-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HairNailBeauty VIC

Hair & Nail

$$$ Neg. - Sunshine VIC

Shop Hair & Nails good position, located on busy main road at CBD of Sunshine VIC. Well established for 6 years. It’s a stable business. Long lease low reny. Fully equipped by 3 hair stations 2 nails tables, 2 pedicure spas, 2 beauty waxing rooms. Clientele base, repeat customers, Please call / text 0401 757 383 ormariamai453@yahoo.com.au (English / Vietnamese)

Shop Tóc & Nails nằm trên đường chính đông đúc tại Trung Tâm Sunshine. Đã thành lập và kinh doanh tốt trong 6 năm qua. Lượng khách hàng đông, nhiều khách quen thường xuyên trở lại. Hiện thu nhập và lợi tức thật tốt. Hợp đồng lâu dài thuê rẻ. Trang thiết bị đầy đủ với 3 ghế tóc, 2 bàn nail và ghế pedicure spas, thêm 2 phòng thẩm mỹ làm waxing. Rất thích thú cho ai muốn kinh doanh ngành nails & tóc.  Xin gọi / nhắn tin 0401 757 383, hoặcmariamai453@yahoo.com.au  (tiếng Anh / Việt)

Shop Hair&Nails位置優越,位於Sunshine VIC CBD的繁忙主幹道上。 建立了6年。 這是一項穩定的業務。長租低租。 設備齊全的3個發站2個指甲桌,2個pedicue水療中心,2個美容打蠟室。 客戶群,回頭客,請致電/發短信 0401 757 383 或mariamai453@yahoo.com.au(英文/越南文)

Beautiful Salon

$40,000 Geelong VIC

Good position situated in the heart of Geelong City VICTORIA. Surrounded by shops and businesses in the CBD of Geelong, Plenty of parking, comes with all wax a spray tanning stock in the salon, plus a tv for window promotion, waxing beds, spray tanning equipment. Currently only providing spray tanning, waxing, eyelash extensions and permanent makeup as a new addition. Deffinitely plenty of room for growth in this prime location in the city of Greater Geelong as clientele stands at 400 and 300-350 regulars. I built the salon from a blank canvas to cater to the services i perform. There is a small kitchenette, Toilet and 3 rooms. I regret to have to give my business away but I am moving away and cannot make the travel. This salon would be perfect for someone looking to venture out on their own, even to get in another employee or rent a room out to increase takings. Rent: $425pw. Please call / text Prue: 0402 939 557

Ngay trung tâm thành phố Geelong VICTORIA

Được bao quanh bởi các cửa hàng và doanh nghiệp, rất nhiều chỗ đỗ xe, Thiết bị và hàng tồn đi kèm với tất cả các loại sáp làm sạch da trong tiệm, cộng với một Tivi để quảng cáo ngay cửa sổ, giường tẩy trang, thiết bị phun nhuom rám da. Hiện nay chỉ cung cấp phun thuộc da, tẩy lông, mở rộng lông mi và trang điểm vĩnh viễn như là một bổ sung mới. Rất nhiều phòng cho sự tăng trưởng ở vị trí tốt ngay trong thành phố Greater Geelong vì khách hàng đang có ở mức 400 cho vãng lai và 300 -350 khách quen. Tôi đã xây dựng salon từ một tấm vải trống để phục vụ cho các dịch vụ tôi thực hiện. Ngoài ra còn có bếp nhỏ, nhà vệ sinh và 3 phòng. Tôi rất tiếc phải bán đi công việc kinh doanh của mình đi nhưng tôi đang đi xa và không thể làm tiếp được. Tiệm thẩm mỹ này sẽ hoàn hảo cho những ai muốn tự mình điều hành. Tiền thuê chỗ chỉ$425 mỗi tuần. Vui lòng gọi / nhắn tin Prue: 0402 939 557 (English)

周圍有吉朗中央商務區的商店和商家,有充足的停車位,沙龍里都有噴霧鞣製的蠟燭,還有窗推廣電視,打蠟床,噴霧鞣製設備。 目前僅提供噴霧鞣製,打蠟, 睫毛擴展和永久性化妝作為新增功能。 在大吉朗市的這個金地段,有充足的發展空間,因為客400300-350名常客。 我用空白畫佈建造沙龍,以滿足我的服務需求。 小廚房,衛生間和3間客房。 我很遺憾不得不放棄我的生意,但我搬走了,不能去旅行。 這個沙龍對於想要獨自冒險的人來是完美的, 即使是為了吸引另一名員工或出租房間以增加收入。 租金:425港元。 請致電/發送文章Prue0402 939 557 (English)

Hair Salon REDUCED - For Urgent Sale

$42000 Negotiable - Bundoora Square VIC

$42K or nearest offer. Lovely long established hair & beauty salon for sale. Large shop - 8 large spacious hair stations, 1 beauty room, onsite toilet & kitchenette. Excellent social media presence with great reviews. Long established and large list of clientel'e, fantsastic location, loads of parking and nestled in a busy shopping hub in the Northern suburbs of Melbourne. Huge potential. Rent $2,500 pcm incl. GST. Lease 3 x 3 x 3. Urgent sale due to health reasons. REDUCED FROM 48k TO 42K FOR QUICK SALE. Please call 0400 845 605 (English)

