-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

PREMISES FOR SALE & LEASE

SHOP FOR LEASE

Lakes Entrance VIC

Click here to edit text

Located in busy Myer St., one of greatest tourist towns in Australia’s , busy all seasons. Formally long time family run as butcher shop but it’s an excellent for retail opportunity, beautiful by ocean view and always busy by beach at front - Scope for Owner Operator - - Land area 170sqm - Building area 155sqm - Commercial 1 zone - Rear access. Please call / text 0401 137 658 – Chris Howlett or 0403 489 541 (English/Vietnamese)

SHOP CHO THUÊ - Lakes Entrance VIC

Nằm trên đường Myer Street. Ngay trung tâm nhộn nhịp ở Lakes Entrance, một trong những thị trấn du lịch lớn nhất của Úc, luôn tấp nập mọi mùa. Trước đây là cửa hàng bán thịt tươi sống, nhưng là một cơ hội tuyệt vời và thích hợp cho tất cả các loại bán lẻ khác, cảnh quang rất đẹp nhìn ra đại dương và khu biển ngay trước mặt với đường phố bận rộn luôn đông du khách – Thích hợp cho chủ đầu tư – Shop rộng diện tích đất 170m2 - Diện tích xây dựng 155m2 - Khu thương mại loại 1 zone – Có lối ra vào riêng ở phía sau. Có carpark rộng, ngay trung tâm. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0401 137 658 – Chris Howlett or 0403 489 541

位於繁忙的Myer St.,是澳大利亞最大的旅遊城鎮之一,四季繁忙。 正式長時間家庭經營肉店,但它是一個很好的零售機會,美麗的海景和總是忙於前面的海灘 - 業主運營商範圍 - - 土地面積170平方米 - 建築面積155平方米 - 商業1區 - 後方訪問。 請致電/發送電話0401 137 658 - Chris Howlett或0403 489 541(英語/越南語)

Freehold Storage Business

$787,000.00 – Yanchep WA.

Fully managed by Real Estate. Returning more than 8% after management fees. Approx 1149 m2. Commercial Land hard to find in this Northern Suburb so good capital appreciation.Storage units & new sea containers car park space. Website Lights & Cameras. Security Fencing. Good business do nothing. Owner's moving. Please call / text Doug 0417 840 584 (English only) for info

Kho Hàng 

Freehold Storage Business – Bán luôn bất động sản $787,000. Tại khu vực Yangchep – Đang được quản lý cho thuê bởi công ty Real Estate. Thu nhập hàng tháng 8% trên vốn đầu tư sau khi trừ chi phí quản lý. Kho hàng rộng 1149 m2. Bằng khoán là đất kinh doanh (commercial land) rất hiếp tìm tại Northern Suburb của Perth WA. Đầy đủ tiện nghi cho kho bãi, cảng biền containers và bãi đỗ xe, luôn cả website, hệ thống các cameras an ninh và hàng rào bảo vệ. Gọi / nhắn tin Dough ‎0417 840 584 (tiếng Anh)

永久業權倉儲業務

$ 787,000.00 - Yanchep WA。

完全由房地產管理。 管理費用後返還8%以上。 約1149平方米。 商業用地在這個北郊很難找到這麼好的資本增值。存儲單位和新的集裝箱停車場的空間。 網站燈和照相機。 安全擊劍。 好生意無所事事。 業主的移動。 請致電/發短信給 0417 840 584

Warehouse is currently leased - Narellan NSW 2567

Warehouse is currently leased - available if required. Current location Narellan NSW - Business is very easy to re-locate. Please call / text Vicky 0411 541341
. Kho bãi / Nhà xưởng... Hiện đang cho thuê sẵn -. Nu cần vị trí hiện có tại Narellan NSW -. Kinh doanh rất dễ dàng chuyển vô. Đủ mọi tiện nghi có sẵn. Xin vui lòng gọi / văn bản Vicky 0411 541 341
倉庫是目前出租 - 可如果需要的話您現在的位置納雷蘭NSW - 商務很容易搬遷請致電/文玉萍 0411 541 341
FOR LEASE - Fully Fitted Restaurant, Daisy Hill Shopping Village

