-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Takeaway business and motel business for sale

$75,000 – Truro SA

Truro weighbridge motel restaurant n cafe and takeaway. Very profitable.

Suits couple with children. Two bedroom residence is attached so no more accommodation bills. One hour to Adelaide on free way. 1.2 acre property.

Last 3 year financials available. Price $75000 ono. Very good client base also.

It has lots of potential. This is the only accomodation between Adelaide to Riverland. It’s on Adelaide and Sydney Highway. Good rent. Semi country.

Good school for kids only one minute. 60 solar panels on the roof so no more big power bills. Gas cooking. We have two rain water tanks for water in winter no water bill. Suitable for Chinese,Indian n Australian cuisine. Reason for sale we have other business and very small kids ,we can’t look after both.

Motel is easy income 115$ a night. 5 units. There is no proper food in the town or else you can open pizza shop which has huge demand. When not busy you can spend time with kids. Be your own boss where you get rewards. For more business you can advertise on both sides of the town. We did not spend any money on advertising. If you live in a house where you can’t claim anything where as business you can save 2000$ as living expenses. Good like a family business. No time wasters please only serious buyers. its a genuine business. 5k-10k cars on this road every day

If you offer truckers a free shower if they have meal you will be laughing.

It’s a very busy road. For more information please call / text me 0430 345 641 (English)


Truro Weightbridge nhà hàng n cafe và takeaway. Rất có lãi.

Phù hợp với cặp vợ chồng có con. Hai phòng ngủ cư trú được đính kèm để không có thêm chi phí cho chỗ ở. Chỉ lái Một giờ đến Adelaide trên đường free way. Đát rộng 1,2 mẫu. Dữ liệu tài chính kinh doanh 3 năm qua có sẵn. Giá 75,000 Úc. Cơ sở khách hàng rất tốt cũng có. Nó có rất nhiều tiềm năng. Đây là chỗ cư ngụ motel duy nhất giữa Adelaide đến Riverland. Nó trên đường cao tốc Adelaide và Sydney. Giá thuê tốt.  Trường học tốt cho trẻ em chỉ một phút. 60 tấm pin mặt trời trên mái nhà để không có hóa đơn điện lớn hơn. Gas nấu ăn. Chúng tôi có hai bể nước mưa vào mùa đông không có hóa đơn nước. Thích hợp cho ẩm thực Trung Quốc, Ấn Độ & Úc. Lý do bán chúng tôi có những doanh nghiệp khác và những đứa trẻ rất nhỏ, chúng tôi có thể chăm sóc cả hai.Motel có thu nhập dễ dàng 115$ một đêm x 5 phòng. Không có thực phẩm thích hợp trong thị trấn, bạn có thể mở cửa hàng pizza có nhu cầu rất lớn. Khi không bận rộn bạn có thể dành thời gian với trẻ em. Hãy là ông chủ của riêng bạn, nơi bạn nhận được phần thưởng. Để kinh doanh nhiều hơn, bạn có thể quảng cáo trên cả hai mặt của thị trấn. Chúng tôi đã không chi bất kỳ khoản tiền nào cho quảng cáo. Nếu bạn sống trong một ngôi nhà nơi bạn có thể yêu cầu bất cứ điều gì khi kinh doanh, bạn có thể tiết kiệm 2000 đô la như chi phí sinh hoạt. Tốt như một doanh nghiệp gia đình. Đừng lãng phí thời gian xin vì đó là một doanh nghiệp chính hãng. Lưu lượmng xe 5k-10k trên đường này mỗi ngày. Nếu bạn cung cấp cho tài xế xe tải một cú tắm miễn phí bao kèm với bữa ăn của họ tại nhà của bạn… Chắc chắn là sẽ thú vị. Để biết thêm thông tin xin vui lòng gọi / nhắn tin cho tôi 0430 345 641 (tiếng Anh)


特魯羅地磅汽車旅館餐廳,咖啡廳和外賣店。非常有利可圖。

適合與兒童。附有兩居室住宅,因此不再需要住宿費。一小時免費到達阿德萊德。 1.2英畝的財產。

最近3年的財務狀況。價格75,000美元。客戶群也很好。

它具有很大的潛力。這是阿德萊德到里弗蘭德之間的唯一住宿。在阿德萊德和悉尼高速公路上。好租金。半鄉村。

孩子們的一所好學校只有一分鐘。屋頂上有60個太陽能電池板,因此不再需要大筆電費。燃氣烹飪。我們有兩個雨水儲水箱,冬天沒有水費。適合中式,印度式和澳大利亞式美食。出售原因我們還有其他業務和很小的孩子,我們不能照顧他們。 汽車旅館每晚收入115美元。  5個單位。鎮上沒有適當的食物, 否則您可以開設需求量很大的比薩店。不忙時,您可以陪伴孩子。成為您自己的老闆,您將在其中獲得獎勵。如需更多業務,您可以在小鎮兩邊做廣告。我們沒有花任何錢在廣告上。如果您住在房子裡,在做生意的時候什麼也沒要求,那麼您可以節省2000美元的生活費。像家族企業一樣好。沒有時間的浪費,請認真的買家。這是真正的生意。每天在這條路上行駛5k-10k的汽車

如果您為卡車司機用餐提供免費淋浴,您會大笑。

這是一條非常繁忙的路。有關更多信息,請致電/發短信給我0430 345 641(英語)

Western & Chinese Restaurant

$50,000 Royston Park SA

Well established BYO restaurant, 35-40 chairs,  good position, located on maajpr road, near all facility, shopping strips, offices etc… plenty free parking in front and back. fully equipped, large kitchen suit for any cuisines, Currently it’s a very good taking restaurant & takeaway. Weekly turnover $7000 per week. Please call / text 0456 959 266


Nhà hàng BYO được thiết lập tốt, 35-40 ghế, vị trí tốt, nằm trên đường chính, gần tất cả các cơ sở, dải mua sắm, văn phòng, vv. Được trang bị đầy đủ, phù hợp với nhà bếp lớn cho bất kỳ món ăn nào, Hiện tại, nó rất tốt cho doanh thu ăn tại chỗ và mua đem đi. Doanh thu hàng tuần $7000 mỗi tuần. Vui lòng gọi / nhắn tin 0456 959 266


完善的BYO餐廳,35-40把椅子,位置優越,位於路,靠近所有設施, 購物帶,辦公室等......前後充足的免費停車位。 設備齊全的大型廚房套裝適合任何美食,目前這是一個非常好的服務餐廳和外賣。 每週營業額為每週7000美元。 請致電/發送電話0456 959 266

Kiosk Cafe for Sale 

in Shopping Centre

$35,000 - Sefton Park SA

Kiosk Cafe Business for Sale in a busy shopping centre in the main Rorth road, North- Eastern suburb, Sefton Park. Selling due to family obligations. Cheap Rent ( including GST, Outgoings and Utility ). Please call /text: 0411 671 252 (English)


Khu thương mại Kiosk Cafe nằm trên con đường chính North Rd, một trung tâm mua sắm sầm uất ở Sefton Park ở ngoại ô phía đông bắc Sydney. Bán vì nghĩa vụ gia đình. Giá thuê rẻ (bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, chi phí và tiện ích). Vui lòng gọi / nhắn tin: 0411 671 252 (tiếng Anh)


Kiosk Cafe商業地產位於Rorth主要道路,東北郊區Sefton Park的一個繁忙的購物中心。 由於家庭義務而出售。 便宜的租金(包括商品及服務稅,支出和公用事業)。 請致電/文:0411 671 252(英文)

Restaurant Business for Sale

Urgent Sake Price Reduced - $190,000 negotiable – Adelaide SA

Good position, on 97 Hindley Street Adelaide 5000, nice atmosphere with 12 double tables contained 30 people sitting capacity. No liquor license but have tobacco licence. Fully equipped with new tables and chairs, got 10 extra new tables and 20 chairs and spare hot display. Stock including 50 kg tobacco. Good taking at $6,000-8,000 per week. Very low expenses. Just spend $12000$ on new floors + $4000 on tiles. Nothing necessary to expend more for the business. Its already renovated, suitable for family or couple. Please call & text to Sattar 0412953743 - sattarhaidery@gmail.com (English)


Vị trí tốt, trên 97 Hindley Street Adelaide 5000, bầu không khí đẹp với 12 bàn đôi có sức chứa 30 người. Không có giấy phép rượu nhưng có giấy phép thuốc lá. Được trang bị đầy đủ bàn ghế mới, có thêm 10 bàn mới và 20 ghế và quầy trưng bày thức ăn nóng. Hang tồn bao gồm 50 kg thuốc lá. Thu nhập tốt đang ở mức 6 đến 8 ngàn đô mỗi tuần. Chi phí rất thấp. Mới chi $12 ngàn cho sàn nhà mới, và $4 ngàn cho gạch lót nền. Không ần chi tiêu gì them cho doanh nghiệp. Thích hợp cho gia đình hoặc cặp vợ chồng. Vui lòng gọi và nhắn tin tới Sattar 0412953743 - sattarhaidery@gmail (tiếng Anh)


良好的位置,在印第安納街97號阿德萊德5000,漂亮的氣氛與12張雙人桌,包含30人坐容量。沒有酒牌,但有煙草牌照。設備齊全的新桌椅,10張額外的新桌子和20把椅子以及備用熱門顯示屏。 庫存包括50公斤煙草。 好每週6,000-8,000美元。 費用很低。 只需在新樓層上花費12000美元+在瓷磚上花費4000美元。 沒有什麼比花費更多的業務更多的了。 它已經裝修好的西裝或情侶套裝。 請致電並致電Sattar 0412953743  -  sattarhaidery@gmail.com(英文

Chillo’s Café

$30,000 – Elizabeth City Centre SA

Located inside the busiest entrance of the Elizabeth Centre complex and right near the highest grossing tenant of the Centre, Chillo's Cafe boasts an excellent location, growing turnover, high profit margins and a fiercely loyal customer base. Recently refitted with a new look, menu and equipment, the currently 7-day business is poised for even greater times ahead with fresh new management. 


