-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RESTAURANT- TAKEAWAY & FOOD STALL -  NSW

Restaurant for sale

$60,000 Negotiable NSW

Busy restaurant in Central Coast ( Avoca Beach) running from 6 years for sale due to owner family matters. Excellent location near beach with lot of parking spaces. Currently running Indian cousin but can be easily convert to any other cousin. Seating capacity 34 inside and 20 seats outside (can be extendable more outside). Regular customers basis from local, surrounding areas and tourists. Very very busy time is summer and it's good time to start. Please email on dave.terrigal@gmail.com


Nhà hàng đông khách ở Central Coast (Avoca Beach) hoạt động tốt đã 6 năm qua.  Vị trí tuyệt vời gần bãi biển với nhiều chỗ đậu xe. Hiện đang là nhà hàng Ấn Độ nhưng có thể dễ dàng chuyển đổi sang bất kỳ loại nào khác. Chỗ ngồi có sức chứa 34 bên trong và 20 chỗ ngồi bên ngoài (có thể được mở rộng thêm bên ngoài). Khách hàng thường xuyên cơ sở từ địa phương, khu vực xung quanh và khách du lịch. Thời gian rất bận rộn là mùa hè và đây là thời điểm tốt để bắt đầu. Vui lòng gửi email vềdave.terrigal@gmail.com Do các vấn đề gia đình chủ sở hữu. 


中央海岸(Avoca Beach) 繁忙的餐廳由於業主的家庭事務而在6年內出售。 優越的地理位置靠近海灘,有很多停車位。 目前正在運行印度表弟,但可以很容易地轉換為任何其他表親。 內側可容納34個,外側可容納20個座位 (可在外部延伸)。 來自當地,周邊地區和遊客的常客。非常非常繁忙的時間是夏天,現在是開始的好時機。 請發送電子郵件至dave.terrigal@gmail.com


Indian Restaurant 

$48,000 Negotiable – Warragamba NSW

It is currently an Indian Restuarant but can be transformed in to any other type of restaurant or Cafe. Good Turnover. In the heart of Warragmaba with not many other restuarants/cafes close by. Lots of parking Available . Cheap Rent $360 pw includes all outgoings. Lease: 3 3years option . Seats 25 / Fine dining. High rates of deliveries and take aways. Fully Air conditioned. Full Security System with 24 hour access from any smart device,. Full commercial kitchen. Loyal/Regular Clientelle. Busy foot traffic location (2 minutes away from Warragamba Dam, many tourists and visitors) Room for further growth. Call for further information or to inspect: 0433 413 419 (English)

Nó hiện là một Restaurant Ấn Độ nhưng có thể được chuyển đổi sang bất kỳ loại nhà hàng hoặc quán cà phê nào khác. Doanh thu tốt. Ở trung tâm của WarragmabaNSW với không có nhiều nhà hàng / quán cà phê gần kề. Rất nhiều bãi đậu xe. Giá rẻ Thuê $ 360 /tuần gồm tất cả outgoings. Cho thuê: 3 x 3 years tùy chọn. chỗ cho 25 ghế / Ăn tối. Tỷ lệ giao hàng cao và đi đường cao tốc. Được trang bị đầy đủ máy lạnh. Hệ thống an ninh đầy đủ với truy cập 24 giờ từ bất kỳ thiết bị nào. Nhà bếp thương mại đầy đủ. Khách hàng trung thành / thường xuyên. Vị trí bận rộn (2 phút đi từ đập Warragamba, nhiều khách du lịch và du khách) Phòng để tăng trưởng hơn nữa. Gọi để biết thêm thông tin hoặc kiểm tra: 0433 413 419 (tiếng Anh)

餐廳業務出售

$ 48,000面議

它目前是印度餐廳,但可以轉變為任何其他類型的餐廳或咖啡廳。 良好的營業額。 在Warragmaba的中心,附近沒有其他許多餐廳/咖啡館。 有很多停車位。 廉價租金$ 360 pw包括所有支出。 租賃:3年3年期權。 座位25 /美食。 高交付率和帶走率。 全空調。 完整的安全系統,可從任何智能設備24小時訪問。 完整的商業廚房。 忠誠/常規Clientelle。 繁忙的步行交通位置(距離Warragamba大壩2分鐘路程,許多遊客和遊客)進一步增長的空間。 要求提供進一步的信息或進行檢查:0433 413 419(英語)

Restaurant For A Great Deal

$90,000 – MeadowbanK NSW

An amazing opportunity to take over a restaurant in a highly developing area in the city of ryde. Beautifully set out restaurant with an impressive bar area, private and large outdoor area overlooking the water. All equipment, tables and chairs included in price. Do not miss out on this amazing opportunity. Enquire now and feel free to organise a time to view the place. You will not be disappointed! Nail Shops Build to Sale. Please call / Text 0433 729 955 (English)

Một cơ hội tuyệt vời để tiếp quản một nhà hàng trong một khu vực phát triển cao ở thành phố Ryde, Sydney NSW. Nhà hàng tuyệt đẹp này có khu vực quầy bar đầy ấn tượng, khu vực ngoài trời riêng và lớn nhìn ra mặt nước. Tất cả các thiết bị, bàn ghế được bao gồm trong giá. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Hỏi ngay bây giờ để sắp xếp thời gian xem . Bạn sẽ không phải thất vọng đâu! Vui lòng gọi / Nhắn tin 0433 729 955 (tiếng Anh)

很棒的餐廳

$ 90,000 - MeadowbanK NSW

這是一個佳的機會,可以在萊德市的一個高度發展的地區接管一家餐館。 精美的餐廳設有令人印象深刻的酒吧區, 私人和俯瞰水面的大型外區。 所有設備, 桌椅均包含在價格中。 不要錯過這個驚人的機會。 立即諮詢,隨時組織一次觀看地點。 你不會失望的! 美甲店建立銷售。 請致電/文字0433 729 955(英文)

CAFE FOR SALE

$20,000 Negotiable – Waterloo NSW

Morning and afternoon foot traffic* Located on busy road (thoroughfare to city) and close offices and resident.* Offering all days breakfasts and lunch,and coffee, cold beverages .Also delivered from uber eats and menulog.Easy to run and perfect for new buyers . looking to enter into hospitality. Potentials to grow bussiness more as city council going to develop a lot in waterloo area.Features incl.- free street parking - Open 6 days (permission to open late mornimg to late night)- 30 seats indoor - Industrial/rustic finishes with tile flooring - All equipment owned outright (purchased brand new), includinf coffee machine and grinders - 6am to 3pm weekdays - 8am to 3pm weekends - Rent $500 per/w - 3month bond - 3 +3years remaining on lease . WIWO *Figures will be discussed only upon meeting the cafe owner* ** Offers to be made only via the Make offer button provided Please call / text 0433 882 940 (English)

Lượng khách lớn đi bộ trước shop suốt ngày * Nằm trên con đường đông đúc (đường đến thành phố) và văn phòng và cư dân gần gũi. * Hiện bán bữa sáng và bữa trưa, và cả ngày cà phê, đồ uống lạnh. Ngoài ra còn được giao từ uber và menulog. Dễ dàng  điều hành và hoàn hảo cho người mua. Tiềm năng để phát triển kinh doanh nhiều hơn như hội đồng thành phố sẽ phát triển rất nhiều trong waterloo khu vực. Tính năng bao gồm - miễn phí đậu xe trên đường phố - Mở 6 ngày (cho phép mở muộn mornimg đến đêm khuya) - 30 chỗ ngồi trong nhà - Công nghiệp / mộc mạc kết thúc với sàn gạch - Tất cả các thiết bị thuộc sở hữu hoàn toàn không trả góp (mua thương hiệu mới), máy xay cà phê  và máy nghiền - 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều các ngày trong tuần - 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều các ngày cuối tuần - Thuê $ 500 / tuần - Hợp đồng 3 tháng - 3 + 3 năm còn lại cho thuê. WIWO * Số liệu sẽ chỉ được thảo luận khi gặp chủ quán cà phê * Vui lòng gọi / nhắn tin 0433 882 940 (tiếng Anh)

早上和下午的人流量*位於繁忙的道路(通往市區)和近距離辦公室和居民。*提供所有的早餐和午餐,以及咖啡,冷飲。還提供超級吃和menulog.Easy運行和完美的新 買家。 希望進入熱情好客。 隨著市議會在滑鐵盧地區開發很多,增加商業的潛力。特色包括 - 免費街道停車 - 開放6天(允許晚開mornimg到深夜)- 室內30個座位 - 工業/鄉村飾面與瓷磚地板 - 所有設備全部擁有(全新購買),包括咖啡機和磨床 - 工作日早上6點至下午3點 - 週末早上8點至下午3點 - 租金500美元/ w - 3個月債券 - 3 + 3年剩餘租約。 WIWO *數字僅在與咖啡館老闆會面時進行討論* **僅通過提供優惠按鈕提供優惠請致電/發送電子郵件至0433 882 940(英文)

Thai Restaurant

$$$ Neg - McMahon’s Point - North Sydney NSW

A 20-seaters of cozy Thai Restaurant is for sale as soon as possible. The shop is ready-to-operate with commercial kitchen. Rent & outgoing is approx. $1400 per week.  Though, it is not in the main road, we already have regular & loyalty customers.  Due to a close proximity to offices and residences, there are high potentials for business growth, and great opportunities for family business. Downstairs also has 1 small room for relaxing. For further information, please send your message to Issy.  0434 520 272 (English)

20 chỗ ngồi của nhà hàng Thái Lan ấm cúng được sang bán càng sớm càng tốt. Cửa hàng đã sẵn sàng hoạt động với nhà bếp thương mại. Thuê khoảng 1400 mỗi tuần. Mặc dù, không nằm trên con đường chính, nhưng chúng tôi đã có khách hàng thường xuyên và trung thành. Do gần văn phòng và nhà ở, có tiềm năng phát triển kinh doanh cao, và cơ hội tuyệt vời cho việc kinh doanh của gia đình. Tầng dưới cũng có 1 phòng nhỏ để thư giãn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi tin nhắn của bạn đến Issy. 0434 520 272 (Tiếng Anh)

泰国餐厅

$$$ Neg - McMahon's Point - 北悉尼新南威尔士州

20座舒适的泰式餐厅将尽快出售。 该商店已准备好与商业厨房合作。 出租和出去约。 每周1400美元。 虽然,它不在主要道路上,但我们已经拥有常客和忠诚客户。 由于靠近办公室和住宅,业务增长的潜力很大,家庭生意也很有机会。 楼下还有一个小房间供您放松。 如需了解更多信息,请将您的信息发送至Issy。 0434 520 272(英文)

Restaurant for Sale

$100,000 Neg – Surry Hills NSW

Well established for long time, stable business good income. Suit for husband & wife or couple partner. Good position, located on 464 Cleveland St Surry Hills NSW 2010, Sydney City Fringe, near corner and shopping strip. Long lease good rent. Due to other business quick sale, considered any offers. Please call / text Ali 0402 447 861 (English)

Nhà hàng bán

$100.000 Neg - Surry Hills NSW

Đã được thành lập trong thời gian dài, ổn định kinh doanh thu nhập tốt. Phù hợp cho vợ chồng hoặc đôi bạn hùn. Vị trí tốt, nằm trên 464 Cleveland St Surry Hills NSW 2010, rìa nội thành Sydney, gần góc  đường và khu mua sắm hai bên, dãi đường tập trung ăn uống. Thuê lâu dài tiền thuê tốt. Do bận với kinh doanh khac, sang nhanh dễ nói chuyện,  sẽ ghi nhận bất kỳ thảo luận nào . Vui lòng gọi / nhắn tin Ali 0402 447 861 (tiếng Anh)

餐廳出售

$ 100,000 Neg - Surry Hills NSW

久負盛名,業務穩定,收入穩定。 適合丈夫和妻子或夫妻伴侶。 地理位置優越,位於新南威爾士州克利夫蘭聖路易斯山谷464號,悉尼市邊緣,靠近街角和購物區。 長租好租。 由於其他業務快速銷售,考慮任何優惠。 請致電/發送電子郵件至Ali 0402 447 861(英文)

URGENT- Coffee shop for SALE –

$110,000 Negotiable Sydney NSW

Great opportunity to grow! - 3.5-year established well maintained and operated take away coffee shop located in the Sutherland Shire area, short strolls to public transports and shopping centre, in a business/residentail area surrounded by offices, apartments and constructions sites. Great location and great opportunity to grow. Increasing sales by expanding menu for a quick service lunch; do some advertising and marketing; increase catering; utilising the full kitchen, etc. Perfect for someone who looks to purchase a small business and work full time as your own boss. Open 5.5 days a week. Rev $3000/week, gross $1700 with 2 casual staff (sales is higher if owners are onsite). Reason to sale: Owner moving to another city. NO BROKERS. SMS only Linh 0410 146 470 or emailfixiescafe@gmail.com

Sang bán GÁP Quán cà phê - Cơ hội lớn để phát triển! Giá sang $110.000 . Cửa hàng cà phê đã làm 3,5 năm và duy trì tốt, nằm trong khu vực Sutherland Shire, cách các trung tâm mua sắm và giao thông công cộng một quãng tản bộ ngắn, địa điểm thuận lợi trong khu vực kinh doanh và dân cư sống, được bao quanh bởi các văn phòng, căn hộ và công trình đang xây dựng.

Vị trí tuyệt vời và cơ hội lớn để phát triển. Doanh thu sẽ tăng bằng cách mở rộng thực đơn cho bữa trưa, và các loại thức ăn phục vụ nhanh; làm một số quảng cáo và tiếp thị, tăng ăn uống; nhà bếp với trang thiết bị đầy đủ, v.v…Hoàn hảo cho những người muốn mua một doanh nghiệp nhỏ và làm việc toàn thời gian, với tư cách là ông chủ riêng với chính bạn. Kinh doanh 5.5 ngày một tuần. Doanh thu $3000 / tuần, gross $1700 với 2 nhân viên thời vụ. (doanh số bán hàng sẽ cao hơn nếu chủ có mặt tại chỗ và tự làm). Sang gấp vì cần di chuyển khác vùng sống. Xin trực tiếp với chủ KHÔNG QUA MÔI GIỚI. Chỉ chỉ nhắn tin, chúng tôi sẽ gọi lại – SMS cho Linh 0410 146 470 hoặc email fixiescafe@gmail.com

緊急 - 出售咖啡店 - 成長的絕佳機會!

110,000美元面議

位於薩瑟蘭郡(Sutherland Shire)地區的35年建立良好維護和運營的外賣咖啡店,短途漫到公共交通和購物中心,在辦公室,公寓和建築工地周圍的商業/住宅區。 優越的地理位置和良好的發展機會。 通過擴大快捷服務午餐菜單來增加銷售額; 做一些廣告和營銷; 增加餐飲; 利用完整的廚房等。非常適合那些希望購買小型企業並全職工作作為自己的老闆的人。 週營業5.5天。 3000美元,總計1700美元,有2名臨時工(如果業主在現場,銷售額會更高)。 銷售理由:業主搬到另一個城市。 沒有經紀人。 短信只有Linh 0410 146 470 或電子郵件fixiescafe@gmail.com

Takeaway Fish & Chips Burgers

WIWO $70,000 - Newcastle NSW

This is very busy shop, great reputations. Well established for 30 years. It’s currently running by second owner. Good position on a busy main road, located in central of beaches, businesses and residents, near all facilities such as shopping strip with surrounding local schools. Plenty of carpark, easy to stop for takeaway & go. The opportunity to expand or change to different cuisines is realistic. Currently shop run on electricity, but there is the gas connection is outside. Shop operates 6 days per week. High profits, WIWO all stock and equipment included - $70,000 negotiable. Call / Text Trevor 0414 653 192 (English)

Takeaway Fish & Chips - Burgers

WIWO $70,000 - Newcastle NSW

Đây là cửa hàng rất bận rộn, danh tiếng tuyệt vời. Được thành lập trong 30 năm. Đang điều hành bởi chủ đời thứ 2. Vị trí tốt trên một con đường chính bận rộn, nằm ở trung tâm của các bãi biển, các doanh nghiệp và cư dân, gần tất cả các cơ sở như dải mua sắm với các trường địa phương xung quanh. Rất nhiều bãi đậu xe, dễ dàng để dừng lại cho takeaway & đi. Cơ hội để mở rộng hoặc thay đổi các món ăn khác nhau. Hiện tại cửa hàng sử dụng bằng điện, nhưng có kết nối với đường gas có sẵn bên ngoài. Cửa hàng hoạt động 6 ngày mỗi tuần. Lợi nhuận cao, WIWO bao ồm hàng tồn + thiết bị - $70.000 thương lượng. Call / Text Trevor 0414 653 192 (tiếng Anh)

外賣魚和薯條漢堡

WIWO 90,000 - Newcastle NSW

這是非常繁忙的商店,聲譽很好。 建立了30年。 它目前由第二個所有者運行。 位於繁忙主幹道的良好位置,位於海灘,商業和居民的中心,靠近所有設施,如周邊當地學校的購物區。 充足的停車場,容易停下來外賣和去。 擴大或改變不同菜餚的機會是現實的。 目前商店運行電力,但外面有燃氣連接。 商店週營業6天。 高利潤,包括所有庫存和設備的WIWO 90,000可轉讓。 致電/短信Trevor 0414 653 192 (English)

Restaurant - $260,000 Negotiable - Cremorne NSW

CREMORNE PLAZA SPECIAL LOCATION –

ONE OF SYDNEY’S MOST FAMOUS CINEMA THE ORPHEUM - FULLY EQUIPPED AND RENOVATED WITH GOODWILL

Summary:

Restaurant – Trattoria – Casual – Family Friendly

Rent: $130 GST PA – $300- $330k approx. income (operating 5 days a week).

Key Features: 1 min walk from The Orpheum 4 cinema and theatre on Military Rd - Easy to find parking behind the restaurant a public car park - Is located on the North Shore suburb of Cremorne in a hub of community spirit - Warm and wonderful group of supportive community and businesses in the area - This has visible bar - Ideal for functions - Fully licensed BYO - Repeat customers - This is a growing business that will see incredible growth in summer - People love the menu

Hours: Wed – Sunday lunch and dinner (11-2.30pm and 5 – 11pm) - Potential: This business has the potential to be making 4 - 5 x current figures with the right front of house / marketing / business builder on board - Weekly customers growing and love what has been created since opening - Great opportunity for movie and cinema crowds - Great potential for bar section on the corso - Owner is a highly professional and skilled chef already running high profile private events and clients so will consider partnership opportunity to build this out or advise / consult / train new owner - Premises: Well presented and clean, owner parking out back if negotiated with other area tenants - New floating dark floorboards - Freshly painted and uplifted - Has a seating capacity of approximately 120 customers - Liquor license with the premises - Approved council outdoor seating area - Operates with an On-Premise – Restaurant Licence. Employees: 2 full timers kitchen hand on busy nights - Lease: Lease is $130K GST (currently negotiated down 40%) - Lease is renewable for another 10 years (with 2 and a 2 x 4 year option)

Extras notes: There is GOODWILL with this sale, a nurtured and sizable database - Owner is open for negotiation as a partnership or happy to sell outright as is - Established Intellectual Property to go with business. Current owner willing to train new owners and continue in an advisory role – if required. Fully equipped and easily operating kitchen and preparation area. Price reflects set up costs and potential earning trade. WALK IN WALK OUT $260K STOCK VALUATION AT SALE - Please call / text Ani: 0414 452 330

Nhà hàng -

$ 260.000 Thỏa thuận - Cremorne

VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT TẠI CREMORNE PLAZA -

MỘT TRONG SYINEY'S CINEMUS CINEMA TỐT NHẤT THE ORPHEUM - HOÀN TOÀN ĐƯỢC THIẾT BỊ VÀ TÂN TRANG VỚI GOODWILL

Tóm lược:

Nhà hàng - Trattoria - Casual - Thân thiện với gia đình

Giá thuê: $ 130 GST / NĂM – ThU nhập $300 đến 330 ngàn năm. Chỉ hoạt động 5 ngày một tuần.

Các tính năng chính: 1 phút đi bộ từ The Orpheum 4 rạp chiếu phim và nhà hát trên Military Rd - Dễ dàng tìm thấy bãi đậu xe phía sau nhà hàng và một bãi đậu xe công cộng - Nằm trên vùng ngoại ô Bắc Shore của Cremorne trong một trung tâm hấp dẫn chính của khu vực - Quầy bar có thể nhìn thấy cảnh đẹp lý tưởng - Tuyệt vời với các chức năng – Fully Lic & BYO - Khách hàng quen lặp lại - Đây là một doanh nghiệp đang phát triển sẽ thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong mùa hè - Mọi người yêu thích thực đơn.

Giờ kinh doanh: Thứ Tư - Bữa trưa và bữa tối chủ nhật (11-2.30 và 5 - 11pm) –

Tiềm năng: Doanh nghiệp này có khả năng tạo ra 4 - 5 x số liệu hiện tại với mặt trước của nhà xây dựng / tiếp thị / doanh nghiệp trên tàu - Hàng tuần Khách hàng đang phát triển và yêu thích những gì đã được tạo ra từ khi mở cửa - Cơ hội tuyệt vời cho đám đông phim và điện ảnh - Tiềm năng lớn cho phần thanh trên Corso - Chủ đầu tư là một đầu bếp chuyên nghiệp và có tay nghề cao. xây dựng mới hoặc tư vấn / tư vấn / đào tạo chủ sở hữu mới –

Cơ sở: Được trình bày và sạch sẽ, chủ sở hữu đậu xe trở lại nếu thương lượng với người thuê khu vực khác - Có sức chứa khoảng 120 khách hàng - Khu vực chỗ ngồi ngoài trời của hội đồng được phê duyệt - Hoạt động với Giấy phép Nhà hàng - Tại chỗ.

Nhân viên: 2 full time cho phụ bếp vào những đêm bận rộn - Cho thuê: Cho thuê là $130K GST (hiện đang thương lượng giảm 40%) - Hợp đồng được 10 năm nữa (với lựa chọn 2 và 2 x 4 năm)

Ghi chú bổ sung: Chủ sở hữu mở cửa để đàm phán với tư cách là đối tác hoặc vui vẻ bán hoàn toàn - Chủ hiện tại sẵn sàng đào tạo chủ mới và tiếp tục tham gia vai trò tư vấn - nếu được yêu cầu. Được trang bị đầy đủ và dễ dàng điều hành nhà bếp và khu vực chuẩn bị. Giá phản ánh chi phí thiết lập và giao dịch kiếm tiền tiềm năng. WIWO + hàng tồn $260000 - Vui lòng gọi / nhắn tin Ani: 0414 452 330

餐廳 -

260,000美元面議 - Cremorne

CREMORNE PLAZA特殊位置 -

悉尼最著名的電影院之一 - 完全裝備和裝修的商店

概要:

餐廳 - Trattoria - 休閒 - 親情

租金:130美元GST PA - 約300-330美元。收入(每週工作5天)。

主要特點:從軍事路上的The Orpheum 4電影院和劇院步行1分鐘 - 易於在餐廳後面找到停車場公共停車場 - 位於Cremorne北岸郊區的社區精神中心 - 溫馨而精彩的支持該地區的社區和企業 - 這有明顯的障礙- 功能的理想選擇 - 完全授權的BYO - 重複客戶 - 這是一個不斷增長的業務,將在夏季看到令人難以置信的增長 - 人們喜歡菜單

營業時間:星期三 - 星期日午餐和晚餐(下午11點半至下午5點和晚上11點) - 潛力:該業務有可能在房屋/市場營銷/業務建設者的正確陣線上做出4至5倍的當前數字 - 每週客戶不斷增長,並熱愛自開業以來所創建的產品 - 為電影和電影人群提供了絕佳機會 - Corso酒吧區域的巨大潛力 - 業主是一位高度專業和技術熟練的廚師,已經在舉辦高端私人活動和客戶,因此將考慮合作機會建造或勸告/諮詢/培訓新的業主 - 房屋:提供的和乾淨的,業主在與其他地區租戶談判時將車位停放在外 - 新浮動黑色地板 - 新鮮塗漆和提升 - 可容納約120位客人的座位 - 液體執照與處所 - 批准理事會室外座位區 - 與內部部署 - 餐廳執照。員工:在繁忙的夜晚,2名全職廚師手 - 租賃:租賃價格為130,000美元的消費稅(目前協商下降40%) - 租賃可再續期10年(2年和2年4年期)

額外注意事項:這次銷售有一個良好的信譽,一個培育和龐大的數據庫 - 業主可以作為合作夥伴進行談判,或者願意直接出售 - 建立知識權以配合業務。如果需要,當前所有者願意培訓新的所有者並繼續擔任顧問角色。設備齊全,操作簡便的廚房和準備區。價格反映了成本和潛在的收益交易。行出售$ 260K股票評估 - 請致電/短信Ani0414 452 330

Fully Licensed Restaurant for Sale

$58,000 negotiable - Bondi Junction.

Fine Dining Nepalese restaurant is on sale now for $58,000 which is negotiable that comes

with 2 bedroom Unit upstairs with terrace balcony. The Lease for this restaurant is $1000

per week. A fully equipped restaurant is in excellent location, between 4-5 min walk from

train station and has great potential for variety of cuisine. It has 40 seating capacity and has

full liquor license. It is located in a main street and close to public transport. This restaurant

has almost everything who is looking for immediate start.

Restaurant comes with following things,

[ ] Fully Equipped kitchen which comes with tons of utensils.

[ ] Newly bought Owen

[ ] 3 Years of Lease

[ ] A full liquor licensed with mini bar

[ ] 2 Separate Store room for Prep And to store food.

[ ] 1 Huge Garage at the back.

[ ] 1 Freezer and 4 Fridge.

[ ] 2 Separate Toilet for Gents and Ladies.

[ ] Newly Bought furniture.

[ ] Newly Renovated mini Counter for Cashier.

