-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RESTAURANT- TAKEAWAY & FOOD STALL -  NSW

South American Takeaway

$146000 Negotiable

Stockland Shopping Centre

Merrylands NSW 2160

Retail food shop in a busy shopping center within the main food court. Well established for  for the last 7 years. Great position and excellent exposure within the food court. Owner wants retire and other family commitment wants to sell the business. Very reasonable price is asked. Please contact Syeed 0432 083 317 (English) for further enquiries. 


Quán Takeaway phong cách Nam Mỹ

$146000 Đàm phán

Trung tâm mua sắm Stockland

Merrylands NSW 2160

Cửa hàng thực phẩm bán lẻ trong một trung tâm mua sắm bận rộn trong khu ẩm thực chính. Được thành lập trong 7 năm qua. Vị trí tuyệt vời và tiếp xúc tuyệt vời trong khu ẩm thực. Chủ sở hữu muốn nghỉ hưu và cam kết gia đình khác muốn bán doanh nghiệp. Giá cả rất hợp lý được hỏi. Vui lòng liên hệ Syeed 0432 083 317 (tiếng Anh) để được giải đáp thêm.


零售食品店位於主要美食廣場內一個繁忙的購物中心。 在過去的7年裡建立了良好的基礎。 美食廣場的優越地位和良好的曝光率。 業主希望退休,其他家庭承諾想要出售業務。 要求非常合理的價格。 如有任何疑問,請聯繫Syeed 0432 083 317(英文)

Japanese Restaurant Business for Sale

$50,000 Surry Hills NSW 

Great opportunity in Sury Hills to open a Japanese Sushi Bar.

Everything you need is already in the shop. 1 x 3 door stand freezer 3 x food storage fridge

Bench top , shelves, Grease Trap, huge outdoor area. Busy in Lunch time. Share outdoor table with cafe next door until 4pm , you can ues all out door table after 4pm.  Don't need to pay outdoor gas heater and electricity bills. 5x5 contract , it's been only 1 years. ( location - shop 4, 517 elizabeth street, nsw, 2010) Rent $1850/ week (including outgoings and GST). Inside 12 seats, outside 50 seats. For more info and inspection please contact. Hos 0401 918 234   It's great opportunity for saving money to open new restaurant


Cơ hội tuyệt vời ở Surry Hills để mở một quán Sushi Nhật Bản. Tất cả mọi thứ bạn cần đã có trong cửa hàng. Tủ đông đứng 1 x 3 cửa, 3 x tủ lạnh thực phẩm. Ghế băng, kệ, bẫy mỡ, khu vực ngoài trời rộng lớn. Bận rộn trong giờ ăn trưa. Chia sẻ bàn ngoài trời với quán cà phê bên cạnh cho đến 4 giờ chiều, bạn có thể ra tất cả các bàn ngoài cửa sau 4 giờ chiều. Không cần phải trả tiền gas ngoài trời và hóa đơn tiền điện. Hợp đồng 5x5, chỉ được 1 năm. (địa điểm - cửa hàng 4, 517 đường Elizabeth, Surry Hills NSW 2010). Thuê $ 1850 / tuần (bao gồm cả chi phí và GST). Bên trong 12 chỗ, ngoài 50 chỗ - Để biết thêm thông tin và kiểm tra xin vui lòng liên hệ

0401 918 234 (tiếng Anh). Đó là cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm tiền để mở nhà hàng mới


在山里的日本餐廳

 Surry Hills有機會開設日式壽司吧。您需要的一切都已經在商店裡。1 x 3門支架冷凍櫃3 x食物儲藏冰箱檯面,架子,油脂陷阱,巨大的戶外區域。在午餐時間忙與隔壁的咖啡館分享戶外桌子直到下午4點,你可以在下午4點之後全部出門。不需要支付室外燃氣加熱器和電費。

 5x5合約,只有1年。

(地點- 商店4,517伊麗莎白街,NSW, 2010)租金$ 1850 /週(包括支出和商品及服務稅)

12個座位內,50個座位- 有關更多信息和檢查,請聯繫

0401 918 234 這是省錢開新餐廳的好機會

Cafe & Takeaway Business for Sale
$220,000 Neg Castle Hill NSW

Well established Cafe/Takeaway business based in Castle Hill for over the last 10 years. Currently open 5 days, Monday to Friday for breakfast and lunch. Opportunity to open Saturday if you like. Established regular walk in customers and catering for breakfast, morning, afternoon tea and lunch for a number of businesses around the area.

Potential for further growth. 

Fully equipped with complete fit-out of storage, alarm, security cameras, cool-room, fridges, freezers, cake fridge, hot bar and cold salad bar.

Table sitting of 44 and outdoor sitting available as well.

Currently renting kitchen out in the evening for an Uber Eats delivery only service which brings in additional revenue.

Comes complete with own Website, Facebook and Instagram pages.Please call / text 0413 382 651 (English) 


Bán doanh nghiệp Takeaway $ 220.000 Neg Castle Hill NSW

 Doanh nghiệp Cafe / Takeaway được thành lập có trụ sở tại Castle Hill trong hơn 10 năm qua.  Hiện tại mở cửa 5 ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu để ăn sáng và ăn trưa.  Cơ hội mở thứ bảy nếu bạn thích.  Thiết lập đi bộ thường xuyên trong khách hàng và phục vụ cho bữa sáng, buổi sáng, trà chiều và bữa trưa cho một số doanh nghiệp xung quanh khu vực.

 Tiềm năng phát triển hơn nữa.

 Được trang bị đầy đủ với đầy đủ các thiết bị lưu trữ, báo thức, camera an ninh, phòng mát, tủ lạnh, tủ đông, tủ lạnh bánh, quầy bar nóng và quầy salad lạnh.

 Bàn ngồi 44 và ngồi ngoài trời cũng có sẵn.

 Hiện đang thuê bếp vào buổi tối cho dịch vụ chỉ giao hàng Uber Eats mang lại thêm doanh thu.

 Hoàn thành với các trang web, Facebook và Instagram riêng.  Vui lòng gọi / nhắn tin 0413 382 651 (tiếng Anh)


外賣業務出售$ 220,000 Neg Castle Hill NSW

在過去的10年裡,位於城堡山的咖啡館/外賣店業務非常成熟。目前開放5天,週一至週五供應早餐和午餐。如果你願意,有機會在星期六開放。為客戶提供定期步行服務,並為該地區的許多企業提供早餐,早餐,下午茶和午餐。

進一步增長的潛力。

設備齊全,配有完整的存儲,報警,安全攝像頭,冷藏室,冰箱,冰櫃,蛋糕冰箱,熱吧和冷烤沙拉。

桌子坐44和室外坐也可用。

目前在晚上租用廚房為Uber Eats提供服務,帶來額外的收入。

配有自己的網站,Facebook和Instagram頁面。請致電/文字0413 382 651(英文)


Live life on your own terms with an already established business 

$185,000 Sydney NSW

Great opportunity to become your own boss with this successful and established market/festival/catering business. Maybe you have just arrived and are looking to get yourself set up, or maybe you are ready to leave your job and be your own boss.


You can get your money back by December 2019. Unique opportunity!!


The business has been operating for over 6 years and has two healthy revenue streams: a stable roster of 30+ markets/festivals per month as well as steady private catering jobs, all in and around the Sydney area. Owner is relocating overseas. Fixed markets are as follows:


-Foragers in Bulli (Sunday monthly)


-Eat Street Market in Wollongong (Thursday weekly)


-Paddington Market (Saturday weekly)


Pizza restaurant (Goldmine)

$118,000 - Northern Beaches NSW

Hello I'm selling my pizzeria in the Northern Beaches. It’s an easy to run, full financial  support + ndocuments provided. Full training and full trial guaranteed for serious buyers. Short hours, only running 6 nights a week from 5pm until 9.00pm. It's a one off opportunity in a lifetime to buy a truly large profitable business and lifestyle in the heart of a wealthy suburb in a busy street . It is also opposite 2 schools, a shopping center and a big Woolworths and Aldi's, etc. It also has parking at the door of the business of 150 car spots plus. The rent is a steal at only $1,000 a week with no outgoings what so ever everything else is Free yes FREE from water to rubbish removal and grease trap and seating area of a 120 people plus and lighting are free and air conditioning plus 2 large store rooms including. We have a liquor licence and bar . We also have a database of 7500 customers. The turnover is incredible very large amount. With huge profits definetley a Goldmine and Lifestyle Opportunity. Selling as other important changes in life. Regretful sale ever.

This is priced to sell !!! Also has a great fitout, no money to spend what so ever. This business has a 12 year's lease . It definatley ticks all the boxes. location location, great lease, huge profits, parking, 6 short nights, free outgoings. If you're genuine and have the money ready .Call me on my mobile phone to discuss and veiw with a guarantee of a high turnover and profits. On 0401414655 northern beaches. Please note it has staff also trained, and training provided, for the new owners with management. 100%genuine huge profits, goldmine opportunity for sale in the best area. Loyalty customers great for an investment. $$4700 plus profits. Weekly guarantee. This shop will sell!!! don't miss out on a truly great opportunity. Opportunity to open for breakfast and lunch which could potentially increase into( $$10,000k) double profits in no time.( So much more room to expand this booming easy run pizza cafe.) Ideals for cooks and investment partnership. Please note training will be provided.  Call / text: 0401 414 655 (English)


Kinh doanh (6 đêm từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối). Đó là một cơ hội một lần trong đời để mua một doanh nghiệp và lối sống có lợi nhuận thực sự lớn ở trung tâm của một vùng ngoại ô giàu có trên một con phố đông đúc. Nó cũng là đối diện với 2 trường học, một trung tâm mua sắm và một Woolworths lớn và Aldi's, vv Nó cũng có chỗ đậu xe tại cửa kinh doanh của 150 điểm xe cộng với. Giá thuê chỉ là $ 1,000 một tuần mà không có chi phí nào, miễn phí từ nước để dọn rác và bẫy mỡ và khu vực chỗ ngồi của 120 người cộng với ánh sáng miễn phí và máy lạnh cộng với 2 phòng cửa hàng lớn kể cả. Chúng tôi có giấy phép rượu và quầy bar. Chúng tôi cũng có 7500 khách hàng. Doanh thu là số tiền rất lớn. Với lợi nhuận khổng lồ một Goldmine và Lifestyle Opportunity. Doanh nghiệp này có hợp đồng thuê 12 năm. Vị trí địa điểm, cho thuê tuyệt vời, lợi nhuận khổng lồ, bãi đậu xe, 6 đêm ngắn, miễn phí outgoings.  Hãy gọi cho tôi trên điện thoại di động của tôi để thảo luận vàn tham khảo với một đảm bảo về doanh thu và lợi nhuận cao. Khách hàng trung thành tuyệt vời cho một khoản đầu tư. Hiện thu hơn $4700 cộng với lợi nhuận. Đảm bảo hàng tuần. Cơ hội mở cửa cho bữa sáng và bữa trưa có khả năng tăng gấp đôi ($10,000) lợi nhuận gấp đôi trong thời gian ngắn. (có nhiều chỗ rộng hơn để mở rộng quán cà phê Pizza dễ chạy bùng nổ này.) Gọi / nhắn tin: 0401 414 655 (tiếng Anh)


你好我在北部海灘賣我的比薩餅它只交易(6晚從下午5點到晚上9點)。在繁忙的街道上,在富裕的郊區中心購買真正的大型盈利商業和生活方式,這是一生中一次性的機會。它也對面是2所學校,一個購物中心和一個大型的Woolworths和Aldi's等。它還有150個車位加上商業門口的停車場。租金是每週僅1000美元的偷竊,沒有任何支出,所以其他任何東西都是免費是免費從水到垃圾清除和隔油池和120人的座位區域和照明免費和空調加上2個大儲藏室包含。我們有酒牌和酒吧。我們還擁有7500個客戶的數據庫。營業額非常大,令人難以置信。憑藉巨額利潤,定義了金礦和生活方式的機會。作為生活中的其他重要變化而出售。遺憾的銷售

這個價格賣!!!還有一個很好的裝修,沒有錢花這麼多。這項業務有12年的租約。它勾選所有方框。位置位置,良好的租約,豐厚的利潤,停車場,6晚短途,免費支出。如果你是真的並準備好了錢。請用我的手機打電話與我討論並保證高營業額和利潤。在0401414655北部海灘。請注意,工作人員也接受過培訓,並為管理的新業主提供培訓。100%真正的巨額利潤,金礦機會在最佳區域銷售。忠誠度客戶非常適合投資。 700美元加利潤。每周保證。 這個商店會賣!!!不要錯過一個真正偉大的機會。有機會在早餐和午餐時間開放,這可能會立即增加($ 10,000k)雙倍的利潤。(這個蓬勃發展的便捷披薩咖啡館有更大的空間。)理想的廚師和投資合作夥伴關係。請注意將提供培訓。呼叫/文字:0401 414 655 (英語)

3 Thai Restaurant for Sale

$$$ negotiable Shellhabour NSW
Woden ACT, Kotara NSW

Busy 3 Thai Restaurant for Sale (1) located in Westfield  Woden ACT. (2) in Shellhabour City Center NSW (3) in Westfield Kotara NSW. All three restaurants is the opportunity exists to purchase a restaurant fit out. Fully equipped commercial specious kitchen including cool room and freezer room. Fully license. Toilet seperate men and woman also disabled. This is a fantastic opportunity for new owner's everything has been provided, all equipment's in good conditions, walk in and walk out. If you are interested in owning this restaurant or would like more information regarding this sale. Pls call on 0410 645 574

Bán 3 nhà hang Thái đang kinh doanh bận rộn (1) ở Westfield Woden ACT . (2) Trung tâm thành phố Shellhabour NSW (3) ở Westfield Kotara NSW. Đây là cơ hội mua một nhà hàng vừa vặn trong các trung tâm mua sắm sầm uất. Tất cả 3 đều là có nhà bếp đặc biệt thương mại được trang bị đầy đủ bao gồm phòng mát và phòng cấp đông. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho chủ sở hữu mới, mọi thứ đã được cung cấp, tất cả các thiết bị đều trong tình trạng tốt, WIWO. Nếu bạn quan tâm đến việc sở hữu nhà hàng này hoặc muốn biết thêm thông tin về việc bán hàng này. Xin vui lòng gọi đến số 0410 645 574


Busy 3泰國餐廳(1)位於Westfield Woden ACT。 (2)位於Westfield Kotara NSW 的Shellhabour NSW 市中心(3)。 所有三家餐廳都有機會購買適合的餐廳。 設備齊全的商業似是而非的廚房,包括涼爽的房間和冷凍室。 完全許可。 廁所分開男女也禁用。 對於新主人來說,這是一個絕佳的機會,所有設備都處於良好狀態,步入式和走出去。 如果您有興趣擁有這家餐廳或想了解更多有關此次促銷的信息。 請致電0410 645 574

Restaurant - Business For Sale

$115,000 Negotiable – The Entrance NSW

Well establishe for long time Thai restaurant situated in a prime corner location on the Main Street of well know tourist city, The Entrance NSW. Currently trading 6 days a week for lunch and dinner, a new owner could also open for cafe style breakfast given the great location. Contact Paul 0448 149 273 (English).