Hair & Beauty Salon REDUCED –

$42000 Thỏa thuận - Bundoora Square VIC

$42K thương lượng. Đã thành lập lâu năm. Shop rộng với - 8 trạm tóc rộng lớn, 1 phòng thẩm mỹ, có nhà vệ sinh và bếp nhỏ riêng trong shop. Mạng xã hội khen ngợi xuất sắc với những đánh giá tuyệt vời. Thành lập lâu kinh doanh tốt, danh sách của khách hàng quen, vị trí tuyệt vời ngay trong một trung tâm mua sắm bận rộn ở vùng ngoại ô phía Bắc của Melbourne. Rất nhiều bãi đậu xe và tiềm năng tăng doanh thu rất to lớn. Cho thuê $2.500 / tháng luôn GST. Hợp đồng 3 x 3 x 3. Bán khẩn cấp vì lý do sức khỏe. ĐÃ GIẢM từ 48000 đến 42000 ĐỂ BÁN NHANH. Vui lòng gọi 0400 845 605 (tiếng Anh)

美髮沙龍減少 - 緊急銷售

$42000面議 - Bundoora Square VIC

$42K或最近的報價。 可愛的長期建立的頭髮和美容沙龍出售。 大型商店 - 8個寬敞的大型髮廊,1個美容室,內部衛生間和小廚房。 優秀的社交媒體存在和良好的評論。 長期建立和大量的clientel'e,Fantsastic 位置,停車場,並坐落在墨爾本北部郊區繁忙的購物中心。 巨大的潛力。 租$2,500 pcm包含GST。 租賃3 x 3 x 3.由於健康原因緊急出售。 快速銷售從48k減少到42K。 請致電0400 845 605(英文)

Hair & Beauty Salon Business For Sale

$40,000 Negotiable – Glenroy Melbourne VIC

Prime location, enormous potential, next to all shops, main road , busy location, plenty of car park space, modern set up. Elegant Modern Fit Out with 4 Stations and 3 Wash Basins, 3 Separate Room for Beauty Consultants. Full Set Up with Beauty Equipment , Waxing Equipment, Spray Tanning Equipment. 3 Salon Beds, IPL/Fat Cavitation Machine, Microdermabrasion Machine. 3 In 1 Hifu Weight Loss, Face Tightening, Vagina Tightening Machine, RF Treatment, Coolsculpt, Lipo Light Machine, Facial Steamer, Vibrating Plate, 1 Ultrashape Machine, Hair Dressing Equipment… Hairdressing space is currently on rent, Hairdressing schools rent out space through out the year for 1 or 2 days a week. There are optional if you want to keep them on board. Inexpensive RENT $327 per week. Selling price well under market value. Please call / text: Yasemin 0422 362 569 (English), or visit 203-C Glenroy Rd Glenroy, Melbourne VIC 3046


Vị trí đường chính, tiềm năng to lớn, trên dãy phố cửa hàng, kinh doanh bận rộn, nhiểu bãi đậu xe, thiết lập hiện đại. Elegant modern fit out với 4 ghế tóc + 3 gôi, 3 phòng riêng làm đẹp. Thiết lập đầy đủ với thiết bị , waxing equipment, spray tanning thiết bị. 3 giường salon, fat cavitation machine, máy microdermabrasion. 3 trong 1 Hifu giảm cân, face tightening, vagina tightening machine, RF điều trị, coolsculpt, lipo light machine, máy xông hơi cho mặt, vibrating mảng, 1 ultrashape máy, thiết bị sấy tóc ... Phần tóc hiện đang cho các trường dạy làm tóc thuê trong suốt cả năm cho 1 hoặc 2 ngày một tuần. Tùy chọn nếu bạn muốn giữ lại tiệp tục cho thuê hay tự làm. Giá thuê không đắt 327 USD / tuần. Kinh doanh sang bán theo giá thị trường. Vui lòng gọi / hay nhắn tin: Yasemin 0422 362 569 (tiếng Anh), hoặc ghé thăm 203-C Glenroy Rd Glenroy, Melbourne VIC 3046


優越的地理位置,巨大的潛力,旁邊的所有商店,主要道路,繁忙的地點,停車場空間,現代化的設置。典雅的現代化裝修設有4個車站和3個洗手盆,3間美容顧問獨立房間。與美容設備,打蠟設備,噴霧鞣設備完全成立。 3沙龍床,IPL機,微晶換膚機。 3 In 1 Hifu減肥,面部緊緻,陰道緊縮機,RF治療,Coolsculpt,Lipo光Machinde,面部蒸​​鍋,振動板,1 Ultrashape機,理髮設備...理髮空間目前租金, 美髮學校每週租用 一到兩天的空間。如果你想讓他們留在船上,有可選的。廉價租金每週327美元。銷售價格遠低於市場價值。請致電/文本:Yasemin 0422 362 569(英文),或訪問墨爾本維多利亞墨爾本3046 Glenroy Rd Glenroy, Melbourne VIC

Barber Shop Business for Sale

$ Neg. Melbourne's West Braybrook VIC.

This is a great opportunity to secure an established Barber shop business in Melbourne's West in Braybrook.

Business has been running since 2008 and has consistent return clients. Located in a busy shopping strip, off a well known main road in the west, and next to a popular hotel in the area. Consistent takings each week and low rent. Great for a sole proprietor or 2 people in a partnership - shop has 2 chairs. Please contact me for more details. Open to reasonable offers.

Please contact me on 0417 053 969 (English)

***No agents please

Đây là một cơ hội tuyệt vời để bảo đảm cho một doanh nghiệp mới. Cửa hàng cắt tóc được thành lập lâu ngày ở Braybrook thuộc phía Tây Melbourne.

Doanh nghiệp đã hoạt động từ năm 2008 và có khách hàng quen thường xuyên trở lại. Nằm trong một khu mua sắm nhộn nhịp, gần một con đường chính nổi tiếng ở phía tây và cạnh một khách sạn nổi tiếng trong khu vực. Doanh thu mỗi tuần bảo đảm, và tiền thuê nhà thấp. Tuyệt vời cho tự mình làm chủ hoặc 2 người trong quan hệ đối tác làm chung - Cửa hàng hiện có hai ghế cắt + gội . Xin gọi / nhắn tin 0417 053 969 (tiếng Anh) *** Xin vui lòng đừng gọi để gợi ý làm môi giới bán dùm.

