-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HOT BREAD_2


Bakery & Cakes shop Business for Sale
Marrickville NSW

Well established for 18 years, currently trading in good taking business. Fully equipped, shopfitting & features, cool-room, waste oil base, air exhaust, fumes straws etc. .. We are selling all kinds of Hong Kong-style dumplings, biscuits, hot bread, cakes birthday cakes. Large shop able to add coffee or takeaway. Very good position, located on Marrickville Road - shopping strip. Price by negotiate. Please call 9550 9599 or Mob/SMS: 0412 889 694 (English-speaking, English, Chinese), please do not email as we have no time to check.

 Sang tiệm bánh - Marrickville NSW

Đã làm 18 năm hiện đang buôn bán vững vàng. Trang thiết bị đầy đủ, quầy kệ trưng bày có phòng lạnh cool room, hầm hút dầu, ống hút hơi khói v.v... Hiện đang bán các loại bánh bao, bánh tây kiểu Hongkong, và bánh mì, bánh ngọt. Shop rộng, có thể làm thêm quán coffee shop hay takeaway restaurant. Vị tri tốt đẹp ngay trên Marrickville Road - khu thị tứ hai bên shops. Sang giá thương lượng. Xin gọi 9550 9599 hoặc phone hay nhắn tin 0412 889 694 (nói tiếng English, Vietnamese, Chinese). Xin đừng ermail vì không có giờ check.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bakery Cakes Shop Business for Sale

Bairnsdale Vic. 3875

 

Retail Cakes Shop & Balery. Good position in the large & busy shopping center Bairnsdale Vic, a tourism town located on A1 Princes Hwy near Lake Entrance). This nusiness is well established for many years, very stable business suit for family. Currently serving cakes, hot bread, pastries, drinks etc. .. Due to family occupied by kids quick sale at 180,000 or near offer. Long lease & affordable rents. Residence house available at the back as an option of separated rent. Please call /text 0423 580 088 or email: Rtran2013@yahoo.com.au

Bakery & Cakes Shop Business for Sale

Bairnsdale Vic. 3875 -

Shopp bán lẻ và luôn lò nướng. Vị trí tốt trong shopping centre lớn vùng Bairnsdale Vic - Đã làm lâu năm kinh doanh ổn định. Hiện đang bán bánh mì và các loại bánh ngọt, nước uống v.v... Vì bận gia đình không người trông coi, sang lại 180,000 thương lượng. Hợp đồng thuê shop lâu dài giá thuê phải chăng. Có thể chọn lựa thuê shop không hoặc luôn cả nhà ở phía sau (thuê riêng). Xin gọi / nhắn tin, 0423 580 088 hay email: Rtran2013@yahoo.com.au

蛋糕糕點店生意出售

拜恩斯代爾維克。 3875 -

零售商店及balery蛋糕。大拜恩斯代爾維克忙購物中心,位於A1王子高速公路入口湖附近的一個旅遊小鎮)的好位置。此nusiness成立多年,非常穩定的業務適合家庭。目前提供蛋糕,熱麵包,糕點,飲料等。 ..由於家庭佔用的孩子們快速銷售,在180,000附近要約。長期租賃和負擔得起的租金。居住的房子可以作為一個選項在後面的分離租金。請致電/0423580088或電郵:Rtran2013@yahoo.com.au

 

 Cakes & Bakery Business for Sale Toukley NSW Central Coast.

Very busy business. Suitable for families to easily negotiate $60,000

Please contact Thuy texting or 0432 191 958

Bakery & Cakes  Business for Sale Toukley Central Coast NSW. Vì bận gia  đình sang dễ dàng thương lượng $60,000

Xin liên lạc hay nhắn tin cho Thúy 0432 191 958

Toukley的出售新南威爾士州中央海岸的蛋糕和糕餅業務。

非常繁忙的業務。適合家庭輕鬆洽談 $60,000

請聯繫翠短信或 0432 191 958


Bakery & Cakes Shop Business for Sale

Oatley NSW 2224

Well established for over 40 years, operated 7 days per week.

Taking 8000-10,000 per week. Large shop, fully equipped, Long lease & reasonable rent 5425 per month

 including GST. Due to other commitment quick sale 165,000.

Please call or text Maria 0411 469 953 for further info.