Nằm ở một vị trí góc chính trên Main Street ngay lối vào . Hiện đang kinh doanh 6 ngày một tuần cho bữa trưa và bữa tối, một chủ mới cũng có thể mở bữa sáng theo phong cách cafe với vị trí tuyệt vời. Liên lạc với Paul 0448 149 273 (tiếng Anh)


長期建立的泰國餐廳出售,位於入口主要街道的主要角落位置。

目前每週6天的午餐和晚餐交易,由於地理位置優越,新主人還可以享用咖啡館風格的早餐。聯繫Paul 0448 149 273(英文)

Thai Takeaway Restaurant

$32,000 Neg -  Rushcutters Bay (Kings Cross) NSW

Operating under same management for 5 years. Open 7 nights with plenty of potential to do Lunch hours. New Lease on offer. Expected Price: $ 32,000 ( negotiable for interested parties) . New Equipments fitted. For Quick Sale. Previously run as Vietnamese too. Can be converted to any cuisine. Great location with lots of residential, commercial and motels in the area. Loyal clientele, easy to run, well established. Currently uses all major delivery order services. Contact: Boyd: 0425 302 165 or Aor: 0425 442 528 (English / Thai)


Hoạt động 5 năm qua chỉ một chủ, một cách điều hành. Mở 7 đêm, với nhiều tiềm năng để làm them giờ ăn trưa. Cho thuê mới theo đề nghị. Giá dự kiến: $ 32.000 (có thể thương lượng cho các bên quan tâm). Thiết bị vừa mới được trang bị. Cần bán nhanh. Trước đây đã từng là nhà hang Việt. Bếp tiện nghi thích hợp chuyển đổi sang bất kỳ thực đơn nào. Vị trí tuyệt vời với rất nhiều khu dân cư, thương mại và nhà nghỉ trong khu vực. Khách hàng trung thành, dễ điều hành, được thiết lập tốt. Hiện đang sử dụng tất cả các dịch vụ đặt thức ăn, giao tận nhà trực tuyến với các hang chính. Liên hệ: Boyd: 0425 302 165 hoặc Aor: 0425 442 528 (Tiếng Anh / Tiếng Thái)


在同一管理下運營5年。 開放7晚,有充足的潛力做午餐時間。 提供新租約。 預期價格:32,000美元(可轉讓利益相關方)。 新設備適合。 快速銷售。 以前也是越南人。 可以轉換成任何美食。 優越的地理位置, 該地區有許多住宅,商業和汽車旅館。 忠誠的客戶,易於運行,完善。 目前使用所有主要的交貨訂單服務。 聯繫人:Boyd:0425 302 165或Aor:0425 442 528 (英文/泰文)

Mac Fields Fish & Chips

$63,000 Negotiable - Macquarie Fields NSW

Fish and chips shop for sale. Fully equipped / 3 deep fryer 3 plate grill. Steak griller

4 freezers, 2 freeze, 5 storage warmer, Big storage area, 2 toilets. Ground floor 2 bedroom flat upstairs. Security alarm. Air conditioner. Fully monitored 7 camera system

1 coolroom 2.7meter×2 meter. 2 kebab machine with 2 shredders. Newly renovated and very clean. Huge potential. Schools and swimming pool nearby. Parking at the back. Lots of customer parking. We are on Uber Eats ! Ordermate! Also on MenuLog !If interested, feel free for any enquiries by call |/text 0404 065 909 (English)


Cửa hàng bán cá và khoai tây chiên. Đầy đủ tiện nghi / 3 nồi chiên sâu 3 tấm nướng. Lò nướng bít tết. 4 tủ đông, 2 cấp đông, 5 ngăn giữ ấm, Khu vực chứa đồ lớn, 2 toilets. Tầng trệt. Có 2 phòng ngủ trên lầu. Hệ thống Báo động an ninh. Điều hòa. Giám sát đầy đủ 7 hệ thống camera. 1 phòng lạnh 2,7 mét × 2 mét. 2 máy kebab với 2 máy hủy. Mới cải tạo và rất sạch sẽ. Tiềm năng to lớn. Trường học và hồ bơi gần đó. Đỗ xe ở phía sau. Rất nhiều bãi đậu xe của khách hàng. Chúng tôi đang có trên mạng với trên Uber Eats! Ordermate! và MenuLog! Nếu quan tâm, vui lòng gửi mọi thắc mắc bằng cách gọi | / text 0404 065 909 (tiếng Anh)


炸魚加薯片店待售。 設備齊全/ 3深油炸鍋3板燒烤。 牛排燒烤

4個冰櫃,2個冷凍,5個儲藏室,大儲物區,2個衛生間。 一樓2臥室公寓樓上。 安全警報。 冷氣機。 完全監控7相機系統 1個涼亭2.7米×2米。 台烤肉機配2台碎紙機。 新裝修,非常乾淨。 巨大的潛力。 近有學校和游泳池。 在後面停車。 很多客戶停車。 我們在優步吃!Ordermate! 樣在MenuLog!如果有興趣,請隨時致電查詢| / text 0404 065 909(英語)

North West Sydney Restaurant Brand New Premises 

$200,000 North West NSW

Brand new Restaurant business for sale in Sydney's North West. The space is located in a brand new suburban shops and has very little competition. The surrounding area is seeing a building boom with hundreds of new houses and apartments coming online. The fitout and all equipment is top of the line and boasts a large walk in cool room, walk in freezer, ventilation, grease trap, under bench refrigeration and the space has been perfectly designed to cater for a large volume turnover - Where is an outdoor terrace area which is part of the leased premise and allows for outdoor dining/seating. The business has been trading for less than 6 months and has seen a steep growth in trade over that time. Every week the turnover grows and the restaurant becomes busier.Don't miss your opportunity to secure this premier position in order to realize your goals

* Great lease term and rent for the space and area. * No further costs. All necessary equipment brand new and in place. * Excellent location with loads of traffic. * Suits any type of cuisine and restaurant is doing very well. * Priced to Sell - Be quick this opportunity wont last long. Please call / text 0402 875 944 (English)


全新的餐廳業務在悉尼西北部出售。該空間位於一個全新的郊區商店,競爭非常激烈。周邊地區正在建設熱潮,數百間新房和公寓即將上線。裝修和所有設備都是頂級生產線,擁有大型步入式冷藏室,步入式冷凍室,通風,隔油池,台式冷藏,空間設計完美,可滿足大量營業額的需求 - 戶外用品露台區是租賃場所的一部分,允許戶外用餐/就座。該業務的交易時間不到6個月,並且在此期間交易量急劇增長。每週營業額都在增長,餐廳變得更加繁忙。不要錯過這個機會來確保這個優勢地位,以實現您的目標

*空間和地區的租期和租金很長。 *無需其他費用。 所有必要的設備全新並到位。 *優越的地理位置,交通擁擠。 *適合任何類型的美食,餐廳做得很好。 *定價出售 - 快速抓住這個機會不會持久。請致電/發送電話0402 875 944(英文)


Kinh doanh nhà hàng hoàn toàn mới ở Tây Bắc Sydney. Không gian nằm trong một cửa hàng ngoại và có rất ít sự cạnh tranh. Khu vực xung quanh đang chứng kiến ​​sự bùng nổ của tòa nhà với hàng trăm ngôi nhà và căn hộ mới được đưa lên mạng. Thiết bị phù hợp và tất cả các thiết bị là hàng đầu và tự hào phòng lạnh lớn loại bước vào, tủ đông cũng vậy thông gió, hầm mỡ, tủ lạnh loại nằm và không gian đã được thiết kế hoàn hảo để phục vụ cho doanh thu khối lượng lớn - ngoài trời khu vực sân thượng là một phần của tiền đề thuê và cho phép ăn / ngồi ngoài trời. Mới làm ít hơn 6 tháng và đã thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại trong thời gian đó. Mỗi tuần doanh thu tăng lên và nhà hàng trở nên bận rộn hơn. Đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn để đảm bảo vị trí hàng đầu này để thực hiện mục tiêu của bạn

* Thời hạn thuê lớn và tiền thuê cho không gian và diện tích. * Không có thêm chi phí. Tất cả các thiết bị cần thiết hoàn toàn mới và tại chỗ. * Vị trí tuyệt vời với vô số lưu lượng. * Phù hợp với bất kỳ loại hình ẩm thực và nhà hàng đang làm rất tốt. * Giá để bán - Hãy nhanh chóng cơ hội này sẽ không kéo dài. Vui lòng gọi / nhắn tin 0402 875 944 (tiếng Anh)

Takeaway Business

$ 60,000 - Warilla NSW

Well established for long time and trading as Charcoal Chicken, Salads, Fish n Chips, Burger in takeaway at Warilla 2528. Large shop such as 200m square. Good position located 1.30 hrs from Sydney, 20 mins from Wollongong * Fully equipped, including hot bar, cold bar, 2 chicken ovens, 2 fried ovens, 1 burger oven, 1 large cold room, 1 big freezer room, etc. Shop is easy to operate for couple or one operator * Suitable for those who want to start a business * Shop is very big and long, ideal convert into Vietnamese restaurant, Warilla currently have no Vietnamese restaurant Large space in back of the shop, suitable for staying or renting as a nail shop, fashion shop or cafe * Private car park at rear * Long lease low rent $1,000 / week (GST Incl) * We will training if necessary. Due to busy by other shop and family occupied with kids, we have no time to manage both businesses. Prices of $60,000 negotiable available to those who serious only * More information please call / text Ken: 0423 040 879 or 0452 404 679 (Vietnamese or English)


很長一段時間,並在Warilla 2528外賣木炭雞肉,沙拉,魚片,漢堡外賣。大型商店如200平方米。位置優越,距離悉尼1.30小時,距離臥龍崗20分鐘*設施齊全,包括熱棒,冷酒吧,2個烤爐,2個烤爐,1個漢堡烤箱,1個大型冷藏室,1個大冰櫃等。商店很容易為一對或一個經營者提供服務*適合那些想要創業的人*商店非常大而且長,理想地轉換成越南餐廳,Warilla目前沒有越南餐廳,商店後面有大空間,適合入住或出租作為美甲店,時裝店或咖啡館*後方的私人停車場*長租賃低租金$ 1,000 /週(GST含)*我們將在必要時進行培訓。由於其他商店和家庭忙著孩子忙,我們沒有時間管理這兩個業務。 60,000美元的價格可供有意識的人使用*更多信息請致電/文Ken:0423 040 879或0452 404 679(越南語或英語)


Takeaway các loại  Charcoal Chicken, Salads, Fish n Chips, Burger Takeaway ở Warilla 2528 diện tích 200m vuông cách Sydney 1tiếng 30phút chạy xe, cách Wollongong 20 phút chạy xe * Trang bị đầy đủ bao gồm ( hot bar, cold bar,2 lò nướng gà, 2 lò chiên, 1 lò nướng burger, 1 cold room lớn, 1 freezer room lớn, v.v) Shop rất dễ vận hành phù hợp cho couple hoặc có thể 1 người vận hành * Phù hợp cho những ai đang muốn bắt đầu kinh doanh * Shop rất to và dài, có thể làm nhà hàng Việt Nam ( hiện tại Warilla chưa có nhà hàng Việt Nam) phía sau có phòng phù hợp để ở hoặc cho thuê lại làm tiệm nail, shop thời trang hoặc tiệm cafe * Sau shop là cark park to * Giá thuê Shop $1,000/ tuần (GST Incl) * Hợp đồng thuê shop còn dài hạn * Chúng tôi sẽ hướng dẫn tất cả những món trong menu * Nên những ai ko biết nghề cứ yên tâm * Lý do bán: Chúng tôi có 2 tiệm Takeaway và có con nhỏ nên không thể quản lý cho cả 2 nơi * Để biế thêm chi tiết xin gọi hay nhắn tin: 0423 040 879 or 0452 404 679 gặp Ken ( nói tiếng Việt or English) * Xin lưu ý chỉ dành cho những ai thật sự quan tâm * Giá sang lại $60,000 * Gía sẽ fix nhẹ cho những ai thật sự quân tâm * Để biế thêm chi tiết xin gọi hay nhắn tin: 0423 040 879 or 0452 404 679 gặp Ken ( nói tiếng Việt or English)

Vietnamese Restaurant

$180,000 - Olympic Park Sydney NSW

The restaurant is nice & luxurious design, well established for 6 years, fully equipped & as brand- new. Good taking by the regional offices, and be increased at the events like football, music concern etc. There are many potentials to develop in the future. Lon lease contract, reasonable rent. Seats 90 inside plus some outside. Due to family matter, asking $180,000. Please call & text John 0451 964 766 after 3 pm (English & Vietnamese)


Nhà hang thiết kế đẹp & sang trọng, hoạt động 6 năm, trang thiết bị đầy đủ & còn mới. Lượng khách ổn định từ những offices trong khu vực, tăng đông những khi có events như bóng đá ca nhạc v.v.v… Còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Hợp đồng cho thuê dài hạn, giá thuê phải chăng. Hiện chứa 90 chỗ bên trong và một số các chỗ bên ngoài. Lý do gia đình cần sang lại $180,000. Xin gọi & nhắn tin. Xin liên lạc John 0451 964 766 sau 3 giờ chiều (English & Vietnamese)


餐厅美观豪华,经营6年,设备齐全,新颖。来自地区办事处的游客数量稳定,音乐足球等活动增多。未来有很多潜力可以发展。长期租赁合同,实惠租金。里面有90个座位,有些座位在外面。家庭需要返还180,000 的原因。 请致电和留言。请在下午3点后联系John 0451 964 766(英语和越南语)

MISR CAFE BUSINESS FOR SALE

$30,000 Negotiable - Mascot NSW

MISR Cafe, shop 2, 208-210 Coward Street, Mascot 2020 -


ASSETS LIST:

2 freezers (1 big and 1 small for juice), 1 small juice fridge. 2 kabab machines, 1 stove with hot plate and oven and burners, 1 stove ( biryani) - 1 hot plate spare large, 1 salad bar fridge, 60 sittings (12 tables and 60 chairs), 1 drinks fridge, 1 pizza oven ( silver chef) 405 p/w, 2 deep fryer, 2 juicer, 1 blender, 1 coffee, machine. Other small assets inc. crockery and cutlery


DOCUMENTATIONS

Rent 2475 p/m inc GST (shop and store room). And 1 parking common toilet), 15k bond

Lease 5 years (inc trading hrs 5am-12am) (17hrs). Aragille permitted (seperate area allocated). Very next to shop there is a park (recent development). SHOP GOOD WILL 75k (no hidden cost or charges). Please call / text 0401 199 448 (English)

THIẾT BỊ 
2 tủ đông (1 lớn và 1 nhỏ cho nước trái cây), 1 tủ lạnh nhỏ, 2 máy kabab, 1 bếp với đĩa nóng và lò nướng và đầu đốt, 1 bếp (biryani), 1 đĩa nóng dự phòng lớn, 1 tủ lạnh xà lách, 60 chỗ (12 bàn và 60 ghế), 1 tủ lạnh đồ uống, 1 lò nướng pizza (đầu bếp bạc) 405 p / w, 2 nồi chiên sâu, 2 máy ép trái cây, 1 máy xay sinh tố, 1 cà phê, máy móc. Tài sản nhỏ khác inc. đồ sành sứ và dao kéo

CHI TIẾT 
Thuê 2475 p/m inc GST (cửa hàng và cửa hàng phòng). Và 1 chỗ đậu xe chung), trái phiếu 15k. Thuê 5 năm (bao gồm giờ giao dịch 5 giờ sáng - 12 giờ sáng) (17 giờ). Aragille được phép (khu vực riêng biệt được phân bổ). Rất gần bên cạnh các cửa hàng có một công viên (đang sắp hoạt động). Trị giá lợi nhuận 75k (không có chi phí hoặc phí ẩn). Vui lòng gọi / nhắn tin 0401 199 448 (tiếng Anh)

2個冷凍櫃(1個大型和1個小型果汁),1個小型果汁冰箱
2台烤肉機,1台帶熱板和烤箱的爐灶和燃燒器,1爐(biryani)
1個熱板備用大號,1個沙拉吧冰箱,60個座位(12個桌子和60個椅子),1個飲料冰箱,1個比薩烤箱(銀色廚師)405 p / w,2個油炸鍋,2個榨汁機,1個攪拌器,1杯咖啡,機。其他小資產公司陶器和餐具

單證
租2475 p / m inc GST(商店和儲藏室)。和1個停車公共廁所),15k債券
租期5年(公司交易時間早上5點至凌晨12點)(17小時)。允許Aragille(分配的單獨區域)。在商店旁邊有一個公園(最近的開發)。 SHOP GOOD WILL 75k(無隱藏費用或收費)。請致電/發送電話0401 199 448(英文)

Takeaway Business for Sale

$35,000 neg South Coast NSW

Indian takeaway and eat-inn food business for sale in South coast NSW-2541.

