-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RESTAURANT & TAKEAWAY QLD

Fish and Chip Shop for Sale

$105,000  - Southern Gold Coast

Gold Coast Lifestyle. Located at a busy high season beach-side area, this business has been well established for many years. Shop is well fitted out with 4 fryers, grill, cold room and ample extra fridges and freezers, modern POS/Kitchen Printer and electronic menu system. 

Lease still has 8 years to run, with a Landlord happy to continue. Shop is part of a residential complex with no possibility of future demolition.

Shop is profitable and has a good reputation in the area. Many cheap shops are cheap as they don’t make money, this one does.

All figures are available to genuine buyers. If your goal is to work hard and actually make money, then this is the affordable business you have been looking for.

Currently serving lunch and dinner only (11 am - 7pm), for those not shy of work the potential exists to create more profit by expanding into serving breakfast, online delivery and selling coffee etc. The current owners didn’t wish to do extra hours.

Experienced operators will settle in quickly, for those new to this style of work, full training will be provided in every aspect of the business. Everything is laid out in the business manual from recipes to suppliers and all relevant contacts.

Businesses are priced based on lease, earnings and fit-out. This business ticks every box.

Only $105,000 for quick sale. This is the real price direct from the owner, not increased to pay agent commissions. Call or SMS 0497860281. Speak English or Thai.

Phong cách của Gold Coast. Nằm tại một khu vực bên bờ biển du lịch quanhnăm bận rộn, doanh nghiệp này đã được thành lập trong nhiều năm. Cửa hàng được trang bị tốt với 4 bếp chiên, bếp nướng, phòng lạnh và nhiều tủ lạnh và tủ đông, máy in POS / Kitchen hiện đại và hệ thống menu điện tử. Cho thuê vẫn còn 8 năm để chạy, với một Chủ nhà vui vẻ tiếp tục. Cửa hàng là một phần của khu dân cư không có khả năng phá hủy trong tương lai. Cửa hàng có lợi nhuận và có một danh tiếng tốt trong khu vực. Nhiều cửa hàng shops chung quanh. Tất cả các số liệu doanh thu có sẵn cho người mua muốn quan sát. Nếu mục tiêu của bạn là làm việc chăm chỉ, và thực sự kiếm tiền, thì đây là doanh nghiệp giá cả phải chăng mà bạn đang tìm kiếm. Hiện chỉ phục vụ bữa trưa và bữa tối (11 giờ sáng - 7 giờ tối), đối với những người không ngại làm việc, tiềm năng tồn tại để tạo thêm lợi nhuận bằng cách mở rộng sang phục vụ bữa sáng, giao hàng trực tuyến và bán cà phê, v.v. Các chủ hiện tại không muốn làm thêm giờ . Các nhà điều hành có kinh nghiệm sẽ giải quyết nhanh chóng, đối với những người mới làm việc theo phong cách này, đào tạo đầy đủ sẽ được cung cấp trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Tất cả mọi thứ được trình bày trong hướng dẫn kinh doanh từ công thức nấu ăn đến nhà cung cấp và tất cả các liên hệ có liên quan. hợp. Sang chỉ $105.000 để bán nhanh. Đây là giá thực trực tiếp từ chủ sở hữu, không tăng để trả hoa hồng đại lý. ọi điện thoại hoặc SMS 0497 860 281. Nói tiếng Anh hoặc tiếng Thái.

黃金海岸生活方式這家公司位於繁忙的旺季海灘區,已經建立多年。商店配有4個油炸鍋,燒烤,冷藏室和充足的額外冰箱和冰櫃,現代POS /廚房打印機和電子菜單系統。租約還有8年的時間,房東很樂意繼續。商店是住宅區的一部分,不可能在將來拆除。商店是有利可圖的,在該地區享有良好的聲譽。許多便宜的商店很便宜,因為他們不賺錢,這一點。所有數據均可供真正的買家使用。如果您的目標是努力工作並實際賺錢,那麼這就是您一直在尋找的經濟實惠的業務。目前僅供應午餐和晚餐(上午11點至晚上7點),對於那些不羞於工作的人來說,通過擴展到提供早餐,在線交付和銷售咖啡等創造更多利潤的潛力。目前的所有者不希望額外的工作時間。經驗豐富的操作員將很快適應,對於那些剛接觸這種工作的人,將在業務的各個方面提供全面的培訓。從食譜到供應商和所有相關聯繫人的業務手冊中都列出了所有內容。企業的定價基於租賃,收入和裝修。每個方框都有這個業務。只需$105,000即可快速銷售。這是直接來自業主的實際價格,而非增加支付代理佣金。致電或短信 0497 860 281.說英語或泰語。

Sushi Shop for sale,

$57000 located near North Lakes Brisbane QLD

In a shopping village along with other take away shops such as fish n chips, pizza, kebab. Our shopping village has 2 GPs, Coles, variety store, bakery, pharmacy, barber shop, etc. Weekly sales : average $6500-7000 (I have daily sale records as well as weekly, if you would like detailed sales figure) Rent: $3186.23 plus GST + Outgoings: $348.09 plus GST Tenant contribution: about $200 including GST Employees: Total 3 people working at all times. We have 1 employee working 40 hours a week. ingredients: Approximately $1500-$1700 a week (including chicken, salmon, Japanese food, sauces, vegetables, containers, etc) electricity: Approximately $380 per month during colder seasons, $500/month with air conditioning on. Other utilities: Approx $200 per month net income is about $2500/week if 2 owners are working full time. But this really depends on how you want to arrange the income. Opening hours: Open 6 days a week Tues-Sat 11AM - 8PM, Sun 11AM-3PM. This can be altered. We have about 12 seatings, people usually take away the food. We have many regulars who visit our store every week, every fortnight etc. Best selling items are usually chicken dishes. you can change the menu and increase the price a bit since the price is the same since 2016. There is no competing store near us. Should you decide to buy this store, full training will be provided, including how to make sushi, how to fillet salmon, how to marinade chicken, how to make the sauce, etc. If you are interested, please feel free to arrange a time to come have a look at the store. I speak Korean and English. Please call / text: 0415 039 964


Trong một ngôi làng mua sắm cùng với các cửa hàng mang đi khác như fish n chip, pizza, kebab. Làng mua sắm của chúng tôi có 2 GP, Coles, cửa hàng tạp hóa, tiệm bánh, hiệu thuốc, cửa hàng cắt tóc, v.v ... Doanh số hàng tuần: Thu trung bình $6500-7000 (Tôi có lưu trữ bán hàng hàng ngày cũng như hàng tuần, nếu bạn muốn chi tiết con số bán hàng) Giá thuê: $3186,23 cộng với GST + Outgoings: $349,09 cộng với GST: khoảng 200 đô la bao gồm cả nhân viên GST: Tổng cộng có 3 người làm việc. Chúng tôi có 1 nhân viên làm việc 40 giờ một tuần. thành phần: Chi tiêu đi chợ $1500- $1700 một tuần (bao gồm thịt gà, cá hồi, thực phẩm Nhật Bản, nước sốt, rau, hộp đựng, v.v…) Điện: Khoảng $380 mỗi tháng trong mùa lạnh, $500 / tháng khi bật điều hòa. Các tiện ích khác: Khoảng 200 đô la mỗi tháng thu nhập ròng khoảng 2500 đô la / tuần nếu 2 vợ chồng hay đôi bạn hùn cùng hữu làm việc toàn thời gian. Nhưng điều này thực sự phụ thuộc vào cách bạn muốn sắp xếp thu nhập. Giờ mở cửa: Mở cửa 6 ngày một tuần Thứ ba 11:00 - 8:00, CN 11:00 sáng. Điều này có thể được thay đổi. Chúng tôi có khoảng 12 chỗ ngồi, mọi người thường mua đem đi. Chúng tôi có nhiều nhà quản lý ghé thăm cửa hàng của chúng tôi mỗi tuần, mỗi hai tuần, v.v… Các mặt hàng bán chạy nhất thường là các món gà. bạn có thể thay đổi menu và tăng giá một chút vì giá là như nhau kể từ năm 2016. Không có cửa hàng cạnh tranh nào gần chúng tôi. Nếu bạn quyết định mua cửa hàng này, sẽ được đào tạo đầy đủ, bao gồm cách làm sushi, cách phi lê cá hồi, cách ướp gà, cách làm nước sốt, v.v ... Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng sắp xếp thời gian để có một cái nhìn tại các cửa hàng. Tôi nói tiếng Hàn và tiếng Anh. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0415 039 964


壽司店出售,$57000位於North Lakes附近的購物村以及其他外賣商店,如魚片,比薩餅,烤肉串。我們的購物村有2個全科醫生,Coles,綜合商店,麵包店,藥店,理髮店等。每週銷售:平均$ 6500-7000(我有每日銷售記錄以及每週,如果你想詳細的銷售數字)租金:$3186.23加上gst支出:$348.09加上gst Tenant貢獻:約$200,包括gst員工:總共3人在任何時候工作。我們有1名員工每週工作40小時。配料:每週約$1500-1700(包括雞肉,鮭魚,日本料理,醬汁,蔬菜,容器等)電費:寒冷季節每月約$380,空調每月$500。其他公用事業:如果2名業主全職工作,每月約$200美元的淨收入約為$2500/週。但這實際上取決於你想如何安排收入。營業時間:每週6天,週二至週六上午11點至晚上8點,週日上午11點至下午3點。這可以改變。我們有大約12個座位,人們通常會帶走食物。我們有很多常客每週都會來我們的商店,每兩週一次。等暢銷商品通常是雞肉菜餚。您可以更改菜單並提高價格,因為自$2016年起價格相同。我們附近沒有競爭商店。如果您決定購買這家商店,我們將提供全面的培訓,包括如何製作壽司,如何醃三文魚,如何醃製雞肉,如何製作醬汁等。如果您有興趣,請隨時安排時間來看看這家商店。我說韓語和英語。請致電/文:0415 039 964(英文)

