-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HOT BREAD 1

Cafe in CBD "French Fix" Melbourne city $65,000 Negotiable

Your visit are welcome at: Shop 3/221 Queen St, Melbourne - Due to partner dispute this NEW cafe is for sale on a WIWO basis. The cafe opened its door some 4 month ago after it has been refurbished with a brand new fit out. French Fix specialises in French style baguettes and some other French specialities. Very easy operation and a lot of opportunity in growing the business. French Fix is located in a busy CBD district and attracts its clientele from the many surrounding office and residential buildings. Operation hours are Mo to Fri 7am to 4pm Current takings are $4500 plus/week. Long lease is in place. RENT $1209 per week - Please call Marc on 0401 408 168. PLEASE DO NOT CALL BETWEEN 12 noon and 3pm on weekdays.

Do tranh chấp đối tác cafe NEW này đang bán trên cơ sở WIWO. Các quán cà phê mở cửa của nó khoảng 4 tháng trước, sau khi nó đã được tân trang lại với một thương hiệu mới phù hợp ra.  "French Fix" chuyên baguettes phong cách Pháp và một số đặc sản khác của Pháp.
Hoạt động rất dễ dàng và rất nhiều cơ hội trong phát triển kinh doanh. "French Fix" nằm trong khu vực trung tâm và bận rộn thu hút khách hàng của mình từ các tòa nhà nhiều văn phòng và dân cư xung quanh. Giờ hoạt động là Mon to Fri 07:00-04:00 - Thu nhập hiện tại là $ 4500 cộng / tuần.  Cho thuê dài được đặt ra THUÊ $ 1209 / tuần -  Xin vui lòng gọi Marc vào 0401 408 168
XIN ĐỪNG GỌI GIỮA 12 giờ trưa và 03:00 các ngày trong tuần.

由於合作夥伴的爭端這家咖啡館出售在WIWO基礎。咖啡館開設了大門約4個月前後,已重新裝修了一個全新的裝備。法國修復專業的法式風格長棍麵包和其他一些法國特色。
很容易操作和大量的機會,在不斷增長的業務。法國修復坐落在繁忙的CBD區,吸引其客戶從眾多周邊寫字樓和住宅樓。運營時間是莫至週五上午7點到下午4點 目前的徵收是4500$加/週
長租約到位 租$1209年/週
請致電馬克在0401 408 168 - 請不要中午12時和平日下午3點之間的呼叫。

Full equipped Bakery Business for Sale Amadale WA $ neg

The business comprises of a fully operational & display orientated bakery , offering traditionally French baked breads & pastries, hot pies & sausage rolls, along with dessert & cake options (experience as a baker not required for any potential buyer), & serving a breakfast & lunch menu, along cold drinks.. Armadale is known for its quality food, coffee & bakery items, which as business owners we have strived to provide only the very best, and up to date products for our loyal & growing customer base. The business itself takes advantage of all retail food types within the market to increase share wherever possible to potential customers, which shows in both our regular & new customers that visit, Everything is setup to walk right in and start operating. In the heart of a Busy shopping centre. Sale includes all equipment eg: fridges, display fridge, cabinets, benches,3 mixers, oven, bread tins, racks, trays, cool room, pastry sheeter, dough moulder, bread slicer etc. New proover, double door upright freezer, and 75litre spiral dough mixer. Please call / text 0424 407 755 (please speak English)

Doanh nghiệp tiệm bánh, trang thiết bị hoạt động đầy đủ và màn hình hiển thị, cung cấp bánh mì truyền thống Pháp bánh mì nướng và bánh ngọt, bánh nướng nóng & xúc xích cuốn, cùng với món tráng miệng & bánh tùy chọn và phục vụ một bữa ăn sáng & thực đơn ăn trưa, cùng đồ uống lạnh ..Nổi tiếng trong vùng với chất lượng thực phẩm, cà phê & bánh. Tất cả mọi thứ được thiết lập để đi ngay và bắt đầu hoạt động. Vị trí tốt ngay tim của một trung tâm mua sắm bận rộn. Bán Business bao gồm luôn toàn bộ trang thiết bị .Xin vui lòng gọi hay nhắn tin 0424 407 755 (nói tiếng Anh)

