-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Hair Nails & Beauty WA

HAIR & BEAUTY SALON

$110,000 + SAV (Neg) Fremantle WA

BUSINESS DETAILS. Well established profitable business. Established 20 years. Business hours 9:00am to 5:00am 5 1/2 days per week. Easy to run great loyal staff. First time offered for sale. Excellent repeat business with a great reputation and loyal clientele. High exposure on all social media platforms
LOCATION Baldivis in beautiful Western Australia. Just South of Freemantle. Shopping village location
PREMISES Current Lease 3 yrs. x 4-year option, Rent $ 35,000 +gst per annum
FINANCIALS, Turn Over approx. $234,000 plus PA, Plant & equipment included, Net profit adjusted approx. $ 53,000 PA
REASON FOR SALE, Vendor has new business opportunity. ASKING PRICE $110,000 + SAV Negotiable for quick sale

Kinh doanh có lợi nhuận . Thành lập 20 năm. Giờ làm việc 9:00 sáng đến 5:00 sáng 5 1/2 ngày mỗi tuần. Dễ dàng điều hành đội ngũ nhân viên trung thành tuyệt vời. Lần đầu tiên chào bán. Kinh doanh lặp lại tốt đẹp. Với một danh tiếng tuyệt vời và khách hàng trung thành. Tiếp xúc cao trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội. VỊ TRÍ. ở Tây Úc xinh đẹp

Phía nam của Freemantle. Vị trí làng mua sắm. CƠ SỞ Cho thuê hiện tại 3 năm. x tùy chọn 4 năm. $35.000 + GST mỗi năm. TÀI CHÍNH. Bật qua khoảng. $233.000 cộng PA. Bao gồm kinh doanh và thiết bi. 

Lợi nhuận ròng được điều chỉnh xấp xỉ $53.000 PA. LÝ DO BÁN. Nhà cung cấp có cơ hội kinh doanh mới. 0402 021 133 (Tiếng Anh)


商业细节。 良好的盈利业务。 成立20年。 营业时间每周上午9:00至上午5:00,每周5天半。 轻松运行忠诚的员工。 第一次出售。 优秀的重复业务,良好的声誉和忠诚的客户。 在所有社交媒体平台上曝光率很高
地点Baldivis在美丽的西澳大利亚。 就在Freemantle的南边。 购物村位置
房地产租赁3年。 x 4年期权,每年租金$ 35,000 + gst
财务,翻身约。 包括PA,工厂和设备在内的234,000美元,净利润调整约。 $ 53,000 PA
出售的原因,供应商有新的商机。 要价110,000美元+ SAV面议快速销售

Beauty Salon for sale

$85,000 Negotiable - Perth WA

An existing beauty salon with ongoing growth in new clients, retention of loyal clientele, retail sales. Located in the Perth business district with trading hours available 7am - 7pm Monday to Friday. The salon offers twos universal treatment rooms available for waxing, brow, lash, facial, massage, pedicure services. Currently offering manicure and make up services however has the potential to expand in nail enhancements as the near by nail bar closes. Most apppintments are requested lunch time and after work with the average appointment time being 20 - 40 minutes. It is a fast paced salon and the clients of a professional nature expect an efficient service of high quality. The salon is among an arcade at the base of a 33 level building which is at 95% occupancy feeding a steady flow of clients plus surrounding neighbouring buildings. Lease included is 3 years with option to resign for five. Minimal tourism influence from Elizabeth quay, tourists and holidays it is predominantly a service for the working crowd of women and men. Selling due to commute has become too much on family home life since re locating and managing three other salons/businesses. Located 200 m from Elizabeth quay station and 400m from Perth underground station. Have two pricing structures included. Selling $85,000 GST. Full purchase including stock, Peels, facial products, LED, Microdermabrasion, ultrasonic, skin analysis, machinery, business, three month hand over available to induct your new face of the business and ensure a smooth foot sailing. Includes foundation blend business which can be a separate sale of $14,000 or taken mobile.  One month hand over. Franchise license option - Stay under the existing business salon name, use the ongoing treatment menus and protocols, booking system, have ongoing support from myself re training, marketing. $5000 or 5% p.a 2018 and current figures available to serious buyers only upon signing of privacy disclosure statement and pre-approval from the bank to eliminate failure to obtain finance. Eligible new tenant must not of declared bankruptcy, able to obtain public liability insurance for 25 million, bank guarantee of three months rent. Fantastic landlords to co exist with. Good start up opportunity for someone as you wouldn’t be able to open a salon and have business for this price. Please call / text: 0420 278 344 (English)


