-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RESTAURANT & TAKEAWAY QLD

Urgent ! Restaurant For Sale

$45,000 Kingston Canberra ACT

Huge price reduction for immediate sale! Great potential !

Located in bustling Kingston surrounded by new developments. Only $45,000 will secure this wonderful location with a fully equipped kitchen. Why pay enormous money to set up a restaurant from scratch?

Location Details: 54 Giles Street. Potential:Enormous potential in an incredible location. Change minor cosmetics to have your own fully equipped restaurant in the heart of Kingston. All of the work has already been done. What is your dream? Reason for Sale: Unfortunate circumstances have prevented the owner from spending the time required to drive the business and concentrating on family is a high priority. This gives you the perfect opportunity to pick up a bargain in the right location. About the Business: An extremely unique and remarkable opportunity to get into the rapidly developing Kingston precinct on the cheap. Only $45,000 will secure this fully equipped kitchen with long lease to match. The restaurant size is approx. 180sqm with additional 2 car park spaces. Why pay hundreds of thousands to fit out a new restaurant when you can pick up an incredible location for a fraction of the price? A splash of paint and it completely transforms the business into whatever your dream is. Location counts in business and this location is ideal to start your venture. Located on the extremely busy Giles Street in Kingston, any good concept has the ability to pay big dividends. Do not leave your enquiry too long as even at this price, we are willing to negotiate with the right buyer. The landlord has already been in contact regarding a potential new tenant which will make for an extremely easy transition. What are you waiting for? Bring your dream alive today. Call Khanh now on 0422 125 836 or email khanhvegan@gmail.com to secure this remarkable opportunity.


Giảm giá lớn để bán ngay lập tức! Nhà hàng Kingston tiềm năng lớn. Tóm lược: Nằm ở Kingston nhộn nhịp bao quanh bởi những phát triển mới. Chỉ $45.000 sẽ đảm bảo vị trí tuyệt vời này với một nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Tại sao phải trả số tiền khổng lồ để thiết lập một nhà hàng từ đầu? Chi tiết địa điểm: Đường 54 Giles. Tiềm năng: Tiềm năng to lớn ở một vị trí đáng kinh ngạc Thay đổi trang trí nhỏ để có nhà hàng được trang bị đầy đủ của riêng bạn ở trung tâm của Kingston. Tất cả các công việc đã được thực hiện. Giấc mơ của bạn là gì? Lý do bán: Những trường hợp không may đã ngăn cản chủ sở hữu dành thời gian cần thiết để thúc đẩy kinh doanh và tập trung vào gia đình là một ưu tiên cao. Điều này cung cấp cho bạn cơ hội hoàn hảo để chọn một món hời ở đúng vị trí. Về kinh doanh: Một cơ hội cực kỳ độc đáo và đáng chú ý để tham gia vào khu vực Kingston đang phát triển nhanh chóng với giá rẻ. Chỉ 45.000 đô la sẽ đảm bảo nhà bếp được trang bị đầy đủ này với hợp đồng thuê dài để phù hợp. Kích thước nhà hàng là khoảng. 180m2 với thêm 2 chỗ đậu xe. Tại sao phải trả hàng trăm ngàn để phù hợp với một nhà hàng mới khi bạn có thể chọn một địa điểm đáng kinh ngạc với một phần nhỏ của giá? Địa điểm trong kinh doanh và vị trí này là lý tưởng để bắt đầu liên doanh của bạn. Nằm trên phố Giles cực kỳ sầm uất ở Kingston, bất kỳ khái niệm hay nào cũng có khả năng trả cổ tức lớn. Đừng để yêu cầu của bạn quá lâu vì ngay cả ở mức giá này, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với người mua phù hợp. Chủ nhà đã liên lạc với một người thuê nhà tiềm năng mới, điều này sẽ giúp cho việc chuyển đổi cực kỳ dễ dàng. Bạn còn chờ gì nữa? Mang giấc mơ của bạn sống ngày hôm nay. Gọi cho Khanh ngay bây giờ theo số 0422 125 836 hoặc gửi email đến khanhvegan@gmail để đảm bảo cơ hội đáng chú ý này.


大量降價立即銷售!潛力巨大的金士頓餐廳。摘要: 於繁華的金斯頓(Kingston, 周圍環繞著新發展。僅需45,000美元,便可以使用一個設備齊全的廚房來確保這個絕佳的位置。為什麼要花巨資從頭開始開設餐廳?