[ ] Newly bought Plates Bowl and Cutleries.

If you think this is the right choice for you the please send me your quires to

dheeraj71@hotmail.com or please contact me on 0422 036 288.


Nhà hàng Nepalese Fine Dining được bán với giá 58.000 đô la thương lượng được. Với 2 phòng ngủ trên lầu ban công ngoài hiên. Hợp đồng lâu dài thuê mướn rẻ $1000 mỗi tuần. Trang thiết bị đầy đủ, vị trí tốt cách 4-5 phút đi bộ từ ga xe lửa và có tiềm năng lớn cho nhiều loại ẩm thực. Chứa 40 chỗ ngồi và có giấy phép rượu, nằm trong một đường phố chính và gần với giao thông công cộng. Đặc điểm

Mới mua Owen, 3 năm hợp đồng, fully Lic với quầy bar. 2 Kho riêng biệt để chuẩn bị và cất giữ thức ăn. 1 Garage lớn ở phía sau. 1 Tủ đông đá và 4 Tủ lạnh. 2 Bồn tắm riêng biệt dành cho nam và nữ. Mới mua đồ nội thất. Máy đếm tiền nhỏ mới được tân trang lại cho thủ quỹ. Mới mua đĩa Bowl and Cutleries. Nếu bạn nghĩ đây là sự lựa chọn đúng đắn cho bạn, vui lòng gửi cho tôi các yêu cầu của bạn email cho: dheeraj71@hotmail.com, hoặc gọi hay nhắn tin 0422 036 288.


Fine Dining尼泊尔餐厅现已开始发售,售价为58,000美元,可以商量

带2间卧室的楼上设有露台阳台。这家餐厅的租金是1000美元

每个星期。一个设备齐全的餐厅是在优越的地理位置,4-5分钟的步行路程

火车站,并有很大的潜力,各种美食。它有40个座位,并有

完全酒牌。它位于主要街道上,靠近公共交通。这家餐厅

几乎所有正在寻找立即开始的人。

餐厅有以下的东西,

[ ] 设备齐全的厨房,配有数吨餐具。[ ] 新买的欧文 [ ] 3年租约 [ ] 带有迷你酒吧许可的完整酒

[ ] 2个独立的储藏室可供准备和储存食物。[ ] 1后面的巨大车库。 [ ] 1个冰箱和4个冰箱。

[ ] 2男性和女性的独立卫生间。[ ] 新购买家具。[ ] 新近装修的收银台迷你柜台。[ ] 新买了碗碟和餐具。

如果你认为这是你的正确选择,请给我你的要求 dheeraj71@hotmail.com或请致电0422 036 288与我联系。

Asian Restaurant in

$120,000 - Campsie NSW

Multi Awards Asian Restaurant on Prime Location of Campsie for sale. Locate Near Woolworth and Campsie Shopping Centre. The only Restaurant in Campsie that has private 10 car space for Customer at night. Plus 2 registered car space whole day with remote lock up gate. Established in 2008, been Awarded by Local Newspaper and Food Website every years since open. Also Awarded Best Restaurant in Canterbury/Bankstown 2014, 2015, 2016 by well known Food Website. Owner want out, now is your turn. The restaurant has 44seats with nice decoration, LED downlight, CCTV. POS touch screen, Big Screen TV, Air condition, Bi-fold windows, very good devided working areas (Cooking area--Preperation area--Storage area--Coolroom), private garden planted Basil, Chili, Lemongrass, Papaya, Mint and Lime leaves --No need to buy during summer, Good rent for main street just $1,180p/w with perfect landlord agent. Currently open for Lunch and Dinner, **potential to open for Breakfast**. Dine-in, Take Away, Home & Office Delivery for Lunch and Dinner with our own Website/Menulog/EatNow/UberEats/Sydney Delivery. Campsie area still grow as many new complex are on the way, nearly 1,000 of units in Canterbury and Clemton Park already build, 100s more in Belfield and Roseland are on it's way. All those areas and surrounding areas has to come to Campsie as main district suburbs >>That's a lot of potential for business. Shop suit any cuisine (Thai, Vietnamese, Japanese, Chinese, etc). Please contact 0426 915 364


Đã có nhiều giải thưởng đánh giá. Nhà hàng châu Á tại Campsie gần Woolworth và Trung tâm mua sắm Campsie. Nhà hàng duy nhất tại Campsie rằng có bãi đậu 10 xe riêng cho khách hàng vào ban đêm. Cộng 2 xe riêng trọn ngày. Được thành lập trong năm 2008, được trao tặng giải bởi báo & websiteđịa phương về thực phẩm mỗi năm kể từ khi mở cửa. Cũng có luôn doanh hiệu nhà hàng tốt nhất ở Canterbury / Bankstown 2014, 2015, 2016 bởi nổi tiếng trên trang web về ăn uống. Chủ đầu tư muốn nghỉ hưu bây giờ đến lượt bạn làm. Nhà hàng có 44 ghế ngồi, trang trí đẹp, downlight LED, CCTV POS màn hình cảm ứng, Big Screen TV, điều kiện không khí, cửa sổ Bi-fold, chia làm việc rất tốt (khu vực nấu ăn - Chuẩn bị khu vực - khu vực lưu trữ - Coolroom), vườn riêng trồng Basil, Chili , Lemongrass, đu đủ, Mint và Lime (lá chanh) – Mùa hè là dư xài cho nhà bếp không cần phải mua. Giá thuê rất tốt cho vị trí trên phố chính. Chỉ $1,180p w Hiện nay chỉ kinh doanh cho bữa trưa và tối, ** tiềm năng để thêm cho bữa sáng ** + cơm trưa, takeaway hoặc giao đến nhà. Có website cung cấp thức ăn cho văn phòng vào bữa trưa và tối với Website riêng / Menulog / EatNow / UberEats / liên kết với UberEats Sydney Cung cấp của chúng tôi. Campsie khu vực vẫn tăng trưởng như nhiều khu phat triển phức hợp mới đang trên đường hoàn tất. Gần 1.000 căn hộ cư sống trong Canterbury và Clemton viên đã xây dựng, 100s ở Belfield và Roseland đang trên đường của nó. Tất cả những lĩnh vực và khu vực lân cận có đến Campsie như huyện chính Vùng ngoại ô. Đó là rất nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp. Nhà hàng thích hợp cho bất cứ menu thức ăn nào như Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc ... Vui lòng liên hệ 0426 915 364


多獎亞洲餐廳在黃金位置的Campsie出售。找到Woolworth和Campsie購物中心附近。 Campsie中唯一一家在夜間為客戶提供私人10個車位的餐廳。加上2個登記車位,全天與遠程鎖定門。成立於2008年,自開放以來,每年都獲得當地報刊和食品網站的認可。在著名的美食網站上榮獲Canterbury / Bankstown 2014,2015,2016年度最佳餐廳獎。主人想出去,現在輪到你了。餐廳擁有44個座位,裝飾精美,LED筒燈,閉路電視。 POS觸摸屏,大屏幕電視,空調,雙折窗,非常好的分區工作區(烹飪區 - 準備區 - 存儲區 - Coolroom),私人花園種植羅勒,辣椒,檸檬草,木瓜,薄荷和石灰葉 - 無需在夏季購買,良好的主要街道租金只需$ 1,180p / w與完美的房東代理。目前開放供午餐和晚餐,**可能開放早餐**。在我們自己的網站/ Menulog / EatNow / UberEats / Sydney Delivery上享用午餐和晚餐,享用午餐和晚餐。Campsie地區仍在增長,許多新建築正在建設中,坎特伯雷和克萊姆頓公園已有近1000個單元已經建成,而Belfield的單元已經增加了100多個,Roseland正在建設中。所有這些地區和周邊地區都必須作為主要郊區來到Campsie >>這是很大的業務潛力。購物適合任何美食(泰國,越南,日本,中國等)。請聯繫 0426 915 364 

Restaurant For Sale

$49,900 Negotiable – Narrabeen NSW

Due to visa condition.... we regret to sell . You'll get * 4 heads gas wok stations * A big Cool room *A big deep fryer * Char griller * Dishwasher machine * 2 freezers * 3 fridges * cash register * and so on.

Busy Thai restaurant for sale in Narrabeen. Chic and Nice out fit 40 seats restaurant. Fully licensed. Open only 7 dinners, more room to expand revenue. Good for the owner who have full time job and want to get more income. Suitable for 457 visa purpose. Weekly sale 10,000-15,000 . Good sale both eat in and home delivery. Top of Menulog in this area. Big certain amount of patrons. Regret to sale because one of partner due to oversea. We'll cut down the price for quick sale. Please SMS to me directly and I'll call you back... Please call / text Molly: 0404 700 143 (English)

$ 49,900 Thỏa thuận - Narrabeen NSW

Do điều kiện thị thực cư trú .... chúng tôi rất tiếc phải bán kinh doanh nhà hàng này. Trang thiết bị đầy đủ gồm * 4 trạm đầu bếp gas * Một phòng lạnh lớn * Một nồi chiên lớn * Charcoal griller * Máy rửa chén * 2 tủ đông * 3 tủ lạnh * máy tính tiền * và nhiều thứ khác. Nhà hàng Thái Lan bận rộn ở Narrabeen NSW đang rao bán. Rất lý tưỡng cho kinh doanh nhà hàng loại gia đình phù hợp với nhà hàng 40 chỗ ngồi. Fully Lic cho bi rưọu. Chỉ mở 7 bữa tối, nhiều cơ hôi để mở rộng doanh thu cho các bữa sáng & trưa trong tuần. Hiện chỉ kinh doanh tối, rất tốt cho chủ mới là người có công việc toàn thời gian và muốn kiếm thêm thu nhập. Phù hợp với mục đích visa 457 xin định cư từ các du học sinh. Bán hàng tuần 10.000-15.000. Rất nhiều order giao tận nhà. Top of Menulog trong lĩnh vực này. Hối tiếc bán vì một trong những đối tác có yếu tố nước ngoài nước ngoài cần hồi hương. Chúng tôi sẽ thảo luận thương lượng giảm giá để bán nhanh. Vui lòng nhắn tin cho tôi trực tiếp và tôi sẽ gọi lại cho bạn ... Vui lòng gọi / nhắn tin Molly: 0404 700 143 (tiếng Anh).

$ 49,900可商量 - 新南威爾士州的Narrabeen

由於簽證條件......我們很遺憾出售。你會得到* 頭燃氣鍋站*一個大涼室*大型油炸鍋* 炭火烤架*洗碗機* 2個冰櫃* 3個冰箱*收銀機*等 忙碌的泰國餐廳在Narrabeen出售。 別緻和漂亮適合40個座位的餐廳。 完全許可。 只開放7個晚餐,更多的空間來擴大收入。 適合擁有全職工作並想獲得更多收入的業主。 適用於457簽證目的。每週銷售10,000-15,000 良好的銷售都在吃飯和送貨上門。 Menulog在這方面的頂部。 大量的顧客。 由於海外合作夥伴之一而遺憾出售。 我們會降低快速銷售的價格。 請直接給我發短信,我會給您回電...請致電/發短信給Molly0404 700 143(英語)

Modern Australian Restaurant & Cafe

Pyrmont Sydney NSW

Well established restaurant situated in the growing suburb of Pyrmont for sale in $40,000 only. Opened for 4 years . The restaurant seats up to 30 people inside and 20 people in out door area. There is 4 years left on the current lease. Weekly rent is $1500. The kitchen is fully fitted including all necessary equipment needed for the restaurant so that you can walk in and start trading straight away or change to cafe or other cuisine that suit your need. Interested candidate can send me a text message on 0426 004 924 for more detail and meet in person. Thanks.

Nhà hàng đã làm tốt nằm ở ngoại ô đang phát triển của Pyrmont chỉ với giá $ 40.000. Hợp đồng đã làm 4 năm còn 4 năm + tái ký Nhà hàng có sức chứa lên đến 30 người bên trong, và 20 người bên ngoài cửa ra vào. Còn lại 4 năm cho thuê hiện tại. Tiền thuê nhà hàng tuần là $1500. Nhà bếp được trang bị đầy đủ bao gồm tất cả các thiết bị cần thiết, để bạn có thể bước vào và bắt đầu làm ngay lập tức. Hoặc đổi sang quán cà phê hoặc các món ăn khác phù hợp với nhu cầu của bạn. Xin nhắn tin 0426 004 924 (tiếng Anh)

位於不斷增長的Pyrmont郊區的成熟餐廳僅售40,000美元。 開業4年餐廳可容納30人,門外可容納20人。 目前的租約還有4年時間。 週租金是1500美元。 廚房配備齊全,包括餐廳所需的所有必要設備,以便您可以入並立即開始交易或更改為適合您需要的咖啡廳或其他美食。 有興趣的應聘者可以發送短信至0426 004 924(英文)

Indian Restaurant Biz for Sale

$60,000 - North Parramatta NSW

Indian Restaurant in north Parramatta on main Church Street. Excellent location. Running the business on same name from more than 20 years. Excellent reviews online. Very busy for home deliveries and takeaways. Sitting for 50 people . Suit any cuisine . Welcome for Inspection. Please call & text: 0430 424 159 (English)


Nhà hàng Ấn Độ ở North Parramatta trên phố chính của Church Street. Vị trí tuyệt vời. Hoạt động kinh doanh cùng tên từ hơn 20 năm. Đánh giá tuyệt vời trên mạng. Rất bận rộn cho các nhà giao đến nhà và takeaway. Chỗ ngồi cho 50 người. Phù hợp với bất kỳ món ăn nào. Chào mừng bạn đến xem xét. Xin gọi & nhắn tin : 0430 424 159 (tiếng Anh)


位於主教堂街的帕拉馬塔北部的印度餐廳。 優越的位置。 以超過20年的同一名稱開展業務。 在線優秀評論。 非常繁忙的家庭deliveries和外賣。 坐著50人。 適合任何美食。 歡迎參加檢查。 請撥打&文本:0430 424 159 (English)

Cafe, Espresso Bar - Business for sale

$$$ POA Negotiable – Waterloo NSW

Cafe, Espresso Bar in prime location with a stunning new fit out worth over $400,000. Selling 25kg Coffee per week. Seating capacity 130 seats with a full Liquor License. Beautiful outdoor area with balcony. J ust opposite one of Sydney’s biggest church . Huge opportunity for the right operator and lots of potential. Potential to open for dinner , events ,catering ...

TURNOVER: $14,000 - PROFIT: $3,500 - LEASE: New 5 Years - RENT: $2,211 GST - WAGES: $3,000 -

STAFF: 3 Part Time, 3 Casual - TRADING: Monday – Sunday 7.00am – 5.00pm – POA. Please call/ text: Karl 0426 245 062 (English)


咖啡廳,Espresso酒吧位於優越的地理位置,價值超過400,000美元。 每週賣25公斤咖啡。 座位可容納130個座位並提供完整的酒牌。 美麗的戶外區帶陽台。 在悉尼最大的教堂對面。 巨大的機會為合適的運營商和巨大的潛力。 潛力開放晚餐,活動,餐飲... 營業額:14,000美元 - 利潤:3,500美元 - 租賃:新5年 - 租金:2,211美元消費稅 - 工資:3,000美元 - 工作人員:3兼職,3休閒 - 交易:週一至週日上午7點 - 下午5點 - 買賣。 請致電/文本:Karl 0426 245 062(英語)


Cafe, Espresso Bar ở vị trí tốt mới tân trang với trị giá trên $400.000. Hiện bán 25kg cà phê mỗi tuần. Sức chứa 130 chỗ ngồi với đầy đủ giấy phép rượu. Khu vực ngoài trời tuyệt đẹp với ban công. Chúng tôi đối diện với một trong những nhà thờ lớn nhất của Sydney. Cơ hội lớn cho nhà điều hành phù hợp và rất nhiều tiềm năng. Tiềm năng để mở cho bữa ăn tối, sự kiện, phục vụ ...TURNOVER: $ 14,000 - LỢI NHUẬN: $ 3,500 - CHO THUÊ: 5 năm mới ký - TIỀN THUÊ: $ 2,211 GST - CHI PHÍ: $ 3,000 - NHÂN VIÊN: 3 làm bán thời gian, 3 Bình thường – Kinh doanh: Thứ Hai - Chủ Nhật 7 giờ sáng - 5 giờ chiều - POA. Vui lòng gọi / nhắn tin: Karl 0426 245 062 (tiếng Anh)

Indian Restaurant for Sale

$150000 Sydney NSW

An outstanding opportunity to acquire a well established fully functional, licensed and award winning Indian restaurant. Serving for the last 14 years in an elite suburb. Potential: * Currently operating Mon * Sat , 5pm onwards. * Can open Sundays and increase the sale by min 15 - 20% * Increase sales by adding home delivery option as currently it is pick up only * Extend opening hours to include lunches. * Further leverage marketing campaign to highlight the excellent food and service offered. * Promoting the restaurant outside of the immediate local area to increase takeaway and delivery sales in surrounding suburbs. * Increase local social media marketing. Currently Trading: Mon - Sat: 5PM onwards. Lease expiring August 2019 + further 3 year option. Considering moving overseas to pursue other business interests. About the Business: * Easy to operate * professionally run business for the last 14 years with standard procedures in place. * loyal Client base with a high volume of repeat trade and word of mouth recommendation. * Achieved many awards and accolades * excellent on line reviews. * Modern Décor * Excellent, well maintained kitchen and equipment * Well trained long term staff. * Recently refurbished. * Recently upgraded with high quality tableware. * Modern, innovative menu * Uber Eats and Menu log services in place * Easy to navigate website. Please call/ text: 0409 772 783 (English)

 

Một cơ hội có được một nhà hàng Ấn Độ đầy đủ Đã làm 14 năm cuối cùng trong một vùng ngoại ô ưu tú. Tiềm năng: * Hiện đang hoạt động Mon - Sat, 5pm trở đi. * Có thể mở chủ nhật và tăng doanh số bán hàng tối thiểu 15 - 20% * Tăng doanh số bán hàng bằng cách thêm giao hàng tận nhà * Thêm mở cửa cho bữa trưa. * Tăng tiếp thị truyền thông xã hội địa phương. Hợp đồng thuê hết hạn vào tháng 8 năm 2019 + thêm 3 năm nữa. * Dễ dàng hoạt động * Cơ sở khách hàng trung thành với khối lượng giao dịch lặp lại cao và lời khuyên truyền miệng. * Đã có nhiều giải thưởng * xuất sắc trên các bài đánh giá trực tuyến. * Modern Décor * Trang thiết bị đầy đủ * Menu hiện đại, sáng tạo * Uber Eats và dịch vụ Menu log tại chỗ * Dễ dàng điều hướng trang web. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0409 772 783 (tiếng Anh)


一個獲得成功的全功能,持牌和屢獲殊榮的印度餐廳的絕佳機會。在精英郊區服務最後14年。

潛力:*目前正在營業星期一*星期六,下午5點起。 *可以開放星期日並增加銷售15-20%*通過增加送貨選項來增加銷售,因為它目前只提供送貨服務*延長營業時間以包括午餐。 *進一步利用營銷活動來突出所提供的優質食品和服務。 *推廣當地以外的餐廳,以增加周邊郊區的外賣和派送銷售。 *增加當地社交媒體營銷。目前交易:週一至週六:5PM起。租期將於2019年8月到期,另有3年期權。考慮到海外尋求其他商業利益。關於企業:*易於操作*在過去的14年中,採用標準程序專業經營企業。忠誠的客戶群,擁有大量的重複交易和口碑推薦。 *獲得許多獎項和榮譽*優秀的在線評論。 *現代裝飾*優秀,維護良好的廚房和設備*訓練有素的長期工作人員。

BYO Greek Cuisine Styled For Sale.

$$$ Negotiable Fairfield NSW

Located in Fairfield West and has been well established for over a year. Great opportunity for a husband and wife team or for some one looking to start up a great takeaway/dine in business. Has a lot of potential for more business ideas to make net profit grow. Big space and an easily accessible carpark for your customers. I am selling my business due to family commitments, very sad to see it go but look forward to seeing it grow. Call / text 0498 881 892 (English) for any more enquiries

位於Fairfield West,已經建立了一年多。 對於一個夫妻團隊或者一個想要在商業中開始一個很棒的外賣/用餐的人來說,這是一個很好的機會。 有更多的商業想法有很大的潛力,使淨利潤增長。 大空間和方便客人的停車場。 由於家庭承諾,我出售我的生意,非常說要看到它,但期待看到它的增長。 請致電/文本0498 881 892(英文)查詢

Nằm ở Fairfield West và đã được thành lập trong hơn một năm. Cơ hội tuyệt vời cho vợ chồng hoặc cho một số người tìm kiếm để bắt đầu kinh doanh một takeaway, cho ăn trưa ăn cơm trưa . Có rất nhiều tiềm năng cho nhiều ý tưởng kinh doanh hơn để làm cho lợi nhuận ròng tăng trưởng. Không gian rộng lớn và bãi đỗ xe dễ dàng tiếp cận cho khách hàng của bạn. Vì lý do gia đình, rất buồn tiếc để sang bán nhưng cng muốn được nhìn thấy nó phát triển bời chủ mới. Sang lại dễ dàng thương lượng… Gọi / nhắn 0498 881 892 (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Fully Lic Rest & Cafe for URGENT sale

$88,000 Negotiable - Waterloo, NSW

Located at 25-33 Allen Street, a few minutes walk from Green Square Station, in a ever growing residential area. Plenty of seats indoor and outdoor as well. The kitchen is fully equipped for serving breakfast, lunch and dinner; there is a walk in coolroom and a big freezer. Lots of space and bench areas. Fully alcohol licence that allows customers to consume alcohol without food. Option for lease 3 3 3. The price is negiotiable ($88,000). We are about to start a new business somewhere else and would like an easy exit. Please contact us for any questions. Please call / text: Mario…. 0421 464 913 / email: baggiomagic@yahoo.com.au


Tọa lạc tại 25-33 Allen Street, một vài phút đi bộ từ ga Green Square, trong một khu dân cư ngày càng phát triển. Rất nhiều ghế trong nhà và ngoài trời. Nhà bếp được trang bị đầy đủ tiện nghi để phục vụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Có phòng lạnh lớn loại bước vào và một tủ đông lạnh lớn. Rất nhiều không gian và khu vự trống để kê thêm ghế dự bị. Giấy phép rượu bar cho khách uống mà không nhất thiết phải cần thức ăn. Tuỳ chọn với hợp đồng thuê chỗ loại 3 3 3. Giá là không thề khước từ $88,000. Vì lý do bắt đầu một doanh nghiệp mới ở một nơi khác, nên sang bán lại với giá đẹp, điều kiện dễ dàng. Vui lòng gọi / nhắn tin: Mario: 0421 464 913 / email: baggiomagic@yahoo.com.au (tiếng Anh)


位於艾倫街25-33號,從綠地廣場站步行幾分鐘即可到達不斷增長的住宅區。 室內和室外都有充足的座位。

廚房設備齊全,供應早餐,午餐和晚餐; 在涼爽的地方散步,還有一個大冰櫃。 大量的空間和長椅區域。 完全酒精許可證,允許顧客在沒有食物的情況下飲酒。 租賃選項3 3 3.價格是可以忽略的(88,000)。 我們即將在其他地方開展新業務,並希望輕鬆退出。 如有任何問題,請聯繫我們。 請致電/短信:Mario:0421 464 913 / email:baggiomagic@yahoo.com.au(英文)

Thai Restaurant Business for Sale 
$95,000 - Balgowlah Sydney NSW

Great location Thai Restaurant situated at the BEST CORNER of the busy Condamine Street and Sydney Road in the Balgowlah area. Located nearby the Stockland Balgowlah Shopping Centre, it is now for sale after being operated by the same owner for over 25 years.* It’s a 5 minute drive from there to the popular Manly beach. *20 seats by the balcony and 40 seats inside *Fully licenced *Newly renovated sitting area *Beautiful glass displayed kitchen area *It has been awarded the title of “one of the Top 10 best Thai restaurants in Sydney” by the Australian Thai food Association thanks to its freshly homemade food *The restaurant has many long*time loyal customers as the business does lots of take away and home delivery *Online orders have been set up on their own website, app, Uber and Menulog *Currenly open 7 nights, Monday* Friday for Lunch **We have a very good landlord and he is happy to negotiate for the new lease with a rental reduction adjustment ONLY for the experience new owner. **Inspection / Enquiry: please email to tink_boonchana@yahoo.com, or SMS to 0415 257 478 **Asking price $95,000 **Considering all offers !