理髮店業務出售

$ Neg。 墨爾本的West Braybrook VIC。

這是一個很好的機會,以確保墨爾本西布萊布魯克市的理髮店業務。

自2008年以來,企業一直在運行,並擁有一致的回報客戶 位於繁忙的購物區,在西部一條著名的主要道路旁,毗鄰該地區一家頗受歡迎的酒店。 每周保持一致,低租金。 非常適合獨資經營者或合夥人2人 - 商店有2把椅子。 請與我聯繫了解更多詳情。 打開合理的報價。

請與我聯繫0417 053 969(英語)

***請沒有代理商


Nail Shop – Business for Sale

$$$ Negotiable - Malvern, Glenferrie Rd, VIC

Bán Nails shop mới Build vùng Malvern, Glenferrie Rd, góc đường High Street

Shop có 1 phòng beauty, 6 ghế spa, 6 bàn bột, 1 nhà bếp, 1 toilet, 1 nhà kho. Tất cả dụng cụ nails và đồ dùng đầy đủ. Tiền rent $52k nam + out going . Điều kiện sang Shop dể dàng. Nếu giới thiệu bán được Shop sẽ có commission . Email: anhnguyet832002@yahoo.com Or call: 0406 995 666 Nguyệt Lê


美甲店,新&良好的馬爾文維多利亞,Glenferrie路,高街的角落。 指甲和美容設備齊全,設有1間美容室,6個修腳水療中心,6個美甲桌,1個廚房,1個衛生間和1間儲藏室。 長期租賃良好的租金為每年52,000美元。 易於商議,委託人可以通過轉介給買家。 請致電/發短信給Nguyet Le 0406 995 666或電子郵件:anhnguyet832002@yahoo.com


Nail Shop, well established at Malvern VIC, Glenferrie Road, corner of High Street. Fully equipped for nail & beauty with 1 beauty room, 6 pedicure spas, 6 nail tables, 1 kitchen, 1 toilet, 1 store room. Long lease good rent as $52,000 + out going per year. Easy negotiable, commision will received by referrals to buyers. Please call / text Nguyet Le 0406 995 666 or eMail: anhnguyet832002@yahoo.com

Hair Salon Business for Sale

$$$ Negotiable – Northcote VIC

Hairdressing salon in the heart of Northcote VIC, freshly renovated with a perfect beauty space and living out the back, but is subleased with great residents. Good position in major street. Great clientele 0401 902 545 (English)


Salon làm tóc ở trung tâm của Northcote được tân trang lại với không gian đẹp hoàn hảo và có chỗ cư sống tiện nghi ở phía sau, hiện đang cho thuê lại với người thuê tuyệt vời. Vị trí tốt trên đường chính, Có nhiều khách hàng quen và khách vãng lai. Xin / gọi: 0401 902 545 (English)


位於Northcote中心的美髮沙龍新近裝修過,擁有完美的美容空間並居住在後面,但是與優秀的居民一起轉租。 偉大的客戶: Tel.: 0401 902 545 (English)


Barber Shop Or Hairdresser

URGENT SALE $22,000 - Broadmeadows VIC 

Barber and hairdresser shop available. It was renovated about 2 yrs ago so still very new has

two beauty and wax room seperate from the front hairdressing area It has everything you need to establish a great business for both male and female and you can also live at the back if you choose as it come with all the utilities you need. Very low rent for this amazing spot in Broadmeadows area, and we are only asking $22,000 for the lot. We have invested a lot of time and equipment in this shop so all you need to do is bring your tools and start. Please call / text 0468 425 675 (tiếng Anh)

理髮店和理髮店可用。 大約2年前它已經翻新過,所以還是很新的

兩個美容和蠟房從前面美髮區分開它擁有一切你需要為男性和女性建立一個偉大的業務,你也可以住在後面,如果你選擇,因為它帶有你需要的所有工具。 在Broadmeadows地區這個驚人的地點租金非常低,我們只需要$ 22,000的地段。 我們在這家商店投入了大量時間和設備,所以您只需帶上您的工具並開始使用。 請致電/文本0468 425 675

Cửa hàng cắt tóc và tiệm làm tóc sẵn có. Mới tân trang 2 năm trước đây vẫn còn rất mới. Có 2 phòng riêng để làm thẩm mỹ và dịch vụ waxing ngay trước khu vực làm tóc. Trang thiết bị đầy đủ để kinh doanh tuyệt vời cho dịch vụ tóc & thầm mỹ cho cả nam và nữ. Ngoài ra còn bạn cũng có thể ở lại phía sau nếu với tiện nghi thật đầy đủ cho mọi cần thiết để cư sống muốn. Giá thuê rất thấp cho khu vực này ở khu vực Broadmeadow VIC, và chúng tôi chỉ yêu cầu $22,000 cho trọn gói. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và trang thiết bị trong cửa hàng này vì vậy bạn vào là bắt đầu ngay. Vui lòng gọi / text 0468 425 675 (tiếng Anh)

Hair Salon Business for Sale

$45,000 Ashwood VIC
Tel.: 0400 813 060

Busy hair salon for sale in Ashwood this salon is on a main road with a lot of foot traffic. Business is well ahas loyal clientele. Same owner for the last 8 years. Currently turning over $5 k per week With low rent current lease has 5 more years on it with extension options . The salon boasts 7 work stations wax room and a spray tan booth. Currently running 2 staff . Regretfully selling for health reasons Salon would suit a owner occupier Hurry up this salon will not last prices to sell $45.000 – Please call / text 0400 813 060 (English )


