和公共汽車站,安全停車場。 步行走出去。 成立5年。 客戶群,客戶。 每週淨淨$ 2000 - $ 3000。 大商店約150方形。 設備齊全的接待處,工作人員的房間,設備齊全的5按摩室與按摩床,包括洗衣機,烘乾機等。由於家庭擁有一個新的寶寶,懶惰談判。 開始你自己的事業和賺錢,8工作人員也將留下如有必要。 請致電/ text 0449 094 994(英語和越南語)

Hair Salon Business for Sale

$35,000 Melbourne CBD Vic.

Hairdressing Business in Melbourne CBD. Due to health problems. It's conner between Swanston and Bourke Streets. It's really good location. I have many regular customers. So you will takeover money when you start the business fist months. The lease left 3 years and 4 years option. The rent $33,500 per year plus GST and outgoing $4,500 . That's all. I will be happy if you give me $35,000.00 more information. Please call 0430 207 526 / e-mail lby-2927@hotmail.com

 

Làm tóc Kinh doanh tại Melbourne CBD. Do vấn đề sức khỏe. Góc đuờng giữa Swanston và Bourke Streets. Đó thực sự là vị trí tốt. Tôi có rất nhiều khách hàng thường xuyên. Vì vậy, bạn sẽ tiếp quản thu tiền lời khi bạn bắt đầu những tháng kinh doanh. Việc cho thuê lại 3 năm và 4 năm tùy chọn. Giá thuê $33,500 mỗi năm cộng với GST và ra $ 4,500 . Đó là tất cả. Tôi sẽ rất vui nếu bạn cho tôi $ 35,000biết thêm thông tin. Xin vui lòng gọi 0430 207 526 hoặc e-mail lby-2927@hotmail.com (tiếng Anh)

 

理髮業務在墨爾本CBD。 由於健康問題。 它是在斯旺斯頓和Bourke街之間。 這是真的很好的位置。 我有很多普通客戶。 所以當你開始業務拳頭幾個月,你會收購的錢。 租賃剩下3年和4年期權。 租金每年$ 33,500加上消費稅和外出$ 4,500。 就這樣。 如果你給我$ 35,000.00更多的信息,我會很高興。 請致電 - 0430 207 526電子郵件lby-2927@hotmail.com(英語)

Nail & Beauty Salon

Randwick NSW $$$ Neg

 Well established for 27 years, in busy shopping centre at Randwick, large shop with

6 rooms, together with a nail and pedicure area. Fully equipped, clientele base. Excellent taking. Due to other commitment, price negotiable. Please call / text Paula 0409 156 205 for all inquiries (English)


Đã làm tốt đẹp 27 năm, ở trung tâm mua sắm sầm uất tại Randwick, cửa hàng lớn với

6 phòng, cùng với một khu vực làm móng tay và móng chân. Đầy đủ tiện nghi, cơ sở khách hàng. Thu nhập mỹ mãn. Do chuyển nghề khác sng giá thỏa thuận. Xin vui lòng gọi / nhắn Paula 0409 156 205 cho tất cả các câu hỏi (English)

 

 成立於27年,在繁忙的購物中心在蘭德威克,大商店 6間客房,以及一個釘子和修腳區。 設備齊全,客戶群。 Execelent帶。 由於其他承諾,價格協商。 請致電/ text Paula 0409 156 205 查詢(English)

Hair & Beauty Business For Sale

Padstow Sydeny NSW $$$ Negotiable

Hair & Beauty Business For Sale

Established 8 years in Padstow near railway.  Parking available.  Regular loyal clientele. Good all round salon - Lots of colour work, is 102m2 has 3 basins. 8 cutting stations, computer + printer, 3 beauty rooms inc- 2 beds/ 1pedi chair

autoclave, spray tanning machine & tent, 2 wax pots/ magnifying light/ steamer, manicure table, shelving & stock. 2 bathrooms/ 1 includes a shower, courtyard, also includes, shelving/front reception desk, nespresso coffee machine ,microwave, water cooler, bar fridge, washing machine, clothes dryer. clothes line, hood dryer/master machine/hairdryers, 400 litre hot water tank, lounge & ottoman, coffee. Call / text Jo on  0414 556 944 (English)