位置優越的泰國餐廳位於繁忙的Condamine街和Balgowlah地區的悉尼路的最佳角落。位於Stockland Balgowlah購物中心附近,由同一業主經營超過25年後即可出售。*從那裡開車5分鐘即可抵達受歡迎的Manly海灘。 * 20個陽台座位和40個座位*完全授權*新裝修的休息區*美麗的玻璃廚房區*澳大利亞泰國食品協會授予“悉尼十大最佳泰國餐廳之一”稱號這要歸功於其新鮮的自製食物*該餐廳擁有許多長期忠實的顧客,因為該業務可以帶走很多外賣和送貨上門。*網上訂單已經建立在他們自己的網站,應用程序,Uber和Menulog

*當天開放7晚,週一*週五午餐**我們有一個非常好的房東,他很樂意談判租賃減少調整的新租約,只為經驗新的業主。 **檢查/查詢:請發電子郵件至tink_boonchana@yahoo.com,或短信至0415 257 478

**要價$ 95,000 **考慮所有優惠! 


Great vị trí Hạng nhất. Thái Restaurant nằm ở góc của đường Condamine bận rộn và Sydney Road trong khu vực Balgowlah. Nằm gần Trung tâm mua sắm Stockland Balgowlah, đã điều hành cùng 1 chủ hơn 25 năm. * Chỉ 5 phút lái xe đến bãi biển Manly nổi tiếng. * 20 chỗ ngồi bên ban công và 40 chỗ ngồi bên trong * Có giấy phép nbia rượu * Khu vực tiếp khách mới được tân trang * Khu vực nhà bếp được trưng bày đẹp * Được trao danh hiệu “một trong 10 nhà hàng Thái tốt nhất tại Sydney” do Hiệp hội thực phẩm Thái Lan trao tặng nhờ có thức ăn mới tự chế biến * Nhà hàng có nhiều khách hàng trung thành * doanh nghiệp làm rất nhiều việc mang đi và giao hàng tận nhà * Đơn đặt hàng trực tuyến đã được thiết lập trên trang web, ứng dụng, Uber và Menulog của riêng họđến * thứ sáu có bữa ăn trưa ** Chúng tôi có một chủ nhà rất tốt và ông rất vui khi thương lượng cho thuê mới với một điều chỉnh giảm cho thuê Thêm thông tin xin vui lòng gửi email tới tink_boonchana@yahoo.com, hoặc SMS đến 0415 257 478 (English) ** Hỏi giá $ 95,000 ** Xem xét tất cả các giá đàm phán & thương lượng

Thai Restaurant Business for Sale

$150,000 negotiable - Sutherland NSW

Good position, located in major street of Sutherland Shire NSW Near all facilities. Well established for many years, stable business with good taking. Very popular in locale residence and walk in customers. Long lease low rent. Fully equipped. Due to personal reason, urgent sale $150,000 negotiale. Please call / text 0433 110 378 (English) 


vị trí tốt nằm ở đường phố chính của Sutherland Shire NSWNhà dụng tất cả các cơ sở. Được thành lập trong nhiều năm, ổn định kinh doanh với việc tốt. Rất phổ biến ở địa phương cư trú và đi bộ trong khách hàng. Cho thuê dài thuê thấp. Trang bị đầy đủ. Do lý do cá nhân, khẩn cấp bán 150.000 USD đàm phán. Vui lòng gọi / text 0433 110 378 (tiếng Anh


良好的位置位於薩瑟蘭郡主要街道附近的所有設施。 多年建立良好,業務穩定,服務良好。 在當地居民非常受歡迎,並在客戶中散步。 長租低租金。 設備齊全。 由於個人原因,緊急出售150,000美元的談判。 請致電/文本0433 110 378(英文)

Thai Restaurant Business for Sale

$229,000 Neg. Beautiful Lake Macquarie Wangi Wangi NSW

Well established with strong customer base from all around the lake. Operating for 3 years . Fully Licensed. Current seating is 60 guests but also can fit more depends on your choice of furniture. Open 6 days lunch and dinner. Take away and dine in. Great potential for delivery and breakfast. Also lots of retirement villages around, which is great for deliveries. Located in the Town shopping centre next to the IGA supermarket with lots of traffic .  Long lease 3+6 years. Cheap rent around $3200 per month. Fully equipped, all stock included, great turnover and fabulous lake view. No competition, as this is only Thai restaurant in Town. Also suitable for wide variety of cuisine restaurant . The reason we are selling the restaurant is moving back to Thailand .

PRICE : $ 229 000   Negotiable - Contact details : John 0420 385 150 - Email : Littlethaimonkey@yahoo.com

Nhà hàng Thái Lan Sang Bán

$229.000 thương lượng, thật đẹp tại vùng  Lake Macquarie Wangi Wangi NSW. Được thành lập với cơ sở khách hàng mạnh mẽ từ khắp nơi trên hồ. Đã Hoạt động trong 3 năm. Được cấp phép đầy đủ. Chỗ ngồi hiện tại là 60 khách nhưng cũng có thể phù hợp với nhiều hơn phụ thuộc vào sự lựa chọn của đồ nội thất. Mở 6 ngày ăn trưa và ăn tối + takeaway cho bữa trưa . Tiềm năng lớn cho giao đến nhà và ăn sáng chưa khai thác. Vị trí tốt với nhiều khu nghỉ dưởng du lịch chung. Nằm trong trung tâm mua sắm của địa phươg và cạnh siêu thị IGA với nhiều giao thông. Cho thuê dài hạn 3 + 6 năm. Giá thuê rẻ khoảng $3200 / tháng. Được trang bị đầy đủ, tất cả các cổ phiếu bao gồm, doanh thu tuyệt vời và cảnh sắc tuyệt vời. Không có cạnh tranh, vì đây là nhà hàng Thái Lan duy nhất ở Town. Cũng thích hợp cho nhiều loại nhà hàng ẩm thực. Lý do chúng tôi bán nhà hàng là để chuyển về Thái Lan. GIÁ: $229 000 Thỏa thuận - Chi tiết liên lạc: John 0420 385 150 - Email: Littlethaimonkey@yahoo.com

泰國餐館Budineess待售

$ 229,000 Neg Beuatiful湖Macquarie Wangi Wangi新南威爾士州

與來自湖周圍的強大客戶群建立良好的關係。 經營3年。 完全授權。 目前的座位是60位客人,但也可以適合更多取決於您選擇的家具。 開放6天的午餐和晚餐。 帶走和用餐英寸交貨和早餐的巨大潛力。 還有很多的退休村莊,這是偉大的交付。 位於城市購物中心旁邊的IGA超市有很多的交通。 長租3 + 6年。 每月3200美元左右的便宜租金。 裝備齊全,包括所有的股票,很好的營業額和神話般的湖景。 沒有競爭,因為這只是在泰國的泰國餐廳。 也適合各種美食餐廳。 我們賣餐館的原因是回到泰國。

價格:229 000美元面議 - 聯繫方式:約翰0420 385 150 - 電子郵件:Littlethaimonkey@yahoo.com

Fresh & Cooked Seafood Shop for Sale

$120,000 Negotiable - Killarney Vale NSW

** Urgent sale due to health reasons--all offers considered..**

- Fresh & Cooked Seafood / Burgers etc.

- Business has been operating over 10 years with a regular customer base

- Recently relocated to a main road position with a fresh new look

- Great turnover for its first year after relocating

- Potential plus to grow

- Long lease with 2 bedroom flat also attached to provide extra income/offset the rent. Please call / text: Harry 0414 401 277 (English)


**由於健康原因而急售 - 所有報價均為.. **

- 新鮮煮熟的海鮮/漢堡包等

- 業務運營超過10年,擁有常規客戶群

- 最近以新的外觀重新定位到主要道路位置

- 搬遷後第一年的營業額很大

- 增長的潛力

- 與2間臥室的公寓長租約附加提供額外收入/抵消租金。 請致電/短信:Harry 0414 401 277(英語)


** Bán khẩn cấp vì lý do sức khoẻ - tất cả các giá mua đề nghị đều được xem xét .. **

- Các loại hải sản tươi sống & nấu chín / Burgers v.v..

- Kinh doanh đã hoạt động trên 10 năm, với nhiêu khách quen

- Gần đây đã đạt hiệu quả kinh doanh cao, với tầm nhìn mơí

- Doanh thu lớn trong năm đầu tiên sau khi đã ổn định

- Tiềm năng cộng thêm để phát triển

- Hợp đồng thuê dài hạn với căn hộ 2 phòng ngủ cũng được kèm theo để cung cấp thêm thu nhập / bù đắp tiền thuê. Vui lòng gọi / text: Harry 0414 401 277 (tiếng Anh)

Waverely Kebab House

$200,000 Negotiable – Near Granville Sydney NSW

Long lease – reasonable rent $1154 – good taking with turnover $12500 – net profit $3500 per week - Increase profit add delivery & oven for pizza & pide. 16 security camera system full colour HD. Please call / text alan 0413 686 317


Hợp đồng lâu dài , thuê mướn phải chăng $1154 / tuần . Thu nhập mỹ mãn vớu $12500 / mỗi tuần. Lãi ròng $3500 / mỗi tuần. Có thề tăng thêm bằng giao đến nhà hay thêm thực đơn pizza vào phục vụ. Quán hiện có hệ thống an ninh với 16 máy thu hình màu HD. Xin gọi / nhắn tin Alan 0413 686 317


長租約 - 合理租金$1154 - 良好服務,營業額$12500 - 每週淨利潤$3500 - 增加利潤增加交貨和烤箱的比薩餅和 pizza & pide. 16位安全攝像機系統全彩色高清。 請致電/文本Alan 0413 686 317

Cafe & Takeaway Biz for Sale

$590,000 – Bankstown NSW

Cafe takeaway salad yogurt burgers sandwiches focaccia Coffee and cakes turnover over 30k week net over 350k year renovated 6 month ago with 6 years lease left . Call / Text: 0452 577 637 (English)

Cà phê, bánh, xà lách, sữa chua, bánh mì kẹp, bánh sandwich focaccia. Cà phê và bánh ngọt các loại với doanh thu lãi ròng trên 30 ngàn mỗi tuần / 350m ngàn mỗi năm. Vừa được tân trang 6 tháng trước. Hiện còn 6 năm với hợp đồng thuê chỗ. Gọi / nhắn tin: 0452 577 637 (tiếng Anh)

咖啡外賣沙拉酸奶漢堡三明治focaccia咖啡和蛋糕營業額超過30k週超過350k年6個月前裝修,6年租約剩下。 致電/文本:0452 577 637(英文)

Darlinghurst Bar & Restaurant For Sale - NO LOCKOUTS

$250,000 Negotiable - Darlinghurst NSW

$250,000 Negotiable - Darlinghurst NSW

Late Night trading Bar Restaurant for Sale in the heart of Darlinghurst/ Kings Cross. 24 Hour Liquor Licence. Currently Trades till 3am with NO LOCKOUTS.

Turn Key Business with solid financials and growth. Featured as 'Sydney's Best Late Night Trading Bar' with Exposure in the Comedy Scene, Live Music and Electronic Music sectors. Exciting opportunity for a first time Business Operator. 2+ 3 Year Lease. Selling due to Partners Moving Abroad. Please call / text: Leo 0413 574 811 (English)

Nhà Hàng & Bar Rượu, bán suốt đêm ngay ở trung tâm Darlinghurst / Kings Cross. Giấy phép rượu 24 giờ. Hiện tại, giao dịch đến 3 giờ sáng với KHÔNG PHÚT NÀO RẢNH. Doanh thu vững vàng với dòng tiền tăng trưởng . Nổi bật như "quán bar đêm đông khách và bán muộn nhất của Sydney" với sự phơi bày trong các cảnh hài kịch, nhạc sống và các lĩnh vực âm nhạc điện tử. cơ hội Thú vị cho bạn nếu là lần đầu tiên điều hành kinh doanh. Hợp đồng thuê chỗ 2 + 3 năm. Sang bán vì chủ đi nước ngoài. Vui lòng gọi / nhắn tin: Leo 0413 574 811 (tiếng Anh)

在達令赫斯特/國王十字中心的深夜交易酒吧餐廳出售。 24小時酒牌。 目前交易至凌晨3點,沒有任何鎖定。以穩健的財務狀況和增長開啟關鍵業務。 在喜劇場景,現場音樂和電子音樂領域被評為“Sydney's Best Late Night Trading Bar”。 第一次商業運營商的激動人心的機會。2+ 3年租約。 由於合作夥伴移居國外而出售。 請致電/文本:Leo 0413 574 811(英語

Restaurant / Café / Bar… Business Shop For Lease

$80,000 WIWO Marrickville NSW

We are located 4 minutes from station and very near with all supermarket, fish market so this is very easy to buy stock. Reference Restaurant: Thailand, Vietnamese,Chinese Lao, Pub, Japanese. Marrickville resident: Vietnamese, Australian, Creek, Japanese, Chinese .Licence: Full (included liquor licence) DA approved Fire annual safety: 04/12/2017 with all new fire extinguisher, sign and tag . Oil Collect: 09/03/2018 . Trading type: Work in Work out - For more information . Full furniture, Cold Room, Freezer, Stoves , 35 seats, 2 toilet (suitable for disability or old person), 3 stores space. If you are interesting please contact us: If no one pick up the phone please leave the SMS : 0451 166 766 - Email: zenensoltd@gmail.com


Vị trí tốt tại Marrickville, Chỉ 4 phút từ nhà ga tàu và rất gần với tất cả các tiện nghi khác như siêu thị, shops v.v…Rất tiện lợi kinh doanh với nhiều khách hàng vãng lai chung quanh. Thích hợp làm nhà hàng: Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Lào, hay Sushi bar kiểu Nhật, Tiện lợi với fully licensed có sẵn. Đã có DA (Development Approval) của council. Phòng cháy chữa cháy vừa kiểm tra ngày 04/12/2017 với tất cả các bình chữa cháy mới, đã được kiểm định & chấp thuận. luôn cả hầm xả dầu mới làm ngày 09/03/2018. Sang lại hợp đồng thuê mướn theo cách WIWO (chỉ tính thiết bị chi phí). Trang thiết bị đầy đủ bao gồm phòng lạnh, tủ đông đá, bếp lò v.v… Diện tích chứa 35 chỗ ngồi, và 2 nhà vệ sinh (luôn cả dành cho người khuyết tật hoặc người già), 3 nhà kho. Xin vui lòng gọi hay nhắn tin với chúng tôi 0451 166 766 hay email: Email: Zenensoltd@gmail.com 


在馬里克維爾的商店出租,我們距離車站4分鐘,非常靠近所有的超市,魚市,所以這是非常容易購買股票。 參考餐廳:泰國,越南,中國老撾,酒吧,日本。 Marrickville居民:越南人,澳大利亞人,克里克人, 日本人, 中國人.Licensed:全部(含酒類執照)DA認證消防年度安全:04/12/2017與所有新的滅火器,標誌和標籤。 油收集:09/03/2018。 交易類型:Work in Work out - 獲取更多信息。 全套家具,冷藏室,冷凍室,火爐,35個座位,2個衛生間(適合殘疾人或老年人),3個商店空間。 如果您有興趣請與我們聯繫:如果沒有人拿起電話,請留下短信:0451 166 766 電子郵箱:zenensoltd@gmail.com

Click here to edit text

Café & Patisserie Business for Sale

$260,000.00 Negotiable, Sydney, Oran Park, NSW

Offering a fully established patisserie, cafe and coffee shop. Been running for over 3 years within the Oran Park Podium. Prime location in a successful growing area with a lot of great opportunities. New airport soon to be built within 10 minutes from the business. Repeat customers. Lease for 4 Years. Fully equipped for all baking needs with state of the art equipment. Selling due to other commitment. Extremely easy to run this business, we can provide training. This business can sponsor family from overseas for working visa as a baker and manager for the shop. All serious buyers contact: 0401 853 812.

Sang bán, quán cà phê và quày bánh nướng các loại, đã làm hơn 3 năm tại Oran Park Podium NSW. Vị trí chính trong khu vực phát triển thành công với rất nhiều cơ hội tuyệt vời. Sân bay mới sẽ sớm được xây dựng, chỉ cách 10 phút từ doanh nghiệp này Nhiều khách hàng quen cũ. Hợp đồng thuê trong 4 năm. Trang thiết bị cho nướng bánh & café toàn loại hiện đại và đầy đủ . Vô cùng dễ dàng để điều hành kinh doanh này, chúng tôi có thể cung cấp đào tạo nghề cho cac bạn chưa biết. Doanh nghiệp này có thể tài trợ cho người trong gia đình từ nước ngoài làm visa đến Úc làm việc như là một thợ làm bánh mì và quản lý cho cửa hàng. Tất cả người mua nghiêm túc xin liên hệ: 0401 853 812.

提供完善的法式蛋糕店,咖啡廳和咖啡店。 在奧蘭公園講台上跑了3年多。 優越的地理位置在成功發展的地區有很多很好的機會。 新機場不久將在10分鐘內建成。 重複客戶。 租賃4年。 配備最先進的設備,滿足所有烘焙需求。 由於其他承諾而出售。 這項業務非常容易經營,我們可以提供培訓。 作為該商店的麵包師和經理,該業務可以贊助來自海外的家庭工作簽證。 所有認真的買家聯繫:0401 853 812。

 Business for Sale $140,000

2 of Thai Restaurant in separate location

1 Thai Cuisine Eaglevale NSW

2 Thai Cuisine Jordan Springs NSW

Suite any cuisine - For more detail 0400 506 296


2 nhà hàng Thái Lan ở vị trí riêng Sang bán giá $140,000

1 Thai Cuisine Eaglevale NSW

2 Thai Cuisine Jordan Springs NSW

Bếp thích hợp cho bất cứ loại thực đơn nào

Xin gọi / nhắn tin 0400 506 296


泰國餐廳的2在不同的位置業務出售 $140,000個

1泰式菜餚Eaglevale NSW

2泰國菜Jordan Springs NSW

套房任何菜餚 - 詳情請致電0400 506 296

Fully Lic. Restaurant! Great Opportunity Business for Sale

$120,000 - Bondi, NSW

Great opportunity, fully operational brand new restaurant, fully equipped, ready to go ! fully licensed, the best location on Bondi road. long term lease. For more details please call / text 043 043 53 55 (English)

良好的機會,完全operational全新的餐廳,設備齊全,準備去! 完全授權,Bondi道路上的最佳位置。 長期租賃。 詳情請參閱call / text 043 043 53 55(英文)

Cơ hội tuyệt vời, hoàn toàn điều hành thương hiệu nhà hàng mới, trang bị đầy đủ, sẵn sàng để làm và thu nhập liền! Có giấy phép bia rượu, vị trí tốt nhất trên đường chính Bondi Road. Hợp đồng thuê lâu dài. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi / nhắn tin 043 043 53 55 (tiếng Anh)

Newly Renovated Restaurant/Cafe For Sale

$114,000 Negotiable – Padstow, NSW

Newly renovated shop for sale on busy road in Padstow shopping centre. Currently serving coffee and asian cuisine. Shop is well-equipped with cool room, fridge, freezers and modern coffee machine. Seating for more than 30. Shop is very spacious in size, more than 290m2, there's back door access for delivery as well. Previously was run as grocery store/cafe. Owner regretfully sell after only a few weeks of operation due to health issue. For more information. Please call / text 0425 241 071


Nhà hàng vừa mới tân trang toàn diện, vị trí tốt trên đường phố chính luôn bận rộn tấp nập mua bán tại trung tâm mua sắm Padstow NSW. Hiện đang bán thức ăn Á châu và các loại cá phê thức uống v.v… Nhà hàng thiết lập với trang thiết bị đầy đủ với phòng lạnh, tủ lạnh, tủ đông lạnh và máy pha cà phê hiện đại. Chỗ ngồi trên 30 ghế trong môt diện tích rộng rãi, rộng hơn 290 mét vuông, cửa sau có lối vào riêng để giao hàng. Trước đây đã được kinh doanh như một cửa hàng tạp hóa và quán cà phê. Chủ kinh doanh rất tiếc phải sang lại sau vài tuần hoạt động do vấn đề sức khoẻ. Để biết thêm thông tin xin vui lòng gọi / text 0425 241 071


新裝修的商店在帕茲托購物中心繁忙的道路上出售。 目前供應咖啡和亞洲美食。 商店設備齊全,配有涼爽的房間,冰箱,冰櫃和現代咖啡機。 座位超過30間。店面非常寬敞,超過290平方米,還有送貨上門。 以前是作為雜貨店/咖啡廳運行。 由於健康問題,業主在僅僅幾週的手術後遺憾地出售。 了解更多信息。 請致電/文本0425 241 071

Eat-in & Takeaway $85,000
Rydalmere NSW

Urgent Sale required! Good position Cafe/Takeaway in Rydalmere industrial area. Opens 5 days Monday to Friday from 6.00am – 2.30pm - 1 year lease + 3 year option. Rent $4700 per month all inclusive. Asking $85000. Please call / text: 0410 020 697 (English speaking)

吃和外賣待售 - $85,000 Rydalmere NSW

急需銷售! 位置Rydalmere工業區的咖啡/外賣。 星期一至星期五從6.00-2.30pm 開放5天 - 午餐後 - 1年租約+ 3年期限。 租金每月4700美元全包。 要求 $85000。 請致電/文本:0410 020 697 (English)

Takeaway Sang Bán - $85,000 Rydalmere NSW

Cần bán Khẩn cấp! Vị trí tốt Cafe / Takeaway trong khu công nghiệp Rydalmere. Thời gian mở cửa 5 ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 6.00am -  2.30pm - Hợp đồng còn 1 năm cho thuê + 3 năm tái ký. Thuê $4700 mỗi tháng bao gồm tất cả các chi phí phụ. Sang giá $85000. Vui lòng gọi / text: 0410 020 697 (tiếng Anh)


Thai Restaurant Business for Sale

$100,000/negotiable Epping, Sydney NSW

Well established, 55-60 seats, fully equipped, include 2 bedrooms accommodation upstairs, located in Epping NSW, a busy area of North-West 40 min from Sydney. Good position on major street, it's very close to public transport, only 2 minutes opposite Train Station and Bus stop. Rent $1,896 per week. Please callk / text 0412 567 099

Nhà hàng Thái tại Epping, Sydney NSW, Chứa 55-60 chỗ sang giá NSW 100.000 USD / thương lượng bao gồm 2 phòng ngủ nằm trên lầu. Trang thiết bị đầy đủ, vị trí tốt tại Epping, rất gần với giao thông công cộng, chỉ 2 phút đối diện ga tàu lửa và bến xe buýt. Thuê mặt bằng $1,896 đô la một tuần. Xin gọi / nhắn tin 0412 567 099

在Epping出售的泰式餐廳100,000美元/議價包括在Epping的樓上2間臥室的住宿,這是非常接近公共交通工具,對面火車站和巴士站僅2分鐘。 租$ 1,896每周和55-60個座位. Call / Text: 0412 567 099


Fully Lic Restaurant Business for Sale

$60,000 – Double Bay, Sydney NSW

Established restaurant for PAST 14 YEARS, located in Double Bay. Fully fitted out restaurant - All equipment in great conditio- 50-60 seats - Can be run with small team - Takeaways and delivery

Popular among the locals - Fully licensed -  Please contact: Bishal ‭0468 783 342 

Bisrup_22@Hotmail.com(English)

售價$ 60000 - 設立了過去14年的餐廳,位於雙灣。餐廳設施齊全 所有設備狀況良好

50-60個座位 可以與小團隊一起運行 外賣和交付 當地人很受歡迎 完全許可

Bishal – 0468 783 342 (tiếng Anh) Bisrup_22@Hotmail.com (English)

Giá $ 60000 - Double Bay NSW - Nhà hàng được thành lập trong vòng 14 năm, nằm ở Double Bay, Sydney NSW. Trang thiết bị đầy đủ còn trong tình trạng tuyệt vời - Chứ 50-60 chỗ ngồi - Có thể điều hành với một nhóm nhỏ - Tiềm năng làm thêm takeaways và giao đến nhà cư dân địa phương. Có phép bia ruợu. Xin gọi / nhắn tin - Bishal - 0468 783 342 (tiếng Anh) Bisrup_22@Hotmail.com (English)


Chicken Shop Business For Sale

$65,000 – Chatswood NSW

Suit any Take-away / Dine-In / Catering.....

* Sydney's Lower North Shore....Main Road Into Chatswood - * Under Management... * Sensational Fit-Out... * Plenty Of Parking * Cafe Seating * Big Coolroom * Exhaust…

You'll absolutely love this outlet...... it's modern, it's hip, it's always busy and it's very profitable! Located in the thriving hub of Chatswood on Sydney's lower north shore, it is the place that locals flock to for that quick take-away or casual dining experience. It's centrally positioned on the main road and there is plenty of parking for the customers' convenience. The owners have done a brilliant job of bringing the trendy contemporary feel of an inner-city establishment to the suburbs. The fit-out is brand new ...no need to spend any more here! The fare on offer is also first class. The best produce is sourced to create an extensive range of meals to suit all dietary and price point requirements. Suppliers are reliable and time tested. The business has engaged in numerous catering functions and has the capacity to increase this arm of the operation. The business has come to the market place due to the owners parting ways. The purchase price of $65,000 includes all fixtures, fittings and equipment ( approx $75,000). You could never set up an outlet of this quality for the the asking price..... this one's a real beauty!

For full details please contact TONY ARENA from BCI Business Brokers 0422 888 148 tarena@bci.net.au

Tony Arena, Managing Director

BCI Crows Nest, 1 Alexander Street, Crows Nest - NSW 2065

Business Brokers - 0411 888 148 or 61 2 9439 3399

Web: http://www.bc.com.au / Web: http://www.bcibusinessbrokers.com.au

Facebook https://www.facebook.com/BCIBusinessBrokers / Twitter http://www.twitter.com/tonyarena

你絕對會喜歡這個出口......它是現代的,它很時髦,它總是很忙,它是非常有利可圖的!位於悉尼下北岸Chatswood繁華的樞紐中心,這裡是當地人為快速外賣或休閒用餐體驗而湧入的地方。它位於主要道路上的中央位置,並有充足的停車位以方便顧客。業主們已經做出了一項出色的工作,將城市內部的時尚感融入郊區。裝修是全新的......不需要在這里花費更多!提供的票價也是一流的。65,000美元的購買價格包括所有固定裝置,配件和設備(約75,000美元)。你永遠不可能為這個要價設置一個這樣的品質出口......這是一個真正的美麗!如需詳細信息,請聯繫 

BCI Business Brokers的TONY ARENA 0422 888 148 tarena@bci.net.au

 Phù hợp với bất kỳ take-away / ăn cơm trưa / ăn uống .....

* Sydney Lower North Shore .... Đường chính vào Chatswood - * Quản lý ... * Sensational Fit-Out ... * Rất nhiều chỗ đậu xe * Ghế Cafe * Big Coolroom * Hệ thống xả ...

