-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RedGum Village

Freehold Accommodation with Commercial Kitchen & Function Centre Business for Sale 4995,000

Freehold Accommodation with Commercial Kitchen & Function Centre Business for sale 170km (2hr drive) north of Perth CBD WA and the Crown Casino. 1 hr drive from the WA beaches of Lancelin, Jurien Bay and the Cervantes Pinnacles on 2ha land in the town of Dandaragan. Inclusive of all plant, equipment and stock. All in working order, even a furnished 4 bed manager’s residence. . $995,000 WIWO. www.redgumvillage.com.au
Redgum Village was established in 2000 as an accommodation and meals facility to suit workers on major projects in the Moora – Dandaragan Region and extra staff at the local mineral sands mine.
52 rooms with 95 beds and a variety of configurations makes this village very versatile. The current slow-down in mining and infrastructure projects has allowed us to diversify into new markets.
Or a new owner’s passion to do something different.
Currently we are fully booked for a swimming carnival group and a mine crew in early March.
Enquiries from church groups and universities for camp getaways with predominantly Asian students are now more common with our 2016 marketing strategy.
Even a music festival is being considered for around 100 guests to come up by bus from Perth.
The function room (licensed as public space for 99 persons) is currently underutilized with huge potential. The commercial kitchen and dining licensed to serve food to guests and the general public offers many options.
Can easily be converted to a full hotel and bar or restricted licenced premises. Details upon request.
All budget types are covered with backpacker rooms plus two communal kitchens to suit the cheaper end clients and ensuite rooms to suit the higher end clients.
There is room for expansion and a precedence was set in 2009 with a temporary extension of 60 bedrooms to allow a company of 110 employees to each have their own room. That infrastructure is still in the ground and can be reused at short notice with local shire / council approval.
Redgum Village built on a 2 ha block zoned for temporary accommodation and small business is in the township of Dandaragan bordering onto farm land.
Infrastructure includes 3 phase power, generator back up, lpg gas, phone lines, 3 major power boxes, 250 litres per minute water bore and a direct town water supply that can be pumped from storage tanks for higher pressure. All lawn and garden reticulation form the bore.

Redgum Village has 4 large terracotta sails covering the bbq, fishpond waterfall & entertainment area. Alongside palm trees and lush green lawns.
Staff quarters are on site along with the manager’s residence of 4 large bedrooms, 3 bathrooms, large office, store room and a 12m x 9m shed.
Dandaragan (sporting the red and black colours) has well established sporting facilities, 18-hole golf course, newly laid bowling green and tennis courts next to the Sports Club and Hall.
Primary school 500 meters away offers the best country school environment you could ask for. Convenience store and church directly across the road.
The town of Moora - the hub of the central midlands region is 33km, with 5 banks, new hospital, secondary school, TAFE College, two hotels, two major grocery stores and a variety of shopping with an approx. population of 6000.
We have owned and operated the Redgum Village at 11 Dandaragan rd in Dandaragan as a husband and wife team since its inception in 2000. After 16 years we have lost the passion.
Even with these major projects in the Dandaragan Region and two already under construction its time for new ownership, new ideas and new passion.
•    The Cataby cattle abattoir – in progress stage now and expected to employ 300 workers in 2017
•    Yathroo camel farm – Has first herd of camels on the farm now and milking expected mid-2016. This will expand to 500 head of camels in 2017
•    Iluka mine – plans for opening a mineral sands mine is still current especially now the existing mineral sands mine slowing down

     (not through economics but in house issues)
•    The Waddi and Dandaragan wind farm projects have outside funding along with the government dropping the ban on supporting wind power.

     These projects are very close by.
•    Solar farm at Cataby nearing construction stage.
•    The Australian national broadband network internet (NBN) roll out infrastructure.
•    Extensions of the existing Olive and Fruit orchards, employing in access of 200 staff regularly.
•    The expanding cattle industry, bringing in some very high profile business people.
These are all major projects and will require construction crews with ongoing employee accommodation. The actual foundation Dandaragan Redgum Village was built on.
Other unique interests are:
•    A star gazers paradise of clear night skies filled with billions of bright shining stars.
•    Gateway into the heart of the West Australian wildflower trail.