位置詳情吉爾斯街54號 潛在 在一個令人難以置信的位置巨大的潛力。 更換次要化妝品,以在金斯敦(Kingston)中心擁有自己的設備齊全的餐廳。所有工作都已經完成。你的夢想是什麼? 出售原因 不幸的情況阻止了所有者花費時間開展業務而專注於家庭是當務之急。這為您提供了在正確位置提貨的絕佳機會。

關於業務 以便宜的價格進入快速發展的金斯頓地區的絕佳機會。僅$ 45,000就能確保這套設備齊全的廚房長租約。餐廳的大小約為。 180平米,另加2個停車場。當您只需花很少的錢就能買到一個令人難以置信的地點時,為什麼要花數十萬美元來裝修一家新餐廳呢?一噴油漆,它將業務完全轉變為您的夢想。位置很重要,這個位置非常適合您創業。位於金斯敦(Kingston)極為繁忙的吉爾斯街(Giles Street) 上,任何好的構想都可以帶來 豐厚的回報。請勿以太短的時間提出您的詢問,即使是在這個價格下,我們也願意與合適的買家進行談判。房東已經就潛在的新租戶進行了聯繫,這將使過渡非常容易 你在等什麼?今天實現您的夢想。立即致電Khanh,電話:0422 125 836或發送電子郵件至khanhvegan@gmail.com,以確保獲得這一難得的機會。

Cafe Business for Sale

$70,000 Tuggeranong ACT

One of the best cafes in Tuggeranong ACT is up for sale 

Established over 25 years, (original owner) with strong clientele and an excellent reputation. Operating 5 days per week Monday to Friday. 7.30am to 4.30pm. Seating 60 inside 100 outside . Situated in a major shopping centre... Next to Aldi Supermarket. Surrounded and above by government offices. Over 2,500 residential apartments have just been completed within 500 meters of the café. Turnover  is well over 580k p.a

Rent is approx 10% of turnover. This cafe has still huge potential by extending operating hours to evenings and weekends to take full advantage of weekend shoppers and new residents of the just completed appartmentsThe own. er has been there for a very long time (25years) and doesn’t need to work anymore and wants to retire...hence the very low price and a bargain at just $70,000 Please call/ text 0411 182 277 (English)


Một trong những quán cà phê tốt nhất ở Tuggeranong ACT đang được rao bán. Thành lập hơn 25 năm (chủ sở hữu ban đầu) với khách hàng mạnh mẽ và danh tiếng tuyệt vời. Hoạt động 5 ngày mỗi tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu 7h30 sáng đến 4h30 chiều. Chỗ ngồi 60 bên trong 100 bên ngoài. Nằm trong một trung tâm mua sắm lớn .... Bên cạnh siêu thị Aldi. Được bao quanh và ở trên bởi các văn phòng chính phủ. Hơn 2.500 căn hộ dân cư vừa được hoàn thành trong vòng 500 mét của quán cà phê. Doanh thu cũng trên 580k p.a. Giá thuê xấp xỉ 10% doanh thu. Quán cà phê này vẫn có tiềm năng rất lớn bằng cách kéo dài thời gian h ạt động đến buổi tối và cuối tuần để tận dụng tối đa người mua sắm cuối tuần và cư dân mới của các bộ phận vừa hoàn thành. Chủ sở hữu đã ở đó trong một thời gian rất dài (25 năm) và không cần phải làm việc nữa và muốn nghỉ hưu ... do đó mức giá rất thấp và một món hời chỉ $70.000 la Gọi / Nhắn tin 0411 182 277 *Tiếng Anh


(原始所有者)具有強大的客戶群和良好的聲譽 週一至週五每週運營5天上午7.30至下午4.30座位60內100外面坐落在大型購物中心內。阿爾迪超市旁邊 被政府機關包圍及以上距咖啡廳500米以內的2500多個住宅公寓剛剛完工年營業額超過58萬租金約為營業額的10% 咖啡館通過將營業時間 延至晚上和周末,以充分利用周末購物者和剛剛完工的公寓的新居民的潛力,仍然具有巨大的潛力店主在那裡住了很長時間(25年),不再需要工作,他想退休...因此,很低的價格和低廉的價格(僅需$ 70,000)0411 182 277 *English

URGENT SALE!!

