-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Hair Nail Beauty NSW

Hair & Beauty Salon for Sale

$$$ Negotiable – Greenacre NSW

Always dreamt of owning your own business? Turn your dream into reality with this exciting opportunity, be your own boss at this established hair and beauty salon.

Good position, located in the economic centre of Greenacre. Enormous amount of passing foot traffic daily. Easy parking.  Well establishe for long time. Large database of loyal customers, amazing reputation with involvement in fashion shows. -New clients AND walk in customers are increasing on a daily basis. Excellent set up with

4 hair dressing stations, 2 basins, beauty room, reception kitchenette.

Bathroom. -Cheap rent!Reason for Sale-Unfortunately an emergency overseas

Dont miss out the chance to own and run your own established business.

For more information, message or give us a call 0406 559 043 (English). SERIOUS BUYERS ONLY.


Luôn mơ ước sở hữu một doanh nghiệp cho riêng bạn? Biến giấc mơ của bạn thành hiện thực với cơ hội thú vị này, trở thành chủ của chính bạn, tại tiệm làm tóc và thẩm mỹ đã thành lập tốt đẹp này. Vị trí tốt, nằm ở trung tâm kinh tế của Greenacre NSW. Số lượng lớn lưu lượng truy cập chân hàng ngày. Dễ dàng đỗ xe. Cũng thiết lập trong thời gian dài. Cơ sở dữ liệu lớn của khách hàng trung thành, danh tiếng tuyệt vời với sự tham gia trong các chương trình thời trang. Khách hàng mới và, khách vang lai đang tăng lên hàng ngày. Thiết lập tuyệt vời với trạm thay đồ tóc, 2 lưu vực, phòng làm đẹp, bếp nhỏ tiếp tân, phòng tắm. Hợp đồng lâu dài giá thuê rẻ! Lý do bán-Thật không may là chúng tôi có một trường hợp khẩn cấp ở nước ngoài. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu và điều hành doanh nghiệp đã thành lập tốt này cho của riêng bạn. Để biết thêm thông tin, nhắn tin hoặc gọi cho chúng tôi 0406 559 043 (tiếng Anh). NGƯỜI MUA NGHIÊM TRỌNG


一直夢想著擁有自己的事業? 通過這個令人興奮的機會將您的夢想變為現實,成為這家成熟美髮沙龍的老闆。 位置優越,位於Greenacre的經濟中心。 每天都有大量的過往人流量。 停車方便。 很好地建立了很長時間。 忠誠客戶的大型數據庫, 參與時裝秀的驚人聲譽。  - 新客戶和走進客戶的人數日益增加。 優秀的設置與美髮站,2個盆,美容室,接待小廚房。 浴室。 -Cheap rent!出售原因 - 不幸的是海外緊急情況 不要錯過擁有和經營 自己的既定業務的機會。 如需更多信息,請致電或致電0406 559 043(英文)。 僅限嚴重的購買者。

Beauty Salon Buisness for Sale

$19,000 Neg – Rockdale NSW

Located on a main road. Huge clientele base. Regular returning clients. Massive 75 sqm salon. Low rent of $2145 a month. Low electricity bills. There is 1 girl sub leasing space for $660 so rent only $1485 a month for owner. Price $19000 negotiable. Owner - Lynda Pham. Contact – 0401 417 899 Email - lyndapham@outlook.com

Address - 5 The Seven Ways Rockdale


Nằm trên một con đường chính. Cơ sở khách hàng lớn. Khách hàng thường xuyên quay lại. Salon lớn 75 mét vuông. Giá thuê thấp $ 2145 một tháng. Hóa đơn tiền điện thấp

Có 1 cô gái hiện đang chia lại một phần với giá $660 đô la, Vì vậy gia thuê thực chỉ là  $1485 đô la một tháng mà thôi. Sang giá $19000 có thể thương lượng. Liên hệ Chủ sở hữu - Lynda pham- 0401 417 899

Hoặc Email - lyndapham@outlook.com. Hoặc đến để bàn  thảo tại số 5,  The Seven Ways Rockdale NSW.


位於主幹道上 龐大的客戶群 定期回訪客戶 75平方米的沙龍

每月2145美元的低租金 低電費有6個660美元的女孩子租賃空間,

所以業主每月只租1485美元。價格19000美元可議價 所有者 -  Lynda Pham 聯繫方式 -  0401417899 電子郵件lyndapham@outlook.com 地址 -羅克代爾的七種方式

Thai Massage Business For Sale.

$$$ Negotiable Wollongong NSW

Koonchorn Thai Massage. Wollongong, Heart of City Centre, opposite David Jones carpark. Great location. Next to Major Taxi Rank and retail outlets. Going concern. 4 cubicles all set up. Please phone / text Ryan 0412 511 334


Massage Koonchorn Thái. Wollongong, Trung tâm thành phố, đối diện bãi đậu xe David Jones. Vị trí tuyệt vời. Bên cạnh Major Taxi Rank và các cửa hàng bán lẻ. Tất cả các trang thiết bị cho 4 bàn riêng biệt đã được thiết lập đầy đủ. Vui lòng điện thoại / nhắn tin Ryan 0412 511 334


Koonchorn泰式按摩。 臥龍崗,市中心, 大衛瓊斯停車場對面。 優越的地理位 主要出租車排名 和零售店旁邊。 持續經營 所有4個小隔間都設置好了。 請致電/發送文件Ryan 0412 511 334

Hair Salon for sale (1.2million T/O)

$210,000 Negotiable Bondi Westfeild NS

Award winning Hair salon located in busy luxury Shopping centre , over 1.2million dollars turn over all on records for last five years On system

10 years of regular loyal clients and database.,9 work stations, 4 basins. Seperate back room/kitchen/colour room. With fridge, washing machine, dryer with 2 separate sinks and plenty of cupboard space. Price does not include stock - can negotiate for the stock or get a stockist out to count and make a deal on the stock. 3 years on lease , can easily extend , recently renovated and new front fit out., turns over 20k a week consistant figures all year around,  take home minimum 4-7k a week for pocket after all expenses including rent and staff etc.,selling due to change of personal lifestyle relocating overseas , salon is very well known won awards and is highly rated on google. Serious buyers only - please email and i will contact you to discuss further

PLEASE READ THE AD BEFORE ASKING QUESTIONS

Simply walk in and take over , has a manager and 5 staff members full timers . I only go in once a week and visit the salon to see if everything is going smoothly and I am still making good money. Willing to train the new buyers for 4 weeks. Please call / text: 0427 803 803

Đạt giải thưởng về Salon tóc nằm trong trung tâm mua sắm sang trọng sầm uất, hơn 1,2 triệu đô la thu nhập / năm được lƯu trữ trongnăm qua. 10 năm khách hàng trung thành thường xuyên và cơ sở dữ liệu. 9 trạm tóc, 4 ghế gội. Phòng phía sau / phòng bếp / phòng màu. Thiết bị với tủ lạnh, máy giặt, máy sấy với 2 bồn rửa riêng biệt và nhiều không gian tủ. Giá không bao gồm hàng tồn - có thể thương lượng cho hang tờn hoặc đưa một người bán hàng ra để đếm và thực hiện một thỏa thuận riêng về hang tồn. 3 năm cho thuê, có thể dễ dàng gia hạn, gần đây đã được cải tạo và mặt trước mới phù hợp. quay vòng hơn 20 nghìn một tuần con số thống nhất quanh năm- mang về nhà tối thiểu 4-7k một tuần để bỏ túi sau khi tất cả các chi phí bao gồm tiền thuê nhà và nhân viên, v.v. Bán do thay đổi lối sống cá nhân di chuyển ra nước ngoài, thẩm mỹ viện rất nổi tiếng đã giành giải thưởng và được đánh giá cao trên Google. chỉ người mua nghiêm túc - vui lòng gửi email và tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận thêm

XIN VUI LÒNG ĐỌC QUẢNG CÁO TRƯỚC KHI HỎI

Đơn giản chỉ cần bước vào và tiếp quản, có một người quản lý và 5 nhân viên toàn thời gian. Tôi chỉ đến một lần một tuần và ghé thăm tiệm để xem mọi thứ có suôn sẻ không và tôi vẫn đang kiếm tiền tốt. Sẵn sàng đào tạo người mua mới trong 4 tuần. Vui lòng gọi / nhắn tin 0427 803 803

屢獲殊榮的美髮沙龍位於繁忙的豪華購物中心,超過120萬美元翻了過去五年的所有記錄在系統上

10年的常規忠誠客戶和數據庫 9個工作站 4個盆地 單獨後面的房間/廚房/彩色房間 配有冰箱,洗衣機, 帶2個獨立水槽的烘乾機和充足的櫥櫃空間 價格不包括股票 - 協商股票或讓庫存商計算並對股票進行交易租賃3年, 以輕鬆擴展,最近翻新和新的正面裝修 一年中每週超過20k的一致數字 在包括租金和工作人員等所有費用之後,每周至少帶回家4-7k

由於個人生活方式改變海外銷售,沙龍是非常有名的贏得獎項,並在谷歌評價很高

只有嚴肅的買家 - 請發郵件,我會與您聯繫進一步討論 請在提出問題之前閱讀廣告

只需走進去接管,就有一位經理和5名全職員工。我每週只進去一次並去沙龍看看是否一切順利,我仍然賺很多錢 願意為新買家培訓4週。請致電/發送電話 0427 803 803

Beauty Skin Care Laser Salon

$650,000 Sydney NSW

Two well appointed, premium skin care and laser clinics for sale set in two of the most prestigious suburbs in Sydney. Revenue $230,000 pa Rent $55,000 pa Expenses $35,000 pa Net Profit $140,000 pa Potential •Large database of loyal quality clientele both local and international built up over more than a decade.•     Highly profitable business with huge growth potential. •        Highest quality organic aromatherapy in-house skincare brand and premium product ranges. •

