-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HairNailBeauty SA

Hair Beauty Salon Business for Sale
Adelaide South Australia

Good position & located on Hanson Adelaide CBD. Well establshed for many years, clientele, repeat customers. Long lease / low rent less than $250 per week. Fully equipped. Price $25,000. Please call / text 0449 012 359 (English or Vietnamese)

好吧建立了長期,穩定的業務與客戶基礎,客戶,良好的位置哈森阿德萊德。可在企業的位置和易於訪問公共停車位設備齊全。長租約+低租金(低於$ 250/ PW)價格$25,000名請致電/文 0449 012 359 (越南/英文)

Vị trí tốt trên đường Hanson, có parking dễ dàng . Đã thành lập lâu ngày hiện kinh doanh tốt đẹp. Lượng khách có sẵn, khách quen thường xuyên trở lại. Hợp đồng lâu dài tiền thuê rẻ dưới $250 / tuần. Trang thết bị đầy đủ, Sang giá $25,000 Xin gọi hay nhắn tin 0449 012 359 (Tiếng Việt & Anh)

HAIR SALON BIZ FOR SALE $60,000 Adelaide - SA
This is the Hair Salon for YOU!!!!! - • Prospect Area (Adelaide, South Australia) 

• Busy Shopping Centre - High Foot Traffic.  • Well Presented. - • Long Established.
• Very Reasonable Rent. - • Growth Potential.  - • Trading 6 Days.  - • 6 Stations, 2 Basins, Waxing Room. - • Servicing All Ages & Genders.  - • Excellent Value for Money – Don’t Miss Out. Price: $60,000 plus SAV - Genuine Sale. Only Serious Buyers who have Approved Finance (No Agents Please). - Contact 0409 948 464 (English Speaking).

Đây là Salon tóc cho BẠN !!!!! - • Triển vọng khu vực (Adelaide, South Australia)
• Trung tâm mua sắm bận rộn - Nhiều khách vãng lai. • Trang trí đẹp. - • Đã làm lâu năm. • Thuê Rất hợp lý. - • Tiềm năng tăng trưởng. - • Kinh doanh 6 ngày. - • 6 ghế tóc, 2 ghế gội, phòng Waxing  - • Dịch vụ cho mọi lứa tuổi và giới tính. - • Tuyệt mỹ Giá trị tiền - Không bỏ lỡ. Giá: $60,000 cộng với SAV - Liên hệ 0409 948 464 (Tiếng Anh).

這是髮廊為你!!!!! - •探區(南澳大利亞阿德萊德) •繁忙的購物中心 - 高客流量。 •好提出。 - •悠久。•非常合理的租金。 - •增長潛力。 - •交易6天。 - •6站,2個洗臉盆,打蠟室。 - •維修所有年齡和性別。 - •物超所值 - 不要錯過了。價格:$60,000 個加SAV - 正品出售。只有認真的買家誰批准財經(無代理請)。 - 聯繫 0409 948 464(英語口語)。

Featured Products