-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HOT BREAD - CAKE & BAKERY

The Red Hill Baker Business for Sale

$$$ Negotiable - Mornington Peninsula VIC

THE ICONIC RED HILL BAKER'S BUSINESS IN THE HIGH GROWTH RED HILL REGION ON MORNINGTON PENINSULA.


A thriving business, fully equipped, having an established clientele plus tourist and district growth, representing easy opportunity continue a wonderfully successful clean and green business.

Suit foodie couple looking for tree change. Flexible terms considered. Price $275,000.

There is a valuable on premises licence. Suit many other uses including wine bar, pizza or patisserie. Contact Michael David

0408 508 609


位於MORNINGTON半島的高增長紅丘地區的紅山丘麵包企業的業務。蓬勃發展的商業,設備齊全,擁有一個既定的客戶,加上旅遊和小區,代表輕鬆的機會繼續成功的清潔和綠色業務。適合尋找樹改變的美食家夫婦。 考慮靈活的術語。 售價275,000美元。有一個寶貴的駐地許可證。

適合許多其他用途,包括酒吧,比薩餅或法式蛋糕店。聯繫Michael David 0408 508 609

HIệN TƯợNG KINH DOANH CủA RED HILL BAKER TRONG VÙNG MORNINGTON PENINSULA.

ĐANG VƯƠN CAO - 

Một doanh nghiệp thịnh vượng, trang bị đầy đủ, có khách hàng được thiết lập cùng với khu du lịch và khu vực cư sống, đại diện cho cơ hội dễ dàng tiếp tục phat một cách thành công trong kinh doanh xanh và sạch. Phù hợp với những người yêu thích sự thay đổi của cây. Các điều khoản linh hoạt được xem xét. Giá $275,000. Có giấy phép bia rượu tại chỗ . Thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác bao gồm rượu vang, bánh pizza hoặc bánh ngọt.  Liên hệ Michael David 0408 508 609 

Bakery for Sale Quickly

$30,000 - Marsden QLD 4132

Weekly Sale $5000. Bakery equipment remain leasing till July 2019 ($450 per month). Lease : start new lease and negotiation shopping center (may be $3000 - $4000 for month). Buyer need 3 months lease bond. Don’t asking vendor finance anymore. Cash Of Sale. Please call / text 0481 00 40 75

Số Bán hàng tuần 5000 đô la. Trang thiết bị đầy đủ cho các loại bánh nướng. Hợp đồng đến tháng 7 năm 2019 (450 mỗi tháng) + tái ký. Thuê: bắt đầu thuê và trung tâm thương mại đàm phán mới (có thể 3000-4000 cho tháng). Người mua cần có khoản đặt cọc (bond) cho 3 tháng. Cash Of Sale. Vui lòng gọi hay nhắn tin 0481 00 40 75

每週銷售5000美元。 麵包房設備仍然租賃至2019年7月(每月450個)。 租賃:開始新的租賃和談判購物中心(月可能為3000 - 4000)。 買方需要3個月的租賃保證金。 不要再要求供應商融資了。 現金銷售。 請call/ text 0481 00 40 75


Freehold Bakery & Cafe

$490,000 Toukley NSW

Good position, located on major road of Toukley NSW, a torist town for beach & fishing all year in any seasons

Only 5 minutes to the beach. Well established for many years, stable business. Fully equipped for bakery & cafe as well. Due to other commitment, selling property (freehold) & business total $490,000. Please /text Anna 0432 19 19 58

Vị trí tốt chỉ 5 phút đến biển, nằm trên đường chính ở Toukley NSW thành phố quanh năm đông du khách. Đã thành lập lâu năm, hiện đang kinh doanh tốt, thu nhập cao từ khách vãng lai và khách cư địa phương. Trang thiết bị đầy đủ để làm bánh mì & quán cà phê, nhiều tiềm năng để phát triển thêm. Sang bán luôn bất động sản là căn shop + doanh nghiệp bánh mì & cà phê đang kinh doanh. Giá $490,000 . Xin gọi / nhắn tin Anna 0432 19 19 58

