-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HairNailBeauty QLD

Remedial Massage Therapy Spa Business for Sale

$37,000 Neg Brisbane QLD

Operational for 6 years. Mainly remedial massage ( if you are practitioner and have provider number it's great!). Other treatments from hot stone to facial. There's demands for other treatments like waxing, cupping, acupuncture etc if you want to add on. Easy to manage if you are in the field. Has sperate laundry area and large deck for drying sheets. Low rent and well-known in the area we got 5 stars reviews on all social media. Situated on busy main road with great exposure to over 10000 cars passing daily. You can start earning money from the first day! Serious buyer only.If interested please contact 0412 355 521 Line oyacav"


Hoạt động trong 6 năm. Chủ yếu là xoa bóp khắc phục (nếu bạn là học viên và có số nhà cung cấp thì thật tuyệt!). Các phương pháp điều trị khác từ đá nóng đến mặt. Có nhu cầu cho các phương pháp điều trị khác như tẩy lông, giác, châm cứu, v.v… nếu bạn muốn thêm vào. Dễ dàng quản lý nếu bạn đang ở trong lĩnh vực này. Có khu vực giặt đồ vừa phải và sàn rộng để phơi khô. Giá thuê thấp và nổi tiếng trong khu vực, chúng tôi đã nhận được 5 đánh giá trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội. Nằm trên con đường chính bận rộn với sự tiếp xúc tuyệt vời với hơn 10,000 xe hơi đi qua hàng ngày. Bạn có thể bắt đầu kiếm tiền từ ngày đầu tiên! Chỉ người mua nghiêm túc. Nếu quan tâm xin vui lòng liên hệ 0412 355 521 Line Oyacav


運作6年。 主要是補救按摩(如果你是從業者並且有提供者編號,那就太棒了!)。 其他治療方法從熱石到面部護理。 如果你想加入,還需要打蠟,拔罐,針灸等其他治療方法。 如果您在現場,易於管理。 有洗衣區和大型甲板乾燥床單。 低廉的租金和該地區的知名度我們得到了所有社交媒體的5星評價。 坐落在繁忙的主幹道上,每天經過10000多輛汽車。 你可以從第一天開始賺錢! 嚴重的買家。如有興趣請聯繫0412 355 521

Line Oyacav“

Nail Business For Sale

$350,000 / Brisbane QLD

Located in Brisbane QLD, 45 mins from CBD, large shop with 12 nails stations, 8 pedicure spas. Very busy, repeat customers, good taking. Long lease low rent. Due to family, quick sale $350,000, and staff wanted as well / experience is required

Please call/text KIEU 0401 932 211 (English Vietnamese)


Vị trí tốt gần Brisbane QLD, 45 phút từ CBD, cửa hàng lớn với 12 bàn nails, 8 pedicur spa cho móng chân. Rất bận rộn, nhiều khách hàng quen trở lại, doanh thu tốt. Cho thuê dài hạn thuê thấp. Do gia đình, bán nhanh $350.000 và cần tuyển nhân viên có kinh nghiệm. Vui lòng gọi / nhắn tin Kiều 0401 932 211 (tiếng Anh / Việt)

位於布里斯班昆士蘭州,距離中央商務區45分鐘,擁有12個釘子站的大型商店,8個修腳水療中心。 很忙,回頭客,好好服用。 長租低租。 由於家庭,快速銷售35萬美元,並且需要員工和/經驗

請致電/發送文件號碼0401 932 211(英語越南語)

Salt Therapy & Massage For Sale

$39,000 WIWO Surfers Paradise on the Gold Coast QLD

Salt therapy and massage a very unique business. Located in Surfers Paradise on the Gold Coast close to many Hotels. All natural alternative Slat Room Therapy, Massage with natural oil and Natural Spray tan chemical free . The salt room therapy is used as a natural remedy that goes back many centuries and can be beneficial in treating many different conditions from Cold and flu to skin allergies, sleep insomnia de-stress and many more. This buisness has been operating for over 2 years and going well, operating under management, with many tourist and locals. 68m2 also includes 2 secured car spaces. Low rent including outgoings. This business will suite someone who loves the beauty spa industry with minimum experiance required. $39,000 WIWO For any information Call Dany 0403 337 080 (English)


