-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HairNailBeauty ACT

2 Nail Salons for Sale

$585,000 - Darwin NT

Great opportunity to run two busy & good profit nail salons. These are very good position at entrance way to Kmart, and both is located in large & busy shopping centre near Darwin NT. Ask for $585,000. Currently the turnover enjoyable of more than $ 1,350,000 per year. Due to moving to other state, quick sale easy to negotiate. For more information contact. Ryan 0433 435 788 (Vietnamese / English)


Cơ hội làm giàu, cần sang 2 tiệm nail trong Shopping lớn Darwin (Bắc Australia), 2 tiệm đều nằm kế cửa vào Kmart. Sang giá $585,000. Hiện đang đông khách với thu nhap hơn $1,350,000 / năm. Lý do sang là vì chuyển sang tiểu bang khác. Muốn biết thêm mọi chi tiết xin liên lạc. Ryan 0433 435 788 (Việt / Anh) 


兩個繁忙且利潤豐厚的美甲沙龍的絕佳機會。 這些位於Kmart入口處的位置非常好,兩者都位於悉尼新南威爾士州附近的大型繁忙購物中心。 Darwin NT $585,000美元。 目前每年的營業額超過1,350,000美元。於搬到其他州,快速銷售容易談判。 有關更多信息,請聯繫 Ryan 0433 435 788(越南語/英語)

RTO SCHOOL +  HAIR & NAIL SALON 

$$$ NEGOTIABLE CANBERRA ACT

We are seeking expressions of interest. Elleebana Total Beauty Centre operates as an integrated beauty school, salon and retail outlet with a hairdressing salon. Good location in the Phillip prescient with convenient parking. The Beauty School has been a Register Training Organisation (RTO) since 1996 and has accreditation until July 2024. Delivering courses in: Diploma of Beauty Therapy. Certificate IV - Certificate III in Beauty - Certificate III in Nails - Training over 1200 students. Fully appointed premises with specialized electrical equipment. All Resources are in place including Learner Guides and Equipment. This Business has good potential and room for growth. Included in the sale are all fixtures, fittings, equipment and RTO ACCREDITATION. Plus stock - For more information - Christine: 0406 688 700 - info@elleebana.com.au (English)


Chúng tôi đang tìm kiếm các biểu hiện quan tâm. Elleebana Total Beauty Center hoạt động như một trường làm đẹp, Salon và cửa hàng bán lẻ được tích hợp với tiệm làm tóc. Vị trí tốt trong Phillip Prescient với bãi đậu xe thuận tiện. Trường Làm đẹp đã trở thành Tổ chức đào tạo đăng ký (RTO) từ năm 1996 và đã được công nhận cho đến tháng 7 năm 2024. Cung cấp các khóa học tại: Diploma of Beauty Therapy. Chứng chỉ IV - Chứng chỉ III về Làm đẹp - Chứng chỉ III về Nails – Đã đào tạo trên 1200 sinh viên. Các cơ sở được trang thiết bị nguyên đều có sẵn. Bao gồm hướng dẫn và thiết bị cho học viên. Doanh nghiệp này có tiềm năng và còn đang phát triển tốt. Sang bán bao gồm trang thiết bị và thẩm quyền đào tạo với các chứng chỉ taynghề đã đăng ký RTO ACCREDITATION. Hàng tồn d0ược tính riêng - Để biết thêm thông tin xon lien lạc - Christine: 0406 688 700 -info@elleebana.com.au (tiếng Anh)


我們正在尋求興趣表達。 Elleebana Total Beauty Center是一家綜合美容學校,沙龍和零售店,設有美髮沙龍。 Phillip prescient位置優越,停車方便。 美容學校自1996年以來一直是註冊培訓機構(RTO),並在2024年7月前獲得認證。提供以下課程:美容治療文憑。 四級證書 - 美容三級證書 -釘子三級證書 - 培訓1200多名學生。 設備齊全的場所配有專門的電氣設備 所有資源都已到位,包括學習者指南和設備。 該業務具有良好的發展潛力和增長空間。 銷售中包括所有固定裝置,配件,設備和RTO認證。 加上股票 - 欲了解更多信息 - Christine:0406 688 700 - info@elleebana.com.au(英文)

Established Beauty Salon.