Beautiful new e-commerce custom design website with on line booking system and inbuilt CRM, digital marketing for email and SMS. Skills Nil as qualified staff available to perform therapies. Hours Monday to Friday by appointment Lease Lease terminates March 2022 on one site and on the other August 2021 Both leases are renewable Employees Highly experienced, well respected and reputable therapists qualified in performing a large range of expert treatments, advising and providing home care. Qualified therapist training Reason for Sale Family reasons About the Business Two well appointed, premium skin care and laser clinics for sale set in two of the most prestigious suburbs in Sydney. Latest top-quality equipment offering the highest level of anti-ageing and the very latest technology for treating a wide range of skin and body concerns. •   

THAI Massage

$186,000 – Campelltown NSW

* Thai massage at Macarthur Square Shopping Center for sale. Beautifully decorated massage shop with everything only $186,000!!! (Bond $22,041 & Solicitor Fee included)  - Not included Business Name, - Good location at Macarthur Square shopping center, shop is next to Dan Murphy’s & Crust Pizza, plenty of parking. - This is great opportunity to have and work in your own business with big potential to get more and more if anyone have Health Fund because many customers asked for Health Fund. - Regretful sale due to no Health Fund and business partner want to sales business. - Lease: 3Years - Net Rent & Outgoing : $8,000/Month - Please do not hesitate to contact Jenna for enquiry 0423 669 164 or Email: pinnypam@hotmail.com


* Massage Thái tại Trung tâm mua sắm Macarthur Square. Cửa hàng massage trang trí đẹp mắt với mọi thứ chỉ $186,000 !!! (Bond $22,041 & luôn phí luật sư) - Không bao gồm Tên doanh nghiệp, - Vị trí tốt tại trung tâm mua sắm Macarthur Square, cửa hàng nằm cạnh Dan Murphy, & Crust Pizza, nhiều chỗ đậu xe. - Đây là cơ hội tuyệt vời để có và làm việc trong chính doanh nghiệp của bạn với tiềm năng lớn để có được ngày càng nhiều hơn với khách hàng có bảo \hiểm y tế - Bán rất hối tiếc - Cho thuê: 3 năm - Thuê và outgoing: $8.000 / tháng - Xin đừng ngần ngại liên hệ với Jenna để yêu cầu 0423 669 164 hoặc Email: pinnypam@hotmail.com


* Macarthur Square購物中心的泰式按摩出售。 裝飾精美的按摩店,一切只需186,000美元! (債券22,041美元,包括律師費) - 不包括商業名稱, - 位於Macarthur Square購物中心的優越位置,商店毗鄰Dan Murphy's&Crust Pizza,提供充足的停車位。 - 有人擁有健康基金,這是一個很好的機會, 以擁有並在自己的企業中工作,有很大的潛力可以獲得越來越多,因為許多客戶要求健康基金。 - 由於沒有健康基金和商業夥伴想要銷售業務,遺憾的銷售。 - 租約:3年  - 淨租金和出租:每月8,000美元  - 請隨時聯繫Jenna諮詢0423 669 164或發送電子郵件至:pinnypam@hotmail.com

Hair & Beauty Supplies Business for Sale

$$$ Stock Incl- Rydalmere NSW 2116

17 years in the industry, this well know family business is now on the market. Fantastic opportunity for a well established shopfront & online trade Hair & Beauty Supplies.

* Sale price includes stock 
* 340sqm factory with a 5 + 5 year lease 
* Great location within 20km CBD 
* Existing clientele base 
* Accounts with all major suppliers 
* Trading hours Monday to Friday 
* Plenty of parking available on site
* Air conditioned Hair Salon upstairs and office of warehouse great for second income 
* Large mezzanine floor

Online website store, exclusive agent all major accounts held with major suppliers. Contact George 0419 200 504 (English)


17年的行業,這個知名的家族企業現在在市場上。 一個完善的店面和在線貿易美髮美容用品的絕佳機會。

*促銷價包括庫存

* 340平方米的工廠,5 + 5年租約

*位於20公里CBD內的優越位置

*現有客戶群

*與所有主要供應商的帳戶

*週一至週五的交易時間

*酒店內設有充足的停車位

*樓上的空調美髮沙龍和倉庫辦公室非常適合第二次收入

*大夾層樓

在線網站商店,獨家代理與主要供應商持有的所有主要賬戶。 聯繫George 0419 200 504(英語)

17 năm trong ngành, doanh nghiệp gia đình này tên rất quen thuộc trên thị trường. Cơ hội tuyệt vời cho một cửa hàng trực tuyến, và thương mại trực tuyến, về cung ứng các thiết bị cho ngành tóc và thẩm mỹ .

* Giá bán bao gồm hàng tồn

* Cửa hàng 340m2 với hợp đồng thuê 5 + 5 năm

* Vị trí tuyệt vời trong phạm vi 20km CBD

* Cơ sở khách hàng hiện có

* Liên hệ với tất cả các nhà cung cấp chính

* Giờ giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu

* Rất nhiều bãi đậu xe có sẵn bên cạnh

* Salon tóc máy lạnh trên lầu, và văn phòng kho tuyệt vời cho thu nhập thứ hai

* Tầng lửng lớn

Cửa hàng trang web trực tuyến, đại lý độc quyền tất cả các tài khoản lớn được tổ chức với các nhà cung cấp lớn. Liên hệ George 0419 200 504 (tiếng Anh)

2 Nail Salons for Sale

$585,000 - Darwin NT

Great opportunity to run two busy & good profit nail salons. These are very good position at entrance way to Kmart, and both is located in large & busy shopping centre near Darwin NT. Ask for $585,000. Currently the turnover enjoyable of more than $ 1,350,000 per year. Due to moving to other state, quick sale easy to negotiate. For more information contact. Ryan 0433 435 788 (Vietnamese / English)


Cơ hội làm giàu, cần sang 2 tiệm nail trong Shopping lớn Darwin (Bắc Australia), 2 tiệm đều nằm kế cửa vào Kmart. Sang giá $585,000. Hiện đang đông khách với thu nhap hơn $1,350,000 / năm. Lý do sang là vì chuyển sang tiểu bang khác. Muốn biết thêm mọi chi tiết xin liên lạc. Ryan 0433 435 788 (Việt / Anh) 


兩個繁忙且利潤豐厚的美甲沙龍的絕佳機會。 這些位於Kmart入口處的位置非常好,兩者都位於悉尼新南威爾士州附近的大型繁忙購物中心。 Darwin NT $585,000美元。 目前每年的營業額超過1,350,000美元。於搬到其他州,快速銷售容易談判。 有關更多信息,請聯繫 Ryan 0433 435 788(越南語/英語)

Hair Nail Beauty For Sale

$29,000 Kiama NSW

PRIME OPPORTUNITY TO ACQUIRE AN ATTRACTIVE SPACIOUS SALON

IN A BUSY SEASIDE TOURIST TOWN ONE HOUR FROM SYDNEY - KIAMA 2533

Lease until July 2020 $2563.00 Rent per month +outgoings. Easy parking on street out front. Close to railway station 2minute walk. High visibility to traffic and trains. Prime location ocean views . High amount of people passing shop front. Great potential for an extremely busy business . Very busy tourist town with events on all year round bringing people to Kiama. Property has always been hair & beauty for over 45 years. Quality fit out and fixtures. Huge residential growth with new housing developments . 4 x hairdresser chairs and mirrors . 2x massage shampoo basins. 2x beauty rooms. 1x spray tan room. Large kitchen including fridge& microwave . Washing machine & dryer room. Internal bathroom with shower . All rooms could be transformed into other configuration or leave as is. Walk in ready to trade. Air conditioning $29,000. Call/Text 0418 475 800 (English)

發釘美容出售 - 獲得有吸引力的寬敞沙龍的主要機會

在悉尼一個繁忙的海濱旅遊城一小時 - KIAMA 2533

租賃到2020年7月$ 2563.00每月租金+支出。在前面的街道上輕鬆停車。靠近火車站2分鐘步行路程。交通和火車的高可見度。優越的地理位置海景。大量的人通過店面。非常繁忙的業務的巨大潛力。非常繁忙的旅遊小鎮,全年都有活動,讓人們來到凱馬。物業一直是美髮和美容超過45年。質量裝修和固定裝置。新住宅開髮帶來巨大的住宅增長。 4 x美髮椅和鏡子。 2x按摩洗髮水盆。 2x美容室。 1x噴霧棕褐色房間

大廚房配有冰箱和微波爐。洗衣機和烘乾室 內部浴室配有淋浴。 所有房間都可以轉換成其他配置或保持原樣。走進準備交易。空調 。 $ 29,000名 來電/短信0418 475 800(英文)


CƠ HỘI TỰ LÀM CHỦ MỘT SALON TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI TẠI KIAMA 2533 - 

MỘT THÀNH PHỐ DU LỊCH BIỂN, CHỈ MỘT GIỜ TỪ SYDNEY

Hợp đồng cho thuê đến tháng 7 năm 2020. Giá thuê $2563/mỗi tháng + outgoings. Nhiều chỗ đậu xe dễ dàng trên đường phố phía trước. Gần ga xe lửa chỉ 2 phút đi bộ. Dễ dàng tìm thấy trên trục giao thông chính, và từ ga xe lửa . Vị trí chính đẹp lộng lẫy nhìn ra đại dương. Số lượng người đi qua cửa hàng cao. Tiềm năng lớn cho một doanh nghiệp đang có số khách đông. Thị trấn du lịch rất bận rộn với các sự kiện quanh năm đưa mọi người đến Kiama. Trangthiết bị đầy đủ, toàn hàng chất lượng. Kismaa là một khu vực đang tăng trưởng dân cư lớn với sự phát triển nhà ở mới. Salon hiên có bốn ghế làm tóc và gương. Hai bồn gội. Hai phòng thẩm mỹ + hai phòng nhuộm nâu da. Phòng ăn với bếp lớn có tủ lạnh và lò vi sóng. Phòng giặt và máy sấy. Phòng tắm bên trong có vòi sen. Tất cả các phòng có thể được chuyển thành cấu hình khác hoặc để nguyên như vậy. Sang kiểu walk in walk out (trên giá trị của thiết bị thành lập) $29.000 đô la. Gọi / Nhắn tin 0418 475 800 (tiếng Anh)