Trị liệu bằng muối & Massage

$50,000 WIWO Surfers Paradise Gold Coast QLD

Liệu pháp muối và massage một doanh nghiệp rất độc đáo. Nằm trong khu du lịch đẹp nhất Surfers Paradise Gold Coast gần nhiều khách sạn. Tất cả các liệu pháp phòng thay thế tự nhiên, Massage bằng dầu tự nhiên và xịt chất liệu tự nhiên không chứa hóa chất. Liệu pháp muối được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên có từ nhiều thế kỷ và có thể có ích trong việc điều trị nhiều tình trạng khác nhau từ cảm lạnh và cúm đến dị ứng da, mất ngủ khi ngủvà nhiều vấn đề khác. Công việc này đã hoạt động được hơn 2 năm và hoạt động tốt, hoạt động dưới sự quản lý, với nhiều khách du lịch và người dân địa phương. 68m2 cũng bao gồm 2 bãi đỗ xe an toàn. Giá thuê thấp bao gồm cả outgoings. Doanh nghiệp này sẽ hợp tác với những người yêu thích ngành spa làm đẹp với yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu. $39.000 WIWO cho bất kỳ thông tin nào Gọi Dany 0403 337 080 (tiếng Anh)


鹽療和按摩出售

黃金海岸QLD的50,000 WIWO衝浪者天堂

鹽療法和按摩是一項非常獨特的事業。 位於黃金海岸的衝浪者天堂,靠近許多酒店。 所有天然替代Slat內療法,按摩天然油和天然噴霧棕褐色化學製品。 鹽室療法被用作可以追溯到幾個世紀的自然療法,可以有益於治療從感冒和流感到皮膚過敏,睡眠失眠減壓等許多不同的病症。 這個商業已經運營了2年以上,並且在管理下運作良好,有許多遊客和當地人。 68平方米還包括2個安全的車位。 租金低,包括支出。 這項業務將為喜歡美容spa行業的人提供最少的體驗。 $ 39,000 WIWO如有任何信息,請致電Dany 0403 337 080(英語)

2 Nail Salons for Sale

$585,000 - Darwin NT

Great opportunity to run two busy & good profit nail salons. These are very good position at entrance way to Kmart, and both is located in large & busy shopping centre near Darwin NT. Ask for $585,000. Currently the turnover enjoyable of more than $ 1,350,000 per year. Due to moving to other state, quick sale easy to negotiate. For more information contact. Ryan 0433 435 788 (Vietnamese / English)


Cơ hội làm giàu, cần sang 2 tiệm nail trong Shopping lớn Darwin (Bắc Australia), 2 tiệm đều nằm kế cửa vào Kmart. Sang giá $585,000. Hiện đang đông khách với thu nhap hơn $1,350,000 / năm. Lý do sang là vì chuyển sang tiểu bang khác. Muốn biết thêm mọi chi tiết xin liên lạc. Ryan 0433 435 788 (Việt / Anh) 


兩個繁忙且利潤豐厚的美甲沙龍的絕佳機會。 這些位於Kmart入口處的位置非常好,兩者都位於悉尼新南威爾士州附近的大型繁忙購物中心。 Darwin NT $585,000美元。 目前每年的營業額超過1,350,000美元。於搬到其他州,快速銷售容易談判。 有關更多信息,請聯繫 Ryan 0433 435 788(越南語/英語)

Business & Property for Sale

$20,000 WIWO - Sunshine QLD

Business & Property for Sale

20,000 WIWO - Sunshine QLD

Business: Health & Wellness Business for Sale - Sunshine Qld 3 treatment rooms, reception, staff room and bathroom. Currently used for massage and psychology, can also be used for beauty. All equipment included. Excellent location. Next door to Dentist, close to public transport and motorway. $20,000 WIWO. Email tara_lee25@yahoo.com or Ph. 0419 189 272 (English)

Property: 3/28-30 Karome Street – Pacific Paradise, QLD 4564 Medical Zoned Modern Unit 78m2. Modern fit out completed 2014, contained 3 consult rooms, staff room, reception and bathroom. Current leased for $2055/mth . Current lease in place until June 2020. Outgoings approx $6000 p/a. Customer parking at front of premises, wheelchair ramp, close to public transport, local shops, schools, medical centres and motorway. We have been furnished with the above information, however, For Sale For Lease gives no guarantees or undertakings concerning the accuracy, completeness or up-to-date nature of the information provided. All interested parties are responsible for their own independent enquiries in order to determine whether or not this information is in fact accurate. Please call / text: 0419 189 272 (English)

商业和财产出售

20,000 WIWO - 阳光昆士兰州

 