Asian Fusion Restaurant & Take Away For Sale

$45,000 negotiable - Varsity Lakes QLD

URGENT SALE!!

Asian Fusion Restaurant & Take Away For Sale

$45,000 negotiable - Varsity Lakes QLD

Good position, located in the heart of the CBD of Varsity Lakes opposite Subway, we serve lunch and dinner 5 days a week and dinner on Sunday¿s. The restaurant is Surrounded by various businesses, Law firms and call centres. The prestigious Bond University is also located only 3 minutes from the restaurant as is the vibrant local community which surrounds the Varsity Lakes CBD area. Our clientele is a mixture of business people, students and locals. The reason for this sale is regrettable but I am relocating due to an opportunity which I can¿t refuse but would be happy to provide someone else this lucrative business to own!

If interested and want to know more (numbers, lenght of lease,photos etc) pls contact me via email at fastfuriousmr2@gmail.com, DM me or use Messenger (Chris Mock)..... or mobile phone 0417 608 992 thank you!

ขายด่วน !! ร้านอาหารเอเชียฟิวชั่นไม่ว่าง / นำไปขายที่ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของ Varsity Lakes ตรงข้าม Subway เราให้บริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น 5 วันต่อสัปดาห์และอาหารเย็นในวันอาทิตย์ ร้านอาหารรายล้อมไปด้วยธุรกิจ บริษัท กฎหมายและศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยบอนด์อันทรงเกียรติตั้งอยู่ห่างจากร้านอาหารเพียง 3 นาทีเช่นเดียวกับชุมชนท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวาซึ่งล้อมรอบย่านธุรกิจ Varsity Lakes ลูกค้าของเราเป็นส่วนผสมของนักธุรกิจนักเรียนและคนในท้องถิ่น เหตุผลสำหรับการขายนี้เป็นเรื่องน่าเศร้า แต่ฉันกำลังจะย้ายเนื่องจากโอกาสที่ฉันไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่จะเป็น ยินดีที่จะให้คนอื่นธุรกิจนี้ร่ำรวยเป็นเจ้าของ! หากสนใจและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม Chris Mock 0417 608 992 or email: fastfuriousmr2 @ gmail.com (English speaking)

緊急出售! 繁忙的亞洲融合餐廳/外賣店位於地鐵對面的Varsity Lakes中央商業區中心,我們每週5天提供午餐和晚餐,週日提供晚餐。 該餐廳周圍遍布各種企業,律師事務所和呼叫中心。 著名的邦德大學距離餐廳也只有3分鐘路程,而充滿活力的當地社區也環繞著Varsity Lakes CBD地區。 我們的客戶是商人,學生和當地人的混合物。 此次出售的原因令人遺憾,但由於機會我無法拒絕,但我將搬遷至

很高興為他人提供這項有利可圖的業務!

如果有興趣並想了解更多(數量,租賃期限,照片等),請通過電子郵件與我聯繫,郵箱為fastfuriousmr2 @ gmail.com,DM me或使用Messenger(Chris Mock).....或手機(0417608992)謝謝 您!(English)

Prego Pasta Bar - For Sale

$250,000 Negotiable - Kingston Foreshore ACT

Business For Sale - Prego Pasta Bar Restaurant on the Kingston Foreshore ACT. - Location, Location, Location - very busy restaurant at Kingston Foreshore (Canberra’s Darling Harbour). - Only true Pasta Bar in Canberra offering over 100 combinations of pasta dishes, plus entrees, mains and desserts as well as exclusive and paired Italian wines. - Customers drawn from: - Over 1,100 nearby apartments (walking distance – see - https://homesales.com.au/location/kingston-act/) - The wider Canberra District - Local, interstate and overseas tourists visiting Canberra’s “Darling Harbour” - Takeaway and Deliveroo trade - Excellent 4.5 Star ratings on Google, Facebook, Instagram, TripAdviser etc - Turnover $25k per week, plus Deliveroo trade - Only Restaurant on the foreshore facing Lake Burley Griffin (Eastern Basin). - Food and Liquor licensed for 220 people (111 inside, 109 outside) with full bar, - 4 beer lines, 2 x coke post mix dispensers. - Originally over $800k of fit out and furnishings installed. All recently modernised, serviced and customised to suit the menu (everything included). - Extensive bi-folding doors and windows allowing for full alfresco dining. - Large covered outdoor alfresco area that can be easily enclosed. - Currently trading only limited hours due to personal circumstances - with opportunity to significantly increase trading hours and revenue. - Next to the two busiest and best restaurants on the foreshore (La Rustica and Morks). - Comprehensive marketing plan and customer loyalty program prepared for implementation. - Very long and attractive lease terms: - 11.5 year lease with extension options at August 2019, 2024, 2027-2030 . - Competitive rental rate with market rent reviews. - No makegood obligations. - Landlord’s outgoings capped for full term of the lease. - Only selling due to unexpected personal circumstances requiring the sale. - Part sale (%) might be considered in the right circumstances. Contact Steve on 0490 067 540 for further information.