HAIRDRESSING SALON

$21,000 Negotiable - Concord West NSW

A GREAT SALON FOR ANY HAIRDRESSER WANTING A GREAT LOCATION ,GREAT CLIENTS, great atmosphere. Lease until september 2018. Feel free to call /text 0403 501 342 or email mejm3172@optusnet.com.au

HAIRDRESSING SALON

Sang bán giá thỏa thuận $21.000 - Concord West NSW

Một SALON TUYỆT VỜI CHO BẤT CỨ NGƯỜI PHỤ NỮ MUỐN MỘT VỊ TRÍ TUYỆT VỜI, KHÁCH HÀNG TUYỆT VỜI, bầu không khí tuyệt vời. Hợp đồng thuê cho đến tháng 9 năm 2018 + tái ký. Xin gọi / nhắn tin 0403 501 342 Hãy gửi email cho tôi jm3172@optusnet.com.au

美髮沙龍

$21,000面議 - Concord West NSW

一個偉大的沙龍,任何一個理想的位置,偉大的客戶,良好的氛圍。 租賃至2018年9月。 0403 501 342 請隨時給我發電子郵件 email jm3172@optusnet.com.au

Beauty Clinic Business for Sale

$80,000 Ramsgate NSW

Established clientele. Senior retire moving back to europe, after running the beauty salon for 16 years. The salon is close to shops, cafes, restaurants and just minutes walking to ramsgate beach. Large parking spot behind. Two cubicle with electric massage table in each, clinical clean. Autoclove, washing machine, fridge, microwave, TV.. aircon to cool and heat. Little, quiet courtyard to have a break and put some washing on the line. Please call / text 0411 307 092 (English)


Đã 16 năm tốt đẹp, đang có đông khách hàng. Cần nghỉ hưu để về trở lại châu Âu. Thẩm mỹ viện nằm gần các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng… và chỉ vài phút đi bộ đến bãi biển Ramsgate. Chỗ đậu xe lớn phía sau. Trang thiết bị đầy đủ. Hai phòng kín với bàn massage điện trong mỗi phòng, sạch sẽ. Autoclove, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, TV .. Máy lạnh để làm mát và nhiệt. Sân nhỏ, yên tĩnh để nghỉ ngơi và tắm rửa một chút. Vui lòng gọi / nhắn tin 0411 307 092 (tiếng Anh)


成立客戶。 在經營美容院16年之後,高級退休回歐洲。 沙龍靠近商店,咖啡館,restourants和只需幾分鐘步行到ramsgate海灘。 後面有大型停車位。 兩間隔間均配有電動按摩床,臨床清潔。 Autoclove,洗衣機,冰箱,微波爐,電視..空調冷卻和加熱。 小,安靜的庭院休息一下,並在線上洗一下。 請致電/文本0411 307 092(英文)

Hair & Beauty Salon

$15,500 Campbelltown NSW

Busy salon with new clients every week and Lots of return loyal clients as well. Operating 6 days a week (but due to health have closed Sunday Mondays. Ready to walk in and taken over just need your scissors 4 seat salon with room for 2 more station I was looking at putting a rent a chair, 2 Basin. All equipment included. Beauty room all equipped could rent out even. All stocked included well kept up stock won't have to do an order for the month. Air con. Easy parking out front no limits. Across from a school. Washing machine, fridge, coffee machine ect. Good clientele base all on computer. Good name and reviews fb Page yours to take over. Water is paid by owner. Just freshly painted 1668 a moth rent roughly 417 a week. Looking for a quick sell please not time wasters price is negotiable with everything included will to going down to 13000 no lower. Campbelltown Please message and I'll get back to you 0405 701 399 (English)


每週都有新客戶忙著沙龍,還有很多回報忠誠的客戶。 每週工作6天(但由於健康已關閉星期一逢星期一準備走進去接管只需要你的剪刀4個座位沙龍與房間另外2個站我正在考慮租一把椅子2盆。 包括所有配備的美容室可以出租,甚至所有庫存包括保持良好的庫存將不必做一個月的訂單空調。在學校對面。 洗衣機,冰箱,咖啡機等。 良好的客戶群都在計算機上。 好的名字和評論fb Page你接手。 水由業主支付。 剛剛刷新了$1668個飛蛾,每周大約$417顆。 尋找快速銷售請不要浪費時間的價格是可以商量的,包括所有的意願降低到$13000不低。 Campbelltown請留言,我會盡快給您回复0405 701 399(英語)


Salon đang đông khách. Mỗi tuần đều có khách hàng mới và rất nhiều khách hàng quen thường xuyên trở lại. Hoạt động 6 ngày một tuần (nhưng do sức khỏe hiện đã đóng cửa vào các ngày Chủ nhật & Thứ 2). Sẵn sàng để sang lại và tiếp quản với với 4 bàn tóc, 2 ghế gội. Còn trống chỗ để thêm ghế. Các phòng tm mỹ trang thiết bị đầy đủ với hệ thống quản lý bằng máy tính, và máy vẫn còn tốt. Có trang facebook, máy tính tốt, tất cả đều trên máy tính, không phải trả tiền nước (chủ cho mướn shop trả). Hợp đồng thuê chỗ lâu dài, giá thuê rẻ chỉ $417/tuần. Các phòng vừa mới được sơn mới hết $1668. Có thể thương lượng . Có thể thương lượng với mọi thứ sẽ được giảm xuống còn $13000 không thấp hơn. Xin vui lòng nhắn tin 0405 701 399 (tiếng Anh) và tôi sẽ liên lạc lại với bạn.

Beauty Salon for Sale

$95,000 – O.N.O – Canley Vale NSW

Due to family commitments and health issues, sadly I have to sell my newly Established Beauty Salon. Located in the heart of Canley Vale, 2 minute walk from train station with ample parking. 3 treatment rooms 1 is a double room. treats 4 clients at a time. Split system in all rooms. Kitchenette, laundry. All rooms have brand new plumbing with sink. Security cameras. Alarm system, video intercom. All room are fitted with smoke alarms. Selling salon fit out or with all equipment, $95,000 ono does not include Laser machine and LED machine. These can be purchased separately for $30,000, lease still has 2 and half years take over very cheap lease of less than $2900 a month. Would suit Massage Parlour, Beauty Therapist, Physio, Chiropractor, Laser clinic. Has been approved for late hours of 10pm. Since opening we have gained over 700 clients in our database. the right owner with the right mind set and commitment can surely build onto this clientele. Perfect for anyone looking for an already established business with equipment. I am looking for the right buyer to take over this business and to look after my existing loyal clients as we have many loyal clientele. Please call / text Tania 0449 788 289 (English)


由於家庭承諾和健康問題,遺憾的是我不得不出售我新開設的美容院。位於Canley Vale的中心,距離火車站有2分鐘的步行路程,提供充足的停車位。 3間護理室1是一間雙人間。一次處理4個客戶。在所有房間分割系統。小廚房,洗衣房。所有房間都有全新的管道和水槽。監控攝像頭。報警系統,可視對講。所有房間都配有煙霧報警器。銷售沙龍裝修或所有設備,$95,000 ono不包括激光機和LED機。這些可以購買3萬美元,租賃仍然有2年半的時間接收每月$2900美元以下的非常便宜的租賃。將適合按摩室,美容治療師,理療師,手足病醫生,激光診所。已於晚上10點許可。自開放以來,我們已經在我們的數據庫中獲得了700多個客戶擁有正確的思維定式和承諾的合適的所有者肯定能夠建立這個客戶。適合任何尋找與設備已經建立了業務關係的人。我正在尋找合適的買家接管這項業務,並照顧我現有的忠誠客戶,因為我們有許多忠誠的客戶。請致電/文本Tania 0449 788 289(英文)


Vì chuyện riêng của gia đình, và vấn đề sức khỏe, thật đáng buồn khi phải bán Thẩm Mỹ Viện mới thành lập này. Được đặt tại trung tâm của Canley Vale, cách ga xe lửa 2 phút đi bộ. Hiện gồm 3 phòng trị liệu, 1 là phòng giường đôi. xử lý 4 khách hàng cùng một lúc. Hệ thống phân chia trong tất cả các phòng. Bếp nhỏ, giặt ủi. Tất cả các phòng đều có hệ thống ống nước mới với bồn rửa. Máy quay phim quan sát an ninh. Hệ thống báo động, liên lạc video. Tất cả các phòng đều được trang bị hệ thống báo động khói. Bán salon với giá phù hợp hoặc với tất cả các thiết bị, chỉ $95.000 / thương lượng, không bao gồm riêng chỉ tính cho $30.000, cho thuê vẫn có 2 năm rưỡi đi qua thuê rất rẻ ít hơn $2900 một tháng. Sẽ phù hợp với kinh doanh Massage Parlor, Thẩm Mỹ Trị Liệu, Physio, Chiroprator, Phòng Khám Laser. Giấy phép hoạt động đến 10 giờ tối. Kể từ khi mở chúng tôi đã đạt được hơn 700 khách hàng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Thật hoàn hảo cho bất cứ ai tìm kiếm một doanh nghiệp đã được thành lập sẵn với toàn bộ trang thiết bị. Vui lòng gọi / nhắn tin Tania 0449 788 289 (tiếng Anh)

Boutique Hair Studio Business for Sale

$39,888 negotiable, includes stock - Alexandria NSW

Located in Beautiful Alexandria, this leading salon is known to many as one of the best salons in Sydney for short hair with an impeccable reputation. Established now for 4 years, this modern salon is surrounded by trendy cafes, an abundance of residential developments and office buildings in a fast growing area.

