-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

QUARRY & MINNING

Great Southern Quarries Pty Ltd - WA 
Business for Sale WIWO - AUD $3,000,000

Great Southern Quarries Pty Ltd for sale. Working Blue Metal Quarry.

It's time for new ownership, new ideas, new passion.


Great Southern Quarries is 225 klms southeast of Perth, in a growing regional area of the great southern.

Established five years ago and licensed up to 100,000 ton per annum, with a 20year land lease and a target of 40,000 ton this year.

Established to the point with all Is and Ts dotted ,from procedures ,systems, licenses and project management plan. WIWO.

Aggregates produced are wide and varied from Sea wall amour, concrete aggregates, road aggregates, gabion rock, rail ballast and monument stone to name a few.20mm aggregate,14mm, 10mm, 7mm, 5mm and Fines. Plus a license to extract sand.


Equipment  $1,545,647 insured value.

Stock $1,791,250 value

Forecast turnover to 30-6-2017  $1,600,000.00

Asking price is $3million AUD   

All enquires to Wayne Edwards 0428156234 or 08 97971833 (English) e-Mail: rhino555@westnet.com.au

 

大南採石場私人有限公司轉讓。工作藍色金屬採石場。

這是一次新的所有權,新的理念,新的激情。

大南採石場是珀斯東南225 klms,在偉大的南部不斷增長的區域面積。

公司成立五年來並授權達10萬噸每年,有20年土地租賃和這個每年40,000噸的目標。

建立與所有正在和TS點星羅棋布,從程序,制度,許可證和項目管理計劃。WIWO。

生產骨料廣泛,從海堤戀情,混凝土骨料,公路骨料,格賓石,鐵路鎮流器和紀念碑石多樣命名few.20mm骨料,14毫米為10mm的7mm的5mm和罰款。再加上牌照提取沙子。設備$1545647保險價值。股票$1791250價值 - 預測營業額30-6-2017$1,600,000.00 要價300萬$澳元

所有諮詢韋恩·愛德華茲 0428 156 234 或 08 9797 1833(英文) e-Mail: rhino555@westnet.com.au

 

Tất cả đềuQuặng Kim Loại Đá Xanh đang được khai thác. Thời điểm thích hợp để xây dựng doanh nghiệp mới với niềm đam mê mới. Great Southern là một mỏ đá cách phía đông nam của thành phố Perth thủ phủ bang Tây Úc (West Australia) chỉ 225 km, tọa lạc trong một khu vực trong khu vực phát triển của miền Nam tiểu bang tuyệt vời. Được thành lập cách đây năm năm và được cấp phép khai thác lên đến 100.000 tấn mỗi năm, với một hợp đồng thuê đất mỏ + mặt bằng là 20 năm + tái ký.  và một chỉ tiêu 40.000 tấn sẽ đạt được trong năm nay (2016).  tốt đẹp, từ thủ tục, hệ thống, giấy phép và kế hoạch quản lý dự án v.v... và hiện đang có doanh thu. Sang tay theo kiểi "walk in walk out" (chỉ tính giá trị thành lập) Bao gồm: Sản xuất là rộng và đa dạng từ vùng Sea Wall Amour, cốt liệu bê tông, cốt đường, rọ đá, chấn lưu sắt, và đá tượng đài để đặt tên cho một few.20mm tổng hợp, 14mm, 10mm, 7mm, 5mm và các klhoản phí khác. Cộng với một giấy phép để trích xuất cát. Toàn bộ thiết bị khai thác đều được bảo hiểm trên trị giá $1 triệu 545 ngàn 647 Úc kim. Hàng tồn: $ 1 triệu 791 ngàn 250.  Doanh thu dự báo đến 30-6-2017 $1,600,000 Úc kim

Giá chào bán là $3 triệu Úc. Tất cả các thắc mắc cho Wayne Edwards 0428 156 234 hoặc 08 97971833 (tiếng Anh). Gọi từ nước ngoài +61 và bỏ số không đầu của các số phone, hoặc eMail: rhino555@westnet.com.au