Bạn sẽ hoàn toàn thích cửa hàng này ...... Tọa lạc tại trung tâm phát triển mạnh của Chatswood trên bờ phía Bắc của Sydney, đây là nơi mà người dân địa phương tập trung để có bữa tiệc ăn uống thoải mái. Nằm ở vị trí trung tâm trên con đường chính và có rất nhiều bãi đậu xe để thuận tiện cho khách hàng. Các nhà cung cấp đáng tin cậy. Giá sang 65.000 USD bao gồm tất cả các đồ đạc, phụ kiện và thiết bị (khoảng $ 75,000). Bạn không bao giờ có thể thiết lập một tương đương chất lượng với giá sang này.

Để biết đầy đủ chi tiết, vui lòng liên hệ TONY ARENA 0422 888 148 tarena@bci.net.au

Restaurant Business For Sale

$$$ Negotiable - Hawks Nest NSW

High volume restaurant in paradise only 2 hours north of Sydney! This amazing opportunity is located in Hawks Nest NSW and was voted the best holiday destination within 3 hours of Sydney. This restaurant/ Bar boasts a seating capacity of over 300 and very close to the beach means a great venue for weddings. Currently has 20 staff members and averages 300 meals a day! 1000 meals a day in school holiday periods! The bar has 16 beers on tap and is the only place in town selling local craft beer. With live music Friday and Saturday nights the place is the hub for weekenders and locals. Open 7 days for breakfast, lunch and dinner it is known for its amazing pizzas and huge variety menu. The business also come with 2 courtesy vans to run people to and from the restaurant. Don’t miss this amazing opportunity to escape the hustle and bustle and live in a relaxed coastal paradise. Business is open for all reasonable offers. Please call / text for a walk through anytime 0408 348 941


Nhà hàng lớn chỉ cách Sydney 2 giờ về phía Bắc! Cơ hội tuyệt vời này nằm ở Hawks Nest NSW và được bình chọn là điểm đến kỳ nghỉ tốt nhất trong vòng 3 giờ Sydney. Nhà hàng / Bar có chỗ ngồi trên 300 người và rất gần bãi biển có nghĩa là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức đám cưới. Hiện nay có 20 nhân viên và trung bình 300 bữa ăn một ngày! 1000 bữa ăn một ngày trong thời gian nghỉ học! Quầy bar có 16 cốc bia và là nơi duy nhất trong thị trấn bán bia thủ công địa phương. Với nhạc sống vào các ngày thứ sáu và thứ bảy, nơi này là trung tâm cho khách cuối tuần và người dân địa phương. Mở 7 ngày đối với bữa sáng, trưa và tối, nó được biết đến với những món Pizza tuyệt vời và thực đơn đa dạng. Có luôn 2 chiếc xe đưa rước khác đến nhà hàng từ các điểm chínhg trong phố. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để thoát khỏi sự hối hả và sống động trong một thiên đường ven biển thoải mái. Sang bán mở cho tất cả các đề nghị giá hợp lý. Hãy gọi / nhắn tin để tham khảo hay đến thăm viếng bất cứ lúc nào 0408 348 941


悉尼以北僅2小時的天堂餐廳,高容量的餐廳! 個驚人的機會位於新南威爾士州的霍克斯巢, 並被選為悉尼三小時內最好的度假勝地。 家餐廳/酒吧擁有超過300的座位, 常接近海灘意味著一個偉大的婚禮場地。 目前有20名工作人員,平均每天300餐! 學校假期期間每天吃1000餐! 酒吧提供16瓶啤酒,是鎮上唯一出售當地精釀啤酒的地方。 現場音樂週五和周六晚上的地方是周末和當地人的中心。 開放7天的早餐,午餐和晚餐, 以其驚人的比薩餅和豐富多樣的菜單而聞名。 業務也來與2禮貌麵包車運行人也從餐廳。 千萬不要錯過這個難得的機會逃離喧囂,生活在一個輕鬆的沿海天堂。 業務是開放的所有合理的報價。 請隨時打電話散步

Cafe / Espresso Bar For Sale

$145,000.00 Earlwood NSW

Located in prime position in Earlwood, middle of the main shopping district and opposite a school. The business serves a full complement of breakfast and variety of ready-made Rolls and Wraps, Beef and Grilled Chicken Burgers, Toasties, Healthy Salads cold drinks and other typical Cafe food. New equipment in place, Commercial Electric Griddle with exhaust, Menu master turbofan/Speed oven, a La Marzocco Linea PB 3 Group....Plus much more....all equipment owned outright!!! 25 Kilos approx. pw. Low rent @ $880 Inc. GST includes all outgoings excluding Electricity, Commercial Waste, and other nominal running costs. A new Lease term can be negotiated by the successful candidates. (ie 5x5x5 as an example). 5.5 Day Trade (Actual trade M-F 7am-5pm, SAT 7am-3pm) with the potential to open all seven days and increase the hours of operation for even bigger potential. 20 seat indoor and 6 outdoor (licensed) Fully Licensed (alcohol with food only) 7am to 10pm Mon -Sat, 7am to 8pm Sun. New Premium Fit-out 1 year old 50m2 internal…first to see will fall in love!!! 1 x Secured basement car space. Secured building, with security camera system. Do not miss this great opportunity. Genuine buyers only No time wasters. Walk through available, looking for walk in/ walk out but can provide training …records available (full disclosure) Good rent, Great Landlord.Contact Phone: 0418 138 360 for inspection or further information. Next door opportunity for another 70m2 with capacity of over 30 seats.Rent to be negotiated for next door if required. Currently used on a case by case for large bookings or functions only (Seating only).


Vị trí tốt ở Earlwood, giữa khu mua sắm chính và đối diện một trường học. Kinh doanh phục vụ đầy đủ các bữa ăn sáng và nhiều loại Rolls and Wraps đã chế biến sẵn, Thịt Bò, Thịt Gà Nướng, Bánh Mì Nướng, Salad Healthy Salads và các loại thức ăn Cafe điển hình khác. Thiết bị mới, bao gồm trong cửa hàng

25 Kilo cà phê hàng tuần Giá thuê thấp @ $ 880 Inc. GST bao gồm tất cả các khoản chi phí không bao gồm điện, rác thương mại và các chi phí vận hành danh nghĩa khác. Đang kinh doanh 5,5 ngày với khả năng mở tất cả bảy ngày và tăng giờ làm việc cho tiềm năng lớn hơn. 20 chỗ trong nhà và 6 ngoài trời. Có giấy phép bia rượu (+ với thức ăn) 7 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Hai-Thứ bảy, 7 giờ sáng đến 8 giờ tối Thứ Sáu. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Xin gọi / nhăn tin 0418 138 360 (tiếnbg Anh) Cơ hội tiếp theo cho một 70m2 khác với sức chứa trên 30 chỗ.Đã được thương lượng cho bên cạnh nếu cần thiết.


位於主要購物區中心的埃爾伍德(Earlwood)的黃金地段,對面就是一所學校。這家商務餐廳提供全套早餐和各種現成的捲餅,牛肉和烤雞肉漢堡包,烤麵包,健康沙拉冷飲和其他典型的咖啡食物。新的設備到位,商用電扒爐與排氣,菜單大師渦輪風扇/速度烤箱,一個La Marzocco Linea PB 3組... ....還有更多....所有設備擁有徹底!約25公斤PW。要錯過這個偉大的機會。真正的買家只有沒有時間浪費。步行通過可用,尋找散步,但可以提供培訓...可用的記錄(完全披露)良好的租金,偉大的房東。聯繫電話:0418 138 360進行檢查或進一步的信息。隔壁的另一個70平方米的容量超過30個座位的機會。如果需要,請參加隔壁的談判。目前僅用於大型預訂或功能(僅限座位)

Eat In Takeaway
$ Negotiable Cabramatta NSW
Do not miss this rare opportunity. Right in the center of Cabramatta. Well established for 9 years. Stable income. Make sure profits reeceived at first day. Long-term contract fully equipped. Please call 0449 607 988. (in Vietnamese)
Đừng bỏ qua cơ hội ít thấy này. Ngay trung tâm Cabramatta. Đã hoạt động 9 năm. Thu nhập ổn định vững vàng. Bảo đảm có lời ngày ngày đầu. Hợp đồng lâu dài trang thiết bị đầy đủ. Xin gọi / nhắn tin 0449 607 988. (tiếng Việt) 
千萬不要錯過這個難得的機會。 就在Cabramatta的中心。 已經運作了9年。 穩定的收入。 確保你有第一天的話。 長期合同全套設備。 請致電0449 607 988(越南語)

Coffee Shop Business For Sale

$89,000 Bankstown NSW

located in prime position in Bankstown.. at the entrance of the railway station and opposite the main bus terminal/ interchange . Hard decision was made to finally sell this gold mine after operating for 13 years due to other commitments . Five and a half days operation with the potential to open all seven days and increase the hours of operation for even bigger potential. Very loyal customer base and extremely low rent. This is an opportunity not to be missed . Please no time wasters only genuine buyers . Contact Phone: 0418 291 851 for further information and to arrange and inspection. 

Cửa hàng cà phê để bán nằm ở vị trí tốt ở Bankstown .. Ngay lối vào ga đường sắt và đối diện với nhà ga / trạm trung chuyển chính. Đã hoạt động trong 13 năm, sang do bận chuyện làm khác.  Hiện làm 5 ngày rưỡi, có thể làm nhiều hơn tùy thích. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua Gọi / nhắn tin 0418 291 851

咖啡店出售位於班克斯敦的主要位置..在火車站的入口處,對面的主要巴士總站/交匯處。 由於其他的承諾,經過13年的努力,終於出售這個金礦,作出了艱難的決定。 五天半的時間,有可能全天開放, 請不要浪費時間只是真正的買家。 聯繫Ph 0418 291 851 +點擊以顯示進一步的信息和安排和檢查

Café/Coffee Shop/Restaurant/Takeaway – Donut King Franchise – $450,000 – Taree, NSW


Excellent return-on-Investment (ROI) - Urgent Sale for other business priority - This Donut King store is very profitable. It is currently run very successfully under management giving the current owner a significant ROI but it would show an owner/operator an even greater return. This store is in a major shopping mall with a lot of foot traffic in Taree on the NSW north coast. This is a genuine sea-change opportunity for someone who is looking to escape the madness of big-city life.

Location: Taree NSW (3.5 Hours from Sydney)

Category: Café – Restaurant – Retail Food

This is a golden opportunity to buy a nationally franchised Donut King outlet with an existing track-record of success. The business is located in a major shopping centre, with anchor tenants including Woolworths and BigW. Taree and the surrounding district is one of the most beautiful coastal areas of Australia. Here you can escape the big-city gridlock and enjoy the ultimate sea-change. You and your family can experience the serenity of coastal living while having the security provided by a national franchise.

Head Office conducts regular national marketing campaigns to ensure that the Donut King name is always at the forefront of people’s minds. Donut King will provide full in-house training for the new franchisee plus they provide ongoing training and support when needed.  <<<<<< full detail >>>>>>

Restaurant For Sale

$250,000 Negotiable - Maroubra Beach NSW

Modern Australian Food - Golden opportunity for potential restaurant owners! - full set up - not a cent to be spent! - modern kitchen equipment - 100+ seating - private function room - garden backyard - licensed bar, coffee machines - running business - cheap rent - beach front - cheap operating costs - Restaurant fit out and equipment cost were $650,000 - Now urgent sale @ $ 250,000 ( negotiable) for right operator. Contact now for this amazing opportunity! Please call / text Abdul 0402 232 940 (English)


Cơ hội vàng để làm chủ một nhà hàng tuyệt vời – Trang thiết bị đầy đủ - không phải chi thêm một xu nào - Thiết bị nhà bếp hiện đại - 100 chỗ ngồi – Có phòng riêng – Có sân vườn - Quầy bar, Máy pha cà phê - Thuê rẻ lâu dài - Vị trí nhìn ra bãi biển ngay phía trước - Chi phí thành lập 650,000, giờ chỉ bán $250,000 (thương lượng) cho đúng người điều hành. Chi phí hoạt động rẻ - Xin gọi hay nhắn tin ngay để có cơ hội tuyệt vời này! Abdul 0402 232 940 (English)


潛在的餐廳老闆的黃金機會!- 完整的設置 - 不是一分錢花!- 現代廚房設備 - 100多個座位 - 私人多功能廳 - 花園後院 - 持牌酒吧,咖啡機 - 運行業務 - - 便宜的租金 - 海濱 - 廉價的運營成本 - 餐館裝修和設備成本是650.000美元

現在緊急出售$250.000(面議)為正確的運營商現在聯繫這個驚人的機會!Abdul 0402 232 940 (English)

Cafe for Sale in

$45,000 – Redfern NSW

Great business opportunity! Chance to buy into cafe opportunity in Redfern. Brand new modern fit out. Currently only been open 6 months offering take away sandwiches and coffee 5 days a week. Current owner runs catering business from site with no time to run cafe as well. Needs an owner operator to develop menu and open at weekends.

START UP SPECIAL - Current owner offering to share the space with new owner for six months to keep rent incredibly cheap whilst they build their business. Catering rarely uses space on weekends. Please call / text Nancy 0402 023 364 (English)

Cafe for Sale in

$45.000 Redfern NSW

Cơ hội kinh doanh tuyệt vời để mua một quán Cafe & Takeaway tại Redfern. Thương hiệu mới hiện đại. Trangthiết bị đầy đủ. Chủ hiện tại bận rộn với kinh doanh cung ứng thức ăn đến các đám tiệc nên không có thời giờ điều hành cà phê tại quán. Đề nghị sẽ chia sẻ cùng với chủ mới một nửa diện tích shop trong sáu tháng để giữ cho thuê giá rẻ. Dịch vụ thức ăn cho đám tiệc không làm trong cuối tuần, không ảnh hưởng đến quán cà phê. Vui lòng gọi / nhắn tin Nancy 0402 023 364 (tiếng Anh) để biết thêm.

咖啡廳出售

$ 45,000 - Redfern NSW

巨大的商業機會! 有機會在Redfern買咖啡機會。 全新的現代裝修。 目前只開放了6個月,每週提供五次三明治和咖啡。 目前業主從現場運行餐飲業務,沒有時間運行咖啡館。 需要業主操作員開髮菜單,並在周末打開。

開始特別 - 當前業主提供與新主人共享六個月的空間,以保持租金令人難以置信的便宜,而他們建立自己的業務。 餐飲在周末很少使用空間。 請致電/文本南希0402 023 364(英文)

Baker's Cafe' for SALE

$245,000.00 Negotiable - Sydney, Penrith, NSW

Offering a full established Bakery and Coffee Shop. Been running for the past 9 years within the Westfield centre, Prime location with a lot of great opportunities. New lease for 5 Years (until 2023). We have recently renovated new designs around the shop including new menus. Fully equipped Penrith Area Centre. Owner wants to retire, couple can run this business easily. Extremely easy to run this business and we can teach you everything in one week. start earning an income from the first day. This business can sponsor two families from overseas for working visa as a Baker and Manager for the shop, also Penrith is growing area because New Airport is going to start soon. It's growing very fast. Price is nasolabial thanks, All serious buyers please contact: 0414 679 730 (English)


Baker's Cafe 'cho SALE

$ 245,000.00 Negotiable - Sydney, Penrith, NSW

Tiệm Bánh + Cà phê được thiết lập đầy đủ. Đã 9 năm hoạt động trong trung tâm Westfield, vị trí tuyệt mỹ với rất nhiều cơ hội tuyệt vời. Thích hợp cho đôi vợ chồng có thể điều hành kinh doanh này một cách dễ dàng. Kiếm thu nhập ngay từ ngày đầu tiên. Chú ý kinh doanh này có thể bảo lãnh cho hai gia đình từ nước ngoài đến làm với Visa 457 làm thợ nướng bánh và Quản Lý cho cửa hàng,. Nên biết Penrith là một khu vực đang phát triển với phi trường mới đang xây. Hiện đang đang phát triển rất nhanh. Giá cả là sự đánh hơI bằng lợi nhuận của kinh doanh này. Xin liên hệ: 0414 679 730 (tiếng Anh)


貝克咖啡廳“的銷售

$ 245,000.00可商議 - Sydney,Penrith,NSW

提供一個完整的麵包店和咖啡店。 在Westfield中心跑了9年,黃金地段有很多很棒的機會。

新的租約5年(直到2023年)。 我們最近重新裝修了新的設計,包括新的菜單。 設備齊全的彭里斯地區中心。 老闆想退休,夫妻倆可以輕鬆辦這件事。 運行這項業務非常容易,我們可以在一周內教你所有的事情。 從第一天開始賺取收入。 這家公司可以贊助海外的兩個家庭工作簽證,作為麵包師和店長,Penrith也在增加面積,因為新機場即將開始。 它增長得非常快 價格是法力感謝,所有認真的買家請聯繫:0414 679 730(英文)

Cafe Restaurant For Sale

$165,000.00 Randwick NSW

Long established cafe restaurant in the corner location in the heart of Randwick junction. Very near to bus stops and pedestrian crossings. Well known to the local people. Near to Royal Randwick shopping centre, UNSW, racecourse, the beach and hospital. More potential customers in the future with the upcoming tram lines connecting Randwick to other areas. The restaurant itself has extensive indoor and outdoor eating areas. Suitable for dining in the winter and summer time. It has a set up bar area and has potential for late night trading hours. Ample of parking space around the restaurant. Currently have 80 seatings. Large restaurant with 2 toilets and plenty storage area. Would be ideal for persons with vision, energy and personality to realise the huge potential for this iconic venue. Please call / text Jony 0416 953 094 (English)

Nhà Hàng Cà Phê Randwick $165.000,00 đô la. Được thành lập từ lâu ở vị trí góc giữa lòng đường nối Randwick. Rất gần bến xe buýt và lối đi dành cho người đi bộ. Được biết đến với người dân địa phương. Gần trung tâm mua sắm Royal Randwick, và đại học UNSW, đường đua, bãi biển và bệnh viện. Nhiều khách hàng tiềm năng hơn trong tương lai với các tuyến xe điện sắp tới nối Randwick với các khu vực khác. Nhà hàng tự nó có các khu ăn uống trong nhà và ngoài trời rộng rãi. Thích hợp cho ăn uống vào mùa đông và mùa hè. Nó có một khu vực thanh lập và có tiềm năng cho giờ giao dịch đêm muộn. Đầy đủ chỗ đậu xe quanh nhà hàng. Hiện có 80 chỗ ngồi. Nhà hàng lớn với 2 nhà vệ sinh và khu vực lưu trữ . Sẽ là lý tưởng cho những người có tầm nhìn, năng lực và tính cách để nhận ra tiềm năng rất lớn cho địa điểm biểu tượng này. Vui lòng gọi / nhắn tin Jony 0416 953 094 (tiếng Anh)

蘭德威克咖啡廳餐廳待售- $165,000 – Randwick 咖啡廳位於蘭德威克(Randwick)交界處的角落。 非常靠近巴士站和人行橫道。 當地人所熟知的。靠近皇家蘭德威克購物中心,新南威爾士大學,賽馬場,海灘和醫院。 未來將有更多的潛在客戶將蘭德威克連接到其他地區。餐廳本身有廣泛的室內和室外的飲食區。 適合在冬季和夏季用餐。 它有一個設置的酒吧區,並有深夜交易時間的潛力。 餐廳周圍有充足的停車空間。 目前有80個座位。 大餐廳有2個衛生間和充足的存儲空間。

對於具有遠見卓識, 精力充沛和個性的人來,這將是理想的選擇,能實現這個標誌性場地的巨大潛力 請致電/文本Jony 0416 953 094(英文)

Café & Bakery Business for Sale

$Negotiable North Curl Curl NSW

Bakery business for Sale near the beach, sport fields and schools with a very loyal customer base. Excellent location, 5x5 lease, understanding and kind landlord and real estate, $2400 monthly rent GST and outgoing included. After working in this beautiful community for 19 happy years, this family run business is being offered as the owners have decided to retire. If you have any questions and would like to inspect please call / text Luba or Boris 0448 884 628 or (02) 9905 5067 (English) 

Café & Bakery Sang bán. Bắc Curl Curl NSW - Kinh doanh Cà phê & các loại bánh. Vị trí tốt gần gần bãi biển, các sân chơi thể thao và trường học với một cơ sở khách hàng rất trung thành. Vị trí tuyệt vời, thuê 5x5, Tiền thuê $2400 đô la / tháng + GST. Đã làm 19 năm Kinh doanh ổn định. Thêm chi tiết vui lòng gọi điện thoại / text Luba hoặc Boris 0448 884 628 hoặc (02) 9905 5067 (tiếng Anh)

麵包店業務出售附近的海灘,運動場和學校非常忠誠的客戶群。 優越的地理位置,5x5的租賃,理解和善良的房東和房地產, 月租$2400元包括GST和管理费 。 在這個美麗的社區工作了19年, 在業主決定退 休的時候, 這個家庭經營的業務正在提供。 如果您有任何問題, 並希望檢查,請致電/文本盧巴或鮑里斯 0448 884  628 或 (02) 9905 5067(英文)

Freehold Bakery & Cafe

$490,000 Toukley NSW

Good position, located on major road of Toukley NSW, a torist town for beach & fishing all year in any seasons. Only 5 minutes to the beach. Well established for many years, stable business. Fully equipped for bakery & cafe as well. Due to other commitment, selling property (freehold) & business total $490,000. Please /text Anna 0432 19 19 58

Vị trí tốt chỉ 5 phút đến biển, nằm trên đường chính ở Toukley NSW thành phố quanh năm đông du khách. Đã thành lập lâu năm, hiện đang kinh doanh tốt, thu nhập cao từ khách vãng lai và khách cư địa phương. Trang thiết bị đầy đủ để làm bánh mì & quán cà phê, nhiều tiềm năng để phát triển thêm. Sang bán luôn bất động sản là căn shop + doanh nghiệp bánh mì & cà phê đang kinh doanh. Giá $490,000 . Xin gọi / nhắn tin Anna 0432 19 19 58

位置優越,位於新南威爾士州圖克利(Toukley NSW)的主要道路上,這裡是全年任何季節的海灘和垂釣鎮

只有5分鐘到海灘。 成立多年,業務穩定。 設備齊全的麵包店和咖啡廳也是如此。 由於其他承諾,出售物業(永久業權)及業務共計490,000元。 請/文本安娜0432 19 19 58

Thai Restaurant for Sale  
$$$ Negotiable - Gladesville NSW

Full licensed Thai Restaurant approx 130 sq meters. Seats 82 (48 downstairs, 14 in function area and20 in the garden) - Full kitchen with storage space and cool room. 3+4 year lease. Many regular customers - Great location in booming area with massive potential for home delivery. Annual rental (from July 2017) $70,040 plus GST Rental include vacant two bedrooms unit upstairs. Outgoing and water approx $850 pcm. Owner wishes to retire. Further details. Contact Pen on call / text  0416 229 291

Nhà hàng Thái Fully Lic. Rộng 130 mét vuông. Chứa 82 ghế (48 trong nhà hàng, 14 trong các kHu riêNg junction area và 20 trong sân vườn). Nhà bếp đầy đủ với phòng kho và phòng lạnh. Cho thuê 3 năm + 4 năm. Nhiều khách hàng thường xuyên. Vị trí tuyệt vời trong khu vực bùng nổ với tiềm năng lớn cho giao hàng tận nhà. Tiền thuê hàng năm (từ tháng 7 năm 2017) $70.040 cộng với GST Bao gồm hai phòng ngủ ngủ trên lầu để cư trú hoặc tái cho người khác thuê riêng. Điện và nước khoảng $850 / tháng. Chủ muốn nghỉ hưu. Biết thêm chi tiết. Liên hệ với Pen trên 0416 229 291gọi hay nhắn tin 

泰國完整許可證。 寬130平方米。 它有82個座位(48個餐廳,14個交界處,20個花園)。 完整的廚房儲藏室和冷室。 3年+ 4年。 許多常客。 位於繁榮地帶,位置優越,有很大的送貨上門的潛力。 年租(自2017年7月起)$ 70,040加消費稅包括兩間臥室樓上居住或再租賃給他人。 電費和水費大約$ 850 /月。 主人想退休。 知道更多。 聯繫電話0416 229 291或致電 

Japanese Restaurant
$59,000 (ONO) Mosman Sydney NSW

90 sqm, 34 seats + - 2 carparks, 2 toilets - Located in busy traffic junction - Fully Liquor licensed - Rent $1,536/ per week incl GST & O/G (3 x 3 years) - Delivery systems linked with - (UberEats, Menulog etc) - Selling price $59,000 (ONO) - Please call / text: 0478 754 948


90平方米,34個座位+ - 2個停車場,2個衛生間 - 位於大交通樞紐 - 全酒牌 - 租$ 1,536 /每週,包括GST和O / G(3 x 3年) - 與 - (UberEats,Menulog 等) - $59,000(ONO) - 請致電/文本:0478 754 948


90 m2, 34 chỗ ngồi + - 2 carparks, 2 toilets - Nằm trong đường giao thông lớn - Được phép kinh doanh rượu hoàn toàn - Cho thuê $ 1,536 / tuần bao gồm GST & O / G (3 x 3 năm) - Các hệ thống phân phối liên quan đến - (UberEats, Menulog vv) - Giá bán $59,000 (ONO) - Vui lòng gọi / text: 0478 754 948

TAKEAWAY AND PIZZA SHOP (FREEHOLD ALSO AVAILABLE)

$380,000.00 Negotiable – Riverstone NSW

Solid turnover with excellent records and impressive trading history. Long secure lease with rent less than 10% of turnover. FREEHOLD ALSO AVAILABLE -

Business only $380,000 + stock - Free hold sale price $1,850,000 + stock including business. This unassuming business is a money making machine! This business was established in 1985 and sits on a 675 sqm block in Sydney's rapidly growing North West. The business serves a varied menu of burgers, roast chickens, Salads cold drinks and other typical takeaway food. It is also well-known for it's pizzas. New equipment in place, 2 extra large goldstein fryers, XL supertron grill, Radiant 2000 chicken rotisserie, 50L pizza dough mixer, Pizza dough sheeter, Moretti forni $20,000 gas pizza oven. There is an abundance of storage and preparation space to compliment the full commercial kitchen with cool room. Sale taking: $23,000+(winter) per week $25,000+ (summer)per week. Profit $9,000-$10,000 per week. Rent $2000 per week plus outgoings. The business sells the following quantities of food (approximately) in a normal week: 500 kg/week chips,  80-140 kg/week flour for pizza dough, 150 - 180 chickens/week. 60 kg/week hamburger mince. 80 kg/week fish.The rent includes a spacious 4 bedroom residence and a covered 4 car garage. A new buyer will have no problem understanding the past performance of business as the owners have maintained excellent figures and paperwork. Strong profits on the tax returns may also assist prospective buyers in securing finance. There is huge potential to grow the business by advertising in the local area, especially for pizza delivery, 10,000 houses being built in the area over next 1-3 years. A new owner could also consider raising prices and opening earlier to increase breakfast sales. Training and handover will be offered to the successful buyer as well as a trial period. This business is priced for a quick sale. Please call / Text Sonny 0401 535 373 (English)

_______

TAKEAWAY VÀ PIZZA SHOP (có thể mua luôn bất động sản)

$380,000.00 thươn g lượng - Riverstone NSW

Doanh thu ròng tuyệt vời và lịch sử kinh doanh ấn tượng. Cho thuê dài hạn với giá thuê ít hơn 10% doanh thu. Căn shop (bất động sản) cũng có thể mua luôn.