Bakery & Bánh cửa hàng kinh doanh để bán

Oatley NSW 2224

Cũng được thành lập hơn 40 năm, hoạt động 7 ngày mỗi tuần.

Hiện thu 8,000 -10,000 mỗi tuần. Hợp đồng lâu dài thuê phải chăng $5425 mỗi tháng bao gồm thuế GST.

Do bận việc khác muốn nhanh chóng sang bán giá $165.000.

Xin vui lòng gọi điện thoại hoặc nhắn tin Maria 0411 469 953 để biết thêm thông tin.

麵包與糕點店生意出售

奧特利 NSW 2224

那麼成立超過40年,經營每週7天。以 8000-10000 每週。

長期租賃及合理的租金每月 5425 元,包括消費

由於其他承諾快速銷售 165,000。更多資料,

請來電或文字瑪麗亞 0411 469 953

 


Bakery Business for Sale:

FairField NSW


Bakery including Retail Hot Bread Shop.

Currently serving variety of hot breads, cakes, meat pies,

sausage rolls, port rolls, sandwiches, soft drinks etc. ..

Good location in the busy shopping center, opposite Coles Supermarket.

Full equipment machinery and accessories.

Turnover 7000 to 7500 per weeks.

Potential to develop more

Please contact 0416 137 889


Sang Lò Bánh Mì: Bao gồm luôn shop bán lẻ.

Đang bán bánh mì, bánh ngọt, meat pies, sausage rolls,

bánh mì thịt, nước giải khát v.v...

Vị trí tốt trong shopping centre lớn, đối diện siêu thị Coles.

Trang thiết bị đầy đủ máy móc và dụng cụ.

Thu nhập từ 7000 đến 7500 tuần.

Có tiềm năng phát triển thêm

Sang giá thương lượng.Xin liên lạc 0416 137 889


糕餅業務出售:

新南威爾士州博覽會場

包括熱麵包糕點零售商店。

目前擔任各種熱麵包,蛋糕,肉餡餅,

香腸卷,卷口,三明治,軟飲料等。 ..

更多的發展潛力

在繁忙的購物中心,科爾斯超市對面的位置好。

全部設備機械及配件。

營業額 7000 7500 元不等。

請致電 0416 137 889


Bakery & Cakes shop Toukley Central coast.


Well established for years, good position & well known in area. S

uit for family Business - Due to other commitment quick sale AUD 60,000

please call or text 0432 191 958 (please not email)

Bakery & Bánh cửa hàng Toukley duyên hải miền Trung.

Cũng được thành lập trong nhiều năm, vị trí tốt và nổi tiếng trong khu vực.

Phù hợp cho doanh nghiệp gia đình - Do cam kết bán nhanh khác AUD 60.000

xin vui lòng gọi điện thoại hoặc văn bản 0432 191 958

(vui lòng không email)

麵包和糕點店Toukley的中央海岸。那麼成立多年,良好的位置和眾所周知的面積。

適合家族企業 - 由於其他承諾快速銷售60,000澳元,

請來電或文字 0432 191 958(請勿電子郵件)


Bakery & Cakes Shop

Woolooware NSW 2230

Good location in residential area. Fully equipped, including freezer + 2 cool room -

currently serves of hot bread, cakes, coffee, pies, sausage rolls etc. ..

Well established for years, very stable business, weekly turnover AUD 13,000 .

Quick sale AUD 360,000. Please call or text Lymeng 0469 052 119 (please do not email)

Bakery & Cakes Shop

Woolooware NSW 2230

Vị trí tốt trong trong khu cư dân đông đúc. Trang thiết bị đầy đủ bao gồm freezer + 2 cool room -

Hiện đang bán các loại bánh mì, bánh ngọt, cafe, các loại pies, sausaage v.v...

Đã thành lập lâu năm kinh doanh ổn định - Thu nhập mỹ mãn AUD 13,000/tuần.

Sang giá gấp AUD 360,000. Xin gọi hay nhắn tin Lymeng 0469 052 119 (please do not email)

麵包和糕點店

Woolooware NSW2230

居住區的好位置。設備齊全,包括冷凍+2涼爽的房間 - 現任的熱麵包,蛋糕,咖啡,

餡餅,香腸卷等..那麼成立多年,非常穩定的業務,週成交13,000澳元。快速銷售360,000澳元。

請來電或 Lymeng 0469 052 119(請勿電子郵件)


Windsor Hot Bread Business for Sale

Windsor NSW

Good located on George Street Windsor CBD,

well established for many years and good turnover Fully equipped.

