-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RESTAURANT- TAKEAWAY & FOOD STALL -  NSW

Eat in & Takeaway for Sale

$45,000 Negotiabe Sutherland Shire/ Sydney NSW

The Business located in the heart of the Sutherland Shire/ Sydney NSW AUSTRALIA. 2 Minutes walk from train station  (interchange station). The Business itself surrounding by offices, Government offices, entertainment centre. And resident, apartment,  units.

And There's a lots of room to growth for the business. Sutherland is one of the most popular holiday destination, 15 minutes drive to the beaches, 30 minutes drive to NATIONAL PARK. There's a lots of kids play ground  ( perfect for family who is looking for a place to growth family). The business currently doing Breakfast, lunch ( Sandwisches , Burger, and Asian food ) Monday till Saturday from 7.30am till 3.30pm.  And open for dinner Wednesday till Saturday from 5pm til 9pm. This business currently just open for 1 month and a half, but unfortunately due to the major change in the family  ( husband passed away 1 month after open up the business,  in a tragic car accident ) which is I can run the business by myself. This business used to earn between $ 12,000 -$15,000 per week or even more ( the information from the previous owner). Please call / text 0452 292 215

The Business located in the heart of the Sutherland Shire/ Sydney NSW AUSTRALIA. 2 Minutes walk from train station  (interchange station). The Business itself surrounding by offices, Government offices, entertainment centre. And resident, apartment,  units. And There's a lots of room to growth for the business. Sutherland is one of the most popular holiday destination, 15 minutes drive to the beaches, 30 minutes drive to NATIONAL PARK. There's a lots of kids play ground  ( perfect for family who is looking for a place to growth family). The business currently doing Breakfast, lunch ( Sandwisches , Burger, and Asian food ) Monday till Saturday from 7.30am till 3.30pm.  And open for dinner Wednesday till Saturday from 5pm til 9pm. This business currently just open for 1 month and a half, but unfortunately due to the major change in the family  ( husband passed away 1 month after open up the business,  in a tragic car accident ) which is I can run the business by myself. This business used to earn between $ 12,000 -$15,000 per week or even more ( the information from the previous owner). Please call / text 0452 292 215


Doanh nghiệp nằm ở trung tâm của Sutherland Shire / Sydney NSW AUSTRALIA. 2 phút đi bộ từ ga xe lửa (trạm trao đổi). Bản thân doanh nghiệp bao quanh bởi các văn phòng, văn phòng chính phủ, trung tâm giải trí. Và cư dân, căn hộ, đơn vị. Và có rất nhiều cơ hội để phát triển cho doanh nghiệp. Sutherland là một trong những điểm đến kỳ nghỉ phổ biến nhất, 15 phút lái xe đến các bãi biển, 30 phút lái xe đến VƯỜN QUỐC GIA. Có rất nhiều trẻ em chơi (hoàn hảo cho gia đình đang tìm kiếm một nơi để gia đình phát triển). Công việc kinh doanh hiện đang làm là bữa sáng, bữa trưa (Sandwisches, Burger và đồ ăn châu Á) từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 7h30 sáng đến 3h30 chiều. Và mở cửa cho bữa tối thứ tư đến thứ bảy, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Công việc kinh doanh này hiện chỉ mở được 1 tháng rưỡi, nhưng không may là do sự thay đổi lớn trong gia đình (chồng đã qua đời 1 tháng sau khi mở công ty, trong một tai nạn xe hơi thảm khốc) mà tôi có thể tự mình kinh doanh. Doanh nghiệp này từng kiếm được từ $12.000 - $15.000 mỗi tuần hoặc thậm chí nhiều hơn (thông tin từ chủ sở hữu trước đó). Vui lòng gọi / nhắn tin 0452 292 215


該業務位於Sutherland Shire /悉尼NSW澳大利亞的中心。從火車站(換乘站)步行2分鐘。業務本身由辦公室,政府機關,娛樂中心圍繞。和居民,公寓,單位。而且業務還有很大的增長空間。薩瑟蘭(Sutherland)是最受歡迎的度假勝地之一,距海灘15分鐘車程,距國家公園30分鐘車程。有很多孩子在玩耍(對正在尋找成長家庭的家庭非常適合)。該公司目前在周一至週六的7.30am至3.30pm之間進行早餐,午餐(Sandwisches,漢堡和亞洲美食)。並在周三至週六的下午5點至晚上9點開放晚餐。這項業務目前僅營業了一個半月,但是很不幸的是,由於家庭發生了重大變化(丈夫在開業後1個月去世,不幸的車禍去世了),我可以自己經營這個業務。該業務過去每週的收入在$ 12,000-$ 15,000之間,甚至更多 (前任老闆的信息)。 請致電/發短信0452 292 215