Resturant is in a Shopping Strip with lots of foot traffic and heavy tourist visit area. 

Very low rent, no council outgoing (as paid by owner). *Established Business with local clientele. *Owners open to negotiation. *Profitable - strong profit Price $35,000 negotiable. Please call @ 02 4421 0217 or 0411 899 021 (English)


印度外賣和吃飯店食品業務在South Coast NSW-2541出售.Resturant位於購物地帶,擁有大量的人流量和繁忙的旅遊景點。 非常低的租金,沒有理事會外出(由業主支付)。 *與當地客戶建立業務關係。 *業主開放談判。 *盈利 - 強勁的利潤價格35,000美元可協商。 請致電@ 02 4421 0217或0411 899 021 (English)


takeaway và eat-inn đang bán thực phẩm Ấn Độ ở South Coast NSW-2541. Resturant nằm trong dải mua sắm với rất nhiều giao thông khách đi bộ và khu vực tham quan du lịch đông khách. Giá thuê rất thấp, không them chi phí coucilm (trả bởi chủ shop) * quen thuộc với khách hàng địa phương. * Chủ sở hữu mở để đàm phán. * Có lợi nhuận - lãi cao. Giá 35.000 USD thương lượng. Xin vui lòng gọi @ 02 4421 0217 hoặc 0411 899 021 ((English)

Cafe Business for Sale 
$75,000 Gosford CBD NSW

EXCITING OPPORTUNITY!! ESTABLISHED CAFE SELLING AT A FRACTION OF THE PRICE!

Established Cafe for Sale in the heart of Gosford CBD, “Yayaz on Williams” (formally Bodyfuel Gosford)

This great little cafe is nestled in the heart of Gosford CBD, Only 4 minute walk to Gosford Train Station and a 10 second walk to Gosford Imperial Centre which houses a large Woolworths and specialty shops!

Cafe has a fully equipped kitchen which offers, Breakfast and Lunch. Currently trading 5 days a week, 6am - 4pm from Mon-Fri. We are selling this cafe for less than it would cost to fit out your own as we are looking for a quick and simple sale and happy to pass on the opportunity for the new buyer to get into an already established business, mitigating your risk and maximising your upside! This would suit someone who is searching for a opportunity to get into a business with ambition to grow! All the equipment you need to run a successful cafe is already here! We are selling due to wanting to move onto less time demanding ventures and to spend more time with family. Lease options are very flexible and management is happy to discuss terms that work for you as our lease currently ends in June 2019.

Note: There is a large opportunity for the right buyer as there is a high influx of new neighbours moving into town is already changing the landscape with plenty of new development such as a recently built Luxury Apartment Complex 50 meters from our doorstep, Several Unit developments about to be finished within walking distance and the Brand new ATO building (which has already brought hundreds of new jobs) just to name a few! (Check it out https://gosfordalive.com.au/ ) Please call /text 0414 651 581 (Ebglish)


CƠ HỘI XUẤT HIỆN !! THÀNH LẬP QUÁN CAFE VỚI MỘT GIÁ TUYỆT VỜI

Quán cà phê nhỏ tuyệt vời này nằm giữa trung tâm của Gosford CBD, chỉ 4 phút đi bộ đến Ga tàu lửa và 10 phút đi bộ đến Trung tâm Hoàng gia Gosford, nơi có một cửa hàng lớn và các cửa hàng đặc sản Woolworths! Cafe có nhà bếp đầy đủ tiện nghi, phục vụ bữa sáng và bữa trưa. Hiện đang giao dịch 5 ngày một tuần, 6 giờ sáng - 4 giờ chiều từ Thứ Hai-Thứ Sáu. Chúng tôi đang bán quán cà phê này với giá thấp hơn chi phí để phù hợp với sở thích của bạn vì chúng tôi đang tìm kiếm một cuộc bán hàng nhanh chóng và đơn giản và sẵn sàng trao cơ hội cho người mua mới tham gia vào một doanh nghiệp đã thành lập, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa ưu điểm của bạn! Điều này sẽ phù hợp với những người đang tìm kiếm cơ hội để tham gia vào một doanh nghiệp với tham vọng phát triển! Tất cả các thiết bị bạn cần để chạy một quán cà phê thành công đã ở đây! Chúng tôi đang bán do muốn chuyển sang các dự án ít đòi hỏi thời gian hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Giá: 75.000 USD Tùy chọn cho thuê rất linh hoạt và ban quản lý rất vui lòng thảo luận về các điều khoản phù hợp với bạn vì hợp đồng thuê của chúng tôi hiện kết thúc vào tháng 6 năm 2019. Chú thích: Có một cơ hội lớn cho người mua phù hợp vì có rất nhiều hàng xóm mới chuyển vào thị trấn đã thay đổi cảnh quan với nhiều sự phát triển mới, chẳng hạn như Khu căn hộ cao cấp được xây dựng gần đây cách cửa của chúng tôi 50 mét, một số đơn vị phát triển sắp sửa được hoàn thành trong khoảng cách đi bộ và tòa nhà ATO hoàn toàn mới (đã mang lại hàng trăm công việc mới) chỉ để nêu tên một số! (Hãy xem https://gosfordalive.com.au/) - Vui lòng gọi / Nhắn tin 0414 651 581 (tiếng Anh)


令人興奮的機會!!成立的咖啡館以價格分數出售!

在Gosford CBD中心建立了待售咖啡館,“Yayaz on Williams”(正式為Bod​​yfuel Gosford)

這個偉大的小咖啡館坐落在戈斯福德中央商務區的中心地帶,步行4分鐘即可到達戈斯福德火車站,步行10分鐘即可到達戈斯福德帝國中心,那裡有大型的Woolworths和專賣店!Cafe咖啡廳設有設備齊全的廚房,提供早餐和午餐。目前每週5天,週一至週五上午6點至下午4點交易。由於我們正在尋找快速簡單的銷售,並且樂於為新買家提供進入已經建立的業務的機會,降低您的風險並最大化,因此我們以低於您自己裝修的成本來銷售這家咖啡館。你的好處!這適合那些正在尋找機會進入有志成長的企業的人!成功運營咖啡館所需的所有設備已經在這裡!我們正在銷售,因為他們希望減少時間要求的投資,並花更多的時間與家人在一起。價格:75,000美元租賃選擇非常靈活,管理層很樂意討論適合您的條款,因為我們的租約目前在2019年6月結束。注意:對於正確的買家來說,有很大的機會,因為湧入城鎮的新鄰居湧入已經改變了大量的新開發項目,例如最近建成的豪華公寓大樓距離我們家門口50米,幾個單元的開發即將到來在步行距離內完成,全新的ATO大樓(已經帶來了數百個新工作崗位)僅舉幾例! (看看它https://gosfordalive.com.au/)字0414 651 581(英文) 

URGENT SALE. New business opportunity !

Restaurant for Sale – URGENT

$89,000 Negotiable WAS $120,000 Newtown NSW

URGENT SALE !!!

If you are looking to open up a buisness but don't want to start from scratch then this place is for you ! Already branded, already furbished with all equipment needed to start a new buisness. This well known business in the heart of Newtown has been established for just over 10 months and was opened by the current owner. It is approx. 140sqm. Sales are on the rise and is compleltey refubrished brand new. new owner needs no renovations and can move straight in. At the moment the restaurant is open tuesday - sunday for lunch and dinner. A lot of walk by traffic, locals and tourists. Kitchen and prep room at the back with BBQ hot plate 2x fryers, food processor freezer, cool room, cold bar and display fridge. All equipment, tables, chairs included. Running on Uber, Deliveroo and Menu Log. Charcoal use approved with hoods installed. Reluctant to sell, but must sell due to family circumstances. Please call // text 0405 534 372 (English)


BÁN KHẨN. Cơ hội kinh doanh mới!

Cần bán nhà hàng - KHẨN CẤP

$89.000 Thỏa thuận, TRƯỚC ĐÂY $120.000 Newtown NSW

BÁN KHẨN !!!

Nếu bạn đang tìm cách mở ra một doanh nghiệp nhưng không muốn bắt đầu lại từ đầu thì nơi này là dành cho bạn! Đã có thương hiệu, đã được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị cần thiết để bắt đầu một doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp nổi tiếng này ở trung tâm của Newtown đã được thành lập chỉ hơn 10 tháng và được mở bởi chủ sở hữu hiện tại. Diện tích khoảng 140m2. Doanh số đang tăng lên và được khen ngợi hoàn toàn mới. Chủ sở hữu mới không cần làm gì them, và có thể di chuyển thẳng vào kinh doanh. Hiện tại nhà hàng mở cửa vào thứ Ba - Chủ Nhật cho bữa trưa và bữa tối. Rất nhiều khách vang lai bởi giao thông, người dân địa phương và khách du lịch. Nhà bếp và phòng chuẩn bị ở phía sau, với bếp nướng BBQ nóng 2 miệng lò, tủ đông xử lý thực phẩm, phòng mát, quầy bar lạnh và tủ lạnh trưng bày. Đầy đủ tất cả các thiết bị, bao gồm luôn bàn ghế. Liên kết Uber Eats, Deliveroo và Menu Log. Dược phép sử dụng than nướng với mũ trùm. Bất đắc dĩ phải bán, nhưng phải bán do hoàn cảnh gia đình. Vui lòng gọi // văn bản 0405 534 372 (English)


緊急銷售。新商機!

餐廳出售 - 緊急

$ 89,000可協商新南威爾士州新鎮$ 120,000

緊急出售!!!

如果你想開闢一個商業但不想從頭開始,那麼這個地方適合你!已經打上了品牌,已經裝滿了開始新商品所需的所有設備。這家位於新鎮中心的知名企業已成立超過10個月,由現任業主開設。它是約。 140平方米。銷售額正在上升,並且是全新的。新主人不需要裝修,可以直接進入。目前餐廳週二營業 - 週日午餐和晚餐。交通,當地人和遊客步行很多。廚房和準備室在後面與燒烤熱板2x炸鍋,食品處理器冰櫃,涼爽的房間,冷酒吧和展示冰箱。包括所有設備,桌子和椅子。在Uber,Deliveroo和菜單日誌上運行。木炭使用批准安裝罩。不願意出售,但必須因家庭情況出售。請致電// text 0405 534 372(English)

Thai Restaurants for Sale

$49,000 & $129,000 Haymarket  NSW

 


Location2: Haymarket (CBD), Sydney, 2000


>>>CONTINUE>>>XEM THÊM>>>更多>>>>  

Takeaway - Urgent Sale

$55,000 WIWO - Negotiable Burwood NSW

Well established Takeaway cafe in an amazing location in busy Burwood Rd.

Surrounded by high-density unit population, high traffic area and near public transportation

Loyal customer base. Coffee trade is between 15 to 20kg per week. Trading only from 6am to 3pm

LOADS of potential : Under utilised Lunch trade and catering plus potentially extending hours of trade till night with council approval Rent:1000/week - Lease: 2 + 3year option Owner selling as due to other commitments. Any reasonable offer will be considered. Brokers are welcome. Please call / text Samantha 0424 525 292 (English)


Quán cà phê Takeaway được thành lập tại một địa điểm tuyệt vời ở Burwood Rd sầm uất.

Được bao quanh bởi dân số đơn vị mật độ cao, khu vực giao thông cao và gần giao thông công cộng. Cơ sở khách hàng trung thành. Số lượng bán 15 đến 20kg café mỗi tuần. Kinh doanh chỉ từ 6h sáng đến 3h chiều. Tiềm Năng LỚN. Phục vụ bữa trưa, có thể kinh doanh đến đêm với sự chấp thuận của hội đồng chính quyền địa phương. Giá thuê: 1000 / tuần - Thuê: 2 + 3 năm tùy chọn. Chủ bán vì bận kinh doanh khác. Bán theo WIWO, Bất kỳ đề nghị hợp lý sẽ được xem xét.