Thành lập đã 8 năm ở Padstow gần đường sắt. Bãi đậu xe có sẵn. Khách hàng trung thành thường xuyên . Shop là 102 m2 có 3 ghế gội. 8 bàn tóc, máy tính + máy in, 3 3 phòng thẩm mỹ, 2 phòng có giường, một  pedi spa. máy hấp, máy tăm nắng phun thuộc da 2  chậu wax,  magnifying light / xông hơi, bàn làm móng tay. 2 phòng vệ sinh / 1 bao gồm một vòi hoa sen, courtyard, cũng bao gồm, kệ quầy ở lê$ tân và máy cà phê , lò vi sóng, máy nước lạnhr, bar, tủ lạnh, máy giặt, quần áo dryer, dây phơi quần áo, máy sấy hood, máy sấy tóc, bình nước nóng 400 lít , phòng khách và các thiết bị dùng cho cà phê. Gọi / Text Jo vào 0414 556 944 (Tiếng Anh)

  在鐵路附近在Padstow成立了8年。 停車場。 定期忠誠的客戶。 好的全輪沙龍 - 大量的顏色工作,是102平方米有3個盆地。 8切割台,電腦+打印機,3美容室Inc- 2床/ 1 pedi 椅子高壓滅菌器,噴霧鞣製機和帳篷,2蠟燭/放大鏡/蒸鍋,修指甲台,貨架和庫存. 2浴室/ 1包括淋浴,庭院,還包括架子/前台接待台,咖啡機,微波爐,水冷卻器,酒吧冰箱,洗衣機,衣服烘乾機。衣帽架,吹風機, 熱水箱,休息室&奧斯曼,咖啡。 電話/ Tect Jo on 0414 556 944(英語)

Nail & Beauty Salon - Business for Sale

Cheltenham VIC $$$ Neg.

Well established for 15 years in Cheltenham, good position on major street. Fully equipped, good taking business, loyaly customers / clients. Long lease low rent only $1300 per months. Due to other coMmitment, Price negotiable. Please call / text: 9583 1702 or 0433 416 480 (English / Vietnamese)

Đã thành lập va kinh doanh tốt đẹp trong 15 năm qua ở Cheltenham, vị trí tốt trên đường phố lớn. Trang bị đầy đủ, kinh doanh thu nhập cao. , khách hàng trung thành thường xuyên trở lại. Hợp đồng thuê chỗ lâu dài tiền thuê thấp giá $1300 mỗi tháng. Do bận công việc khác, sang giá thương lượng.  Xin vui lòng gọi / văn bản: 9583 1702 hoặc 0433 416 480 (Tiếng Anh / Tiếng Việt)

 在切爾滕納姆成立15年,在大街上的良好位置。 設備齊全,良好的服務,忠誠的客戶/客戶。 長期租金低,每月只有1300美元。 由於其他協議,價格協商。 請致電/ text:9583 1702 或 0433 416 480(英語/越南語)

Salon Business for Sale Deagon Brisbane QLD

$15,000 Negotiable

Walk in walk out sale. Looking for a quick sale. Salon is full set up, just walk in and start working. Very good clientele. Very cheap rent $756.32 per month (May be a slightly rent increase in November)  Has been a salon for 30 plus years. I have personally worked here for 13 years and owned it for the last 4 years. I will only be taking my scissors, personal photos and eftpos machine as it has to be returned. Has 4 chairs and 2 basins but room for 6 chairs or room to rent out to beauty therapist or masseurs. The name has to be changed as it is my name. But all signage will be staying so it can be stripped and reused. NO time wasters please! All inquiries please call Krystle on 0429 403 992 (English)

 走在走出銷售。尋找一個快速銷售。沙龍完全成立,只是走並開始工作。非常好的客戶。很便宜的租金 $756.32每個月(可能是一個稍微租在十一月增加) 已連續30多年沙龍。 我個人在這裡工作了13年,擁有它在過去的4年。有4把椅子和2個洗臉盆,但所有的標誌將住,因此它可以被剝離並重新使用。 NO浪費時間請!所有查詢請致電克里斯爾上 0429 403 992 (English)

WIWO. Sang nhanh gấp. Trang thiết bị đầy đủ, vào là làm ngay. Khách hàng tốt, giá thuê rẻ chỉ $756,32 mỗi tháng. Đã làm tốt đẹp trên 30 năm. Hiện có 4 ghế tóc, 2 bàn gội nhưng diện tích còn rộng có thể tăng thêm ghế hoặc làm phòng thẩm mỹ cho thuê riêng. Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi Krystle trên 0429 403 992 (tiếng Anh)

HAIR SALON - SUNSHINE SHOPPING CENTRE - VIC

Business for Sale $65,000 + SAV

MASSIVE PRICE REDUCTION - MAKE AN OFFER!