SHOP FOR SALE

$48,000 Neg – Chatswood Villages QLD

Due to other commitment and family,  quick sale a shop in Chatswood Villages Queensland. This shop is suitable to manage as Takeaway, Fish & Chips or Chinese / Vietnamese Restaurant etc., Low rent $2440/ per month (SGT Outgoing Incl.). Fully equipped, all in good condition as brand new.  Quick sale $48,000 negotiable. Please call / text Raymond: 0431 646 252


SHOP FOR SALE

Vì thiếu người trông coi nên sang lại shop trong khu Chatswood Villages Queensland. Shop thích họp để mở Takeaway shop, Fish and Chips hoặc nhà hàng Tàu, Việt... Tiền thuê shop rẻ $2440/tháng ( bao gồm SGT và Outgoing)...tất cả dụng cụ còn rất mới. Tiền sang $48,000 (thương lượng). Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Raymond: 0431 646 252


由於其他承諾和家庭,快速出售昆士蘭Chatswood村莊的一家商店。 這家商店適合作為外賣,魚和薯條或中國/越南餐廳等管理,低租金$ 2440 /每月(SGT Outgoing Incl。)。 設備齊全,全新狀態良好。 快速銷售48,000美元可轉讓。 請致電/發送電子郵件:Raymond0431 646 252

Fully Lic Restaurant

$195,000 Bribie Island - QLD

This popular restaurant is located right by the jetty on picturesque Bribie Island. The venue is fully licensed and can seat up to approximately 100 people with outdoor seating permit. Owners are selling as they are transitioning into retirement. Very reasonable rental at approximately $5k a month. There are potential for further growth in sales as the restaurant is currently only opened 5 days a week and for lunch and dinner service only. This will suit a couple but can also self-run with staff. We regularly cater events and also have live music on Sundays which has proven to be very popular. We have all the equipment including a walk-in cold room. Full list of equipment can be provided for interested buyers. The hard work has already been done to remodel this place. Price is $195,000 WIWO. Contact seller at 0415 985 266 .


這家受歡迎的餐廳位於風景如畫的Bribie Island島的碼頭旁。 餐廳擁有完全的餐廳酒牌,可容納約100人,並擁有戶外座位許可證。 業主正在準備退休。非常合理的租金,每月約 5000元。 由於餐廳目前僅每週營業5天,僅提供午餐和晚餐服務,因此營業額有進一步增長的潛力。 這適合一對夫婦,但也可以由員工自行運行。 我們經常舉辦活動,週日也有現場音樂,這些活動非常受歡迎。 我們擁有所有設備, 包括步入式冷藏室。 可以為感興趣的買家提供完整的設備清單。 業主為改造這個地方已經做了很多建設的工作。 這是難得的好機會,售價為$195,000。 WIWO。聯繫賣家0415 985 266。


Nhà hàng nổi tiếng này nằm ngay cạnh cầu tàu trên đảo Bribie đẹp như tranh vẽ. Địa điểm tốt được cấp phép bán bia rượu đầy đủ và có thể chứa tới khoảng 100 người, luôn với giấy phép cho chỗ ngồi ngoài trời.

Chủ sở hữu muốn bán để chuyển sang nghỉ hưu. Giá thuê rất hợp lý, khoảng $5k một tháng. Có tiềm năng tăng trưởng doanh số hơn nữa vì nhà hàng hiện chỉ mở 5 ngày một tuần và chỉ phục vụ bữa trưa và bữa tối.

Phù hợp với một cặp vợ chồng, nhưng cũng có thể tự điều hành với vài nhân viên. Chúng tôi thường xuyên phục vụ các sự kiện và cũng có nhạc sống vào Chủ nhật. Chúng tôi có tất cả các thiết bị bao gồm một phòng lạnh loại bước lớn để vào. Danh sách đầy đủ các thiết bị có thể được cung cấp cho người mua nếu quan tâm. Công việc khó khăn đã được thực hiện toàn bộ để sửa sang lại nơi này. Giá $195,000 WIWO. Liên hệ với người bán theo số 0415 985 266.

Food Stall in Market

$7,000 Negotiable - QLD

Great cash business for sale. Located on busy night market, only 2 days a week Friday and Saturday from 4pm to 10pm. Suitable for a couple or someone looking for extra income. Summer is coming just arround the corner, so great time to jump in and make some cash. The business is easy to run and training can be provided, no chef required. Just make an offer!!! Please call / Text 0421 697 161 (English)


Kinh doanh đang thu tiền mặt. Nằm trên khu chợ đêm bận rộn, chỉ án 2 ngày một tuần thứ Sáu và thứ Bảy từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Thích hợp cho một cặp vợ chồng muốn tìm kiếm thêm thu nhập. Mùa hè đang đến , vì vậy đây là thời gian tuyệt vời để nhảy vào, và quơ ngay môt số tiền mặt. Doanh nghiệp rất dễ dàng để điều hành, chúng tôi sẽ hướng dẫn và đào tạo có thể được cung cấp, không cần đầu bếp. Giá sang bán sẽ thảo luận. Xin gọi hay nhắn 0421 697 161 (tiếng Anh)


很棒的現金業務出售。 位於繁忙的夜市,週五和周六下午4點至晚上10點,每週只有2天。 適合尋求額外收入的夫婦或某人。 夏天來臨即將到來,這是一個很好的時機來賺錢。 該業務易於運營,可提供培訓,無需廚師。 只是報價!!! 請致電/文字0421 697 161(英文)

Cafe & Restaurant

$$$ Negotiable Toowoomba QLD

Expressions of interest sought for a 80 plus seat cafe / restaurant. Fully fitted out, well established and operating now in a small but very popular tourist town with significant weekend tourist traffic. The cafe & Restaurant also caters for groups staying in the connected accommodation facility. 40klm from Toowoomba in Queensland. Two hours from Brisbane. Last financial year (first year) turnover was $110,000. Big opportunity to grow this buisness. Opportunity for long lease, no goodwill to pay, very reasonable rent. Would suit change to asian or other cuisine. Probably would suit a couple. Onsite accommodation options available. To get in contact please email or text with your full contact details 0413 356 464 (English)


Cơ hôi nếu bạn đang tìm kiếm một quán cà phê 80 chỗ ngồi cộng thêm / nhà hàng. Được trang bị đầy đủ, được thành lập và hoạt động ngay trong một thị trấn du lịch nhỏ nhưng rất phổ biến với lưu lượng du lịch cuối tuần đáng kể. Quán cà phê & nhà hàng cũng phục vụ cho các nhóm lưu trú trong chỗ ở được kết nối. 40klm từ Toowoomba ở Queensland. Hai giờ từ Brisbane. Doanh thu là 110.000 đô la / năm. Thuê dài hạn, tiền thuê rất hợp lý. Sẽ phù hợp với sự thay đổi đối với các món ăn Châu Á hay các món ăn khác. Có lẽ sẽ phù hợp với một cặp vợ chồng. Các lựa chọn chỗ ở trong khuôn viên có sẵn. Để liên hệ, vui lòng gửi email hoặc nhắn tin với đầy đủ chi tiết liên lạc của bạn 0413 356 464 (tiếng Anh)


為80多個座位的咖啡館/餐廳尋求感興趣的表達. 完全裝修,完善,現在在一 個小而非常受歡迎的旅遊小鎮運營,週末旅遊交通非常豐富。咖啡廳和餐廳也適合入住相連住宿設施的團體。 距昆士蘭州Toowoomba 40公里。 距離布里斯班兩小時 上一財政年度(第一年)營業額為110,000美元。 增加這種商業的大好機會。 長期租賃的機會,沒有善意支付,非常合理的租金。 適合改變亞洲或其他美食。 可能適合一對夫婦。 提供現場住宿選擇。 如需聯繫,請發送電子郵件或發送短信聯繫方式0413 356 464(英語)

CAFE

$48,000 Negotiable – Mt Gravatt QLD

Mt Gravatt area, Well established cafe with huge local supporters. 1) low rent, 74 square meters floor area plus outdoor dining . 2) open five an half days, great potential to open Sunday for breakfast. 3) two years lease with option of 3 years 4) many schools and industrial complexes nearby and a great potential to improve the trade. Suit couple and professional baristas. Please call/ text 0439 801 628 (English).