Key Features: • Amazing location • Low rent $600 pw + outgoings • Full client database with over 1200 clients • 4 cutting chairs • 1 Treatment/beauty room • Private courtyard • Private bathroom/shower • Kitchen • Modern fit-out with nothing to spend • Huge potential to grow in a dense, commercial/residential district in the centre of Mascot, Zetland, Green Square and Rosebery • Secure car space • 70m2 space 

For full details contact Natasha Stewart on iamnatashastewart@gmail.com or on 0490 528 676


Nằm ở Beautiful Alexandria, salon hàng đầu này được nhiều người biết đến là một trong những tiệm tốt nhất ở Sydney dành cho tóc ngắn với một danh tiếng hoàn hảo. Được thành lập bây giờ trong 4 năm, salon hiện đại này được bao quanh bởi các quán cà phê thời thượng, một sự phong phú của phát triển khu dân cư và các tòa nhà văn phòng trong một khu vực phát triển nhanh. Các tính năng chính: • Vị trí tuyệt vời • Low ent $ 600 pw + outgoings • Full cơ sở dữ liệu khách hàng với hơn 1200 khách hàng • 4 ghế cắt • 1 phòng điều trị / làm đẹp • Sân riêng • Phòng tắm / vòi sen riêng • Nhà bếp • Hiện đại không có gì để chi tiêu • Tiềm năng lớn để phát triển trong một khu thương mại / dân cư dày đặc ở trung tâm Mascot, Zetland, Green Square và Rosebery • An toàn không gian xe hơi • 70m2 không gian - Để biết chi tiết đầy đủ, hãy liên hệ với Natasha Stewart trên iamnatashastewart@gmail.com hoặc theo số 0490 528 676


位于美丽的亚历山大,这家领先的沙龙被誉为悉尼最好的沙龙之一,拥有无可挑剔的声誉。 这家现代化的沙龙现已开业4年,周围是时尚咖啡馆,丰富的住宅开发和办公大楼,在快速发展的地区。

主要特点:•令人惊叹的位置•价值低至600美元的价格+支出•全客户数据库,拥有超过1200个客户•4把剪刀椅•1间理疗室/美容室•私人庭院•私人浴室/淋浴•厨房•现代装修,无需花费 •在Mascot,Zetland,Green Square和Rosebery中心密集的商业/住宅区生长的潜力巨大 •确保车位•70平方米的空间 欲了解详细信息,请联系Natasha Stewart,电话:iamnatashastewart@gmail.com或电话:0490 528 676

HAIR SALON FOR SALE  -  Rodd Point NSW

$60,000 Reduced $40,000 Including Stock Negotiable 

*Inner West - Rodd Point (Five Dock area / close to inner city / bay walk and city west link) *Flexible Lease Option *Rent is $2908.80 per month including GST ($671.26 per week including GST) *Highly sought after location in local shopping village. *plenty of street parking for clients *Salon operates 5 days per week (can operate for 7 days) *Large modern euro style salon, kitchen, bathroom and an area of 79 sq. mts. *5 x Cutting Stations, 2 x Basin *Lots of room to add beauty, nails, waxing, spray tanning, or laser if desired. *Salon established for over 10 years in the same location *Strong and loyal clientele *Excellent presentation with great vibe and friendly feel. *Fantastic Cash Flow. *Perfect for a first time buyer or experienced operator *do not let this opportunity pass you by! Selling as owner is starting a family and moving out of the area. Reasonable offer will be considered. Will supply financials to genuine interest! Please contact Tania by call / text 0420 996 913 (English)


* Inner West - Rodd Point (Năm khu vực Five Dock / gần nội thành / bãi đi bộ và đường nối thành / tuần luôn GST) * * nhiều chỗ đậu xe trên đường phố cho khách hàng * Salon hoạt động 5 ngày mỗi tuần (có thể hoạt động trong 7 ngày) * Phòng lớn hiện đại phong cách Salon Âu châu, có nhà bếp, phòng tắm và diện tích 79 mét vuông. * Hiện có 5 x trạm tóc, 2 x ghế gội * Rất nhiều phòng để làm thêm thẩm mỹ, móng tay, tẩy lông, phun nhuộm, hoặc laser nếu muốn. * Salon được thành lập trong hơn 10 năm ở cùng một vị trí * Nhiều khách hàng trung thành * Trình bày tuyệt vời với cảm giác thân thiện. * Doanh thu tiền mặt rất tốt * Thích hợp cho người mua lần đầu hoặc nhà điều hành có kinh nghiệm * Đừng để cơ hội này vượt qua bạn! Đề nghị giá mua hợp lý sẽ được xem xét. Sẽ hỗ trợ tài chính vay mua góp nếu cần! Vui lòng liên hệ với Tania theo số điện thoại / nhắn 0420 996 913 (TIẾNG ANH)


*內西部 - 羅德角(五碼頭區/靠近內城/海灣步道和城市西部鏈接)*靈活的租賃選擇*租金為$2908.80澳元/月,含消費稅(每週$671.26澳元包括消費稅)*高度追捧當地購物區村。 *為客戶提供充足的路邊停車位*沙龍每週運營5天(可運營7天)*大型現代歐式沙龍,廚房,浴室和79平方米的面積。 * 5個切割台,2個盆*根據需要可以增加美觀,指甲,打蠟,噴霧或激光。 *沙龍在同一地點建立超過10年*強大而忠誠的客戶*極佳的氛圍和友好的感覺,出色的演示。 *夢幻般的現金流。 *適合首次購買或經驗豐富的運營商*不要讓這個機會通過你!作為所有者出售是開始一個家庭並搬出該地區。合理的報價將被考慮。將金融支持真正的興趣!請致電/文本0420 996 913(英文)聯繫Tania。

Beauty Salon for Sale

40,000 neg. - Fairfield West NSW

Sad to be selling, but this amazing opportunity is right for any beauty therapist that works from home and is ready to move into a bigger space with room for more clientele! Or even for someone who wants to relocate to a bigger salon, I have been Working alongside with a very busy hairdresser as we share the whole salon (I usually work more on one side and she does the other, so no one really gets in the others way) we work off each other’s clients, which is great for networking! This shop is already fully renovated as we have invested in over $40,000 worth of rends. There is still 4 years on the lease left, rent is 650 a week and what you will be buying is: • x3 nail tables • x3 pedicure chairs • x 3pedicure stool • x4 beauty rooms • x1 spray tan booth • facial room with bed • microdermabrasion machine • hot towel cabinet • paraffin wax machine • x3 wax pots • an auto clave machine worth $4500 on its own • skin care products for retail And much more We are next door to two very popular food stores so we are always attracting new potential customers Looking for serious buyers as I have fortunately moved up with my business (big thanks to this shop) so would be much appreciated to have a potential buyer. This shop can also be split in half if you feel the need to as the land lord is more than happy to do so for your privacy. Please call / text : 0423 185 100 (English)


Buồn vui khi được bán, nhưng cơ hội tuyệt vời này phù hợp với bất kỳ nhà trị liệu làm đẹp nào từ nhà và sẵn sàng để di chuyển vào một không gian rộng hơn với phòng khách hàng! Hoặc thậm chí đối với những người muốn di dời đến một tiệm lớn hơn, tôi đã làm việc cùng với một thợ làm tóc bận rộn khi chúng tôi chia sẻ toàn bộ salon (tôi thường làm việc nhiều hơn ở một bên và cô ấy làm khác, do đó, không ai thực sự cách khác) chúng tôi làm việc của khách hàng của nhau, đó là tuyệt vời cho mạng! Cửa hàng này đã được cải tạo hoàn toàn vì chúng tôi đã đầu tư hơn 40.000 giá trị của rends. Còn lại 4 năm cho hợp đồng thuê, thuê 650 mỗi tuần và bạn sẽ mua gì là: • Bàn xilanh x3 • Ghế làm móng x3 • Ghế xôn xylanh • Phòng x4 • Phòng xịn x1 xịt xịt xịt • Phòng mặt với giường • Chống mòn bằng micro máy • tủ đựng khăn nóng • máy sáp parafin • xím sáp x3 • một máy tự động clave trị giá 4500 • sản phẩm chăm sóc da để bán lẻ Và nhiều hơn nữa Chúng tôi đang ở cạnh hai cửa hàng thực phẩm rất phổ biến vì vậy chúng tôi luôn thu hút khách hàng tiềm năng mới Tìm kiếm những người mua hàng nghiêm túc vì tôi đã may mắn thay đổi công việc kinh doanh của tôi (nhờ cửa hàng này) vì vậy sẽ được đánh giá cao khi có một người mua tiềm năng. Cửa hàng này cũng có thể được chia ra làm đôi nếu bạn cảm thấy cần thiết vì chủ nhà đất hạnh phúc hơn khi làm như vậy vì sự riêng tư của bạn. Vui lòng gọi / text: 0423 185 100 (tiếng Anh)


難賣,但這個驚人的機會適合任何在家工作的美容治療師,並準備進入更大的空間,為更多的客戶提供空間!甚至對於想要搬到一個更大的沙龍的人來說,我一直和一個非常忙碌的理髮師一起工作,因為我們分享整個沙龍(我通常在一邊工作多一邊,她做另一邊,所以沒有人真的進入其他方式)我們互相幫助客戶,這非常適合聯網!這家商店已經全面翻新,因為我們已經投資了超過40,000美元的資金。還有4年租約,每週租金650元,你將購買的是:•x3指甲桌•x3修腳椅•x3美甲凳•x4美容室•x1噴霧鞣展台•帶床的面部房間•微晶磨皮機器•熱毛巾櫃•石蠟機•x3蠟罐•自己價值4500的自動扣機•用於零售的護膚品更多我們隔壁是兩家非常受歡迎的食品店,所以我們一直在吸引新的潛在客戶尋找認真的買家,因為幸運的是我的業務發展了(非常感謝這家店),所以我們非常感謝有潛在的買家。如果您覺得有必要為了您的隱私而更願意這樣做,這家商店也可以分成一半。請致電/文本:0423 185 100(英文)

Beauty and Laser Clinic – Business for Sale

$95,000 Negotiable - Busy Location!!!! Bankstown - Sydney NSW

An exciting, rare oportunity exists for a Beauty Therapist to own this well established beauty and laser clinic. This clinic is perfectly positioned in the heart of Bankstown's CBD, less than 5 minute walk from Centro Bankstown.