SNAPSHOT
- Asking Price: $65,000 plus SAV (approx $5,000)
- Average Takings $6000 per week with solid cash flow
- Highly sought after location in local shopping centre complex.
- Salon operates 7 days per week
- 7 x Cutting Stations, 1 x Basin
- Suit owner / operator
STRENGTHS/ BENEFITS
- Salon established for over 6 years in the same location
- Strong and loyal clientele during this time
- Excellent presentation with great vibe and friendly feel.
- Fantastic Cash Flow.
- Perfect for a first time buyer or experienced operator
State VIC
Region West
Suburb Sunshine
Postcode 3020
Type Business Sale
Property Type Beauty/Health
Price Asking Price $65,000 + SAV

Contact:

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  ejbhair@gmail.com,   jarlathsvp@gmail.com

- 售價:$ 65,000加上SAV(約$ 5,000) - 平均每週工資6000美元,固定現金流 - 在當地購物中心複雜的高度追捧的位置。- 沙龍每週7天- 7 x切割台,1 x盆 - 適合所有者/運營商強度/好處- 沙龍在同一地點建立了6年多- 強烈和忠誠的客戶在這段時間- 優秀的演示文稿與偉大的氛圍和友好的感覺。- 夢幻般的現金流。- 完美的第一次購買或有經驗的操作員國家維也納國際中心地區西郊區陽光郵政編碼3020類型業務出售物業類型美容/健康價格$ 65,000 + SAV 聯繫

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  ejbhair@gmail.com,   jarlathsvp@gmail.com

 HAIR SALON - TRUNG TÂM MUA SẮM SUNSHINE - VIC GIÁ GIẢM ĐẠI TRÀ - HÃY CHO MỘT ĐỀ NGHỊ !
TỔNG THỂ:  Yêu cầu Giá: $ 65,000 cộng với hàng tồn (khoảng $5.000) - Thu trung bình $6000 mỗi tuần với dòng tiền vững chắc - Vị trí cực tốt rất hiếm có trong trung tâm mua sắm.- Hoạt động 7 ngày mỗi tuần - 7 x bàn tóc, 1 x ghế gội - Thích hợp chủ tự điều hành
LỢI THẾ MẠNH: Salon thành lập trong hơn 6 năm ở một vị trí - Khách hàng mạnh mẽ và trung thành trong thời gian này - Tuyệt vời trình bày với sự rung cảm và cảm giác thân thiện. - Thu tiền mặt tuyệt đã - Hoàn hảo cho người mua lần đầu tiên hoặc nhà điều hành có kinh nghiệm
Bang VIC - Khu vực Tây Melbourne - Vùng Sunshine Post code 3020 - Giá chào bán giá 65.000 $ + SAV (hàng tồn)
Liên hệ:

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  ejbhair@gmail.com,   jarlathsvp@gmail.com

Sydney NSW Beauty Salon Business for Sale $260,000

Profits to owner of over $130k in 2016.

• Great word of mouth / on-line reviews. 

This business ticks all the boxes – impressive product – long list of regular clients – established 15 years - consistent trading all year with future bookings. 

This is an outstanding business that offers loads of potential for the new owner/s to explore. The location is perfect for this style of business and will impress even the most stringent buyer. 

The owner has worked hard to systemise the operation and is now ready to sell to a new and enthusiastic owner after 5 years. Presently running under semi-management and could be operated under full-time management under the right guidance. 

The business has gained an excellent reputation for service and products over the years and continues to show growth.


Business highlights 

• Located in one of Sydney's most busy, upmarket and high density suburbs. 

• Established in 2001 this business is very profitable and is located in one of the best locations in Sydney. 

• Excellent space with quality fit out in good condition. 

• Reasonable rental with long lease. 

• Perfect for an Investor as the business has more than 4 employees. 

• Ideal bolt on for any similar company that may be looking to take over a very profitable business for immediate growth. 

• Currently running under a semi - management structure, some operational input needed by owner. 

• Holds the highest and best reputation amongst the local residents. 

• No large amounts of stock to purchase. 

• Excellent database of over 7000 people (a great marketing opportunity). 

• Potential for more on-line income through increasing on-line sales. 