Highly polished and integrated website, partnerships with three delivering companies and an active loyalty database of over 1000 members, utilising birthday texts and other marketing means form the jewel in this business' crown. Further, a Grant from the City of Playford Council has enabled live entertainment around once a month at the venue offering a fresh and unique spin on the traditional cafe experience. 


The current owners have worked hard to present a beautifully laid out cafe, with walk in cool room, seating for up to fifty diners, and a strong takeaway coffee trade, contributing to the 25kgs+ of coffee that the cafe goes through weekly. GROSS SALES AVERAGE 2018: $8000-$8500 per week. RENT INCLUDING GST PER WEEK: $2016 per week. Please call / Text Ben: 0430 300 940 (English)  


Café Chillo

$ 30.000 - Trung tâm thành phố Elizabeth SA

Nằm bên trong lối vào nhộn nhịp nhất của khu phức hợp Trung tâm Elizabeth và ngay gần khách thuê cao nhất của Trung tâm, Chillo's Cafe tự hào có một vị trí tuyệt vời, doanh thu tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận cao và cơ sở khách hàng trung thành quyết liệt. Gần đây được trang bị lại với một diện mạo, thực đơn và thiết bị mới, công việc kinh doanh 7 ngày hiện tại đã sẵn sàng cho thời gian thậm chí còn lớn hơn với quản lý mới. 

Trang web được đánh bóng và tích hợp cao, hợp tác với ba công ty phân phối và cơ sở dữ liệu về lòng trung thành tích cực của hơn 1000 khách hàng, sử dụng các tiệc sinh nhật và các phương tiện tiếp thị khác tạo thành viên ngọc quý trong doanh nghiệp này. Hơn nữa, một khoản trợ cấp từ Hội đồng Thành phố Playford đã cho phép giải trí trực tiếp khoảng một tháng một lần tại địa điểm mang đến một vòng quay mới mẻ và độc đáo về trải nghiệm cafe truyền thống. 

Các chủ sở hữu hiện tại đã làm việc chăm chỉ để giới thiệu một quán cà phê được bố trí đẹp mắt, phòng lạnh loại lớn cửa bước vào, chỗ ngồi cho tới năm mươi thực khách và giao dịch cà phê mua đem đi rất mạnh mẽ, góp phần tạo ra 25kg cà phê mà quán cà phê trải qua hàng tuần. AVOSS SALES AVERAGE 2018: $ 8000- $ 8500 mỗi tuần. THUÊ BAO GỒM GST /TUẦN: $ 2016 mỗi tuần. Vui lòng gọi / nhan tin Ben: 0430 300 940 (tiếng Anh)

Chillo咖啡廳

$ 30,000  - 伊麗莎白市中心SA

Chillo咖啡廳位於伊麗莎白中心大樓最繁忙的入口處,靠近中心最高的租戶,擁有優越的地理位置,不斷增長的營業額,高利潤率和忠誠的客戶群。最近改裝了全新的外觀,菜單和設備,目前為期7天的業務已經準備好迎接新的管理層。高度完善和整合的網站,與三家交付公司的合作夥伴關係以及1000多名會員的積極忠誠度數據庫,利用生日文本和其他營銷手段構成了這個商業王冠的寶石。此外,


Playford市議會的Grant授予了每月一次的現場娛樂表演,為傳統的咖啡館體驗提供了新鮮而獨特的旋律。目前的業主一直努力工作,提供一個佈置精美的咖啡館,步入涼爽的房間,可容納多達50個用餐者,以及強大的外賣咖啡貿易,為每週咖啡館提供的25公斤咖啡做出貢獻。 2018年銷售總額:每週8000至8500美元。租金包括每週消費稅: 每週2016美元。 請致電/文本:0430 300 940(英文)

Fully Lic  Restaurant

$45,000 Negotiable – Plympton Park SA

Due to personal and family affairs we would like to put a regreatful sale of our restaurant business located in Plympton Park Area. Intrested and serious buyer can get to us via mail, phone calls and SMS. It’s has 32 sitting with liquor license sitting can be fit up to 45 people,Ample parking at rear, cheap rent potential business with huge residential area. Business address will be provided on conversation. Will provide all the details on inspection. Please enquire with in! Please only genuine buyers no time wasters! Thanking you all. 0432 155 523 /pramoshuk@hotmail.com


Do các vấn đề cá nhân và gia đình, sang bán nhà hàng của chúng tôi ở Khu Công Viên Plympton SA. Nhà hàng có 32 ngồi với giấy phép rượu ngồi có thể phù hợp lên đến 45 người, bãi đậu xe rộng rãi ở phía sau, kinh doanh tiềm năng thuê giá rẻ với khu dân cư lớn. Địa chỉ doanh nghiệp sẽ được cung cấp trên cuộc trò chuyện. Sẽ cung cấp tất cả các chi tiết về kiểm tra. Xin liên lạc email, phone hay tin nhắn… 0432 155 523 email pramoshuk@hotmail.com (tiếng Anh)


由於個人和家庭事務,我們希望對位於Plympton Park Area的餐廳業務進行重新銷售。 感興趣和認真的買家可以通過郵件,電話和短信聯繫我們。它有32個坐著酒牌坐著可以容納45人,後方充足的停車位,廉價的租賃潛力與巨大的住宅區業務。 會話將提供商家地址。 將提供有關檢查的所有細節。 請諮詢! 請真正的買家不要浪費時間! 感謝大家。 0432 155 523 /pramoshuk@hotmail.com

INDIAN TAKEAWAY

$70,000 + SAV ADELAIDE HILLS TOWN CRAFERS SA

Indian takeaway, could be other cuisine as well. High profile  shop situated in the Adelaide Hills Town Of Crafers, shop 1/7 main street Crafers, exceptional fit out, modern shop. Busy local shopping centre on main road,

Good parking out front, short hours, nothing spared on equipment, ideal owner operator, turnover $5,000 - $6,000 pw.  Asking price $70,000 + stock at valuation. Contact: Dave Whan mobile 0418 815 788, eMail: davewhan@bigpond.net.au -  Web: www.whanholdings.com.au - Licensed Agent RLA 61939


Takeaway Ấn Độ, nhưng có thể làm các thực đơn khác. Cửa hàng cao cấp nằm ở Adelaide Hills Town of Crafers, mua sắm 1/7 đường phố chính Crafers, đặc biệt phù hợp với cửa hàng hiện đại. Trung tâm mua sắm địa phương bận rộn trên đường chính, Chỗ đậu xe ngay phía trước, trang thiết bị đầy đủ, nhà điều hành chủ sở hữu lý tưởng, doanh thu $ 5.000 - $ 6.000 pw. Sang giá $ 70,000 + giá trị hàng tồn. Liên hệ: Dave Whan 0418 815 788, email: davewhan@bigpond.net.au - Web:www.whanholdings.com.au - Đại lý được cấp phép RLA 61939


印度外賣,也可以是其他美食。 高檔商店位於阿德萊德山城鎮的Crafers,商店1/7主要街道Crafers,非凡的裝修,現代商店。 繁忙的當地購物中心在主幹道上,

良好的停車前方,短時間,沒有任何設備,理想的業主運營商,營業額$ 5,000 - $ 6,000 pw 在估時要價70,000美元+股票。 聯繫方式:Dave Whan手機0418 815 788,電子郵件:davewhan@bigpond.net.au - 網址:www.whanholdings.com.au - 持牌代理RLA 61939

Businness For Sale Asian Takeaway

$43,000 - 237 Martins Road, Parafield Gardens SA

Urgent Sale- Lao Kitchen Restaurant, perfect space for a take-away shop. Store is located in a prime and busy location of Martins Plaza shopping centre shop 3/237 Martins Road Parafield Gardens 5107 South Australia. It is a fully equipped commercial kitchen appliances with 6 burners, brand new cooler freezer, new double door cooler fridge (for drinks) and large cool room. There also is a private toilet installed, aircon, dine-in space 42sqm. Large car park spaces at the front of the restaurant and private car parking space at the back (fits 2-3 cars). Newly installed flooring and painted walls for a modern style. Low rent with long contract. Regretful sell and Only selling due to private reasons. If you are interested please contact Jenny on 0449 595 383.