 

$55,000 per year + GST -

Address; Corner  Daisy Hill & Cupania Street Daisy Hill Queensland 4127

 * Prime retail space 134m2*  - * Tenancy available now on a new long term lease - * Unique opportunity to take over fitted restaurant, a turn key operation - no key money required - * Centre is anchored by IGA Supa plus 8 multiple specialty stores -* Ample on site parking -* Enquire now for further details -

Teresa Townley - Ray White Commercial Gold Coast - 0424 054 226  - 07 5509 6000

 CHO THUÊ - Nhà hàng thiết lập đã hoàn tất tại Daisy Hill Shopping Village

$ 55,000 mỗi năm + GST -

Địa chỉ: Góc các đường Daisy Hill & Cupania, tại Daisy Hill Queensland 4127

 * Chỗ tuyệt vời tại khu bán lẻ, rộng 134m2  * TNgười thuê sẽ có hợp đồng mới và lâu dài, dài hạn * Cơ hội duy nhất để tiếp nhận một nhà hàng đã trang bị toàn diện vào là làm ngay không có những chi phí quan trọng cần thiết.

* Nằm ngay giữa siêu thị IGA Supa và 8 cửa hàng đa dạng khác -* Bãi đậu xe riêng ngay tại chỗ cho khách vào cụm shops -* Xin gọi hay nhắn tin để biết thêm chi tiết - Teresa Townley

Ray White Commercial Gold Coast - 0424 054 226 - 07 5509 6000

招租 - 設施齊全的餐廳,菊花山購物村 - $55,000名,每年+消費稅 - 地址; 轉角菊花山和Cupania街菊花山昆士蘭4127 - *優質商舖空間134平方米* - *租賃可現在一個新的長期租賃 - *獨特的機會來接管裝餐廳,一個交鑰匙操作 - 無需禮金 - *中心由IGA蘇帕加8的多個專賣店挂靠 - *充足的停車場 - *現在諮詢了解更多詳情 - 鄧麗君湯利 - 雷白人商業黃金海岸
0424 054 226 or (07) 5509 6000

Smash Repairs Freehold Business for Sale - Mortdale Hursville NSW
Well established for 34 years, operated by one owner.  Good position in Mortdale Hurstville NSW area, strong customer base much friendly and business relations with car-yards auto dealers and insurance companies. Fully equipped , 2 baking ovens, all panel beating equipments and, suitable to set up a combo services with auto mechanic. Price negotiate for freehold and business. Please call or text Tony 0418 449 545 - idealbodyworks@ozemail.com.au, speak English. Tks

Đã thành lập trong 34 năm, được điều hành bởi một chủ sở hữu. Vị trí tốt trong khu vực Mortdale Hurstville NSW, cơ sở khách hàng vững mạnh hơn quan hệ hữu nghị và kinh doanh với các đại lý bán xe hơi tự động và các công ty bảo hiểm. Đầy đủ tiện nghi, 2 lò hấp sơn, đầy đủ trang thiết bị cho sửa chữa đồng và phù hợp với thiết lập một dịch vụ kết hợp với thợ sửa xe. Giá thương lượng cho bất động sản + doanh nghiệp. Xin vui lòng gọi điện thoại hoặc email Tony 0418 449 545 - idealbodyworks@ozemail.com.au, nói tiếng Anh. Tks

粉碎維修永久產權買賣
那麼成立了34年,由一個業主經營的。在Mortdale Hurstville的新南威爾士州地區的好位置,與caryards汽車經銷商和保險公司強大的客戶群多友好合作關係。設備齊全,2烤爐,所有鈑金設 備,並適合於建立一個組合服務,汽車修理工。價格談判的永久業權和經營。歡迎來電或文字托尼 - 0418449545 - idealbodyworks@ozemail.com.au,說英語.
HAIR & BEAUTY - REGENTS PARK LOGAN QLD - FOR LEASE 