位置優越,位於新南威爾士州圖克利(Toukley NSW)的主要道路上,這裡是全年任何季節的海灘和垂釣鎮

只有5分鐘到海灘。 成立多年,業務穩定。 設備齊全的麵包店和咖啡廳也是如此。 由於其他承諾,出售物業(永久業權)及業務共計490,000元。 請/文本安娜0432 19 19 58

Bakery Business For Sale

$$$ Negotiable Sunshine North Vic

Fully equipped bakery and cafe with two bedroom apartment (already rent ), for sale currently being used for wholesale but can open to the public. Located in industrial area. Cheap rent. Health department/council approved. Equipment and coolroom included. Located in Sunshine North. Please call / text 0435 935 811 (English)


Lò bánh mì và quán cà phê. Trang thiết bị đầy đủ với căn hộ 2 phòng ngủ (hiện đang thuê). Hiện đang bán wholesale cung cấp sỉ nhưng có thể mở cửa cho bán lẽ. Vị trí tốt nằm trong khu công nghiệp. Thuê giá rẻ. Sở y tế đã được phê duyệt. Có trang thiết bị và phòng mát. Nằm trong phía Bắc Sunshine. Vui lòng gọi / nhắn tin 0435 935 811 (tiếng Anh)


设备齐全的面包店和咖啡厅与两卧室公寓(已经租),目前正在批发销售,但可以向公众开放。 位于工业区。 廉价租金 卫生部/理事会通过。 设备和冷藏室包括。 位于阳光北。 请致电/文字0435 935 811(英文)

Bakery Business for Sale

$$$ Neg Reservoir VIC

Well established for long time. Good taking $10K per week by retail at the shop. Fully equipped, long lease good rent. Please call / text 0466 229 078

Lò Bánh Mì vùng Reservoir VIC. Đã làm lâu năm, hiện thuy nhập $10 ngàn mỗi tuần qua bán lẻ tại chỗ . Hợp đồng lâu dài giá thuê hợp lý. Xin gọi / nhắn tin: 0466 229 078

成熟久久。 在商店零售店每周可以拿10K美元。備齊全,長期租賃好租金。 請致電/文字 0466 229 078

Cakes & Cafe Business for Sale 

$125,000 Negotiable Melton VIC 

Currently under management operating Monday to Saturday 08.00 to 5.30 pm Sundays 9.00 - 2.00 pm with full baking, cake decorating facilities and 30 seats ( inside) Cafe.

Currently taking approx $3500 per week and 7 kg coffee. Currently baking all cakes such as mud, sponge, cheese cakes ready and take away with 2 large display fridges, freezer,storage fridges, 3 deck oven, & 1x 70 ltr and 40 ltr mixers .

Complete cafe serving equipment, crockery and cutlery, decorating equipment. Monthly rent $2606 including GST.

Access to wallace square, scope to further develop business.  The business suite to family of 2 to run smoothly. Please call/ text Nick for Inspection 0401 419 293

Hiện đang làm từ Mon-Sat đến 8.30 am – 5.30 pm. Chủ nhật 9 giờ sáng - 2 giờ chiều. Trang thiết bị đầy đủ cho lò nướng & cafe và các dụng cụ trang trí bánh ngọt. Shop chứa 30 chỗ ngồi bên trong. Hiện có l6ợi tức $3500 / tuần với sức bán qua 7 ký cafe. Loò nướng đang hoạt động với các loại : Hiện đang nướng bánh tất cả mud, sponge, cheese cakes ready and take away with 2 large display fridges, freezer,storage fridges, 3 deck oven, & 1x 70 ltr and 40 ltr mixers .