Nhà Hàng Châu Á Takeaway

237 Martins Road, Parafield Gardens SA

Bán khẩn cấp - Nhà hàng Lao Kitchen, không gian hoàn hảo cho một takeaway và nhà hàng ăn tại chỗ. Nằm ở một vị trí đắc địa và bận rộn của các shops trong trung tâm mua sắm Martins Plaza 3/237 Martins Road Parafield Gardens 5107 Nam Úc.

Trang thiết bị nhà bếp dành cho kinh doanh với đầy đủ với 6 đầu đốt, tủ đông lạnh mới, tủ lạnh làm mát cửa kép mới (cho đồ uống) và phòng mát lớn.

Ngoài ra còn có nhà vệ sinh riêng được lắp đặt, máy lạnh, không gian ăn uống rộng 42 m2. Chỗ đỗ xe lớn ở phía trước nhà hàng và chỗ đỗ xe riêng ở phía sau (cho 2-3 xe hơi). Mới được làm mới sàn và tường sơn cho một phong cách hiện đại. Giá thuê thấp với hợp đồng dài. Bán rất tiếc vì lý do riêng tư. Nếu bạn quan tâm xin vui lòng liên hệ với Jenny trên 0449 595 383. Hoặc đến thăm viếng tại địa chỉ - 237 Martins Road, Parafield Gardens SA

緊急銷售 - 老撾廚房餐廳,外賣店的完美空間。 商店位於Martins Plaza購物中心商店3/237 Martins Road Parafield Gardens 5107南澳大利亞的黃金地段。 這是一個設備齊全的商用廚房用具,配有6個燃燒器,全新的冷藏冷凍櫃,新的雙門冷藏冰箱(用於飲料)和大型涼爽的房間。 還有一個私人廁所,空調,42平方米的用餐空間。 餐廳前面有大型停車位,後面有私人停車位(可容納2-3輛車)。 新安裝的地板和彩繪牆壁,現代風格。 低租金與長期合同。 遺憾出售和僅因私人原因出售。 如果您有興趣,請致電0449 595 383聯繫Jenny。

Cafe Business For Sale

$150,000 reduced - Munno Para West, SA

Unique business opportunity in the North. A unique opportunity exists in Munno Parra West/Playford Alive to take reign on an established family run business. Strategically located in an outstanding corner location in a large shopping complex, with great local traffic, and adjacent to Woolworths, Enchanted Café is sure to entice. Boasting beautifully styled interior decorating, including bi-fold doors and floor to ceiling adornments. Fitted with ample seating area, large service area and a separate kitchen and washing area. This opportunity provides great potential for future growth, with flexible and extendable trading hours and no local competition. ACT NOW!! Owner is motivated to sell, and open to all reasonable offers. Please call / text 0418 805 615

Cơ hội kinh doanh độc đáo ở miền Bắc SA. Một cơ hội duy nhất tồn tại ở Munno Para West / Playford Alive để điều hành một doanh nghiệp gia đình đã thành lập lâu năm. Enchanted Café chắc chắn sẽ thu hút khách du lịch đến với vị trí tuyệt vời trong một khu mua sắm lớn với giao thông địa phương tấp nập và gần với Woolworths. Tự hào với trang trí nội thất trang trí đẹp mắt, bao gồm cửa ra vào hai lần và đồ trang trí từ sàn đến trần. Được trang bị khu vực tiếp khách rộng rãi, khu vực dịch vụ lớn và nhà bếp riêng và khu vực giặt giũ. Cơ hội này mang lại tiềm năng lớn cho sự tăng trưởng trong tương lai, với giờ giao dịch linh hoạt và có thể mở rộng và không có cạnh tranh địa phương. THỰC HIÊN NGAY!! Chủ đầu tư được khuyến khích bán và mở rộng cho tất cả các hợp đồng cung cấp hợp lý. Vui lòng gọi / text 0418 805 615

北方獨特的商業機會。 Munno Para West / Playford Alive擁有一個獨特的機會,可以開展一項既定的家族經營業務。 地理位置優越,位於一個大型購物中心的優越位置,交通十分便利,毗鄰Woolworths,EnchantedCafé肯定會吸引人。 擁有精美風格的室內裝飾,包括雙折門和落地裝飾。 配有寬敞的休息區,大型服務區,獨立的廚房和洗滌區。 這個機會為未來的增長提供了巨大的潛力,具有靈活和可擴展的交易時間,並且沒有本地競爭。 現在就採取行動!! 業主有動力出售,並開放給所有合理的報價。 請致電/文本0418 805 615

Indian Restaurant For Sale - Negotiable URGENT

Food Court Of A Shopping Center - Kilburne SA

Indian restaurant in a growing shopping center which has huge POTENTIAL!! Suitable for Vietnamese, Indonesian, Chinese or other asian food business as well !! Situated in the Kilburn suburb along with many popular retail chains such as Kmart, Coles, Just jeans and well known retailers, this business has good exposure to public and great number of walk ins, and also is adjacent to kids play area in the shopping center. With great location, signage and a customer friendly menu, this business has great customer base which is apt for dine-in and take away as well. The business includes, Tandoor oven, flat grills, Bain Marie, cold storage, freezer, display fridge and 2 microwaves, kitchen benches and other equipment.The place is tidy and very well maintained with regular pest control in place and has been quality tested from food inspection department. Great opportunity for people interested in food business and has great scope to expand. Suitable for starters as well. Please call me if interested . Feel free to walk in and check upon the venue. The business is running in profits ( AUD $7000 / month) and the profit / loss statement can be provided upon signing the disclosure statement...Further details provided in call. The reason for sale is due to moving overseas very soon. Please call/ text 0481 39 84 22 (English)


Nhà hàng Ấn Độ trong một Trung Tâm Mua Sắm đang phát triển có TIỀM NĂNG rất lớn !! Thích hợp cho Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc hoặc các loại menu khác. Nằm ở vùng ngoại ô Kilburn SA cùng với nhiều cửa hàng nổi tiếng như Kmart, Coles, Just Jeans , Vị trí tốt ngay đường lưu thông trong shopping. Với vị trí tuyệt vời, biển báo và thực đơn thân thiện với khách hàng, doanh nghiệp này có cơ sở khách hàng tuyệt vời thích hợp cho ăn cơm trưa và takeaway. Trang thiết bị bao bao gồm, lò Tandoor, lò nướng phẳng, Bain Marie, kho lạnh, tủ đông, tủ lạnh hiển thị và 2 lò vi sóng, băng ghế nhà bếp và thiết bị khác. Cơ hội tuyệt vời cho những người quan tâm đến kinh doanh ăn uống và có phạm vi để mở rộng. Thích hợp cho người mới bắt đầu. Lợi nhuận (AUD $ 7000 / tháng). Vì lý do ra nước ngoài. Vui lòng gọi / nhắn tin 0481 39 84 22 (tiếng Anh)


印度restaurnat在一個不斷增長的購物中心,具有巨大的潛力!適用於越南,印度尼西亞,中國或其他亞洲食品業務!該公司位於Kilburn郊區,連同許多流行的零售連鎖店,如Kmart,Coles,Just牛仔褲和知名零售商,該公司擁有良好的公共場所和大量步行道,並且毗鄰購物中心的兒童遊樂區。憑藉優越的地理位置,標牌和客戶友好的菜單,該業務擁有極好的客戶群,適合用餐和帶走。該業務包括Tandoor烤箱,平面烤架,Bain Marie,冷藏庫,冰櫃,陳列冰箱和2台微波爐,廚房長椅和其他設備。該地方整潔,保養良好,定期進行蟲害防治,並通過了質量檢測食品檢驗部門。對食品業務感興趣的人有很大的機會,並有很大的擴展空間。也適合初學者。如果感興趣請給我打電話。隨意走進並檢查場地。請致電/文本:0481 39 84 22(英文)

Take Away/ Dine In Restaurant Urgent for Sale.

$$$ Negotiable – Adelaide SA

Good position located in the heart of James Place, Adeaide CBD, SA, a well reputable healthy food & Juice shop is for sale. Price is reduced to sell ASAP due to travel. Please call / text 0415 807 224 (English)


良好的位置位於南卡羅來納州Adeaide CBD的詹姆斯廣場的中心地帶,一家享有盛譽的健康食品和果汁店正在出售。 價格因旅行而減少,以盡快售出。 請致電/文本0415 807 224(英文)


Vị trí tốt nằm ở trung tâm của James Place, Adeaide CBD, SA, một cửa hàng thực phẩm lành mạnh và Juice có uy tín là để bán. Giá được giảm xuống để bán ASAP do đi lại. Vui lòng gọi / nhắn tin 0415 807 224 (tiếng Anh)

Pizza Hut For Sale

$123000 including stock – Salisbury SA

Would like to become your own BOSS? If yes, this business is perfectly suitable for you. Pizza Hut is multi national pizza brand been running over 30 years and is the biggest pizza franchise.