A successful Hair, Beauty, Nails & Massage Saloon is vacating located at a shopping centre in Regents Park - Logan Qld and the shop is now for lease suiting a similar type of occupancy supported by the existing setup that can be utilized making the setup cost for the new owner close to nothing. There will be no upfront cost as you are dealing direct. This shop area is 71 m2 and is located in a local shopping centre with other successful businesses; Foodworks, Fish & Chips, Pizza & Cafe, Bakery, Laundromat, Medical Practice with lots of Parking close to school and childcare centre. It is partially fitted with clean walls, ceiling and tiled floor with full electricals and plumbing setup with hot water system and aircondition with couple of basins. Call Sam on 0432 454 331 for further details. (English speaking)

Một Tóc, Thẩm mỹ, Nails & Massage thành công Saloon được dọn nằm tại một trung tâm mua sắm ở Regents Park - Logan Qld và các cửa hàng bây giờ là cho thuê, phù hợp một loại tương tự của cư được hỗ trợ bởi các thiết lập hiện tại có thể được sử dụng làm cho chi phí thiết lập cho chủ sở hữu mới gần không có gì. Sẽ không có chi phí trả trước như bạn đang đối phó trực tiếp. Cửa hàng khu vực này là 71 m2 và nằm trong một trung tâm mua sắm địa phương với các doanh nghiệp thành công khác; Foodworks, Fish & Chips, Pizza & Cafe, Bakery, Laundromat, Y học thực hành với rất nhiều bãi đậu xe gần trường học và trung tâm chăm sóc trẻ. Nó là một phần gắn với những bức tường sạch, trần và sàn lát gạch với điện đầy đủ và thiết lập hệ thống ống nước với hệ thống nước nóng và Điều hòa nhiệt độ với vài lưu vực. Gọi Sam vào 0432 454 331 để  biết thêm chi tiết. (tiếng Anh)

一 個成功的美髮,美容,指甲及按摩沙龍撤離位於在攝政公園購物中心 - 洛根昆士蘭州和店內現租賃相適應由可用於製作安裝費用現有的設置支持相似類型的佔用新東家幾乎為零。不會有任何前期費用,你正在處理直接。這家商店面積為 71平方米,坐落在一個當地的購物中心與其他成功的企業;食品工程,炸魚薯條,比薩和咖啡廳,麵包房,洗衣店,醫療實踐有很多停車場,靠近學校和兒童保育 中心。這部分配備了乾淨的牆壁,天花板和瓷磚地板全電力和管道安裝用熱水系統及空調用幾個盆地。呼叫薩姆 0432 454 331了解更多詳情。(英語)

Modern & StylistOffice Space for Lease
 • In Beverly Hills Shopping Centre
 • 120 square meter modern quiet open plan natural lighting
 • Reception area with modern stylish reception desk
 • Glassed-in furnished boardroom
 • 3 large office areas with modern furniture/desks     
 • Security building and security parking
 • Telephone and communication wiring in place
 • Numerous power points
 • Ducted air conditioning     
 • Modern kitchen with fridge
 • Modern common area toilet
 • 2 car spaces plus visitors
 • Close to M5 freeway: CBD 25 minutes, Mascot airport 15 minutes, Bankstown airport 15 minutes
 • Ample free off-street parking
 • Train station and multiple bus routes 5 minutes walk
 • Post office and multiple food outlets 5 minutes walk
 • Contact: ZERO FOUR ONE ZERO - SIX FOUR EIGHT - FOUR NINE TWO - By number  0410 648 492
 