• Could duplicate the business model in other suburbs.

 

• Strong culture with philosophy to offer good old fashioned first class service. 

• Loads of potential for growth. 

• Documented systems and procedures in place. 

• Large, loyal customer base. 

The owner is committed to a smooth transition between ownership and will personally introduce the new owner to all therapists and suppliers. The present owner will also offer one month’s full training after settlement and ongoing phone and email support for an agreed period after that. 

Many years of effort have gone into creating this solid and desirable business. It represents an excellent investment opportunity for either a private buyer/operator or an investor. The business would also be an ideal bolt on for any similar company that may be looking for immediate growth. 

The sale price of $260k plus stock includes all equipment and goodwill. We are open to negotiation. 

An IM (Information Memorandum) can be provided on request. it has all the information about the business including the financials. The IM will show you what a great opportunity and investment this business is. It is primed for growth! 

Please reply to the Ad or contact Jim on 0450 047 116 to discuss this excellent opportunity in more detail or to request any further information. 

A business this solid and profitable will definitely not stay on the market very long. I look forward to hearing from you soon. 

______

 

2016年擁有超過$ 130k的業主利潤。 

這項業務勾選了所有的盒子 - 令人印象深刻的產品 - 長期的客戶名單 - 建立15年 - 一致的交易全年與未來預訂。 這是一個傑出的業務,為新業主提供了巨大的潛力。該地點是完美的這種風格的業務,將打動甚至最嚴格的買家。 業主努力工作,系統化的操作,現在準備賣給一個新的和熱情的業主5年後。目前在半管理下運行,可以在正確的指導下全時管理。 該公司多年來在服務和產品方面贏得了良好的聲譽,並繼續顯示增長。 業務亮點 •位於悉尼最繁忙,高檔和高密度的郊區之一。 •成立於2001年,這個業務非常有利可圖,位於悉尼最好的地方之一。 •優秀的空間,優質的裝備在良好的條件。 •合理租賃長期租賃。 

•適合投資者,因為該公司擁有4名以上的員工。 •對於任何類似的公司,它們可能希望接管一個非常有利可圖的業務,立即增長。 •目前在半管理結構下運行,所有者需要一些操作輸入。 •在當地居民中享有最高和最好的聲譽。 •沒有大量的股票要購買。 •超過7000人的優秀數據庫(一個偉大的營銷機會)。 •通過增加在線銷售來增加在線收入的潛力。 •可能在其他郊區重複商業模式。 •偉大的口碑/在線評論。 •強大的文化與哲學,提供良好的老式一流的服務。 •增長潛力。 •制定了文件化的系統和程序。 •大,忠誠的客戶群。

 

所有者致力於所有權之間的平穩過渡,並親自將所有者介紹給所有治療師和供應商。目前的業主還將提供一個月的完整培訓後,結算和持續的電話和電子郵件支持後一個商定的期間。 多年的努力已經創造了這個堅實和可取的業務。它為私人買家/經營者或投資者提供了極好的投資機會。該業務也將是任何類似公司可能尋求立即增長的理想螺栓。 售價26萬美元,包括所有設備和商譽。我們願意談判。

可以根據要求提供IM(信息備忘錄)。它有關於業務的所有信息,包括財務。 IM將向您展示這項業務是一個很好的機會和投資。它是為增長而準備的! 請回复廣告或與 0450 047 116上的Jim聯繫,以詳細討論此良機,或要求任何進一步的信息。希望能早日收到你的消息。

 

Lợi nhuận hơn $130k trong năm 2016. 

Kinh doanh này ve tất cả các ô - ấn tượng sản phẩm - danh sách dài các khách hàng thường xuyên - thành lập 15 năm - Kinh doanh phù hợp trong cả năm với nhiều khách đặt chỗ trước 