$28,000 Negotiable – Isaacs ACT

The salon is located in the beautiful leafy suburb of Isaacs and will be sold on a walk in-walk out basis, fully furnished including all stock and an extensive list of regular clientele with advanced bookings already made till the end of the year. The salon has 3 large size treatment rooms with ducted cooling/heating and plenty of natural light, a separate nail area, reception area, a lovely waiting room for clients, own kitchenette and toilet amenities along with ample parking spaces.  All the hard work has been done in setting up this beautiful salon. All you have to do is come in and start trading. This is a great opportunity if you are looking to start your first business in the growing beauty industry or to branch out and expand.

Long and secure lease in place until year 2021. Please call / Text Jasmine 0425 424 777 (English)


Salon thẩm mỹ nằm ở ngoại ô xinh đẹp của Isaacs (gần Canberra ACT) và sẽ được bán theo kiểu WIWO (chỉ tính trị giá trang thiết bị) , đầy đủ bao gồm tất cả hàng tồn và một danh sách rộng lớn của khách hàng thường xuyên với booking cao cấp đã được nhận trước cho đến cuối năm. Salon có 3 phòng trị liệu lớn với hệ thống làm mát / sưởi ấm và nhiều ánh sáng tự nhiên, khu vực làm nails riêng biệt, khu vực lễ tân, phòng chờ đáng yêu cho khách hàng, bếp nhỏ và tiện nghi nhà vệ sinh cùng với chỗ đỗ xe rộng rãi. Tất cả các công việc khó khăn đã được thực hiện trong việc thiết lập thẩm mỹ viện xinh đẹp này. Tất cả những gì bạn phải làm là đến và bắt đầu kinh doanh. Đây là một cơ hội tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm để bắt đầu thiết lập kinh doanh đầu tiên của bạn, trong ngành làm đẹp ngày càng đang phát triển tăng hoặc nếu bạn đang làm thì đây là một cơ hội để lập thêm chi nhánh mở rộng. Hợp đồng thuê chỗ dài hạn và an toàn cho đến năm 2021. Vui lòng gọi / Nhắn tin số Jasmine 0425 424 777 (tiếng Anh)


沙龍坐落在艾薩克美麗的綠葉郊區,將以出門散步的方式出售,配套齊全,包括所有的庫存和豐富的常客客戶名單,並提供預訂,直至年底。 該沙龍有3個大型理療室,配有中央冷卻/暖氣和充足的自然光線,獨立的指甲區,接待區,可供客人使用的可愛候車室,自己的小廚房和衛生間設施以及充足的停車位。

所有的辛勤工作都是在設立這個美麗的沙龍上完成的。 你所要做的就是進來並開始交易。 如果您希望在不斷發展的美容行業中開始您的第一筆業務,或者拓展業務,這將是一次絕佳的機會。

到2021年為止,長期和安全的租約。請致電/文本0425 424 777(英語)

Thai massage in the heart of Canberra CBD - $29,000.00 Neg
A great business opportunity for massage business in great location of Canberra CBD. You can start your own business with the low rent and easy to run. There are 3 massage rooms and based regular customers. With potential to growth further. Interested for more information pls contact 0404 02 78 65 (speaking Thai & English)
Một cơ hội lớn cho kinh doanh ngànhmassage. Cơ sở tọa lạc ở vị trí tuyệt vời củaCanberra CBD. Bạn có thể bắt đầu kinh doanh của riêng bạnvới giá thuê thấp chỉ $275 / tuần và rất dễ dàngđiều hành.Trang thiết bị đầy đủ với 3 phòng massage, với số lượng khách hàng trung thành thường xuyên đến, và còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Nếu quan tâm và muốn biết thêm thông tin xin liên hệ:
0404 02 78 65 (nói Thái và tiếng Anh)
按摩業務巨大的商機
良好的位置,位於堪培拉中央商務區,地理位置優越
這是一個很好的時間,你就可以開始了良好的業務與低租金,只有$275 /每週,操作方便
該業務包含3間按摩室,配備了基於忠誠和固定的客戶。有潛力進一步增長
有意請來電/文本以獲取更多詳細信息。聯繫 0404027 865(講泰文,英文)

Featured Products