Nhà hàng Prego Pasta Bar trên Kingston Foreshore ACT. - Địa điểm, tuyệt vời - tại Kingston Foreshore (Cảng Canberra Darling). - Chỉ có nhà hàng Pasta Bar thực sự ở Canberra cung cấp hơn 100 kết hợp các món mì ống, cộng với các món khai vị, món chính và món tráng miệng cũng như rượu vang Ý độc quyền và được ghép nối. - Khách hàng luôn đông từ: - Hơn 1.100 căn hộ gần đó ( https://homesales.com.au/location/kingston-act/) -  cùng Khách du lịch địa phương, liên bang và nước ngoài đến thăm Cảng Darling của Canberra Thương mại - Giao dịch Takeaway và Deliveryoo - Xếp hạng 4,5 sao tuyệt vời trên Google, Facebook, Instagram, HSBC, v.v. - Thực phẩm và rượu được cấp phép cho 220 người (111 bên trong, 109 bên ngoài) với đầy đủ quầy bar, - 4 dòng bia, 2 x máy pha chế than cốc. - Ban đầu có hơn 800 nghìn đô la phù hợp và lắp đặt đồ đạc. Tất cả gần đây được hiện đại hóa, phục vụ và tùy chỉnh cho phù hợp với menu (bao gồm tất cả mọi thứ). - Cửa ra vào và cửa sổ gấp hai lần cho phép dùng bữa ngoài trời đầy đủ. - Khu vực ngoài trời có mái che lớn có thể dễ dàng đóng kín. - Hiện tại giao dịch chỉ giới hạn giờ do hoàn cảnh cá nhân - có cơ hội tăng đáng kể giờ giao dịch và doanh thu. - Bên cạnh hai nhà hàng bận rộn nhất và tốt nhất trên bờ biển (La Rustica và Mork). - Kế hoạch tiếp thị toàn diện và chương trình khách hàng thân thiết chuẩn bị thực hiện. - Thời hạn thuê rất dài và hấp dẫn: - Cho thuê 11,5 năm với các tùy chọn gia hạn vào tháng 8 năm 2019, 2024, 2027-2030. - Giá cho thuê cạnh tranh với đánh giá thuê thị trường. - Không có nghĩa vụ làm đẹp. - Chủ nhà vượt trội về giới hạn cho thuê trong thời hạn thuê. - Chỉ bán do hoàn cảnh cá nhân bất ngờ yêu cầu bán. - Bán một phần (%) có thể được xem xét trong trường hợp phù hợp. Liên lạc với Steve theo số 0490 067 540 để biết thêm thông tin.


商业销售 - 金斯敦滨海ACT的Prego Pasta Bar餐厅。 - 位置,位置,位置 - 金斯敦海滨(堪培拉达令港)非常繁忙的餐厅。 - 堪培拉唯一真正的意大利面酒吧提供100多种意大利面食,主菜,主菜和甜点以及独家和配对的意大利葡萄酒。 - 客户来自: - 超过1,100个附近的公寓(步行距离 - 见 -  https://homesales.com.au/location/kingston-act/) - 更广泛的堪培拉区 - 本地,州际和海外游客参观堪培拉的“达令港” “ -  Takeaway和Deliveroo交易 - 谷歌,Facebook,Instagram,TripAdviser等的4.5星级评级 - 每周营业额25,000美元,加上Deliveroo交易 - 仅面向Lake Burley Griffin(东部盆地)的海滨餐厅。 - 食品和酒许可220人(111内,109外)与全酒吧, -  4啤酒线,2 x焦炭后混合分配器。 - 最初安装了超过80万美元的装修和家具。所有最近都经过现代化,服务和定制,以适应菜单(包括一切)。 - 宽敞的双折叠门窗,可进行全面的户外用餐。 - 大型有盖室外露天区域,可轻松封闭。 - 由于个人情况,目前仅限时交易 - 有机会大幅增加交易时间和收入。 - 毗邻海滩上最繁忙,最好吃的两家餐厅(La Rustica和Morks)。 - 为实施准备的综合营销计划和客户忠诚度计划。 - 非常长且有吸引力的租赁条款: -  2019年8月,2024年,2027-2030年的11.5年租约和延期期权。 - 具有市场租金评估的有竞争力的租金 - 没有良好的义务。 - 房东的支出限额为租期的全部期限。- 仅因意外的个人情况需要出售而进行销售。 - 在适当的情况下可能会考虑部分销售(%)。有关详细信息,请致电0490 067 540联系Steve。