Health Juice Bar
$25,000  negotiable WOY WOY NSW
Up for sale is a growing Health & Fitness Juice Bar in Busy Plaza at Deepwater Plaza Woy Woy. The owners purchased the business in November 2017 with ambitions to invest and grow the business to it's full potential. Unfortunately, due to unforseen personal circumstances this business must now be sold as a matter of urgency.
All equipment is included in the sale and is owned outright. This includes 2 Fridges, 2 Freezers, POS System, CCTV System, 3 Blenders,  Display Fridge,Ice Maker, Sink area and much more. The current hours of operation are 9am to 5.30pm Monday to Wednesday, Thursday: 9 to 7, Saturday 9 to 4 and Sunday 10 to 3pm. Although, these hours can be extended as the shopping centre is open from 7am to cater for Coles and K mart customers.
We have range of products like Salads, Sandwiches, Yoghurts, Acai Bowls, Vietnamese Rolls and other health food products. This business would suit someone with hospitality experience who will be working in the business each day as there is an expanding loyal customer base that have become accustomed to receiving great service and quality products.
Sales figures and the current menu will be discussed with the interested party at the time of enquiry. If there are any questions please do not hesitate to contact me. All reasonable offers will be considered. Please call / text 0420 374 322

Quầy Bar nước ép sức khỏe
$25.000 thương lượng WOY WOY NSW
 Cần bán là một quán bar Juice & Health Juice đang phát triển tại Busy Plaza tại Deepwater Plaza Woy Woy.  Các chủ sở hữu đã mua doanh nghiệp vào tháng 11 năm 2017 với tham vọng đầu tư và phát triển doanh nghiệp để phát huy hết tiềm năng.  Thật không may, do hoàn cảnh cá nhân khó khăn, doanh nghiệp này phải được bán như một vấn đề cấp bách.
Tất cả các thiết bị được bao gồm trong bán hàng và được sở hữu hoàn toàn.  Điều này bao gồm 2 tủ lạnh, 2 tủ đông, hệ thống POS, hệ thống camera quan sát, 3 máy trộn, tủ lạnh hiển thị, máy làm đá, khu vực bồn rửa và nhiều hơn nữa.  Giờ làm việc hiện tại là 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Tư, Thứ Năm: 9 đến 7, Thứ Bảy 9 đến 4 và Chủ Nhật 10 đến 3 giờ chiều.  Mặc dù, những giờ này có thể được kéo dài vì trung tâm mua sắm mở cửa từ 7 giờ sáng để phục vụ cho khách hàng của Coles và K mart.
 Chúng tôi có một loạt các sản phẩm như Salads, Sandwiches, Yoghurts, Acai Bowls, Vietnam Rolls và các sản phẩm thực phẩm tốt cho sức khỏe khác.  Doanh nghiệp này sẽ phù hợp với những người có kinh nghiệm về khách sạn, những người sẽ làm việc trong doanh nghiệp mỗi ngày vì có một cơ sở khách hàng trung thành đang mở rộng đã quen với việc nhận được dịch vụ tuyệt vời và sản phẩm chất lượng.
 Số liệu bán hàng và thực đơn hiện tại sẽ được thảo luận với bên quan tâm tại thời điểm yêu cầu.  Nếu có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng liên hệ với tôi.  Tất cả sản phẩm hợp lý sẽ được xem xét.  Vui lòng gọi / nhắn tin 0420 374 322

保健果汁吧
 $ 25,000可議價WOY WOY NSW
 待售的是Deepwater Plaza Woy Woy的Busy Plaza中一個正在增長的健身果汁吧。 業主於2017年11月購買了該業務,並懷有投資和發展業務以實現其全部潛力的雄心。 不幸的是,由於無法預料的個人情況,現在必須緊急出售此業務。
 所有設備都包含在銷售中,並且歸其所有。 其中包括2個冰箱,2個冰櫃,POS系統,CCTV系統,3個攪拌器,顯示冰箱,製冰機,水槽區域等等。當前營業時間為星期一至星期三,上​​午9點至下午5.30點,星期四:9點至7點,星期六9點至4點以及週日晚上10點至3點。 儘管這些時間可以延長,因為購物中心從早上7點開始營業,以迎合Coles和K mart的顧客。
 我們的產品範圍包括沙拉,三明治,酸奶,巴西莓碗,越南麵包捲和其他健康食品。 這項業務將適合具有款待經驗的人,因為每天都有越來越多的忠實客戶群習慣於接受優質的服務和優質的產品,因此他們每天都會在公司工作。
 查詢時將與感興趣的一方討論銷售數字和當前菜單。 如有任何疑問,請隨時與我聯繫。 所有合理的報價將被考慮。 請致電/發短信0420 374 322
Vietnamese Restaurant Business for Sale
$175,000 Negotiable Homebush West NSW
Located in Homebush area. Restaurant has been established for more than 10 years with lots of loyalty customers. Well maintain of the restaurant and easy to run. Restaurant has 13 tables which can seared for about 60 people. High turnover over 20,000 pw and low cost for this business. Business is easy to run as well. Selling due to family issue and no time of managing the restaurant. Selling quick. It’s a must see business with huge potential. Please call / text Toby 0422 299 987