 • 現代時尚的辦公空間,以租
 • 在比佛利山莊商場
 • 120平方米現代安靜的開放式自然採光
 • 與現代時尚的前台接待區
 • 別緻的佈置會議室
 • 3大辦公區,配備現代家具/辦公桌
 • 安全建設和安全停車
 • 在地方電話和通信線路
 • 許多電源點
 • 管道式空調
 • 現代化的廚房配有冰箱
 • 現代公共區域的廁所
 • 2車位八方來客空間
 • 靠近M5高速公路:中央商務區25分鐘,吉祥物機場15分鐘,班克斯機場15分鐘路程
 • 充足的免費路邊停車位
 • 火車站和多條巴士線步行5分鐘
 • 郵局和多個餐飲場所步行5分鐘
 • 聯繫方式:四零壹零 - 六四後八 - 四九兩 - 按編號0410648492
 • Văn phòng phong cách hiện đại cho thuê
 • Vùng Beverly Hills Shopping Centre
 • Diện tích 120 mét vuông hiện đại với ánh sánh mở tự nhiên
 • Khu lễ tân, với quầy / bàn tân kỳ phong cách
 • Phòng họp với vách kính tr
 • bao gồm 3 khu vực rộng rãi trong văn phòng
 • Hệ thống an ninh được thiết kế bên trong và an ninh quan sát khu parking
 • Hệ thống điện thoại & cáp viễn thông tại chỗ
 • Nhiều ổ cấm điện tiện nghi mọi phía
 • Hệ thống điều hòa trung tâm
 • Nhà bếp tân kỳ có luôn tủ lạnh
 • Nhà vệ sinh loại mới hiện đại
 • 2 chỗ đậu xe riêng (dưới tầng hầm) + nhiều chỗ đậu cho khách
 • Gần M5, cách CBD 25 phút, Mascote - Airport chỉ 15 phút. Bankstown Airport cũng 15 phút
 • Thêm nhiều chỗ đậu free ở cuối đường
 • Trạm xe lửa và bus stop gần xịt đi bộ có 5 phút
 • Post office và nhiều điểm ăn uống thực phẩm đa dạng cũng chỉ 5 phút đi bộ.
 • Xin gọi: KHÔNG BỐN MỘT KHÔNG - SÁU BỐN TÁM - SÁU BỐN TÁM - BỐN CHÍN HAI Contact 0410 648 492
Premises for Lease

SHOP TRỐNG CHO THUÊ

Shop tại 311 Victoria Street Abbotsford Richmond Vic. Nằm ngay khu thương mại, vị trí tốt sát vách ALDI & WOOLWORTH, đông khách vãng lai. Trước là nhà hàng Kim Long, hiện tại là 2 dollars shop, sẽ hết hợp đồng vào cuối tháng 9/2014. Cần sang lại shop trống với hợp đồng dài hạn. Xin gọi hay nhắn tin anh Hữu 0411 365 616 (English /Vietnamese)

Và cũng cần sang lại 2 lô đất khu Harvest Home Road Wollert. Đây là một khu rất phát triển tại Melbourne Fish Market và Veges Market ở Melb/Victoria. Đâu tư về cư trú tại đây chắc chắn tương lai giá nhà sẽ tăng cao. Vì sức khỏe cần sang gấp điều kiện dễ dàng. Lô 1 trị giá $210,000, đã đặt cọc $21,000 sang lại $16,000, chịu lỗ 5 ngàn. Lô 2 trị giá 205,000, Đã đặt cọc 20,500, sang lại $15,500 chịu lỗ 5 ngàn. Xin gọi cho anh Hữu (Hugh Lee) - bằng số: 0411 365 616 (English Vietnamese.) 

SPACE FOR LEASE

Shop at 311 Victoria Street Abbotsford Vic Richmond. Good position & lo cated right in shopping strip, next to ALDI & Woolworth, the premise was a well-known Kim Long Restaurant in area before, current is a retail 2 dollars shop with leasing be expired by the end of September 14. So, the premise available for lease after Sept/14. It 's suitable for variety businesses such as, restaurant, office, or retails. Please call/text Huu (Hugh) 0411 365 616 (English / Vietnamese) for more info. Please do not use format email here, it wont be checked. Thanks

There is also available for 2 lots of residential land located on good position at Harvest Home Road Wollert, Melbourne. This is a developing suburb in Melbourne Fish Market and Vegetable Market in Melb / Victoria. Investing in this residence area, certainly property market will rise up in near future. Due to health condition, the handover providing by the owner at a good price. Lot 1 worth 210,000, with 10% deposit needs. We already down 21,000, now handover only 16,000 (less 5000 on deposit price). Lot 2 worth 205,000, now handover available at 15.500 (less 5000 on deposit price). Please call Huu (Hugh Lee) ZERO FOUR DOUBLE ONE - THREE SIX FIVE - SIX ONE SIX  - by number: 0411 365 616  in English or Vietnamese. Please do not email as it wont be checked. Thanks