Please call or text ask for price 0469 652 653 or 0469 639 561

or direct to the business owner:

lanhuongnguyen@yahoo.com - without via email form at here

溫莎熱麵包

新南威爾士州溫莎

好位於喬治街溫莎CBD ,成立多年,設備齊全良好的營業額。請電話或短信詢問價格

0469 652 653 0469 639 561

或直接向企業的所有者:

lanhuongnguyen@yahoo.com -

沒有通過電子郵件的形式在這裡

Windsor Hot Bread

Windsor NSW

Vị trí tốt trên đường George Street Windsor Đã làm lâu ngày doanh thu ổn định. Trang thiết bị đầy đủ.

Sang lại giá thương lượng dễ dàng. Xin gọi hay nhắn tin

0469 652 653 hoặc 0469 639 561

lanhuongnguyen@yahoo.com 


Michel's Patisserie Emu Plans NSW


Thương hiệu bánh & cafe lớn và danh tiếng nhất Úc. Thu hơn $550,000/năm.

Vị trí tốt trong shopping centre lớn trước cửa Wollworth. Shop rộng 47.5 mét vuông, 34 chỗ ngồi.

Hơn 20 kg cafe mỗi tuần. Nhiều khách quen thường xuyên trở lại. Sang $300,000 Gọi hay nhắn tin 0416 003 247

Michel's Patisserie NSW Emu Plans

Biggest & and most famous of cakes & cafe Franchise in Australia. Turnover $550,000 per year .

Good location in the large shopping centre, located in front of Woolworth . large shop with area of 47.5 square meters,

seats 34. Over 20 kg of coffee per week . Many regular customers.

Price 300,000 Please phone or text message 0416 003 247

米歇的糕点NSW鸸鹋计

最大和最有名的蛋糕和咖啡许经营在澳大利。每年营业额$550,000 。良好的位置,

在大型物中心,位于伍沃斯面前。面47.5万平方米,

34个座位的大店。每周超20公斤的咖啡。多熟客。

价格300,000请电话或短信0416 003 247


Bakery Hotbread Cafe Greensborough & Moonee Ponds Melbourne Victoria

 

Hai tiệm bánh mì bánh ngọt - Đã làm lâu năm, trang thiết bị đầy đủ, hiện đang bán các loại bánh mì,

và quày bánh mì thịt cùng các loại cafe bánh ngọt v.v...

Hợp đồng lâu dài, tiền thuê rẻ, sang điều kiện dễ dàng.

Xin gọi hay nhắn tin 0423 351 238 (Greensborough)

or 0402 887 900 (Moonee Ponds)

Hot bread Bakery & Cafe Greensborough

Melbourne Vic

One in Moonee Ponds, other in Greensborough

fully equipped. Currently serving variety of hot breads, sandwiches, cakes and cafe.

Long lease available with low rent. Please phone or text message 0423 351 238 (Greensborough)

or 0402 887 900 (Moonee Ponds)

面包BakeryCafeGreensborough

一个在Moonee池塘,其他的Greensborough

设备齐全。目前担任各种面包,三明治,蛋糕和咖啡期租廉租。

请电话或短信0423 351 238 Greensborough好)

0402 887 900 Moonee池塘)


Bakery & Cakes Shop

located inside Plaza Centre Cabramatta,

well established for many years, good income, fully equipped & machinery.

Please call or text 0450 688 201 - 0419 884 008 -

麵包和糕點店生意出售:位於卡市廣場中心,以及成立多年,不錯的收入,

設備齊全的機械。請來電或文字0450 688 201 - 0419 884 008 -

Cakes shop (1112) Tiệm bánh các loại trong Plazza Centre No 1 Cabramatta,

đã lâu đời kinh doanh tốt đẹp thu nhập cao, trang thiết bị máy móc đầy đủ.

Sang thương lượng Xin gọi 0450 688 201 - 0419 884 008


Bakery & Cakes:

Major road, shopping strip. Blue Mountain CBD,

always busy by residents & tourists. Trading 6 days a week. large shop

fully equipped long lease low rent only 3675 per month,

including comfortable accommodation 3 bedrooms up stair.