Location Details 2/34 park terrace Salisbury, South Australia. Potential! Potential! Business is close walk to train station, bus stop, shopping centre and town square. Huge development going on into surrounding area lots of opportunity to grow business. Bustling Shopping centre and area can increase rapidly within the next year. Skills - No specific skills required although benefit will be yours if you have: - Strong leadership skill - Management skill - Admin skill - People skill - Passion for business and drive success Hours 11 hours a day from 11am to 10pm and 12 hours on Friday and Saturday from 11am to 11pm. Lease 9 years of property lease and franchise agreement. Employees are a very nice and friendly group of people, very hardworking.

About the Business - Training: Pizza Hut has extensive training programme. There will be full 8 weeks training provided by Pizza hut. Few weeks will be into shop and few weeks will be into office. This business has been in this location for 12 years and has built its reputation as the best pizza shop in the area. very well known in the area and has many. Regulars. For more info contact Guru 0422 091 021

Email- Salisbury.pizzahut@yahoo.com


想成为你自己的BOSS?如果是的话,这项业务完全适合你。必胜客是多国比萨饼品牌已经运行了30多年,是最大的比萨饼专营权。地点详细信息2/34公园阳台索尔兹伯里,南澳大利亚。潜在!潜在!商务近在咫尺,火车站,公交车站,购物中心和城市广场。巨大的发展进入周边地区很多机会发展业务。繁华的购物中心和地区在明年内可以迅速增加。技能 - 没有具体的技能要求,虽然如果你有以下好处,你的福利将是你的: - 强大的领导能力 - 管理技能 - 管理技能 - 人的技能 - 对商业和驾驶成功的热情周五上午11点至晚上10点和12点星期六从上午11点到晚上11点。租赁9年的物业租赁和特许经营协议。员工是一群非常友善,善于工作的人。

关于商业 - 培训:必胜客有广泛的培训计划。必胜客将提供完整的8周培训。几个星期将进入商店,几个星期将进入办公室。这家公司已经在这个地方已经有12年的历史,并且已经建立了它作为该地区最好的披萨店的声誉。在该地区非常知名,并有很多。常客。欲了解更多信息联系

Guru 0422 091 021 Email- Salisbury.pizzahut@yahoo.com(英语


Pizza Hut Sang Bán

$123,000 luôn hàng tồn - Salisbury SA

Pizza Hut là thương hiệu pizza đa quốc gia đã hoạt động hơn 30 năm và là thương hiệu bánh pizza lớn nhất. Địa điểm 2/34 Park Terrace Salisbury, Nam Úc. Tiềm năng! gần ga xe lửa, trạm xe buýt, trung tâm mua sắm và quảng trường của thị trấn. Sự phát triển rất lớn đang diễn ra trong khu vực xung quanh nhiều cơ hội để phát triển kinh doanh. Trung tâm mua sắm và khu vực nhộn nhịp có thể tăng nhanh trong năm tới. kinh doanh 11 giờ một ngày từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối và 12 giờ vào Thứ Sáu và Thứ Bảy từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối. Cho thuê 9 năm hợp đồng thuê và nhượng quyền. Nhân viên là một nhóm người rất tử tế và thân thiện, rất chăm chỉ.Về kinh doanh - Pizza Hut có chương trình đào tạo mở rộng. Sẽ có đầy đủ 8 tuần đào tạo được cung cấp bởi Pizza Hut. Vài tuần sẽ được thị phạm tại cửa hàng và vài tuần tại văn phòng của TổngCông Ty. Doanh nghiệp này đã thành lâp trong 12 năm và đã xây dựng danh tiếng là cửa hàng bánh Pizza tốt nhất trong khu vực. Rất nổi tiếng tại dđịa phương. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ: Guru 0422 091 021 Email- Salisbury.Pizzahut@yahoo.com (tiếng Anh)

Snack Bar For Sale

$55,000 WIWO – Holden Hill SA

Well established for many years, it’s a stable business and good position near all facilities. Very friendly atmosphere supported by locals and factories around. Long lease & low rent. Easy to operate with short working hours 5 days/week from 7am-2pm. Great opportunity, suitable for couple or family to run and own your owned business. Has a good clientele. Very friendly social hub. Basic breakfast and lunch menu , popular Vietnamese meat roll. Opportunity to expand. Very regret to sell due to family commitments. Please call / text 0433 734 716

Quầy bar bán đồ ăn nhanh

$55,000 WIWO - Holden Hill SA

Được thành lập trong nhiều năm, đó là một doanh nghiệp ổn định và vị trí tốt gần tất cả các tiện nghi. Kinh doanh rất thân thiện được hỗ trợ bởi người dân địa phương và các hãng xưởng xung quanh. Hợp đồng thuê chỗ dài hạn & tiền thuê thấp. Dễ dàng điều hành với thời gian làm việc ngắn 5 ngày / tuần từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Cơ hội tuyệt vời, thích hợp cho cặp vợ chồng hoặc gia đình để điều hành và sở hữu doanh nghiệp của bạn. Có lượng khách hàng tốt, thân thiện và hòa nhập. Thực đơn bữa sáng và bữa trưa cơ bản, Bánh mì thịt Việt Nam nổi tiếng. Cơ hội mở rộng thêm món ăn. Rất hối tiếc khi bán do gia đình bận rộn. Vui lòng gọi / nhắn tin 0433 734 716

多年來一直保持著穩定的業務和良好的位置,靠近所有設施。 非常友好的氣氛由當地人和工廠支持。 長租賃和低租金。 易於操作,工作時間短,每週5天,從上午7點到下午2點。 良好的機會,適合夫妻或家庭經營並擁有自己的業務。 有一個很好的客戶。 非常友好的社交中心。 基本的早餐和午餐菜單,受歡迎的越南肉捲。 機會擴大。 由於家庭承諾而非常遺憾地出售。 請致電/文本0433 734 716 

Fish n Chips Business for Sale

$65,000 Negotiable - Mount Gambier SA

The business is located on the Main Street of Mount Gambier SA. We’ve been 20 years in business. It’s a very busy fish and chip shop, respected with returning local customers. Has a very good reputation and good reviews on Facebook. We offer a wide menu with home made/fresh food. New chest freezer and fridge, all new signage. Fryers are 1 year old and recently serviced. Rent is 1516 per month Sales 5000-6000 dollars weekly. Price is 65,000 dollars negotiable. Give as a call on 0423 359 333 (English)


Shop cá rán khoai chiên này nằm trên con đường chính của Mount Gambier SA (cách Adelaide 450 km, 17 km from biên giới Victoria). Là một thành phố sầm uất lớn thứ nhì sau Adelaise tại bang SA.

Chúng tôi đã có 20 năm kinh doanh tốt đẹp. Đó là một cửa hàng cá chiên và khoai rán rất đông khách kinh doanh tấp nập bận rộn, là nơi ưa thích của khách hàng quen. Có danh tiếng rất tốt và đánh giá tốt trên Facebook. Chúng tôi cung cấp thực đơn phong phú với thực phẩm tươi sống tự chế biến. Tủ đông và tủ lạnh mới. Lò chiên mới 1 tuổi và mới được giữ mới. Tiền thuê là $1516 mỗi tháng. Doanh thu $5000-$6000 đô la mỗi tuần. Sang bán giá $65.000 đô la thương lượng. Gọi điện theo số 0423 359 333 (tiếng Anh).