Salon tóc rất bận rộn tại Ashwood VIC, salon này nằm trên một con đường chính với rất nhiều lưu lượng khách bộ hành vãng lai, và cũng có rất nhiều khách quen trung thành. Đã làm trong 8 năm qua, chỉ một chủ. Hiện doanh thu hơn $5000/ một tuần. Hợp đồng thuê còn 5 năm + tái ký, thuê rẻ . Salon có 7 ghế tóc, phòng làm wax, và một dành cho spay tan booth. Hiện có 2 nhân viên. Vì lý do sức khỏe, sang nhanh dễ dàng thảo luận giá $45,000. Xin gọi/ nhắn tin 0400 813 060 (tiếng Anh)


繁忙的美髮沙龍出售在Ashwood這個沙龍是在一個主要道路上有很多的人流量。 生意是一個忠誠的客戶。 過去8年一樣的老闆。 目前每周轉讓5千美元現在租用低租金還有5年多的時間,可以選擇延期。 沙龍擁有7個工作位置的蠟房和一個噴漆黑色的展台。 目前運行2名員工。 遺憾的是出於健康原因沙龍將適合業主佔用快點這沙龍不會賣最後價格$ 45.000 - 請致電/文本0400 813 060(英語)

Nail & Beauty Business for Sale

$$$ Negotiate - Toorak VIC.

Nail & Beauty Business for Sale

$$$ Negotiate - Toorak VIC.

Well established for over 8 years, good taking. The business including 5 branch new pedicure spas, 5 nails tables, 1 spray tanning room, 1 beauty room, 1 hydrotherapy and booking system with 5000 clients. Due to family, quick sale and easy negotiate for who suit to this business. Please call / text 0430 086 764 for more info.

建立了8年以上,好的服用。 業務範圍包括5個分支新的修腳水療中心,5個指甲表,1個噴霧曬黑室,1個美容室,1個水療和預訂系統,5000個客戶。 由於家庭,快速銷售和容易談判誰適合這個業務。 請致電/文本0430 086 764了解更多信息。

Đã hoạt động hơn 8 năm, thu nhập ổn định, gồm 5 ghế spa mới, 5 bàn nails , 1 phòng spray tanning, 1 phòng beauty, 1 phòng hydrotherapy và booking system với hơn 5000 clients. Vì lý do gia đình nên cần sang lại cho người thật sự muốn làm. Xin vui lòng gọi / hay nhắn tin: 0430 086 764 để biết thêm chi tiết

Nail Shop Business for Sale
$$$ Negotiable Geelong VIC 

Well established for more than 15 years, good position located in Geelong Shopping Centre, It’s a very good income business by repeated & new clients with 6 pedicure spas, 8 nail tables, 1 waxing room. New renovated, fully equipped. Long lease, low rent. Due to family occupied, quick sale, easy negotiable for who really want to buy this excellent business. The owner willing to assist if necessary. Please call / text 0423 068 243 hoặc 0403 013 135 (There is some experience positions are available for full time or part time)

Được kinh doanh tốt đẹp trong hơn 15 năm, vị trí tốt tại Trung Tâm Mua Sắm Geelong, là một doanh nghiệp có thu nhập cao với số khách hàng quen và vãng lai mới trong khu vực shopping. Hoạt động với 6 ghế spas, 8 bàn nails, 1 phòng waxing. Shop mới được tân trang cũ sở hữu sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Vui lòng gọi / nhắn tin 0423 068 243 hoặc 0403 013 135 (Chúng tôi cần tuyển thêm nhân viên kinh nghiệm để làm full time hay part time)

成立15多年,位於吉龍購物中心,位居吉隆購物中心,擁有6個修腳水療中心,8個指甲台,1個打蠟室,重複新客戶,贏得了良好的業務。 新裝修,設備齊全。 長期租賃,低租金。 由於家庭佔用,快速銷售,容易商量誰真正想買這個優秀的業務。 業主願意在必要時協助。 請致電/文字0423 068 243或0403 013 135(有一些經驗職位可以全職或兼職)


Nail Shop Business for Sale
$$$ Negotiable - Point Cook VIC
8 nail tables + 8 pedicure spa chairs, 2 beauty salon + 1 lunch room with refrigerator. Cheap rent, no franchise fee, only 4% per year. Long-term contracts, the area has grown densely populated. Good location next to IGA supermarket. Please call / text message. 0410 739 375