商业:健康与健康生意出售 - 阳光Qld 3治疗室,接待处,职员室和浴室。 目前用于按摩和心理学,也可用于美容。 包括所有设备。 优越的位置。 隔壁的牙医,靠近公共交通和高速公路。 20,000美元WIWO。 电子邮件tara_lee25@yahoo.com或Ph。0419 189 272(英语)

物业:$305,000 3 / 28-30卡罗默街 - 太平洋天堂,昆士兰州4564医疗区划现代单位78平方米。 2014年完成的现代装修包含3个咨询室,员工室,接待处和浴室。 目前租用$2055 /月。 目前租赁到2020年6月。支出约$6000 p / a。 客户停车场前,轮椅坡道,靠近公共交通工具,当地商店,学校,医疗中心和高速公路。 请致电/文本:0419 189 272(英文)


Kinh doanh: Trung tâm y tế sức khỏe Sunshine Qld. Hiện với 3 phòng điều trị, tiếp tân, phòng nhân viên và phòng tắm. Đang được sử dụng cho massage và tâm lý học, cũng có thể được sử dụng cho thm mỹ. Vị trí tuyệt vời ngay bên cạnh Dentist, gần giao thông công cộng và xa lộ. Sang giá $20,000 WIWO luôn tất cả các thiết bị được bao gồm trong giá. Email tara_lee25@yahoo.com hoặc Ph. 0419 189 272 (Tiếng Anh)

Bất đông sản: $305,000 Tại 3 / 28-30 Karome Street - Pacific Paradise, QLD 4564 Khu y tế hiện đại đơn vị 78m2. Hiện đại phù hợp hoàn thành năm 2014, có 3 phòng tư vấn, phòng nhân viên, lễ tân và phòng tắm. Hiện tại cho thuê với giá $2055 / tháng. Hợp đồng thuê cho đến tháng 6 năm 2020. Outgoings khoảng $6000 mỗi năm. Bãi đậu xe của khách hàng ở phía trước mặt bằng, đoạn đường dành cho xe lăn, gần phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng địa phương, trường học, trung tâm y tế và xa lộ. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0419 189 272 (tiếng Anh)

BEAUTY SALON FOR SALE

$45,000.00 Neg Oxley, QLD

Fabulous beauty salon for sale. Set in a strip of shops in a great location on a busy main road write across the train station. Due to health circumstances, the owner is looking for a quick sale. This well-established beauty salon is ideal for an owner-operator who loves quality and wants to expand and take this salon to the next level. more than 3.000 clients on database, 5 years stablished business. very low rent. you wont'get better offer than this.  Please call / text: 0412 625 143 

SALON BEAUTY BÁN

$ 45,000.00 Neg Oxley, QLD

Thẩm mỹ viện. Vị trí tuyệt vời trên đường chính tấp nập ngang qua nhà ga xe lửa. Do hoàn cảnh sức khỏe, chủ sở hữu đang tìm kiếm một người mua nhanh chóng. Đã làm lâu 5 năm và kinh doanh tốt đẹp với hơn hơn 3.000 khách hàng lưu trữ trên cơ sở dữ liệu, Hãy gọi / nhắn tin:  0412 625 143

美容沙龍出售

$ 45,000.00 Neg Oxley,QLD

美妙的美容院出售。 在繁忙的主要道路上的一個偉大的位置設在一個商店的街道寫在火車站。 由於健康狀況,業主正在尋找快速銷售。 這個成熟的美容院是理想的業主操作員誰喜歡質量,並希望擴大並把這個沙龍提升到一個新的水平。 數據庫超過3.000客戶,5年穩定業務。 很低的租金 你不會比這更好的報價。 請致電/文字:0412 625 143

Salon Business for Sale Deagon Brisbane QLD

$15,000 Negotiable

Walk in walk out sale. Looking for a quick sale. Salon is full set up, just walk in and start working. Very good clientele. Very cheap rent $756.32 per month (May be a slightly rent increase in November)  Has been a salon for 30 plus years. I have personally worked here for 13 years and owned it for the last 4 years. I will only be taking my scissors, personal photos and eftpos machine as it has to be returned. Has 4 chairs and 2 basins but room for 6 chairs or room to rent out to beauty therapist or masseurs. The name has to be changed as it is my name. But all signage will be staying so it can be stripped and reused. NO time wasters please! All inquiries please call Krystle on 0429 403 992 (English)

 走在走出銷售。尋找一個快速銷售。沙龍完全成立,只是走並開始工作。非常好的客戶。很便宜的租金 $756.32每個月(可能是一個稍微租在十一月增加) 已連續30多年沙龍。 我個人在這裡工作了13年,擁有它在過去的4年。有4把椅子和2個洗臉盆,但所有的標誌將住,因此它可以被剝離並重新使用。 NO浪費時間請!所有查詢請致電克里斯爾上 0429 403 992 (English)