Một thẩm mỹ viện hiện có với sự tăng trưởng liên tục trong lượng khách hàng mới, duy trì khách trung thành, doanh số bán lẻ. Nằm trong khu thương mại Perth với giờ giao dịch có sẵn từ 7 giờ sáng - 7 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu. Salon cung cấp hai phòng điều trị phổ biến có sẵn để tẩy lông, lông mày, lông mi, mặt, massage, móng chân. Hiện đang cung cấp dịch vụ làm móng tay và trang điểm tuy nhiên có tiềm năng mở rộng trong các cải tiến móng tay khi gần thanh móng tay đóng cửa. Hầu hết các cuộc hẹn đều được yêu cầu thời gian ăn trưa và sau khi làm việc với thời gian hẹn trung bình là 20 - 40 phút. Đây là một thẩm mỹ viện có nhịp độ nhanh và các khách hàng có bản chất chuyên nghiệp mong đợi một dịch vụ hiệu quả với chất lượng cao. Salon là một trong những khu giải trí ở cơ sở của tòa nhà 33 tầng với tỷ lệ lấp đầy 95%, tạo ra một lượng khách ổn định cộng với các tòa nhà lân cận. Cho thuê bao gồm 3 năm với tùy chọn từ chức trong năm. Ảnh hưởng du lịch khách du lịch và ngày lễ, nó chủ yếu là một dịch vụ cho đám đông làm việc của phụ nữ và nam giới. Bán do đi lại đã trở nên quá nhiều vào cuộc sống gia đình kể từ khi định vị lại và quản lý ba tiệm / doanh nghiệp khác. Nằm cách ga Elizabeth 200 m và ga tàu điện ngầm Perth 400m. Có hai cấu trúc giá bao gồm $ 85.000 GST. Mua đầy đủ bao gồm hàng tồn, Peels, sản phẩm chăm sóc da mặt, LED, Microdermabrasion, siêu âm, phân tích da, máy móc, kinh doanh, bàn giao ba tháng có sẵn để giới thiệu bộ mặt kinh doanh mới của bạn và đảm bảo một bước đi suôn sẻ. Bao gồm kinh doanh hỗn hợp nền tảng có thể là một bán riêng 14.000 đô la. Một tháng bàn giao. Tùy chọn giấy phép nhượng quyền thương mại - Ở dưới tên Salon kinh doanh hiện có, sử dụng các menu và giao thức điều trị đang diễn ra, hệ thống đặt phòng, có sự hỗ trợ liên tục từ chính tôi đang đào tạo, tiếp thị. $5000 hoặc 5% p.a 2018 và các số liệu hiện tại chỉ dành cho người mua nghiêm trọng khi ký tuyên bố công khai quyền riêng tư và phê duyệt trước từ ngân hàng để loại bỏ thất bại trong việc có được tài chính. Người thuê nhà mới đủ điều kiện không được tuyên bố phá vỡ ngân hàng, có thể có được bảo hiểm trách nhiệm công cộng với giá 25 triệu đồng, bảo lãnh ngân hàng ba tháng tiền thuê nhà. Chủ nhà tuyệt vời để cùng tồn tại với. Cơ hội khởi nghiệp tốt cho một người nào đó như bạn sẽ có thể mở một thẩm mỹ viện và kinh doanh với mức giá này. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0420 278 344 (tiếng Anh)