Quán cà phê được thiết lập tốt với những người ủng hộ địa phương rất lớn. 1) tiền thuê thấp, diện tích sàn 74 mét vuông cộng với ăn uống ngoài trời - 2) mở năm ngày rưỡi, tiềm năng lớn để mở chủ nhật cho bữa ăn sáng. - 3) hai năm cho thuê với tùy chọn 3 năm - 4) nhiều trường học và khu công nghiệp lân cận và tiềm năng lớn để cải thiện thương mại. Thích hợp vợ chồng hay đôi bạn - Vui lòng gọi / nhắn tin 0439 801 628 (tiếng Anh)


與當地巨大支持者建立了良好的咖啡館。1)租金低,74平方米的樓面面積加戶外用餐

2)開放五天半,週日早餐開放的潛力很大。3)兩年租約,期限為3年

4)附近有許多學校和工業園區,並且有很大的潛力來改善貿易

適合情侶和專業的咖啡師 請致電/文字0439 801 628(英文)

Fish and Chips shop

$75,000 Negotiable Canungra QLD

URGENT SALE - Fish and Chip Shop located in Canungra, QLD, Family business. Good turn over. Only 4 pieces of equipment hired the rest fully owned. Good clientele. Open 6 - 7 days a week. Will train successful applicants. Please call / text 0411 861 410 (English)


BÁN GẤP - Cửa hàng Cá chiên khoai rán nằm ở Canungra, QLD, thích hợp kinh doanh gia đình. Đầu tư thu lại lợi tức nhanh. Chỉ có 4 phần thiết bị còn trả góp, các phần còn lại hoàn toàn thuộc sở hữu. Khách hàng tốt, thu nhập cao. Mở 6 - 7 ngày một tuần. Sẽ đào tạo chủ mớinếu cần. Vui lòng gọi / nhắn tin 0411 861 410 (tiếng Anh)

緊急銷售 - 位於昆士蘭州Canungra的魚和薯條店,家族企業。 轉好。 只有4件設備僱傭了其餘設備。 好客戶。 每週開放6 - 7天。 將訓練成功的申請人。 請致電/文字0411 861 410(英文)

Asian Restaurant

Reduced $50,000 only South East QLD

Good position, located in a fast growing region in South East Queensland, 120 km away from Brisbane city.  *Weekly sales is $4000 with 5.5 days operation lunch and dinner *Low Monthly rent at $3200 with a secured 7 year lease *Selling Asian cuisine now but can be changed to any cuisine *Brand new semi opened kitchen with all equipment under warranty *Located level one in a renovated building with excellent design of vintage and rustic style. *Large space, can sit up to 80 guests with 180 square meter floor area with lavatories inside, ideal for functions and private events *Ideals for a family or couple run business with so much potential for café/restaurant/bar set up *Full liquor license in place *Well trained staff working with low cost of operation *Comes with 2 weeks free assistance to start Up. Please call / text 0426 269 589 (English)


Vị trí tốt, nằm trong một khu vực phát triển nhanh ở Đông Nam Queensland, 120 km từ thành phố Brisbane. * Doanh thu hàng tuần là $4000 chỉ với 5,5 ngày hoạt động ăn trưa và ăn tối * Giá thuê hàng tháng thấp $3200 với hợp đồng thuê 7 năm * Bán thức ăn Châu Á nhưng có thể đổi thành bất kỳ món ăn nào * Nhà bếp mới mở bán với tất cả các thiết bị được bảo hành * Bên trong tòa nhà đã được tân trang lại với thiết kế tuyệt vời theo phong cách cổ điển và mộc mạc. * Không gian rộng, có thể chứa tối đa 80 khách với diện tích 180 m2 với các toilet bên trong, lý tưởng cho các sự kiện và sự kiện riêng tư. giấy phép tại chỗ * Nhân viên được đào tạo tốt làm việc với chi phí hoạt động thấp * Đi kèm với 2 tuần hỗ trợ miễn phí để bắt đầu Lên. Vui lòng gọi / nhắn tin 0426 269 589 (tiếng Anh)


亞洲餐廳
*$50,000 可議價。 位於東南昆士蘭州圖文吧鎮市中心。圖文吧是一個高速發展的地區,距離布里斯班市120公里。 
*每週銷售額為4000澳元。營業時間午餐和晚餐是5.5天 
*便宜每月租金為3200澳元。有7年租約 
*現在出售東南亞美食,但可以換成任何美食
*全新半開放式廚房,所有設備均在保修期內  
*餐廳擁有精美的複古和鄉村風格設計。 
*寬敞的空間,最多可容納80位客人,180平方米的建築面積,內有衛生間,非常適合舉辦各種活動和私人活動
*適合家庭或情侶開展業務,可以變成咖啡館/餐廳/酒吧。 擁有巨大潛力* 有賣酒許可證
 *店裡擁有訓練有素的工作人員,低成本運作 
*店主願意提供2週免費協助。有興趣請致電/發送簡訊 0426 269 589(英文)(中文)

Island Cafe/ Restaurant/ Takeaway For Sale.

$85,000 Macleay Island, Brisbane QLD

Popular 50 seat cafe on Macleay Island. Accountant's figures available. Currently operating by owner, 5 days, 8.30 am- 3pm. Has been successfully opened as restaurant 4 nights. Should be open Mondays. Plenty of potential for greater income. W.I.W.O. please phone / text 0401 575 274 or (07) 3409 4900 or any day after 3pm. (English)


Macleay島上受歡迎的50個座位的咖啡館。 會計師的數據可用。 目前由業主經營,5天,上午8:30至下午3點。 已成功開設4晚餐廳。 應該是星期一開放。 有很大的收入潛力。W.I.W.O. 請在下午3點後的任何一天致電 0401 575 274 & (07) 3409 4900 。 (英語)


Nhà hàng , Quán cafe 50 chỗ ngồi nổi tiếng trên Đảo Macleay, một đảo du lịch danh tiếng của Brisbane. Thu nhập cao, chứng minh bằng số liệu của kế toán có sẵn để tham khảo. Hiện đang hoạt động bởi chính chủ , 5 ngày / tuần, từ 8:30 sáng - 3 giờ chiều. Buổi chiều là nhà hàng ăn tối thành công, hiện chỉ làm 4 đêm. Có thể làm 7 đêm nếu muốn., để có số thu cao hơn. Rất nhiều tiềm năng cho thu nhập còn lớn hơn. Sang W.I.W.O (chỉ tính trị giá trang thiết bị) xin vui lòng điện thoại / nhắn tin 0401 575 274 & (07) 3409 4900 bất cứ ngày nào sau 3 giờ chiều. (tiếng Anh)

Pizza store for sale at prime location opportunity for any restaurant
$99,000 Negotiable - Brisbane QLD
Ongoing business for sale at prime location. We are in very busy location Brisbane’s Southside (Wishart) . It works great for pickup & deliveries. Most sales are takeaways. The site is on a busy main road, in the same complex as a bottle shop, fish n chips , takeaway and supermarket. this business seems to work here, very well. Between 6 crowded suburbs , proven track of regular customer and online sell. Recently renovated , 40 people seating available. Currently working as pizza and curry store. Can be trading as Chinese,Asian ,Thai restaurant etc. No asian restaurant in this area. Genuine opportunity for genuine people who have the determination and attitude to be successful. A real passion for foods wish to be a part of the business community. Work for yourself not for your boss. Start your own family business with all ongoing business activities. Large regular customers base for pizza and curry. Up to date website and online ordering system successfully working with many customers. Weekly $9000 aprox turnover. Staff can be keep working if required. Full time chef and few hard working employees. Earn from first day of your business . We can provide full training and a complete turnkey solution for you to running in this unique store without any hassle. If you tired of working for someone else then it’s time to act now and start your new journey. Enquire today for more details. Price is subject to discounted on quickly turnover. WIWO. Contact me for further more details. Rent is $1150 with outgoing , 5 years Option for lease. On average, with little to no marketing (except when testing new products), sales are on average of $9000 per week. With regular marketing, we anticipate this figure to grow to approximately $12,000 per week, depending on operator. Full professional fit out & all equipment. All the hard work is done for the new owner, from all processes to POS (point of sale, software & 6 hardware terminals) - all you need to do is walk in & trade. Please call 0450 245 355 (English) 

Vị trí tốt, ngay Southside của Brisbane (Wishart) trong cùng một khu phức hợp như một shop bán bia rượu, fish & chips, takeaway, và siêu thị. Hoạt động tuyệt vời cho pickup & giao hàng. Hầu hết doanh thu đều là takeaways. có 40 chỗ ngồi cho khách. Hiện đang là cửa hàng bánh pizza và cà ri. Có thể làm thêm như nhà hàng Trung Quốc, châu Á, Thái Lan ... Doanh thu hàng tuần $9000 .  Hỏi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết. Giá có thể được giảm giá trên doanh thu nhanh. WIWO. Giá thuê là $1150 Hợp đồng 5 năm + tái ký tùy chọn. dự đoán con số doanh thu từ 9000 này sẽ tăng lên khoảng 12.000 đô la mỗi tuần, Đầy đủ chuyên nghiệp phù hợp và tất cả các thiết bị. Vui lòng gọi 0450 245 355 (tiếng Anh)

正在進行的業務在黃金地段出售。我們位於布里斯班南部(威斯哈特)的繁華地段。它非常適合拾取和交付。大多數銷售都是外賣。該網站位於繁忙的主幹道上,與瓶子店,魚片,外賣店和超市相同。這項業務似乎在這里工作,非常好。在6個擁擠的郊區之間,經常跟踪常客和在線銷售。最近裝修,40人座位。目前擔任披薩店和咖哩店。可以作為中國,亞洲,泰國餐廳等交易。該地區沒有亞洲餐廳。真正有機會擁有決心和態度才能獲得成功的人。每週$ 9000 aprox營業額。如果需要,工WIWO。聯繫我了解更多詳情。出租是1150美元,出租5年期權。平均而言,幾乎沒有營銷(測試新產品時除外),平均每週銷售額為9000美元。通過定期營銷,我們預計這一數字將增長到每週約12,000美元,具體取決於運營商。完全專業的裝修和所有設備。所有的努力都是為新的所有者完成的,從所有流程到POS(銷售點,軟件和6個硬件終端) - 您需要做的就是走進和交易。請致電0450 245 355(英文)

Japanese Takeaway 

$175,000 Caloudra Brisbane QLD

Our very well established family operated Japanese food takeaway business is up for sale.