Đây là một doanh nghiệp xuất sắc mà cung cấp vô số tiềm năng cho các chủ sở hữu mới để khám phá. Với vị trí là hoàn hảo cho phong cách này của doanh nghiệp và sẽ gây ấn tượng ngay cả những người mua nghiêm ngặt nhất. Các chủ sở hữu đã làm việc chăm chỉ để systemise hoạt động và bây giờ đã sẵn sàng để bán cho một chủ sở hữu mới và nhiệt tình sau 5 năm. Hiện nay đang chạy theo bán quản lý và có thể hoạt động dưới sự quản lý toàn thời gian dưới sự hướng dẫn đúng. Các doanh nghiệp đã thu được một danh tiếng tuyệt vời cho các dịch vụ và sản phẩm trong những năm qua và tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng. Điểm nổi bật kinh doanh • Tọa lạc tại một trong những vùng ngoại ô mật độ bận rộn nhất, hạng sang và cao của Sydney. • Được thành lập vào năm 2001 doanh nghiệp này là rất có lợi nhuận và được đặt tại một trong những địa điểm tốt nhất ở Sydney. • không gian tuyệt vời với chất lượng phù hợp trong điều kiện tốt. • cho thuê hợp lý với thuê dài. • hoàn hảo cho một nhà đầu tư là doanh nghiệp có hơn 4 nhân viên.• tia lý tưởng trên cho bất kỳ công ty tương tự mà có thể tìm kiếm để tiếp nhận một doanh nghiệp rất có lợi cho sự tăng trưởng ngay lập tức.• hiện đang chạy dưới một nửa - cơ cấu quản lý, một số đầu vào hoạt động cần thiết của chủ sở hữu.• giữ uy tín cao nhất và tốt nhất trong số các cư dân địa phương.• không có một lượng lớn cổ phiếu để mua hàng.• tuyệt vời cơ sở dữ liệu của hơn 7.000 người (một cơ hội tiếp thị tuyệt vời).• khả năng thêm thu nhập trên mạng thông qua tăng doanh số bán trên mạng.• có thể lặp lại trong các mô hình kinh doanh tại vùng ngoại ô khác.• đại từ ý miệng / on-line.• văn hóa mạnh mẽ với triết lý cung cấp thời dịch vụ hạng nhất cũ tốt.• tải các tiềm năng để phát triển.• hệ thống và thủ tục tại chỗ dự liệu.• lớn, cơ sở khách hàng trung thành.Chủ sở hữu cam kết với một chuyển đổi suôn sẻ giữa quyền sở hữu và cá nhân sẽ giới thiệu các chủ sở hữu mới cho tất cả các nhà trị liệu và nhà cung cấp. Chủ sở hữu hiện tại cũng sẽ cung cấp đào tạo đầy một tháng sau khi quyết toán và điện thoại liên tục và hỗ trợ email cho một thời gian thỏa thuận sau đó.Nhiều năm nỗ lực đã đi vào việc tạo ra doanh nghiệp vững chắc và mong muốn này. Nó đại diện cho một cơ hội đầu tư tuyệt vời cho cả một người mua tư nhân / nhà điều hành hoặc nhà đầu tư. Các doanh nghiệp cũng sẽ là một tia lý tưởng trên cho bất kỳ công ty tương tự có thể được tìm kiếm tăng trưởng ngay lập tức. Giá bán $260k cộng với hàng tồn bao gồm tất cả các thiết bị và tiềm năng. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Một IM (Thông tin bản ghi nhớ) có thể được cung cấp theo yêu cầu. nó có tất cả các thông tin về doanh nghiệp bao gồm các tài chính. IM sẽ cho bạn thấy những gì một cơ hội tuyệt vời và đầu tư kinh doanh này là. Đó là tiền đề cho sự trưởng thành! Gọi / nhắn tin với Jim về 0450 047 116 để thảo luận về cơ hội tuyệt vời này chi tiết hơn hoặc yêu cầu thêm thông tin. 

Hair Beauty Salon Business for Sale
Adelaide South Australia

Good position & located on Hanson Adelaide CBD. Well establshed for many years, clientele, repeat customers. Long lease / low rent less than $250 per week. Fully equipped. Price $25,000. Please call / text 0449 012 359 (English or Vietnamese)

好吧建立了長期,穩定的業務與客戶基礎,客戶,良好的位置哈森阿德萊德。可在企業的位置和易於訪問公共停車位設備齊全。長租約+低租金(低於$ 250/ PW)價格$25,000名請致電/文 0449 012 359 (越南/英文)

Vị trí tốt trên đường Hanson, có parking dễ dàng . Đã thành lập lâu ngày hiện kinh doanh tốt đẹp. Lượng khách có sẵn, khách quen thường xuyên trở lại. Hợp đồng lâu dài tiền thuê rẻ dưới $250 / tuần. Trang thết bị đầy đủ, Sang giá $25,000 Xin gọi hay nhắn tin 0449 012 359 (Tiếng Việt & Anh)

Featured Products