Brockers được hân hoan chào đón. Vui lòng gọi / nhắn tin Samantha 0424 525 292 (tiếng Anh)


外賣 - 緊急銷售

$ 55,000 WIWO  -  Negotiable Burwood NSW

在繁忙的Burwood路的一個令人驚嘆的位置完善的外賣咖啡館。周圍有高密度的單位人口,高交通區域和近公共交通 忠誠的客戶群。咖啡貿易量為每週15至20公斤。 交易時間僅為早上6點至下午3點 潛力負荷:

未充分利用午餐貿易和餐飲業,加上可能延長的交易時間,直至獲得市議會批准 租金:1000 /週 - 租賃:2 + 3年期權 由於其他承諾,所有者出售。 任何合理的報價都將被考慮。

經紀人是受歡迎的。 請致電/發送文章Samantha 0424 525 292(英文)

2 Thai Restaurant For Sale

$65K and $60K Waterloo NSW

One located 3/7 Potter St Waterloo, fully equipped , long lease low rent at $5450 per month. Price $65,000

Other located near by at 9/5 Potter St Waterloo as well. Good position at behind Toyota Center. Long lease low rent at $4400 per month. Price $60,000

Welcome to inspect, at both the above address or call /text 0401 618 114 or   0416 462 665


Nhà hang một - tại 3/7 Potter St Waterloo, trang thiết bị đầy đủ, cho thuê dài hạn với giá thuê $ 5450 mỗi tháng. Sang giá $65.000

Nhà hang 2: Gần đó tại 9/5 Potter St Waterloo . Vị trí tốt ở phía sau Trung tâm Toyota. Cho thuê dài hạn thuê thấp ở mức $ 4400 mỗi tháng. Sang Giá 60.000

Chào mừng bạn đến kiểm tra, tại cả hai địa chỉ trên hoặc gọi / nhắn tin 0401 618 114 - 0416 462 665 (tiếng Anh)


其中一個位於3/7 Potter St滑鐵盧,完全掏空,租期低,每月5450美元。 價格65,000美元

其他位於9/5 Potter St Waterloo附近。 豐田中心後面的好位置。 長期低租金,每月4400美元。 價格60,000美元

歡迎在上述地址或致電/致電0401 618 114進行檢查 -  0416 462 665  or  0416 462 665 (English)

Cafe For Sale

$400,000 Negotiable - Sydney Circular Quay - NSW

In the heart of Sydney Circular Quay. Take away cafe. Busy, well established over 26 years. Time to retire. New 5 year lease. Takings $21000. $400,000 ono. Please call / text Peter 0412 117 788 (English)


Ở trung tâm của Sydney Circular Quay. Café & Takeaway. Kinh doanh bận rộn, thành lập hơn 26 năm. Thời điểm để nghỉ hưu. Cho thuê 5 năm hợp đồng mới. Hiện thu  $21000  tuần. Sang giá $400.000 thảo luận. Vui lòng gọi / nhắn tin Peter 0412 117 788 (tiếng Anh)


在悉尼圓形碼頭的中心。 帶走咖啡館。 忙碌,成熟超過26年。 退休時間。 新的5年租約。 獲得21000。 $ 400,000 ono。 請致電/發送文章Peter 0412 117 788(英文)

Cafe/ Restaurant Opportunity in Pyrmont 

Great Opportunity in Pyrmont to open a Cafe/ Restaurant Possible uses:* Asian Cuisine* Cafe/ Burger Bar* Pizza/ Pasta. Deal Directly with the landlord and save. Great opportunity for the right operator...almost everything you need is already in the shop...DON"T miss this opportunity. 2 Ring Gas Wok Burner, two 4 Burner Gas Grills, One comes with an Oven, Underbench Commercial Dishwasher, Commercial Freezers, walk-in Cool Room. All Tables and Chairs, Pots and Pans, Cutlery...everything you need is there. Thousands of potential customers in a very short walking distance to the shop...the area is crying out for a good operator. Shop Info: * DA approved for food outlet, approved hours are from 7:30 am to 10:30pm * Approx 124 m2 floor space * 2 Secure Car Parks * Air Conditioned * Toilet * Grease Trap * Mechanical Ventilation (Exhaust Fans) * Gas * 3 Phase Power * Cool Room * Nice Hardwood Wooden Flooring throughout Dining Area * Outside Seating Area (council fees applicable) * Liqueur Licence. Rent is $1200 per week plus GST Security bond or Guarantee will be required as standard Don't hesitate to call if you would like further information to arrange an inspection. Address: Crn Harris and John Streets, Pyrmont 2009 The shop is located in the John Street Square Plaza right next to the Pyrmont Point Hotel Beergarden. Capitalize on the great outside seating opportunity. Your Customers can enjoy their meal and have some drinks while the kids have plenty of room to play. Kosta. Please call / text 0408 167 490 (English)


Ẩm thực châu Á * Cafe / Burger Bar * Pizza / Pasta. Cơ hội tuyệt vời cho nhà điều hành phù hợp ... hầu hết mọi thứ bạn cần đã có trong cửa hàng ... ĐỪNG lỡ cơ hội này. Thiết bị gồm: 2 miệng lò Gas Wok burner, hai lò nướng gas 4 đốt, Một đi kèm với một lò nướng, máy rửa chén thương mại Underbench, tủ đông thương mại, phòng mát loại bước vào. Tất cả Bàn và Ghế, Nồi và Chảo, Dao kéo ... mọi thứ bạn cần đều có ở đó. hàng ngàn khách hàng tiềm năng trong một khoảng cách rất ngắn đến cửa hàng ... khu vực này đang khóc cho một nhà điều hành tốt. Thông tin cửa hàng: * Giấy phép DA được phê duyệt cho cửa hàng thực phẩm, giờ được phê duyệt là từ 7:30 sáng đến 10:30 tối * Khoảng diện tích sàn khoảng 124 m2 * 2 Bãi đậu xe an toàn * Điều hòa * Nhà vệ sinh * Bẫy mỡ * Quạt thông gió (Quạt thông gió) * Gas ​​* 3 Pha Nguồn điện * Phòng thoáng mát * Sàn gỗ cứng đẹp trong khu vực ăn uống * Khu vực chỗ ngồi bên ngoài (áp dụng phí hội đồng) * Giấy phép rượu mùi. Giá thuê là $1200 mỗi tuần cộng với GST. Hàng tồn bảo đảm hoặc Bảo lãnh sẽ được yêu cầu theo tiêu chuẩn. Đừng ngần ngại gọi nếu bạn muốn biết thêm thông tin để sắp xếp kiểm tra. Địa chỉ: Crn Harris và John Streets, Pyrmont 2009. Cửa hàng nằm trong quảng trường John Street Square ngay bên cạnh khách sạn Pyrmont Point Beergarden. Tận dụng cơ hội chỗ ngồi bên ngoài tuyệt vời. Khách hàng của bạn có thể thưởng thức bữa ăn của họ và có một số đồ uống trong khi trẻ em có nhiều chỗ để chơi. Kosta Please call / text 0408 167 490 (English)


皮尔蒙特的咖啡馆/餐厅机会

皮尔蒙特有机会开设咖啡馆/餐厅

可能的用途:*亚洲美食*咖啡厅/汉堡酒吧*比萨/意大利面。直接与房东交易并保存。

合适的操作员的绝佳机会...几乎所有你需要的东西已经在商店里......不要错过这个机会。

2环形燃气炒锅燃烧器,两个4燃烧器燃气烤架,一个配有烤箱,Underbench商用洗碗机,商用冷冻柜,步入式冷藏室。所有的桌椅,锅和平底锅,餐具......你需要的一切都在那里。在距离商店很短的步行距离内节省了数千美元的潜在客户......该地区迫切需要一个好的运营商。店铺信息:

* DA批准用于食品店,批准的时间为上午7:30至晚上10:30 *约124平方米的建筑面积* 2个安全的停车场*空调*厕所*油脂陷阱*机械通风(排气扇)*气体* 3相电源*凉爽的房间*整个用餐区的漂亮硬木木地板*室外休息区(适用的理事会费用)*利口酒许可证。租金是每周1200美元加GST 保证金或担保将被要求作为标准

如果您想要进一步的信息安排检查,请随时致电。地址:Crn Harris和John Streets,Pyrmont 2009

这家商店位于Pyrmont Point Hotel Beergarden旁边的John Street Square Plaza广场。利用优秀的户外座位机会。您的顾客可以享用他们的餐点并享用饮料,而孩子们则有足够的空间玩耍。科斯塔. Please call / text 0408 167 490 (English) 

$25,000 – Earlwood NSW
Thai restaurant for sell in the prime location of Earlwood next to KFC - Approx. 40 seats. Full equipment; wok, burner, microwave, fridge, freezer, deep fry etc, - The restaurant is open for 6 years, - We have very good reputation and very strong base of customer. It's great ideal for people who want to start their own business. And those who look for opportunities to expand their business. It can do either Thai restaurants, Cafe and Asian or Thai Cafe Asian. Leasing contract is 1.5 years plus option 3 years left. Rent is very cheap at $1,029.60 per week including GST. Selling price $25,000 (Negotiate reasonably). Reason to sell; I have 2 restaurant and cannot look after for both. ***** Guaranteed profitable restaurant ****** - For more information 0413 388 950 (English)  **** Really interested people ****.


25.000 đô la - Earlwood NSW

Nhà hàng Thái Lan được bán ở vị trí tốt của Earlwood bên cạnh KFC - Khoảng. 40 chỗ ngồi. Trang bị đầy đủ; chảo, lò đốt, lò vi sóng, tủ lạnh, tủ đông, chiên rán, v.v. Đó là lý tưởng tuyệt vời cho những người muốn bắt đầu kinh doanh riêng. Và những người tìm kiếm cơ hội để mở rộng kinh doanh . Nó có thể làm nhà hàng Thái, Cafe và Asian hoặc Thai Cafe Asian. Hợp đồng cho thuê là 1,5 năm cộng với tùy chọn 3 năm còn lại. Giá thuê rất rẻ ở mức $ 1,029,60 mỗi tuần bao gồm cả GST. Giá bán 25.000 USD (Đàm phán hợp lý). Lý do để bán; Tôi có 2 nhà hàng và không thể chăm sóc cho cả hai. ***** Nhà hàng có lợi nhuận được đảm bảo ****** - Để biết thêm thông tin 0413 388 950 (tiếng Anh) **** Người thực sự quan tâm ****.


$ 25,000  -  Earlwood NSW

泰國餐廳出售在靠近肯德基的Earlwood黃金地段 - 約。 40個座位。 設備齊全; 炒鍋,燃燒器,微波爐,冰箱,冰櫃,油炸等, - 餐廳開放6年, - 我們有良好的聲譽和非常強大的客戶群。 對於想要創業的人來說,這是一個很好的理想選擇。 那些尋找擴展業務機會的人。 它可以做泰國餐館,咖啡館和亞洲或泰國咖啡館亞洲。 租賃合同是1年,加上剩餘的3年。 租金非常便宜,每週1,029.60美元,包括商品及服務稅。 售價25,000美元(合理談判)。 出售理由; 我有2個餐廳,兩個都無法照顧。 *****保證有利可圖的餐廳******  - 更多信息 0413 388 950(英語)****真正感興趣的人****。

RESTAURANT

$100,000 Katoomba St. Katoomba Sydney NSW

This restaurant is well positioned within Katoomba business area. Potential. Due to the popular tourist attractions such as the Three sisters-Blue mountain and Scenic world location this restaurant has enormous potential, such as: - Extending the trading hours to capitalise on late afternoon/night trade. - As a result of extending the trading hours, delivery / takeaway options can be considered as additional income streams. - Expanding into catering via local area marketing, utilising the restaurant length of establishment to generate catering clients.

Skills: Experience in the food & hospitality industry would be beneficial. Trading Hours: 6 days a week - Mon to Fri: 11:30am - 21:30pm- Thursdays closed. Lease Expires in 2020 with a 1x5 year + renewal option available. Employees - Overall (not required daily): 1x owner work full-time (40 hours per week ) 

1x full time head chef 1x full time driver Casuals - Kitchen Hands / Assistant Chefs. Daily requirement (currently):1x Chef, 1x Assistant Chef, 1x Kitchen hand,1x driver, 1 Wait staff - 

Reason For Sale: After over 5 years of ownership, the owners are ready to retire providing they achieve the right price. About the Business. On offer is an exceptional restaurant with 4 bedroom residential in the heart of Katoomba. Established over 5 years ago, this opportunity is exciting for purchasers looking for a well-established family business that still boasts huge potential.The restaurant operates with ease .Current ownership roles consist of overseeing operations, management of staff & managing social media & marketing. It is perfect for either a sole owner operator or a husband & wife team' to transition smoothly into ownership.

Key facts about this cafe / restaurant: - FY17 turnover exceeded $270,000. - Kind Landlord, Affordable lease $1200 per week set to expire in 2020 with a 1x5 year option available. - Pay own maintenance

For more information on this opportunity, please contact the undersigned: khonina@hotmail.com (English)


Chi tiết địa điểm. Nhà hàng này có vị trí tốt trong khu vực kinh doanh Katoomba. Tiềm năng

Do các điểm du lịch nổi tiếng như Ba chị em - Núi xanh và địa điểm ngắm cảnh, nhà hàng này có tiềm năng rất lớn, như: - Kéo dài thời gian giao dịch để tận dụng giao dịch chiều / đêm. - Do kéo dài thời gian giao dịch, các tùy chọn giao hàng / mua hàng có thể được coi là dòng thu nhập bổ sung. - Mở rộng sang phục vụ thông qua tiếp thị khu vực địa phương, tận dụng thời gian thành lập nhà hàng để tạo ra khách hàng phục vụ. Kỹ năng Kinh nghiệm trong ngành thực phẩm và khách sạn sẽ có lợi.

Open: 6 ngày một tuần - Thứ Hai đến Thứ Sáu: 11:30 am- 21:30pm - Thứ năm đóng cửa - Cho thuê

Hết hạn vào năm 2020 với tùy chọn 1x5 năm có sẵn. Nhân viên - Nhìn chung (không bắt buộc hàng ngày): Chủ sở hữu 1x làm việc toàn thời gian (40 giờ mỗi tuần) 1x FT (bếp trưởng) 1x FT (tài xế) Casuals (Tay bếp / Trợ lý đầu bếp) Yêu cầu hàng ngày (hiện tại): 1x Đầu bếp, 1x Trợ lý Đầu bếp, 1x Tay bếp, 1x tài xế, 1 Nhân viên phục vụ. Lý do bán: Sau hơn 5 năm sở hữu, các chủ sở hữu đã sẵn sàng nghỉ hưu với điều kiện họ đạt được mức giá phù hợp.  Về kinh doanh: Cung cấp là một nhà hàng đặc biệt với khu dân cư 4 phòng ngủ ở trung tâm của Katoomba. Được thành lập hơn 5 năm trước, cơ hội này rất thú vị cho những người mua đang tìm kiếm một doanh nghiệp gia đình được thành lập mà vẫn có tiềm năng lớn. Nhà hàng hoạt động dễ dàng. Vai trò sở hữu hiện tại bao gồm giám sát hoạt động, quản lý nhân viên và quản lý phương tiện truyền thông xã hội & tiếp thị. Nó là hoàn hảo cho một nhà điều hành chủ sở hữu duy nhất hoặc một nhóm chồng và vợ 'để chuyển đổi suôn sẻ thành quyền sở hữu. Thông tin chính về quán cà phê / nhà hàng này:

- Doanh thu năm 2017 vượt quá $270.000

 - Chủ nhà tốt bụng, Giá cả phải chăng cho thuê $ 1200 mỗi tuần sẽ hết hạn vào năm 2020 với tùy chọn 1x5 năm có sẵn. - Trả tiền bảo trì Để biết thêm thông tin về cơ hội này, xin vui lòng liên hệ với người ký tên dưới đây: khonina@hotmail.com (tieng Anh)


位置詳情

這家餐廳位於卡通巴商業區內。潛在

由於受歡迎的旅遊景點,如三姐妹 - 藍山和風景世界的位置,這家餐廳具有巨大的潛力,如:

- 延長交易時間以利用傍晚/夜間交易。- 由於延長交易時間,交付/外賣期權可視為額外收入流。

- 通過當地營銷擴展到餐飲業,利用餐廳的長度來建立餐飲客戶。技能

食品和酒店業的經驗將是有益的。小時一周6天週一至週五:11:30-21:30 週四關閉

租 將於2020年到期,提供1x5年的期權。僱員 總體而言(每天不需要):1x業主全職工作(每週40小時)

1x FT(主廚)1x FT(驅動程序)Casuals(廚房手/助理廚師)每日要求(目前):1x廚師,1x助理廚師,1x廚房用手,1x司機,1名等待員工 出售原因 經過5年多的所有權,業主已經準備好退休,只要他們能夠獲得合適的價格。關於業務 酒店位於卡通巴(Katoomba)中心,是一家獨特的餐廳,擁有4間臥室住宅。成立於5年前,這個機會對於尋找仍然擁有巨大潛力的完善的家族企業的購買者來說是令人興奮的。

餐廳運作輕鬆。目前的所有權角色包括監督運營,管理員工和管理社交媒體和營銷。對於唯一所有者運營商或丈夫和妻子團隊來說,它可以順利過渡到所有權。這家咖啡館/餐廳的主要信息:

- 2017財年營業額超過270,000美元   - 親切的房東,可負擔得起的租金每週1200美元,將於2020年到期,並提供1x5年的選擇權。- 支付自己的維護費 有關此機會的更多信息,請聯繫簽名人:

khonina@hotmail.com (English) 