A stable turn over with a wholesale sushi business included its a great little business with a nice return.

All systems in place so easily walk in an continue business even with no experience in the field.

All stock on hand and as the equipment is owned outright is all included in sale price.

Has huge potential to expand and increase business. Please call / text 0412 332 037 (English)

Kinh doanh Takeaway Nhật Bản

$ 175.000

Kinh doanh gia đình, thành lập và kinh doanh tốt đẹp đã lâu, Hiện bán thức ăn theo menu Sushi của Nhật

Tất cả các mọi cần thiết đều sãn sàng, tạo dễ dàng cho người mua, bước vào là tiếp tục ngay. Cả khi không có kinh nghiệm, chưa từng kinh doanh trong lãnh vực này.

Có tiềm năng lớn để mở rộng và tăng doanh thu. Vui lòng gọi / nhắn tin 0412 332 037 (Tiếng Anh)

日本外賣業務

$175,000

我們非常完善的家庭經營的日本食品外賣業務正在出售。

與批發壽司業務的穩定轉換包括一個很好的小企業和良好的回報。

即使沒有該領域的經驗,所有系統都可以輕鬆地繼續進行業務。

現有的所有庫存和設備完全擁有都包含在銷售價格中。

具有擴大和增加業務的巨大潛力。 請致電/文字 0412 332 037English

Thai Restaurant for Sale

$89,000 - Brisbane South West, QLD

First genuine buyer to inspect will not be disappointed * The restaurant is situated in an affluent western suburb of Brisbane city, surrounded by the Brisbane river, and only 12 km from the CBD * Well themed and professionally presented restaurant * New authentic airconditioned fit out * Little to no competition, over 12 years running * Highly rated by “google” and customers * Restaurant has own website, member of “Menulog”, and “Eat Now” * Sits 60 inside and 16 outside * Approved footpath dinning in place * Included in the lease, a 40 sqm multi-purpose aircon spare room with sink, maybe used for a number of applications * New bar and refrigeration in place (no liquor licence as yet) * Walk in cold room * Ideal small family business or partnership * May be modified to suit any Asian cuisine * 2 independent brokers have valued the business in excess of $120K (financial statement available) * Return of investment (ROI) well under 12 months * Hard to find a Thai restaurant performing well, with this fit out, at this price * Selling below replacement cost * “Make no mistake”, genuine family reasons regrettably * Force to sell this business (young family) * Owners willing to stay post-sale 1-2 weeks (if required) to ensure new owners continue to improve.  Please forward text on the mobile number  0433 918 750 with your details, and we will contact you  


Người muốn mua đầu tiên xem sẽ không thất bị vọng * Nhà hàng nằm ở ngoại ô phía tây thành phố Brisbane, được bao quanh bởi sông Brisbane, và chỉ 12 km từ CBD * Nhà hàng được trang trí theo chủ đề và chuyên nghiệp * Mới được trang bị máy lạnh * Không có cạnh tranh, hơn 12 năm hoạt động * Được đánh giá cao bởi “Google” và khách hàng * Nhà hàng có trang web riêng, thành viên “Menulog” và “Eat Now” * 60 chỗ bên trong và 16 bên ngoài * Được chấp thuận bàn kê trên lối đi bộ * Trang thiệt bị đầy đủ * Một phòng máy lạnh đa mục đích rộng 40m2 với bồn rửa, có thể được sử dụng cho một số ứng dụng * Quầy bar và tủ lạnh mới (không có giấy phép rượu) * Phòng lạnh lớnloại bước luôn vô * Lý tưởng cho gia đình nhỏ hoặc đối tác cùng làm chung * Có thể sửa đổi để phù hợp với bất kỳ món ăn châu Á nào * 2 nhà môi giới độc lập đã đánh giá doanh nghiệp vượt quá $120K (báo cáo tài chính có sẵn) * Lợi tức đầu tư (ROI) dưới 12 tháng * Khó tìm được nhà hàng ai hoạt động tốt, với điều này phù hợp, với mức giá này * Bán dưới giá thay thế * "Không nhầm lẫn" * Rất tiếc nuối khi buộc bán doanh nghiệp này (gia đình trẻ) * Chủ sở hữu sẵn sàng ở lại sau bán hàng 1-2 tuần (nếu cần) để đảm bảo chủ sở hữu mới tiếp tục cải thiện thành công của doanh nghiệp * Vui lòng nhắn tin vào số điện thoại di động cùng với chi tiết của bạn, và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn * 0433 918 750 (tiếng Anh)


第一個真正的買家檢查不會失望*餐廳位於布里斯班市富裕的西部郊區,周圍是布里斯班河,距離CBD僅12公里*精心設計的主題和專業餐廳*新的正宗空調裝修*很少甚至沒有競爭,超過12年的運行*高度評價“谷歌”和客戶*餐廳有自己的網站,“Menulog”成員和“立即吃”*內部60個,外部16個*批准的小徑就餐*包括在租約中,一個40平方米的多功能空調備用房,帶有水槽,可用於多種應用*新的酒吧和冷藏到位(尚未獲得酒牌)*在寒冷的房間裡行走*理想的小型家庭企業或合夥企業*可能會修改以適應任何亞洲美食* 2個獨立經紀人估計超過12萬美元的業務(財務報表可用)*投資回報率(ROI)遠低於12個月*很難找到Th ai餐廳表現不錯,有這個裝修,以這個價格*低於重置成本銷售*“毫無疑問”,真正的家庭理由令人遺憾*強行出售這項業務(年輕的家庭)*願意留下的業主1-2幾週(如果需要)確保新業主繼續改善業務的成功*

請將您的詳細信息轉發給手機號碼,我們會與您聯繫* 0433 918 750(英語)

Café Shopping Centre

$95000 - Carindale QLD

Good position located at Carindale Westfield Brisbane QLD $95000. Well established for long time. Good taking nó with turnover $7500 to $11000 per week, rent $2650 per week . Due to the owner cannot work at the cafe. There is a manager at the café. Please call / text Linh 0403 987 712

Cafe tại Carindale Westfield shopping centre Brisbane QLD. Sang giá $95000. Doanh thu hiện tại $7500 đến $ 11000 một tuần, thuê $2650 một tuần, cần phải bán vì chủ tiệm không thể làm việc tại quán cà phê. Có người quản lý tại quán cà phê. Xin gọi / nhắn tin Linh 0403 987 712

Cafe at Carindale Westfield Brisbane QLD $95000 每週營業額 $7500至 $11000,每週租金 $2650,需要出售,因為店主不能在咖啡廳工作。 咖啡館有一位經理聯繫人Linh 0403 987 712(英語)

Restaurant for Sale

$45,000 Negotiable - Brisbane QLD

 

Great little Restaurant selling Turkish Cuisine and more. Located in the most prestigious street in Ascot, near the Racecourse. Regular local customer base already established as well as an excellent Uber trade. No competition for this type of food for miles AND has a huge car park just for customers. Owner wants a quick sale. Walk in/walk out, you get it all. Staff are keen to stay in their roles if possible. WIWO $45,000. All serious offers considered . Please call – text 0416 443 092 (English)


Nhà hàng nhỏ tuyệt vời bán Ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ và các loại thức ăn Trung Đông. Nằm trên con phố uy tín nhất ở Ascot, gần Trường đua ngựa. Cơ sở khách hàng địa phương thường xuyên đã được thiết lập cũng như giao dịch với Uber giao đến nhà tuyệt vời. Không cạnh tranh đối với loại thức ăn dặm, và có một bãi đậu xe khổng lồ chỉ dành riêng cho khách của nhà hàng. Chủ sở hữu muốn bán hàng nhanh chóng. WIWO (chỉ tính trị giá thiết bị), bạn sẽ có được tất cả nhà hàng này. Nhân viên rất muốn ở lại trong vai trò của họ nếu có thể. Giá $45.000 WIWO. Tất cả các đề nghị nghiêm túc đều được xem xét. Vui lòng gọi - văn bản 0416 443 092 (tiếng Anh)


出售土耳其菜和更多的偉大的小餐館。 位於賽馬場附近阿斯科特最負盛名的街道上。 定期建立本地客戶群以及優秀的優秀交易。 這種類型的食物沒有競爭里程,並有一個巨大的停車場只為客戶。 所有者想要快速銷售。 走進去/走出去,你懂了。 如果可能的話,員工熱衷於保持自己的角色。 WIWO $ 45,000。 所有嚴重的優惠考慮。 請致電 - 文本0416 443 092(英文)

Coffee Shop For Sale

$100K Negotiable - Waterford West QLD

Well established for long time, fully equipped, well known restaurant bY local & tourist. Long lease low rent, fully equipped. Trading Monday to Friday 7am to 3pm call / text owner on 0455 313 997 (English)