該業務位於Mount Gambier SA主街。 我們已經工作了20年。 這是一個非常繁忙的魚和薯條店,尊重當地客戶。Facebook上擁有非常好的聲譽和良好的評論。 我們提供各種自製/新鮮食物。 新的胸部冰櫃和冰箱,全新的標牌。炸爐是1歲,最近提供服務。 每月租金$1516美元每週銷售$5000-$6000美元。 價格為6.5萬美元可商議。 撥打0423 359 333(英語) 

Cafe & Espresso Bar For Sale

$$$ Negotiable – Adelaide SA

A beautiful & uniquely designed. Very ideal location on Melbourne St., North Adelaide, surrounded by many business, doctors and specialists, near to Womens & Children hospital, Art Museum and Ronald McDonald House, Adelaide. You will have a balanced family time and business time as this cafe mainly trading on Mon-Fri 7am-4pm.*Strong customer based/ steady Sales / High Catering demand from the surrounding offices* Very affordable Rent (only $445/PW including GST/Water/Council rate)* Easy Menu/ Low Expenses* Potential for Small Bar License* 10kg Coffee /pw *Average current turnover $3500/pw Please call / text: Chheda Lama- 0425 891 616 (English)


一個美麗而獨特的設計。 非常理想的位置,位於北阿德萊德的墨爾本街,被許多商業,醫生和專家所包圍,靠近婦女與兒童醫院,藝術博物館和阿德萊德的麥當勞之家。 您的家庭時間和營業時間均衡,因為這家咖啡廳主要在周一至週五上午7點至下午4點進行交易。*強大的客戶/周邊辦事處的銷售/高餐飲需求*非常實惠的租金(只有$445 / PW包括GST / 水/理事會費用)*簡單菜單/低費用*小律師牌照的潛力*粗製10公斤咖啡/平均*平均當前營業額 $3500 / pw請致電/文本:Chheda Lama- 0425 891 616(英語)


Một thiết kế đẹp & độc đáo. Vị trí rất lý tưởng trên Melbourne St., ở North Adelaide, được bao quanh bởi nhiều doanh nghiệp, phòng mạch bác sĩ và chuyên gia, gần Womens & Children hospital, Bảo tàng Nghệ thuật và Nhà Ronald McDonald, Adelaide. Bạn sẽ có một thời gian dành cho gia đình, và thời gian làm việc cân bằng, vì quán cà phê này chủ yếu giao dịch vào Thứ Hai-Thứ Sáu 7 giờ sáng - 4 giờ chiều. * Nhu cầu khách hàng cao / ổn định / Nhu cầu ăn uống cao từ các văn phòng xung quanh * Giá thuê rất phải chăng (chỉ $445 / PW bao gồm thuế GST / Nước / Council rate) * Thực đơn nấu dễ dàng / Chi phí thấp * Rất tiêm năng ở phần giấy phép bán bar rượu bia * Hiện bán trên dưới 10kg Cà phê / mỗi tuần * Doanh thu trung bình $3500 / / tuần. Vui lòng gọi / nhắn tin: Chheda Lama- 0425 891 616 (tiếng Anh)

Deli Café Business for Sale

$64,000 Reynella, South Adelaide

Location is everything!!! A great opportunity in Reynella, located just off Main south Road, with truckies and tradies, a high foot traffic location on a popular eating stop on a busy road . This has been a well established, well loved and rewarding business that is looking for the right person to pass the battern to. Average turnover is $8000/week, with very high potential for growth. Lease is coming to an end so great opportunity for negotiation. This is a perfect opportunity for an owner-operator or two partners looking for a business with potential to expand or duplicate in other locations. The owner is willing to negotiate a training/handover period to ensure a smooth transition for the prospective new owner. Included: -furniture & fittings -Kitchen with stainless steel benches and electric bench top cookers - 6x 1/3 tray hot water bain marie -10 1/3 tray cold bain marie -Security cameras and monitored alarm system -Supplier contacts -Large walk in cool room- 8 front doors -3 door freezer -ample storage behind servery - large shed currently trading as deli/cafe but what ever the business plan, this shop has the space. Contact Hong 0433 316 144 for enquiries


Vị trí tốt cho tất cả mọi thứ !!! Một cơ hội tuyệt vời ở Reynella phía Nam Adelaide, cuối đường Main south Road, nơi nhiều các tài xế xe tải ghé lại và cũng nhiều khách vãng lai, trên một điểm dừng ăn nổi tiếng trên một con đường đông đúc. Đây là một doanh nghiệp được thành lập tốt, Doanh thu trung bình là $ 8000 / tuần, với tiềm năng tăng trưởng rất cao. Cho thuê đang đến hồi kết thúc để có một tái ký lâu dài hơn. Chủ doanh nghiêp sẵn sàng đào tạo / chuyển giao để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ cho chủ mới . Trang thiết bị bao gồm: - đồ nội thất & phụ kiện -Nhà bếp với băng ghế thép không gỉ và bếp điện hàng đầu bếp - 6x 1/3 khay nước nóng bain marie -10 1/3 khay lạnh bain marie - Camera an ninh và hệ thống báo động giám sát - Hệ thống liên lạc tiếp cận –phòng lạnh rộng - 8 cửa trước -3 cửa tủ đông lưu trữ hàng hóa phía sau  - nhà kho lớn, hiện đang kinh doanh như deli / café. Xin Gọi / nhắn tin cho Hong 0433 316 144 để (English)


位置就是一切! Reynella位於主要南路的主要道路上,是一個很好的機會,有卡車和傳統,是一個繁忙的公路上受歡迎的飲食中心。這已經是一個非常成熟,深受喜愛和有價值的業務,正在尋找合適的人員來傳遞這個信號。平均營業額為每週8000美元,具有很高的增長潛力。租約即將結束,所以談判的機會很大。對於尋找可能在其他地區擴展或複制的業務的業主運營商或兩個合作夥伴而言,這是一個絕好的機會。業主願意談判培訓/移交期,以確保潛在新業主的平穩過渡。包括: - 家具及配件 - 不銹鋼長凳和電動工作台頂部炊具的廚房-6x 1/3托盤熱水bain marie -10 1/3托盤冷浴marie - 安全攝像頭和監控報警系統 - 供應商聯繫人 - 大型步行涼爽的房間 - 8個前門-3門冰櫃 - 樣品存儲在servery後面 - 大棚現在交易作為熟食店/咖啡廳,但有什麼商業計劃,這家商店有空間。聯絡洪0433 316 144查詢照片將通過短信發送

Cafe For Sale

$35,000 Negotiable - Christies Beach, SA

Great Established Buisness for Sale. Beach Rd Cafe Christies only newly renovated 12 months ago with all brand new equipment. equipment from 2 commercial deepfryers, oven and 4 burner cooktop, large 4 door freezer, display fridge, large salad bar, dishwasher, coolroom, brand new 4 month old new range coffee machine (under contract with silverchef), rangehood, stainless steel walls and sinks and benches. Great first buisness. Simple walk in walk out sale. Will include all stock that's in there at the moment. Buisness has active phone line and NBN also a large 55 inches ULED TV in the dining room. Great loyal customers and a great neighbouring buisness and clients. Rent is cheap only $282.50 a week. Please call / text: 0406 495 332


Nhà hàng & Café đang kinh doanh mỹ mãn tuyệt vời tại Beach Rd trên biển Christies, chỉ cácg Adelaide 40 phút. Mới được tân trang 12 tháng, trang thiết bị đầy đủ gồm 2 máy sấy sâu thương mại, lò nướng và 4 bếp nấu, tủ đông lạnh 4 cánh, tủ lạnh loại hiển thị, bar salad lớn, máy rửa chén, coolroom, máy pha cà phê mới 4 tháng bồn rửa và bàn phụ bếp. Nhà hàng có đường dây điện thoại hoạt động và Internet hệ thống mới NBN cũng có một chiếc TV ULED lớn 55 inches trong phòng ăn. Hợp đồng lâu dài thuê rẻ. Giá thuê chỉ $282.50 /một tuần. Xin gọi số điện thoại / văn bản: 0406 495 332


建立良好的商業出售。 Beach Rd Cafe Christies酒店僅在12個月前新裝修過,配有全新的設備。自2個商用油炸鍋的設備,烤箱和4燃燒器灶具,大型4門冷凍櫃,顯示器冰箱,大型沙拉吧,洗碗機,冷藏室,全新4個月大的新型咖啡機(與銀牌合約),抽油煙機, 不銹鋼牆壁和水槽和長凳。 偉大的第一次生意。 簡單的步行出售。 將包括目前在那裡的所有股票。 商業活動電話線和NBN也是在餐廳的大型55英寸ULED電視。 偉大的忠誠顧客和一個偉大的鄰居和客戶。 每週租金只有282.50便宜。 請致電/文本:0406 495 332(英文)


Fully Lic. Restaurant For Sale

$75,000 Norwood Adelaide SA

A small restaurant in Norwood. Way too busy. We are moving to a bigger location. Selling setting & equipment. $75,000 walk in walk out deal . After three years we are moving to a bigger location. Love this shop where we started. The area is full of nice clients with lots $$$. Turnkey in restaurant in the heart of Norwood. All approvals,liquor licence, grease trap and all Commercial kitchen equpment in great condition. Just change the signs and start making money tomorrow. Ideal for any Asian Cuisine, cafe,burger shop or dessert bar. Would also be great for any dinne in or take a way concept a nice pizzeria or a Greek restaurant. Many successful stories started at this shop. Now it's your turn. Bring your idea and tasty food and start your successful journey to The Parade Norwood $$$. Contact: Chef Khalil 0420 281 822 (English)