Restaurant Business for Sale

$60,000 Negotiable -  Marrickville NSW

Low rent and outgoings - Lease review date is September 2023 - Subject to lessor's approval - Currently operating as a Thai restaurant but would suit other cuisines as it has a wok stove, regular stove and oven - Well maintained and fully functioning so you can operate immediately once taken over - Includes all plant and equipment - Seats 30 people with a total of 12 tables - Currently opens for lunch on weekdays and for dinner all week - It has built a good reputation with both locals and out-of-area customers, for dine in, takeaway and deliveries - Desirable location on main road and within walking distance to industrial area, commercial shops and apartments - Online ordering tools: Uber Eats and Menulog - Onsite parking space - Rear lane access - Willing to negotiate on price for serious buyers - Inspection by appointement only - Happy to stay and help train staff once taken over - Contact : Shane (English) 0451 514 070 - Dee (Thai) 0416 191 331


Giá thuê và chi phí thấp - cho thuê là tháng 9 năm 2023 - Hiện đang hoạt động như một nhà hàng Thái Lan nhưng sẽ phù hợp với các món ăn khác vì nó có bếp chảo, bếp thường xuyên và lò nướng - Duy trì tốt và hoạt động đầy đủ để bạn có thể vận hành ngay lập tức chỉ một lần tiếp quản - Bao gồm tất cả các ấp đặt và thiết bị - Ghế 30 người với tổng cộng 12 bàn - Hiện đang mở cho bữa trưa vào các ngày trong tuần và cho bữa tối cả tuần - Nó đã tạo được uy tín với cả người dân địa phương và khách hàng ngoài khu vực, cho ăn tối, mua hàng và giao hàng - Vị trí mong muốn trên đường chính và trong khoảng cách đi bộ đến khu công nghiệp, cửa hàng thương mại và căn hộ - Công cụ đặt hàng trực tuyến: Uber Eats và Menulog - Chỗ đỗ xe tại chỗ - Truy cập làn đường phía sau - Sẵn sàng đàm phán về giá cho người mua nghiêm túc - Chỉ kiểm tra theo lịch hẹn - Rất vui được ở lại và giúp đào tạo nhân viên một khi đã tiếp quản - Liên hệ: Shane (tiếng Anh) 0451 514 070 - Dee (Thái) 0416 191 331


低租金和支出 - 租賃審查日期是2023年9月 - 取決於出租人的批准 - 目前作為泰國餐廳運營,但適合其他美食,因為它有一個炒鍋爐,普通爐灶和烤箱 - 維護良好,功能齊全,所以你可以立即操作 一旦接管 - 包括所有工廠和設備 - 座位30人,共12桌 - 目前在工作日的午餐和整週的晚餐開放 - 它已經與當地人和外地客戶建立了良好的聲譽,用餐,外賣和送貨 - 主要道路上的理想位置,步行距離到工業區,商業商店和公寓 - 在線訂購工具:Uber Eats和Menulog  - 現場停車位 - 後車道通道 - 願意為嚴肅的買家談判價格  - 僅通過任命檢查 - 很高興留下並幫助培訓員工一旦接管 - 聯繫人:Shane(英語)0451 514 070  -  Dee(泰國語)0416 191 331

Takeaway Business for Sale

$130,000 - Seven Hills NSW

Perfectly located takeaway next to High School, highly dense neighbour hood and Martial arts school above the takeaway generating good foot traffic. Extended menu from breakfast, fish n chips, kebabs, pizzas, burgers and ribs. Working with Uber eats, Menu Log, Deliver Roo and also doing local deliveries to factories as well. Currently trading 6 days with heaps of potential for the 7day trade. All equipment in near new condition including freezers, drink fridges and massive cool room. Plenty of storage space as well. Walk in walk out option. Long lease in place very affordable rent. Excellent turnover. Price : $130k (neg) Contact via email : 

crispynfried @gmail.com - PH: 0410 665 488 (English) - Name: Sunny. Only genuine buyers please. Once contact is initiated further discussions can take place.

位于高中旁边的高级餐厅,高密度的邻居罩和武术学校,位于外卖之上,可带来良好的步行交通。早餐,鱼片,烤肉串,比萨饼,汉堡和排骨等菜单。使用Uber吃,菜单日志,交付Roo以及同时向工厂进行本地交付。目前交易6天,有7天交易的潜力。所有设备都处于接近新的状态,包括冰柜,饮料冰箱和大型冷藏室。 大量的存储空间。走出去的选择。 期租赁到位非常实惠的租金。 优秀的营业额 价格:$ 130k(neg)通过电子邮件联系 crispynfried @ gmail.com PH:0410 665 488(英文)- 姓名:Sunny 只有真正的买家请。 一旦联系开始,可以进行进一步的讨论。

Vị trí hoàn hảo Takeaway bên cạnh trường trung học, các doanh nghiêp chung quanh và trường võ thuật cạnh bên tạo ra lưu lượng bộ hành rất lớn . Thực đơn mở rộng từ bữa sáng, fish & chips, kebab, pizza, bánh mì kẹp thịt và sườn. Làm việc với Uber ăn, Menu log, Giao hàng tận nơi và cũng thực hiện giao hàng tại địa phương cho các nhà máy. Hiện đang giao dịch 6 ngày với hàng đống tiềm năng cho giao dịch 7 ngày. Tất cả các thiết bị trong tình trạng gần như mới bao gồm tủ đông, tủ lạnh và phòng mát lớn. Nhiều không gian lưu trữ, tuỳ chọn loại bước vào bước ra. Cho thuê dài tại chỗ cho thuê rất phải chăng. Doanh thu xuất sắc. Sang Giá: $130k (đàm phán) Liên lạc qua email: crispynfried @ gmail.com PH: 0410 665 488 (tiếng Anh) - Tên: Sunny . Xin vui lòng chỉ gọi khi có ý định mua nghiêm túc. Một khi liên lạc được bắt đầu các cuộc thảo luận có thể diễn ra.

Restaurant for Sale

$60,000 Negotiable Crows Nest NSW

Restaurant  Business for Sale in Crows Nest, North Sydney near big intersection for full display with huge foot fall. Restaurant is fully fitted out with brand new custom made furniture and bar, has all the equipment. Restaurant has all the Food and Liquor Licences and will be exellent for any cuisine. Seating capacity is 100, can do breakfast, lunch and dinner operations. Want to sell quickly so any decent offer will be considered. Please call / text 0401 188 556 (English)

Kinh doanh nhà hàng để bán tại Croens Nest, North Sydeny gần ngã tư lớn để hiển thị đầy đủ với lượmg bộ hành khổng lồ. Nhà hàng được trang bị đầy đủ với đồ nội thất và quầy bar tùy chỉnh hoàn toàn mới, có tất cả các thiết bị. Nhà hàng có tất cả các Giấy phép Thực phẩm và Rượu và sẽ xuất sắc cho bất kỳ món ăn nào. Sức chứa 100 người, có thể thực hiện các hoạt động ăn sáng, trưa và tối. Muốn bán nhanh nên bất kỳ lời đề nghị đàng hoàng sẽ được xem xét. Vui lòng gọi / nhắn tin 0401 188 556 (tiếng Anh)

餐馆业务出售在乌鸦巢,北悉尼附近的大交叉口充分显示与巨大的脚下降。 餐厅设施齐全,配有全新的定制家具和酒吧,拥有所有设备。 餐厅拥有所有的食品和酒类许可证,并将为任何美食提供优质服务。 座位容量为100,可以做早餐,午餐和晚餐。 想要快速销售,以便考虑任何体面的报价。 请致电/发送电话0401 188 556(英文)

Pizza For Sale

100,000  Negotiable - Campbelltown NSW

Business is set up as a pizza place, however flexible to suit any style of food. Located on busy Queen Steet with lots of day activity. Great location fully fitted out including all cooking equipment, cold bars, fridges and a double conveyer oven with the latest IFRA red technology saving you lots on your gas bill. Local and friendly customers. Easy to run with minimum staff has a private car park. Works well with menulog. Suitable business for family to either operate day or night or both. Open 6-7 days.Rent is $4248.75 including GST per month. For sale at $100k negotiable.  Please call / text 0418 217 877 for an appointment.


Kinh doanh được thiết lập như một quán pizza, tuy nhiên linh hoạt có thể phù hợp với bất kỳ chuyển biến các loại thực phẩm ăn uống. Nằm trên Queen Street, Campbelltown NSW bận rộn với nhiều hoạt động trong ngày. Vị trí tuyệt vời được trang bị đầy đủ bao gồm tất cả các thiết bị nấu ăn, bar tủ lạnh, và lò nướng băng chuyền đôi với công nghệ đỏ IFRA mới nhất giúp bạn tiết kiệm rất nhiều hóa đơn gas. Khách hàng địa phương và thân thiện. Dễ dàng điều hành với nhân viên, tối thiểu có một bãi đậu xe riêng. Hoạt động tốt , có kết nối với Menu Log. Kinh doanh phù hợp cho gia đình để hoạt động cả ngày lẫn đêm hoặc cả hai. Mở 6-7 ngày. Rent là $4248,75 bao gồm GST mỗi tháng. Cần bán với giá $100k. Vui lòng gọi / nhắn tin 0418 217 877 cho một cuộc hẹn (tiếng Anh)


比薩待售

$$$可議價 -  Campbelltown NSW

商業被設置為比薩店,無論多麼靈活,適合任何風格的食物。 位於繁忙的Queen Steet,那裡有許多日間活動。 優越的地理位置,包括所有烹飪設備,冷酒吧,冰箱和雙傳送帶烤箱,採用最新的ifra紅色技術,為您節省燃氣費。 本地和友好的客戶。 最少的工作人員可輕鬆運行,設有私人停車場。 適用於menulog。 適合家庭經營的白天或晚上或兩者兼而有之。 開放6-7天。包括每月消費稅在內的$ 4248.75。 售價10萬美元可議價。 請致電/發送電話0418 217 877進行預約(英語)

Restaurant For Sale

$220,000 - Currans Hill NSW

Established and successful restaurant located in Currans Hill. The perfect location with no competition in the area. Would suit many cuisines without any limitation monthly rent is $5463.33 including GST. Seating is up to 90 people great fit-out and all equipped with equipment ready to go its located in Currans Hill, its a great property and perfectly located. located in a complex with an IGA, hairdresser, pizzeria and a child care center upstairs. There is plenty of parking in the car-parks. It has excellent exposure with glass floor to ceiling panels all around its across the road from a community hall, 100m away from another child care center and primary school. There is a sports field about 100m away that is full during the week with sporting activities. There is no direct competition in the area. There are about nearly 6000 people that live in the area. The shop is very neat with a large kitchen and will suit any cuisine, I think a successful and experienced Chinese, Thai, Indian, will do really well. Can seat up to 90 people. For a quick sale I'm selling at $220k. If you would like to inspect please communicate via 0418 217 877 or text for an appointment.


Vị trí hoàn hảo không có cạnh tranh trong khu vực. Tiền thuê hàng tháng là $5463,33 bao gồm cả GST. Chỗ ngồi lên tới 90 người, đồ đạc tuyệt vời và tất cả đều được trang bị các thiết bị sẵn sàng để đi trong Currans Hill, đây là một tài sản tuyệt vời và có vị trí hoàn hảo. nằm trong một khu phức hợp với IGA, Tiệm Làm Tóc, Tiệm Bánh Pizza và một Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em trên lầu. Có rất nhiều bãi đậu xe trong carparks. Nó có khả năng tiếp xúc tuyệt vời từ hội trường cộng đồng, cách trung tâm chăm sóc và trường tiểu học khác 100m. Có một sân thể thao cách đó khoảng 100m, luôn đông trong tuần với các hoạt động thể thao. Có khoảng gần 6000 người sống trong khu vực. Cửa hàng rất gọn gàng với một nhà bếp lớn và sẽ phù hợp với bất kỳ món ăn nào, tôi nghĩ rằng một người Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ thành công và giàu kinh nghiệm, sẽ làm rất tốt. Để bán nhanh tôi đang bán ở mức $220k. Nếu bạn muốn kiểm tra xin vui lòng liên lạc / nhắn tin 0418 217 877 (tiếng Anh)


成熟而成功的餐廳位於Currans Hill。完美的位置,沒有該地區的競爭。適合許多quisines沒有任何限制月租是5463.33美元,包括商品及服務稅。座位最多可容納90人,配備齊全的設備,位於Currans Hill,這是一家出色的酒店,地理位置優越。酒店位於一棟帶IGA,理髮店,比薩餅店和樓上兒童看護中心的大樓內。停車場設有充足的停車位。它距離社區大廳對面的玻璃地板到天花板都很好,距離另一個兒童保育中心和小學100米。這個星期有一個運動場,距離體育場約100米。該地區沒有直接競爭。該地區約有近6000人。這家商店非常整潔,有一個大廚房,適合任何美食,我認為一個成功和經驗豐富的中國人,泰國人,印度人,會做得很好。最多可容納90人。為了快速銷售,我的售價為22萬美元。如果您想檢查,請通過0418 217 877或文本進行預約。

Restaurant Bar

$$$ Neg - Surry Hills NSW

Modern Lebanese Tapas Restaurant & Cocktail Bar located in the heart of Surry Hills Crown St. This is an amazing opportunity for someone to jump into this very successful licensed Restaurant Bar. All the hard work in building this successful foundation been done! Established in January 2018 and has built up a loyal following of regular customers through online mediums such as Instagram and Facebook and many other online media platforms. Location Details 535 Crown Street, Surry Hills. Located on the Southern End of Crown Street approximately 150 metres from Cleveland Street and on the corner of Lansdowne Street. Premises This business has an area of 140 sqm plus outdoor street seating area.  Indoor Seating approx. 60-70 covers . Bar Seating 10 covers. Outdoor approx. 20 covers. Fully Equipped Kitchen . Fully Equipped Bar . Separate dish washing area

Restaurant Liquor License - Walk in Cool room & Freezer . Separate male and female bathrooms . 3 storage areas

1 secure car spot . Furnished dining room . All fit out and inclusions . Online Score / Review Rating . Google 4.2 out of 5       (162 Reviews) . Dimmi 8.1 out of 10 (809 Reviews) Facebook 4.9 out of 5 (51 Reviews) - TripAdvisor 4 out of 5 (52 Reviews) - Zomato 4.5 out of 5 (103 Reviews)

Potential & Growth : This restaurant bar has further potential to further grow awareness and sales growth through online ordering sites such as Uber Eats, Menu log, Eat Now and Deliveroo. Continue to grow this successful and popular business by opening early for breakfast and lunch.

Media: Sydney Morning Herald Good Food Guide - Australian Good Food Guide - Flight Network - Concrete Playground - Eat Drink Play - Over 100 Instagram foodies

The Rnb Diary - Weekend Food Escapes - Food Blogs Australia - Plus, many more  -

Current Trading Hours : Closed Monday

Tuesday to Thursday from 5pm - 10:00 pm

Fri & Saturday 12pm - 11:00 pm

Sunday 12pm - 10pm

Approved hours

Monday - Saturday 7.30am - 11pm

Sunday 7.30am - 10pm

Liquor License Alcohol Consumption on Premises

Monday to Saturday 10am - 11pm Sunday 10am - 10pm

Lease : Lease Terminates: 12th May 2021 5-year Renewal Option Current Rent Per Month: $13,346.66 GST Inclusive Financials: High Turnover, Great Profits. Information will be provided upon application. Contact: For serious buyers only please contact Daniel on daniel@wolfx.com.au - Include your full name, phone, email address and your expression of interest.