FEATURES: x 2 Treatment rooms * x 1 Candela Laser Hair Removal Machine (regularly serviced and maintained) * x 1 Zimmer Cooling Machine * x 1 Tattoo Removal Machine * x 1 LED Light Therapy Machine * x 1 Bathroom * x 1 Secure Underground Parking Space * Laptop with Salon Software included * Large clientele * Facebook Page with over 3000 followers * ASAP Skincare Stockist *

Dermapen 3 Skin Needling Service * Professional Business Website. Please contact me if you have any questions. Serious buyers only. Call / Text Ali 0404 256 269 (English)

Một cơ hội thú vị và hiếm hoi tồn tại đối với một nhà trị liệu thẩm mỹ để sở hữu một thẩm mỹ viện và phòng điều trị thẩm mỹ bằng laser. Phòng khám này nằm hoàn hảo trong ngay giữa trung tâm thương mại Bankstown, cách Centro Bankstown chưa đầy 5 phút đi bộ. ĐẶC ĐIỂM: x 2 phòng điều trị * x 1 máy sấy tóc Candela (thường xuyên được bảo dưỡng và bảo dưỡng) * x 1 máy làm lạnh Zimmer * x 1 máy Xăm * x 1 máy điều trị bằng ánh sáng LED * x 1 phòng tắm * x 1 chỗ đỗ xe ngầm an toàn * Máy tính xách tay với Salon Software bao gồm * Khách hàng lớn * Trang Facebook với hơn 3000 người theo dõi * ASAP Skincare Stockist * Dịch vụ chăm sóc da Dermapen 3 * và Website chuyên nghiệp, chuyên dụng cho dịch vụ này… Xin gọi hay nhắn tin cho Ali - 0404 256 269 (tiếng Anh)

美容治療師擁有一個令人興奮的,罕見的機會擁有這個完善的美容和激光診所。 這家診所位於Bankstown中央商務區的中心,距離Centro Bankstown不到5分鐘步行路程。特點:x 2間護理室* x 1台Candela激光脫毛機 (定期維修和保養)* x 1 Zimmer冷卻機* x 1紋身去除機* x 1 LED光療機* x 1個浴室* x 1安全地下停車位* 包含沙龍軟件的筆記本電腦 *大客戶*超過3000名追隨者的 Facebook頁面*盡快護膚品批發商* 

Dermapen 3皮膚針刺服務*專業商務網站 - 如果您有任何疑問,請與我聯繫。 只有嚴重的買家。 通話/短信Ali 0404 256 269(英文) 


Stunning Beauty Salon for Sale

$120,000 Negotiable Sydney NSW

Regretful sale of stunning modern beauty salon in a trendy, up and coming Sydney suburb. The salon is situated only 10mins from Sydney city center. Situated in a high-density city area, heavily populated, with continuing growth. Next door to a luxury residential development with new restaurants and shops, construction now almost finished, offering even more potential clients in just a few months. Heavy foot traffic, a bus stop right outside the front door and huge street salon front exposure, incite walk-ins and potential new clients on a daily basis. The salon is in close proximity to the Meriton Hotel, Coles, Aldi and all amenities. Plenty of street parking. The sale does not include the business BRAND. We are selling a walk-in business READY TO OPERATE. Save setup costs as all the hard work has been done for you! Perfect for someone wanting to save money, and open a beautiful salon in a great location. Already a wait list for evenings and Saturday appointments. Could trade 7 days a week with long hours. The business is set up and ready to go. We are selling an ultra-modern fit-out, including 3 large treatment rooms fully furnished, including electric bed, stone benches, storage cupboards etc. There is a large relaxation area with lounge. This area has the potential of being transformed into a double treatment room. A stone bench with sink, and ample storage are already in place. A separate large reception area includes desk, client's sitting area, display shelves. A fully equipped kitchen, laundry and staff room. There is a tanning room equipped with state of the art tanning machine and air filter. Tanning products from Techno Tan, Echo Tan and St Tropez, professional and retail products are included in the sale. The sale does includes tanning products from Eco Tan and Techno Tan, Proffessional and Retail but the sale does not include Skincare products. Machinery is *optional: 1 x Microdermabrasion machine *1 x Ultrasound Vitamin Infusion Machine* 1 x Lutronic LED Machine. *Includes Shortcuts software system (subscription to take over). * Brand NEW HP touchscreen desktop computer with Windows 10 Pro and Epson printer.* 2 x changeable light box signs, security camera, salon alarm system, panic button. *Ducted music system. * Ducted air conditioning and heater. *2 x adjustable comfort hydraulic beds, 1 x standard adjustable bed. * 3 x hot towel cabbies, 3 x hot wax heaters, strip wax cartridges and heaters.* 3 x steamers and 3 x Maggie lamps (2 x Brand New). * West Elm Couch, glass coffee table, brand new Makeup stand with drawers, designer pendant lighting, huge reception desk, beautiful chairs and side tables. * Would suit Laser clinic, Beauty Salon, Dermal Clinic, Waxing Salon. This type of salon is very hard to come by in such a great location with NO COMPETITION. Regretful sale due to family and lifestyle commitments. Asking Price: $120, 000 Negotiable. For more information, please call / text to owner 0412 481 197 

Bán một cách đáng tiếc trong một khu ngoại ô thành phố Sydney hợp thời và sang trọng. Salon nằm cách trung tâm thành phố Sydney chỉ 10 phút. Nằm trong khu vực có mật độ cao, đông dân cư, với sự tăng trưởng liên tục. Bên cạnh việc phát triển nhà ở với các nhà hàng và cửa hàng mới, việc xây dựng gần như đã hoàn thành, cung cấp cho khách hàng tiềm năng nhiều hơn chỉ trong vài tháng. Lưu lượng khách bộ hành cao, xe buýt ngay bên ngoài cửa trước, hai bên là dãy shop trên tiệm đường phố lớn, Nằm gần Meriton Hotel, Coles, Aldi và tất cả các tiện nghi. Nhiều bãi đỗ xe đường phố. Bán hàng không bao gồm thương hiệu thương mại. Chúng tôi đang bán một doanh nghiệp SẴN SÀNG HOẠT ĐỘNG. Có thể kinh doanh 7 ngày một tuần với nhiều giờ. Việc kinh doanh được thiết lập và sẵn sàng để đi. Chúng tôi đang bán một siêu hiện đại, bao gồm 3 phòng điều trị lớn được trang bị đầy đủ, bao gồm giường điện, ghế đá, tủ đựng đồ lưu trữ ... Có khu vực thư giãn lớn với phòng khách. Khu vực này có tiềm năng biến thành phòng điều trị kép. Một băng ghế đá với bồn rửa, và kho chứa phong phú đã được tại chỗ. Khu tiếp tân riêng biệt bao gồm bàn làm việc, khu vực tiếp khách của khách hàng, giá để trưng bày. Nhà bếp đầy đủ tiện nghi, giặt ủi và phòng nhân viên. Tại đây có phòng tắm nắng được trang bị máy làm sạch máy tính và máy lọc không khí. Các sản phẩm làm nâu da của Techno Tan, Echo Tan và St Tropez. Máy móc thiết bị là tùy chọn: 1 x Microdermabrasion máy * 1 x Máy Siêu Infusion Vitamin * 1 máy Lutronic LED. * Bao gồm các hệ thống phần mềm Shortcuts (thuê bao để tiếp nhận). * Nhãn hiệu máy tính để bàn màn hình cảm ứng HP mới với Windows 10 Pro và máy in Epson * 2 dấu hiệu hộp đèn thay đổi, camera an ninh, hệ thống báo động salon, nút hoảng loạn. * Ducted hệ thống âm nhạc. * Ducted điều hòa không khí và nóng. * 2 x giường điều chỉnh thủy lực tiện nghi, 1 x giường ngủ điều chỉnh tiêu chuẩn. * 3 x xưởng làm khăn nóng, 3 lò sưởi sáp nóng, sáp ong và lò sưởi. * 3 x xông hơi nước và 3 đèn Maggie (2 x Brand New). * Giường ở West Elm, bàn cà phê kính, bàn trang điểm mới với ngăn kéo, đèn trang trí của nhà thiết kế, bàn tiếp tân lớn, ghế đẹp và bàn bên. * Sẽ phù hợp với phòng khám Laser, Thẩm mỹ viện, Phòng khám da, Waxing Salon. Loại salon này rất khó để có được ở một vị trí tuyệt vời như vậy mà KHÔNG CÓ THỂ CẠNH TRANH. Bán ân huệ do gia đình và các cam kết về lối sống. Giá bán: $120, 000 Negotiable. Để biết thêm thông tin, hãy call / text: 0412 481 197 (tiếng Anh) - Chỉ những yêu cầu nghiêm túc sẽ được xem xét…

令人驚嘆的現代美容沙龍在時尚,即將到來的悉尼郊區出售。沙龍距悉尼市中心僅10分鐘路程。坐落在高密度城市地區,人口眾多,並持續增長。隔壁開設新餐廳和商店的豪華住宅開發項目現在幾乎完成,幾個月內就可以提供更多潛在客戶。大量的人流量,前門外的巴士站和巨大的街道沙龍前露台,每天都會煽動步行和潛在的新客戶。沙龍靠近美利通酒店,科爾斯,阿爾迪和所有設施。大量的路邊停車。銷售不包括商業品牌。我們正在出售一個步入式的業務準備就緒。為您節省安裝成本!非常適合想要省錢的人,並在一個很棒的位置開一家美麗的沙龍。已經是晚上和周六約會的候補名單。可以每週7天長時間交易。該業務已建立並準備就緒。我們出售超現代化的裝修設施,包括3間配備齊全的大型理療室,包括電動床,石椅,儲物櫃等。還有一個帶休息室的大型休閒區。該地區有可能轉變為雙治療室。一個帶水槽的石凳和充足的存儲空間已經到位。獨立的大型接待區包括書桌,客戶休息區,陳列架。設備齊全的廚房,洗衣房和員工室。

有一間制革室配備了先進的製革機和空氣過濾器。銷售包括來自Techno Tan,Echo Tan和St Tropez的專業和零售產品的曬黑產品。銷售包括Eco Tan和Techno Tan,Proffessional和Retail的曬黑產品,但銷售不包括護膚產品。械是*可選:1台Microdermabrasion機* 1台超聲波維生素輸液機*