Giá cho businbess chỉ có $380,000 + hàng tồn - Bất động sản (nhà shop)  $1.850.000  + hàng tồn, bao gồm cả kinh doanh. Việc kinh doanh pizza shop  này là một máy làm tiền! Được thành lập vào năm 1985 và nằm trên một khu 675 mét vuông tại khu Tây Bắ (North West) đang phát triển nhanh chóng ở Sydney. Kinh doanh phục vụ nhiều thực đơn đa dạng gồm bánh mì kẹp thịt, gà nướng, đồ ăn nguội và các món ăn tiêu biểu khác. Nó cũng nổi tiếng với bánh pizza của nó. Thiết bị mới tại chỗ, 2 máy chiên Goldstein lớn, nồi XL supertron, nướng gà Radiant 2000, máy trộn bột bánh Pizza 50l, bánh Pizza Pizza, Moretti forni, lò nướng bánh pizza trị giá 20.000 đô la. Có rất nhiều kho và không gian chuẩn bị để khen bếp đầy đủ thương mại với phòng mát mẻ. Doanh thu qua bán hàng: 23.000 + (mùa đông) mỗi tuần 25.000 USD + (mùa hè) mỗi tuần. Lợi nhuận $ 9,000- $ 10,000 mỗi tuần. Thuê $ 2000 mỗi tuần cộng với chi phí. Doanh nghiệp bán các loại thực phẩm sau khoảng một tuần thông thường: 500 kg / tuần chip, 80-140 kg / tuần bột cho bột pizza, 150 - 180 con gà / tuần. 60 kg / tuần bánh hamburger. 80 kg / tuần. Giá thuê bao gồm một căn hộ 4 phòng ngủ rộng rãi và một nhà để xe ô tô được bảo hiểm. Một người mua mới sẽ không có vấn đề về sự hiểu biết về hoạt động kinh doanh trong quá khứ vì chủ sở hữu đã duy trì số liệu xuất sắc và giấy tờ. Lợi nhuận cao trên tờ khai thuế cũng có thể hỗ trợ người mua tiềm năng trong việc đảm bảo tài chính. Có tiềm năng lớn để phát triển kinh doanh bằng cách quảng cáo tại địa phương, đặc biệt là giao pizza, 10.000 ngôi nhà được xây dựng trong khu vực trong vòng 1-3 năm tới. Một chủ sở hữu mới cũng có thể xem xét tăng giá và mở cửa sớm hơn để tăng doanh thu bữa ăn sáng. Đào tạo và bàn giao sẽ được cung cấp cho người mua thành công cũng như thời gian dùng thử. Kinh doanh này có giá để bán nhanh. Vui lòng gọi / Văn bản Sonny 0401 535 373 (tiếng Anh)

穩健的營業額和出色的記錄和令人印象深刻的交易歷長期安全的租賃,租金低於營業額的10%。FREEHOLD也可用 -

業務只有$ 380,000 +股票 - 免費持有出售價格$ 1,850,000 +股票包括業務。這個不起眼的業務是一個賺錢機器!該業務成立於1985年,位於悉尼迅速發展的西北部,佔地675平方米。這家公司提供各種漢堡,烤雞,沙拉冷飲和其他典型的外賣食品。這也是比薩是眾所周知的。新的設備到位,2超大型黃金油炸鍋,XL supertron燒烤,Radiant  2000雞肉烤肉爐, 50L披薩麵團攪拌機, 比薩麵團剪,Moretti forni $ 20,000比薩烤爐。 有充足的存儲和準備空間恭維與冷室完整的商業廚房。出售服務:每週$ 23,000 +(冬季)每週$ 25,000 +(夏季)。每周利潤$ 9,000- $ 10,000。租$ 2000每週加上支出。該企業在正常週內銷售以下數量的食品(大約):每週500公斤的薯片,披薩麵團的80-140公斤/週麵粉,每週150-180隻雞。 60公斤/週的漢堡肉末。 80公斤/週的魚。租金包括一個寬敞的4間臥室的住宅和一個有蓋的4輛車的車庫。由於業主保持了優秀的數字和文書工作,新買家對過去的業務表現沒有任何理解。在納稅申報表上的強大利潤也可能有助於準買家獲得融資。在當地發展廣告業務的潛力巨大,特別是披薩交付,未來1-3年內在該地區建設的房屋將達到10,000套。一個新東家也可以考慮提高價格,並提前開放,以增加早餐銷售。培訓和交接將提供給成功的買家以及試用期。這項業務的價格為快速銷售。請致電/文本索尼 0401 535 373(英文)

Cafe SHOP

$$$ Negotiable – Marickville NSW

Retail Space Set up as a CAFE and Residential Upstairs - Retail Space set up as a Cafe and Residential Space Upstairs or Office, available for a business owner to take over an existing Lease 5 years with a 5 year option. Property has all the required facilities for tapas & wine bar with liquor license according to BCA/AS code of NSW. Excellent Lease Terms . No outgoings to be paid by Tenant. Business Ready to take over, Winner Business awards 2 years in a row (inner west awards). Located on a busy Retail Strip. Huge Exposure. Retail Area downstairs approx 110 sqm. Real Lane access to Lock up Garage for 1.5 car spaces. Please contact Athena Tsolis on 0417 246 415 to Inspect or register your interest at www.letstalkproperty.com.au

Quán CAFE đang kinh doanh, mặt bằng thích hợp cho cửa hàng bán lẻ, và và có luôn chỗ tiện nghi ở tầng trên để cư ngụ hoặc sử dụng làm văn phòng. Hợp đồng thuê 5 năm + tái ký 5 năm. Hiện đã trang bị tất cả các tiện nghi cần thiết cho quày bar, có giất phép theo điều lệ BCA/AS code của NSW. Điều khoản Thuê tuyệt vời. Kinh doanh sẵn sàng để chủ mới tiếp nhận, Trong 2 năm liền được giải thưởng “Business awards” (inner west awards). Vi% trí tốt nằm trên phố hai bên là cửa hàng bán lẻ. Diện tích tầng dưới khoảng 110 mét vuông. Gọi / nhắn Tin cho Athena Tsolis theo số 0417 246 415 hoặc xem thêm tại www.letstalkproperty.com.au

零售空間設置為CAFE和住宅樓上 - 售空間設置為咖啡館和樓上或辦公室的住宅空間, 可供企業主接管現有租賃5年,具有5年期權。 物業擁有根據新南威爾士州BCA / AS代碼的酒類許可的小吃和酒吧所需的所有設施。 優良租賃條款 租戶不得支付費用。 業務準備接管,連續兩年榮獲商業獎(內西獎)。 位於繁忙的零售區。 巨大的曝光 零售區樓下約110平方米。 真正的車道訪問鎖車庫1.5車位。 請致電0417 246 415與Athena Tsolis聯繫,以查看或註冊您的興趣www.letstalkproperty.com.au

Restaurant Business for Sale

$$$ Negotable St Ives NSW

Profitable Italian restaurant for sale . Big kitchen area , 50+seats , located in the heart of a busy area (st Ives)for sale. High potential business on this area. Selling due to owner moving interstate. Price is negotiable. Call / Text Jems at 0401 158 557 for more details. Thanks

Nhà hàng Ý . Khu vực nhà bếp rộng, 50 chỗ ngồi, nằm ở trung tâm của St Ives. Đang kInh doanh đÔng khách. Sang bán vì chủ di chuyển đi tiểu bang khác. Giá cả có thể thương lượng. Liên hệ Jems at 0401 158 557 để biết thêm chi tiết.

有意義的意大利餐廳待售。 大廚房區,50 +座位,位於繁忙地區(stives)的心臟出售。 這方面的高潛力業務。 由於業主移動州際銷售。 價格可議 有關詳細信息,請聯繫jems 0401158557。 謝謝

Two shopfronts – one Business 
Wing, pizza, rib and gelato shop
$250000 ono -.Newcastle NSW

Fully operational shop with two fronts, one is take away the other is sit down. This comes fully equipped. Included in the sale will be all the equipment and current stock, website. Located in Newcastle, NSW with the V8 Supercars here for the next 5 years and the town building on the rapidly growing tourism industry there is a lot of potential for growth. Current owner has too many projects to invest more time. Phone calls preferred.

Pizza oven, cool room, multiple freezers, drink fridges, pizza prep fridge, custom made gelato machine, point of sale systems, stainless steel shelving, coffee machine, grinder, waffle irons, chocolate warmer, scales, commercial stick blenders, dishwasher, pizza warmer, tables, chairs, trays, gelato display cabinets, cleaning equipment,  the list is huge. This is all ready and fully functioning. Currently trading 5 days a week for dinner service (there is a strong call for breakfast and lunch service but unfortunately we cannot commit the time, also delivery will bring in a major revenue). Pest control contract has also been paid for 12 months(included in sale). Walk through available along with all records. Full disclosure (profit/loss statement), reason for selling to serious buyer. Looking for walk in/ walk out but can provide training. Good rent, great landlord. We can also assist in finance. Web page and hosting can also be provided. Please call / text 0401 690 888 (tiếng Anh)

Hai cửa hàng - một doanh nghiệp
Wing, pizza, sườn và gelato cửa hàng
$ 250000. -Newcastle NSW
Cửa hàng hoạt động hoàn toàn với hai mặt tiền, Có thể mang đi hoặc ngồi tại chổ. Được trang bị đầy đủ. Bao gồm trong bán sẽ được tất cả các thiết bị và cổ phiếu hiện tại, trang web. Nằm ở Newcastle, NSW với Supercars V8 ở đây trong 5 năm tới và thị trấn xây dựng trên nền công nghiệp du lịch phát triển nhanh chóng có rất nhiều tiềm năng phát triển. Chủ sở hữu hiện tại có quá nhiều dự án để đầu tư thêm thời gian. Ưu tiên gọi điện thoại.
Lò nướng bánh pizza, phòng mát mẻ, tủ đông nhiều, tủ lạnh, tủ lạnh bánh pizza, máy gelato tùy chỉnh, hệ thống bán lẻ, tủ thép không gỉ, máy pha cà phê, máy xay, bàn lau waffle, máy sô cô la nóng, cân, máy pha cà phê thương mại, máy rửa chén, ấm áp, bàn, ghế, khay, gelato hiển thị tủ, làm sạch thiết bị, danh sách là rất lớn. Điều này đã sẵn sàng và hoạt động trọn vẹn. Hiện đang kinh doanh 5 ngày một tuần cho dịch vụ ăn tối (có một cuộc gọi mạnh mẽ cho dịch vụ ăn sáng và ăn trưa, nhưng tiếc là chúng tôi không thể cam kết thời gian, và giao hàng cũng sẽ mang lại doanh thu lớn). Hợp đồng kiểm soát dịch hại cũng đã được thanh toán trong 12 tháng (bán). Đi bộ qua có sẵn cùng với tất cả hồ sơ. Công khai đầy đủ (báo cáo lãi / lỗ), lý do bán cho người mua nghiêm trọng. Tìm kiếm đi bộ / đi bộ nhưng có thể cung cấp đào tạo. Thuê tốt, chủ nhà tuyệt vời. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ tài chính. Trang web và lưu trữ cũng có thể được cung cấp. Vui lòng gọi / text 0401 690 888 (tiếng Anh)
两个店面 - 一个业务
翼,披萨,肋骨和冰淇淋店
$ 250000 ono -.Newcastle NSW
全面运营的店铺有两面,一个是拿走另一个坐下来。这装备齐全。包括在销售中将是所有设备和现有库存,网站。位于纽卡斯尔,新南威尔士州的V8超级市场在未来5年,以及快速增长的旅游业的城镇建设有很大的发展潜力。目前的业主有太多的项目投入更多的时间。电话优先。
比萨烤箱,凉爽的房间,多个冷柜,饮料冰箱,比萨准备冰箱,定制冰淇淋机,销售点系统,不锈钢搁板,咖啡机,研磨机,华夫饼熨斗,巧克力加热器,秤,商业搅拌机,洗碗机,比萨饼更暖,桌子,椅子,托盘,冰箱展示柜,清洁设备,名单是巨大的。这一切都已经准备好并且功能完整。目前每周5天的晚餐服务(有强烈的早餐和午餐服务,但不幸的是我们不能承诺的时间,也将交付将带来一个主要的收入)。病虫害控制合同也已经支付了12个月(含销售)。随身携带所有记录。全面披露(损益表),卖给严重买家的理由。寻找走出去,但可以提供培训。良好的租金,伟大的房东。我们也可以协助金融。也可以提供网页和托管。请致电/文字0401 690 888(tiếngAnh)
Restaurant Business for Sale
Price Negotiable $$$ Chinatown Sydney NSW
Restaurant for sale in busy food court in Sydney’s Chinatown. The business has been established for over 4 years and in it’s current location for 1 year. This means the fit out is new. The business is well equipped and would suit any food type should the new owner decide to make a change. The business must be sold as the other has to many other business interests. Please call / text : Ph 0412 626 781
Kinh doanh Nhà hàng Bán
Giá thỏa thuận $$$ Chinatown Sydney NSW
Nhà hàng được bán tại khu ăn uống bận rộn ở Khu Phố Tàu ở Sydney. Kinh doanh đã được thành lập trong hơn 4 năm và tại vị trí hiện tại của nó trong 1 năm. Điều này có nghĩa là phù hợp là mới. Doanh nghiệp được trang bị tốt và phù hợp với bất kỳ loại thực phẩm nào mà chủ sở hữu mới quyết định thực hiện thay đổi. Doanh nghiệp phải được bán như bên kia có nhiều lợi ích kinh doanh khác. Vui lòng gọi / text: Ph 0412 626 781
餐厅业务出售
价格面议$$$唐人街悉尼新南威尔士州
餐厅在悉尼唐人街繁忙的美食广场出售。 该业务已经建立了4年多,目前位置为1年。 这意味着装备是新的。 该业务设备齐全,适合任何食物类型,如果新业主决定改变。 该业务必须与其他商业利益一起出售。 请致电/正文:Ph 0412 626 781
Cafe for sale 
$40.000 Balmain NSW

In the heart of Balmain we are selling the lease with over $100k worth of equipment and fixtures. Low rent perfect for someone to take over lease and start their own business. Make an appointment to view cafe layout, open to any offers. Call/text Marija 0430 000 676


Sang bán tiệm cafe
$40.000 đô la Balmain NSW
Ở trung tâm của Balmain chúng tôi đang bán các hợp đồng thuê với giá trị hơn $100k thiết bị và đồ đạc. Giá thuê thấp hoàn hảo cho người khác để tiếp nhận và bắt đầu kinh doanh. Làm một cuộc hẹn để xem mở cho bất kỳ cung cấp. Gọi điện thoại / văn bản Marija 0430 000 676

咖啡馆为了缘故
$ 40.000 Balman NSW
在巴尔曼的心脏地带,我们出售的租赁价值超过10万美元的设备和装置。 低租金非常适合有人接管并开始业务。 预约查看任何优惠。 电话/文字Marija 0430 000 676

Popular Food Festival Vendor Hotdogs,

$65,000.00 Brighton-Le-sands NSW

This is a fantastic opportunity for an enthusiatic business owner to take advantage of a lucrative food segment which is hard to enter. Snags Plus was registered in 2009 as a part time hobby for a retired mother and quickly grew to a succesful brand. Catering everything from small school festivals to large council festivals such as 'The Australia Day Festival' and 'Double Bay Festival' Snags Plus will generate the new owner great cash in hand for working a few days a month. Net profit per festival ranges from $2000 to $5000 for 1 days work depending on location. The more you work the more you earn.

Products sold include: - BBQ Sausage Sizzles - Hot Dogs - Hot Chips - Chip on a stick - Cold Drinks  - Chicken Wraps - Business Process Is Very Simple: 1. Venue Application 2. Order your stock from local bakery and supermarkets - 3. Set up stall  4. Pack up and repeat - Included in the sale of the business: Website and branding, business name etc.  $5000 + of equipement including good condition box trailer, custom branded marquee + accessories and signage, gas bbq, water system, gas fryer, eskies, tables and everything needed to hit the ground running. Owners help during transfer process on how to get into festivals.

Why Would You Buy This?

- Cracking the festival and food stall industry is now very hard as they want past history of successful sales. Due to our brand equity and goodwill we are automatically accepted to most festivals which start up and new brands find near impossible to do - We only do 1-2 festivals a month for great turn over. There is potential for 10 festivals a month i.e 10x potential turn over growth - - Great cash flow and cash heavy business -  No skills required just great customer service - Potential to tap into schools,  iversities, major events, football and more

PLEASE NOTE:

WE WELCOME ANY POTENTIAL BUYER TO COME AND VIEW US AT UP COMING FESTIVALS TO SEE HOW BUSY AND WELL LOVED THE SNAGS BRAND REALLY IS

Please call Gwen on 0410 439 833 to discuss profit, turnover and the finer business details. Phone is prefered over email.

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho một chủ doanh nghiệp nhiệt tình. Tên doanh nghiệp Snags Plus đã được đăng ký trong năm 2009. Tất cả mọi thứ từ các lễ hội trường nhỏ cho đến các lễ hội lớn như “Lễ hội Quốc Khánh Úc” và Lễ hội 'Đôi Bay Festival' Snags Plus sẽ mang lại cho chủ nhân mới một khoản tiền lớn trong tay để làm việc vài ngày một tháng. Lợi nhuận ròng trong mỗi lễ hội dao động từ $ 2000 đến $ 5000 cho 1 ngày làm việc tùy thuộc vào vị trí. Bạn càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Do công bằng thương hiệu và thiện chí của chúng tôi, chúng tôi được tự động chấp nhận tham gia vào hầu hết các lễ hội bắt đầu và các thương hiệu mới gần như không thể thực hiện được. Có tiềm năng cho 10 lễ hội trong một tháng, tức là có khả năng tăng trưởng 10 lần - Dòng tiền lớn và kinh doanh tiền mặt nặng - Không đòi hỏi kỹ năng chỉ cần dịch vụ khách hàng tuyệt vời - Khả năng tiếp cận vào các trường học, các sự kiện lớn, bóng đá v.v… và nhiều hơn nữa

XIN LƯU Ý:

CHÚNG TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI MUA TIỀM NĂNG VÀ SỰ KIỆN CỦA CHÚNG TÔI VỚI NH FNG TẦM NHÌN ĐẾN VUI LÒNG ĐÓ ĐÂY VÀ CÓ THỂ LÀM THÊM SNAGS THƯƠNG HIỆU NÀY

Vui lòng gọi Gwen theo số 0410 439 833 để thảo luận về lợi nhuận, doanh thu và chi tiết kinh doanh tốt hơn.

對於一個熱心的業主來說,這是一個很好的機會,利用一個很難進入的利潤豐厚的食品市場。 Snags Plus在2009年註冊為退休母親的兼職愛好,並迅速成長為成功的品牌。從小學校節日到大型節日活動,如“澳大利亞節日”和“雙灣灣節”Snags Plus等,都將為新老闆帶來豐厚的現金,每月工作幾天。每個節日的淨利潤從2000美元到5000美元不等。你工作得越多,賺取的就越多。

銷售的產品包括: - BBQ香腸Sizzles - 熱狗 - 熱片 - 棒上的芯片 - 冷飲 - 雞蛋捲 - 業務流程非常簡單:1.場地應用2.從當地麵包店和超市訂購您的股票 - 3.套包裝和重複 - 包括在業務的銷售:網站和品牌,商業名稱等。5000美元的設備包括良好的條件箱拖車,定製品牌選擇框+配件和標牌,氣體bbq,水系統,氣體油炸鍋,愛斯基摩人,桌子和一切所需的地面跑步。所有者在轉移過程中幫助如何進入節日。

你為什麼要買這個?- 壞節日和食物攤販現在很難, 因為他們想要成功銷售的歷史 。由於我們的品牌資產和誠信,我們將自動接受大多數節慶活動,新品牌幾乎不可能做 - 我們每個月只做1-2節節日。每個月可能有10個節日,即10倍潛力的增長 - - 巨大的現金流和現金重的業務 - 沒有技能只需要很好的客戶服務 - 潛力進入學校,大學,重大事件,足球等等

請注意:

我們歡迎任何潛在的買家來查看我們的觀光節目,看如何繁忙,並且很好地喜歡SNAGS品牌真的是致電格文0410 439 833,討論利潤,營業額和更細的業務細節。

Restaurant Business for Sale

$220,000 Redfern Sydney NSW 

Great operating hours; Monday - Friday 10am- 9:30pm, Saturday 4pm - 10pm, Sunday Closed.  Located only 100 metres from Redfern station in walking promenade 

Huge office and resedential developments going up around store as well. Seats up to 40 guests and has outdoor seating. RENT $1000 PW. NO OUT GOING EXPENSES TO PAY AT ALL! Only expenses are electricity & gas. Only reason for selling is that Owners have over committed. 3 x 5 x 5 year Lease with options to extend. brand new fitout includes: Cold bar/ salad bar. Deep fryer. Hot plate. Hot bar If you would like to know more about the business and have a serious interest in purchasing feel free to call / text 0414 843 722 / email Nadine.eh@outlook.com

Kinh doanh Nhà hàng Bán

$ 220,000 Redfern Sydney NSW

Giờ hoạt động; Thứ Hai - Thứ Sáu, 10 giờ sáng - 9 giờ tối, Thứ Bảy 4 giờ chiều - 10 giờ tối, chủ nhật đóng cửa. Nằm cách ga Redfern chỉ 100 m đi dạo bộ đi bộ

Văn phòng lớn và các sự phát triển tiếp tục đi lên xung quanh cửa hàng. Có thể chứa đến 40 khách và có chỗ ngồi ngoài trời. THUÊ $ 1000 PW. KHÔNG CUNG CẤP CÁC CHI PHÍ TRONG TẤT CẢ! Chỉ có chi phí điện và ga. Chỉ có lý do để bán là chủ sở hữu đã cam kết. 3 x 5 x 5 năm Cho thuê với các tùy chọn để mở rộng. thương hiệu mới bao gồm: thanh lạnh / salad bar. Nồi chiên sâu. Tấm nóng. Hot bar Nếu bạn muốn biết thêm về doanh nghiệp và quan tâm đến việc mua hàng, vui lòng gọi / text 0414 843 722 / email Nadine.eh@outlook.com

餐厅业务出售

$ 220,000 Redfern Sydney NSW

运行时间好 周一至周五上午10时至晚上9时30分,星期六下午4时至10时,星期日休息。 距离步行长廊的Redfern车站仅有100米

商店也有很大的办公室和仓储发展。 最多可容纳40位客人,并设有户外座位。 租金$ 1000 PW。 不用花钱支付全部! 只有电费和天然气费。 只有卖主的原因是业主已经承诺。 3 x 5 x 5年租赁可选择扩展。 全新装备包括:冷棒/沙拉吧。 油炸锅。 热板 热门如果您想了解更多关于该业务,并且有意购买免费电话/文字0414 843 722 /电子邮件Nadine.eh@outlook.com

Restaurant Business for Sale

$ Negotiable - Cabramatta NSW

Well established a long time, Restaurant with 52 seats, good location in the commercial center - clean spacious, serving Asian food. Commercial kichen is suitable for any menu. Fully equipped. Long lease. Free carpark opposite the front door. Please call / text 0431 409 995

Restaurant Business for Sale

$ Negotiable - Cabramatta NSW

Đã làm lâu năm kinh doanh ổn định, Nhà hàng với 52 chỗ, vị trí tốt ngay trung tâm thương mại - sạch sẽ khang trang, đang bán thức ăn Á châu. Bếp tiện nghi thích hợp cho nấu đủ các loại thực đơn.  Trang thiết bị đầy đủ. Hợp đồng thuê dài hạn.  Carpark đậu xe free đối diện ngay nhà hàng. Xin gọi / nhắn tin 0431 409 995

餐廳業務出售

$ Negotiable - Cabramatta NSW

一直在做生意很長時間,餐廳有52個座位,商業中心的位置很好 - 乾淨寬敞,賣亞洲食物。 廚房適合烹飪各種菜單。 全套設備。 長期租賃。 停車場位於餐廳對面的停車場。 請致電/文字0431 409 995