Nail Shop Business for Sale

$$$ Negotiable - Point Cook VIC

8 bàn nails + 8 ghế pedicure spa, 2 phòng thẩm mỹ + 1 phòng ăn trưa có tủ lạnh. tiền thuê chỗ rẻ, không lệ phí franchise, mỗi năm chỉ tăng 4%. Hợp đồng lâu dài, vùng đã  phát triển đông dân cư ở . Vị trí tốt cạnh siêu thị IGA. Xin gọi / nhắn tin. 0410 739 375 
指甲店业务出售
$$$面议 - Point Cook VIC
8个甲板+8个修脚水疗椅,2个美容沙龙+ 1个带冰箱的午餐室。 便宜的租金,没有特许经营费,每年只有4%。 长期合约,该地区人口密集增长。 良好的位置在IGA超级市场旁边。 请致电/短信。 0410 739 375
Massage Therapy Clinic Urgently for SALE 
Price $$$ Negotiable Brighton VIC
Great opportunity to own a Massage Therapy Clinic at Brighton Victoria, situated in the most perfect location for relaxation and treatments. It is also a perfect opportunity for business owners to expand their business. The Clinic is fully furnished and been operating for almost 3 years. The shop consisted of 3 massage rooms, a staff room and a reception area with personal computers equipped for online booking and inquiries. It is located in a highly established area near to Coles, shopping centres and train stations. We have Goodwill, available leasing contract and affordable monthly rent for only $2,121.80.
Financial Data will only be provided for interested parties. For more information please call / text Nelly: 0423 694 595
Massage trị liệu Clinic  SALE
Giá $$$ Negotiable Brighton VIC
Cơ hội tuyệt vời để sở hữu một Phòng trị liệu Xoa bóp tại Brighton Victoria, nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để thư giãn và điều trị. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để các chủ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh. Phòng khám được trang bị đầy đủ và hoạt động được gần 3 năm. Cửa hàng bao gồm 3 phòng mát-xa, phòng nhân viên và khu tiếp tân với máy vi tính cá nhân được trang bị để đặt phòng trực tuyến và yêu cầu. Nó nằm trong một khu vực được thành lập rất gần Coles, trung tâm mua sắm và nhà ga xe lửa. Chúng tôi có Goodwill, hợp đồng cho thuê có sẵn và giá thuê hợp lý hàng tháng với giá chỉ $ 2,121.80.
Dữ liệu Tài chính sẽ chỉ được cung cấp cho các bên liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi / nhắn tin Nelly: 0423 694 595
按摩治疗诊所紧急出售
价格$$$可议Brighton VIC
在布莱顿维多利亚州拥有一个按摩疗法诊所的绝佳机会,位于最完美的放松和治疗地点。 这也是业主拓展业务的绝佳机会。 诊所配套齐全,经营近3年。 该商店包括3间按摩室,一个工作人员室和一个带有个人电脑的接待区,可以在线预订和查询。 它位于Coles,购物中心和火车站附近的高度建立的地区。 我们有Goodwill,可租赁合同和实惠的月租金只有2,121.80美元。
财务数据仅供有关方面提供。 欲了解更多信息,请致电/致电Nelly:0423 694 595

Hair Nail & Beauty Salon 

$$$ Negotiable - Bulleen Plaza VIC 

Good location cheap rent ample car park and anchor with Coles, Banks and many Stores, Libery, Medical Clinic . Shop have 4 stations, 2 hair basin, 2 nail spas, 1 nail table, 2 waxing rooms, fridge and washing machine, microwave either need to for sale urgency due to family and health issues. Please contact Anna 0421 127 290 after 6pm

Tiệm làm tóc tại Bulleen plaza Victoria gần Doncaster sang bán. Vị trí tốt giá thuê rẻ, bãi đậu xe rộng rãi vào cạnh sát siêu thị Coles, Ngân Hàng và Nhiều Cửa Hàng, Thư Viện, Phòng Khám Y Tế. Shop có 4 ghế làm tóc, 2 bồn gội, 2 ghế spas cho nails, 1 bàn nail, 2 phòng waxing.  Có luôn trang bị với tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng. Cần bán gấp lý do gia đình và vấn đề về sức khoẻ. Vui lòng liên hệ Anna 0421 127 290 sau 6 giờ chiều

美髮沙龍在Bulleen廣場維多利亞附近唐卡斯特出售。 良好的位置廉價租賃充足的停車場和錨與科爾斯,銀行和許多商店,自由,醫療診所。 商店有4個車站,2個海底盆地,2個指甲水療中心,1個甲板,2個打蠟室,冰箱和洗衣機,微波爐由於家庭和健康問題需要緊急出售。 下午6點後請聯繫Anna 0421 127 290

MASSAGE / BEAUTY / NAIL SALON FOR SALE

$89,000  - NORTHERN SUBURBS VIC

Location - South Morang VIC Wanting to run your own MASSAGE, BEAUTY OR NAIL SALON ? This is the perfect opportunity for you. This salon is a well established business which has been running for over 12 years with a very loyal clientelle. It is situated in the most perfect location for relaxing treatments. It is fully fitted and has been newly renovated within the last 3 years. The salon consists of 5 treatment rooms as well as an area which services 2 pedicure treatments, a manicure station which can service up to 3 clients, reception area & staff room. The salon staff have always focused on excellent customer service and has a very good reputation in the area. About the business: - Located in a busy shopping strip consisting of 12 other businesses - Situated in a highly established area with new and very busy surrounding suburbs, as well as 20 apartments just meters away from the salon - Private car park specifically for salon clients as well as disabled parking - Database consisting of over 4000 clients -Professional beauty computer software with optional online booking A long lease is available/negotiable with attractive terms. Monthly rent -$2383 Financials will ONLY be provided to genuinely interested parties. Please contact - Aleshia : 0424 171 089 Tania: 0424 030 691 (English)

MASSAGE / BEAUTY / NAIL SALON BÁN

$ 89,000 - Vùng Bắc Melb VIC

Địa điểm - South Morang MASSAGE, BEAUTY OR NAIL SALON Đây là cơ hội hoàn hảo cho bạn. Salon này là một doanh nghiệp được thành lập tốt đã được hơn 12 năm với số khách hàng trung thành cao. Nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để điều trị thư giãn. Được trang bị đầy đủ và đã được tân trang lại trong vòng 3 năm qua. Phòng thẩm mỹ bao gồm 5 phòng điều trị cũng như có dịch vụ phương pháp chăm sóc chân, một khu làm móng tay có thể phục vụ đến 3 khách hàng, khu vực lễ tân và phòng nhân viên. Các nhân viên thẩm mỹ đã luôn luôn tập trung vào dịch vụ khách hàng tuyệt vời và có một danh tiếng rất tốt trong khu vực. Về kinh doanh: - Nằm trong một khu mua sắm bận rộn bao gồm 12 doanh nghiệp khác - trong một khu vực được thành lập với khu ngoại ô xung quanh mới và rất bận rộn, cũng như 20 căn hộ cách mỹ viện chỉ vài mét - Bãi đậu xe tư nhân dành riêng cho khách hàng thẩm mỹ cũng như bãi đậu xe dành cho người tàn tật - Cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 4000 khách hàng -  Có website đặt hẹn trực tuyến Tiền thuê hàng tháng - $ 2383. Vui lòng liên hệ - Aleshia: 0424 171 089 Tania: 0424 030 691 (tiếng Anh)