Restaurant For Sale

Negotiate – Canberra ACT

An asian cuisine restaurant located on the Foreshore in Kingston. The lakeside view, one of the best in Canberra, and the nearby residential areas provide a great opportunity for the restaurant to grow and flourish. The established customer base provides the restaurant with a strong and positive reputation within the community. The potential for business growth is exceptional and any improvement can be done with minimal effort. The nearby areas and suburbs are also a great target for food delivery service with some existing customer base already. The restaurant also comes with the liquor license allowing the place to be hybridise from restaurant to restaurant/bar. The restaurant size is approx. ~90sqm with additional 2 car park spaces. Please call / text Vicki 0401 310 519 (English)


Nhà hàng châu Á nằm trên Foreshore ở Kingston bên bờ hồ, một trong những nơi tốt nhất ở Canberra và các khu dân cư lân cận. Tạo cơ hội tuyệt vời để nhà hàng phát triển và phát triển nhiều hơn. Các khách hàng quen và nền tảng của nhà hàng được thành lập bởi một danh tiếng mạnh mẽ và tích cực trong cộng đồng. Tiềm năng tăng trưởng kinh doanh thật đặc biệt và bất kỳ cải tiến nào cũng có thể được thực hiện với nỗ lực tối thiểu. Các khu vực lân cận và vùng ngoại ô cũng là một mục tiêu tuyệt vời cho dịch vụ giao đồ ăn đến nơi với một số cơ sở khách hàng hiện có. Nhà hàng cũng đi kèm với giấy phép bán rượu tại nhà hàng / quán bar. Kích thước nhà hàng là khoảng 90m2 với thêm 2 chỗ đỗ xe riêng. Vui lòng gọi / nhắn tin Vicki 0401 310 519 (tiếng Anh)


位於金斯敦濱海的亞洲美食餐廳。 湖畔景觀是堪培拉最好的景觀之一,附近的住宅區為餐廳的成長和蓬勃發展提供了絕佳的機會。 成熟的客戶群為社區提供了強大而積極的聲譽。 業務增長的潛力是特殊的,任何改進都可以通過最小的努力來完成。 附近地區和郊區也是食品配送服務的重要目標,已有一些現有的客戶群。 餐廳還附有酒牌,允許餐廳與餐廳/酒吧雜交。 餐廳面積約為。 約90平方米,另有2個停車位。 請致電/發送文件Vicki 0401 310 519(英文)

Coffee shop - rural setting for sale

$80,000 - Gungahlin ACT

This business needs a new owner who is ready to reap the rewards of its trendy atmosphere and coffee craving customer base. Located in a rural setting near the north of Gungahlin in Hall VIllage, this café has a prime location. The business is situated directly across a playground and oval and the best view in town.  The premises leased is 80 square meters but the owner has access to a total of 130 square meters, which includes both indoor and outdoor facilities, providing exceptional value to a buyer. The long-term lease in place is 3 + 5 years and provides stability for a new business owner.  With a fresh fit out and a unique country feel the café is a popular destination for breakfast and lunch. The liquor license includes both indoor and outdoor portions of the café. There is huge potential to expand the range of liquors sold from local wineries in the vicinity. The owner believes this could increase the turnover of the business.  Don’t delay as this one of kind opportunity won’t last long! To express your interest, please call / text Peter : 0409 861 676 and e-mail is peter@aurican.com.au.