Nằm trong khu vực Homebush. Nhà hàng đã được thành lập hơn 10 năm với rất nhiều khách hàng thân thiết. Duy trì tốt nhà hàng và dễ dàng để điều hành. Nhà hàng có 13 bàn có thể phục vụ cho khoảng 60 người. Doanh thu cao trên 20,000 / tuần và chi phí thấp cho doanh nghiệp này. Kinh doanh là dễ dàng để và là tốt. Bán do vấn đề 

位於霍姆布什區。 餐廳已經建立了十多年,擁有許多忠誠度客戶。 餐廳維護良好,易於操作。 餐廳有13張桌子,可烤約60人。 營業額超過20000,成本低廉。 業務也很容易運營。 由於家庭問題而銷售,沒有時間管理餐廳。 賣得快。 必須看到具有巨大潛力的業務。 請致電/發短信Toby 0422 299 987

Japanese Restaurant

$50,000 Neg  Woolloomooloo NSW

Near city, Hyde park, and Australian museum Winderful area. Huge space - Restaurant 150 sqm 1 car park and additional storage. Spacious kitchen. New leased. Newly Renovated and new equipments. New gym is coming in next building!!! You can transform to any other restaurant. Yakiniku(barqeque) equipped. 4 month half rent available. Please call / text 0452 585 969 (EEnglish)


Gần thành phố, công viên Hyde và khu vực Winderful của bảo tàng Úc. Không gian rộng lớn - Nhà hàng 150 mét vuông, 1 bãi đỗ xe và kho lưu trữ bổ sung. Nhà bếp rộng rãi. Hợp đồng cho thuê mới. Thiết bị mới được tân trang và mới. Phòng tập thể dục mới đang đến trong tòa nhà tiếp theo !!! Bạn có thể chuyển đổi hay cộng thêm thực đơn sang bất kỳ loại thức ăn nấu nướng khác. Yakiniku (barqeque) được trang bị. 4 tháng thuê nửa tháng có sẵn. Vui lòng gọi / nhắn tin 0452 585 969 (tiếng Anh)


靠近城市,海德公園和澳大利亞博物館Winderful地區。 寬敞的空間-餐廳150平方米,設有1個停車場和額外的存儲空間。 寬敞的廚房。 新租用。 新裝修和新設備。 新體育館即將在下一棟大樓中!!! 您可以轉換到任何其他餐廳。 配備了燒肉(燒烤)。 4個月半租。 請致電/發短信0452 585 969(英語)


BAKERY & CAFÉ BUSINESS FOR SALE

$$$Negotiable Kempsey NSW

Good position, located in the Mall at busy spot in the center of Kempsey, (half way Sydney Brisbane) established for long time, good business at moment, fully equipped. Trading coffee, drinks and sandwiches, cakes, meat pies, kebabs and fries. Long lease low rent. Due to family matter, quick sale, negotiable. All offers considered. Please call 0423 402 170 (English)

Vị trí tốt trong Mall tại trung tâm thị trấn xinh đẹp Kempsey (nửa đường Sydeny Brisbane) , ngay điểm luôn tấp nập bận rộn… Đã làm lâu năm, kinh doanh tốt, đầy đủ trang thiết bị. Đang kinh doanh café thức uống và takeaway các loại sandwiches, bánh ngọt, bánh nướng, pies, kebab và khoai rán. Trang thiết bị đầu đủ, hợp đồng dài hạn, thuê rẻ. Vì lý do gia đình, sang nhanh điều kiện dễ, giá thương lượng. Xin gọi 0423 402 170 (tiếng Anh)

位置優越,位於肯普西中心繁忙區域的購物中心內(悉尼布里斯班半路)中心繁華地段的購物中心內,成立已久,目前生意良好,設備齊全。易咖啡,飲料和三明治,蛋糕,肉餡餅,烤肉串和薯條。 長租低租金。 由於家庭事務,快速銷售,面議。 考慮所有報價。 請致電0423 402 170(英語)