該業務包括全業務和顯示導向的麵包店,提供傳統的法式烤麵包和糕點,熱餡餅和香腸卷,以及甜點和蛋糕選項切都設置為走正確的,並開始工作。在繁忙的購物中心的心臟。
出售包括所有設備如:冰箱,展示冰箱,櫥櫃,長椅,3攪拌機,烤箱,麵包罐頭,貨架,托盤,室內陰涼處,糕點切紙機,麵團成型機,麵包切片機等新,雙門立式冰箱,和75升螺旋面機。詳情請致電/文0424 407 755(英語)
Cafe & Bakery Central West NSW $385,000 Negotiate

There is an opportunity for a professional baker ⁄ chef ⁄ barrister and family to move to a progressive country town in the Central West of NSW and continue running a bakery cafe in an iconic building in a excellent location. The upstairs provides for three bedrooms - two of which are very large and open onto a south-facing veranda via French doors, an office, bathroom, a large living ⁄dinning area and kitchen. The "business" end downstairs comprises a well established cafe complete with tables and chairs and a range of display cabinets and sandwich bar, with a separate kitchen area complete with gas appliances and fridge ⁄ freezer. There is a large cool room plus two dry goods storage areas. the bakery area has the traditional metal flooring and although the bakery is not functioning at the moment a lot of the equipment is included. It would be walk in - walk out arrangement.
The original business was established in 1904 and has been operation continually up until 2008 and then on a leased basis to a couple of operators. It is vacant at the moment. There is only one other bakery in town. More details are available for seriously interested business people wishing to excape to the country. Asking price is $385000 For further information ring Geoff, the owner on 0407 100 096. or email geoffreymrussell@bigpond.com . (Please speak English)

Cơ hội làm tiệm bánh & takeaway tại West Central NSW. Tọa lạc trong một tòa nhà có 3 phòng ngủ, nhà bếp & phòng tắm & luôn văn phòng làm việc tầng trên, tầng dưới là tiệm bánh & quán ăn, với đầy đủ trang thiết bị và quầy takeaway sandwiches bar. Bếp tiện nghi với tủ lạnh & đông lạnh  phòng lạnh lớn với hai khu vực lưu trữ hàng hóa khô. Khu vực bánh có sàn kim loại truyền thống và mặc dù bánh không hoạt động tại thời điểm này, rất nhiều các thiết bị được bao gồm. Sẽ thỏa thuận theo lối sang tay WIWO.Việc kinh doanh ban đầu được thành lập vào năm 1904 đến nay, hiện không có tiệm bánh nào khác trong khu vực để cạnh tranh. Hỏi giá là $385.000 Để biết thêm thông tin gọi / nhắn tin cho Geoff, 0407 100 096. hoặc email geoffreymrussell@bigpond.com. (nói tiếng Anh) 

原營業部成立於1904年,並一直持續運行,直到2008年,然後在租賃的基礎一對夫婦經營的。它是空的時刻。有一個在鎮上只有另外一個麵包店。

更多詳細信息可用於非常感興趣的商務人士希望逃離該國。要價為$ 385,000欲了解更多信息,環傑夫,在0407 100 096或電子郵件geoffreymrussell@bigpond.com主人。(請講英語)
Bakery & Cakes Shop Business for Sale Bondi Junction

Well established for many years. Currently stable customers. Good position, located on major road. Bondi Junction shopping strip, always plenty of tourists. Fully equiped for bakery & takeaway foods, Long lease, low rent . Due to family occupied, price will easily negotiate. Please call Trâm 0401 869 127 or 0439 069 418 (please speak English or Vietnam)

 

Đã làm lâu năm, kinh doanh với lượng khách ổn định. Hiện đang hoạt động tốt, vị trí tốt ngay trung tâm Bondi Junction luôn đông du khách. Hai bên là shopping strip, Hợp đồng còn dài hạn, giá thuê rẻ. Vì không người coi cần sang lại giá thương lượng dễ dàng. Xin gọi Trâm 0401 869 127 or 0439 069 418 (xin nói tiếng Anh hay Vietnam)

 

以及成立多年。目前穩定的客戶。良好的位置,位於主要道路。邦迪結購物帶,總是有大量遊客。設施齊全的麵包店和外賣食品,長租約,低租金。由於家庭自用,價格將很容易進行談判。請致電電車04018691270439069418(請講英語或越南)
Bakery Business for Sale - Strathpine Qld 4500 - AUD $400,000 + Stock

Full equip bakery for sale. $400,000 with stock. Walk right in and start operating. 2 years old. Approx $20 000 to $25 000 turnover per month. Busy shopping centre. Sale includes all cabinets, benches, mixers, oven, bread tins, racks, trays, cold room, pastry sheeter, etc.