Giá thuê hàng tháng $ 2606 bao gồm cả GST. Thích hợp cho gia đình hay đôi bạn điều hành trơn tru. Xin gọi / nhắn tin  Nick để hẹn xem  0401 419 293

目前正在管理的星期一营业至星期一08:00530 pm星期日上午9时至下午2时,全面烘烤,蛋糕装饰设施和30个座位(内部)咖啡厅。目前每周约需3500美元和7公斤咖啡。 目前烘烤所有蛋糕(泥浆,海绵,奶酪蛋糕准备好并带走2个大型显示器冰箱,冰柜,储存冰箱,3个甲板烤箱,170升和40升搅拌机。完整的咖啡厅服务设备,陶器和餐具,装饰设备 每月租金$ 2606,包括Gst。进入华莱士广场,范围进一步发展业务。五月套房系列2运行顺利。打电话给 Nick- 0401 419 293

Hot Bread Bakery & Cafe Business for Sale

South Morang Vic REDUCED W.I.W.O $30,000

Well established for long time, good located in South Morang Vic. No competition, only one bakery in shopping centre. Huge potential by 400 apartments is under construction at opposition to the shop. Good taking $4000 per week, long lease, low rent, only $700 / per week. Ask for W.I.W.O $30000. Phone 0401 686 337 (English & Vietnamese)

Sang Lò Bánh Mì & Cafe

Cần sang lò bánh mì vùng South Morang Vic. Không cạnh tranh, chỉ một shop duy nhất trong khu shopping. Tiềm năng cao với 400 apartments đang xây dối diện shop. Hiện thu $4000/tuan, Thuê shop chỉ $700/tuan. Sang hạ giá còn $30,000 W.I.W.O  Phone 0401 686 337 (English & Vietnamese)

熱麵包麵包及咖啡廳

以及建立長期,良好的位於南莫朗VIC。沒有競爭,在購物中心只有一個麵包店。400公寓巨大potencial是正在建設中的網站反對。好採取每週$4000,長租約,租金低廉,僅為700$/週。問 W.I.W.O $30000。電話 0401 686 337(英語和越南語)

Bakery Business for Sale

Melbourne VIC $$$ Negotiate

Well established for long time, stable business good inco. Taking $14,000/per week. Fully equipped, long lease low rent $3500/month. Due to healthiness, this for sale business is easily negotiated. Please call / text 0412 067 152 (English / Vietnamese

Sang lò Bánh Mì

Cần sang lò bánh mì vì lý do sức khỏe. Đã làm lâu, kinh doanh ổn định thu nhập cao 14 ngàn / tuần. Trang thiết bị máy móc đầy đủ . Hợp đồng lâu dài, thuê rẻ chỉ $3500 / tháng. Sang giá thương lượng, Xin gọi / nhắn tin 0412 067 152

麵包業務出售

墨爾本VIC $$$談判

成熟久久,業務穩健。。。 每週花費14,000美元。 設備齊全,長期租賃低租金$ 3500 /月。 由於健康,這個出售業務很容易談判。 請致電/文字0412 067 152(英文/越南文)

Bakery & Cafe Business for Sale

Flemington VIC $$$ negotiable

Vietnamese rolls, pies, sausage rolls, cakes etc, plus 5 confortable bedroom at premise. Near all facilities such as train, tram, school etc. Fully equipped, long lease, good rent. Please call or text Liz  0423 424 778 or 0431 488 940 (English & Vietnamese) - 

 越南卷,餡餅,香腸捲和蛋糕等,5舒適的臥室的前提。 靠近所有設施,如鐵路,電車,學校等。設備齊全,租賃期長,良好的租金。 請致電文本Iliz上樓Eliz 0423 424 778或0431 488 940 (English & Vietnamese) 

Shop chuyên bán bánh mì thịt, bánh pies, sausage rolls, và các loại bánh ngọt khác. Shop có 5 phòng ngủ tiện nghi, có thể sử dụng ở hay cho thuê riêng. Gần mọi tiện nghi xe lửa, xe tram v.v.. Trang thiết bị đầy đủ. Giá thảo luận. Phone hay nhắn tin cho Eliz 0423 424 778 or 0431 488 940 (tiếngh Anh & Việt) 

Wholesale bakery Business for Sale Brisbane CBD $240,000 Negotiable

Family operated - established 12+ years. Well equiped. Loyal customer base. Operating 6 days. Turnover $540 000 + pa Price $240 000 neg. Please call / text Graham ...  0406 184 293 (English)

整個銷售麵包店生意出售布里斯班 CBD $240,000 個面議

家庭經營 - 成立12年以上。裝備精良。忠實的客戶群。工作6天。營業額$54萬+ PA 售價 $240,000 可議價。詳情請致電/文·格雷厄姆......0406 184 293(英文)

 Đã thành lập 12 năm kinh doanh tốt đẹp. Trang thiết bị hoàn mỹ - Khách hàng trung thành, Hiện hoạt động 6 ngày. Doanh thu  hơn $ 540000 / mỗi năm. Giá $240000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin cho Graham ... 0406 184 293 (Tiếng Anh)

Cake Shop Business For Sale St Albans $ Neg.