按摩/美容/ NAIL SALON出售

$ 89,000 - NORTHERN SUBURBS Melb VIC

位置 - 南莫朗想要运行自己的按摩,美容或指甲沙龙?这是您的绝佳机会。这个沙龙是一个成熟的业务,已经运行了12年以上与一个非常忠诚的客户。它位于最完美的放松治疗的位置。它是完全安装,并在最近3年内新近装修。沙龙包括5间理疗室以及2个修脚治疗区域,一个可以服务3个客户的修指甲站,接待区和工作人员室。沙龙的工作人员一直专注于优质的客户服务,在该地区拥有非常好的声誉。关于业务: - 位于一个繁忙的购物区,包括12个其他企业 - 位于一个高度成熟的地区,新建和非常繁忙的周边郊区,以及20间公寓,距离沙龙仅数米之遥 - 私人停车场专门为沙龙客户以及残疾人停车场 - 由超过4000个客户组成的数据库 - 专业美容计算机软件,可选的在线预订长期租赁可用/有吸引力的条款。每月租金 - $ 2383财务只能提供给真正感兴趣的各方。请联系 - Aleshia:0424 171 089 Tania:0424 030 691(英文)

Nail Shop x 2 Business for Sale
Richmond & Carlton VIC $$$ Negotiable

Richmond:
Rent: 46,237.68 + GST + outgoing
Least terms : 5 years CPI 4%
8 nails tables + 8 pedicure spa + waxing rôm & 
spray tan room with facility of kitchen and toilet
Carlton:
Rent: 83,262.36 + GST + share council rates , water rate, no body corporate
Lease terms: 1+3+3 CPI 5%. 
Trading with 6 nails tables + 6 pedicure spa + waxing room. Fully equipped, confortable  kitchen & toilet. Please call / text Stephanie on 0413 794 831 (English) 
Nail Shop x 2 Sang bán
Richmond & Carlton VIC $$$ Thương lượng
Richmond:
Tiền thuê: $46.237.68 + GST ​​+ gửi đi
Nhỏ nhất 5 năm CPI 4% - 8 bàn móng tay + 8 spa chăm sóc chân + Phòng sữa &
Phòng phun nắng nhuộm da với các khu nhà bếp và nhà vệ sinh. 
Carlton:
Thuê: $83,262.36 + GST ​​+ tỷ lệ chia sẻ của council rate + nước + no body corporate. 
Thời hạn thuê: 1 + 3 + 3 CPI 5%.
Kinh doanh với 6 móng bàn + 6 spa chăm sóc bàn chân + phòng tẩy lông. Bếp và nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ, tiện nghi. Vui lòng gọi / nhắn tin Stephanie theo số 0413 794 831 (tiếng Anh)
指甲店x 2業務出售
里士滿&卡爾頓VIC $$$可議
里士滿:
租金:46,237.68 +消費稅+外送
最低限度:5年CPI 4%
8個指甲桌+8個修腳水療+打蠟rôm&
噴霧室,廚房和衛生間設施
卡爾頓:
租金:83,262.36 +消費稅+分享理事會費率,水費率,無法人團體
租賃期限:1 + 3 + 3 CPI 5%。
交易6個指甲桌+ 6個修腳水療+打蠟房間。設備齊全,舒適的廚房和衛生間。請致電/文字Stephanie on 0413 794 831(英文)

Beauty - Hair - Nail & Massage Business for Sale
$69,000 Williamstown VIC.

A great Hair, Nails, Beauty and Massage business for sale with affordable price and high profit. All in one stop shop with 4 hair stations, 2 hair basins, 2 Beauty rooms, 2 nails tables and 2 spa pedicure chairs. Opening 6 days a week with short hours at the best location with plenty free parking in the heart of Williamstown. Please contact me on  0422 590 113 for any information.
Sang gấp một doanh nghiệp tuyệt vời với giá cả phải chăng và khả năng lợi nhuận cao. Tất cả trong một cửa hàng với 4 ghế tóc, hai ghế gội, 2 phòng thẩm mỹ, 2 bàn nail, và 2 ghế spa pedicure. Hiện mở cửa 6 ngày một tuần tại vị trí tốt nhất với bãi đậu xe miễn phí rất nhiều ở trung tâm của Williamstown Vic. Vui lòng gọi / nhắn tin số 0422 590 113 để biết thông tin.
一個偉大的頭髮,指甲,美容和按摩業務出售與實惠的價格和高利潤。 所有在一站式商店有4個髮廊,2個髮廊,2個美容室,2個指甲桌和2個水療修腳椅。 在威廉斯敦(Williamstown)的心臟地帶,提供免費停車場,每週六小時開放,時間最短。 有關信息,請聯繫我 0422 590 113。