All equipment brand new except 4 deck steam oven. Which has been fully reconditioned 4 years ago.Lease is in 5 year blocks, and 3 years remaining. Lease includes marketing within the centre. Please call / text Nicole Cashion 0404 237 220 (English speaking) or email: Nicole.Cashion@hotmail.com for more details,

全部裝備麵包店出售。 $400,000 + stock
走正確的,並開始工作。
2歲。約$20,000至$25,000的營業額每月。繁忙的購物中心。出售包括所有的櫃子,凳子,攪拌機,烤箱,麵包罐頭,貨架,托盤,冷室,糕點切紙機等。所有設備全新,除了4台蒸烤箱。其中已全面翻新3年前。3年其餘承租,租期是5年塊。
租賃包括中心內的市場營銷.

Tiệm bánh trang thiết bị đủ. Strathpine Qld. 4500

Sang bán $400,000 + Stock. Vào là kinh doanh ngay. Đã thành lập và kinh doanh tốt đẹp trong hai năm qua, hiện đang thu $20,000 đến $25,000 mỗi tháng.

Vị trí tuyệt với trong một shopping centre lớn và tấp nập. Sang bán bao gồm tất cả trang thiết bị tủ, ghế, máy trộn, lò nướng, hộp thiếc đựng bánh, kệ, khay, phòng lạnh, máy cán bột cho bánh ngọt v.v... Tất cả các trang thiết bị đều mới trừ lò 4 lò hơi cũ nhưng đã được tân trang hoàn toàn 4 năm trước đây. Hợp đồng dài hạn mỗi chặng 5 năm, đã làm 2 năm, còn 3 năm + tái ký. Hợp đồngthuê chỗ bao gồm luôn phần tiếp thị của Trung Tâm Shopping Centre. 

 Nicole.Cashion@hotmail.com for more details,

Xin liên lạc 0404 237 220 or email:  Nicole.Cashion@hotmail.com  - để biết thêm.

Bakery & Coffee Shop $210,000 Croydon Vic 3136.

Well established for many years, currently a good business with taking from 8700 - 9500 per week.. Good position & located in major road of Croydon Melbourne Vic. 3136. Nice & clean shop with back door. Fully equipped, near branch new, just replaced from old equipments. Please call 0414 090 351 or 0414 090 351 Please speak English or Vietnamese

Đã làm lâu năm, kinh doanh tốt. Vị trí thuận lợi ngay trung tâm thương mại trên đường cái của khu Croydon sầm uất tại Melbourne Vic. 3136. Shop sạch đẹp có cửa sau. .

Trang thiết bị máy móc đầy đủ và mới toanh vừa tân trang thay mới còn bảo hành. Hiện thu nhập cao 8700 - 9500 mỗi tuần. Sang giá $210,000. Và đồng thời cũng cần một cô bán hàng. Xin gọi tiếng Việt 0410 799 663 hay tiếng Anh 0414 090 351

麵包及咖啡廳210000美元克羅伊登維克3136。
以及成立多年,目前是良好的業務與以 $8,700 - $9,500每週..好的位置與位於克羅伊登墨爾本維克的主要道路。 3136 尼斯和潔淨車間與後門。設施齊全,附近新科,剛剛從舊設備更換。請致電 0414 090 351 or 0414 090 351,請講英語或越南語

Bakery Forbes NSW

Đã lâu năm đang hoạt động tốt, hiện thu nhập 7000 đến 7500 + thêm các mối giao. Hợp đồng lâu dài, tiền thuê rẻ chỉ $506 / tuần. Shop trang bị tiện nghi đầy đủ, có sẵn các loại máy móc và dụng cụ để làm nhiều loại bánh.

Xin liên lạc (02) 6851 5286 hoặc 0401 864 285 / 0470 170 923

 

 

Bakery & Hot Bread

Business for Sale x 2  Liverpool & Riverston NSW. Good location low rent long lease, well established for 20 years. Due by heath reason, quick sale at good negotiate, the owner willing to train if necessary. Please call or text only (do not email) 0416 280 456.