1台Lutronic LED機器。 *包括快捷鍵軟件系統(訂閱接管)。 *全新惠普觸摸屏台式電腦,配有Windows 10 Pro和Epson打印機。* 2個可更換燈箱標誌,安全攝像頭,沙龍報警系統,應急按鈕。 *管道音樂系統。 *管道空調和加熱器。 * 2 x可調舒適液壓床,1 x標準可調節床。 * 3個熱毛巾櫃,3個熱蠟加熱器,條狀蠟盒和加熱器* 3個蒸鍋和3個瑪吉燈(2個全新的)。 *西榆木沙發,玻璃茶几,全新的化妝立場與抽屜,設計師吊燈照明,巨大的接待台,美麗的椅子和邊桌。 *將適合激光診所,美容院,皮膚診所,打蠟沙龍。這種類型的沙龍很難在沒有競爭的情況下在這樣一個很棒的位置來到。遺憾的銷售,由於家庭和生活方式的承諾。要價:120,000美元面議。欲了解更多信息,請聯繫,致電/短信:0412 481 197(英語) - 只會考慮真正的問題

Nail Shops Business for Sale

Baulkham Hill & Newcastle NSW

Baulkham Hill: Rent: 25k / per year. Baulkham Hill NSW 2153, trading with 6 nail station + 5 pedicure spa, 2 beauty rooms, lunch + storage. Good position opposite shopping and car park. Large shop 75 sqm. Quick sell $$$ by negotiable. Please call / text:: Lee 0405 528 398

Newcastle: Only +nail shop in shopping mall, low rent, no franchise fee, good turnover high income, trading with 6 nail tables + 5 pedicure spa + wax room. Due to occupied by other can’t manage all. Quick sale by $$$ negotiable. Please call / text  Lee 0405 528 398

Baulkham Hill: Giá thuê 25k/năm, dện tích 75m2, 2 phòng thẩm mỹ + 1 phòng ăn + 1 phòng chứa đồ, hiện có 5 ghế spa + 6 bàn nail. Vịtrí tốt đối diện shopping and car park. Sangnhanh giá thương lượng dễ.

Xin gọi / nhắn tin: Lee 0405 528 398

Newcastle: Shop Nails duy nhất trong shopping mall, thuê mướn rất rẻ , income cao , không cần fanchine, Shop 6 bàn, 5 ghế, 1 phòng wax. Vì nhiều shop không thể quản lý hết nên nhượng lại với giá thương lượng. Xingọi / nhắn tin Lee 0405528398.

指甲商店出售

新罕布什尔州鲍尔克罕山

Baulkham Hill:租金:25k /每年。 Baulkham Hill NSW 2153,与6个美甲站+ 5个修脚水疗中心,2个美容室,午餐+储存。在购物和停车场对面的良好位置。 大型商店75平方米 通过可转让快速出售$$$。 请致电/ text :: Lee 0405 528 398

纽卡斯尔:只有+钉店在购物中心,低租金,没有特许经营费,良好的营业额高收入,交易与6个甲板+ 5修脚水疗+蜡房。由于被其他人占用不能全部管理。 快速出售由$$$协商。 请致电/文字李0405 528 398

Hair & Beauty Salon $$$ Neg

Westfield Shopping Centre Sydney NSW

Business opportunities in the biggest shopping Centre chains in Sydney. * Huge income potential with hundreds of potential customer everyday, visiting and shopping at Westfield. * Easy to manage, everything has been set up and ready to make money from the 1st day. * Suitable for Visa migration, opportunity to work and stay in Australia permanently. Locations: Parramatta, Liverpool, St' Marys, North Rocks and City . * 2 Years Lease with 5 Years renewal option. For more details, please contact 0411 140 963, or email shashigrover@hotmail.com

Hair & Beauty Salon $$$ Neg

Westfield Shopping Centre Sydney NSW

Cơ hội kinh doanh trong chuỗi Thương Hiệu Nhượng Quyền với Trung Tâm Mua Sắm lớn nhất ở Sydney. * Tiềm năng lớn thu nhập cao với cả ngàn khách hàng mỗi  ngày của shopping, tham quan và mua sắm tại Westfield. * Dễ dàng để quản lý, tất cả mọi thứ đã được thiết lập và sẵn sàng để kiếm tiền từ ngày 1st. * Thích hợp Visa di dân, cơ hội để làm việc và ở lại Úc vĩnh viễn. Hiện đangcó sẵn để sang tại các Westfield của Parramatta, Liverpool, St 'Marys, North Rocks và Sydeny City * 2 năm thuê với 5 năm tùy chọn đổi mới để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 0411 140 963, hoặc email ..shashigrover@hotmail.com

美发沙龙$$$ Neg

Westfield购物中心悉尼新南威尔士州

在悉尼最大的购物中心连锁的商机。 *收入潜力巨大,数以百计的潜在客户每天在Westfield购物。 *易于管理,一切都已经建立,并准备从第一天赚钱。 *适合签证移民,永久居留在澳大利亚的机会。 地点:帕拉马塔,利物浦,圣玛丽,北岩和城市。 * 2年租赁与5年更新选项。 详情请联系0411 140 963,或发邮件至shashigrover@hotmail.com

Massage Business for Sale

Price Reduced $95,000 Newtown NSW

Moving out sale, It's a bargain compare to what invested into the shop. I first open this store in January 2015 and Since I started I had a great deal of success from here. I then opened another store in Canberra in December 2015 and now I’m finding hard to manage both store at the same time. Now I decided to move to Canberra permanently so I need to sale this shop in Newtown urgently.

About the business: (*) It has 10 rooms including 7 single Massage room, one couple room, one extra-large office room/furnished master bedroom. Beautiful reception with customers sitting area and set up for foot massage also one inferred sauna room with double shower and bathroom, Kitchen with staff lockers, separate full size bathroom for male and female, two store room and a laundry room. (*) Total size about 290sqm with front and back entree. (*) Brand new wooden floor (not timber) throughout the entire shop, 7 professional full size massage bed, wooden reception desk and custom design and luxury furniture fit out and display throughout the shop. 24hr surveillance security system (6 cameras). (*) Also do retail sale for organic and pure massage oil and body scrub (about 25 different kinds massage & essential oil). (*) Over 1000 potential client’s database (*) Plenty stocks and promotional materials.

Business is located in one of the busiest suburb in Sydney. At the moment our trading hour is 7 days 10am to 10 pm which you can change to midnight since you will have no problem with foot traffic almost 24 hours. Recently the store was selected as finalist for local business award which came on local newspaper too. At the moment the store is not providing facial, meni&pedi and tanning due to short of management staff but with my experience this store has potential to promote followings. \

(*) Dermalogica facial (I can supply you with products) (*) Manicure & pedicure (*) Spray tanning (*) Waxing and tinting (*) IntroduceFish pedicure in Sydney (I can provide you with supplier details) (*) Floating tank meditation which will generate income itself (I can give you details and quote from the supplier (*) Cosmetic laser treatments (*) Acupuncture and cupping treatment (*) Weight loss and yoga programs (*) Also have plenty room to create a salt room or jet spa/shower (*) Weekly income was over 10k but it’s now slowed down because short of staffs and I’m not giving enough time but it has potential to generate more income. Any inquires please email or phone. Serious buyer only. Please call / text 0487 777 335 (English)

Massage sang bán - Giá Giảm $ 95,000 Newtown NSW

Bán do chuyển bang khác, Giá rẻ so với những gì đã đầu tư vào cửa hàng. Thành lập 1 năm 2015 và đã có rất nhiều thành công. Sau đó tôi mở cửa hàng khác ở Canberra vào tháng 12 năm 2015 và khó làm cả hai nên quyết định chuyển đến Canberra vì vậy tôi cần bán gấp cửa hàng này ở Newtown.

Về kinh doanh: (*) Có 10 phòng bao gồm 7 phòng massage đơn, 1 phòng đôi, 1 phòng văn phòng lớn / phòng ngủ được bố trí đầy đủ. Khu tiếp tân đẹp với khu vực khách hàng và thiết lập massage chân cũng là phòng tắm hơi, với vòi hoa sen và phòng tắm đôi, bếp có tủ , phòng tắm riêng biệt cho nam và nữ, phòng hai cửa và phòng giặt. (*) Tổng kích thước khoảng 290m 2 với mặt trước và mặt sau. (*) Sàn gỗ mới trên toàn bộ cửa hàng, 7 giường massage chuyên nghiệp, bàn tiếp tân thiết kế tùy chỉnh và đồ nội thất sang trọng phù hợp và trưng bày khắp các cửa hàng. Hệ thống an ninh 24 giờ giám sát (6 camera). (*) Bán lẻ quần áo cho dầu massage hữu cơ và tinh khiết và chà cơ thể (khoảng 25 loại massage và tinh dầu). (*) Trên 1000 cơ sở dữ liệu của khách hàng tiềm năng (*) Rất nhiều cổ phiếu và tài liệu quảng cáo.