WIWO. Sang nhanh gấp. Trang thiết bị đầy đủ, vào là làm ngay. Khách hàng tốt, giá thuê rẻ chỉ $756,32 mỗi tháng. Đã làm tốt đẹp trên 30 năm. Hiện có 4 ghế tóc, 2 bàn gội nhưng diện tích còn rộng có thể tăng thêm ghế hoặc làm phòng thẩm mỹ cho thuê riêng. Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi Krystle trên 0429 403 992 (tiếng Anh)
HAIR & BEAUTY - REGENTS LOGAN QLD - FOR LEASE
A successful Hair, Beauty, Nails & Massage Saloon is vacating located at a shopping centre in Regents Park - Logan Qld and the shop is now for lease suiting a similar type of occupancy supported by the existing setup that can be utilized making the setup cost for the new owner close to nothing. There will be no upfront cost as you are dealing direct. This shop area is 71 m2 and is located in a local shopping centre with other successful businesses; Foodworks, Fish & Chips, Pizza & Cafe, Bakery, Laundromat, Medical Practice with lots of Parking close to school and childcare centre. It is partially fitted with clean walls, ceiling and tiled floor with full electricals and plumbing setup with hot water system and aircondition with couple of basins. Call Sam on 0432 454 331 for further details. (English speaking) 

Một Tóc, Thẩm mỹ, Nails & Massage thành công Saloon được dọn nằm tại một trung tâm mua sắm ở Regents Park - Logan Qld và các cửa hàng bây giờ là cho thuê, phù hợp một loại tương tự của cư được hỗ trợ bởi các thiết lập hiện tại có thể được sử dụng làm cho chi phí thiết lập cho chủ sở hữu mới gần không có gì. Sẽ không có chi phí trả trước như bạn đang đối phó trực tiếp. Cửa hàng khu vực này là 71 m2 và nằm trong một trung tâm mua sắm địa phương với các doanh nghiệp thành công khác; Foodworks, Fish & Chips, Pizza & Cafe, Bakery, Laundromat, Y học thực hành với rất nhiều bãi đậu xe gần trường học và trung tâm chăm sóc trẻ. Nó là một phần gắn với những bức tường sạch, trần và sàn lát gạch với điện đầy đủ và thiết lập hệ thống ống nước với hệ thống nước nóng và Điều hòa nhiệt độ với vài lưu vực. Gọi Sam vào 0432 454 331 để  biết thêm chi tiết. (tiếng Anh)

一個成功的美髮,美容,指甲及按摩沙龍撤離位於在攝政公園購物中心 - 洛根昆士蘭州和店內現租賃相適應由可用於製作安裝費用現有的設置支持相似類型的佔用新東家幾乎為零。不會有任何前期費用,你正在處理直接。這家商店面積為71平方米,坐落在一個當地的購物中心與其他成功的企業;食品工程,炸魚薯條,比薩和咖啡廳,麵包房,洗衣店,醫療實踐有很多停車場,靠近學校和兒童保育中心。這部分配備了乾淨的牆壁,天花板和瓷磚地板全電力和管道安裝用熱水系統及空調用幾個盆地。呼叫薩姆 0432 454 331了解更多詳情。(英語)

Massage Business for Sale - Helensvale, QLD $36,000.00 -
Massage shop for sell near Movie Word and Harbour Town (Gold Coast). This is a big shop have 2 single room and 1 twin room 1 Kitchen. Big reception area. You and customers will feel comfortable. Rent is really cheap 2000. Bond 3600. Profit 15K. Selling the price $36,000. If you interest. Call 0424 665 438
Gần Movie Word & Habour Town (Gold Coast Brisbane). Đây là một cơ sở lớn có 2 phòng đơn, 1 phòng đôi, 1 nhà bếp. Khu vực tiếp tân lớn, Bạn và khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái. Giá thuê thực sự rẻ 2000. Bond chỉ 3600 15k lợi nhuận. Bán 36000 giá. Nếu bạn quan tâm. Hãy gọi 0424 665 438

對於賣出近電影世界和海港城市按摩店 36,000.00 - Helensvale,昆士蘭州 這是一個大店有2個單間和一間雙床房
1廚 大接待區 你和客戶會覺得舒服 租金很便宜2000 債券3600 利潤15K 銷售價格36000 如果你的興趣。呼 0424665438

Featured Products