Giá thỏa thuận $100,000 - Waterford West QLD

Cũng được thành lập trong thời gian dài, đầy đủ tiện nghi, nhà hàng quen thuộc tại địa phương, đông khách vảng lai. Hợp đồng thuê lâu dài, giá rẻ. Đầy đủ tiện nghi. Kinh doanh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiề. Thứ 7 & Chủ Nhật chỉ đến 12 trưa. Xin gọi / nhắn tin 0455 313 997 (tiếng Anh)

咖啡店待售

$ 100K可商議 - Waterford West QLD

長期以來,設備齊全,眾所周知的餐廳bY地方和旅遊。 長租低租金,設備齊全。 星期一至星期五上午7點至下午3點星期六及日至中午12點。 請致電0455 313 997(英文)

Chinese Restaurant situated in Carseldine, QLD area. Well established for 10 years, same owner and it’s a very stable business. Good position in major road, plenty parking near all facilities & gate way to Train Station. Contained more over 50 seats is this beauty of the restaurant. The restaurant also has more potential to grow up as it has second floor which can be used for cozy and privacy function of sitting as well. Due to travel to Overseas, this good restaurant is selling with a lot of offers. Please call / text: : 0449 977 398

Chinese Rest - Carseldine, QLD

$41,999 Lý do chuyển đi nước ngoài

Tại Carseldine, QLD. Được thành lập trong 10 năm, cùng một chủ rất ổn định. Vị trí tốt trong đường lớn, nhiều bãi đậu xe gần tất cả các cơ sở & Train Station. Có hơn 50 chỗ ngồi có nhiều tiềm năng với hai tầng dễ đặt bàn ăn riêng. Do chuyển đi nước ngoài nhà hàng tốt này đang bán với rất nhiều ưu đãi. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0449 977 398

中國餐館 - Carseldine,QLD

$ 41,999緊急旅行到海外銷售

中餐廳位於QLD地區的Carseldine 成立10年,擁有同樣的業主,這是一個非常穩定的業務。在主要道路上的位置很好,充足的停車位,所有設施和通往火車站的大門。 這個餐廳的美麗超過50個座位。 該餐廳還有更大的潛力成長,因為它有二樓,可用於舒適和隱私的功能。前往海外旅行,這家不錯的餐廳有很多優惠。 請致電/文本:0449 977 398

Jap Cafe & Takeaway for Sale

$60,000 Negotiable - Jimbooba QLD

This is great opportunity to purchase very popular cafe and takeaway Japanese restaurant in growing suburb of Jimboomba. Over the past 4 years the business owner worked hard to establish very popular easy to run and set up hospitality business. All the hard work is already done for new owner. Jimboomba is fast growing regional suburb. More information please call 0447 621 965 (English)


Đây là cơ hội tuyệt vời để mua một Café & Takeaway rất phổ biến theo phong thái Nhật ở vùng ngoại ô đang phát triển của Jimboomba. Trong 4 năm qua, chủ doanh nghiệp đã làm việc chăm chỉ để đạt kinh doanh hiệu quả và dễ điều hành. Chủ mới sẽ không còn gặp khó khan nào. Jimboomba là khu vực ngoại ô phát triển nhanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi 0447 621 965 (tiếng Anh)


這是在Jimboomba郊區購買非常受歡迎的咖啡館和外賣日本餐廳的絕佳機會。 在過去的四年中,企業家努力建立了非常受歡迎的易於經營和開辦酒店業務。 所有的辛苦工作已經為新東家完成了。 Jimboomba是快速增長的區域郊區。 更多信息請致電0447 621 965(英文)

Pizza Shop For Sale

$29,000 Collingwood Park QLD

Well established Pizza shop is very busy at growing area in Collingwood Park 4301 Ipswich QLD. Due to interstate moving, quick sale offered only $29,000 neg., fully equipped business, new owner can add their menu or food easily in this shop, centre is currently home to a Woolworths supermarket and convenience base retail mix. For more info call / text 0420 977 445 or 0452 231 322


位於科靈伍德公園4301伊普斯威奇昆士蘭州的種植區非常繁忙。 由於州際移動,快速銷售僅提供$29,000個,設備齊全的業務,新業主可以在這家商店輕鬆添加他們的菜單或食物,該中心目前是Woolworths超市和便利基地零售組合的所在地。 欲了解更多信息,請致電/文本0420 977 445 或 0452 231 322


Nhà hàng Pizza đã được thành lập rất bận rộn tại khu vực trồng trọt ở Công viên Collingwood 4301 Ipswich QLD. Do di chuyển giữa các tiểu bang, việc bán nhanh chỉ cung cấp 29.000 đô la Mỹ, doanh nghiệp trang bị đầy đủ, chủ sở hữu mới có thể thêm thực đơn hoặc thức ăn của họ một cách dễ dàng vào cửa hàng này, trung tâm hiện đang có siêu thị Woolworths và cơ sở bán lẻ tiện lợi. Để biết thêm thông tin cuộc gọi / văn bản 0420 977 445 hoặc 0452 231 322

Café Business for Sale

$210,000 WIWO Neg. Western Brisbane QLD

Great Cafe for sale. Inner Western Suburbs of Brisbane. Affluent area. High volume coffee with a renounded reputation for supplying quality products. Rent 5616 per month including GST and outgoings. Currently taking 16 to 17k per week higher in peak season. Immediate sale WIWO $210K negotiable Please call / text 0413 507 525 (English)

伟大的咖啡厅出售。 布里斯班内西部郊区。 富裕的地区。 高品质咖啡在提供优质产品方面享有盛誉。 每月租金5616包括消费税和支出。 目前旺季每周需要16至17k的高价。 立即出售WIWO 210,000 请致电/文本0413 507 525(英语)

Cà phê sang bán vị trí tuyệt vời ngay trrung tâm phía Tây Brisbane. Trang thiết bị đầy đủ tân trang đẹp mắt. Hiện thuê 5616 mỗi tháng luôn GST + outgoin g. Đang bán 16-17 ký café mỗi tuần trong mùa cao điểm. Sang nhanh kiểu WIWO $210,000 negotiable (chỉ tính trị giá thành lập). Xin gọi / nhắn tin: 0413 507 525 (tiếng Anh)

Smoothie Bar and Gelato Shop

$74,000.00 Surfers Paradise Boulevarde QLD

Currently trading as a Smoothie Bar and Gelato Shop with Coffee, this business would suit a a cafe operator wanting to execute a stylish food offering to compliment the existing sales of smoothies, bowls, frozen yoghurt, IceCream , sorbets, coffee and raw treats. The business as it is, brings in between 10&20k per month and with the systems in place to retain the current offerings via wholesale supply, capacity to simply double or triple the sales figures with the addition of a cafe menu is within easy reach. Summer, Christmas holidays followed by the Commonwealth Games ensures ample opportunity to achieve financial success. Rent is $45600 + GST and outgoings / per year. Business Purchase includes. Quality Fitout, Equipment, Machinery, Technology and Operational Handover if desired. $10,400 will be required as bank guarantee and the current lease is till November 2018 with two year option. Business can be operated by two people. Great location in beautiful Surfers Paradise. Please call / text Nic 0410 215 193

74.000.00 - Surfers Paradise Boulevard - Hiện đang kinh doanh như một Smoothie Bar và cửa hàng Gelato với Cà phê, phù hợp với một nhà điều hành quán cà phê muốn thực hiện một món ăn phong cách để chào bán các sản phẩm Smoothie, Bát, Sữa Chua Đông Lạnh, Icecream, Sorbets, Cà Phê Và Các Món Ăn. Đang bán 10 và 20k mỗi tháng và với các hệ thống tại chỗ . Mùa hè, những ngày lễ Giáng sinh theo sau bởi Commonwealth Games đảm bảo đủ cơ hội để đạt được thành công về tài chính. Tiền thuê là $ 45600 + GST & Outgoing. Trang thiết bị máy móc đầy đủ.  Máy móc, Công nghệ và Chuyển giao Hoạt động nếu muốn. Chỉ cần $10,400 bảo lãnh ngân hàng và hợp đồng cho thuê hiện tại cho đến tháng 11 năm 2018 với hai năm tùy chọn. Kinh doanh có thể được điều hành bởi hai người. Địa điểm tuyệt vời ở Surfers Paradise xinh đẹp. Vui lòng gọi / text Nic 0410 215 193

$ 74,000.00 衝浪者天堂Boulevard -  目前作為冰沙酒吧和冰淇淋店以咖啡的形式進行交易,這項業務適合想要執行時尚食品的咖啡店,以配合現有的冰沙,碗,冷凍酸奶,冰淇淋,果汁冰糕,咖啡和原料的銷售。現在的業務每個月可以帶來10到20K的費用,而且通過批發供應來保留現有產品,通過增加一個咖啡館菜單,銷售數字可以增加一倍或三倍。夏季,英聯邦運動會之後的聖誕假期確保了獲得財務成功的充足機會。租金是$ 45600 + t和支出/每年。業務採購包括質量裝備, 備,機械,技術和操作交接。銀行擔保需要10,400美元,目前的租期是2018年11月,為期兩年。業務可以由兩個人來操作。在美麗的衝浪者天堂的好位置。請致電/文本Nic 0410 215 193