Well established for may years, stable business good income, good position located on major rd ST Albans CBD. Fully equipped for Birthday & Weddingh Cake, General cakes. Long lease good rent. Due to retired, quick sale considered by any offers. Please call Van 0411 050 828 (English & Vietnamese)

  Sang Lò Bánh tại  St Albans Vic. Giá thỏa thuận -

Đã làm lâu năm, ổn định thu nhập kinh doanh tốt, vị trí tốt nằm trên đường cái của St Albans CBD. Đầy đủ tiện nghi cho Bánh Sinh Nhật & Bánh Cưới, Và các loại bánh bông lan bánh ngọt / mặn  khác. Hợp đồng dài hạn, cho thuê tốt. Do đã nghỉ hưu, bán nhanh chóng. Sẽ xem xét bất cứ đàm phán nào về giá. Xin vui lòng gọi Vân 0411 050 828 (tiếng Anh & tiếng Việt)

 蛋糕店生意出售聖奧爾本斯$負片。 確立了5年,穩定的業務不錯的收入,良好的位置位於主要RD聖奧爾本斯的中央商務區。設備齊全的生日和Wedding蛋糕,一般蛋糕。長租約租金好。由於退休,快速出售任何優惠考慮。請致電範0411 050 828(英語和越南語)


Wholesale Bakery For Sale - $250,000 Neg Syd. NSW

Family owned business established for over 30 years. Supplier of bread to private vendors, restaurants, and cafes throughout Sydney. Excellent opportunity for established bakery to expand their business & clientele. Bakery Located in Auburn industrial area and has a well -established reputation within the bakery industry. For further details please contact Silvio - 0414 725 789 Between 1pm-3pm (English)

批發麵包店出售 - $250,000個戈西德妮。新南威爾士州 - 家族企業,成立超過30年。麵包私人供應商,餐館,並在整個悉尼的咖啡館供應商。為建立麵包店極好的機會來擴大自己的業務和客戶。
麵包店位於奧本工業區和具有烘焙業中的良好聲譽 知詳情,請聯繫西爾維奧 - 0414725789 1 pm-3pm(英文)

Lò bánh mì- $ 250,000 Neg. Syd. NSW - Được thành lập hơn 30 năm. Hiện là nhà cung cấp bánh mì cho các tiệm bán lẻ, nhà hàng, quán cà phê và khắp Sydney. Tuyệt vời cơ hội để mở rộng kinh doanh và khách hàng. Nằm trong khu vực công nghiệp Auburn và có một danh tiếng tốt trong ngành công nghiệp bánh. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với Silvio - 0414 725 789 Từ 1:00-03:00 (tiếng Anh)  

Bakery Business for Sale Hallam Vic. $$$ Neg.

Bakery Business for Sale Hallam Vic

Salad bar. Bakery, Cafe & Takeaway with hot bread, cake, pies, sausage roll. Fully equipped, long lease low rent $1923 / per calendar month. Good position located in Hallam Shopping Centre Vic. Well established for 15 years, stable business with excellent taking.  Owner want to be retired, Quick sale by easy negotiable. Please call / text Hằng 0434 107 710 

. Salad Bar, Bánh Mì, Bánh Ngọt, Sausage Roll, Cafe Takeaway.  Đầy đủ trang thiết bị & các tiện nghi, họp đồng cho thuê lâu dài. Tiền thuê thấp $1923 / tháng. Vị trí tt trong Hallam Shopping Centre Vic. Đã làm tốt đẹp trong 15 năm, kinh doanh ổn định với thu nhập tuyệt vời. Chủ muốn được nghỉ hưu, sang bán nhanh bằng cách dễ dàng thương lượng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin Hằng 0434 107 710 .