Asian Restaurant for Sale - Sydney $275,000
Suit  Visa 457
Located in Eastern Suburbs of Sydney NSW, $23,000 + income per week, rent $1550 GST inclusive , no outgoings , 3x5 year lease left , unlimited potential with being on the light rail line . Seats 90 and very strong take away and home delivery . Please call / text Nick: 0415 644 600 
Vị trí ở Eastern Suburbs Sydney NSW, $23.000 + thu nhập mỗi tuần, cho thuê $1550  bao gồm GST, không outgoings, thuê 3x5 thuê năm còn lại, tiềm năng không giới hạn với vị trí ngay tuyến đường sắt. Chứa 90 chỗ bán rất mạnh qua takeaway và giao hàng tận nhà. Xin vui lòng gọi / nhắn tin Nick: 0415 644 600.
位於悉尼新南威爾士州的東部郊區,$23,000名+每週收入,租金$1550年含GST,沒有開支,3×5年租賃左,潛力無限用正對輕軌線路。座椅90和很強的帶走,並送貨上門。詳情請致電/文尼克: 0415 644 600 

2 in1 Takeaway & Grocery For Sale

$75000 Neg Villawood NSW

Prime Location in Villawood. Regretful Sale as owners are committed elsewhere. All shop fittings included, huge walk in cold room, commercial kitchen, 2000L grease trap, clean tiled floors and walls, no fit out needed. Ideal for Cafe, Charcoal Chicken, Pizza Takeaway & Restaurant etc... all the hard work has been done for you. Walk in and start straight away

- Set right across from brand new "The 888" apartments - 300m away from bus services - 3 min walk to Villawood Train Station - 1 min walk to ALDI, KFC and other shops right on your doorstep - Close to schools and excellent transport access - Cheap rent. For further queries, Contact Tino on 0420437956 (English)

2 trong1 Takeaway & Grocery For Sale

$ 95000 Neg Villawood NSW

Vị trí chính tại Villawood. Bán rẻ vì chủ chuyển đi nới khác. Tất cả các phụ kiện cửa hàng bao gồm, phòng lạnh, nhà bếp thương mại, bẫy dầu 2000L, sàn lát gạch và tường. Lý tưởng cho Cafe, Chicken Charcoal, Pizza Takeaway & Nhà hàng vv .. tất cả những công việc khó khăn đã được thực hiện cho bạn. Chỉ cần bắt đầu ngay

- Nằm ngay bên cạnh căn hộ mới "The 888" - cách dịch vụ xe buýt 300 m - Đi bộ 3 phút đến Ga Xe lửa Villawood - 1 phút đi bộ đến ALDI, KFC và các cửa hàng khác ngay trước cửa nhà bạn - Gần trường học và đường giao thông thuận tiện - Thuê giá rẻ. Để có thêm thông tin, Liên hệ với Tino theo số 0420437956 (tiếng Anh)

2 in1外卖和杂货出售

$ 95000 Neg Villawood NSW

主要位置在Villawood。 遗憾的是,业主在其他地方承诺。 所有商店配件包括,在寒冷的房间里大步走,商业厨房,2000L润滑圈,洁净的瓷砖地板和墙壁,无需装备。 理想的咖啡厅,炭鸡,披萨外卖和餐厅等...所有的辛勤工作已经为你做了。 走进来,立即开始

- 坐落在全新的“The 888”公寓 - 距离巴士服务300米,步行3分钟到Villawood火车站 - 步行1分钟到ALDI,肯德基等商店就在您的门口 - 靠近学校和良好的交通接入 - 廉价租金 如需进一步查询,请联系Tino 0420437956(英文)

Established Café for Sale –

$88,000 Mona Vale, Northern Beaches NSW

Click here to edit text

Established Café for Sale –

$99,500 Mona Vale, Northern Beaches NSW

Thriving, successful Café for sale, located in the heart of Mona Vale’s buzzing CBD. Two passionate owners have created and run the prospering business over the past six years, from the ground up. Location: Prime street front location on Mona Vale’s main shopping strip with excellent foot traffic. Opposite Mona Vale’s two largest primary schools, amidst boutique retail, various services and supermarkets. Seating, Equipment & Stock. One of the biggest seating areas in Mona Vale. Large indoor/outdoor semi covered area, generously seating 55, alongside a well-maintained garden. Fully equipped professional kitchen with all Café needs met (valued at $20k). An estimated $4k worth of stock with sale. Lease

Long lease available, 3 plus 5 year option. Building is well managed with prompt, courteous professionalism. Busy with Further Economic Opportunity A strong local, regular customer base, reinforced with a growing social media presence. We operate 6 days per week (Mon-Sat), 6am-2.30pm. Current turnover allows us to comfortably enjoy 4 weeks break per year and the choice to close public holidays. Rent is 15% of annual turnover. Excellent opportunity to open Sundays, public holidays and/or extended hours to increase weekly turnover. Extensive breakfast and lunch menu, top tier specialty coffee selling >25kg per week. Demographic Ongoing population growth forecasted, with multiple residential developments nearby. Northern Beaches demographic is higher in baby boomers, mature families and ‘empty nesters’ than the rest of Sydney, with increased spending capacity.

Employees & Transition Flexibility We have a small team of well trained and loyal staff, open to discussing continued employment (including the barista and chef). Café operates comfortably and efficiently with 3 staff per day (4 on Saturday) including; 1X cook, 1X barista and 1X all-rounder front of house. Owners are happy to arrange any training requested upon sale, during a hand over grace period. No additional spending ‘Walk in, walk out’ set-up, enjoying the fruits of our labour. All included with sale, no further expenses required. Marketing already launched online. on-urgent Sale - The Right Match Sale is non-urgent, finding the right owner is important to us. Owners eventually relocating interstate. A confidentiality agreement is to be signed for sharing of financial detail. Available Upon Expression of Interest • Itemised kitchen equipment • Staff Training Manual • Opening and Closing Procedures • Café Social Media Kit For more on Mona Vale’s population demographic, see: Price is $99,500 neg Please call / text: Mike 0424 967 553 cleveridiots@hotmail.com

Café đang hoạt động - Phát triển mạnh mẽ, thành công, nằm ở trung tâm thương mại của Mona Vale. Hai chủ nhân đam mê đã tạo ra và điều hành công việc kinh doanh thịnh vượng trong sáu năm qua, từ đầu. Địa điểm: Vị trí tuyệt vời phía trước trên dải mua sắm chính của Mona Vale với lưu lượng đi bộ tấp nập. Đối diện với hai trường tiểu học lớn nhất của Mona Vale, giữa các cửa hàng bán lẻ, các dịch vụ và siêu thị khác nhau. Ghế ngồi, thiết bị và hàng. Một trong những khu vực chỗ ngồi lớn nhất ở Mona Vale. Khu bán đồ trong nhà / ngoài trời rộng rãi, rộng 55 chỗ, bên cạnh một khu vườn được bảo trì tốt. Nhà bếp chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ với tất cả các nhu cầu Café (đạt giá $20k). Ước tính trị giá $4k với việc bán.

Hợp đồng mặt bằng được cho thuê dài hạn, tùy chọn 3 năm cộng thêm 5 năm. Tòa nhà được quản lý tốt với tính chuyên nghiệp nhanh chóng, lịch sự. Bận rộn với cơ hội kinh tế tiếp theo Một cơ sở khách hàng vững mạnh của địa phương, được củng cố với sự hiện diện của các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi hoạt động 6 ngày một tuần (Thứ Hai-Thứ Sáu), 6 giờ sáng - 2 giờ 30 phút tối. Doanh thu hiện tại cho phép chúng tôi thoải mái tận hưởng 4 tuần nghỉ phép mỗi năm và lựa chọn để đóng các ngày lễ. Tiền thuê là 15% doanh thu hàng năm. Cơ hội tuyệt vời để mở các ngày chủ nhật, ngày lễ và / hoặc giờ mở cửa để tăng doanh thu hàng tuần. Thực đơn bữa ăn sáng và ăn trưa mở rộng, cà phê đặc sản hàng đầu bán> 25kg mỗi tuần. Dân số Đang tăng trưởng dân số đang được dự báo, với sự phát triển của nhiều khu dân cư gần đó. Dân số của các thành phố phía Bắc cao hơn ở những hộ bùng phát trẻ em, các gia đình trưởng thành và những người làm ruỗng trống so với phần còn lại của Sydney, với khả năng chi tiêu tăng.

Nhân viên & Tính linh hoạt Chuyển tiếp Chúng tôi có một nhóm nhỏ các nhân viên được đào tạo và trung thành, mở để thảo luận về việc tiếp tục làm việc (bao gồm cả barista và đầu bếp). Café hoạt động thoải mái và hiệu quả với 3 nhân viên mỗi ngày (4 ngày thứ Bảy) bao gồm; Nấu 1X, barista 1X và mặt trước của nhà 1X. Chủ sở hữu vui lòng sắp xếp bất kỳ đào tạo nào được yêu cầu khi bán, trong suốt thời gian ân hạn. Không có thêm chi tiêu 'Walk in, walk out' thiết lập, thưởng thức những thành quả lao động của chúng tôi. Tất cả được bao gồm trong bán, không có thêm chi phí yêu cầu. Tiếp thị đã được đưa ra trực tuyến. Bán Khuyến Mại - Việc Bán Trận Phiếu Hợp phải là không cấp bách, việc tìm đúng chủ sở hữu là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chủ sở hữu cuối cùng di chuyển giữa các tiểu bang. Một thỏa thuận bảo mật sẽ được ký kết để chia sẻ chi tiết tài chính. Có sẵn khi có ý nghĩa quan tâm • Các thiết bị nhà bếp được phân loại • Hướng dẫn sử dụng nhân viên • Thủ tục mở và đóng cửa • Bộ dụng cụ truyền thông xã hội của Café Để biết thêm thông tin về dân số của dân số Mona Vale, xem: Giá 99,500 đô la Mỹ Xin vui lòng gọi / nhắn tin: Mike 0424 967 553 cleveridiots @ hotmail. Com

 

蓬勃发展的成功咖啡出售,位于Mona Vale喧闹的CBD中心。过去六年来,两位热情的业主创立并经营繁荣业务。位置:位于Mona Vale主要购物区的主要街道前方,交通畅通。对面Mona Vale的两所最大的小学,在精品零售,各种服务和超市。座位,设备及库存。 Mona Vale最大的休息区之一。大型室内/室外半遮盖区,慷慨座位55,以及维护良好的花园。设备齐全的专业厨房与所有Café需求相遇(价值20万美元)。估计售价4千万美元。租

长期租赁,3加5年期权。建筑管理良好,及时,礼貌的专业精神。忙于进一步的经济机会随着社交媒体的不断增长,强大的本地常规客户群得到加强。我们每周工作6天(周一至周六),上午6点至下午2点半。目前的营业额使我们能够舒适地享受每年休息4周以及关闭公众假期的选择。租金是年营业额的15%。绝对有机会开放星期日,公众假期和(或)延长营业时间,以增加每周营业额。丰富的早餐和午餐菜单,每周售卖> 25kg的顶级特色咖啡。人口统计人口增长预测,附近有多个住宅发展。悉尼的其他地区,婴儿潮一代,成熟家庭和“空巢”人群的北海滩人口增加,消费能力增加。

员工与过渡灵活性我们拥有一支训练有素,忠诚度很低的团队,开放讨论持续就业(包括咖啡师和厨师)。咖啡厅每天3人(星期六4人)舒适有效地运作,包括: 1X厨师,1X咖啡师和1X全能前面的房子。在宽限期内,业主乐意安排出售所要求的任何培训。没有额外的支出“走出去,走出去”,享受我们劳动的成果。所有包括销售,不需要进一步的费用。营销已经在网上推出。紧急销售 - 正确的匹配销售是非紧急的,找到正确的所有者对我们很重要。业主最终搬迁州际。签署保密协议,共享财务细节。可用于表达兴趣•齐全的厨房设备•员工培训手册•开放和关闭程序•咖啡馆社交媒体套件有关Mona Vale的人口数据的更多信息,请参阅:价格为$ 99,500 neg请致电/文字:Mike 0424 967 553 cleveridiots @ hotmail. com

TAKEAWAY SHOP IN WOLLONGONG NSW

$40,000 Negotiable

One of the oldest and still currently trading takeaway shops in the greater Wollongong Area. Operating Continously for almost 70 years. Exclusive trading hour licence only shared by 3 shops in the Wollongong CBD. Unlike these shops which are on the market for 6 figures our shop is next door to a late trade nightclub(530am) in the same building with unlimited trading hours. Lodged on the main drag between Wollongong Station and Wollongong City Beach and the Wollongong CBD. The Wollongong CBD includes a newly renonvated City Mall, Government Buildings, Private Blue Chip Corporations. Unbeatable footpath and road exposure to shop - very high traffic flow. With a wall to wall sliding door to shop unbeatable selling point and exposure. We currently sell Hamburgers. Fish n.Chips and Wraps. Heaps of potential for earlier opening hours and adding a breakfeast menu and coffee machine or even trading later hours and adding kebabs. Currently trading 10am - 7pm Mon - Thursday and until 5am Fri and Sat. No other shop apart from McDonalds can trade our hours. Shop established since 1952. Books open to serious buyers. Please Call / Text Alex:  0451 337 933 (English)

TAKEAWAY SHOP IN WOLLONGONG NSW

$40.000  Thương lượng

Một trong những tiệm lâu đời nhất và vẫn đang kinh doanh tại khu vực Wollongong. Hoạt động liên tục trong gần 70 năm qua. Giấy phép kinh doanh độc quyền, chỉ được chia sẻ bởi 3 cửa hàng tại trung tâm thương mại Wollongong. Không giống như các cửa hàng có trên thị trường với 6 con số, cửa hàng của chúng tôi nằm cạnh một hộp đêm thương mại muộn (mở đến 5:30 giờ sáng) trong cùng tòa nhà với giờ giao dịch kinh doanh không giới hạn. Nằm trên đường chính, giữa Ga Wollongong và Bãi biển Thành phố Wollongong và trung tâm thương mại Wollongong. Khu Trung tâm Thương mại Wollongong bao gồm một Khu mua sắm City Mall, tòa nhà chính phủ, các công ty cao cấp. Đường dành cho lối đi bộ đường bộ và lối vào đường phố - lưu lượng giao thông rất cao. Chúng tôi hiện đang bán Hamburgers. Fish  & Chips và Wraps. Hạn chế tiềm năng cho giờ mở cửa sớm hơn và thêm một trình đơnthực đơn breakfeast và máy pha cà phê hoặc thậm chí giao dịch sau giờ và thêm kebab. Hiện đang kinh doanh từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Hai - Thứ Năm và cho đến 5 giờ sáng Thứ Sáu và Thứ Sáu. Không có cửa hàng khác ngoài McDonalds có thể thương mại giờ của chúng tôi. Cửa hàng được thành lập từ năm 1952. Sách được mở cho người mua nghiêm túc.  0451 337 933  (English)

新加坡WOLLONGONG的TAKEAWAY SHOP

$40,000面议

其中一个最大的仍然是目前在较大的卧龙岗地区的外卖商店。持续运营将近70年。独家交易时间牌照仅在卧龙岗CBD的3间商店分享。不像这些商店在市场上有6个数字,我们的商店是在同一栋建筑物内的晚交会夜总会(530am)隔壁无限交易时间。坐落在卧龙岗站和卧龙岗市海滩卧龙岗中央商务区之间的主要拖车。卧龙岗CBD包括一个新装修的城市购物中心,政府大楼,私人蓝筹公司。无与伦比的行人路和道路暴露商店 - 交通流量非常高。有墙壁到墙壁推拉门,无与伦比的卖点和曝光。我们目前卖汉堡。鱼hip。。早些时候开放时间的潜力很大,并添加了一个突破性的菜单和咖啡机,甚至在稍后的时间交易,并添加烤肉串。周一至周四上午10点至晚上7点,周五至周五上午5点。除了麦当劳之外,没有其他商店可以交易我们的时间。商店成立于1952年。图书向严重的买家开放。 Please call / text Alex: 0451 337 933 (English)

Thai Restaurant Urgent for Sale

$249,000.00 Baulkham Hills NSW 

hai Restaurant

Established Thai Restaurant – Selling at Fit out cost.

Selling due to family reason. Great Opportunity.

Thai restaurant for sale in busy Church Street Eat Precinct CBD Parramatta.

Well set up, new modern quality fitout, full commercial kitchen, liquor licence, 55 seats plus 20 seat outdoor dining

Open lunch and dinner  Please call / text 0428 115 710

Nhà hàng Thái

Nhà hàng Thái Lan được thành lập - Bán với chi phí hợp lý.

Bán vì lý do gia đình. Đây là cơ hội tuyệt vời.

Nhà hàng Thái Lan được bán tại khu Ăn uống Bận rộn của Church Street CBD Parramatta.

Thiết lập tốt, chất lượng hiện đại, nhà bếp đầy đủ, có giấy phép bán rượu, 55 chỗ ngồi cộng với 20 chỗ ăn uống ngoài trời - Mở trưa và tối . Gọi / nhăắn tin  0428 115 710

泰国餐厅

建立泰国餐厅 - 出售成本。

由于家庭原因出售 很好的机会。

泰国餐厅出售在繁忙的教堂街吃饭区域Parramatta。

建立新的现代品质,完全商业厨房,酒牌,55个座位,以及20个座位的户外用餐

午餐和晚餐 -   0428 115 710

Fish & Chips Business for Sale

$75,000.00 Negotiable - Macquarie Fields NSW

Well establishe for long time, fully equipped with 3 deep fryers, 3 plate grills, Steak grillers, 4 freezers, 2 freezes, 5 storage warmers, Big storage area, 2 toilets + 2 bedroom flat upstairs. Security alarm. Air conditioner. Fully monitored by 7 camera system. 1 coolroom 2.7 × 2 meter. 2 kebab machines with 2 shredders. Newly renovated and very clean shop. Huge potential. Schools and swimming pool nearby. Parking at the back. Lots of customer parking. If interested please call / text:  0404 065 909 

Thiết lập tốt trong thời gian dài, trang bị đầy đủ 3 máy chiên sâu, 3 nồi nướng, nướng thịt nướng, 4 tủ đông, 2 máy làm lạnh, 5 bộ chứa, khu vực cất giữ lớn, 2 nhà vệ sinh + 2 phòng ngủ trên gác. Hệ thống báo động an ninh. Máy điều hòa. Được giám sát hoàn toàn bởi hệ thống 7 mắt camera quan sát trên màn hình từ xa . Phòng lạnh lớn 2.7 mét x 2 mét. 2 máy làm kebab với 2 máy nghiền thịt nát. Shop mới được cải tạo và rất sạch đẹp. Tiềm năng lớn. Trường học và hồ bơi gần đó. Đậu xe ở phía sau. Rất nhiều bãi đậu xe của khách hàng. Nếu quan tâm vui lòng gọi / nhắn tin Roshni : 0404 065 909 (English)

建成時間長,配備3台油炸鍋,3台烤架,牛排格柵,4個冷凍櫃,2個冰箱,5個儲物櫃,大存儲區,2個廁所+ 2間臥室平樓。 安全報警 冷氣機。 由7相機系統完全監控。 1個涼室2.7×2米。 2台燒烤機2台。 新裝修和非常乾淨的商店。 巨大的潛力。 附近的學校和游泳池。 在後面停車 很多客戶停車。 如有興趣,請致電/文字:0404 065 909 (English) 

Cafe for Sale

$75,00 Chatswood NSW

A one minute walk from Chatswood station. This newly decorated cafe is selling with all equipment and stock including: POS system, new installed exhaust, new shish kebab machine, oven, 2 deep fryers, grill, exhaust hood capture, under bench long fridge, 2 big upright fridges, upright freezer, cold cake showcase fridge, hot pastry showcase, small fridge for milk, dishwasher, 3 sinks, ducting air-conditioning, microwave, toaster, juicer, kettle, 11 tables, one big decorative table, 28 chairs. Room service is also possible. This cafe holds big potential. If you are the right candidate, price may be negotiable please call / text 0410 444 605 

Cafe sang bán ở Chatswood. Cách ga Chatswood một phút đi bộ. Quán cà phê mới được trang trí này được bán với tất cả các thiết bị và hàng tồn bao gồm: hệ thống POS, mới lắp đặt, mới shish kebab máy, lò nướng, 2 fryers sâu, nướng, máy hút, tủ lạnh dài, 2 tủ lạnh thẳng đứng, Tủ đông lạnh, tủ lạnh, tủ lạnh nhỏ cho sữa, máy rửa chén, 3 bồn rửa, máy điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng, máy nướng bánh, máy ép trái cây, ấm đun nước, 11 bàn, 1 bàn trang trí lớn, 28 ghế. Dịch vụ phòng cũng có thể được cung cấp. Quán cà phê này có tiềm năng to lớn. Giá có thể thương lượng vui lòng gọi / nhắn tin 0410 444 605 

咖啡廳在Chatswood出售。從Chatswood車站步行1分鐘。這個新裝修的咖啡廳正在銷售所有的設備和庫存,包括:POS系統,新安裝的排氣,新的烤麵包機,烤箱,2個油炸鍋,烤架,排氣罩捕獲,在長凳冰箱,2個大直立冰箱,立式冰櫃,冷蛋糕展示櫃冰箱,熱糕點陳列櫃,小冰箱牛奶,洗碗機,3水槽,管道空調,微波爐,烤麵包機,榨汁機,水壺,11桌,一個大裝飾桌,28把椅子。客房服務也是可以的。這個咖啡館有很大的潛力。如果您是正確的候選人,價格可能會議定請致電 0410 444 605.

2 In One - Cafe & Diner Business for Sale 
$$$ Negotiable - River Wood NSW 

Only Trading for 6 days and from 7am to 4pm Monday to Thursday , and opened till \10 till 2021 , with a New lease could be Negotiated.

Currently Serving Breakfast , Lunch and Great Burgers , Potential for the New Owners can add More to the Menu and Utilize the Space.
Expences and outgoings are very low due to its Agreement , Also included is 1 Car Space and Amenities for Patrons.
Turnover currently close to 14PW  with potential to reach more.
It is fully Set Up with Cool room , Ventilation and Excellent Gas Kitchen. eats 24 Inside with Space for more and 16 Outside and with Potential to Seat more.
Currently Nets 220k Per Year and all Wages Paid including the Owner. Great Return on Investment Close to 1 Year.
ery Hard to Beat and will not Last Long at this Asking Price. Please call / Text Conie  0430 998 548

Chỉ bán trong 6 ngày và từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Năm, và hợp đồng thuê chỗ cho tới tháng 10 năm 2021, sau đó tái ký theo giá thương lượng vào thời điểm.

Hiện đang phục vụ bữa sáng, bữa trưa và các loại burgery lớn, tiềm năng cho chủ mới có thể thêm nhiều vào món vào menu và tận dụng không gian của shop.

Chi phí quá thấp vì hợp đồng giá thuê rẻ.. Phía sau có luôn chỗ đậu xe riêng rất tiện nghi cho khách hàng.

Doanh thu hiện tại gần 14 ngàn / tuần với tiềm năng để đạt được nhiều hơn.

Trang thiết bị đầy đủ với phòng cool, thông gió và nhà bếp gas tuyệt với thích hợp nấu đủ các loại thực đơn.

Ghế ngồi 24 bên trong, + 16 bên ngoài và có khả năng kê nhiều thêm chỗ ngồi trong & ngoài.

Hiện tại (trừ hết chi phí) lãi ròng là 220k mỗi năm. Chủ mới sẽ có ngay lợi tức đầu tư lớn ngay từ năm đầu tiên.