Kinh doanh nằm ở một trong những khu ven rìa trung tâm nhộn nhịp nhất ở Sydney. Giờ giao dịch 7 ngày 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, bạn có thể thay đổi đến nửa đêm vì bạn sẽ không gặp vấn đề gì với lưu lượng khách vãng lai gần 24 giờ. Gần đây, cửa hàng đã được chọn là người cuối cùng cho giải thưởng doanh nghiệp địa phương trên báo địa phương. Hiện tại cửa hàng không cung cấp mặt, meni & pedi và thuộc da vì thiếu nhân viên quản lý nhưng với kinh nghiệm của tôi, cửa hàng này có tiềm năng để thúc đẩy sau. \

(*) Kem dưỡng mặt Dermalogica  (tôi có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm) (*) Làm móng tay & móng chân (*) Xịt nhuộm da (*) Waxing và nhuộm (*) Giới thiệu Fish Pedicure tại Sydney (Tôi có thể cung cấp cho bạn với nhà cung cấp chi tiết) (*) Floating (*) Châm cứu và trị liệu cupping (*) Giảm cân và các chương trình yoga (*) Cũng có nhiều chỗ để tạo ra một bồn tắm muối hoặc phòng tắm vòi hoa sen / vòi hoa sen (*) thu nhập hàng tuần là trên 10k nhưng nó bây giờ chậm lại vì thiếu nhân viên và tôi không cho đủ thời gian, nhưng nó có tiềm năng để tạo ra thu nhập nhiều hơn nữa bất kỳ thắc mắc xin vui lòng gửi email hoặc điện thoại. Xin vui lòng gọi / text 0487 777 335 (tiếng Anh)

按摩業務出售 - 價格降低$ 95,000 Newtown NSW

搬出去,與商店投資相比,這是一個討價還價的。我於2015年1月首先開設這家商店,自從我開始,我從這裡獲得了很大的成功。然後,我於2015年12月在堪培拉開了另一家商店,現在我正在努力同時管理兩家商店。現在我決定永久搬到堪培拉,所以我需要緊急在紐敦出售這家店。

關於業務:(*)它有10間客房,包括7單人按摩室,一對夫婦房間,一個超大辦公室/家具主臥室。美麗的接待處與客戶的休息區,並設置了足部按摩,還有一個推薦的桑拿浴室,雙人淋浴和浴室,廚房與工作人員儲物櫃,獨立的全尺寸浴室男性和女性,兩個儲藏室和洗衣房。 (*)總面積約290平方米,前後。 (*)整個商店全新的木地板(不木材),7個專業全尺寸按摩床,木製接待台和定制設計以及豪華家具裝飾整個店鋪。 24小時監控安全系統(6台攝像機)。 (*)還可以做有機和純按摩油和身體磨砂(約25種不同的按摩和精油)的零售。 (*)超過1000名潛在客戶數據庫(*)豐富的股票和宣傳資料。

商業位於悉尼最繁忙的郊區之一。目前我們的交易時間是上午10點到晚上10點,你可以改成午夜,因為你幾乎24小時都不會有足夠的交通問題。最近這家商店被選為當地報紙的當地商業獎的入圍者。目前,由於缺乏管理人員,商店沒有提供面部,半成品和鞣製,但根據我的經驗,該商店有潛力促進以下行為。 \

(*)Dermalogica面部(我可以為您提供產品)(*)修指甲和修腳(*)噴霧鞣製(*)打蠟和著色(*)在悉尼推出修腳(我可以為您提供供應商詳細信息)(*) (*)化妝品激光治療(*)針灸和拔罐治療(*)減肥和瑜伽課程(*)還有足夠的空間創造一個鹽房間或噴氣機水療/淋浴(*)每週收入超過10k,但由於工作人員不足,我沒有足夠的時間,但有潛力產生更多的收入,現在已經放緩了,請電郵或電話諮詢嚴重的買家請致電/正文0487 777 335(英文)

Thai Massage Business for Sale

$90,000 Neg Marickville NSW

Beautifully appointed new Thai Massage shop located in Marrickville . 2 minute walk to train station. Plenty of street parking and 1 car space at rear of shop. Shop is located on a Main Street with plenty of foot traffic and local development of shops ,cafes and new residential units. Shop includes. 6 large beds. 3 private rooms. Couples room. 3 massage chairs. Fit out costs $80,000 and of high end. Internal shower and toilet. Internal laundry. CCTV and entertainment throughout all rooms. 5 x 5 year lease. $41,600 per annum plus outgoings. 115 sq shop. This a great opportunity to buy a new business with huge potential located in a great location. Genuine buyers only , feel free direct to Business Owner on 0405 859 895 (English)

Phòng mát-xa Thái Lan được trang trí đẹp mắt nằm ở Marrickville. 2 phút đi bộ đến nhà ga. Nhiều bãi đỗ xe trên đường phố và 1 ô tô ở phía sau của cửa hàng. Cửa hàng nằm trên phố chính với rất nhiều lưu lượng thăm viếng của khách vãng lai và cư dân địa phương, gần các quán cà phê và các đơn vị cư trú mới. Doanh nghiệp  bao gồm 6 giường lớn,  3 phòng riêng. Phòng cặp chung cho vợ chồng hay đôi bạn, 3 ghế massage. Tất cả thiết bị trị giá trên 80.000 đô la và chất lượng cao. Vòi hoa sen và nhà vệ sinh, khu vực giặt quần áo khép kín bên trong. Có hệ thống an ninh CCTV quan sát từ xa. Và thiết bị TV giải trí trong tất cả các phòng. Hợp đồng cho thuê 5 x 5 năm. Giá thuê chỉ $41.600  mỗi năm cộng thêm chi phí. Diện tích sử dụng 115 mét vuông. Đây là một cơ hội tuyệt vời để mua một doanh nghiệp mới với tiềm năng to lớn nằm ở một vị trí tuyệt vời. Nếu thật sự muốn sang xin gọi trực tiếp chủ doanh nghiệp qua số 0405 859 895 (tiếng Anh)

泰式按摩業務出售

$ 90,000 Neg Marickville NSW

精美的新泰國按摩店位於Marrickville。 步行2分鐘到火車站。 商店後面有許多街道停車場和1個車位。 商店位於大街上,交通暢通,商店,咖啡館和新住宅單位的當地發展。 店鋪包括。 6張大床。 3間私人客房。 夫婦房間。 3把按摩椅。 花費80,000美元和高端成本。 內部淋浴和衛生間。內部洗衣。 中央電視台和所有客房的娛樂。 5年5年租約。 每年$ 41,600加上支出。 115平方米的商店。是一個很好的機會,購買一個巨大的潛力位於一 個偉大的位置的新業務。 有真正的買家,免費直接到 所有者0405 859 895(英語)

Laser and Tanning  Salon

Business foir Sale $150,000 Liverpool NSW

Latest Candela Pro valued at $130k 2 spray Tanning Machines, Spray Tanning Ventilation Booth and Micro Machine plus stock. Shortcuts Software and over 200k in equipment and stock. $150,000 Please Call / Text Paul 0447 999 222 (English) 

Mỹ viện làm Laser và Tắm nắng

Doanh thu của doanh nghiệp $150,000 / năm tại Liverpool NSW. Sản phẩm Candela Pro mới nhất có giá $130 ngàn, 2 máy phun làm tốt da, Máy phun trị liệu,  và các loại máy công dụng cùng hàng tồn. Nhu liệu (phần mềm chuyên dụng) cùng máy tính, trên 200 ngàn về thiết bị và hang tồn. Sang giá $150,000 Xin vui lòng gọi / nhắn tin Paul 0447 999 222 (tiếng Anh)

激光和晒黑沙龙

新西兰利物浦商业大厦售价$ 150,000

最新的Candela Pro价值$ 130k 2喷雾鞣制机,喷雾鞣制通风机和微机加股票。快捷软件和超过$ 200k的设备和库存。 $ 150,000请致电/文字Paul 0447 999 222(英文)

HYPOXI Studio for Sale $200,000

North Shore in St Ives NSW!

Established HYPOXI Studio for sale on the North Shore in St Ives! There are no special skills or qualifications required to operate a HYPOXI STUDIO, all training will be provided.

HYPOXI is the first training concept to combine alternating high & low pressure with exercise to help target fat in those areas. HYPOXI training is a simple 30 minute workout which is safe, pain free and completely natural. In only 12 sessions, clients can lose cms from their problem areas – much more than you want see from conventional training alone.

Hypoxi studios have a common goal – to assist clients to achieve positive weight loss and body shaping results, in a safe and natural manner. HYPOXI Australia has grown from a single studio to a network of over 80 locations throughout Australia. In 2009, HYPOXI Australia was awarded the Westpac Smart Company Award for its innovative range and smart business practices. >>>> FULL DETAIL>>>>>>>  >>>> FULL DETAIL>>>>>>> 

Nail & Beauty Salon

Randwick NSW $$$ Neg

 Well established for 27 years, in busy shopping centre at Randwick, large shop with

6 rooms, together with a nail and pedicure area. Fully equipped, clientele base. Excellent taking. Due to other commitment, price negotiable. Please call / text Paula 0409 156 205 for all inquiries (English)


Đã làm tốt đẹp 27 năm, ở trung tâm mua sắm sầm uất tại Randwick, cửa hàng lớn với

6 phòng, cùng với một khu vực làm móng tay và móng chân. Đầy đủ tiện nghi, cơ sở khách hàng. Thu nhập mỹ mãn. Do chuyển nghề khác sng giá thỏa thuận. Xin vui lòng gọi / nhắn Paula 0409 156 205 cho tất cả các câu hỏi (English)

 

 成立於27年,在繁忙的購物中心在蘭德威克,大商店 6間客房,以及一個釘子和修腳區。 設備齊全,客戶群。 Execelent帶。 由於其他承諾,價格協商。 請致電/ text Paula 0409 156 205 查詢(English)

Hair & Beauty Business For Sale

Padstow Sydney NSW $$$ Negotiable

Hair & Beauty Business For Sale

Established 8 years in Padstow near railway.  Parking available.  Regular loyal clientele. Good all round salon - Lots of colour work, is 102m2 has 3 basins. 8 cutting stations, computer + printer, 3 beauty rooms inc- 2 beds/ 1pedi chair

autoclave, spray tanning machine & tent, 2 wax pots/ magnifying light/ steamer, manicure table, shelving & stock. 2 bathrooms/ 1 includes a shower, courtyard, also includes, shelving/front reception desk, nespresso coffee machine ,microwave, water cooler, bar fridge, washing machine, clothes dryer. clothes line, hood dryer/master machine/hairdryers, 400 litre hot water tank, lounge & ottoman, coffee. Call / text Jo on  0414 556 944 (English)

Thành lập đã 8 năm ở Padstow gần đường sắt. Bãi đậu xe có sẵn. Khách hàng trung thành thường xuyên . Shop là 102 m2 có 3 ghế gội. 8 bàn tóc, máy tính + máy in, 3 3 phòng thẩm mỹ, 2 phòng có giường, một  pedi spa. máy hấp, máy tăm nắng phun thuộc da 2  chậu wax,  magnifying light / xông hơi, bàn làm móng tay. 2 phòng vệ sinh / 1 bao gồm một vòi hoa sen, courtyard, cũng bao gồm, kệ quầy ở lê$ tân và máy cà phê , lò vi sóng, máy nước lạnhr, bar, tủ lạnh, máy giặt, quần áo dryer, dây phơi quần áo, máy sấy hood, máy sấy tóc, bình nước nóng 400 lít , phòng khách và các thiết bị dùng cho cà phê. Gọi / Text Jo vào 0414 556 944 (Tiếng Anh)

  在鐵路附近在Padstow成立了8年。 停車場。 定期忠誠的客戶。 好的全輪沙龍 - 大量的顏色工作,是102平方米有3個盆地。 8切割台,電腦+打印機,3美容室Inc- 2床/ 1 pedi 椅子高壓滅菌器,噴霧鞣製機和帳篷,2蠟燭/放大鏡/蒸鍋,修指甲台,貨架和庫存. 2浴室/ 1包括淋浴,庭院,還包括架子/前台接待台,咖啡機,微波爐,水冷卻器,酒吧冰箱,洗衣機,衣服烘乾機。衣帽架,吹風機, 熱水箱,休息室&奧斯曼,咖啡。 電話/ Tect Jo on 0414 556 944(英語)

Sydney NSW Beauty Salon Business for Sale $260,000

Profits to owner of over $130k in 2016.