There is strong Asian Business Ownership growing in the Moora Dandaragan region with Dandaragan Farming & Horticulture. There is also a high demand for Asian employees at the large citrus orchard between Dandaragan and Moora.
New owner’s choice, embrace the accommodation projects coming up or restructure too what you are passionate about.
WA time zone is the same as or within one hour of:
Beijing, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Taipei, Hanoi, Bangkok, Jakarta, Osaka, Tokyo and Soul.
If interested, please contact:

Re - Redgum Village West Australia
Ross Perkins
Ph (61) 1300 646 932
mobile (61) 419 951 930
e-mail: ross@realagents.net

Bất động sản + nhà trọ
Đất có nhà trọ đang kinh doanh, về phía Bắc của Perth CBD, và sòng bài Crown Casino, phía bắc 170 km / 2 tiếng lái xe từ biến Lancelin, Jurien Bay và Cervantes Pinnacles. Rộng trên trên 2ha (20 ngàn mét vuông)  đất tại thị trấn Dandaragan.

Bao gồm tất cả các nhà máy, thiết bị và hàng tồn. Tất cả Tất cả đang hoạt động luôn cả nơi cư trú 4 phòng ngủ. Sang hết với giá chỉ $995.000 WIWO.

Xin xem www.redgumvillage.com.au
Redgum Village được thành lập vào năm 2000 như một cơ sở phòng trọ và nhà hàng ăn uống cho phù hợp với công nhân vào các dự án lớn trong Moora - Dandaragan khu vực và nhân viên bổ sung tại mỏ cát khoáng địa phương.

Cơ sở lưu trọ (accomodation) 52 phòng với 95 giường và một loạt các cấu hình làm cho ngôi làng này rất linh hoạt. Sự suy giảm hiện nay trong các dự án khai thác khoáng sản và cơ sở hạ tầng đã cho phép chúng tôi để đa dạng hóa các thị trường mới.

Hay đam mê một chủ sở hữu mới để làm một cái gì đó khác nhau.

Hiện nay chúng tôi đã có đơn đặt hàng, tất cả các phòng đều được đặt cho một nhóm bơi lội và một đoàn nhân viên hầm mỏ sẽ đến vào đầu tháng Ba.

Thắc mắc từ các nhóm nhà thờ và các trường đại học cho getaways trại với các sinh viên chủ yếu là châu Á hiện nay phổ biến hơn với chiến lược tiếp thị của chúng tôi là 2016.
Ngay cả một lễ hội âm nhạc đang được xem xét cho khoảng 100 khách đi lên bằng xe buýt từ Perth.