Rất khó đánh bại và sẽ không để lâu với giá chào bán này. Vui lòng gọi / nhắn tin Conie 0430 998 548

僅交易6天,週一至週四上午7點至下午4點,開放至20日至2021年,可以談判新租賃。

目前服務早餐,午餐和大漢堡,新業主的潛力可以添加更多菜單和利用空間。

由於其協議,費用和支出非常低,還包括1個車位和設備供客戶使用。

營業額目前接近14PW,有潛力達到更多。

完善的設置與涼爽的房間,通風和優秀的燃氣廚房。

座位24內部與空間更多和16外部和潛力的座位更多。

目前網隊每年220k,所有工資,包括業主。 投資回報近1年。

很難打敗,不會在這個要價的最後。 請致電/文字Conie 0430 998 548
Takeaway business for sale
$$$ Neg Concord West NSW
Very good cash flow business .
Turnover 500000 per annum
Busy takeaway retailer offering traditional chicken menu and south-east Asian cuisine with the opportunity to add kebab products with the current kitchen configuration. Hot beverage, fresh squeezed juiced Hamburgers, fish and chips, daily makes salads. Located in a strip centre opposite a train station in a populous neighbourhood in transition to higher density residential. Current owners have run the business for 10 years and have a loyal customer base. Operates 7 Days, Mon- Fri 7:00am – 8:00pm, Sat 7:00am – 7:00pm & Sun 8:00am – 4:00pm. Competitive lease and terms in 100sqm site.
Contact 0423870050 Jane Doan for more details
Rất tốt kinh doanh thu tiền mặt. Doanh thu 500 ngàn một năm Cửa hàng bán lẻ món gà nướng truyền thống và các món ăn Á Đông Nam với cơ hội để thêm các sản phẩm thịt nướng với cấu hình nhà bếp hiện tại. Các thức uống pha chế nóng / lạnh , nước trái cây tươi ép nước ép. Các loại Hamburgers, cá và khoai tây chiên, Salad mới hàng ngày. Vị trí tốt nằm trong một trung tâm của dải shop khu mua sắm, đối diện trạm xe lửa ở khu dân cư trong quá trình chuyển đổi sang khu dân cư mật độ cao hơn. Các chủ sở hữu hiện tại đã hoạt động kinh doanh trong 10 năm và có nhiều khách quen. Hoạt động 7 ngày, Thứ Hai - Thứ 6 7:00 sáng - 8:00 tối, 7:00 sáng - 7:00 tối và CN 8:00 sáng - 4:00 chiều.  Hợp đồng thuê và điều kiện cạnh tranh trong trang web 100m2. Liên hệ 0423 870 050 Jane Doan để biết thêm chi tiết
外賣業務待售
$$$ Neg Concord West NSW
非常好的現金流業務。營業額每年50萬 忙碌的外賣零售商提供傳統的雞肉菜單和東南亞美食, 有機會添加目前廚房配置的烤肉串產品。熱飲,新鮮榨汁 漢堡,魚和薯 ,每天做沙拉 位於一個位於一個人口密集的地區的火車站對面的帶狀中心, 向更高密度的住宅過渡。目前的業主已經經營了10年,擁有忠實的客戶群。營業時間為周一至週五上午7:00 - 晚上8:00,週六上午7:00 - 晚上7:00和上午8:00 - 下午4:00。100平方米的競爭性租賃和條款。
聯繫0423870050 Jane Doan了解更多詳情

Fully Lic. Restaurant Business for Sale

$$$ Neg. Eastern Suburb Sydney NSW

Close to shopping, university ,tafe and hospital. Currently operating for dinner only but can be open for breakfast and lunch as well. Fully set up . Has liquor licence(which can be transfered easily). Big space and car park as well. Lots of potential.summer coming up. For more information please email : r_annie@hotmail.com alternatevly call annie on 0403 165 277

Nhà hàng sang ở khu ngoại ô phía đông. Gần trung tâm mua sắm, trường đại học, trường TAFE và bệnh viện. Hiện chỉ phục vụ bữa tối nhưng cũng có thể mở cửa cho bữa sáng và bữa trưa. Trang thiết bị đầy đủ. Nhà hàng có luôn giấy phép rượu (có thể được chuyển giao dễ dàng). Không gian rộng rãi và bãi đậu xe tốt. Rất nhiều tiềm năng cho mùa hè sắp lên. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email: r_annie@hotmail.com hoặc gọi / nhắn tin Annie theo số 0403 165 277

餐廳在東郊悉尼出售。 近購物,大學,tafe和醫院。 目前僅供晚餐使用,但也可以開放早餐和午餐。 完全設置。 有酒牌(可輕易轉讓)。 大空間和停車場也是。 很多潛在的人來了 有關更多信息,請發送電子郵件至:r_annie@hotmail.com,或致電0403165277

Corner positioned Cafe

$119,000.00 Negotiable Mascote NSW

- Cafe operating 6-7 days a week, from 6:00am to 3:00pm - Cafe located on a Corner position - Averaging 15-20 kgs of coffee a week - Turning over $5000 + weekly - Breakfast, Lunch and catering - Cafe has had $300,000 fit out - All equipment has been paid off, no money is owing on anything in the cafe - Outdoor seating available, courtyard and brand new remote garage - Cafe is double brick - 2 bathrooms including disabled bathroom - Bus Lane parking till 3:00pm everday, rear lane & street 24 hour parking - Cafe was previously a restaurant trading till 11:00pm it has the facilities to expand and operate long hours and includes an electric oven and also a $20,000 Blodgett pizza conveyor oven - Coolroom in mint condition valued at $20,000 - Stove, deep fryer, grill cook top, commercial dishwasher, 2 exta freezers, cake & sandwich display fridge, seperate bar fridge, drink fridge - Kitchen is all stainless steel, includes 2 sinks and 1 hand wash basin - Grease trap and range hoods - Ice maker - Posiflex cash registrar, computer system - All stock is included - Garage storage and top of the range CCTV cameras included - Bifold front doors - Business's within 1 minute walk, Mascot police station, Mascot Fire Station, Mascot Ambulance Station, Lawyers Office, we are located on the same block as Botany council and 200 metres away from a Meriton building highrise which is currently under construction. - Established instagram account with many followers and daily uploaded photos CAFE in immaculate condition, any questions please contact Nathaniel 0410 169 102

Nathaniel - Cafe Mascot 0410 169 102 ID - 1156962710

- Cà phê hoạt động 6-7 ngày một tuần, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. - Vị trí Góc - Trung bình 15-20 kg cà phê một tuần – Thu nhập $5000  + hàng tuần - Ăn sáng, ăn trưa và ăn uống – Chi phí thiết lập $300.000 - Tất cả các thiết bị đã được trả hết, không có tiền nợ góp là do bất cứ điều gì trong quán cà phê - ngoài trời có chỗ ngồi, sân và nhà để xe mới từ xa – quán xây tường gạch đôi - 2 phòng tắm & vệ sinh  bao gồm phòng tắm dành cho người khuyết tật - bến xe buýt đến 3 giờ chiều, phía sau là bãi đậu xe 24/24 - Cafe trước đây là một nhà hàng kinh doanh đến 11:00 pm nó có các cơ sở để mở rộng và hoạt động trong nhiều giờ và bao gồm một lò nướng điện và một lò Blodgett Pizza trị giá $20.000 băng chuyền - Coolroom trong điều kiện bạc giá rẻ có giá trị $20.000 - Bếp lò, nồi chiên sâu, đầu nấu nướng, máy rửa chén thương mại, tủ lạnh 2 tầng, tủ lạnh bánh ngọt và bánh sandwich, tủ lạnh riêng, tủ lạnh - Bếp là tất cả bằng thép không gỉ, bao gồm 2 bồn rửa và 1 bồn rửa tay - Mũ trùm - Ice hàng tồn cổ phiếu được bao gồm - Nhà để xe và hệ thống camera CCTV bao gồm - Bifold cửa trước - 1 phút đi bộ đến trạm cảnh sát Mascot, trạm chữa cháy Mascot, xe cứu thương Mascot, văn phòng Luật sư, Chúng tôi nằm trên cùng một khối với Botany Coucil và 200 mét từ một tòa nhà chung cư cao tầng Meriton hiện đang  xây dựng sắp khánh thành. - Thành lập tài khoản Instagram với nhiều người theo dõi và hình ảnh CAFE hàng ngày được tải lên vô điều kiện, Nếu có thắc mắc xin liên hệ Nathaniel 0410 169 102

- 咖啡廳每週工作6-7天,從上午6:00到下午3:00 - 位於角落位置的咖啡廳 - 每周平均15-20公斤咖啡 - 每周轉轉$ 5000 +早餐,午餐和餐飲 - 咖啡廳已經有30萬美元 - 所有的設備都已經付清了 ,咖啡廳裡沒有任何錢 - 戶外座位, 庭院和全新 的遙控車庫 -咖啡廳是雙磚 - 2間浴室, 包括殘疾人浴室 - 巴士車道停車, 直到3: 晚上00點,後車道和 街道24小時停車場 - 咖啡館以前是一家餐廳,直到晚上11點,它有擴展和運營長時間的設施,包括一個電烤箱,還有一個$ 20,000 Blodgett 比薩餅輸送機烤箱- 在薄荷條件 下的冷藏室在$ 20,000 -  爐灶,油炸鍋,燒烤爐頂, 商業洗碗機,2冷凍櫃,蛋糕和三明治顯示冰箱,單獨的酒吧冰箱,飲料冰箱 - 廚房是所有不銹鋼,包括2個水槽和1個洗手盆 - 油脂圈和抽油煙機 - Ice mak呃 - Posiflex現金註冊商,計算機系統 - 包括所有庫存 - 車庫存儲和頂級的CCTV攝像機 – Bifold 前門 - 1分鐘內步行的業務, 吉祥物派出所, 吉祥物消防局,吉祥物救護站,律師辦公室,我們位於與植物學委員會相同的街區,距離正在建設中的Meriton建築高層200米。 - 建立了許多追隨 者和每日上傳的照片 CAFE在完美的條件 ,任何問題請聯繫Nathaniel 0410 169 102

Takeaway Cafe Biz for Sale

$69,000 Sydney City NSW

Great corner position in busy arcade with Wynyard station. Passing traffic constantly all day, 2 services counter, 5 doors fridges + 1 freezer , industrial freezer , display fridge and food warner included. 1 year old very modern. Located in CBD. 4 year lease + 5 years options, rent $1100 per week. Welcome to inspect at TASTD cafe. Shop 7A/109 Pitt Street - (Hunter Connection Arcade) SYDNEY NSW 2000 - Or call / text 0432 121 968

Vị trí góc tuyệt vời trong khu arcade bận rộn tại ga Wynyard. Khách vãng lai liên tục cả ngày, 2 máy tính tiền, tủ lạnh 5 cửa, 1 tủ đông, tủ lạnh công nghiệp, tủ lạnh và tủ đựng đồ ăn. Chỉ mới làm một năm, tất cả còn mới và rất hiện đại. Nằm trong trung tâm thương mại. Cho thuê 4 năm + tùy chọn 5 năm, thuê $1100 / tuần. Chào mừng bạn đến kiểm tra tại quán cà phê TASTD. Cửa hàng số 7A / 109 Pitt Street (Hunter kết nối Arcade) SYDNEY NSW 2000 Hoặc gọi / text 0432 121 968 

Wynyard车站的繁忙的街机区,角落很好。通过全天候的连续交通,2个服务台,5个冰箱门柜,1个冷柜,工业冰箱,冰箱和橱柜。 1岁非常现代。位于商业中心。 4年租约+ 5年期权,租金1100美元/周。 欢迎来到TASTD咖啡厅。 皮特街#7A / 109号 (猎人连接街机)SYDNEY NSW 2000 或致电/文字0432 121 968 

Cafe & Takeaway for Sale
$$$ neg. Kingsford NSW

An outstanding fusion cafe is up for quick sale in Kingsford. We serve both asian and western breakfast 6 days a week from 8am till 4pm monday to friday and up to 3pm on Saturdays. However, opening hours can be extended up to 10pm. Please contact May at 0422846650 from 8am to 4pm or drop me an email at marylynelias@hotmail.com if interest
Một quán cà phê hợp nhất sang bán nhanh tại Kingsford. Chúng tôi phục vụ bữa sáng thực đơn Âu & Á. Kinh doanh 6 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu và đến 3 giờ chiều vào các ngày thứ bảy. Tuy nhiên, giờ mở cửa có thể được kéo dài đến 10 giờ tối. Vui lòng liên hệ với May tại 0422 846 650 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều hoặc gửi email tạimarylynelias@hotmail.comnếu bạn quan tâm.
一個傑出的融合咖啡廳在Kingsford快速銷售。我們每週6至8時,星期一至星期五至星期五至星期六下午3點,每週6天提供亞洲和西方早餐。不過開放時間可延長至晚上10點。    
請於上午8時至下午4時致電0422846650,如有興趣,請發郵件至marylynelias@hotmail.com

Restaurant Business for Sale

$75,000.00 Surry Hills, NSW

Conveniently located close to Central Station and Chinatown. Around 40 seats inside and 8 outside under cover. Extremely high ceiling. Fully operating and equipped restaurant and kitchen. Walk-in fridge and walk-in freezer, plenty of storage. part of stratum with three (3) restaurants. Can NOT trade as Japanese or coffee shop. $75'000 call / text 0403 487 436

Tọa lạc thuận tiện gần Ga Trung tâm và Phố Tàu. Có khoảng 40 chỗ ngồi bên trong và 8 bên ngoài. Trần cực kỳ cao. Nhà hàng và nhà bếp được điều hành và trang bị đầy đủ. tủ lạnh & tủ đông lớn loại bước vô trong, rất nhiều lưu trữ. Một phần của ba (3) nhà hàng đang hoạt động. Kinh doanh nhiều hơn chỉ là nhà hàng Nhật hay quán cà phê.  Gọi $ 75'000 / văn bản 0403 487 436

交通便利,靠近中央车站和唐人街。 内部约有40个座位,外面有8个座位。 极高的天花板 设备齐全的餐厅和厨房。 步入式冰箱和步入式冰柜,储存充足。 三层餐厅的一部分。 不能作为日本或咖啡店交易。 $ 75'000电话/文字0403 487 436

CHARCOAL CHICKEN SHOP $70k Neg

Located in Wollongong NSW 

Lake Heights residential suburb. Suburban retail strip prominent position. Adjacent busy road. Fully equipment commercial kitchen. Walk in cool room Great ambiance eat in dinning & outdoor dining Modern decor. Sells variety of chicken meals , salads , burgers,wraps , Mediterranean dishes , middle eastern foods, deserts , coffee. Eat in or takeaway. Delivery. Private functions. This business would suit a couple or a family. Open 5 days from Tuesday too Saturday but does have more potential to increase sales by trading 7 days . Including 6 workers. Weekly rent is $649 plus GST, weekly turn over is between $8000 to $9000. Selling due to unforeseen circumstances. SELLING FOR $70,000 negotiable MAKE A OFFER! For more info & inspection please call 0401 445 304 and make a appointment to come in and discuss.

Nằm trong vùng Lake Heights ngoại ô Wollongong. Hai bên là shops trên đường chính luôn bận rộn. Thiết bị nhà bếp dùng cho thương mại. Phòng lạnh rộng cao loại bước vào. Phục vụ ăn tối và ăn ngoài trời. Trang trí hiện đại. Bán nhiều loại thịt gà, salad, bánh mì kẹp thịt, bánh cuốn, các món ăn Địa Trung Hải, các món ăn Trung Đông, sa mạc, cà phê. Ăn tại chỗ hay takeaway. Kinh doanh này sẽ phù hợp với một cặp vợ chồng hoặc một gia đình. Mở cửa 5 ngày từ Thứ Ba đến Thứ bảy nhưng có nhiều tiềm năng để tăng doanh số bán hàng bằng cách kinh doanh 7 ngày. Bao gồm 6 công nhân Giá thuê hàng tuần là 649 đô la Úc cộng với thuế GST, hiện thu hàng tuần là từ $8000 đến $9000. Bán hàng do tình huống bất ngờ. BÁN $70.000, hoặc cho giá đề nghị. Xin gọi / nhắn tin 0401 445 304

緊急銷售A. CHARCOAL雞肉店. 位於臥龍崗/高山住宅區. 郊區零售街道突出位置. 相鄰繁忙的路. 設備齊全的商業廚房. 走在涼爽的房間. 在餐飲和戶外用餐中享用美味的氛圍. 現代裝飾 出售各種雞肉,沙拉,漢堡,包裹,地中海菜,中東食物,沙漠,咖啡. 吃飯或外賣. 交貨. 私人功能這項業務將適合一對夫妻或家庭. 期二開放5天星期六,但有更多的潛力通過交易7天增加銷售。 包括6名工人. 每週租金是$ 649加上消費稅,每周轉賬在8000到9000美元之間. 由於不可預見的情況出售. 出售$ 70,000可轉讓付款!欲了解更多信息和查詢, 請致電0401445304,預約進來討論, 只有真正和嚴肅的買家!還要記住,最少的信息將在手機上給出。
Flat Rock Cafe
$180,000 + Neg., Liverpool NSW 
Cafe business for sale located in Liverpool
Open 7days a week -6am till 10:00pm. Fully equipped kitchen and equipment . Very clean  - Located under units . Great location.  Shadi mezher  0414 644 403
Flat Rock Cafe
$ 180,000 + Neg, Liverpool NSW
Sang quán Café ở Liverpool. Mở cửa 7 ngày một tuần từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối
Nhà bếp đầy đủ trang thiết bị. Rất sạch sẽ - Nằm dưới tòa nhà các căn hộ. Địa điểm tuyệt vời.
Shadi mezher 0414644403
平石咖啡馆
新西兰利物浦$ 180,000 + Neg
咖啡厅出售位于利物浦 每周七天营业至上午十时至晚上十时 设备齐全的厨房和设备 很干净 - 位于单位之下 伟大的位置。Shadi mezher 0414 644 403

Cafe/Takeaway For Sale

$65,000 Negotiable Northern Beach NSW 

Cafe / takeaway selling fresh sandwiches, all day breakfasts, burgers, steak sandwiches, coffee & cold drinks with 2 dedicated car spaces. Well presented & maintained with an area of 65 sq. mts located in light industrial area in Northern Beaches. Trading Hours 5 days - Mon. - Thu. - 6 a.m. - 3 p.m, Fri - 6 a.m. - 2:30 p.m. Please call / text 0498 385 050 

Cafe / Takeaway

$65.000 Thương lượng Northern Beach NSW

Cafe / Takeaway luôn bánh sandwich tươi, thức ăn sáng, bánh mì kẹp thịt, cà phê và đồ uống lạnh với 2 chỗ đỗ xe riêng. Được trình bày và duy trì tốt với diện tích 65m2 nằm trong khu công nghiệp nhẹ ở Bãi biển phía Bắc. Giờ giao dịch 5 ngày - Thứ Hai - Thu - 6 giờ sáng - 3 giờ tối, Thứ 6 - 6 giờ sáng - 2 giờ 30 chiều. Vui lòng gọi / text 0498 385 050

咖啡廳/外賣出售

$ 65,000 Negotiable北海灘新南威爾士州

咖啡廳/外賣店出售新鮮的三明治,全天早餐,漢堡,牛排三明治,咖啡和冷飲兩個專用車位. 在北海灘的輕工業區,面積達65平方米。交易時間 5天 - 星期一 - 星期四 - 上午6時至下午3時,週五至上午6時至下午2時30分 請致電/文字0498 385 050

Mobile Coffee Carts

For Sale $95,000 Sydney NSW

- 2010 Caddy VW Mobile Cafe, fully equipped by generator, two fridges, EvaKool fridge/freezer, hot water system, sink, Italian made coffee machine, grinder.

- Mobile Vending Unit, fully equipped by an independent hot system water, fridge, lighting, radio/cd player, cashier, sink and more. Ideally suits shopping centre, university, hospital, Tafe or commercial building for long term contract .

- Food Trailer, fully equipped by a charcoal BBQ, storages, and spot to fit a fridge/freezer or coffee machine with rego valid until October.

- Two small coffee carts for indoors and private function

- Existing website of the business Lord of the Beans which attract customers and main source of the business .

Total : $95,000.00. Please call / text : : 0434 042 137

- 2010 Caddy VW Mobile Cafe, trang thiết bị đầy đủ gồm máy phát điện, hai tủ lạnh, 1 tủ lạnh + đông lạnh hiệu EvaKool, hệ thống nước nóng, bồn rửa, máy pha cà phê Ý, máy xay.

- Máy bán hàng tự động di chuyển được. Điện thoại di động, được trang bị đầy đủ hệ thống nước nóng độc lập, tủ lạnh, đèn sáng, máy phát thanh / CD, máy tính tiền, bồn rửa và nhiều hơn nữa. Phù hợp với trung tâm mua sắm, trường đại học, bệnh viện, Tafe hoặc tòa nhà thương mại cho hợp đồng dài hạn.

- Trailer chứa thực phẩm, được trang bị đầy đủ bằng than BBQ, kho, và tại chỗ cho phù hợp với một tủ lạnh / tủ đá hoặc máy pha cà phê với rego có giá trị cho đến tháng 10.

- Hai giỏ cà phê nhỏ cho trong nhà và chức năng riêng

- Trang web hiện có của Lord of the Beans kinh doanh thu hút khách hàng và nguồn chính của doanh nghiệp.

Tổng cộng: $95.000 . Vui lòng gọi / text: 0434 042 137

 2010年凯迪VW移动咖啡厅,配备发电机,两个冰箱,EvaKool冰箱/冰柜,热水系统,水槽,意大利制造的咖啡机,研磨机。

- 移动自动售货机,配备独立的热水系统,冰箱,照明,收音机/ CD播放器,收银台,水槽等。 理想地适合购物中心,大学,医院,Tafe或商业建筑长期合同。

- 食物拖车,由木炭烧烤设备齐全,储存和现货适合冰箱/冰柜或咖啡机,有效期至十月。

- 两个小咖啡车室内和私人功能

- 现有的企业网站,主要吸引客户和主要业务来源。

总计:$ 95,000.00。 请致电/文字:0434 042 137

Fully Lic & BYO Restaurant Business for Sale

$99,000 Goodwill + STOCK, Negotiable

Wollongong NSW

Little Vietnam Restaurant is LICENSED and B.Y.O situated in a popular Wollongong restaurant precinct in Wollongong CBD, located on the Corrimal Street which is also so-called the restaurant-street and just 5 minutes step to the beach. It is 3 minutes walking to the biggest event location in Wollongong – WIN Stadium where always holds many events during a year. It is also 300m away from the Wollongong firework point – the lighthouse. The restaurant is ambient décor and comfortably seats 80 inside and 25 outside making it great for all year round dining and perfect for parties and events. About the Business: - Regular clientele enjoys the traditional Vietnamese food. - You will not need to spend a cent for the restaurant. - Well established with a loyal local customer base. We got so many excellent reviews on Facebook. - Large opportunity for expanding business since 4 new big buildings are just 1-min-walking away bringing thousands of new residents to the city. - Licensed and B.Y.O. - Disabled Access. This location provides a great opportunity for a purchaser to grow a business. You have the option of keeping the Vietnamese Cuisine or changing. Serious Buyers only.! Contact: 1/ Cathy: 045 0668 087 Email:Cathy.ng87@gmail.com 2/ Hoang: 045 248 1689 Email:Thehoang.phan@gmail.com

"Nhà hàng Little Viet Nam là nhà hàng Fully Licensed và BYO nằm trong một khu vực sầm uất dân cư tọa lạc ngay tại trung tâm thành phổ biển ở Wollongong CBD. Nhà hàng nằm trên đường Corrimal, con đường được mệnh danh là “con đường nhà hàng” tại địa phương. Nhà hàng chỉ cách 5 phút đi bộ ra bãi biển và 3 phút đi bộ đến địa điểm chuyên tổ chức sự kiện lớn nhất ở Wollongong - sân vận động WIN Stadium - nơi luôn diễn ra nhiều sự kiện trong một năm của thành phố. Cách đó không xa là 2 Ngọn Hải Đăng nổi tiểng ở Wollongong, điểm bắn pháo hoa chính của Wollongong trong các sự kiện trọng đại (cách 300m). Nhà hàng được trang bị sàn gỗ tốt dễ lau chùi, có bộ bàn gỗ banquet giá trị, ghế bọc da cao cấp dễ lau chùi và không để lại mùi khi dọn dẹp. Bên trong nhà hàng được trang trí rất đẹp mắt và chỗ ngồi thoải mái với 80 chỗ bên trong và 25 chỗ bên ngoài, là địa điểm hoàn hảo cho các sự kiện như sinh nhật, lễ tốt nghiệp, Mother’s Day, Father’s Day và còn là điểm đến quen thuộc của các doanh nhân.

Sơ lược về nhà hàng:

- Nhà hàng có lượng khách hàng quen thuộc yêu thích những món ăn truyền thống của Việt Nam .

- Có thể bắt đầu ngay việc kinh doanh khi mua lại và không tốn một xu cho việc tu sửa gì cả.

- Có rất nhiều đánh giá tích cực trên các phương tiện truyền thông như facebook.

- Đặc biệt, kế bên nhà hàng là 4 tòa nhà cao ốc chung cư đang hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào hoạt động dự kiến mang về hàng ngàn cư dân mới. Một cơ hội rất lớn để phát triển dịch vụ tại đây.

- Người mua có thể chọn giữ ẩm thực truyền thống Việt Nam hoặc thay đổi menu khác.

Chỉ dành cho những người thật sự muốn mua, liên lạc:

(1) Cathy: 045 0668 087  Email:   Cathy.ng87@gmail.com

(2)    Hoàng: 045 248 1689 Email: Thehoang.phan@gmail.com"

$ 99,000 Goodwill + STOCK,Negotiable小越南餐廳被許可,B.Y.O位於臥龍崗CBD的熱門臥龍崗餐廳,位於Corrimal街,也是所謂的餐廳街,距離海灘只有5分鐘的步行路程。步行3分鐘即可到達臥龍崗 - WIN體育場的最大的活動場所,一年中總是舉辦許多活動。距離臥龍崗煙火點 - 燈塔也只有300米。餐廳環境裝潢,舒適的座位80內側和外面25間,使其非常適合全年用餐,非常適合派對和活動。關於業務: - 定期客戶享受傳統的越南美食。 - 您不需要為餐廳花一分錢。 - 與忠實的本地客戶群建立良好關係。我們在Facebook上得到瞭如此多的好評。 - 擴大業務的巨大機會,因為4個新大樓距離酒店僅有1分鐘的步行路程,帶來數千名新居民到城市。 - 許可和B.Y.O. - 殘疾人通道。這個位置為購買者發展業務提供了一個很好的機會。你可以選擇保持越南菜或改變。嚴重買家只。聯繫人:1 / Cathy:045 0668 087 Email:Cathy.ng87@gmail.com 2 / Hoang:045 248 1689 Email:Thehoang.phan@gmail.com

Takeaway & General Store Businessfor Sale

$135,000 - Arcadia NSW

Urgent sale required. Owners Committed Else Where. LOCATED ON A MAIN ROAD WITH EXPOSURE WITH ONLY SHOP FOR 5KMs RADIUS. This Cafe is open for breakfast and lunch seven days a week; this great business offers itself for further expansion by opening for dinner. Features: *No other businesses within a FIVE kilometres radius. *Established for close to 40 years.. *The store has been owned and managed by the same owners for the past 10 years.  *Presenting an extensive menu for breakfast & lunch of a variety of dishes to eat-in and takeaway. *Also selling Cigarettes, Confectionery, Drinks and a range of Food and Grocery items. *Selling 10kg to 12kgs of coffee a week *Indoor and alfresco dining *Huge off-street parking for patrons *20 seats inside 15 seats outside *Trading breakfast and lunch only(7am -5pm) *         Huge potential for Dinner *Turnover 10k plus per week. We can`t emphasise enough that this is a great opportunity for a genuine buyer to take advantage of this exceptional offer and reap realistic rewards. Takings: The business has a strong weekly turnover with a handsome net profit. All appropriate paperwork will be given to serious prospective buyers. Asking price: $135,000 (negotiable) excluding stock. Here is an extraordinary opportunity that has become available for a new eager business owner who is confident to do a turn-around operation. Current owner leaving due to family commitment and has genuine reason for selling but would be a great and profitable business for a motivated owner .Genuine & serious Buyers only. Please direct to business owner by email deepal.g@hotmail.com or mobile 0421 728 558  for your interest and you are more than welcome to visit the premises, and view the Business yourself. Email today before you miss out as this store will be sold to the first serious offer.