Một nhà hàng nhỏ ở Norwood. Quá bận rộn. Chúng tôi đang di chuyển đến một vị trí lớn hơn. Bán thiết lập và thiết bị. $75.000 WIWO. Sau ba năm chúng tôi đang di chuyển đến một địa điểm lớn hơn. Yêu thích cửa hàng này, nơi chúng tôi bắt đầu. Khu vực này có rất nhiều khách hàng tốt với nhiều $$$. Turnkey trong nhà hàng ở trung tâm Norwood. Giấy phép bia rượu, bẫy dầu mỡ và tất cả các trang Thiết bị, nhà bếp thương mại trong tình trạng tuyệt vời. Chỉ cần thay đổi chủ và bắt đầu kiếm tiền vào ngày mai. Lý tưởng cho bất kỳ ẩm thực châu Á, quán cà phê, cửa hàng burger hoặc quầy bar tráng miệng. Cũng có thể là tuyệt vời cho bất kỳ dinne trong hoặc một cách khái niệm một cửa hàng bánh pizza hay một nhà hàng Hy Lạp. Nhiều câu chuyện thành công bắt đầu tại cửa hàng này. Bây giờ đến lượt bạn. Mang ý tưởng và thực phẩm ngon miệng của bạn và bắt đầu cuộc hành trình thành công của bạn tới The Parade Norwood $$$. Xin gọi / nhắn tin Đầu bếp Khalil 0420 281 822 (tiếng Anh)

諾伍德的一家小餐館。 太忙了。 我們正在搬到一個更大的位置。 銷售設置和設備。 $75,000走在走出去的交易。 三年後,我們正在搬到一個更大的位置。 喜歡我們開始的這家店。 該地區充滿了有很多$$$的好客戶。 在諾伍德中心的餐廳交鑰匙。 所有認證,酒牌,隔油池和所有商用廚房設備狀況良好。 只要改變標誌,明天開始賺錢。 適合任何亞洲美食,咖啡廳,漢堡店或甜品店。 對於任何晚餐或採取一種方式概念一個不錯的比薩餅店或希臘餐館也將是偉大的。 這家商店開始了許多成功的故事。 現在輪到你了。 帶來你的想法和美味的食物,並開始你的成功之旅,遊行諾伍德$$$。 聯繫 廚師 Khalil 0420 281 822(英語)

Restaurant For Sale

$50,000 + Stock WIWO – Penola SA

Right in the heart of Penola SA, a popular tourist town known for great wine. Fully equipped and ready for new owner to walk in and start trading. Comes with a special circumstances licence which is worth gold and hard to come by. Seats up to 115 people inside and out. Cute little courtyard area. Currently operating as an Italian restaurant but can be changed to any cuisine. Great lease, easy to run with limited staff, perfect opportunity for anyone wanting to own a restaurant. Current owners need to relocate ASAP due to family circumstances and so are selling cheap for someone to come in and take over. Asking price 50k + stock WIWO. Absolute bargain and a great location! Please call Andy on 0434 523 778


在Penola的中心,這是一個著名的葡萄酒大受歡迎的旅遊城市。 設備齊全,準備好讓新東家走進去開始交易。 帶有特殊情況許可證,這是值得黃金和難以逾越的。 座位可容納115人。 可愛的小庭院面積。 目前作為意大利餐廳經營,但可以改變為任何美食。 大租約,容易與有限的工作人員運行,任何人都想擁有一家餐廳的絕佳機會。 目前的業主需要盡快搬遷,因為家庭情況,所以是廉價出售的人來接管。 要價50k + stockWIWO。 絕對討價還價和一個偉大的位置! 請致電0434 523 778與Andy聯繫


Ngay trong trung tâm của Penola SA, một thị trấn du lịch nổi tiếng được biết đến với các loại rượu tuyệt vời. Nhà hàng được trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho chủ nhân mới bước vào và bắt đầu kinh doanh. Đi kèm với một giấy phép đặc biệt có giá trị vàng và khó khăn để đi qua. Có thể ngồi lên đến 115 người. Khu vực sân nhỏ dễ thương. Hiện đang hoạt động như một nhà hàng Ý nhưng có thể thay đổi sang bất kỳ món ăn nào. Thuê lớn, dễ dàng chạy với đội ngũ nhân viên hạn chế, cơ hội hoàn hảo cho bất cứ ai muốn sở hữu một nhà hàng. Các chủ sở hữu hiện tại cần phải di dời ASAP do hoàn cảnh gia đình và do đó bán rẻ cho ai đó để đến và tiếp quản. Yêu cầu giá 50k + stock WIWO. Đấu giá tuyệt đối và một địa điểm tuyệt vời! Xin vui lòng gọi cho Andy theo số 0434 523 778

Asian Takeaway Hot Food
$25,000 Adelaide CBD SA

Rare opportunity to secure a long term lease in a busy Adelaide CBD location. The business has been operating for 2 weeks now, it is fully setup to sell any type of Chinese, Vietnamese, Thai or Indian take away hot food. All equipment is in place including POS register and EFTPOS facility. The shop has a commercial gas stove (connected to LPG bottle) 2 commercial fridges as well as other equipment with phone line and internet and is fully renovated and ready for new owner. Shop size is aprox 25sq meters , No inside sitting, takeaway and outside seating only - very easy to manage. Rent is aprox 1000$ per week inc outgoings. Further details can be discussed in person during inspection by appointment only. Price is slightly negotiable. Price is $25,000. Please call / text 0404 100 298


Cơ hội hiếm có để vào mộtr hợp đồng làm ăn lâu dài ngay trong trung tâm mua sắm Adelaide bận rộn. Kinh doanh đã hoạt động được 2 tuần nay, nó được thiết lập đầy đủ để bán bất kỳ loại thức ăn nhanh Trung Quốc, Việt Nam, Thái hay Ấn Độ và luôn cả thức ănnóng. Tất cả các thiết bị đã được lắp đặt bao gồm cả máy POS và EFTPOS. Cửa hàng có bếp gas thương mại (kết nối với chai LPG) 2 tủ lạnh thương mại cũng như các thiết bị khác với đường dây điện thoại và internet và được tân trang lại và sẵn sàng cho chủ nhân mới. Kích thước cửa hàng là khoảng 25sq mét, không có ngồi bên trong, nhưng chỗ ngồi bên ngoái rất thoải mái – rất dễ dàng để quản lý. Tiền thuê shop à 1000 đô la một tuần. Các chi tiết khác có thể được thảo luận trực tiếp trong quá trình kiểm tra chỉ theo cuộc hẹn. Giá có thể thương lượng được một chút. Sang bán $25,000. Hãy gọi số điện thoại / nhắn tin 0404 100 298


在阿德萊德繁華的商業中心位置獲得長期租賃的難得機會。 這家公司已經營了兩個星期,已經完全準備出售任何類型的中國,越南,泰國或印度的熱食。 所有設備都包括POS登記和EFTPOS設施。 商店有一個商業燃氣灶(連接到液化石油氣瓶)2商業冰箱以及其他設備與電話線和互聯網,並全面翻新,準備新的業主。 商店大小約25平方米,沒有內部坐,外賣和外面座位 - 非常容易管理。 租金是每週1000美元的支出。 進一步的細節可以在檢查時親自討論。 價格稍有商量。 價格是$ 25,000.請致電/文本0404 100 298

Indian Restaurant

$$$ Negotiable - Adelaide SA

Running successfully last 11 years low. Rent $5500 per month includes everything. Licence for 110 . Can change to any cuisine. Includes Cool-room, Freezer Room, two separate Freezer, store room 3 toilets, Hobart Glass washer & ice maker brand new Pos system & Dishwasher , coffee Machine (Explo bar) grinder 3 wok-burners & 6 other Commercial Stove everything to suits any menu. Please call / text Glory 0423 688 663 (English)

Nhà hàng Ấn Độ đã hoạt động thành công trong 11 năm. Giá thuê thấp $5500 một tháng, bao gồm mọi thứ. Giấy phép bia ruợu cho 110. Bếp tiện nghi thích hợp bất kỳ món ăn nào. Bao gồm Coolroom, Phòng Tủ đông, hai Tủ đông riêng biệt, phòng khách 3 phòng vệ sinh, máy rửa & máy làm đá ở Hobart, hệ thống Pos mới & máy rửa chén, máy pha cà phê (Explo bar) máy xay 3 nồi chảo & 6 lò nướng thương mại khác. Vui lòng gọi / text Glory 0423 688 663 (tiếng Anh)