现有的美容院,新客户持续增长,保留忠诚的客户,零售销售。位于珀斯商业区,交易时间为周一至周五上午7点至下午7点。沙龙提供两个通用治疗室,可用于打蜡,眉毛,睫毛,面部,按摩,修脚服务。目前提供美甲和化妆服务有可能扩大指甲增强,因为附近的指甲棒关闭。大多数应用程序都要求午餐时间和下班后的平均预约时间为20-40分钟。这是一个快节奏的沙龙,专业的客户期望高质量的高效服务。沙龙位于33层建筑底部的拱廊之中,占地95%,为客户提供稳定的流量以及周围的邻近建筑。租赁期限为3年,可选择辞职5人。伊丽莎白码头,游客和假期的旅游影响最小,主要是为女性和男性的工作人群提供服务。自从重新定位和管理其他三个沙龙/企业以来,由于通勤而进行的销售对家庭生活的影响太大了。距离伊丽莎白码头站200米,距离珀斯地铁站400米。有两种定价结构,包括85,000美元的消费税。全面购买包括库存,果皮,面部产品,LED,微晶换肤术,超声波,皮肤分析,机械,商业,三个月交接,以引导您的业务新面貌,并确保顺利的足球航行。包括基础混合业务,可以单独出售14,000美元或移动。使用正在进行的处理菜单和协议,预订系统,持续支持自己重新培训,营销。只有在签署隐私披露声明并获得银行预先批准以消除未能获得融资的情况下,才能向严肃的买家提供5000美元或5%的折扣。符合条件的新租户不得申报银行破产,能够获得2500万的公共责任保险,三个月的银行担保租金。与地方共存的神奇地主。对于某人来说,这是一个良好的启动机会,因为您无法开设沙龙并以此价格开展业务。请致电/短信:0420 278 344(英文)

2 Nail Salons for Sale

$585,000 - Darwin NT

Great opportunity to run two busy & good profit nail salons. These are very good position at entrance way to Kmart, and both is located in large & busy shopping centre near Darwin NT. Ask for $585,000. Currently the turnover enjoyable of more than $ 1,350,000 per year. Due to moving to other state, quick sale easy to negotiate. For more information contact. Ryan 0433 435 788 (Vietnamese / English)


Cơ hội làm giàu, cần sang 2 tiệm nail trong Shopping lớn Darwin (Bắc Australia), 2 tiệm đều nằm kế cửa vào Kmart. Sang giá $585,000. Hiện đang đông khách với thu nhap hơn $1,350,000 / năm. Lý do sang là vì chuyển sang tiểu bang khác. Muốn biết thêm mọi chi tiết xin liên lạc. Ryan 0433 435 788 (Việt / Anh) 


兩個繁忙且利潤豐厚的美甲沙龍的絕佳機會。 這些位於Kmart入口處的位置非常好,兩者都位於悉尼新南威爾士州附近的大型繁忙購物中心。 Darwin NT $585,000美元。 目前每年的營業額超過1,350,000美元。於搬到其他州,快速銷售容易談判。 有關更多信息,請聯繫 Ryan 0433 435 788(越南語/英語)

Beauty & Nail Salon URGENT SALE

$40000 - Gwelup Shopping Mall, WA

Well established for 7 years. Good position in busy location at Primewest Gwelup Shopping Mall with busy cafe, boutique clothing and gift store, deli, farmer jacks and much more. Opposite busy swim school & service station. Back room with sink, washing machine & dryer. Reception equipped with manicure table and 2 pedicure foot spas spray tan gun & tent. Lease 10 years, Rent, water & electricity 4k per month.

