-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Jim's Window Cleaning

Jim's Window Cleaning and Pressure Cleaning Franchise for Sale

Melbourne VIC $60,000 + GST


Jim's Window Cleaning and Pressure Cleaning Franchise for Sale

Melbourne VIC $60,000 + GST

Sack your current boss and generate upwards of $130,000 a year for yourself...

Jim's Window Cleaning and Pressure Cleaning Franchise for Sale - established 2010.

Selling after 6 very succesful years, owner needs to relocate interstate.

Don't let this great business go to waste.

A reputable window cleaning and pressure cleaning business servicing the cleaning needs of a diverse customer base including small and large commercial, construction, real estate and residential homes.

Part of a strong franchise system, watch this Jim's Cleaning Group promo for some great insite into the group. https://youtu.be/4_Hx2QLq5xI

Highly flexible trading hours. (Current revenue based on at least 6 weeks leave a year and all long weekends)

- New potential customer leads everyday

- An extensive database of clients built over 6 years with loyal regulars including job details, time taken and techniques used.

Sole trader/operator potential of over $130,000 sales revenue per annum.

Numerous loyal repeat and return customers generating $85,000+ per annum

Plus over $35,000 from new customers every year.

Great potential for growth with a larger team.

Strong and immediate cash flow.

A mobile business, with a client list covering an area extending all over Melbourne

$60,000 Includes:

- A full set of window cleaning and pressure cleaning equipment, all the gear you’ll need to start off and running with a busy list of clients.

- Water Fed Pole System - giving you the ability to clean up to 3 stories high when working from the ground and leaves a streak free finish that clients love! Earning you anywhere from $80-250+ per hour, much more than standard window cleaning.

- High Pressure Cleaning Kit - 4000psi petrol machine with all the attachments and gear including 20" flat surface cleaner and 18' mutli storey lance.

- Ladders, step ladder, multi purpose and 6m extension.

- Height Safety Harness

- iPad - for use on the road quoting, billing and managing clients with the Jimbo app.

- Squeeguees, mops, vaccum, buckets, extension poles, scrapers, detergents and more...

On top of...

- A Territory of your choice (as available)

- Franchise term able to continue indefinitely at no further cost to you

- Pay For Work Guarantee of $1200 (including GST) per week

- Training, Travel & Business Skills Package

- Business Name certificate & registration (3 Years)

- 5 day business skills course at Melbourne for theory training - includes flights, transfers, accommodation & meals.

- Practical training on road: include customer skills, OH&S, cleaning & specialist skills

- Working at Heights 1 day Safety Course:

- Franchise Manual.

- Public Liability Insurance (Up to 12 months of paid $10,000,000 cover)

- Stationary and Promotional Package

- Uniform and Safety Package

• Be your own boss

• Be in control of your work, your time and your life!

• Receive full support and training

• Great lifestyle, flexibility and income

• Grow your business as large as you want

Network with other Jim’s franchisees to grow your business - Sale Price: $60,000 plus gst (or make us an offer) - For sale information and a franchise information pack contact Cameron Moore - Franchisee - Jim's Window and Pressure Cleaning (Brunswick), Mobile: 0420 908 580, Email: cameronm@jimscleaning.net.au


解僱你目前的老闆,每年為自己賺取高達$ 13萬美元...

吉姆的窗戶清潔和壓力清潔特許經營 - 成立於2010年。

銷售後6年非常成功的年份,業主需要重新定位州際。

不要讓這個偉大的企業浪費。

信譽良好的窗戶清潔和壓力清潔服務,滿足不同客戶群的清潔需求,包括小型和大型商業,建築,房地產和住宅。

作為一個強大的特許經營系統的一部分,觀看這個吉姆的清潔集團促進一些偉大的進入小組。 https://youtu.be/4_Hx2QLq5xI

高度靈活的交易時間。 (當前收入基於至少6週的假期和所有長周末)

- 每天新的潛在客戶線索

- 廣泛的客戶數據庫,建立超過6年,忠誠的常客,包括工作細節,時間和技術使用。

唯一的貿易商/運營商潛力每年超過$ 130,000銷售收入。

眾多忠誠的重複和回報客戶每年產生85,000美元

每年新客戶超過35,000美元。

與更大的團隊成長的巨大潛力。

強大和即時的現金流。

移動業務,其客戶名單覆蓋了整個墨爾本地區

$ 60,000包括:

- 一整套窗戶清潔和壓力清潔設備,所有的齒輪,你需要開始和運行與忙碌的客戶名單。

- 水供應桿系統 - 讓你能夠清理到3層高,當從地面工作,並留下一個條紋免費完成,客戶喜歡!從每小時80-250美元的收入,遠遠超過標準的窗戶清潔。

- 高壓清潔套件 - 4000psi汽油機,所有附件和齒輪包括20“平面清潔劑和18'多層槍。

- 梯子,梯子,多用途和6米延長。

- 高度安全帶

- iPad - 用於道路報價,計費和管理客戶與Jimbo應用程序。

- 壓膠,拖把,真空,桶,延長桿,刮刀,洗滌劑和更多...