Các phòng chức năng (được cấp phép là không gian công cộng cho 99 người) hiện đang được sử dụng đúng mức với tiềm năng rất lớn. Các nhà bếp thương mại và ăn uống được cấp phép để phục vụ thức ăn cho khách và công chúng nói chung cung cấp nhiều lựa chọn.
Có thể dễ dàng được chuyển đổi thành một khách sạn đầy đủ chức năng hoặc cơ sở được cấp phép hạn chế. Chi tiết theo yêu cầu.
Tất cả các loại ngân sách được bao phủ với phòng backpacker cộng với hai bếp xã cho phù hợp với các khách hàng cuối cùng rẻ hơn và phòng riêng cho phù hợp với các khách hàng kết thúc cao hơn.
Không có chỗ cho sự mở rộng và ưu tiên được thành lập vào năm 2009 với một phần mở rộng tạm thời 60 phòng ngủ để cho phép một công ty 110 nhân viên để mỗi người đều có phòng riêng.
Cơ sở hạ tầng vẫn là ở mặt đất và có thể được tái sử dụng trong thời gian ngắn với chính shire / hội đồng địa phương.
Redgum Village được xây dựng trên một khối 2 ha đất (20 ngàn mét vuông) Cơ sở hạ tầng bao gồm 3 giai đoạn điện, máy phát điện trở lại, khí LPG, đường dây điện thoại, 3 hộp điện lớn, 250 lít mỗi giếng nước khoan phút và một nguồn cung cấp nước thị trấn trực tiếp mà có thể được bơm từ bể chứa áp suất cao hơn. Tất cả các bãi cỏ và vườn reticulation hình thành lỗ khoan.
Redgum Village có 4 cánh buồm đất nung lớn bao gồm các khu vực bể bơi ngoài trời, ao cá thác & giải trí. Cùng với cây cọ và những bãi cỏ xanh tươi tốt.
Phần tư nhân viên được cư ngũ lại tại trong khách sạn cùng với nơi cư trú của người quản lý của 4 phòng ngủ lớn, 3 phòng tắm, văn phòng lớn, phòng lưu trữ và một 9m kho 12m x.
• Các Cataby gia súc giết mổ - trong giai đoạn tiến bộ hiện nay và dự kiến sẽ sử dụng 300 công nhân vào năm 2017.
• Yathroo lạc đà nông - Có đàn đầu tiên của con lạc đà trong trang trại bây giờ và vắt sữa dự kiến giữa năm 2016. Điều này sẽ mở rộng đến 500 đầu của lạc đà vào năm 2017
• Mỏ Iluka - kế hoạch cho việc mở một mỏ cát vẫn còn hiện tại đặc biệt là tại những bãi cát khoáng sản hiện có mỏ chậm lại (không thông qua kinh tế nhưng trong vấn đề nhà ở)
• Các dự án trang trại gió Waddi và Dandaragan có tài trợ bên ngoài cùng với các chính phủ bỏ lệnh cấm về việc hỗ trợ năng lượng gió. Các dự án này là rất gần.
• Trang trại năng lượng mặt trời tại Cataby giai đoạn sắp xây dựng.
• Các quốc gia Úc internet băng thông rộng mạng lưới (NBN) tung ra các cơ sở hạ tầng.
• Mở rộng của Olive hiện có và vườn trái cây, sử dụng trong truy cập của 200 nhân viên thường xuyên.
• Các mở rộng ngành công nghiệp gia súc, mang lại một số người kinh doanh hồ sơ rất cao.
Đây đều là những dự án lớn và sẽ yêu cầu các đội xây dựng chỗ ở của nhân viên liên tục. Các nền tảng thực tế Dandaragan Redgum Village được xây dựng trên.
lợi ích độc đáo khác là:
• Một ngôi sao các nhà quan sát thiên đường của bầu trời đêm rõ ràng đầy tỷ ngôi sao chiếu sáng.
• Cổng vào trung tâm của đường mòn hoa dại Tây Úc.
Có mạnh sở hữu kinh doanh Châu Á đang phát triển trong khu vực với Dandaragan Nông Horticulture Moora Dandaragan. Ngoài ra còn có một nhu cầu cao cho người lao động Châu Á tại các vườn cây ăn quả có múi lớn giữa Dandaragan và Moora.
lựa chọn chủ sở hữu mới, ôm hôn các dự án dân cư mọc lên hoặc tái cơ cấu quá những gì bạn có đam mê. Múi giờ WA là trùng hoặc xê biệt nhỏ trong vòng một giờ với các thành phố Bắc Kinh, Hồng Kông, Singapore, Kuala Lumpur, Đài Bắc, Hà Nội, Sài Gòn Bangkok, Jakarta, Osaka, Tokyo và Soul.
Nếu quan tâm, xin vui lòng liên hệ:
Re - Redgum Làng Tây Úc
Ross Perkins
Ph (61) 1300 646 932
điện thoại di động (61) 419 951 930
e-mail: ross@realagents.net
永久業權買賣
弗里霍爾德住宿與商用廚房和功能中心業務出售170公里(2小時的車程)珀斯西澳CBD和皇冠賭場以北。從蘭斯林,朱里恩灣和塞萬提斯尖塔對Dandaragan鎮2公頃土地WA海灘有1小時的車程。包括所有的工廠,設備和庫存。所有的工作秩序,甚至是家具的4床經理的住所。 。 $ 995,000 WIWO。 www.redgumvillage.com.au
Redgum村成立於2000年作為一個住宿和餐飲設施,以適應於在穆拉重大項目的工人 - Dandaragan區和額外的工作人員在當地的礦砂礦。
52間客房,95張病床,並有多種配置,使這個村子非常靈活。礦業和基礎設施項目目前的放緩已經使我們能夠拓展新的市場。
或新擁有的激情做不同的事情。
目前,我們已經訂滿了游泳狂歡組和三月初礦井船員。
從教會團體和大學查詢營地度假與主要亞洲學生,現在比較常見的與我們的2016年的營銷策略。
即使是一個音樂節正在考慮約100賓客從珀斯上來乘坐公交車。
多功能廳(行貨公共空間,99人)目前正在與巨大的潛力沒有得到充分利用。商業廚房和餐廳授權提供食物給客人和廣大市民提供了許多選擇。
可以很容易地轉換成一個完整的酒店和酒吧或限制持牌處所。根據請求的詳細信息。
所有預算類型都覆蓋著背包客房間加兩間公用廚房,以適應更便宜的終端客戶和浴室的房間,以滿足高端客戶。
有擴展空間和優先於2009年設定的60間臥室一個臨時的擴展,允許的110名員工到每個公司有自己的房間。基礎設施仍然是在地下,可以在當地郡/國務院批准短時間內被重複使用。
Redgum建村劃為臨時住所和小型企業在Dandaragan接壤的鄉鎮到農田2房阻滯上。
基礎設施包括3相供電,發電機備份,液化石油氣,電話線,3大動力箱,每分鐘出水口徑250升和直接的城鎮供水,可以從儲罐抽到更高的壓力。所有的草坪和花園,形成網狀孔。
Redgum村有4個大赤土帆涵蓋了燒烤,魚塘瀑布和娛樂區。除了棕櫚樹和茂密的綠色草坪。
員工宿舍都在現場與4大臥室,3間浴室,大型辦公室,儲藏室和12米點¯x9米棚經理的住所一起。
Dandaragan(體育紅色和黑色的顏色)建立了良好的體育設施,18洞高爾夫球場,新鋪設草地保齡球場和網球場旁邊的體育俱樂部和音樂廳。
小學有500米,提供最好的國家的學校環境,你可以問。便利店和教堂的馬路對面。
穆拉鎮 - 中心米​​德蘭地區的樞紐是33公里,與5家銀行,新醫院,中學,TAFE學院,兩家酒店,兩個主要的雜貨店以及各種帶有大約購物。 6000人口。
我們已經擁有並經營11 Dandaragan RD在Dandaragan的Redgum村作為丈夫和妻子隊自2000年16經過多年以來,我們已經失去了激情。