沙拉台。麵包,咖啡館和外賣熱麵包,蛋糕,餡餅,香腸卷。設備齊全,長租租金低$1923年/每個日曆月。位於哈勒姆購物中心維克好的位置。完善的15年,穩定的業務具有優良的服用。業主要由易流通退役,快速銷售。詳情請致電/文亨 0434 107 710

Bakery / Fast food Takeaway, Sutherland Shire NSW $350,000

Bakery / Fast food Takeaway, Sutherland Shire NSW $350,000

Well established for over 20 years. It has just renewed. LoNg lease for the next 10 yrs , trading bread, pie's, sausage roll's and cakes. Open 7 days / per week. It also has a fast food section with BBQ chickens, sandwiches, hambugers and hot chips. Please call / text 0404 625 435

 

麵包店/快餐外賣,薩瑟蘭郡NSW $350,000

那麼成立超過20年。它剛剛續約。長期租約在未來10年,交易麵包,餡餅的,香腸卷的和蛋糕。打開7/每週。它也有燒烤雞,三明治,hambugers和熱芯片快餐部分。詳情請致電/0404 625 435

 

Đã làm tốt đẹp hơn 20 năm qua. Hợp đồng lâu dài còn 10 năm. đang bán bánh mì, kinh doanh, bánh nhân, xúc xích cuộn và bánh ngọt, cùng với gà BBQ, bánh mì, hambugers và khoai tây chiên. Mở 7 ngày / tuần.  Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0404 625 435

Bakery Business for Sale Altona North Vic $$$ Negotiable

Bakery Business for Sale Altona North Vic $$$ Negotiable
Well established for almost 10 years, this is a popular bakery in Altona North Vic. Long lease low rent. fully equipped. Currently trading hot bread, meat pies, sausage roll, cakes etc. Open 6 days/pw, Quick sale to bakers, or training available to new owner upon requested. Please call / text Wendy 0435 616 390 (English) Ngọc Anh (03) 9391 6622 (Vietnamese)
Lò bánh Mì Business for Sale - Altona North Vic $$$ Thỏa thuận
Đã làm tốt đẹp trong gần 10 năm qua, đây là một tiệm bánh nổi tiếng ở Altona North Vic. Hợp đồng dài hạn, giá thuê rẻ. Đầy đủ trangthiết bị dụng cụ tiệnnghi. Hiện đang kinh doanh bánh mì nóng, bánh nhân thịt, bánh xúc xích kẹp, cuốn và các loại bánhngọt, bánh lạt. vv . Hiện mở 6 ngày / tuần. Sanh bán nhanh cho người biết làm, hoặc sẽ hướng dẫn cho người mới nếu yêu cầu. Xin vui lòng gọi / nhắn tin Wendy 0435 616 390 (nói tiếng Anh), hoặc Ngọc Anh (03) 9391 6622 (nói tiếng Việt)
糕餅業務出售阿爾托納北維克$$$面議
那麼成立近10年來,這是在阿爾托納北維克流行的麵包店。長租約低租金。

設備齊全。目前交投熱麵包,肉餡餅,香腸卷,糕點等開6天/ pw,快速出售給麵包師,或提供給新東家的訓練後,提出要求。詳情請致電/文溫迪0435616390(英語),或玉映(03)93916622(講越南語)
Bakery Business for Sale CBD Liverpool NSW $140,000 neg

Long established, well known bussy Continental Bakery for sale in the City Centre of Liverpool, on the main street. Located close to schools and transport, the bakery got excellent exposure with high pedestrian activity. Lots of potential to expand the business with outdoor seating, cakes, cookies,coffee, sandwiches etc. Owner must sell as he has to go overseas. This is a exceptional chance to buy a Great Business for very low price. Turnover $450,000 + Price $140,000 + The price is negotiable as the owner will consider all serious offers. + Please Call or SMS Tom on - 0413 964 374 - Please speak English

