-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HairNailBeauty SA

Massage Shop 4 Sale

$30,000 Negotiable - Brighton SA

Opposite new Woolworths excl position great customer base, fully fitted 3 rooms 30k, Please call / text: 0417 116 588 Kym


Đối diện Woolworths mới, vị trí khách hàng tuyệt vời, đầy đủ 3 phòng 30k, Vui lòng gọi / nhắn tin: 0417 116 588 Kym


對面新的Woolworths excl位置很棒的客戶群,完全適合3個房間30k,請致電/文:0417 116 588 Kym

Beauty Salon

$65,000 Wakerville SA

Busy Beauty Salon in high traffic and prestigious location. All beauty treatments including waxing , nails, manicures, pedicures, laser hair removal, threading, anti ageing treatments. Boasting an established 4000 client base. Salon is managed or suit owner/operator. Excellent location for nail bar or expanding to cosmetic injectables service. Close to schools and Watson apartments in Walkerville area. Please call/text Tonia 0400 016 755 (English)


Beauty Salon đang đông khách rất bận rộn ở lưu lượng khách hàng đông và vị trí rất tốt. Tất cả các liệu pháp làm đẹp bao gồm tẩy lông, móng tay, cắt sửa móng tay, móng chân, tẩy lông bằng laser, luồng, phương pháp điều trị chống lão hóa. Tự hào đã có 4000 khách hàng từng đến với dịch vụ này. Salon được quản lý hoặc phù hợp với chủ trực tiếp điều hành. Vị trí tuyệt vời cho dịch vụ móng tay hoặc mở rộng đến dịch vụ bán mỹ phẩm. Rất gần trường học và căn hộ Watson ở khu vực Walkerville. Vui lòng nhắn tin hay gọi Tonia 0400 016 755 (tiếng Anh)


繁忙的美容沙龍在交通繁忙和著名的位置。 所有美容護理,包括打蠟,指甲,美甲,修腳,激光脫毛,穿線,抗衰老護理。 擁有一個成熟的4000客戶群。 沙龍是管理或適合所有者/運營商。 優秀的指甲棒位置或擴展到化妝品注射劑服務。 靠近Walkerville地區的學校和Watson公寓。 請致電/發送電子郵件Tonia 0400 016 755 (英文)

2 Nail Salons for Sale

$585,000 - Darwin NT

Great opportunity to run two busy & good profit nail salons. These are very good position at entrance way to Kmart, and both is located in large & busy shopping centre near Darwin NT. Ask for $585,000. Currently the turnover enjoyable of more than $ 1,350,000 per year. Due to moving to other state, quick sale easy to negotiate. For more information contact. Ryan 0433 435 788 (Vietnamese / English)


Cơ hội làm giàu, cần sang 2 tiệm nail trong Shopping lớn Darwin (Bắc Australia), 2 tiệm đều nằm kế cửa vào Kmart. Sang giá $585,000. Hiện đang đông khách với thu nhap hơn $1,350,000 / năm. Lý do sang là vì chuyển sang tiểu bang khác. Muốn biết thêm mọi chi tiết xin liên lạc. Ryan 0433 435 788 (Việt / Anh) 


兩個繁忙且利潤豐厚的美甲沙龍的絕佳機會。 這些位於Kmart入口處的位置非常好,兩者都位於悉尼新南威爾士州附近的大型繁忙購物中心。 Darwin NT $585,000美元。 目前每年的營業額超過1,350,000美元。於搬到其他州,快速銷售容易談判。 有關更多信息,請聯繫 Ryan 0433 435 788(越南語/英語)

Hair Beauty Salon Business for Sale
Adelaide South Australia

Good position & located on Hanson Adelaide CBD. Well establshed for many years, clientele, repeat customers. Long lease / low rent less than $250 per week. Fully equipped. Price $25,000. Please call / text 0449 012 359 (English or Vietnamese)

好吧建立了長期,穩定的業務與客戶基礎,客戶,良好的位置哈森阿德萊德。可在企業的位置和易於訪問公共停車位設備齊全。長租約+低租金(低於$ 250/ PW)價格$25,000名請致電/文 0449 012 359 (越南/英文)

Vị trí tốt trên đường Hanson, có parking dễ dàng . Đã thành lập lâu ngày hiện kinh doanh tốt đẹp. Lượng khách có sẵn, khách quen thường xuyên trở lại. Hợp đồng lâu dài tiền thuê rẻ dưới $250 / tuần. Trang thết bị đầy đủ, Sang giá $25,000 Xin gọi hay nhắn tin 0449 012 359 (Tiếng Việt & Anh)

HAIR SALON BIZ FOR SALE $60,000 Adelaide - SA
This is the Hair Salon for YOU!!!!! - • Prospect Area (Adelaide, South Australia) 

• Busy Shopping Centre - High Foot Traffic.  • Well Presented. - • Long Established.
• Very Reasonable Rent. - • Growth Potential.  - • Trading 6 Days.  - • 6 Stations, 2 Basins, Waxing Room. - • Servicing All Ages & Genders.  - • Excellent Value for Money – Don’t Miss Out. Price: $60,000 plus SAV - Genuine Sale. Only Serious Buyers who have Approved Finance (No Agents Please). - Contact 0409 948 464 (English Speaking).

Đây là Salon tóc cho BẠN !!!!! - • Triển vọng khu vực (Adelaide, South Australia)
• Trung tâm mua sắm bận rộn - Nhiều khách vãng lai. • Trang trí đẹp. - • Đã làm lâu năm. • Thuê Rất hợp lý. - • Tiềm năng tăng trưởng. - • Kinh doanh 6 ngày. - • 6 ghế tóc, 2 ghế gội, phòng Waxing  - • Dịch vụ cho mọi lứa tuổi và giới tính. - • Tuyệt mỹ Giá trị tiền - Không bỏ lỡ. Giá: $60,000 cộng với SAV - Liên hệ 0409 948 464 (Tiếng Anh).

這是髮廊為你!!!!! - •探區(南澳大利亞阿德萊德) •繁忙的購物中心 - 高客流量。 •好提出。 - •悠久。•非常合理的租金。 - •增長潛力。 - •交易6天。 - •6站,2個洗臉盆,打蠟室。 - •維修所有年齡和性別。 - •物超所值 - 不要錯過了。價格:$60,000 個加SAV - 正品出售。只有認真的買家誰批准財經(無代理請)。 - 聯繫 0409 948 464(英語口語)。

Featured Products