• Great word of mouth / on-line reviews. 

This business ticks all the boxes – impressive product – long list of regular clients – established 15 years - consistent trading all year with future bookings. 

This is an outstanding business that offers loads of potential for the new owner/s to explore. The location is perfect for this style of business and will impress even the most stringent buyer. 

The owner has worked hard to systemise the operation and is now ready to sell to a new and enthusiastic owner after 5 years. Presently running under semi-management and could be operated under full-time management under the right guidance. 

The business has gained an excellent reputation for service and products over the years and continues to show growth.


Business highlights 

• Located in one of Sydney's most busy, upmarket and high density suburbs. 

• Established in 2001 this business is very profitable and is located in one of the best locations in Sydney. 

• Excellent space with quality fit out in good condition. 

• Reasonable rental with long lease. 

• Perfect for an Investor as the business has more than 4 employees. 

• Ideal bolt on for any similar company that may be looking to take over a very profitable business for immediate growth. 

• Currently running under a semi - management structure, some operational input needed by owner. 

• Holds the highest and best reputation amongst the local residents. 

• No large amounts of stock to purchase. 

• Excellent database of over 7000 people (a great marketing opportunity). 

• Potential for more on-line income through increasing on-line sales. 

• Could duplicate the business model in other suburbs.

 

• Strong culture with philosophy to offer good old fashioned first class service. 

• Loads of potential for growth. 

• Documented systems and procedures in place. 

• Large, loyal customer base. 

The owner is committed to a smooth transition between ownership and will personally introduce the new owner to all therapists and suppliers. The present owner will also offer one month’s full training after settlement and ongoing phone and email support for an agreed period after that. 

Many years of effort have gone into creating this solid and desirable business. It represents an excellent investment opportunity for either a private buyer/operator or an investor. The business would also be an ideal bolt on for any similar company that may be looking for immediate growth. 

The sale price of $260k plus stock includes all equipment and goodwill. We are open to negotiation. 

An IM (Information Memorandum) can be provided on request. it has all the information about the business including the financials. The IM will show you what a great opportunity and investment this business is. It is primed for growth! 

Please reply to the Ad or contact Jim on 0450 047 116 to discuss this excellent opportunity in more detail or to request any further information. 

A business this solid and profitable will definitely not stay on the market very long. I look forward to hearing from you soon. 

______

 

2016年擁有超過$ 130k的業主利潤。 

這項業務勾選了所有的盒子 - 令人印象深刻的產品 - 長期的客戶名單 - 建立15年 - 一致的交易全年與未來預訂。 這是一個傑出的業務,為新業主提供了巨大的潛力。該地點是完美的這種風格的業務,將打動甚至最嚴格的買家。 業主努力工作,系統化的操作,現在準備賣給一個新的和熱情的業主5年後。目前在半管理下運行,可以在正確的指導下全時管理。 該公司多年來在服務和產品方面贏得了良好的聲譽,並繼續顯示增長。 業務亮點 •位於悉尼最繁忙,高檔和高密度的郊區之一。 •成立於2001年,這個業務非常有利可圖,位於悉尼最好的地方之一。 •優秀的空間,優質的裝備在良好的條件。 •合理租賃長期租賃。 

•適合投資者,因為該公司擁有4名以上的員工。 •對於任何類似的公司,它們可能希望接管一個非常有利可圖的業務,立即增長。 •目前在半管理結構下運行,所有者需要一些操作輸入。 •在當地居民中享有最高和最好的聲譽。 •沒有大量的股票要購買。 •超過7000人的優秀數據庫(一個偉大的營銷機會)。 •通過增加在線銷售來增加在線收入的潛力。 •可能在其他郊區重複商業模式。 •偉大的口碑/在線評論。 •強大的文化與哲學,提供良好的老式一流的服務。 •增長潛力。 •制定了文件化的系統和程序。 •大,忠誠的客戶群。

 

所有者致力於所有權之間的平穩過渡,並親自將所有者介紹給所有治療師和供應商。目前的業主還將提供一個月的完整培訓後,結算和持續的電話和電子郵件支持後一個商定的期間。 多年的努力已經創造了這個堅實和可取的業務。它為私人買家/經營者或投資者提供了極好的投資機會。該業務也將是任何類似公司可能尋求立即增長的理想螺栓。 售價26萬美元,包括所有設備和商譽。我們願意談判。

可以根據要求提供IM(信息備忘錄)。它有關於業務的所有信息,包括財務。 IM將向您展示這項業務是一個很好的機會和投資。它是為增長而準備的! 請回复廣告或與 0450 047 116上的Jim聯繫,以詳細討論此良機,或要求任何進一步的信息。希望能早日收到你的消息。

 

Lợi nhuận hơn $130k trong năm 2016. 

Kinh doanh này ve tất cả các ô - ấn tượng sản phẩm - danh sách dài các khách hàng thường xuyên - thành lập 15 năm - Kinh doanh phù hợp trong cả năm với nhiều khách đặt chỗ trước 

Đây là một doanh nghiệp xuất sắc mà cung cấp vô số tiềm năng cho các chủ sở hữu mới để khám phá. Với vị trí là hoàn hảo cho phong cách này của doanh nghiệp và sẽ gây ấn tượng ngay cả những người mua nghiêm ngặt nhất. Các chủ sở hữu đã làm việc chăm chỉ để systemise hoạt động và bây giờ đã sẵn sàng để bán cho một chủ sở hữu mới và nhiệt tình sau 5 năm. Hiện nay đang chạy theo bán quản lý và có thể hoạt động dưới sự quản lý toàn thời gian dưới sự hướng dẫn đúng. Các doanh nghiệp đã thu được một danh tiếng tuyệt vời cho các dịch vụ và sản phẩm trong những năm qua và tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng. Điểm nổi bật kinh doanh • Tọa lạc tại một trong những vùng ngoại ô mật độ bận rộn nhất, hạng sang và cao của Sydney. • Được thành lập vào năm 2001 doanh nghiệp này là rất có lợi nhuận và được đặt tại một trong những địa điểm tốt nhất ở Sydney. • không gian tuyệt vời với chất lượng phù hợp trong điều kiện tốt. • cho thuê hợp lý với thuê dài. • hoàn hảo cho một nhà đầu tư là doanh nghiệp có hơn 4 nhân viên.• tia lý tưởng trên cho bất kỳ công ty tương tự mà có thể tìm kiếm để tiếp nhận một doanh nghiệp rất có lợi cho sự tăng trưởng ngay lập tức.• hiện đang chạy dưới một nửa - cơ cấu quản lý, một số đầu vào hoạt động cần thiết của chủ sở hữu.• giữ uy tín cao nhất và tốt nhất trong số các cư dân địa phương.• không có một lượng lớn cổ phiếu để mua hàng.• tuyệt vời cơ sở dữ liệu của hơn 7.000 người (một cơ hội tiếp thị tuyệt vời).• khả năng thêm thu nhập trên mạng thông qua tăng doanh số bán trên mạng.• có thể lặp lại trong các mô hình kinh doanh tại vùng ngoại ô khác.• đại từ ý miệng / on-line.• văn hóa mạnh mẽ với triết lý cung cấp thời dịch vụ hạng nhất cũ tốt.• tải các tiềm năng để phát triển.• hệ thống và thủ tục tại chỗ dự liệu.• lớn, cơ sở khách hàng trung thành.Chủ sở hữu cam kết với một chuyển đổi suôn sẻ giữa quyền sở hữu và cá nhân sẽ giới thiệu các chủ sở hữu mới cho tất cả các nhà trị liệu và nhà cung cấp. Chủ sở hữu hiện tại cũng sẽ cung cấp đào tạo đầy một tháng sau khi quyết toán và điện thoại liên tục và hỗ trợ email cho một thời gian thỏa thuận sau đó.Nhiều năm nỗ lực đã đi vào việc tạo ra doanh nghiệp vững chắc và mong muốn này. Nó đại diện cho một cơ hội đầu tư tuyệt vời cho cả một người mua tư nhân / nhà điều hành hoặc nhà đầu tư. Các doanh nghiệp cũng sẽ là một tia lý tưởng trên cho bất kỳ công ty tương tự có thể được tìm kiếm tăng trưởng ngay lập tức. Giá bán $260k cộng với hàng tồn bao gồm tất cả các thiết bị và tiềm năng. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Một IM (Thông tin bản ghi nhớ) có thể được cung cấp theo yêu cầu. nó có tất cả các thông tin về doanh nghiệp bao gồm các tài chính. IM sẽ cho bạn thấy những gì một cơ hội tuyệt vời và đầu tư kinh doanh này là. Đó là tiền đề cho sự trưởng thành! Gọi / nhắn tin với Jim về 0450 047 116 để thảo luận về cơ hội tuyệt vời này chi tiết hơn hoặc yêu cầu thêm thông tin.