Cafe Takeaway Biz for Sale
$130,000 Archerfield QLD

Industrial 5 Day Week - Archerfield Cafe, QLD - Coffee, sandwich , hot food and burger shop. Serving breakfast menu, lunch menu. Operating 5 days Monday to Friday from 5:00am – 2:00pm. Take away, and dining space for approx 20. Large kitchen and cold room with two large preparation tables. Cold room has a 4 door drink fridge built in for ease of loading of stock. Plenty of stock storage space. Reasonable rent. New deep fryer and oven / hot plate/ cook top installed. Plenty of room to install bakery ovens. Internal staff bathroom. Currently careering to a number of local businesses. New tenants moving in across the industrial estate. Regular loyal and kind customers. Looking to sell to someone who has a strong customers service focus It is a very good business for husband and wife team. Lots of potential to expand into night time take away and added weekend trade including regular Saturday event traffic. T/O $5500 pw. Price $130,000.00 Negotiable Regretful sale due to family reasonNo time wasters please, serious enquiries only. Contact Sharon – 0409 141 294 (English)


Cafe / Takeaway- Archerfield QLD, Sang $130,000 thương lượng. Vị trí tốt trên đường cái khu công nghiệp hãng xưởng – Đang bán các lọai cà phê, bánh sandwich, đồ ăn nóng, burger v.v... Hiện bán 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều chỉ Thứ Hai - Thứ Sáu. Rất nhiều tiềm năng để mở rộng thêm thành nhà hàng quán ăn tối, hoặc cuối tuần, do nằm trên tuyến đường lưu thông lớn. Trang thiết bị đầy đủ. Hiện thu $5500 / tuần. Xin gọi / nhắn tin Sharon ‎0409 141 294


咖啡/外賣 - 工業5天週 - Archerfield Cafe, QLD - 咖啡,三明治,熱食和漢堡店。供應早餐菜單,午餐菜單。星期一至五上午5點至下午2點運作。帶走,約20個用餐空間。大廚房和冷室有兩個大的準備表。寒冷的房間有一個4門飲料冰箱內置,方便裝貨。大量的庫存存儲空間。合理的租金。新的油炸鍋和烤箱/熱板/廚師頂部安裝。有足夠的空間安裝烘焙烤箱。內部員工衛生間。目前正在照顧一些當地的企業。新的租戶進入整個工業區。定期忠誠善待顧客尋找賣給有強烈顧客服務重點的人對於夫妻團隊來說這是一件非常好的事情。許多潛力擴大到夜間帶走,並增加週末交易,包括定期的周六活動交通。 T / O $ 5500 p / w請不要浪費時間,只有嚴肅的詢問。聯繫沙龍 - 0409 141 294 $ 130,000.00面議遺憾的銷售,由於家庭原因

Profitable Food Market Stall For Sale

$15,000.00 Negotiable - Surfers Paradise, Qld

Food Market Stall For Sale, Operating In Helensvale Every Friday, Saturday Night. Lots Of Regular Customer, And Lots Of New Tourists Every Week! Great Income Oportunity For A Couple With Easy 2 Days ( Around 20 Hours) Work Per Week. We Providing All Neccessary Equipment Plus 2 Weeks Training. Easily Can Replace Your Salary. Christmas Is Comming!

Commonwealth Games Are Really High Income! You Wanna Be Your Own Boss!? You Can Improve The Sales! You Starting To Make Money On Tge First Weekend! 3 Months And Your Investments Pays Off!!! Enquiry Email: H10hegyesi@Gmail.Com Or Call / Text: 0481 159 885 - No Time Wasters Please.

Kiosk bán đồ ăn trong chợ, kinh doanh tại khu chợ lộ thiên Helensvale của Surfers Paradise, một nơi du lịch quốc tế danh tiếng vùng Goldcoast QLD. Bán mỗi đêm Thứ Sáu, và Thứ Bảy. Rất nhiều khách hàng thường xuyên, và rất nhiều khách du lịch quốc tế ỳ xèo mỗi cuối tuần ! Cơ hội thu nhập lớn cho một cặp vợ chồng, chỉ là + 2 tuần hướng dẫn. Bảo đảm kinh doanh 2 đêm sẽ có thu nhập đủ thay tiền lương của 2 vợ chồng trong trọn tuần dễ dàng. Nhất là mùa Giáng sinh đang đến lại càng dễ kiếm ăn. Xin email: H10hegyesi@Gmail.Com Hoặc gọi / nhắn tin: 0481 159 885 (tiếng Anh). Đừng phí lãng thời gian.

食品市場攤位出售,每週五,週六晚在Helensvale營業。 很多普通客戶,每週都有很多新的遊客! 一對夫婦的大收入機會輕鬆2天(約20小時)每週工作。 我們提供所有必要的設備和2周培訓。 輕鬆地可以取代你的薪水。 聖誕節快到了!

英聯邦運動會真的是高收入! 你想成為你自己的老闆!? 你可以改善銷售! 你開始在第一周末賺錢! 3個月,你的投資回報! 查詢電郵:H10hegyesi@Gmail.Com或致電/文本:0481 159 885 - 沒有時間浪費,請。

Takeaway Business + 4 bedroom house
$470,000 Beautiful Hervey Bay, QLD 

Run your own business from your own property without having a landlord or lease controlling you. Let your business pay off your home at the same time.  This property is income producing and a great opportunity for an investor as well.  For the past 9 years it has been leased by 2 tenants - the first for 6 years and the second for 3 years and was asked to vacate so we could put it on the market to sell.  The rental returns were $300 for the 4 bedroom house + $275 for the Shop per week.  For the bargain price of $470,000 for both a lovely large 4 bedroom house and separate retail shop to run your business - this is an offer not to be missed.  Very rare opportunity to have Residential and Commercial Zoning only 10 minutes walk to the beach - it's all about lifestyle. THE HOUSE Double Story with balconies leading off all the bedrooms, 4 large size bedrooms, 2 bathrooms, 3 toilets, 2 living areas, large kitchen area, dining and separate office in the house.  Situated on a large corner block.  Lovely shady trees out the back - THE SHOP - Commercial Kitchen with built in cold-room, extraction hood, grease trap, double sink and air-conditioning – Storage -Car parks for customers. Dual street access for cars to enter. Originally set up as a convenient store it has also operated as a take away as well as food production kitchen. It has also been run as a trophy engraving business so would suit a lot of different types of businesses. All this for $470,000!  Be quick! For more information please call / text 0438 624 726.    


Điều hành kinh doanh của bạn ngay tại nhà không phải trả thuê mướn. Mua nhà góp trả bằng lợi nhuận từ kinh doanh thu nhập hay cho thuê shop… Trong 9 năm vừa qua, đã cho thuê. Thu nhập cho thuê là 300 đô la cho căn hộ 4 phòng ngủ, và 275 đô la cho cửa hàng mỗi tuần. Chúng tôi bán Toàn bộ, nhà + shop với giá cả phải chăng là $ 470,000 cho cả ngôi nhà 4 phòng ngủ rộng rãi và một cửa hàng bán lẻ riêng để điều hành doanh nghiệp của bạn - đây là một đề nghị không thể bỏ lỡ. NHÀ – Hai tầng với ban công hướng ra tất cả các phòng ngủ, 4 phòng ngủ lớn, 2 phòng tắm, 3 nhà vệ sinh, 2 khu vực sinh hoạt, khu vực bếp lớn, ăn uống và văn phòng riêng trong nhà. Nằm trên một góc phố lớn. Đáng yêu cây râm ra phía sau. NHÀ HÀNG 94m2 - Bếp thương mại với phòng lạnh, nắp hở, bẫy dầu mỡ, bồn rửa đôi và điều hòa nhiệt độ. Có phòng kho, - Bãi đỗ xe cho khách hàng - Ban đầu được thiết lập như là một cửa tạp hóa và takeaway cũng như nhà bếp sản xuất thực phẩm, tuy nhiên sẽ phù hợp với rất nhiều loại khác nhau của doanh nghiệp. Tất cả điều này với giá $470.000 Gọi hay nhắn tin 0438 624 726.


从您自己的财产运行您自己的业务,而不必拥有控制您的房东或租约。让您的企业同时回报您的家。

这个财产是创收,也是投资者的好机会。在过去的9年中,已经租用了2位租户 一位为6年,第二年为3年,被要求撤出,所以我们可以把它卖在市场上。 4间卧室的房屋租金为300美元,每周为商店$ 275。对于一个可爱的大型 4间卧室的房子和独立的零售商店,您的商业价格为495,000美元,这是不容错过的优惠价。非常难得的机会让住宅和商业区只有10分钟步行到海滩 - 这是关于生活方式。房子双层故事,阳台带领所有卧室, 4间大型卧室,2间浴室,3个卫生间,2个居住区,大厨房区,餐厅和独立的办公室在房子里。坐落在一个大的拐角处。可爱的树荫落后。

店铺94平方米 商业厨房内置冷藏室,抽油烟机, 油脂捕集器, 双水槽和空调。所有这一切$ 470,000!快点!