Due to pregnancy, urgent sale WIWO 20k stock + 20k equipment - includes microdermabrasion machine. Call Lauren for viewing opportunity 0400 209 606 (English)


Hợp đồng chỗ 10 năm. Vị trí tốt ngay địa điểm bận rộn tại Trung tâm Mua sắm Primewest Gwelup với quán cà phê đông đúc, dãi shop cửa hàng quần áo và cửa hàng quà tặng, cửa hàng bán đồ ăn nhanh và nhiều thứ khác. Đối diện trường học và hồ bơi. Shop luôn đông khách. Phòng sau có bồn rửa, máy giặt & máy sấy. Phòng lễ tân được trang bị đầy đủ, đang hoạt động với các bàn móng tay, 2 ghế spas làm chân. Hệ thống phun xịt nhuộm rám da, và lều ủ. Trị giá 20 ngàn cho hàng tồn + 20 ngàn cho thiết bị. Bao gồm luôn máy mày căng da bằng siêu tầng số (microdermabrasion) Tiền thuê chỗ luôn điện nước $4000 tháng. Gọi / nhắn tin Lauren 0400 209 606 (Tiếng Anh)


租约10年位于Primewest Gwelup购物中心的繁忙地段,拥有忙碌的咖啡馆,精品服装店和礼品店,熟食店,农民起重机等等。 在繁忙的游泳学校和服 务站对面。 带水槽,洗衣机和烘干机的后台 房间配备修甲台和2修脚脚凳的接待台喷雾浴缸和帐篷20k库存20k设备 - 包括磨皮机每月 租金 水电费4k致电Lauren查看机会0400 209 606 (英語)

!!!URGENT!!!! HAIR SALON ON SALE Joondalup city (Perth,W.A)
Hair salon is situated in the vibrant heart of the Joondalup city (Perth,W.A)
It is in a busy shopping village with a lot of parking space located at intersection, near Joondlup Shopping Centre, and close to residential area. The reason of selling is,we moved to melbourne. Two staff members with good clientele, 10 stations and three washbasins, kitchen room at the back currently being rented out. CCTV cameras throughout, good turn over with regular clients and very affordable rent per month with very low overheads Three years and fivemonths lease with option to re sign there after. All stock included. Walk in walkout. Make me an offer! NO TIME WASTERS PLEASE. Only serious buyers. 0402 845 375 (English) or email: purple allium <purple.allium@yahoo.com.au>
!!!KHẨN CẤP!!!! HAIR SALON Joondalup (Perth, W.A) Liệu cắt tóc nằm ở trung tâm sôi động của thành phố Joondalup (Perth, W.A) -
Đó là trong một nơi mua sắm bận rộn với rất nhiều bãi đậu xe nằm ở ngã tư, gần Trung tâm mua sắm Joondlup, và gần khu dân cư. Lý do bán là, chúng tôi chuyển đến Melbourne. Đã làm lâu hiện ổn định doanh thu với hai nhân viên và với khách hàng tốt, 10 trạm tóc và ba bồn gội, phòng bếp ở phía sau hiện đang được cho thuê. CCTV camera trong suốt, khách hàng thường xuyên và thuê rất phải chăng mỗi tháng với tổng phí rất thấp. Ba năm và fivemonths t + năm tháng thuê với tùy chọn để tái ký có sau. Tất cả hàng tồn bao gồm trong giá sang WIWO, với giá thương lượng. Đừng phí thời gian. Xin gọi / nhắn tin 0402 845 375 (Tiếng Anh). purple allium <purple.allium@yahoo.com.au>
!!!緊急!!!!髮廊有售Joondalup 的城市(珀斯,W.A) 這是一個繁忙的購物村很多位於十字路口附近 Joondlup 購物中心的停車空間,並靠近住宅區。拋售原因是,我們搬到了墨爾本。兩名工作人員具有良好的客戶,10個車站和三個臉盆,廚房的房間在後面目前正在出租。 CCTV 攝像頭遍布,良好的翻身與固定客戶,非常實惠的租金每月以非常低的費用三年5個月與租賃選項,重新簽署後出現。所有股票在內。走在罷工。讓我報價! NO浪費時間吧。只有認真的買家。 0402 845 375(英文). purple allium <purple.allium@yahoo.com.au>
Hair/Barber Salon Perth West Australia Alexander Heights 6064 - $200,000
Good position located in a shopping center with Coles and Woolworths Super Markets, LiqouerLand, Post Office,Dominos, SubWay, Gull Fuel Station, Red Dot and Many Other Speciality Stores. Lots and Lots Of Passing trade. Please caLl / text 0439 979 448 (English)
Vị trí đắc địa tại trung tâm mua sắm với siêu thị Coles và Woolworths, LiquorLand, Bưu điện, Dominos, tàu điện ngầm, trạm nhiên liệu Gull, Red Dot và nhiều cửa hàng đặc sản khác.
Rất nhiều khách qua lại mỗi ngày vào khu kinh doanh. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0439 979 448 (Tiếng Anh)
位於科爾斯與和Woolworths超市,酒類國度,郵局,多米諾,地鐵,鷗燃料站,紅點等眾多特色商店購物中心好的位置。很多很多路過貿易。詳情請致電/文 0439 979 448(英文)