在之上...

- 您選擇的地區(如有)

- 特許經營期限可以無限期持續,無需支付任何費用

- 每週工資保證$ 1200(包括消費稅)

- 培訓,旅遊與商務技能包

- 企業名稱證書和註冊(3年)

- 5天商務技能課程在墨爾本理論培訓 - 包括航班,轉讓,住宿和餐飲。

- 道路實踐培訓:包括客戶技能,OH&S,清潔和專業技能

- 在高地工作1天安全課程:

- 特許經營手冊。

- 公眾責任保險(截至12個月已支付$ 10,000,000保險)

- 固定和促銷包

- 制服和安全包

•成為自己的老闆

•控制你的工作,你的時間和你的生活!

•獲得全面支持和培訓

•偉大的生活方式,靈活性和收入

•增加您的業務規模

網絡與其他吉姆的加盟商,以增長你的業務

促銷價:$ 60,000加gst(或讓我們提供)

銷售信息和特許經營信息包聯繫Cameron Moore - Franchisee - Jim's Window and Pressure Cleaning(Brunswick),手機:0420 908 580,電子郵件:cameronm@jimscleaning.net.au

Jim's Doanh Nghiệp Nhượng Quyền về vệ sinh  $60,000 + GST


Thành lập năm 2010, rất thành công sau 6 năm. Chủ cần chuyển tiểu bang. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Dịch vụ vệ sinh làm sạch bằng vói phun áp suất, phục vụ các loại vệ sinh cho nhà ở, hãng xưởng, shop, tiệm v.v...

Giờ làm việc linh hoạt cao. (Doanh thu hiện tại dựa trên ít nhất 6 tuần để lại một năm và tất cả các ngày nghỉ cuối tuần dài) - Khách hàng tiềm năng mới dẫn hàng ngày - Một cơ sở dữ liệu phong phú của khách hàng được xây dựng hơn 6 năm với quy trung thành bao gồm chi tiết công việc, thời gian thực hiện và kỹ thuật được sử dụng. tiềm năng thương nhân / nhà điều hành duy nhất của doanh thu bán hàng trên $ 130,000 mỗi năm. Nhiều khách hàng lặp lại trung thành với doanh thu 85.000 $ + mỗi năm Cộng với hơn 35.000 $ từ các khách hàng mới mỗi năm. Tiềm năng lớn cho sự tăng trưởng với phát triển lớn hơn. Thu nhập mạnh và ngay lập tức, không chờ đợi. Tiện nghi kinh doanh với doanh nghiệp di động, với một danh sách khách hàng có diện tích mở rộng trên khắp Melbourne. Sang $60,000 Bao gồm: - Một bộ đầy đủ thiết bị làm sạch cửa sổ và thiết bị làm sạch bằng phun áp suất.   việc từ mặt đất. High Pressure Cleaning Kit - máy xăng 4000psi với tất cả các hướng dẫn đính kèm  - Thang, bước bậc thang, đa mục đích và mở rộng 6m. - Chiều cao An toàn khai thác - iPad - để sử dụng trên đường trích dẫn, thanh toán và khách hàng quản lý các ứng dụng Jimbo. - Squeeguees, giẻ lau sàn, chân không, xô, cực hạn, chọc, chất tẩy rửa và nhiều hơn nữa ... - Hạn nhượng quyền có thể tiếp tục vô thời hạn tại không có chi phí thêm cho quý vị - Thanh toán Đối với Đảm bảo công việc của $1200 (bao gồm GST) mỗi tuần - Đào tạo, Du lịch & Kỹ năng kinh doanh trọn  gói - Giấy chứng nhận đăng ký & Tên doanh nghiệp (3 năm) - 5 ngày khóa học kỹ năng kinh doanh tại Melbourne đào tạo lý thuyết - bao gồm di chuyển, chỗ ở và các bữa ăn. - Đào tạo thực hành trên đường: bao gồm các kỹ năng của khách hàng, OH & S, làm sạch & kỹ năng chuyên môn - Làm việc tại Heights Khóa học An toàn 1 ngày: - Franchise tay. - Bảo hiểm trách nhiệm công cộng (Lên đến 12 tháng trả $ 10.000.000 cover) - Văn phòng phẩm và khuyến mãi trọn gói - Thống nhất và trọn gói an toàn • Làm chủ chính mình

• Hãy kiểm soát công việc của bạn, thời gian của bạn và cuộc sống của bạn! • Nhận được sự hỗ trợ và đào tạo • Đại lối sống, tính linh hoạt và thu nhập • Phát triển kinh doanh của bạn lớn như bạn muốn

Mạng với các đại lý khác của Jim để phát triển doanh nghiệp của bạn Giá bán: $ 60,000 cộng với GST (hoặc cho chúng tôi một đề nghị) Liên lạc - Cameron Moore - Franchisee - Window Jim và áp suất làm sạch (Brunswick), Mobile: 0420 908 580, Email: cameronm@jimscleaning.net.au