印度餐廳成功運行最近11年低租金$ 5500.00每月包括一切。 110的許可證。 可以改變為任何美食。 括冷藏室,冷凍室,兩個獨立的冷凍室, 儲藏室3個衛生間,霍巴特玻璃洗衣機和製冰機全新的Pos系統和洗碗機,咖啡機(Explo bar)磨床3個燃燒器和6個其他商用爐灶,適合任何用餐。 請致電/文字Glory 0423 688 663(英文)

Pizza Shop For Sale

$79,000.00 – Adelaide - SA

A very well located pizza shop in Gouger St. This well set up pizza shop is a great opportunity for an invester or a family who is willing to keep a great successful business. This pizza shop was initially a takeaway yiros shop so the menu is pretty easy its including pizza pasta salads and fast-food, till late, easy to manage. 2 weeks training will be provided. The shop has a. A pizza Oven with 32" convayer belt. Dough roller. Dough maker 20 kg. Pizza preparation fridge. 3 Freezers. 2 large fridges. Display fridge. Coffee machine. POS system. Huge grill. Deep fryer. 2 yiros stove. 1 big cooking stove. Cutter. Cheese shredder. Big fans. 3 big bench. 2 small bench. 3 air conditioners. And lots of other kitchen equipment. Unfortunately i am selling it due to the change of life style. The rent is only $3400 including gst +outgoing . Turn over + 6000 a week. Please call / text Ali: 0410 093 600   (English)

Pizza Shop For Sale - $ 79,000.00 - Adelaide – SA - Một cửa hàng bánh pizza rất đẹp nằm ở Gouger St. Cơ hội tuyệt vời cho gia đình sẵn sàng tiếp tục thành công trong kinh doanh. Cửa hàng bánh pizza này ban đầu là một cửa hàng yiros takeaway vì vậy thực đơn của nó khá dễ dàng bao gồm cả pizza pasta salads và thức ăn nhanh v.v… Trang thiết bị đầy đủ, doanh thu tốt trên $6000/tuần +. Hợp đồng lâu thuê rẻ $3400 luôn GST + Outgoing. Sang bán trong tiếc nuối vì do sự thay đổi của cuộc sống phong cách .. Giá thuê chỉ là $3400 bao gồm GST + Hãy gọi điện thoại / nhắn tin Ali: 0410 093 600 (tiếng Anh)

比薩店出售 - $ 79,000.00 - 阿德萊德 – SA - 位於Gouger  - St.一家地理位置非常好的比薩餅店這家設立好的比薩餅店對於一個願意保持成功的企業的投資者或家庭來是一個很好的機會。 這家比薩餅 店最初是一家外賣店,所以菜單很簡單,包括披薩麵食沙拉和快餐,直到後期,易於管理。 將提供2週的培訓。 這家商店有一個。 比薩烤箱配 32“convayer皮帶面皮機面皮機20公斤比薩餅製備冰箱3冰櫃2大冰箱顯示冰箱咖啡機POS系統巨大的烤架油炸鍋2 yiros1大烹飪 爐灶,切菜器, 奶酪切碎機,大風扇,3大板凳,2小板凳,3空調以及其他許多廚房設備,不幸的是我賣的是由於生活方式的改變,房租只有3400美元,包括gst + 即將離任,週翻+ 6000,請致電/短信阿里:0410 093 600(英文)

Cafe & Takeaway

$140,000 Negotiable Mt Gambier SA

Good location in the second most populous city in South Australia. Located between Melbourne - Adelaide. Always busy by visitor visit Mt Gambie City throughout all seasons ofthe years. 90 percent of taking by Industry Area workers. Log lease + Renewal available and low. F

Cash taking from $ 7,500 to $ 8,500 per week. Summer is more potential and revenue. Suitable for families who want to live and enjoy to run the business lifestyle at an excellent of tourist town . Due to family reason. It’s quick & eazy to negotiate at $140,000. Please call or text 0414 955 948

Cafe & Takeaway

$140,000 Negotiable Mt Gambier SA

Vị trí tốt trong thị trấn du lịch núi biển nằm giữa Melbourne – Adelaide. Quanh năm suốt bốn mùa đều có du khách. Shop gần khu kỷ nghệ. 90 phần trăm thu nhập là bán tại chỗ cho công nhân hãng xưởng. Trang thiết bị đầy đủ. Bếp tiện nghi thích hợp cho tất cả các loại thực đơn takeaway

Hợp đồng thuê chỗ lâu dài và đáo hạn nhiều lần. Giá thuê rẻ, chi phí ít lời cao. Hiện mức bán từ $7,500 đến $8,500 / tuần. Mùa hè doanh thu nhiều hơn. Shop thích hợp cho gia đình muốn sinh sống nơi yên lành kinh doanh cùng phong thái sống (business & Lifestyle) nơi thị trấn du lịch thích thú. Vì lý do riêng cần sang lại nhanh chóng dễ dàng thương lượng $140,000. Xin gọi hay nhắn tin  0414 955 948

咖啡廳和外賣

$ 140,000可談判的岡比爾山

良好的位置在南澳大利亞第二人口最多的城市。 位於墨爾本 - 阿德萊德之間。 遊覽萬寶龍市場,經過多年的各個季節,一直很忙。 佔行業區工作人員的90%。 日誌租賃+續訂可用和低。 現金從每週7,500美元到8,500美元。 夏天更有潛力和收入。 適合想要在優秀的旅遊城市生活和享受經營生活方式的家庭。 由於家庭原因 以14萬美元的價格進行談判很快,很愜意。 請致電或致電0414 955 948(英文

Restaurant Business for Sale $$$ Negotiable  
Colonnades Shopping Center SA

Mystic India - Authentic and modern Indian Cuisine The restaurant is located in a large shopping mall at Colonnades in South Australia. The restaurant has been established for over 10 years. Open 7 days (lunch, dinner & catering services available). You can either dine in or take-away, (food court seats up to 300+ people). It comes fully stocked and all equipment is included; 4 fridge/freezer, 6 burner stove, 2 deep fryers, tandoor oven, 2 main bain marie, 6 island bench, microwaves, 1 large oven and 3 drink fridges. Fully commercial kitchen suitable for any cuisine menu. Cuisine includes; vegetarian, finger food, vegan, fusion, fish & chips, gluten free, halal, pies and dessert. Options to sell Indian spices and frozen vegetables. 2 years lease remaining with options for renewal. Business for migration opportunity. Rent is $8000 monthly with all inclusive (electricity & gas). Average weekly takings between ($5500-6000). Please call 0403 070 922 for more information. 

Nhà hàng nằm trong một trung tâm mua sắm lớn tại Colonnades ở Nam Úc. Thành lập hơn 10 năm nay. Mở cửa bán 7 ngày (ăn trưa, ăn tối ). Bạn có thể ăn tại chỗ hay takeaway, (Khu vực food court chứa đến 300 + người). Đầy đủ trang thiết bị bao gồm; 4 tủ lạnh / máy lạnh, 6 bếp burner, 2 chảo sâu, lò Tandoor, 2 Bain chính marie, 6 ghế đảo, lò vi sóng, 1 lò lớn và 3 thức uống tủ lạnh. Nhà bếp đầy đủ thương mại phù hợp cho bất kỳ thực đơn ẩm thực nào. Ẩm thực bao gồm; rau cải chay, đồ ăn nhẹ, ăn chay, nhiệt hạch, cá & khoai tây chiên, bánh và món tráng miệng. Tùy chọn để bán gia vị Ấn Độ và rau đông lạnh. 2 năm thuê đất còn lại với các tùy chọn cho việc đổi mới. Cơ hội mua để di dân. Giá cho thuê $8000 hàng tháng với tất cả bao gồm điện và khí đốt. Takings trung bình hàng tuần giữa ($ 5500-6000). Xin vui lòng gọi 0403 070 922 để biết thêm thông tin.