Sparkling as brightly as the sun reflecting off the pristine waters of the Rockingham Beach, an oasis of opulence and five star luxury amongst the bustling cafe's and restaurants.This multi award winning Day Spa will take your breath away. The moment you enter, it will continue to tantalize and delight your senses with it's relaxing ambience off Approx 350sq of space with lavish decor, flowing gracefully through to the magnificent relaxation area with it's spectacular views over the best beach in Perth. Urban Retreat Day Spa has a reputation second to none, highly praised and continually recommended. With a coveted location and prestigious dwellings, your future awaits you. Also 2 hair free waxing clinics 2 locations in busy shopping centres. Selling all 3 as one package deal 3 business 3 different locations owner wants to retire. Please call / text 0427 700 707 or email: carol_frieling@zoho.com (English)

Lấp lánh như sáng rực rỡ như mặt trời phản chiếu xuống vùng biển hoang sơ của bãi Rockingham. Một ốc đảo của sự sang trọng và cao cấp năm sao, hòa mình trong số các quán cà phê nhộn nhịp và các dãi nhà hàng ăn ấn tượng. Nơi này từng đoạt giải Day Spa sẽ mang bạn đến sảng khóai, nó sẽ tiếp tục khơi gợi và thỏa thích giác quan của bạn thư giãn tránh xa trần thế. Khoảng 350 mét vuông được trưng bày với nội thất xa hoa, duyên dáng chảy qua các khu vực thư giãn tuyệt vời ,với quan điểm ngoạn mục trên bãi biển tốt nhất ở Perth. Urban Retreat Day Spa có uy tín không ai sánh kịp, đánh giá cao và liên tục khuyến khích. Với một vị trí đáng thèm muốn và nhà ở uy tín, tương lai của bạn đang chờ bạn. Ngoài ra còn 2 mỹ viện Tóc và Waxing miễn phí tại 2 địa điểm khác nhau trong trung tâm mua sắm sầm uất. Bán tất cả 3, như một gói thương lượng, 3 doanh nghiệp, 3 địa điểm khác nhau, vì chủ muốn nghỉ hưu. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0427 700 707 hoặc email: Carol: frieling@zoho.com (tiếng Anh) 

水療業務的小型和輕型武器 - 羅金厄姆-WA
波光粼粼一樣光亮太陽反射出羅金厄姆海灘,富饒的綠洲和五星級豪華躋身繁華的咖啡廳和Restaurants. 多屢獲殊榮的日間水療中心將讓你無法呼吸的純淨的水域。你進入的那一刻,它會繼續挑逗和愉悅您的感官與它的輕鬆的氛圍關約 350 平方米的空間,豪華的裝飾,通過對宏偉的休閒區流暢地與它的過去珀斯最好的海灘美景。城市撤退日間水療中心擁有聲譽首屈一指的高度讚揚,並不斷推薦。隨著一個令人垂涎的位置和聲望的住宅,你的未來在等著你。
另外2毛免打蠟診所在繁忙的購物中心2的位置。暢銷3為一體的一攬子交易3個工作3 不同 位置業主想退休。詳情請致電/文 0427 700 707 或電郵:卡羅爾 frieling@zoho.com(英文)

Featured Products