348,000 or near offer. Call / text 0422 318 999 - evapleasure@hotmail.com

麵包和蛋糕的銷售業務:主要道路,

購物帶。藍山CBD ,居民及遊客總是很忙。

買賣6天一個星期。設備齊全的大店長期租賃低租金只有3675元一個月,

包括舒適的住宿, 3間臥室,樓梯。 348,000附近要約。

認購/文本0422 318 999 - evapleasure@hotmail.com

Bakery & Cakes: Ngay Blue Mountain CBD, vị trí tốt trên đường chính hai bên là

shopping strip, luôn luôn đông khách vãng lai & du lịch quanh năm.

Kinh doanh 6 ngày tuần, shop rộng rãi khang trang, trang thiết bị đầy đủ, hợp đồng lâu dài

thuê rẻ chỉ 3675 mỗi tháng luôn 3 phòng ngủ trên lầu.

Sang 348,000 Please call/SMS 0422 318 999 - evapleasure@hotmail.com


Hot Bread Bakery

125,000 negotiable (+ GST & Stock ) Location is in Minto (near the Industrial area).

Serious buyers only. Good annual turnover, suits a small family business.

Contact Youa on 0417 0417 698 935 email.; GEcontractors@live.com

熱麵包糕餅業務出售:125,000 +消費(股份)轉讓位置明托(工業區附近)

只有認真的買家。良好的全年營業額,更適合一個小型的家族事業。

0417 0417 698 935電郵聯繫有啊。 GEcontractors@live.com

Bakery Hot Bread: 125,000 thương lương (+GST & Stock),

vị trí tốt ở Minto gần khu hãng xưởng công công kỹ nghệ, hiện thu nhập hàng năm rất tốt.

Thích hợp cho kinh doanh gia đình. Xin gọi / text 0417 698 935 - GEContractors@live.com 


Bakery Hot Bread & Cake

Blacktown NSW

Sang lại 2 tiệm bánh, ngay trung tâm Blacktown station, một tiệm trong các shops của station,

1 tiệm nằm ngoài ngay đường ra đang bán bánh mì thịt, meat pies, sausage roll, các loại bánh ngọt luôn nước uống & càfe. Thu nhập hơn $600.000 năm.

Rất thích hợp cho gia đình cùng làm. Co thể chọn sang 1 trong hai tiệm hoặc cả hai. Xin gọi Thùy 0420 897 172.

Hot Bread Bakery & Cake

熱麵包麵包和蛋糕

新南威爾士州布萊克頓

2麵包店和熱麵包心的黑鎮站,一個位於車站商店,其他與出路站好位置。當前服務熱麵包肉餡餅,香腸卷,豬肉卷蛋糕,咖啡廳,軟飲料等。 ..業務超過每年600,000 。非常適合家庭一起做。 2家店鋪中的一個或兩個選項。請致電0420 897 172

Blacktown NSW

2 bakery & hot bread in the heart of Blacktown station ,

one located in station shops, other with good position at way out from station. Current serving hot bread meat pies, sausages roll, pork roll cakes, cafe, soft drink etc...

The business is taking more than 600,000 per year.

Very suitable for families to do together. Option available to take one or both of 2 shops. Please call Thuy 0420 897 172 


Patisseries & Cake Shop

Business for Sale Bass Hill NSW

Chuyên làm và cung cấp sỉ các loại bánh cho

các shop thực phẩm Á châu toàn Sydney.

Trang thiết bị máy móc đầy đủ, tiện nghi và thích hợp

mở rộng cho nhiều loại bánh trái của người Việt lẫn Tây.

Kinh doanh rất thích hợp cho gia đình

đông người cùng làm để thu nhập thêm lợi tức.

Hợp đồng lâu dài, thuê mướn rẻ chỉ $750/tuần

cho toàn work shop cộng thêm flat 1 phòng ngủ

tiện nghi cư trú ở trên lầu. Đã làm lâu năm hiện

đang thu nhập tốt với lãi ròng sau khi trừ hết

chi phí còn tối thiểu 5 đến 6 ngàn/ tuần.

Sang $320,000 thương lượng

Gọi: 0413 616 348 (English after 6pm)

0425 286 555 (Vietnamese)

Patisseries & Cakes Business for Sale

Bass Hill NSW

Specialist in manufacture and wholesale

variety kinds of patisseries & cakes

Supply to Asian Food Shops Grocery, Markets, Supermarkets throughout Sydney.