該餐廳位於南澳大利亞 的一個大型購物中心。 成立超過10年。 7天交易(午餐,晚餐和餐飲服務)。 你可以吃飯或外賣,(食物法庭席位可達300 +人)。 手指食品,素食,融合,魚和薯條,無麩質, 清真,餡餅和甜點。 賣印度香料和冷凍蔬菜的選擇。 2年剩餘期限與續期選項。 商業移民機會。 租金是每月$ 8000,包括所有(電和氣)。 平均每週收益($ 5500-6000)。 請致電0403 070 922了解更多信息

Charcoal Yiros - Business For Sale

$190,000 - Glenelg Adelaide SA

$190.000 Best Charcoal Yiros shop including other options, Best location in Glenelg SA. No matter what the weather is its a great business esspecially in the summer hot days. Very large area to work in big kitchen and seating in and out the front shop. Please call / text: 0434 685 083 (English)

$190,000 Cửa hàng nướng than danh trấn nhất, bao gồm nhiều cái nhất khác. Vị trí tốt nhất trong Glenelg một vùng du lịch biển rất đẹp & nổi tiếng của Adelaide SA. Không có vấn đề gì thời về tiết, quanh năm mùa nào cũng đông khách là một doanh nghiệp lớn thu nhập rất cao trong các ngày hè nóng. Diện tích rất lớn để làm việc trong nhà bếp rộng. Chỗ ngồi thoải mái bên trong lẫn ngoài và trên lề đường trước mặt các shop... Xin vui lòng gọi / nhắn tin: 0434 685 083 (Tiếng Anh) 

 $ 190.000最佳Charcoal Yiros店鋪包括其他選擇,在Glenelg SA最好的位置。 無論天氣是什麼,它的偉大的企業特別是在夏天的炎熱的日子。 非常大的面積工作在大廚房和座位進出店面。 請致電/ text:0434 685 083(英語)

O'halloran Hill, SA -  Pizza Shop for Sale Price: $185,000
Pizza shop in southern suburbs in Adelaide for sale.  This business is very well established selling an extensive range of traditional and gourmet pizzas, BBQ ribs, some pastas, wedges, garlic breads and drinks. Offering pickup and delivery. Online orders also available and very busy.

Fully equipped: dough roller, two dough mixers, 2 conveyer ovens and all benches, freezers and fridges all fully owned. No extra needing to be spent! The shop is very big, 5 working spaces + bathroom and a large cool room. Very ample car park outside!  Plus seating area outside.

The business has a solid reputation and is on a local shopping strip surrounded by local schools, kindy gardens, businesses and a 10 min drive from Flinders University and Marion Shopping Center. We do local catering! Well established business with a strong, loyal customer base and strong net profit. The business is very visible from a main road, a lot of attraction and exposure. No near competition. Long lease with an option to renew. Lots of potential with the right owner. Short hours: Tuesday – Sunday from 4pm. Training and trial is also welcomed.Much loved family business, regretful sale due to family reasons. Price: $185,000 plus stock at value. Owner will consider serious offers by appointment and viewing, please call Sam at 0400-616-785 for more information. (English)

Cửa hàng Pizza ở ngoại ô phía Nam tại Adelaide . Kinh doanh bán một loạt các loại pizza truyền thống và xương sườn BBQ, một số mì, nem, bánh mì tỏi và đồ uống. Luôn xe phục vụ giao hàng. Đơn đặt hàng trực tuyến cũng có sẵn và rất bận rộn. Đầy đủ tiện nghi thiết bị: con lăn bột, hai máy trộn bột, 2 lò nướng và tất cả các băng ghế, tủ đông và tủ lạnh được trang bị đầy đủ. Cửa hàng rộng, 5 phòng làm việc + phòng tắm và một phòng lạnh lớn. Bãi đậu xe rất rộng rãi bên ngoài! Cộng với khu tiếp khách bên ngoài. Doanh nghiệp đã có một danh tiếng vững chắc và đang trên một dải mua sắm địa phương bao quanh bởi các trường học, nhà trẻ, các doanh nghiệp và 10 phút lái từ Đại học Flinders và Trung tâm mua sắm Marion.  Sang giá $185.000 cộng hàng tồn theo giá trị. Mời hẹn và xem, xin vui lòng gọi Sam tại 0400-616-785 để biết thêm thông tin. (tiếng Anh) 

 O'halloran Hill,SA - 比薩店出售價格:$ 185,000

比薩店在南郊的阿德萊德出售。這項業務非常成熟,銷售廣泛的傳統和美食比薩餅,燒烤肋骨,一些麵食,楔子,蒜蓉麵包和飲料。提供接送和送貨。在線訂單也可用,非常忙。設備齊全:麵團滾筒,兩個麵團攪拌機,2個傳送帶烤箱和所有的長凳,冰櫃和冰箱全部擁有。沒有額外需要花費!這家商店非常大,有5個工作空間+浴室和一個大的涼爽的房間。該業務從主要道路,很多吸引力和曝光是非常明顯的。沒有近的競爭。長期租賃具有續訂選項。很多潛力與正確的所有者。短時間:週二 - 週日下午4點。還歡迎培訓和審判。非常喜歡的家族企業,由於家庭原因的遺憾出售。價格:$ 185,000加上有價值的股票。業主將通過預約和觀看,考慮認真的提議,請致電山姆0400-616-785獲取更多信息。 (英語) 

Fresh fish shop for sale - $38,500.00 Negotiable 211 Old South Road, Old Reynella, SA
Currently running business ,open one and half year ago. Business is for sale because of unexpected interstate transfer.Two years lease available. Equipment - Display deli 6 meter long, with ,water spraying system,stainless steel - Cool room - Tall freezer-1(for display) - Chest display freezer - 1 Big chest freezer  - Cutting machine - Ice machine(flake) - Fully equipped cutting area - Four sandwich board - Pos machine - Weighingmachine(digital) - Stainless steel tables etc - This business is completely based on the council regulations. Land phone and wifi - If you are interested please give a call / Text  between 9am to 6 pm 0421 514 835 (English) 
Hiện đang nay hoạt động kinh doanh tốt, Đã làm thành công trong 1.5 năm qua.  Cần sang vì bất ngờ phải phải đi sang tiểu bang khác. Hợp đồng còn 2 năm + tái ký . Thiết bị - Hiển thị Deli dài 6 mét, với hệ thống phun nước, thép không gỉ - phòng lạnh - tủ đông loại cao đứng -1 (cho hiển thị) - Máy cắt - Máy làm đá (flake) - Trang bị đầy đủ cắt khu vực -  máy POS - Trọng lượng máy kỹ thuật số - bảng thép không gỉ v.v... - kinh doanh này là hoàn toàn dựa trên các quy định của hội đồng. Có điện thoại và wifi - Nếu bạn quan tâm xin vui lòng cho một cuộc gọi hoặc nhắn tin giữa 09am 06pm qua số 0421514835 (tiếng Anh)
. 目前運行的業務,開放一年半以前。企業是因為意外州際轉移銷售。兩年的租賃使用。設備 - 顯示器熟食店6米長,有水噴淋系統,不銹鋼 - 涼爽的房間 - 高大的冰箱-1(顯示) - 胸部展示冷櫃 - 1大冷櫃 - 切割機 - 製冰機(片狀) - 設備齊全的切割區 - 四夾心板 - POS機 - 稱重機的數字) - 不銹鋼表等 - 該業務是完全基於該委員會的規定。土地電話和WiFi - 如果你有興趣,請給點到9點打電話到下午6點 0421514835 (英文 .

Mawson Lake SA - Cafe / Takeaway Business for Sale. $$$ Negotiable
Located opposite Mawson Lake Shopping Centre, near UNISA Campus, Variety group of customers, Open Mon-Fri 8am - 5pm - Hours expandable. Fully furnished & includes good condition equipment. e.g. Coffee machine, kitchen, oven, fridges, freezers. Plenty of parking available at front doors. Huge potential growth, Ideal cafe business opportunity not to be missed. Long lease till 2027 (5+5+5) Rent 39K/year including GST + Outgoing Add: 103/10-16 Light Common Mawson Lake SA 5095, for further details. Please contact Robert Sim, 0425 413 183 - 0412695673 or Lee 0430 212 900

Vị trí tốt gần Trung tâm mua sắm nằm đối diện Mawson Lake, gần đại học Nam Úc Campus, khách hàng đa dạng, Kinh doanh từ 08:00 Mon-Fri - 05:00 - Giờ làm mở rộng tùy ý. Trang thiết bị đầy đủ, tình trạng còn mới tốt. Máy cà phê, nhà bếp, lò nướng, tủ đông đá và tủ lạnh. Trước cửa nhiều bãi đậu xe có sẵn. Nhiều tiềm năng tăng trưởng. Cơ hội kinh doanh quán cà phê lý tưởng không thể bỏ qua. Hợp đồng thuê lâu dài đến năm 2027 (5 + 5 + 5) Thuê 39K / năm bao gồm thuế GST + Outgoing:  Địa chỉ tại 103 / 10 -16 Light Common Mawson Lake SA 5095. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng niên hệ với Robert Sim, 0425 413 183 - 0412 695 673 hoặc Lee 0430 212 900

位於 Mawson Lake 購物中心對面,附近的南澳大利亞校區,百變的客戶群體,開放週一至週五上午8點大學 - 下午5時 - 時間擴展。全裝修和包括完好的設備。 例如咖啡機,廚房,烤箱,冰箱,冰櫃。停車位充足可在前門。巨大的增長潛力,理想的咖啡館生意機會不容錯過。長租約至2027(5 +5 + 5)租金39K/年,包括GST+傳出。地址:103 / 10 -16 Light Common Mawson Lake SA 5095,對於進一步的細節。請聯繫羅伯特·辛,0425 413 183 - 0412 695 673 或利0430 212 900