欲了解更多信息,请联系 0438 624 726。


Coffee shop Business for Sale

$130,000.00 North Lake QLD 

this coffee shop is in North Lakes Westfiled.( oliver brown ). We have more than 50 stores in australia. Our store was established in 2014..Highly visible front of parking are and aldi, Coles. Best place (north lakes westfiled). For further enquires please forward through an email to si04017@naver.com


Cửa hàng cà phê Bán hàng - $ 130,000.00 North Lake QLD - cửa hàng cà phê này nằm ở North Lakes Westfiled (màu nâu sẫm). Chúng tôi có hơn 50 cửa hàng ở Úc. Cửa hàng của chúng tôi được thành lập vào năm 2014. Mặt trước của bãi đậu xe rộng rãi và aldi, Coles. Nơi tốt nhất (phía bắc hồ westfiled). Để có thêm thắc mắc, vui lòng chuyển tiếp qua email đến si04017@naver.com


咖啡店业务出售 - $ 130,000.00北湖QLD - 这家咖啡店位于North Lakes Westfiled。(oliver brown)。 我们在澳大利亚有超过50家门店。 我们的商店成立于2014年。停车场的高度可见的前面和阿尔迪,科尔斯。 最好的地方(北湖西面)。 如需进一步查询,请发送电子邮件至 si04017@naver.com

Restaurant/cafe for sale

$89,000 - Southport, QLD

Excellent location and exposure on Frank St. Huge potential to grow and suit any cuisine, restaurant cafe, coffee shop, tapas bar and suit breakfast, lunch and dinner. Don't miss this opportunity. The perfect business for a couple with industry experienced or chef and front house partnership.

Bring your enthusiasm, skills and ideas in the wonderful Gold Coast in near city area. Run your style in this great sought after location.

Coming up with the Commonwealth Games next year. There is a lot of room for improvement to inject new life and growth into the business who ever wants to enjoy the freedom of being your own boss. You can walk in and start trading.

Exceptionally well fitted out kitchen and food prep. Indoor and outdoor with seating of 50-60 people. Rent for 3 x5 opportunity to extend. Fully licensed ready for transfer. Please call / text Kate 0402 318 477 (English)

Nhà hàng / quán cà phê để bán

$ 89,000 - Southport, QLD

Vị trí tuyệt vời và tiếp giáp với Frank St Có tiềm năng lớn để phát triển và phù hợp với bất kỳ loại ẩm thực, quán cà phê nhà hàng, quán cà phê, bar tapas và phù hợp với bữa sáng, trưa và tối. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Việc kinh doanh hoàn hảo cho một cặp vợ chồng với ngành công nghiệp có kinh nghiệm hoặc đầu mối đầu bếp và nhà đầu tiên.

Mang lại sự nhiệt tình, kỹ năng và ý tưởng của bạn ở Bờ Biển Vàng tuyệt vời ở khu vực gần thành phố. Chạy phong cách của bạn trong vị trí tuyệt vời sau khi tìm.

Sắp tới với Thế vận hội Khối thịnh vượng chung vào năm tới. Có rất nhiều chỗ cho cải tiến để tiêm cuộc sống mới và tăng trưởng vào kinh doanh những người luôn muốn hưởng tự do là ông chủ của chính bạn. Bạn có thể bước vào và bắt đầu kinh doanh.

Đặc biệt trang bị tốt trong nhà bếp và chuẩn bị thức ăn. Trong nhà và ngoài trời với chỗ ngồi của 50-60 người. Cho thuê 3 x 5 cơ hội để mở rộng. Đã được cấp phép hoàn chỉnh để chuyển. Xin gọi / nhắn tin cho Kate 0402 318 477 (tiếng Anh)

餐厅/咖啡厅待售

$ 89,000 - 南港,昆士兰州

优越的地理位置和曝光在弗兰克·圣巨大的潜力成长和适合任何美食,餐厅咖啡厅,咖啡厅,小吃酒吧和西装早餐,午餐和晚餐。 不要错过这个机会。 一对夫妇与业界经验丰富的厨师和前身合作关系的完美生意。将您的热情,技巧和想法带入近城区美丽的黄金海岸。 在这个伟大的追捧位置运行你的风格。

明年的英联邦运动会。 将新的生活和成长注入到希望享有成为自己老板的自由的企业中,有很大的改进空间。 你可以走进去开始交易。

特别适合厨房和食物准备。 室内和户外,座位50-60人。 租3×5的机会延长。 完全授权准备转让。 请致电/文字凯特0402 318 477(英文)

Cafe / Kiosk – Business for Sale

$255.000 Greenslopes Brisbane QLD

Good position located in shopping centre, established for 3yrs, currently doing 35kgs of coffee a week, we use our own blend of beans, selling cakes coffee sandwiches wraps rolls, would suit owner operator and 2 staff members, currently seats 42 people, great foot traffic great customers, trades 7 days a week, great value for money once in a lifetime opportunity!! Price to sell $255,000 have all books for serious buyers only!! Contact owner call / text LEE - 0404-997-314

Trong trung tâm mua sắm, được thành lập 3 năm, hiện đang bán 35kgs cà phê một tuần, Có thêm các loại sandwiches, bánh bao kết thúc tốt đẹp, phù hợp với chủ tự  điều hành + 2 nhân viên, hiện tại chỗ chứa 42 người, đông khách vãng lai. Bán 7 ngày một tuần, giá trị lớn cho tiền một lần trong một cơ hội đời !! Giá bán $255.000  Please call / text Lee 0404 997 314

咖啡廳/亭子在購物中心成立3年,目前每週要做35公斤咖啡,我們自己混合豆子,賣蛋糕咖啡三明治包卷,適合業主和2名員工,目前座位42人,大腳 交通巨大的客戶,每週交易7天,物有所值一次終生的機會! 售價$ 255,000只有嚴重買家的所有書籍! 聯繫人LEE - 0404-997-314

Thai Restaurant Business for Sale

$65,000 Birkdale, Brisbane QLD

84 squares for 80 seats (60 inside and 20 outside) -  Long and secure lease -  Low rent - Highly populated area - Lots of parking - New chairs and tables inside and outside the restaurant - Commercial kitchen equipments -  Currently operating from 5pm-9pm 6 days. - Great Regular Customers - Dine In – Takeaway – Delivery - Can swap to other asian cuisine - Willing negotiate with serious buyers. - Please send SMS or call 0478 944 465 - Email: wisano@yahoo.com

Nhà hàng Thái Restaurant for Sale

$65,000 Birkdale, Brisbane QLD

84 mét vuông cho 80 chỗ ngồi (60 bên trong và 20 bên ngoài) -  Thuê dài hạn và an toàn – Giá thuê thấp - Khu dân cư cao  - Nhiều chỗ đậu xe -  Bàn ghế mới bên trong và bên ngoài nhà hàng   -  Thiết bị nhà bếp thương mại  -  Hiện đang hoạt động từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối 6 ngày/ tuần -  Khách hàng thường xuyên - Ăn cơm trưa - Giao hàng tận nơi -  Có thể thêm thực đơn với các món ăn châu Á khác - Sẵn sàng đàm phán với những người mua nghiêm túc. - Vui lòng gửi SMS hoặc gọi 0478 944 465 – Email: wisano@yahoo.com

泰國餐廳業務出售

$ 65,000 Birkdale,Brisbane QLD

80個座位的84個正方形(60內部和20個外部) - 長期和安全的租賃 - 低租金 - 人口眾多 - 許多停車場 - 餐廳內外的新椅子和桌子 - 商業廚房設備 - 目前在下午5點至9點運行6 天。 - 超常客 - 用餐 - 外賣 - 送貨 - 可以互換其他亞洲美食 - 願意與認真的買家談判。 - 請發短信或致電0478 944 465 - 電子郵件:wisano@yahoo.com

Delightful Waterfront Cafe

Redcliffe Parade, Redcliffe, QLD Offers over $60,000

200sqm on cafe. Comes with many features such as equipped kitchen, cold room, commercial exhaust fans, grease trap, office and storage room, ducted aircon, mood lighting, coffee machine, ample off street parking and rear tenant parking. Onsite toilets. Plenty of foot traffic, markets are on every Sunday. Reasonable rent includes water Plenty of other features. Beautiful home and giftwares including gourmet pantry products. WIWO offers over $60,000. Would suit Asia or Indian restaurant or Bistro Cafe. On the market to sell. No time wasters. Please call / text Diana 0408 638 156 (English)

Quán cà phê 200sqm. Đi kèm với nhiều tính năng như nhà bếp được trang bị, phòng lạnh, quạt hút thương mại, bẫy dầu mỡ, văn phòng và phòng lưu trữ, aircon ducted, ánh sáng tâm trạng, máy pha cà phê, bãi đậu xe rộng rãi ngoài đường phố và bãi đậu xe sau. Nhà vệ sinh tại chỗ. Rất nhiều khách vãng lai, Cao điểm vào cuối tuần & Chủ Nhật. Thuê hợp lý bao gồm nước. Nhiều tính năng khác. Sang giá WIWO thảo luận trên $60,000. Sẽ phù hợp với nhà hàng Châu Á hoặc Ấn Độ hoặc Bistro Cafe. Không lãng phí thời gian. Vui lòng gọi / nhắn tin Diana 0408 638 156 (English)

優惠超過$ 60000。咖啡廳200平方米 配有廚房,冷藏室,商業排風扇,油漬圈,辦公室和儲藏室,管道空調,心情照明,咖啡機,充足的路邊停車位和後部租戶停車場等眾多功能。 現場廁所. 大量的交通,市場都在每個星期天. 合理的租金包括水有很多其他功能。 美麗的家居和禮品,包括美食廚房產品。WIWO。將適合亞洲或印度餐廳或小酒館咖啡廳. 在市場上賣。 沒時間浪費 請致電/文字黛安娜 0408 638 156 (English)