即使在Dandaragan地區這些重大項目和2個已經開工建設的時間為新的所有權,新的思路和新的激情。

•在Cataby牛屠宰場 - 在現在和預計將僱用300名工人在2017年的進展階段
•Yathroo駱駝農場 - 現在在農場駱駝第一牛群和擠奶預計中期2016年。這將擴大到駱駝的500目2017年
•伊魯卡雷 - 用於尤其是現在已有的礦砂用於挖掘放緩打開礦砂礦仍然是當前的計劃(不通過經濟,但在房子問題)
•在Waddi和Dandaragan風電場項目與政府下探扶持風電的禁令外沿線資金。這些項目是非常接近的。
•在Cataby接近施工階段的太陽能農場。
•澳大利亞國家寬帶網絡的網絡(NBN)推出的基礎設施。
•現有的橄欖樹和果園,定期聘請200員工訪問的擴展。
•膨脹的養牛業,帶來一些非常高調的商務人士。
這些都是重大工程,並要求施工人員用持續的員工住宿​​。實際的基礎Dandaragan Redgum村建在。
其他的獨特的利益是:
•洋溢著數十億璀璨耀眼的明星明確夜空的觀星者神往的天堂。
•網關到西澳大利亞野花線索的心臟。
有極強的亞洲企業所有權與Dandaragan農業園藝的穆拉Dandaragan區域生長。還有一個在Dandaragan和穆拉之間的巨大桔園亞洲員工有很高的要求。
新東家的選擇,擁抱住宿項目陸續或重組你也有什麼熱情。
WA時區是相同的或一小時內:
北京,香港,新加坡,吉隆坡,台北,河內,曼谷,雅加達,大阪,東京和靈魂。
如果有興趣,請聯繫:
重 - Redgum村西澳大利亞
羅斯帕金斯
pH值(61)1300 646 932
移動(61)419 951 930
電子郵件:ross@realagents.net