Nằm trong khu vực nông thôn gần phía bắc của Gungahlin tại Hall VIllage, vị trí tốt nằm ngay trên công viên sân chơi và cảnh đẹp nhất trong thị trấn. Tòa nhà được cho thuê là 80 + cơi nới thành 130 mét vuông, bao gồm trong nhà và ngoài trời. Hợp đồng thuê dài hạn. Có giấy phép bia trong nhà và ngoài trời . Có tiềm năng rất lớn để mở rộng phạm vi bán các loại rượu từ các farm nho và nhà máy rượu vang địa phương trong vùng. Đừng trì hoãn vì cơ hội tốt đẹp này sẽ không kéo dài! Vui lòng gọi / nhắn tin Peter: 0409 861 676 and e-mail is peter@aurican.com.au.

這項業務需要一個新的業主谁愿意收穫其時尚的氛圍和咖啡渴望的客戶群的回報。這家咖啡廳位於Gareahlin北部靠近VIllage大廳的鄉村,地理位置優越。該業務位於一個操場和橢圓形的正對面,是城裡最好的景觀。租用面積80平方米,業主共計130平方米,業主認為這可能會增加業務的營業額。不要耽擱,因為這種機會不會持久!為了表達您的興趣,請致電/發短信給彼得: 0409 861 676 and e-mail is peter@aurican.com.au.

Cafe Business for Sale

Braddon ACT $$$ Negotiable

Cafe 5 days per week ( Monday to Friday), perfect location. Lonsdale street, Braddon ACT

There is the opportunity for you to run little gem in heart of Braddon. The rent is $760 pw, (10 years, nice landlord), great location, small size suitable for family or partners to run easily. Open 5 days a week, only breakfast and lunch. New owner could consider dinners on weekend as the place full of potentials. We were able to create the unique atmosphere, so we have frequent return customers on daily basis. There are new big buildings under constraction and will be ready soon, so new customers to attract. We are getting busier with new bigger project for winter and we understand that we will not be able to manage two business in the same time. The price is negotiable. Please call / text 0450 693 869 (English)

Kinh doanh 5 ngày mỗi tuần (Thứ Hai Đến Thứ Sáu), vị trí hoàn hảo. Lonsdale Street, Braddon ACT Kinh doanhy ngay khu vực quý hiếm giữa lòng khu Braddon. Giá thuê là $760 pw (hợp đồng 10 năm với chủ tốt), vị trí tuyệt vời, kích thước nhỏ phù hợp cho gia đình hoặc đối tác để làm một cách dễ dàng. Hiện chỉ có ăn sáng và bữa trưa. Chủmới có thể làm thêm bữa ăn tối hoặc cuối tuần đầy tiềm năng. Có khách hàng quay trở lại thường xuyên trên cơ sở hàng ngày. Có tòa nhà lớn mới để thu hút. Xin vui lòng gọi / văn bản 0450 693 869 (Tiếng Anh)

這裡是您在布拉登的心臟運行小寶石的機會。租金為$760 PW(10歲,漂亮的房東),地理位置優越,體積小,適合家庭或合作夥伴能夠輕鬆運行。每週開放5天,只早餐和午餐。新業主可以考慮晚餐週末,我們完全有潛力的地方。我們BLE營造獨特的氛圍,所以我們-頻繁回報客戶每天的基礎。目前正在施工中的新的大型建築,並很快就會準備好,所以新客戶吸引。我們正在為秋冬新款大項目忙,我們明白,我們不會在BLE薩米時間來管理兩個業務。價格面議。詳情請致電/文0450 693 869(英文)

Restaurant Business for Sale
Dickson Canberra ACT $65,000 Negotiable
Dickson Canberra ACT, excellent business opportunity for your new restaurant over 300 sqm internal licenced for 150 internal plus 70 external as new fit out full liquor licence to be transferred selling due to health reasons no reasonable offer refused long lease available please txt me on 0402 922 922

Dickson Canberra ACT,您的新餐廳的超級商業機會超過300平方米內部許可的150內部加70外部作為新的適合完全酒牌許可轉讓銷售由於健康原因沒有合理的報價拒絕長期租賃請txt我在0402 922 922(英文)

Khu Dickson Canberra ACT, cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho một nhà hàng mới đang dành cho bạn. Rộng trên 300 mét vuông . Có giấy phép bán luôn bia rượu cho 150 chỗ ngồi bên trong cộng với 70 bên ngoài. Mới được chuyển giao bán, vì lý do sức khỏe sang bán thương lượng sẽ không từ chối giá hợp lý, hợp đồng thuê dài hạn có sẵn, Xin vui lòng gọi hay nhắn tin qua số 0402 922 922 (tiếng Anh)