Laser Clinic Business for Sale

Narre Warren VIC. $99,000

Negotiable Long standing IPL. Hair reduction clinic for over a decade in a very busy Webb street Narre Warren. Annual takings of approx AUD200K Affordable rental and overheads with options for long term lease. Open 5 days a week with the potential for 6 days a week plus nights. Our services are IPL Hair removal, Skin rejuvenation, pigmentation removal, tattoo removal, Acne treatment, Tanning, microdermabrasion and LED photo therapy and Eyebrow waxing. All training provided within contract of sale. Sale includes all stock, equipment, furnishings and 1 employee. section 52 can be provided upon request 2 beauty treatment potentially for waxing/tanning/IPL hair removal/facial treatments/massage/nails. State of the art machines with services and maintenance provided by head office. Call centre, website and state of the art appointment booking system provided by head office and bookings made by them.https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/ oversight of business and booking system can be operated off site. Please contact Donna on 0411 078 847 or Shadenia@hotmail.com (English)


Phòng Điều Trị Laser Narre Warren sang $99,000 Thương lượng. Trạm làm giảm IPL lâu đời trong hơn một thập niên tại một đường phố Webb rất bận rộn Narre Warren. Hàng năm thu được khoảng AUD 200K Giá cả phải chăng thuê và chi phí chung với các tùy chọn cho thuê dài hạn. Mở cửa 5 ngày một tuần với tiềm năng 6 ngày một tuần cộng với đêm. Dịch vụ của chúng tôi là IPL Tẩy Lông,  Trẻ Hóa Da, Loại Bỏ Sắc Tố, Tẩy Xoá Hình Xăm, Trị Mụn Trứng Cá, Tanning, Microdermabrasion và trị liệu hình ảnh LED và tẩy lông mày. Tất cả các khóa học được cung cấp trong hợp đồng sang bán. Sang Bán bao gồm tất cả các loại hàng tồn, thiết bị, đồ đạc và 1 nhân viên. Phần điều lệ 52 có thể được cung cấp theo yêu cầu 2 liệu pháp chăm sóc sắc đẹp có khả năng cho việc tẩy lông / tẩy lông IPL / chăm sóc mặt / massage / móng tay. Cơ sở hiện đại với dịch vụ và bảo trì do trụ sở chính cung cấp. Trang web và hệ thống khách hẹn đặt chỗ trực tuyến nghệ thuật hiện đại do trụ sở chính cung cấp. Https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/ giám sát hệ thống kinh doanh và đặt phòng có thể được vận hành bên ngoài. Vui lòng liên hệ Donna theo số 0411 078 847 hoặc Shadenia@hotmail.com (tiếng Anh)


Narre warren激光診所$ 99,000 Negotiable長期IPL頭髮減少診所十年來在一個非常繁忙的Webb街道Narre Warren。每年約20,000澳元可承擔的租金和間接費用,可選擇長期租賃。每週開放5天,每周可能需要6天加上夜晚。我們的服務是IPL脫毛,皮膚復興,色素除去,紋身去除,痤瘡治療,曬黑,微磨皮和LED照片治療和眉毛打蠟。銷售合同內提供的所有培訓。銷售包括所有庫存,設備,家具和1名員工。可以根據要求提供第52部分2美容治療可能用於打蠟/鞣製/ IPL脫毛/面部護理/按摩/指甲。由總公司提供服務和維護的最先進的機器。呼叫中心,網站和總公司提供的最新預約預約系統及其預訂。 https://hairfreeplus.com.au/narrewarren/對商業和預訂系統的監督可以在現場進行。請聯繫唐娜0411 078 847或Shadenia@hotmail.com(英文)

Massage Shop Business For Sale

Oakleigh Melbourne Vic $75,000

Great location in Oakleigh, near station & bus stop, security car park. Walk In Walk Out. Well established for 5 years. Customer base, clientele. Taking net net $2000 -$3000 per week. Large shop approx 150 squar mette. Fully furnished with reception desk, staff room, Fully equipped 5 massage rooms with massage beds, including washing machine, dryer etc. Due to family occupied with a new baby, eazy to negotiate.  Start your own business and make money,  8 staff will also will remain if necessary. Please call / text 0449 094 994 (English & Vietnamese)

 

Tuyệt với tại Oakleigh, gần ga xe lửa & trạm xe buýt, bãi đậu xe an ninh . Sang WIWO chỉ tính trên trị giá thiết bị. Đã thành lập tốt đẹp trong 5 năm. Có khách quen . Lãi ròng 2000 - 3000 mỗi tuần. cửa hàng lớn khoảng 150 mét vuông. Nội thất đầy đủ với bàn tiếp tân, phòng nhân viên, trang bị đầy đủ 5 phòng massage với giường massage, bao gồm máy giặt, máy sấy v.v... Do gia đình bận rộn với một em bé mới, sang lại dễ dàng để thương lượng. Hãy bắt đầu kinh doanh riêng của bạn và kiếm tiền, 8 nhân viên đang làm cũng sẽ vẫn còn nếu cần thiết. Xin vui lòng gọi / văn bản 0449 094 994 (tiếng Anh & tiếng Việt)

 

偉大的位置在奧克利,靠近車站和公共汽車站,安全停車場。 步行走出去。 成立5年。 客戶群,客戶。 每週淨淨$ 2000 - $ 3000。 大商店約150方形。 設備齊全的接待處,工作人員的房間,設備齊全的5按摩室與按摩床,包括洗衣機,烘乾機等。由於家庭擁有一個新的寶寶,懶惰談判。 開始你自己的事業和賺錢,8工作人員也將留下如有必要。 請致電/ text 0449 094 994(英語和越南語)

Hair Salon Business for Sale

$35,000 Melbourne CBD Vic.