Takeaway & Cửa hàng Tổng hợp Sang bán

$135,000- Arcadia NSW

Bán hàng khẩn cấp bắt buộc. Chủ sở hữu bận chuyện làm khác. Vị phủ sóng 5KM. Cafe này mở cửa cho bữa sáng và trưa 7 ngày một tuần; Kinh doanh tuyệt vời hơn nữa bằng cách mở cho bữa ăn tối. Các tính năng: * Không có doanh nghiệp nào khác trong phạm vi bán kính 5 km. * Được thành lập gần 40 năm .. * Cửa hàng đã được sở hữu và quản lý bởi cùng một chủ sở hữu trong 10 năm qua. * Trình bày một thực đơn phong phú cho bữa sáng và bữa trưa của một loạt các món ăn để ăn và takeaway. * Cũng bán thuốc lá, bánh kẹo, đồ uống và một loạt các mặt hàng Thực phẩm và Hàng tạp hóa. * Bán 10kg đến 12kgs cà phê mỗi tuần * Ăn trong nhà và ngoài trời * Bãi đậu xe ngoài trời rộng rãi cho hành khách * 20 chỗ ngồi trong 15 chỗ ngồi bên ngoài * Chỉ ăn sáng và ăn trưa trưa 7h sáng -5pm * Tiềm năng lớn cho bữa tối * Doanh thu 10k cộng với tuần. Chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ rằng đây là cơ hội tuyệt vời để người mua thực sự tận dụng ưu đãi đặc biệt này và gặt hái thành quả thực tế. Các hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp có doanh thu hàng tuần mạnh mẽ với lợi nhuận ròng rất tốt. Tất cả các giấy tờ thích hợp sẽ được trao cho những người mua tiềm năng. Yêu cầu giá: 135.000 USD (thương lượng) không bao gồm hàng tồn Đây là một cơ hội cho một chủ mới,  Vui lòng liên hệqua email deepal.g@hotmail.com hoặc điện thoại di động 0421 728 558 . Hân hoan đón mời đến thăm viếng để tự quan sát doanh thu bằng chính bạn.

外賣和一般商店出售

$ Negotiable - Arcadia NSW

需要緊急銷售。業主承諾其他地方。位於主要道路與曝光只有5KMRADIUS。這家咖啡廳每週七天供應早餐和午餐;這個偉大的企業為晚餐開放進一步擴張。特點:*無五公里半徑以內的其他企業。 *成立近40.. *該店由過去十年的同業擁有和管理。 *提供豐富的菜單,供應早餐和午餐的各種菜餚進餐和外賣。 *還銷售香煙,糖果,飲料和各種食品和雜貨用品。 *每週銷售10公斤到12公斤咖啡*室內和戶外用餐*顧客的街邊停車位很大*外面15個座位內有20個座位*僅限早餐和午餐(早上7點至晚上5點)*晚餐的巨大潛力*營業額10k加週。我們不能強調,這是一個真正買家利用這一特殊優惠並獲得現實獎勵的絕佳機會。 所有適當的文書工作將交給嚴重的潛在買家。要價:$ 135,000 (可轉讓)不含庫存。這是一個非常機會,可以為一個有信心做一個輪迴操作的新興企業主提供。當前的業主由於家庭承諾而離職,並且有真正的銷售理由,但對於一個積極的業主來說,這將是一個偉大而有利可圖的業務。請通過電子郵件deepal.g@hotmail.com或手機0421 728 558  接與業主聯繫,感謝您的到來, 歡迎您前來參觀,並自行查看。 電子郵件今天在你錯過之前,這家商店將被出售給第一個嚴肅的報價。

Chocolate & Dessert Bar Cafe Chocholate & Dessert Bar Cafe

Oran Park Town NSW $570,000 negotiable

Everything you need in the one place! Breakfast = check -  Lunch = check -  Dinner = check -  Desserts = check -  Crazy shakes = check -   Runs itself = check -  Popular and very well known = check.

All the boxes can be check - ed for our little set up here at Oran Park near new Sydney airport at Badgery's Creek lot of potential... a well established cafe dessert bar located in the Oran Park Podium in a great location and it's an opportunity that can't be missed ... Long lease 4 years left + renewal options, low rent $1000/per week only. All the hard work has been done just come in sit back and let it run itself . We have been established for 3 years and if you know the area at all it's a growing booming area and will only get busier with time. Ideally I would like someone that will come in and be a owner operator because no business is the same without the owner being present ... I have been present through the 3 years on and off and it's staffed pretty well so if you want to holiday or time off it's all covered . I'm looking for keen determined patient people and no time wasters please more than welcome to come in and check -  it out the shop speak for itself. If you are interested and would like to go into more detail ie. books ect ... please contact Levon on 0452453434 to arrange a meeting. Price $570,000. 


Tất cả mọi thứ bạn cần đều có sẵn chỉ một nơi này: Ăn trưa - Ăn tối  - Món tráng miệng - Nước sinh tố lắc - Điều hành mượt mà - Địa điểm lý tưởng gần Sydney Airport mới ở  Badgery's Creek. Rất nhiều tiềm năng.

Tất cả các hộp thức ăn đem đi ở đây tại công viên Oran Park  ... Một bar tráng miệng quán cà phê cũng được thành lập nằm ở Oran Vườn Podium ở một vị trí tuyệt vời và đó là cơ hội mà không thể bỏ lỡ ... Tất cả các khó khăn khởi đầu đã hoàn tất. Bạn chỉ đến ngồi và thu tiền hàng ngày mà thôi. Chúng tôi đã được thành lập trong 3 năm,   Hợp đồng lâu dài còn 4 năm + chọn lựa tái ký. Thuê rẻ chỉ $1000 mỗi tuần và nếu bạn biết khu vực này là một khu vực đang bùng nổ phát triển nhất trong vùngngoại vi Sydney. Chúng tôi đã có mặt trong 3 năm qua thật là tuyệt vời. 

Nếu bạn quan tâm và muốn đi vào chi tiết hơn vui lòng liên hệ Levon trên 0452 453 434 để sắp xếp một cuộc họp. Giá thương lượng $570.000


一切你需要在一個地方!早餐=檢查 - 午餐=檢查 - 晚餐=檢查 - 甜點=檢查 - 瘋狂的搖晃=檢查 - 運行本身=檢查 - 流行和非常知名=檢查。所有的盒子可以檢查我們在奧蘭公園附近的一些小設置在新的悉尼機場附近的Badgery's Creek很多潛力...一個成熟的咖啡館甜點酒吧位於Oran Park Podium在一個偉大的位置,這是一個機會不能錯過...長期租賃4年+續訂選項,低租金$ 1000 /每週只。所有的辛勤工作已經完成,只是坐下來讓它自己運行。我們已經建立了3年,如果你知道這個地區是一個日益壯大的地區,只會隨著時間的推移而繁榮起來。理想情況下,我希望有人會進來,成為業主,因為沒有業主是一樣的,沒有業主出席...我已經出席了3年的開放,它的工作人員非常好,所以如果你想度假或者時間全部覆蓋。我正在尋找敏銳確定的耐心的人,不要浪費時間,歡迎進來,檢查 - 這家店自己說話。如果你有興趣,想更詳細地介紹一下。書籍請聯繫Levon 0452 453 434安排會議。價格$ 570,00

Restaurant Business for Sale

$250,000 - Newtown, Sydney NSW

Thanh Binh on King st , Newtown is now on sale!!!!! This popular Vietnamese Restaurant is a golden opportunity for a couple with hostapility experience. Located perfectly on the main retail street in Newtown, this shop benefits from high foot and vehicular traffic. This area is pumping both day and night and is set for success. On-premises liquor license (10am-12am), It is fully fit out with commercial kitchen such as a great trap, exhaust system,cold rooms....etc. Business is ready to go with the right operator, or you can buy the fit-out and do your own thing. Reasonable Lease offer 5+5. Don't miss out on this fantastic opportunity. Fantastic location.  Food ready and approved. Rear lane access and parking. Interested in this shop!!!! Calling for inspection. Contact us Ann 0451 883 938   (English / Vietnamese)


Nhà hàng Sang Bán

$250,000 - Newtown, NSW

Nhà hàng Thanh Bình trên đường King, Newtown hiện đang được bán !!!!! Nhà hàng Việt Nam nổi tiếng này là cơ hội vàng cho đôi vợ chồng có kinh nghiệm để làm chủ. Vị trí hoàn hảo trên đường phố bán lẻ chính ở Newtown, nhà hàng này có lợi từ khách hàng vãng lai, và trục lưu thông chính với lượng xe cao. Khu vực này đang nổi bậc cả ngày lẫn đêm và nhiều yếu tố để thành công. Giấy phép bán bia rượu tại chổ (10 giờ sáng-12 giờ sáng), hoàn toàn phù hợp với nhà bếp thương mại , hệ thống xả, phòng lạnh .... v.v. Doanh nghiệp đã sẵn sàng sangbán cho đúng người làm chủ,  hoặc bạn có thể mua lại với giá trang thiết bị và tự làm với chính mình. Hợp đồng cho thuê hợp lý 5 + 5. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Vị trí tuyệt vời. Thực phẩm cho thực đơn cũng đã sẵn sàng để hoạt động. Có chỗ đậu xe riêng phía sau.  Xin gọi hoặc nhắn tin cho Ann 0451 883 938 để biết thêm (English / Vietnamese)


新城的王炳平現在正在出售!!!!! 這個受歡迎的越南餐廳是一個有幸遇難經歷的夫婦的黃金機會。 位於Newtown的主要零售街上,這家商店享受高腳和車輛交通。 個地區白天和黑夜都在抽水,成功了。 本地酒牌(10 am1 2am),完全適用於商業廚房,如大陷阱,排氣系統,冷藏室等。 業務準備與正確的操作員一起去,或者你可以購買裝備,做自己的事情。 合理租賃優惠5 + 5。 不要錯過這個絕妙的機會。 非常棒的位置 食物準備和批准。 後車道通行和停車。 對這家商店感興趣! 要求檢查。 聯繫我們安 0451 883 938  (English / Vietnamese)

TAKEAWAY CESSNOCK NSW 2325

$30,000 BUSINESS FOR SALE

Take away shop in busy location. Clean and tidy shop in great location, near shopping centre.

This business could be run as it is by a sole owner/operator and 1 staff or experienced couple could save on wages. Bring your own concept! 20 seats, full kitchen with grease trap, 7 exhaust fans, 2 water and 4 gas ports ready for wok burners. Current lease expires on June 2019 (3 + 3), 2 months bond, no outgoing (includes garbage and grease trap). You only pay for gas, electricity and water usage. Contact: 0449 820 067 (English)

Takeaway Cessnock NSW 2325

$ 30.000 KINH DOANH BÁN

Takeaway ở vị trí bận rộn. Cửa hàng sạch sẽ và gọn gàng trong vị trí tuyệt vời, gần trung tâm mua sắm lớn. Đây là kinh doanh lý tưởng vì nó là của một chủ sở hữu / nhà điều hành duy nhất Có kinh nghiệm mô-men xoắn cùng đội ngũ nhân viên sẽ tiết kiệm tiền lương. 20 chỗ ngồi, nhà bếp đầy đủ với bẫy mỡ, quạt hút 7, 2 và 4 miệng lò gas cho đầu đốt bằng chảo. Cho thuê hiện tại hết hạn vào tháng 6 năm 2019 cộng tái ký (3 + 3), 2 tháng pond (bao gồm rác thải và mỡ bẫy). Bạn chỉ phải trả cho gas, điện và sử dụng nước. Liên hệ: 0449 820 067 (tiếng Anh)

外卖塞斯诺克NSW2325

$30,000个生意出售

外卖店在繁忙的位置。干净整洁的店地理位置优越,靠近购物中心。

这可能是业务运行,因为它是唯一的所有者/经营者和1个金有经验的员工扭矩难道我们节省工资。带上你自己的概念!20个座位,充分厨房油脂捕集器,排风扇7,2和4气体水端口准备好热锅燃烧器。目前租赁到期2019年6月(3 + 3),2个月的飞跃,没有发送(包括垃圾和油脂捕集器)。您只需支付天然气,电力和水的使用。联系方式:0449820067(英文)

Thai Restaurant – Business for Sale

$220,000 Crows Nest NSW

a popular Thai Restaurant fine dinner at the popular road at Crows Nest, established 2010, open 7 days, day and night (Lunch, Dinner, Take Away, Home Delivery) 70 seats and outside 3 tables, open kitchen, cool room, 2 store rooms, 1 parking under cover. Toilets : 3 room for women 3 room for men and 1 disable. All staff can stay on continue after take over, strong loyal customers. All equiments are working well, everything stay as they are just walk in no need to do anything more. High rating good view, close to shopping, excellent location. Rent $12,110.00 + GST a month, Landlord fair and helpful. Income $65,000.00 $80,000.00 a month. Asking price $220,000.00 Contact : Wendy 0423 883 422 

Nhà hàng Thái - Kinh doanh Bán

$ 220,000 Crows Nest NSW

Một nhà hàng Thái Lan ăn tối ngon miệng tại con đường phổ biến ở Crows Nest, được thành lập từ năm 2010. Mở cửa 7 ngày, ngày và đêm (ăn trưa, ăn tối, lấy đi, giao hàng tận nhà) 70 chỗ ngồi và 3 bàn bên ngoài.  Bếp mở, phòng mát, 2 phòng kho, 1 chỗ đậu xe trong nhà có mái che. Nhà vệ sinh: 3 phòng dành cho phụ nữ, 3 phòng dành cho nam và 1 người khuyết tật. Tất cả nhân viên có thể tiếp tục tiếp tục ở lại làm sau khi tiếp quản, khách hàng trung thành mạnh mẽ. Tất cả mọi thứ đều hoạt động tốt, Đánh giá cao tốt xem, gần mua sắm, vị trí tuyệt vời. Thuê $12,110.+ GST một tháng, Thu nhập $ 65,000.00 $ 80,000.00 một tháng. Giá bán yêu $220,000. Gọi / nhắn tin cho Wendy 0423 883 422 (English)

國餐廳 - 商務出售

$ 220,000 Crows Nest NSW

一個受歡迎的泰國餐廳在Crows Nest的熱門道路上的美味晚餐,成立於2010年

開放7天,白天和晚上(午餐,晚餐,離開,送貨)70個座位和3個桌子外面

開放式廚房,涼爽的房間,2間客房,1個停車位。衛生間:3間房間為女性3間男子和1禁用。

所有員工可以繼續接管後,忠實的忠實客戶。所有的工作都很好,所有的一切都保持著,因為他們只是步行,不需要再做任何事情。高評價很好,靠近購物,地理位置優越。

每月租$ 12,110.00 +消費稅,房東公平和樂於助人。每月收入$ 65,000.00 $ 80,000.00

要價$ 220,000 聯繫人:溫迪0423 883 422 (English)

Kebab Shop Business for Sale

Strathfield NSW $$$ Negotiabl

Located right opposite Strathfield station. Selling kebabs, pizzas, pides, sandwiches, burgers, coffee and more. $12000 weekly turnover. This will increase with big breakfast added on the menu, delivery and also plenty of opportunity for catering with a hospital and a TAFE located near. Selling 7kgs of coffee per week, this can also increase with a barista on site.

Outdoor seating approved. Rent $8700 monthly. Operating 7 days a week. Equipment included. Owners want to sell due to old age. Please feel free to contact Rose on - 0450 609 117 for further information or to book in an inspection.

Kebab Sang Bán

Strathfield NSW $$$ Thương lượng

Nằm ngay đối diện ga Strathfield. Bán Kebab, Pizza, Bánh Pays, bánh mì kẹp thịt, bánh mì kẹp thịt, cà phê và nhiều thứ nữa. Doanh thu hàng tuần $12000 Sẽ còn tăng lên với bữa ăn sáng lớn được thêm vào thực đơn, luôn giao đến tận nhà và cũng rất nhiều cơ hội để cung cấp thức ăn takeaway cho bệnh viện và một trường TAFE ở gần. Bán 7kgs cà phê mỗi tuần, điều này cũng có thể tăng lên với một barista tại chỗ.

Đã chấp thuận cho chỗ ngồi ngoài trời. Thuê $8700 hàng tháng. Điều hành 7 ngày một tuần. Trang thiết bị đầy đủ, bao gồm luôn trong giá bán Chủ sở hữu muốn bán do tuổi già nghỉ hưu. Xin vui lòng liên hệ với Rose 0450 609 117 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin hoặc để kiểm tra.

Kebab商店出售

Strathfield NSW $$$ Negotiable

位於Strathfield車站對面。賣烤肉串,比薩,淘寶,三明治,漢堡,咖啡等。

每週營業額12000美元。這將增加與菜單上的大早餐,交付,也有很多機會餐飲與醫院和附近的TAFE。每週銷售7公斤咖啡,這也可以隨著咖啡師現場增加。戶外座位批准。每月租$ 8700。每週工作7天。包括設備業主想要出售老年人。 請隨時聯繫羅斯 0450 609 117 獲取更多信息或在檢查中預訂。

Sandwich  Shop Business for Sale

Glebe / Broadway NSW

Opposite Victoria Park close to Sydeny University must sell fast due to divorce case. 40,000 NegPlease call / text 0411 433 506 (English)

Cửa hàng Sandwich Bán

Glebe / Broadway NSW

Đối diện Công viên Victoria gần Đại học Sydeny phải bán nhanh do trường hợp ly dị 40,000 Neg. Please call / text 0411 433 506 (tiếng Anh)

三明治店業務出售

Glebe / Broadway NSW

靠近Sydeny大學的維多利亞公園對面由於離婚案件必須快速賣出。 40,000 NegPlease call / text 0411 433 506(英文)


Takeaway Biz for Sale
Western Sydney $79,000 Negotiate

Rare opportunity - Takeaway Business for Sale in a busy residential location in a Western Sydney Shopping Village Complex. Located next to I Supermarket and Pharmacy. This takeaway has low rent and 3.5 years of lease remaining with the option of five years lease extension. With a weekly taking of $5500 and a lot of potential for more income like Roast Pork and Coffee on the menu. . Owners are selling another business interested. Price $79,000 negotiable. Please call / text Alex 0450 502 608 (English)


Cơ hội hiếm – Sang bán takeaway ở một khu dân cư bận rộn ở siêu thị IGA và nhà thuốc tây. Giá thuê mặt bằng rẻ, hợp đồng còn 3.5 với tùy chọn tái ký 5 lần 5 năm. Hiện thu mỗi luần $5500 đô la và có tiềm năng thu nhập cao hơn như qua thực đơn với các món nướng và bận với một kinh doanh khác. Sang già 79,000 thương lượng . Giá thỏa thuận. Xin gọi hay nhắn tin Alex 0450 502 608 (tiếng Anh)


在西部悉尼購物村綜合體的繁忙住宅區出售。位於IGA和藥房旁邊,這個外賣有低租金和3.5年的租賃期,可以選擇五年租賃延期。每週收取5500美元,並且在菜單上有更多的收入,如烤豬肉和咖啡的潛力,這個全部是關於$$$。業主正在出售另一個有興趣的商家 0450 502 608亞歷克斯(英文)

Fully Lic. Restaurant Business for Sale

Marrickville Sydney NSW $$$ Negotiable

Popular Vietnamese restaurant in the up and coming suburb of Marrickville, Sydney NSW

Comfortably sit 45 people, suitable for all cuisines. Fully licensed. 

Currently operate 6 nights only, morning shifts are used to prepare for another restaurant. Suitable for 457- visa sponsorship. 

New owner can negotiate new lease and operate 7 days all day, especially weekends lunches. Please call or text : 0422 114 277 (English / Vietnamese)

Nhà hàng Việt Nam rất nổi tiếng tại khu ngoại ô Marrickville, Sydney NSW

Thoải mái ngồi 45 người, bếp tiện nghi thích hợp nấu cho tất cả các món ăn. Có phép bán rượu bia.

Hiện nay chỉ hoạt động 6 đêm, thay đổi buổi sáng được sử dụng để chuẩn bị cho một nhà hàng khác. Kinh doanh này đủ tiêu chuần cho việc sponsor cho visa 457 để xin định cư theo việc làm tay nghề tại Úc qua visa 457.

Chủ mới có thể thương lượn hợp đồng thuê mới và hoạt động 7 ngày cả 3 xuất ăn sánt trưa tối. Đặc biệt là bữa trưa cuối tuần. Sang giá thương lượng Vui lòng gọi hoặc nhắn tin: 0422 114 277 (tiếng Anh / tiếng Việt)

受欢迎的越南餐厅在新西兰悉尼的Marrickville的新兴郊区

舒适的坐45人,适合所有美食。 完全授权。

目前仅运营6晚,早班班用于准备另一间餐厅。 适合457签证赞助。

新业主可以协商新租约,全天营业7天,特别是周末午餐。 请致电或致电:0422 114 277(英文/越南)

Restaurant Business For Sale $$$ Negotiate

Military Rd. Cremorne 2090 NSW

Very well presented shop with nothing to spend. Unique opportunity to make your presence felt with local area in Cremorne (Military road). Good google reviews and good reviews on Trip advisor. No 3 in Cremorne in the last 6 months OF OPENING. Business with heaps of potential to grow in the market. Selling due to personal circumstances. Trading7 days a week. Indoor & outdoor seatings.(council approval). Rent of $1200 p.w. (including GST). Liquour license available at premises. For enquiries contact 0470 576 926 (English), Address: 8/255 Military Road Cremorne 2090 NSW -


Toàn bộ trang thiết bị đã & trang trí tốt đẹp không cần chi phí thêm. Vị trí tốt ở Cremorn NSW (Military Rd). Sắp hạng Số 3 ở Cremorne liền trong 6 tháng vừa qua. Kinh doanh với tiềm năng để phát triển . Bán do hoàn cảnh cá nhân. Kinh doanh 7 ngày một tuần. Chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời (aproval hội đồng). Tiền thuê $1200 (Bao gồm GST). Có giấy phép bán rượu . Xin gọi hay text 0470 576 926 (English), Địa chỉ 8/255 Military Road Cremorne NSW -


非常好的介紹商店沒有什麼花。獨特的,使你的預感感覺與當地的 Cremorne(軍事路)。 良好的谷歌評論和良好的評論旅行顧問。 沒有3在Cremorne在過去6個月的開放。 業務有潛力在市場上成長的堆。 出售由於個人情況。 每週交易7天。 室內和室外座位(議會通告)。 租金$ 1200 p.w. (包括GST)。 可在場所使用液體牌照。 英文)。 沒有時間浪潮..只有真正的聚會。如有查詢,0470 576 926  (English), Adress: 8/255 Military Road Creamorne NSW - 

Iconic Take Away Shop Business For Sale

On The Northern Beaches NSW $350,000

Well established for over 40 years, this famous shop is well known all over Sydney for its famous burgers.

Selling Portuguese style burgers , BBQ chickens , salads , wraps , fresh juices , coffees and smoothies . 7 days from Monday - Sunday 6am-7.30pm can open longer if you like to get more night trade business .We are a One Stop Shop with a loyal customer base and excellent location

We are located right on the beach on a main road with excellent wide frontage with parking out the front and 200 car parking directly right behind the shop . Easy to run shop as owner doesn't need to open or close the shop . You will not find many Take Away Shops producing these kind of figures and that has been established for so many years . Yearly turnover $1.2-1.3million - Nett profit $5-6k per week Rent $3k inc GST - Lease 8 years - form November 2016 Please note this shop also has an ATM in store, that also brings in $8-$12k per year of income . We will be willing to train new owners for 1 month if necessary . Please call / text 0433 397 707 (English) or email: Ausensave@bigpond.com for more questions - 

Takeaway Shop Sang Bán - Trên Bãi biển phía Bắc NSW

Được thành lập từ hơn 40 năm nay, cửa hiệu nổi tiếng này nổi tiếng khắp Sydney với những chiếc bánh hamburger lừng danh. Bán burger kiểu Bồ Đào Nha, gà nướng BBQ, salad, gói, nước trái cây tươi, cà phê và nước giải khát. mở 7 ngày từ Thứ Hai - Chủ Nhật từ 6 giờ sáng đến 7.30 chiều, có thể mở cửa lâu hơn nếu muốn . Nằm ngay trên bãi biển trên một con đường chính với mặt tiền rộng tuyệt vời với bãi đậu xe phía trước và bãi đậu xe 200 ngày trước cửa hàng.

Doanh thu hàng năm 1,2-1,3 triệu đô la - Lợi nhuận ròng 5-6 ngàn mỗi tuần Thuê $3 ngàn luôn GST - Hợp đồng 8 năm - từ tháng 11 năm 2016 - Có một máy ATM trong cửa hàng, cũng mang lại $ 8- $ 12k mỗi năm thu nhập. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đào tạo các chủ nhân mới trong vòng 1 tháng nếu cần. Vui lòng gọi / text 0433 397 707 (tiếng Anh) hoặc email: Ausensave@bigpond.com để biết thêm thắc mắc - 

成立40多年來,這家著名的商店是著名的漢堡在悉尼各地眾所周知。賣葡萄牙風格的漢堡,燒烤雞,沙拉,包裝,新鮮果汁,咖啡和冰沙。 7天從星期一 - 星期日上午6點-7:30可以打開更長時間,你不會找到許多Take Away商店生產這種數字,並已建立了這麼多年。年營業額1.2-1.3萬美元 - 淨利潤每週5-6千美元 租金$ 3k inc GST - 租約8年 - 從2016年十一月 請注意,這家商店還有一個商店內的自動櫃員機,也帶來每年$ 8 $ 12k的收入。我們願意在必要時培訓新業主1個月。請致電/ text 0433 397 707(英語)或電子郵件:Ausensave@bigpond.com以了解更多問題