Cafe Takeaway Business for Sale 
Kingston Foreshore ACT $ 90,000
Well established for 2.5 years, good cash taking $4000 - $6000  per week business. Long lease 5 x with 7 years left + options renewal, good rent only $2825 per month. Fully paid off equipped including 4 Group Coffee Machines Worth $15,000 + 2 Fridges, Griller, Toaster &  Press Donut Machine. Easy to operate in a confortable of 28 square meter shop, it's only 1 full time position + part time staff 15 hours per week. Due to other commitment, selling price is $90,000. Please call / text: 0426 559 559 for more info (English)

Cafe Takeaway kinh doanh cần Bán

Kingston Foreshore ACT $ 90.000

Đã làm tốt đẹp hơn 1,5 năm, thu tiền mặt thật tốt $ 4000 - $ 6000 / mỗi tuần. họp đồng cho thuê 5X5, 7 năm còn lại + gia hạn hợp đồng, thuê tốt chỉ 2825 $ mỗi tháng. Đầy đủ tiện nghi bao gồm 4 máy cà phê trị giá $ 15,000 + 2 Tủ Lạnh, Griller, Nướng Bánh Mỳ & máy ép bánh Donut . Dễ dàng hoạt động trong một tiện nghi không gian 28 vuông. Chỉ cần một nhân viên toàn thời + 1 partime 15 giờ mỗi tuần. Do bận chuyện khác giá bán là $90.000. Xin vui lòng gọi / văn bản: 0426 559 559 để biết thêm (tiếng Anh)

 咖啡廳外賣業務出售

Kingston Foreshore ACT $ 90,000

成立1.5年,良好的現金每周業務4000美元 - 6000美元。 長租約,7年左右 5 X 5+期權更新,良好的租金只有$ 2825每月。 設備齊全包括4組咖啡機價值$ 15,000 + 2冰箱,烤箱,烤麵包機和新聞甜甜圈機。 易於操作在28平方米的商店舒適,它只有1全職職位+兼職人員每週15小時。 由於其他承諾,售價是$ 90,000。 請致電/ text:0426 559 559了解更多信息(英語)

Popular Takeaway/Cafe for Sale - $169,000 negotiable ACT. 2612
Modern Takeaway/Cafe/Restaurant for Sale in great location. Growth area with new construction and Light Rail to commence very soon.

Thousands of daytime office workers, near hotels and dense residential. Modern fitout with full commercial kitchen and grease trap. Seating available for 70+. Current Takings $11k+/week. High Margin Products. Rent is $1200/week. Long lease available, good terms. Open only 40 hours a week, options to extend. Owners work in business - about 20 hours/week. No franchise fees. Great staff happy to stay on(including managers) Simple processes.

Simple but popular food. Sale includes website, social media (1500+ followers) Motivated seller, too busy with other commitments. Please contact Michael on 0422471408 for inquiries (English).

. Takeaway / Cafe cần Bán - $169,000 thương lượng ACT 2612. Takeaway / Cafe / Nhà hàng hiện đại sang bán. Vị trí tuyệt vời. khu vực tăng trưởng với xây dựng mới và đường sắt nhẹ sẽ hoạt động rất sớm. Hàng ngàn nhân viên văn phòng vào ban ngày, gần khách sạn Trang thiết hiện đại với đầy đủ nhà bếp thương mại và bẫy dầu mỡ. Chỗ ngồi có sẵn cho 70+. Thu nhập hiện tại $ 11k + / tuần. Sản phẩm biên đỘ cao. Giá cho thuê $ 1200 / tuần. Hợp đồng dài hạn có sẵn, điều kiện tốt. Hiện kinh doianh hỉ có 40 giờ một tuần. Tùy khả năng có thể làm thêm nhiều giờ. Chủ sở hữu làm việc trong kinh doanh - khoảng 20 giờ / tuần. Không có lệ phí nhượng quyền thương mại. Nhân viên tuyệt vời. Thực đơn rất phổ biến ai ăn cũng được. Có luôn trang web và phương tiện truyền thông xã hội (hơn 1500 follows). Phải bán nhanh vì bận với các kinh doanh khác.  Xin liên hệ với Michael vào 0422471408 để được giải đáp (tiếng Anh). .