Fish and Chip Business for Sale

Enoggera QLD - $79,000.00 Negotiable

Well established fish and chip shop for sale in Enoggera

Motivated sellers

Operating 7 days a week

Mon-Wed 10am - 8.30pm

Thurs- Sat 10am- 9pm

Sun- 11am- 8.30pm

Please call / text 0421 135 615 (English) for more info

Đã thành lập lâu ngày tại Enoggera. Kinh doanh tốt buôn bán tấp nập, hiệp tại:

Hoạt động 7 ngày một tuần

Mon-Fri 10:00-08:30

Thurs- Sat 10 am- 09:00

Sun- 11 8:30 am-

Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0421 135 615 (Tiếng Anh) để biết thêm

每週工作7天

週一至週三上午10點至晚上8點半

週四 - 週六上午10點至晚上9點

上午11點至晚上8:30

請致電/ text 0421 135 615(英語)了解更多信息

Fully Fit-Out with Great Location Restaurant for Sale

Surfers Paradise, QLD $80,000 negotiable

Well established, independently owned quick service restaurant, specializing in Vegetarian menu. Currently have a loyal customer base within the area and also 1400 Facebook followers who can be marketed to on a continuous bases. The restaurant is a 88 sqm. building with inside seating & outside seating area, and is situated among very busy restaurants on heavily traveled main st. The local area is well populated with over 20000 locals and also attract large numbers of tourists on daily basis. It is located near Surfers Paradise on the Gold Coast. Owner is commited to other businesses. Great opportunity-won't last long!!!! Please call / text: Harry 0423 151 992 (English)

Cũng được thành lập, độc lập thuộc sở hữu nhà hàng dịch vụ nhanh chóng, chuyên thực đơn chay. Hiện nay có một cơ sở khách hàng trung thành trong khu vực và cũng có 1.400 tín đồ Facebook người có thể được bán trên thị trường để trên cơ sở liên tục. Nhà hàng là một mét vuông 88. xây dựng với chỗ ngồi bên trong và bên ngoài khu vực chỗ ngồi, và nằm trong số các nhà hàng rất bận rộn trên nặng nề đi st chính. Khu vực địa phương cũng là dân cư với hơn 20.000 người dân địa phương và cũng thu hút số lượng lớn khách du lịch trên cơ sở hàng ngày. Nó nằm gần Surfers Paradise ở Gold Coast. Chủ đầu tư được cam kết với các doanh nghiệp khác. Cơ hội lớn-won't cuối cùng dài !!!! Xin vui lòng gọi / văn bản: Harry 0423 151 992 (Tiếng Anh)

完善的,獨立經營的快餐店,專門從事素食菜單。目前有區域內的忠實客戶群,也是Facebook的1400追隨者誰可以銷售給在連續基地。該餐廳是88平方米。裡面的座位和戶外休息區的建設,坐落在交通繁忙的主要ST非常繁忙的餐廳之一。當地很好填充20000當地人,也吸引了大量的日常基礎上的遊客。它位於靠近衝浪者天堂的黃金海岸。業主將提交給其他企業。巨大的機會,不需額外長久!!!!詳情請致電/文字:哈里 0423 151 992(英文)


Fully Licensed  - American Smokehouse/BBQ Diner. $90,000.00 Negotiable - Wellington Point, QLD
Here is a great opportunity to secure a well established American smokehouse and BBQ diner, well into 3rd year of trade, in the booming American food sector. Business would also suit a confident cook or chef looking to increase profitability by working in store to reduce wages as the store runs fully staffed as is with owner not required to work on the floor. Inside and outside Seating for up to 30 People, with ocean view from front door. Licensed for sale and consumption of alcohol on premise between hours of 12pm - 10pm over 7 days. Loyal local customer base including dine in and takeaway. Currently trading 5 nights per week Wednesday through Sunday while also trading Lunch trade on both weekend days. There is local demand for trade over 7 days including lunch and dinner if buyer is interested in extending hours of trade. With great surrounding food business in same complex and located in a food strip Precinct. American Diner themed shop front fit out. More than adequate cold and dry storage area including Cold-room at rear of premises. All Plant and Equipment is in good order and regularly serviced. Including Recently Imported Pellet Smoker from USA. Very easy to use unit. Modern cloud based point of sales system with excellent back end data making book keeping simple even for first timers. All in 1 system includes Ordering and receiving orders, stock count and stock take, reservations, and staff rosters/timesheets, plus much more making entire store management very easy to use. 4 Camera Security system. The store is fully operational with 4 staff members including, Head Chef (Food Prep and limited Service 8 years experience), Cook/Manager (Service Cook). Junior kitchen hand and front counter. Very flexible Roster. The buyer can choose to work to increase profitability or simply oversee business as is with next to no hours required in store. Rent $1664 per month. Staff Wages Less than $1500 pw including Super. Takings $5000 - $7000 per week. with these trading hours. Previously taking between $8000 - $10000 pw when trading 6 days lunch and dinner. No Time Wasters Only Serious Offers Considered. Leon 0437 730 886 (English)
. Cơ hội tuyệt vời để kinh doanh nhà hàng loại BBQ, đã làm tốt đẹp trong 3 năm qua. 30 chỗ trong và ngoài với tầm nhìn ra biển từ cửa trước. Có giấy phép rượu từ 12 giờ trưa đến 10 đêm trong 7 ngày. Đông khách trung thành tại địa phương bao gồm cả ăn cơm trưa và takeaway. Thuê $1664 mỗi tháng. Hiện thu $5000 - $7000 cho mỗi tuần. Trong các giờ kinh doanh bên trên, Trước đây dùng từ $ 8000 - $ 10.000 pw khi giao dịch 6 ngày trưa và bữa tối. Đừng nên phí lãng thời gian thêm. Gọi / nhắn tin liền để thảo luận với Leon 0437 730 886 (tiếng Anh) .
這是保證一個完善的美國熏制和燒烤晚餐,順利進入貿易的第三年,在蓬勃發展的美國食品業的大好機會。本企業是一個全面管理的操作非常適合第一次企業老闆或一個偉大的投資準備的高檔與準備去的地方和記錄業務和運營程序的多個位置。美國晚餐為主題的店面fitout。超過包括房地後冷庫足夠寒冷乾燥的存儲區域。所有廠房和設備處於良好的秩序和regurlarly服務。含最近美國進口球團吸煙者。非常容易使用單位。銷售體系的現代基於雲的點與外觀極好後端數據使得簿記簡單甚至是初來乍。所有1系統包括訂購和訂單,庫存數量和庫存盤點,保留和員工名冊/時間表,以及更多讓整個店面管理非常容易使用。 攝像安全系統。面抗衡。非常靈活的名冊。買家可以選擇工作,以提高盈利能力或乾脆監督業務是旁邊沒有在商店所需的時間。租每月$ 1664年。員工工資少於$ 1500個 徵收$5000 - 每週$7000。這些交易時段。$ 8000位此前服用 - $ 10000 PW交易6天午餐和晚餐時。沒有浪費時間只有認真考慮優惠。Please call / text Leon 0437 730 886 (English)
Takeaway For Sale be quick - $20,000 Crestmead, QLD

Takeaway Shop For Sale be quick - $20,000 Crestmead, QLD  Ideal for someone with experience in the food industry business particularly in indian, chinese or fast food takeway...!!!! - Big kitchen area - fully equipped kitchen - very clean and tidy shop - can start business asap - back entrance & exit - large dry store area - private toilet - low rent ($1879.00 per month). Now have to sell the business asap due to family reasons. Asking for $20000. This price is still negotiable for serious buyers...! For more information please call Shajahan Tel: 0470 025 499 (English)  
Takeaway Cửa hàng cho bán được nhanh chóng - $ 20,000 Crestmead, QLD
Lý tưởng cho người có kinh nghiệm trong kinh doanh ngành công nghiệp thực phẩm đặc biệt là ở Ấn Độ, Trung Quốc hay nhanh takeway thực phẩm ... !!!! - Big khu vực nhà bếp - trang bị đầy đủ nhà bếp - cửa hàng rất sạch sẽ và gọn gàng - có thể bắt đầu kinh doanh càng sớm càng tốt - lối vào trở lại và thoát ra - lớn cửa hàng khô khu vực - tin nhà vệ sinh - Giá thuê thấp (1879,00 $ mỗi tháng). Bây giờ phải bán kinh doanh càng sớm càng tốt vì lý do gia đình. Yêu cầu 20.000 $. Mức giá này vẫn còn thương lượng cho người mua nghiêm trọng ...! Để biết thêm thông tin xin vui lòng gọi Shajahan Tel: 0470 025 499 (Tiếng Anh)
.外賣店出售快 - $20,000個 Crestmead,QLD 非常適合某人特別是在印度,中國或快餐外賣......在食品行業的從業經驗!!!! - 大廚房 - 設備齊全的廚房 - 很乾淨整潔店 - 可以盡快開始業務 - 後門和出口 - 大型幹門店面積 - 私人廁所 租金(每月$1879.00)。現在必須盡快出售有關業務,由於家庭原因。要求$20000英鎊這個價格仍然是談判的認真的買家......!欲了解更多信息,請撥打Shajahan電話:0470 025499 (英文).