Fully machinery & equipped, appropriate facilities and

suitable to many kinds of Vietnamese and Western cakes patisseries etc.

Business is very suitable for family to work together to extra earned.

Long lease, low rent only $750 pw including 1 bedroom flat upstairs.

The business is well established for many years,

currently good taking, minimum profits net $5000 to $6000 pw.

Asking $320,000 negotiable

Please call: 0413 616 348 (after 6pm English)

0425 286 555 (English)

糕點和蛋糕生意出售

Bass Hill NSW

專業製造及批發

各種糕點和蛋糕

供應亞洲食品商店超市,市場,超市整個悉尼。

完全機械設備齊全,適當的設施和

適合多種越南和西式糕點糕點等。

商業是非常適合家庭共同努力,額外賺。

長租約,租金低廉,只有750美元PW包括1間臥室的公寓樓上。

的貿易以及建立了很多年,

目前良好的回吐,最低的利潤淨額 $5000 $6000 PW

最近放盤 $320,000 轉讓

請致電:0413 616 348(講英語 - 6 後)

0425 286 555(英文)


Cafe & Bakery Business for Sale
Carramar NSW
$250,000


Bakery and Cafe in the heart of Carramar,

has long and reputation in the market.

Located in other good shops, plenty car park at front shops
Currently trading 5.5 days per week,
and offer pastries, candy, bread

and sip of coffee at the same place very interesting
It's a good business well established for the past 10 years.
There are already more familiar relationship,

often providing to parties was held in the house or restaurant, club, etc. ..
Fully equipped & facilities include:
large hot bread oven
60 liter mixer
2 x 20 liters mixer

Cold room
Refrigerator and freezer
Coffee maker
Camera Security System
• Air conditioning throughout stores
The owner wants to retire so easy to negotiate and
would stay 1-2 months to assist the transition was smooth.
To learn more, please call owner today.
0402 917 303 (English speaking)

Cafe & Bakery Business for Sale

Carrama NSW

250.000

Tiệm bánh và cafe tại trung tâm của Carramar,

đã làm lâu năm và danh tiếng trên thị trường.

Tọa lạc trong một dãy shop nhỏ.

Hiện đang kinh doanh 5,5 ngày mỗi tuần

Làm và cung cấp các loại bánh ngọt, kẹo, bánh mì

và các loại bánh ăn nhâm nhi cùng cafe tại chỗ rất lý thú

Đã thành lập và kinh doanh tốt đẹp trong 10 năm qua.

Hiện đang có nhiều mối quen, thương xuyên cung cấp tiệc

và các loại part được tổ chức tại nhà hay nhà hàng,

câu lạc bộ, club. v.v...

Trang thiết bị đầy đủ bao gồm:

• lò nướng bánh mì lớn

• máy trộn bột 60 lít

• 2 máy trộn nhỏ loại 20 lít

• Phòng lạnh

• Tủ lạnh và tủ đông lạnh

• Máy pha cà phê

• Camera Hệ thống an ninh

• Máy điều hòa toàn tiệm

Chủ hiện tại muốn nghỉ hưu nên sang dễ dàng,

sẽ ở lại hướng dẫn 1-2 tháng cho quá trình chuyển đổi được trơn tru.

Để tìm hiểu thêm, hãy gọi cho chủ sở hữu ngày hôm nay.

Liên hệ với chủ sở hữu

0402 917 303 (nói tiếng Anh)

出售咖啡和糕餅業務
新州
Carramar
250,000
麵包店和咖啡館的心臟
Carramar

早已在市場上的聲譽。位於前店好店,大量停車場
目前股價
5.5天,每週,
並提供糕點,糖果,麵包
一口咖啡在同一個地方,非常有趣
這是一個很好的業務以及建立在過去的
10年。
現在已經有比較熟悉的關係,

經常在家裡或餐廳舉行各方提供,
俱樂部,等
..
設備齊全的設施包括:
大熱麵包烤箱
•60
升密煉機
•2×20
升密煉機
冷室
冰箱和冰櫃
咖啡壺
相機安全系統
整個賣場的空調
雇主想要退休那麼容易談判和
會留
1-2個月,以協助順利過渡。
要了解更多信息,請致電業主今天。
0402 917 303
(英語口語)


 

Recent Photos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Featured Products