Nhà hàng Bar

$$$ Neg - Surry Hills NSW

Nhà hàng Tapas & Cocktail Bar hiện đại nằm ở trung tâm của Surry Hills Crown St. Đây là một cơ hội tuyệt vời để một ai đó nhảy vào. Nhà hàng được cấp phép rất thành công này. Địa điểm chi tiết 535 Crown Street, Surry Hills. Nằm ở cuối phía Nam của Crown Street khoảng 150 mét từ Cleveland Street và trên góc của Lansdowne Street. Cơ sở kinh doanh này có diện tích 140 mét vuông cộng với khu vực chỗ ngồi ngoài trời đường phố. Chỗ ngồi trong nhà 60-70 . Quầy bar 10 . Ngoài trời 20 bao gồm. Nhà bếp được trang bị đầy đủ. Bar được trang bị đầy đủ. Khu rửa chén riêng

Nhà hàng Rượu Giấy phép - Đi bộ trong phòng mát & tủ đông. Phòng tắm nam và nữ riêng biệt. 3 khu vực lưu trữ

1 chỗ xe an toàn. Phòng ăn đầy đủ tiện nghi. Tất cả phù hợp và bao gồm. Điểm đánh giá / đánh giá trực tuyến. Google 4.2 trên 5 (162 Đánh giá). Dimmi 8,1 trong số 10 (809 Đánh giá) Facebook 4.9 trong số 5 (51 Đánh giá) - TripAdvisor 4 trong số 5 (52 Đánh giá) - Zomato 4.5 / 5 (103 Đánh giá)

Tiềm năng và tăng trưởng: Bar &  nhà hàng này có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa nhận thức và tăng trưởng doanh số thông qua các trang web đặt hàng trực tuyến như Uber Eats, Menu log, Eat Now and Deliveroo. Phương tiện truyền thông khen ngợi: Sydney Morning Herald - Hướng Dẫn Thực Phẩm Tốt - Hướng Dẫn Thực Phẩm Tốt Của Úc - Mạng Bay - Sân Chơi Bê Tông - Ăn Uống Uống - Hơn 100 Người Sành Ăn Instagram

Giờ giao dịch hiện tại: Đóng cửa vào thứ Hai - Thứ Ba đến Thứ Năm, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối - Thứ Sáu & Thứ Bảy 12 giờ trưa - 11:00 giờ tối - Chủ nhật 12 giờ trưa - 10 giờ tối - Giờ được chấp thuận

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 23:00 - Chủ Nhật: 07:30 - 22:00 - Giấy phép rượu Rượu tiêu thụ trên cơ sở Thứ Hai đến Thứ Bảy 10 giờ sáng - 11 giờ tối Chủ Nhật 10 giờ sáng - 10 giờ tối - Cho thuê: Cho thuê chấm dứt: 12 tháng 5 năm 2021 Tùy chọn gia hạn 5 năm Giá thuê hiện tại mỗi tháng: $ 13,346,66 GST Bao gồm tài chính: Doanh thu cao, Lợi nhuận lớn. Thông tin sẽ được cung cấp khi đăng ký. Liên hệ: Đối với những người mua nghiêm trọng, vui lòng liên hệ với Daniel theo địa chỉdaniel@wolfx.com.au - Bao gồm tên đầy đủ, điện thoại, địa chỉ email và biểu hiện bạn quan tâm.


現代黎巴嫩小吃餐廳和雞尾酒吧位於Surry Hills皇冠街的中心。這是一個讓人有機會進入這個非常成功的持牌餐廳酒吧的絕佳機會。建立這個成功基礎的所有艱苦工作都已完成!成立於2018年1月,通過Instagram,Facebook和許多其他在線媒體平台等在線媒體建立了忠實的常客。位置詳情535 Crown Street,Surry Hills。位於皇冠街的南端,距離克利夫蘭街約150米,位於Lansdowne街的拐角處。房產此業務面積為140平方米,另外還有戶外街道休息區。室內座位約。 60-70封面。酒吧座位10個封面。戶外約20個封面。設備齊全的廚房。設備齊全的酒吧。獨立的洗碗區

餐廳酒牌 - 走進涼爽的房間和冰櫃。男女浴室分開。 3個存儲區域 1個安全的汽車點。帶家具的餐廳。所有的裝修和夾雜物。在線分數/評論評分。谷歌4.2 / 5(162評論)。 Dimmi 8.1分,共5分(809條點評)Facebook 4.9分,共5分(51條點評) - TripAdvisor 4/5(52條點評) - Zomato 4.5 / 5(103點評)

潛力與增長:此餐廳酒吧通過在線訂購網站(如Uber Eats,菜單日誌,立即飲食和Deliveroo)進一步提升意識和銷售增長的潛力。通過早餐和午餐開放,繼續發展這個成功和受歡迎的業務。媒體:悉尼先驅晨報美食指南 - 澳大利亞美食指南 - 飛行網絡 - 混凝土遊樂場 - 飲食遊戲 - 超過100個Instagram美食家

Rnb日記 - 週末美食逍遙遊 - 食品博客澳大利亞 - 另外,還有更多 -

週一至週六上午10點至晚上11點週日上午10點至晚上10點

租賃:租賃終止:2021年5月12日5年更新期權每月租金:$ 13,346.66 GST包含性財務:高營業額,豐厚利潤。申請時將提供信息。聯繫方式:僅限嚴肅的買家,請通過daniel@wolfx.com.au與Daniel聯繫 - 包括您的全名,電話,電子郵件地址和您感興趣的表達。

Cafe Restaurangt

$$$ Neg Newtown NSW

Turn over: $12000 -10% week Rent : 1170 Inc GST, rubbish, outdoor seating. Full kitchen with graze trap. Open breakfast and lunch only. Big potential for dinner Selling due to health reason. Please contact  wing5522@msn.com – 0490 804 493 (please text only)


Thu nhập: $ 12000 -10% / tuần Thuê: $ 170 Inc GST, luôn rác, chỗ ngồi ngoài trời. Nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Chỉ mở bữa sáng và bữa trưa. Tiềm năng lớn cho bữa ăn tối. Bán vì lý do sức khỏe. Vui lòng liên hệ với  wing5522@msn.com - 0490 804 493 (xin nhắn tin)


翻身:每週$ 12000 -10%租金:1170 Inc GST,垃圾,戶外座位。 完整的廚房與吃草陷阱。 僅供應早餐和午餐。晚餐的潛力巨大因健康原因出售。 請聯wing5522@msn.com - 0490 804 493(請發短信)

Highway Takeaway

NSW Faulconbridge NSW

Higway Takeaway - * Busy takeaway food business operating since 1974 . * Current traders ready to retire after 20 years in the business. * Outstanding opportunity for experienced operator. * Current Takings $10,000 to $12,000 per week with potential growth. * Owners will negotiate new long term lease. * Prime highway location servicing busy tourist traffic as well as large surrounding population. * Price $85,000 + SAV * Genuine sellers will consider all reasonable offers * Don’t miss this chance to secure this successful business at well below market value For more details contact Frank Blefari 0414 314 731


Higway Takeaway - * Kinh doanh ăn uống rất bận rộn,  takeaway hoạt động từ năm 1974. * Thương nhân hiện tại đã sẵn sàng nghỉ hưu sau 20 năm trong kinh doanh. * Cơ hội nổi bật cho nhà điều hành có kinh nghiệm. * Hiện tại thu $10,000 đến $ 12,000 mỗi tuần với tiềm năng tăng trưởng. *Chủ nhà sẽ thương lượng thuê chổ với hợp đồng lâu dài + tái ký. * Vị trí tốt trên trục đường cao tốc của tiểu bang,  phục vụ giao thông cho du lịch quanh năm bận rộn cũng như dân số xung quanh lớn. * Giá $85,000 + SAV (hàng tồn) thảo luận *  Đừng bỏ lỡ cơ hội để đảm bảo doanh nghiệp thành công này dưới giá trị thị trường thấp hơn Để biết thêm chi tiết, liên hệ Frank Blefari 0414 314 731 (tiếng Anh)


Higway Takeaway - *自1974年以來經營的外賣食品業務。 *現有交易員準備在業務20年後退休。 *經驗豐富的運營商的絕佳機會。 *目前每周可獲得10,000至12,000美元的潛在增長。 *業主將協商新的長期租約。 *優越的公路位置,為繁忙的旅遊交通以及周邊人口眾多提供服務。 *價格$ 85,000 + SAV *真正的賣家會考慮所有合理的優惠*不要錯過這個機會,以遠低於市場價值獲得成功的業務更多詳情請聯繫Frank Blefari 0414 314 731

Restaurant for Sale

$40,000 Negotiable Avoca Beach NSW

Busy restaurant in Central Coast ( Avoca Beach) running from 6 years for sale due to owner family matters. Excellent location near beach with lot of parking spaces. Currently running Indian cousin but can be easily convert to any other cousin. Seating capacity 34 inside and 20 seats outside (can be extendable more outside). Regular customers basis from local, surrounding areas and tourists. Very very busy time is summer and it's good time to start. Please email on dave.terrigal@gmail.com


Nhà hàng đông khách ở Central Coast (Avoca Beach) hoạt động tốt đã 6 năm qua.  Vị trí tuyệt vời gần bãi biển với nhiều chỗ đậu xe. Hiện đang là nhà hàng Ấn Độ nhưng có thể dễ dàng chuyển đổi sang bất kỳ loại nào khác. Chỗ ngồi có sức chứa 34 bên trong và 20 chỗ ngồi bên ngoài (có thể được mở rộng thêm bên ngoài). Khách hàng thường xuyên cơ sở từ địa phương, khu vực xung quanh và khách du lịch. Thời gian rất bận rộn là mùa hè và đây là thời điểm tốt để bắt đầu. Vui lòng gửi email vềdave.terrigal@gmail.com Do các vấn đề gia đình chủ sở hữu. 


中央海岸(Avoca Beach) 繁忙的餐廳由於業主的家庭事務而在6年內出售。 優越的地理位置靠近海灘,有很多停車位。 目前正在運行印度表弟,但可以很容易地轉換為任何其他表親。 內側可容納34個,外側可容納20個座位 (可在外部延伸)。 來自當地,周邊地區和遊客的常客。非常非常繁忙的時間是夏天,現在是開始的好時機。 請發送電子郵件至dave.terrigal@gmail.com


BBQ Charcoal Chicken Takeaway,

$99,000 Negotiable - Blacktown NSW

Burger Shop & Cafe For Sale in Riverstone Shopping Centre (Blacktown Area).  Prime Location! Cheap rent. An opportunity not to be missed! We have an excellent reputation in Riverstone and surrounding areas for providing exceptional food and customer service, Best Burger Award Winner. Great Business to run and no upfront expenses. See a return from day one! Serious Buyers only. For genuine enquiries contact: Walid 0413 560 423 (English)


Burger & Cafe sang bán tại Riverstone Shopping Centre (Blacktown Area). Vị trí chính! Giá rẻ thuê. Một cơ hội không thể bỏ qua! Chúng tôi có một danh tiếng tuyệt vời trong Riverstone và các khu vực xung quanh để cung cấp thực phẩm đặc biệt và dịch vụ phục vụ ẩm thực cho khách hàng, Từnhg thắng giải thưởng Burger ngon nhât trong vùng . Kinh doanh này rất tuyệt vời để làm và không có chi phí trả trước. Sẽ có lợi tức hoàn trả ngay từ ngày đầu tiên! Chỉ người mua nghiêm túc hãy gọi haynhắn tin cho Walid 0413 560 423 (tiếng Anh)


漢堡店和咖啡館出售在Riverstone購物中心(布萊克敦地區)。 優越的地理位置! 便宜的租金。 一個不容錯過的機會! 我們在Riverstone和周邊地區享有盛譽,提供卓越的食品和客戶服務,最佳漢堡獎得主。 偉大的業務運行,沒有前期費用。 從第一天開始看! 只有嚴肅的買家。 如有任何疑問,請聯繫:Walid 0413 560 423(英語)

Lebanese Restaurant

$470,000 – Surry Hills Sydney  NSW

Thriving Lebanese restaurant for sale!!! Exceptional reviews, loyal customer base with locals, hot spot for tourists as hotel just around the corner, busy street with lots of foot traffic. Business growing every year, operating for over 5 years. Stunning courtyard area.

General Description: Restaurant - bar - cafe currently serving Lebanese food including all the favourite dips, mezze, wraps, chicken, lamb, salads, platters, party banquets and desserts - Lots of takeaway and delivery with 3 well known companies. - Fully licensed with a drink or dine liquor license - 8 seats out the front - 16 inside - 26 covered courtyard. Fully equipped open kitchen with new exhaust and no grease trap (oil pick up service in place)

>>>>>FULL DETAILS AT>>>>>

FISH & CHIPS SHOP & BURGERS (PRIME LOCATION) 

$295,000 Negotiable - NORTHERN SUBURB NSW

THE MOST POPULAR FISH & CHIPS AND BURGERS. MOST BUSY AROUND THIS AREAS , plenty of parking available. CENTRE LOCATION ( IGA AS WELL AS TWO BANKS MEDICAL CENTRE MANY OTHER SHOPS). Great local and passing trade. Close to schools University and shopping district, No competion , Opportunity to do more,Long lease , Rent reasonable , trade 7 day. Suit family/partners. High profits. Average yearly between 650 to 700 k - HIGH PORFIT MARGIN Great reputation. Secure lease Long established Easy to operate. Series buyers only please Call / before 11am or after 3pm - 0449 830 100 (English) 


RẤT NỔI TIẾNG -  NHẤT KHU VỰC NÀY,

nhiều chỗ đậu xe -.VỊ TRÍ TRUNG TÂM (siêu thị IGA , HAI TRUNG TÂM Y TẾ , NGÂN HÀNG, NHIỀU SHOPS KHÁC) tuyệt vời lưu lượng khách hàng qua lại mỗi ngày. Gần trường học và khu mua sắm, Không có sự cạnh tranh, Cơ hội để làm nhiều hơn, Thuê dài hạn, $ thuê hợp lý, giao dịch 7 ngày. Lợi nhuận cao. Trung bình hàng năm từ $650 đến 700 ngàn / năm. Người mua hàng loạt chỉ xin vui lòng Gọi 0449 830 100 trước 11am hoặc sau 3pm (tiếng Anh) 


最受歡迎的魚類和薯條和漢堡

這個地區周圍最繁忙,有充足的停車位

中心位置(IGA以及兩個醫療中心以及其他許多商店)偉大的本地和通過貿易。

靠近學校大學和購物區,沒有競爭,有機會做更多,租約長,租金合理,交易7天

隋家/合夥人高利潤 平均每年650至700 k  - 

安全租賃 長期建立易於操作系列買家請在11點之前或3點鐘之後致電 0449 830 100

Vietnamese Restaurant in

$ Negotiate – Kingsgrove NSW

The only Vietnamsese Restaurant in the erea. Located in majot syreet, within 4 complex, near Woolworth, minute to train station and bus stop. There are many factory around, good local customers, a lot of potential to develop more tradiontal Vietnamese food or you can easily turn into Chinese or Indian restaurant. Good Uber delivery. If you like it, deal the price and we are done!!! I need to sell it asap as I have to look after another 2 shops and I cant run 3 business at the same time. Too much! Pls call for more infor or to make an appointment to come and have look. Thank u! Helen 0104 450 379 (speak Vietnamese and English)


Nhà hàng Việt Nam duy nhất tại Kingsgrove NSW.