 舖位及地上建築物
311維多利亞街阿伯茨福德維克列治文店。良好的位置和坐落在購物中心地帶,毗鄰ALDI和伍爾沃斯,前提是眾所周知的金隆餐廳前區,目前是零售2元店與租賃由9月14日結束時屆滿因此,前提可供九月/14後的租賃。它適用於各種行業,例如,餐廳,辦公室或零售。詳情請致電/文HUU(休)ZERO FOUR DOUBLE ONE - THREE SIX FIVE - SIX ONE SIX  - by number: 0411 365 616(英文/越南)獲取更多信息。請不要在這裡使用的格式的電子郵件,它不會進行檢查。謝謝

有可供2手住宅用地位於在收穫首道Wollert,墨爾本良好的位置也。這是一個發展中的郊區,在墨爾本魚市場和蔬菜市場MELB/維多利亞。投資在此居住面積,肯定樓市將會奮起,在不久的將來。由於健康狀況,切換由業主以優惠的價格提供。 1很多值得21萬,其中10%的定金需求。我們已經下跌21,000,現在是可用的切換僅16000(減少5000存款價格)。地塊2值得205,000,現已移交於15.500(存款價格減去5000)。請致電HUU(李國修)英語或越南語0411365616。請不要發送電子郵件,因為它不會被檢查。謝謝

Commercial Properties for Lease Dee Why NSW

 

 Main shopping precinct ,two street frontages.

Located on the first floor with plenty of natural light from large

glazing to both street frontages.Airconditioning,suspended

ceilings,two tea rooms plus his and hers amenities.

Lettable area from 90sqm to 408sqm approximately.

Reasonable rent ,flexible lease terms.

Phone 0414 848 386

0407 662 235

DEE WHY

OFFICE FOR LEASE

Trung tâm mua sắm chính của khu vực,

vị trí tốt ngay góc hai mặt tiền đường phố.
Nằm trên tầng đầu tiên với
2 mặt tiền vách kính lớn

luôn tràn ngập ánh sáng từ thiên nhiên.

Máy lạnh toàn bộ, trần nhà cao,

2 phòng uống trà và các tiện nghi thích hợp

Diện tích sử dụng được trong khoảng từ 90sqm để 408sqm .
Giá thuê
mướn rất hợp lý, điều khoản cho thuê linh hoạt.
Xin gọi 0414 848 386
0407
662 235

出租办公室。

DEE WHY NSW

主要的物区,两个街道的街面。

位于一楼,有充足的自然光线从大

玻璃的两个街道frontages.Airconditioning

天花板,两茶,加上他和她的施。

可出租面90平方米到408sqm

合理的租金,租期灵活。

电话0414 848 386 0407 662 235 


Premises for Lease

Maroubra Beach NSW

1 căn ở tầng trệt vị trí tuyệt vời đối diện biển Maroubra NSW

thích hợp cho cafe lunch hay bán lẻ hoặc làm văn phòng,

2 căn trên lầu liền nhau nhìn cảnh ocean view -

sử dụng tuyệt vời cho nhà hàng.

Xin gọi: Ms Lee 9349 6679 ( nói tiếng Anh)

1 ground floor shop in a great location opposite the Maroubra beach

suitable for cafe lunch or retails, office etc...

and 2 other adjacent units located at level 3,

excellent ocean view scenes look -

great opportunity for restaurant at front beach.

Long lease available

Please call: Ms Lee 9349 6679 (English speaking)

1在一个大的位置,马鲁巴海

(悉尼新南威士)适合网吧午餐或零售,

公等..和其他相邻单位位于第3

良的的海景景看起来 -

在前面的海的大好机会。

期租提供,

:李小姐 9349 6679(英

Recent Photos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Featured Products