Hairdressing Business in Melbourne CBD. Due to health problems. It's conner between Swanston and Bourke Streets. It's really good location. I have many regular customers. So you will takeover money when you start the business fist months. The lease left 3 years and 4 years option. The rent $33,500 per year plus GST and outgoing $4,500 . That's all. I will be happy if you give me $35,000.00 more information. Please call 0430 207 526 / e-mail lby-2927@hotmail.com

 

Làm tóc Kinh doanh tại Melbourne CBD. Do vấn đề sức khỏe. Góc đuờng giữa Swanston và Bourke Streets. Đó thực sự là vị trí tốt. Tôi có rất nhiều khách hàng thường xuyên. Vì vậy, bạn sẽ tiếp quản thu tiền lời khi bạn bắt đầu những tháng kinh doanh. Việc cho thuê lại 3 năm và 4 năm tùy chọn. Giá thuê $33,500 mỗi năm cộng với GST và ra $ 4,500 . Đó là tất cả. Tôi sẽ rất vui nếu bạn cho tôi $ 35,000biết thêm thông tin. Xin vui lòng gọi 0430 207 526 hoặc e-mail lby-2927@hotmail.com (tiếng Anh)

 

理髮業務在墨爾本CBD。 由於健康問題。 它是在斯旺斯頓和Bourke街之間。 這是真的很好的位置。 我有很多普通客戶。 所以當你開始業務拳頭幾個月,你會收購的錢。 租賃剩下3年和4年期權。 租金每年$ 33,500加上消費稅和外出$ 4,500。 就這樣。 如果你給我$ 35,000.00更多的信息,我會很高興。 請致電 - 0430 207 526電子郵件lby-2927@hotmail.com(英語)

Nail & Beauty Salon - Business for Sale

Cheltenham VIC $$$ Neg.

Well established for 15 years in Cheltenham, good position on major street. Fully equipped, good taking business, loyaly customers / clients. Long lease low rent only $1300 per months. Due to other coMmitment, Price negotiable. Please call / text: 9583 1702 or 0433 416 480 (English / Vietnamese)

Đã thành lập va kinh doanh tốt đẹp trong 15 năm qua ở Cheltenham, vị trí tốt trên đường phố lớn. Trang bị đầy đủ, kinh doanh thu nhập cao. , khách hàng trung thành thường xuyên trở lại. Hợp đồng thuê chỗ lâu dài tiền thuê thấp giá $1300 mỗi tháng. Do bận công việc khác, sang giá thương lượng.  Xin vui lòng gọi / văn bản: 9583 1702 hoặc 0433 416 480 (Tiếng Anh / Tiếng Việt)

 在切爾滕納姆成立15年,在大街上的良好位置。 設備齊全,良好的服務,忠誠的客戶/客戶。 長期租金低,每月只有1300美元。 由於其他協議,價格協商。 請致電/ text:9583 1702 或 0433 416 480(英語/越南語)

HAIR SALON - SUNSHINE SHOPPING CENTRE - VIC

Business for Sale $65,000 + SAV

MASSIVE PRICE REDUCTION - MAKE AN OFFER!

SNAPSHOT
- Asking Price: $65,000 plus SAV (approx $5,000)
- Average Takings $6000 per week with solid cash flow
- Highly sought after location in local shopping centre complex.
- Salon operates 7 days per week
- 7 x Cutting Stations, 1 x Basin
- Suit owner / operator
STRENGTHS/ BENEFITS
- Salon established for over 6 years in the same location
- Strong and loyal clientele during this time
- Excellent presentation with great vibe and friendly feel.
- Fantastic Cash Flow.
- Perfect for a first time buyer or experienced operator
State VIC
Region West
Suburb Sunshine
Postcode 3020
Type Business Sale
Property Type Beauty/Health
Price Asking Price $65,000 + SAV

Contact:

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  ejbhair@gmail.com,   jarlathsvp@gmail.com

- 售價:$ 65,000加上SAV(約$ 5,000) - 平均每週工資6000美元,固定現金流 - 在當地購物中心複雜的高度追捧的位置。- 沙龍每週7天- 7 x切割台,1 x盆 - 適合所有者/運營商強度/好處- 沙龍在同一地點建立了6年多- 強烈和忠誠的客戶在這段時間- 優秀的演示文稿與偉大的氛圍和友好的感覺。- 夢幻般的現金流。- 完美的第一次購買或有經驗的操作員國家維也納國際中心地區西郊區陽光郵政編碼3020類型業務出售物業類型美容/健康價格$ 65,000 + SAV 聯繫

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  ejbhair@gmail.com,   jarlathsvp@gmail.com

 HAIR SALON - TRUNG TÂM MUA SẮM SUNSHINE - VIC GIÁ GIẢM ĐẠI TRÀ - HÃY CHO MỘT ĐỀ NGHỊ !
TỔNG THỂ:  Yêu cầu Giá: $ 65,000 cộng với hàng tồn (khoảng $5.000) - Thu trung bình $6000 mỗi tuần với dòng tiền vững chắc - Vị trí cực tốt rất hiếm có trong trung tâm mua sắm.- Hoạt động 7 ngày mỗi tuần - 7 x bàn tóc, 1 x ghế gội - Thích hợp chủ tự điều hành
LỢI THẾ MẠNH: Salon thành lập trong hơn 6 năm ở một vị trí - Khách hàng mạnh mẽ và trung thành trong thời gian này - Tuyệt vời trình bày với sự rung cảm và cảm giác thân thiện. - Thu tiền mặt tuyệt đã - Hoàn hảo cho người mua lần đầu tiên hoặc nhà điều hành có kinh nghiệm
Bang VIC - Khu vực Tây Melbourne - Vùng Sunshine Post code 3020 - Giá chào bán giá 65.000 $ + SAV (hàng tồn)
Liên hệ:

Entela and Jarlath Byrne - Mobile- 0432 379 177

eMail:  ejbhair@gmail.com,   jarlathsvp@gmail.com

Featured Products