熱門外賣/咖啡店出售 - $169,000元ACT 2612。 現代外賣/咖啡館/餐廳出售在偉大的位置。新的建設和輕軌的增長領域將很快開始。 成千上萬的白天在辦公室工作,附近的酒店和密集的住宅。現代裝備與全面的商業廚房和隔油池。座位可供70+。當前徵用$11K+/週。高毛利產品 租金為$1200 /週 長租約可用的, 良好的條件。打開一個星期只有40個小時,選擇延長。業主在企業工作 - 約20小時/週。 無加盟費 偉大的工作人員高興地留在(包括管理人員)簡單的過程。 簡單而普遍的食物。
銷售包括網站,社交媒體(1500+的追隨者)積極的賣家,忙於其他承諾。請聯繫 Michael 上為 0422 471 408 查詢(英文)。

Restaurant Cafe - $145,000.00 Negotiable

London Circuit, Canberra, ACT, 2601

Newly opened Restaurant in Canberra city on London Circuit. Owners are too busy and committed to running other several businesses. It is currently running as a Vietnamese restaurant and suitable for many other type of food business. It has new fit out, new grease trap and new large rangehood. This business has a lot of potential as it is located opposite 2 large public carparking lots. This area in the city is in period of transformation and see many large scale government projects and private projects under construction such as light rail stations, Eclipse house hotel, High Gate apartments, Casino Resort hotels and other building This will be central in Canberra city.Current rent is approx $1390.00 per week with long lease. It is located near Casino Canberra and opposite proposed $300 million government buildings as information at this link: 

http://mobile.abc.net.au/news/2016-07-29/civic-development-on-existing-legislative-assembly-car-park/7671400 . Capitalize your business, invest where our city grows. Please call / text 0402 373 922

. Nhà hàng Cafe - $145,000.00 Thỏa thuận - London Circuit, Canberra, ACT, 2601.  Mới khai trương nhà hàng tại thành phố Canberra ngay lối vào London Circuit. Chủ quá bận rộn với một số doanh nghiệp khác. Hiện đang là một nhà hàng Việt Nam nhưng rất phù hợp với nhiều loại thực đơn Âu Á khác. Trang thiết bị mới, nhà hàng này có rất nhiều tiềm năng vì nó nằm đối diện với 2 lô parkking công cộng lớn. Khu vực trong thành phố này đang trong giai đoạn chuyển đổi và có nhiều dự án của chính phủ quy mô và các dự án tư nhân được xây dựng như trạm đường sắt nhẹ, Eclipse khách sạn, căn hộ cao cấp Gate, khách sạn Casino Resort và nhiều công trình khác. Đây sẽ là trung tâm trong thành phố Canberra. thuê hiện tại là khoảng $1390,00 mỗi tuần với hợp đồng thuê dài. Nó nằm gần Casino Canberra. Vị trí tốt đối diện ngay tòa nhà chính phủ trị giá 300 triệu như thông tin tại liên kết này: 

http://mobile.abc.net.au/news/2016-07-29/civic-development-on-existing-legislative-assembly-car-park/7671400 . Tận dụng doanh nghiệp của bạn, đầu tư, nơi thành phố của chúng tôi phát triển. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0402 373 922 .

餐廳咖啡廳 - $ 145,000.00元 倫敦電路,堪培拉,ACT,2601 -  在堪培拉城市倫敦線路新開的餐廳。業主太忙,致力於運行其他幾家企業。這是目前正在作為一個越南餐廳,適合於許多其他類型的食品企業。它擁有新飛度出來,新的隔油池和新的大型抽油煙機。該業務具有很大的潛力,因為它的對面有2個大型公共停車位總數手。這個區域在城市是處於轉型期,看到許多大型政府項目和在建私人項目如輕軌站,Eclipse的別墅酒店,高門公寓,賭場度假村賓館等建設這將是堪培拉城市中心。目前的租金是每​​星期約1390.00 $長租約。它位於靠近堪培拉賭場對面提出3億$的政府大樓於本鏈接信息:

http://mobile.abc.net.au/news/2016-07-29/civic-development-on-existing-legislative-assembly-car-park/7671400 。利用你的企業,在這裡投資我們的城市增長。詳情請致電/文0402 373 922