Vị trí tốt, trong 4 khu phức hợp, gần Woolworth, chỉ cách ga tàu và bến xe buýt vài phút. Có rất nhiều hãng xuởng xung quanh, rất đông khách tại địa phương, rất nhiều tiềm năng để phát triển thêm menu cho món ăn truyền thống Việt Nam hoặc bạn có thể dễ dàng biến thành nhà hàng Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Hiện có Uber Eats cho giao tận nhà rất tốt. Nếu bạn thích thú hãy đàm phán vế giá cả cho mọi thứ chúng tôi đã thành lập, Cần phải bán nó càng sớm càng tốt vì đang bận rộn với 2 nhà hàng khác! Xin vui lòng gọi / nhắn tin Helen 0104 450 379 (nói tiếng Việt và tiếng Anh)


越南餐廳

$ Negotiate - Kingsgrove NSW

在erea唯一的Vietnamsese餐廳。 距離Woolworth有4個建築群,距離火車站和巴士站僅有幾分鐘的路程。周圍有很多工廠,當地有很好的客戶,很有可能開發更多傳統的越南美食,或者你可以輕鬆變成中餐館或印度餐館。 好優步交付。 如果你喜歡它,交易價格我們就完成了! 我需要盡快出售它,因為我必須照顧另外兩家商店,我不能同時經營3家公司。 太多了! 請致電更多信息或預約來看看。 感謝你! 海倫0104 450 379(說越南語和英語)

Coffee Shop And Takeaway For Sale

$190,000 Negotiable – Yagoona NSW

Busy coffee shop for sale . Best spot to start your business. 180 sqm Uber Eats , Deliveroo, and Caterings. Currently trade 5 days 7am - 3pm. 15 k coffee weekly, 2 full time and 1 owner operating. we are well known as the best breakfast and lunch in the area. 30 seats inside which includes 80 seats outdoor. We are surrounded with lots of offices, Industrial area. Turnover 7-9k a week. Rent $1100 plus GST. Fully fitted commercial kitchen with grease trap and exhaust, all fridges included, big fish tank, Car-park available. New lease available. No time waste. Please call / text Paul 0433 219 217 (English)


Quán cà phê đang có khách đông. Thích hợp rất tốt cho người mới bắt đầu kinh doanh 180 mét vuông. Có Uber Eats, và Deliveroo, giao món ăn đến nhà, và phục vụ tiệc tận nơi. Hiện đang kinh doanh 5 ngày, từ 7 giờ sáng - 3 giờ chiều. 15k cà phê hàng tuần, 2 nhân viên toàn thời gian + chủ cùng làm. Chúng tôi được biết đến như là nơi phục vụ ăn sáng và ăn trưa tốt nhất trong khu vực. 30 chỗ ngồi bên trong + 80 chỗ ngồi ngoài trời. Bao quanh với rất nhiều văn phòng, khu công nghiệp. Doanh thu mỹ mãn 7-9k một tuần. Thuê mặt bằng chỉ $1100 cộng với GST. Nhà bếp thương mại được trang bị đầy đủ với bẫy mỡ, và ống xả, tất cả các tủ lạnh bao gồm, bể cá lớn, Bãi đậu xe có sẵn. Hợp đồng thuê chỗ mới available . Đừng lãng phí thời gian bỏ qua cơ hội này. Vui lòng gọi / nhắn tin Paul 0433 219 217 (tiếng Anh).


繁忙的咖啡店待售。 開展業務的最佳地點。 180 SQM Uber Eats,deliveroo和caterings。 目前交易時間為5天上午7點至下午3點。 每週15 k咖啡,2個全職和1個業主經營。 我們是該地區最好的早餐和午餐。 30個座位,其中包括80個室外座位。 我們周圍有很多辦公室,工業區。 每週營業額7-9k。 租$ 1100加GST。 設備齊全的商用廚房配有隔油池和排氣裝置,包括所有冰箱,大魚缸,停車場可用。 新租約可用。 沒有浪費。 請致電/發送電子郵件保羅0433 219 217(英文) 

Cafe & Restaurant For Sale

Negotiable – North Sydney NSW

Thai restaurant and Cafe in a heart of north Sydney for sale. The cafe is a large shop and can seat 30 inside and up to 12 out front. There is a large walk in cool room with the large freezer separate room. All equipment is very good working . Fit out can allow to change to any style of cuisine if desired, though the kitchen set up is best suited for Cafe cooking. New wok, 4 burner stove and oven, double bench top deep fryer, flat grill and frame grill , coffee machine and grinder, under bench fridge, large cake fridge . There are a lot of equipment. Low rent for the size of the shop $1269 (incl. GST) per week. 5x5 year option on the lease. Good opportunity on high foot traffic, to be able open for 7 days from 6 am. to 10 pm. You can operate with any cuisine suit you. For inspection and inquiries for serious buyers please call / text 0425 036 969 or 0405 545 986 (English & Thai) 


Nhà Hàng & Café phong cách Thái ở trung tâm North Sydney. Chỗ ngồi 30 bên trong và 12 bên ngoài phía trước. Phòng lạnh lớn loại bước vào, và tủ đông riêng biệt. Tất cả các thiết bị đều hoạt động rất tốt. Nhà bếp rộng loại kinh doanh thích hợp nấu cho đủ loại thực đơn. Chảo mới, 4 bếp lò, và lò nướng, một bàn đôi cho phụ bếp, nồi chiên sâu, mặt nướng phẳng và khung nướng, máy pha cà phê và máy xay, tủ lạnh dự bị , và tủ lạnh lớn cho các loại bánh kem bánh ngọt v.v… cùng rất nhiều trang thiết bị khác. Giá thuê thấp so với kích thước của cửa hàng $1269 (bao gồm GST) mỗi tuần. Hợp đồng thuê mặt bằng tùy chọn 5x5 năm. Cơ hội tốt về lượng khách , để cóộ hành ngang qua nhà hàng. Có thể mở trong 7 ngày từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Bạn có thể hoạt động với bất kỳ mthực đơn nào. Xin vui lòng gọi hay nhắn tin 0425 036 969 hoặc 0405 545 986 (tiếng Anh & Thái)


泰國餐館和咖啡館在北悉尼的心臟待售。 咖啡館是一個大型商店,可以容納30個內部,最多可以容納12個。 涼爽的客房設有大型步入式大型冷凍室。 所有設備都很好用。 如果需要, 裝修可以改變任何風格的菜餚, 雖然廚房設置最適合咖啡館烹飪。 新的炒鍋,4個燃燒爐和烤箱, 雙台式油炸鍋, 平板燒烤架和框架烤架,咖啡機和磨床,台式冰箱,大型蛋糕冰箱。 有很多設備。 商店面積低廉,每週1269美元 (含gst)。 租約5x5年期權。 高人流量的好機會, 從早上6點開放7天。 到晚上10點。 您可以使用任何適合您的美食。 有關認真買家的檢查和查詢,請發送短信0425 036 969或0405 545 986(英文和泰文)

2 Xpresso Mobile Café Van

$170,000 – Auburn – Bankstown NSW

2 x coffee vans for sale $170,000, or $90,000 each with negotiable of split the run . Servicing Auburn and all surrounding areas to Bankstown and Bankstown Airport . Combine income of 4k a week with even more potential. Please call / text Rick for more details. 0431 084 565 (English)


Sang hai xe van bán café lưu động $170,000 hoặc $90,000/mỗi chiếc với thảo luận chia sẻ khu hoạt động.  Phục vụ tại Auburn và tất cả các khu vực xung quanh đến Bankstown và Bankstown Airport.

Kết hợp thu nhập 4 ngàn một tuần với nhiều tiềm năng cao hơn. Vui lòng gọi cho Rick để biết thêm chi tiết. 0431 084 565 (tiếng Anh)


2 x咖啡麵包車出售,$170,000 服務奧本和所有周邊地區到Bankstown和Bankstown機場。

4k的收入與更大的潛力相結合。 請致電Rick了解更多詳情。 0431 084 565    (English)

Urgent Kebab & Takeaway For Sale

$180,000 negotiable - Hume Highway Liverpool NSW

Free rent until December. Urgent sale due to moving overseas. Includes stock. Great parking, huge coolroom, huge kitchen, combi oven, full stove, shed, 2 kebab machines, griller, fryer, hot food bar, cold bar, cake display, fridge etc... High demand on coffee. So potential for a coffee machine. Facebook followers over 8000. Lots of potential to grow more especially summer coming up you can add pizza, chickens, your own traditional hot food. Above is not yet in vietnews. Please call / text Vicky 0467 807 187 (English)


Kebab & Takeaway

Hume Highway Liverpool NSW

Tiền thuê mặt bằng được được miễn phí đến tháng 12 năm 2018. Bán khẩn cấp lý do phải di chuyển ra nước ngoài. Bao gồm luôn hàng tồn. Bãi đậu xe tuyệt vời, phòng lạnh lớn, nhà bếp lớn. Lò nướng tổng hợp, bếp đầy đủ, 2 máy kebab, lò nướng, nồi chiên, quầy bar thực phẩm nóng / lạnh , hiển thị bánh, tủ lạnh .. Nhu cầu cao về cà phê. Vì vậy, tiềm năng cho một máy pha cà phê. Có trang facebook với người theo dõi trên 8000. Rất nhiều tiềm năng để phát triển doanh thu nhiều hơn, đặc biệt là mùa hè sắp tới, bạn có thể thêm pizza, gà, thức ăn nóng, và menu takeaway của riêng bạn. Bán giá $180,000 thương lượng -  Vui lòng gọi / nhắn tin Vicky 0467 807 187 (tiếng Anh)

免費租賃至12月。 因移居海外而緊急出售。 包括股票。 很棒的停車場,巨大的涼亭,巨大的廚房。 Combi烤箱,全爐灶,大棚,2個烤肉串機,烤架,油炸鍋,熱食吧,冷酒吧,蛋糕展示,冰箱..咖啡需求量大。 咖啡機的潛力如此之大。 Facebook追隨者超過8000.有很多潛力可以增長,特別是夏天即將到來,你可以添加披薩,雞,你自己的傳統熱食。 請致電/發送文件Vicky 0467 807 187(英文)

Deli & Sandwich Bar Business for Sale

$69,000 Kingsford NSW

Also offer coffee and other items. Doing very well. It is a fairly new business and has quickly established a strong customer base with the locals. Cheap rent and on a main road with a lot of exposure. Pressed to sell as the owner is pregnant and cannot continue to run the shop after 3 months. No competition in the area and plenty of opportunity to still grow. A similar business has existed many years in this location. All stock & equipments included. Sale price is $69,000 (less than business was professionally evaluated to encourage sale) and it is negotiable. All offers considered. Would suit a capable person with minimal casual help or a couple. For further information call Nancy 0451 095 808 (English)


Cũng là quán café và các mặt hàng khác. Làm rất tốt. Đây là một doanh nghiệp khá mới và đã nhanh chóng thiết lập một số khách hàng vững mạnh với người dân địa phương. Giá rẻ thuê và trên một con đường chính với rất nhiều tiếp xúc. Phải sang bán khi chủ sở hữu đang mang thai và không thể tiếp tục điều hành cửa hàng sau 3 tháng. Không có sự cạnh tranh trong khu vực và nhiều cơ hội để vẫn phát triển. Một doanh nghiệp đã tồn tại nhiều năm ở địa điểm này. Tất cả các hàng tồn & thiết bị bao gồm. Giá bán là $ 69,000 (ít hơn giá doanh nghiệp được đánh giá để khuyến khích bán hàng) và nó có thể thương lượng. Tất cả các đề xuất đều được xem xét. Sẽ phù hợp với một người có khả năng với trợ giúp bình thường tối thiểu hoặc một cặp vợ chồng. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Nancy 0451 095 808 (tiếng Anh)


Kingsford NSW。 還提供咖啡和其他物品。 做得很好。 這是一項相當新的業務,並迅速與當地人建立了強大的客戶群。 便宜的租金和主要道路上有很多曝光。 因為主人懷孕而被迫出售,3個月後無法繼續經營店鋪。 該地區沒有競爭,仍有大量機會繼續增長。 類似的業務在這個地方已存在多年。 包括所有庫存和設備。 銷售價格為69,000美元(低於專業評估鼓勵銷售的業務)並且可以協商。 考慮所有優惠。 適合一個有能力的人,只需要很少的隨意幫助或一對夫婦。 如需了解更多信息,請致電Nancy 0451 095 808(英文)

Fully Lic Restaurant

$49,000 - Sydney - NSW

Well established restaurant for sale 15yr. Sale due to owner moving inter state. Enormous potential can be run as a cafe in the mornings to generate more income. Currently only open for dinner , no sestrictions on operating hours can open for coffees, breakfast and lunch. Rent 2k per week and averaging sales of 8k per week with only dinner service , fully licensed restaurant, walk in walk out can support transition, can share supplier details recipes ingredients etc once the sale has been agreed. Why pay franchise and be restricted for your creativity. Fantastic location and high foot traffic. 5yrs lease remaining with further 5yr option. Serious buyer inquiries only pls. Currently On Uber,Menulog and deliveroo. Responsive website with full menu. Sale includes stock and equipment. Please call or text 0423 164 515 (English)


Nhà hàng đã 15 năm. Bán do chủ di chuyển liên bang. Tiềm năng to lớn có thể thêm hoạt động như một quán cà phê vào buổi sáng để tăng thu nhập. Hiện tại chỉ mở cửa cho bữa tối, vào giờ hoạt động có thể mở cho cà phê, ăn sáng và ăn trưa. Thuê 2000/tuần và trung bình 8000 / tuần chỉ với phục vụ bữa tối. Có phép bia rượu. Sang kiểu WIWO, có thể giúp chuyển đổi mượt mà, chia sẻ chi tiết và cung cấp thành phần công thức nấu ăn vv… cho chủ mới. Vị trí tuyệt vời và lưu lượng khách bộ hành ngay trước cửa rất cao. Hợp đồng thuê còn lại 5 năm + tái ký tùy chọn thêm 5 năm nữa. Hiện nay có liên kết với Uber, Menulog và Deliveroo để giaao đến nhà… Trang web đáp ứng với menu đầy đủ. Bán bao gồm hàng tồn và thiết bị. Giá $49,000. Xin hoặc nhắn tin 0423 164 515 (tiếng Anh)


完善的餐廳出售15年。 由於所有者移動國家間的銷售。 巨大的潛力可以在早晨作為咖啡館運行,以產生更多的收入。 目前只在晚餐時段開放,沒有關於營業時間的限制可以打開咖啡,早餐和午餐。 每週租金2k,平均每週8k的銷售,只有晚餐服務,完全許可的餐廳,步入式走出可以支持過渡,可以分享供應商詳細信息食譜成分等一旦銷售達成一致。 為什麼要支付特許經營權並限制你的創造力。 優越的地理位置和高人流量。 5年期租約剩餘5yr期權。 嚴肅的買家詢問只有。 目前在Uber,Menulog和deliveroo。 響應式網站,全套菜單。 銷售包括庫存和設備。 請致電或發短信0423 164 515(英文)