Sang lò bánh mì
Cần sang bán gấp một lò bánh mì, đang thu lợi nhuận tốt tại Hawthorn (Melbourne Victoria). Còn nhiều tiềm năng phát triển thêm doanh thu & lợi tức. Thích hợp cho husband & wife cùng điều hành. Xin gọi Louie 0418 816 168 or Wing 0419 928 845 (English & Cantonese)
 
Profitable Vietnamese bakery at Hawthorn (Melbourne Victoria) for urgent sales. Huge potential to expand and increase profit. Suit husband & wife operation, all offers considered. Please call Louie 0418 816 168 or Wing 0419 928 845 (English & Cantonese)
 
迫切需要出售一個麵包店,都獲利良好的山楂(墨爾本,維多利亞州)。有巨大的潛力,更多的銷售和利潤。適用於丈夫和妻子一起運行。請致電 0418 816 168 路易翼或 0419 928 845(英語,粵語)
Bread Shop & Food bar

Shop bánh mì - Đã làm lâu năm kinh doanh tốt đẹp, ngay trung tam shopping Kogarah vùng tây nam cận Sydeny. Vị trí tốt gần gaxe lửa, trạm bus, trường học, bệnh viện. Hiện thu nhập ổn định trongnhiều năm qua. Thích hợp vợ chồng cùng làm, thiếu người trông nôm cần sang lại giá $58,000 - Đồng thời cần một nữ phụ bán hàng phải biết tiếng Việt Anh Hoa. Xin phone hay nhắn tin 0470 223 919 (tiếng Việt)

Bakery Business for Sale

Drummoyne (Sydney NSW), đã thành lập lâu năm, vị trí tốt trên đường chính, hiện hoạt động tốt, trang thiết bị dụng cụ máy móc đầy đủ cho các loại làm bánh mì, meat pies, salad bar v.v... Shop khang trang, tiền thuê rẻ, thu nhập cao & ổn định. Sang giá $185,000. Nếu thật sự muốn sang hãy gọi:  (02) 9719 2878 or 0402 344 948 or 0413 025 575 (trước 5pm)

Bakery Business for Sale
Drummoyne (Sydney NSW), Well established for many years, good location on the main road, a very busy business, fully equipped for hot bread, meat pies, salad bar etc., long lease low-rent, high & stable income. Price 185000. Please call or text: (02) 9719 2878 or 0402 344 948 or 0413 025 575 - Please do not email as we very busy have no time to check.

糕餅業務出售
Drummoyne的(悉尼新南威爾士州),那麼成立多年,在主要公路上,一個非常繁忙的業務,設備齊全的熱麵包,肉餡餅,沙拉吧等,長期租賃低租金,高及穩定的收入不錯的位置。價格185000.請致電或文字:(02) 9719 2878 or 0402 344 948 or 0413 025 575

 

Bakery & Hot Bread Business for Sale
Blue Mountain Sydney 2780 -Well established for many years, good position locate in maiN road of area, shopping strip. currently trading open 6 days a week, from Monday to Saturday. Stable income $12,000 per week, will increase to $14,000 per week if it's trading more on Sunday. Long lease cheap rent, only $3,778 per calendar month. Price 295,000 to re-negotiate. Please call or SMS 0433 878 818 Please dont email as we are very busy have no time to check. Tks
Đã làm lâu năm kinh doanh tốt đẹp, nằm ngay vị trí tốt, mở cửa 6 ngày tuần, tư Thứ Hai đến Thứ Bẩy. Thu nhập ổn định 12,000/tuần, sẽ tăng 14,000/tuần nếu làm thêm Chủ Nhật, Hợp đông lâu dài thuê rẻ $3778 tháng. Sang lại $295,000 thương lượng. Xin gọi hay nhắn tin 0433 878 818

麵包及麵包熱賣
藍山悉尼2780
以及成立多年,良好的位置定位在主要道路面積,購物帶。目前,每週交易型開放6天,週一至週六。每週穩定收入$12,000,將增加至$14,000每星 期,如果它的交易更加週日。長期租約租金便宜,只有3,778每歷月。售價 $295,000重新商議。請來電或短信 0433 878 818 請不要電郵,因為我們都很忙沒時間來檢查。謝謝

Featured Products