Đã làm lâu, nổi tiếng là tiệm bánh ngon  ở Trung tâm thành phố Liverpool, trên các đường phố chính. Nằm gần trường học và giao thông vận tải, thuận lợi cho khách bộ hành. Rất nhiều tiềm năng để mở rộng kinh doanh với chỗ ngồi ngoài trời, bán thêm café với bánh ngọt, bánh quy, cà phê, bánh mì, v.v… Chủ phải bán vì phải đi nước ngoài. Đây là một cơ hội đặc biệt để mua một doanh nghiệp lớn với mức giá rất thấp. Doanh thu $450,000 + Giá $140,000 + Giá có thể thương lư ợng là chủ sở hữu sẽ xem xét tất cả các cung cấp nghiêm trọng. + Xin vui lòng gọi hoặc tin nhắn với Tom - 0413 964 374 - Xin vui lòng nói tiếng Anh

久立,眾所周知布西歐式麵包店出售利物浦的市中心,在主要街道。靠近學校和運輸,麵包店得了優秀的曝光具有很高的步行活動。很多潛在的擴大與室外座位,蛋糕,餅乾,咖啡,三明治等業務. 業主必須出售,因為他有去海外。這是一個特殊的機會,買一個偉大的商業非常低的價格。營業額 $45 萬+價格 $140,000 個+價格面議作為所有者將考慮所有嚴肅的提議。 +請電話或短信湯姆 - 0413 964 374 - (英語) -

Bakery Business for Sale $122,000 Negotiable - Sunnybank Hills, Qld

Well established for many years, stable business, Good position and located in Sunnybank Hills, Queensland. Customer base, long lease low rent. Fully equipped. Suitable for family, couple or business migration. It's great opportunity shouldn’t be missesd. Please call / text 0450 100 837 (English speaking)

穩定的業務,良好的位置,坐落在新利班山,昆士蘭州。客戶,長期租賃廉租。設備齊全。適合家庭,情侶或商業移民。這是很好的機會,不應該。詳情請致電/文 0450 100 837(英語)

Đã được thành lập trong nhiều năm, kinh doanh ổn định, vị trí tốt và nằm ở Sunnybank Hills, Queensland. Cơ sở khách hàng, cho thuê dài thấp thuê. Trang bị đầy đủ. Thích hợp cho gia đình, cặp vợ chồng hoặc di cư kinh doanh. Đó là cơ hội tuyệt vời không nên missesd. Xin vui lòng gọi / văn bản 0450 100 837 (nói tiếng Anh)
Cafe & Restaurant Crydon Vic Business for Sale $ Negotiable

Good location in the heart of Croydon Centre Vic. Well established for many years, fully equipped including counter for Pie cakes & Sandwiches. Lease tiLl 10 years + renewal , low rent. Currently very busy business, 20 kg cafe / weekly, turnover 18,000 - 19,000  per week week. Due to retirement, seek quick sale easy negotiate. Please call or text 0422 434 705 in Vietnamese or Macgee in English 0434 274 757

Vị trí tốt ngay trung tâm thương mại Croydon Vic. Đã thành lập lâu năm, kinh doanh ổn định, Trang thiết bị đầy đủ, quầy display cho Pie cakes & Sandwiches. Hợp đồng lâu dài 10 năm + tái ký, tiền thuê mướn rẻ. Hiện đang rất đông khách, số café bán trên 20 kg mỗi tuần, thu nhập 18 - 19 ngàn / 1 tuần. Vì lý do nghỉ hưu, cần sang bán nhanh giá dễ dàng lại giá thương lượng. Xin gọi hay nhắn tin 0422 434 705 hoặc nói tiếng Anh gọi Macgee 0434 274 757

良好的位置,在克羅伊登貿易的心臟。根據長期建立穩定的業務,充足的設備,顯示器,用於派蛋糕和三明治。合同持續10年以上的更新,便宜的租金。我們都 擠,超過20公斤的,每星期出售的咖啡,收入18-19萬元/1週。對於退休的原因,需要迅速賣出的價格更容易進行價格談判。請打電話或發短信 0422 434 705 或講英語 Macgee 電話0434 274 757

Featured Products