Indian Restaurant 

$48,000 Negotiable – Warragamba NSW

It is currently an Indian Restuarant but can be transformed in to any other type of restaurant or Cafe. Good Turnover. In the heart of Warragmaba with not many other restuarants/cafes close by. Lots of parking Available . Cheap Rent $360 pw includes all outgoings. Lease: 3 3years option . Seats 25 / Fine dining. High rates of deliveries and take aways. Fully Air conditioned. Full Security System with 24 hour access from any smart device,. Full commercial kitchen. Loyal/Regular Clientelle. Busy foot traffic location (2 minutes away from Warragamba Dam, many tourists and visitors) Room for further growth. Call for further information or to inspect: 0433 413 419 (English)

Nó hiện là một Restaurant Ấn Độ nhưng có thể được chuyển đổi sang bất kỳ loại nhà hàng hoặc quán cà phê nào khác. Doanh thu tốt. Ở trung tâm của WarragmabaNSW với không có nhiều nhà hàng / quán cà phê gần kề. Rất nhiều bãi đậu xe. Giá rẻ Thuê $ 360 /tuần gồm tất cả outgoings. Cho thuê: 3 x 3 years tùy chọn. chỗ cho 25 ghế / Ăn tối. Tỷ lệ giao hàng cao và đi đường cao tốc. Được trang bị đầy đủ máy lạnh. Hệ thống an ninh đầy đủ với truy cập 24 giờ từ bất kỳ thiết bị nào. Nhà bếp thương mại đầy đủ. Khách hàng trung thành / thường xuyên. Vị trí bận rộn (2 phút đi từ đập Warragamba, nhiều khách du lịch và du khách) Phòng để tăng trưởng hơn nữa. Gọi để biết thêm thông tin hoặc kiểm tra: 0433 413 419 (tiếng Anh)

餐廳業務出售

$ 48,000面議

它目前是印度餐廳,但可以轉變為任何其他類型的餐廳或咖啡廳。 良好的營業額。 在Warragmaba的中心,附近沒有其他許多餐廳/咖啡館。 有很多停車位。 廉價租金$ 360 pw包括所有支出。 租賃:3年3年期權。 座位25 /美食。 高交付率和帶走率。 全空調。 完整的安全系統,可從任何智能設備24小時訪問。 完整的商業廚房。 忠誠/常規Clientelle。 繁忙的步行交通位置(距離Warragamba大壩2分鐘路程,許多遊客和遊客)進一步增長的空間。 要求提供進一步的信息或進行檢查:0433 413 419(英語)

Restaurant For A Great Deal

$90,000 – MeadowbanK NSW

An amazing opportunity to take over a restaurant in a highly developing area in the city of ryde. Beautifully set out restaurant with an impressive bar area, private and large outdoor area overlooking the water. All equipment, tables and chairs included in price. Do not miss out on this amazing opportunity. Enquire now and feel free to organise a time to view the place. You will not be disappointed! Nail Shops Build to Sale. Please call / Text 0433 729 955 (English)

Một cơ hội tuyệt vời để tiếp quản một nhà hàng trong một khu vực phát triển cao ở thành phố Ryde, Sydney NSW. Nhà hàng tuyệt đẹp này có khu vực quầy bar đầy ấn tượng, khu vực ngoài trời riêng và lớn nhìn ra mặt nước. Tất cả các thiết bị, bàn ghế được bao gồm trong giá. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Hỏi ngay bây giờ để sắp xếp thời gian xem . Bạn sẽ không phải thất vọng đâu! Vui lòng gọi / Nhắn tin 0433 729 955 (tiếng Anh)

很棒的餐廳

$ 90,000 - MeadowbanK NSW

這是一個佳的機會,可以在萊德市的一個高度發展的地區接管一家餐館。 精美的餐廳設有令人印象深刻的酒吧區, 私人和俯瞰水面的大型外區。 所有設備, 桌椅均包含在價格中。 不要錯過這個驚人的機會。 立即諮詢,隨時組織一次觀看地點。 你不會失望的! 美甲店建立銷售。 請致電/文字0433 729 955(英文)

CAFE FOR SALE

$20,000 Negotiable – Waterloo NSW

Morning and afternoon foot traffic* Located on busy road (thoroughfare to city) and close offices and resident.* Offering all days breakfasts and lunch,and coffee, cold beverages .Also delivered from uber eats and menulog.Easy to run and perfect for new buyers . looking to enter into hospitality. Potentials to grow bussiness more as city council going to develop a lot in waterloo area.Features incl.- free street parking - Open 6 days (permission to open late mornimg to late night)- 30 seats indoor - Industrial/rustic finishes with tile flooring - All equipment owned outright (purchased brand new), includinf coffee machine and grinders - 6am to 3pm weekdays - 8am to 3pm weekends - Rent $500 per/w - 3month bond - 3 +3years remaining on lease . WIWO *Figures will be discussed only upon meeting the cafe owner* ** Offers to be made only via the Make offer button provided Please call / text 0433 882 940 (English)

Lượng khách lớn đi bộ trước shop suốt ngày * Nằm trên con đường đông đúc (đường đến thành phố) và văn phòng và cư dân gần gũi. * Hiện bán bữa sáng và bữa trưa, và cả ngày cà phê, đồ uống lạnh. Ngoài ra còn được giao từ uber và menulog. Dễ dàng  điều hành và hoàn hảo cho người mua. Tiềm năng để phát triển kinh doanh nhiều hơn như hội đồng thành phố sẽ phát triển rất nhiều trong waterloo khu vực. Tính năng bao gồm - miễn phí đậu xe trên đường phố - Mở 6 ngày (cho phép mở muộn mornimg đến đêm khuya) - 30 chỗ ngồi trong nhà - Công nghiệp / mộc mạc kết thúc với sàn gạch - Tất cả các thiết bị thuộc sở hữu hoàn toàn không trả góp (mua thương hiệu mới), máy xay cà phê  và máy nghiền - 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều các ngày trong tuần - 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều các ngày cuối tuần - Thuê $ 500 / tuần - Hợp đồng 3 tháng - 3 + 3 năm còn lại cho thuê. WIWO * Số liệu sẽ chỉ được thảo luận khi gặp chủ quán cà phê * Vui lòng gọi / nhắn tin 0433 882 940 (tiếng Anh)

早上和下午的人流量*位於繁忙的道路(通往市區)和近距離辦公室和居民。*提供所有的早餐和午餐,以及咖啡,冷飲。還提供超級吃和menulog.Easy運行和完美的新 買家。 希望進入熱情好客。 隨著市議會在滑鐵盧地區開發很多,增加商業的潛力。特色包括 - 免費街道停車 - 開放6天(允許晚開mornimg到深夜)- 室內30個座位 - 工業/鄉村飾面與瓷磚地板 - 所有設備全部擁有(全新購買),包括咖啡機和磨床 - 工作日早上6點至下午3點 - 週末早上8點至下午3點 - 租金500美元/ w - 3個月債券 - 3 + 3年剩餘租約。 WIWO *數字僅在與咖啡館老闆會面時進行討論* **僅通過提供優惠按鈕提供優惠請致電/發送電子郵件至0433 882 940(英文)

Thai Restaurant

$$$ Neg - McMahon’s Point - North Sydney NSW

A 20-seaters of cozy Thai Restaurant is for sale as soon as possible. The shop is ready-to-operate with commercial kitchen. Rent & outgoing is approx. $1400 per week.  Though, it is not in the main road, we already have regular & loyalty customers.  Due to a close proximity to offices and residences, there are high potentials for business growth, and great opportunities for family business. Downstairs also has 1 small room for relaxing. For further information, please send your message to Issy.  0434 520 272 (English)

20 chỗ ngồi của nhà hàng Thái Lan ấm cúng được sang bán càng sớm càng tốt. Cửa hàng đã sẵn sàng hoạt động với nhà bếp thương mại. Thuê khoảng 1400 mỗi tuần. Mặc dù, không nằm trên con đường chính, nhưng chúng tôi đã có khách hàng thường xuyên và trung thành. Do gần văn phòng và nhà ở, có tiềm năng phát triển kinh doanh cao, và cơ hội tuyệt vời cho việc kinh doanh của gia đình. Tầng dưới cũng có 1 phòng nhỏ để thư giãn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi tin nhắn của bạn đến Issy. 0434 520 272 (Tiếng Anh)

泰国餐厅

$$$ Neg - McMahon's Point - 北悉尼新南威尔士州

20座舒适的泰式餐厅将尽快出售。 该商店已准备好与商业厨房合作。 出租和出去约。 每周1400美元。 虽然,它不在主要道路上,但我们已经拥有常客和忠诚客户。 由于靠近办公室和住宅,业务增长的潜力很大,家庭生意也很有机会。 楼下还有一个小房间供您放松。 如需了解更多信息,请将您的信息发送至Issy。 0434 520 272(英文)

Restaurant for Sale

$100,000 Neg – Surry Hills NSW

Well established for long time, stable business good income. Suit for husband & wife or couple partner. Good position, located on 464 Cleveland St Surry Hills NSW 2010, Sydney City Fringe, near corner and shopping strip. Long lease good rent. Due to other business quick sale, considered any offers. Please call / text Ali 0402 447 861 (English)

Nhà hàng bán

$100.000 Neg - Surry Hills NSW

Đã được thành lập trong thời gian dài, ổn định kinh doanh thu nhập tốt. Phù hợp cho vợ chồng hoặc đôi bạn hùn. Vị trí tốt, nằm trên 464 Cleveland St Surry Hills NSW 2010, rìa nội thành Sydney, gần góc  đường và khu mua sắm hai bên, dãi đường tập trung ăn uống. Thuê lâu dài tiền thuê tốt. Do bận với kinh doanh khac, sang nhanh dễ nói chuyện,  sẽ ghi nhận bất kỳ thảo luận nào . Vui lòng gọi / nhắn tin Ali 0402 447 861 (tiếng Anh)

餐廳出售

$ 100,000 Neg - Surry Hills NSW

久負盛名,業務穩定,收入穩定。 適合丈夫和妻子或夫妻伴侶。 地理位置優越,位於新南威爾士州克利夫蘭聖路易斯山谷464號,悉尼市邊緣,靠近街角和購物區。 長租好租。 由於其他業務快速銷售,考慮任何優惠。 請致電/發送電子郵件至Ali 0402 447 861(英文)

URGENT- Coffee shop for SALE –

$110,000 Negotiable Sydney NSW

Great opportunity to grow! - 3.5-year established well maintained and operated take away coffee shop located in the Sutherland Shire area, short strolls to public transports and shopping centre, in a business/residentail area surrounded by offices, apartments and constructions sites. Great location and great opportunity to grow. Increasing sales by expanding menu for a quick service lunch; do some advertising and marketing; increase catering; utilising the full kitchen, etc. Perfect for someone who looks to purchase a small business and work full time as your own boss. Open 5.5 days a week. Rev $3000/week, gross $1700 with 2 casual staff (sales is higher if owners are onsite). Reason to sale: Owner moving to another city. NO BROKERS. SMS only Linh 0410 146 470 or emailfixiescafe@gmail.com

Sang bán GÁP Quán cà phê - Cơ hội lớn để phát triển! Giá sang $110.000 . Cửa hàng cà phê đã làm 3,5 năm và duy trì tốt, nằm trong khu vực Sutherland Shire, cách các trung tâm mua sắm và giao thông công cộng một quãng tản bộ ngắn, địa điểm thuận lợi trong khu vực kinh doanh và dân cư sống, được bao quanh bởi các văn phòng, căn hộ và công trình đang xây dựng.

Vị trí tuyệt vời và cơ hội lớn để phát triển. Doanh thu sẽ tăng bằng cách mở rộng thực đơn cho bữa trưa, và các loại thức ăn phục vụ nhanh; làm một số quảng cáo và tiếp thị, tăng ăn uống; nhà bếp với trang thiết bị đầy đủ, v.v…Hoàn hảo cho những người muốn mua một doanh nghiệp nhỏ và làm việc toàn thời gian, với tư cách là ông chủ riêng với chính bạn. Kinh doanh 5.5 ngày một tuần. Doanh thu $3000 / tuần, gross $1700 với 2 nhân viên thời vụ. (doanh số bán hàng sẽ cao hơn nếu chủ có mặt tại chỗ và tự làm). Sang gấp vì cần di chuyển khác vùng sống. Xin trực tiếp với chủ KHÔNG QUA MÔI GIỚI. Chỉ chỉ nhắn tin, chúng tôi sẽ gọi lại – SMS cho Linh 0410 146 470 hoặc email fixiescafe@gmail.com

緊急 - 出售咖啡店 - 成長的絕佳機會!

110,000美元面議

位於薩瑟蘭郡(Sutherland Shire)地區的35年建立良好維護和運營的外賣咖啡店,短途漫到公共交通和購物中心,在辦公室,公寓和建築工地周圍的商業/住宅區。 優越的地理位置和良好的發展機會。 通過擴大快捷服務午餐菜單來增加銷售額; 做一些廣告和營銷; 增加餐飲; 利用完整的廚房等。非常適合那些希望購買小型企業並全職工作作為自己的老闆的人。 週營業5.5天。 3000美元,總計1700美元,有2名臨時工(如果業主在現場,銷售額會更高)。 銷售理由:業主搬到另一個城市。 沒有經紀人。 短信只有Linh 0410 146 470 或電子郵件fixiescafe@gmail.com

Takeaway Fish & Chips Burgers

WIWO $70,000 - Newcastle NSW

This is very busy shop, great reputations. Well established for 30 years. It’s currently running by second owner. Good position on a busy main road, located in central of beaches, businesses and residents, near all facilities such as shopping strip with surrounding local schools. Plenty of carpark, easy to stop for takeaway & go. The opportunity to expand or change to different cuisines is realistic. Currently shop run on electricity, but there is the gas connection is outside. Shop operates 6 days per week. High profits, WIWO all stock and equipment included - $70,000 negotiable. Call / Text Trevor 0414 653 192 (English)

Takeaway Fish & Chips - Burgers

WIWO $70,000 - Newcastle NSW

Đây là cửa hàng rất bận rộn, danh tiếng tuyệt vời. Được thành lập trong 30 năm. Đang điều hành bởi chủ đời thứ 2. Vị trí tốt trên một con đường chính bận rộn, nằm ở trung tâm của các bãi biển, các doanh nghiệp và cư dân, gần tất cả các cơ sở như dải mua sắm với các trường địa phương xung quanh. Rất nhiều bãi đậu xe, dễ dàng để dừng lại cho takeaway & đi. Cơ hội để mở rộng hoặc thay đổi các món ăn khác nhau. Hiện tại cửa hàng sử dụng bằng điện, nhưng có kết nối với đường gas có sẵn bên ngoài. Cửa hàng hoạt động 6 ngày mỗi tuần. Lợi nhuận cao, WIWO bao ồm hàng tồn + thiết bị - $70.000 thương lượng. Call / Text Trevor 0414 653 192 (tiếng Anh)

外賣魚和薯條漢堡

WIWO 90,000 - Newcastle NSW

這是非常繁忙的商店,聲譽很好。 建立了30年。 它目前由第二個所有者運行。 位於繁忙主幹道的良好位置,位於海灘,商業和居民的中心,靠近所有設施,如周邊當地學校的購物區。 充足的停車場,容易停下來外賣和去。 擴大或改變不同菜餚的機會是現實的。 目前商店運行電力,但外面有燃氣連接。 商店週營業6天。 高利潤,包括所有庫存和設備的WIWO 90,000可轉讓。 致電/短信Trevor 0414 653 192 (English)