-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HOSPITALITY - RESTAURANT - TAKEAWAY in VICTORIA

Chicken & Chips Eat In & Takeaway Business for Sale

$130,000 Negotiable WIWO Rye VIC

Great opportunity to buy a fully operational local Chicken & Chips business in popular Rye!

This shop has operated successfully for over 15 years and has a good name in the area. It is fully equipped with good quality heavy duty equipment, all in perfectly condition. Situated in the heart of a high growth area, with many new apartments and town houses being built as large numbers are moving into the area, which presents future potential for growth. Plenty of possibilities for the new owner including Uber eats and advertising.

CONSIDER THIS! Off Street Parking. Cheap Lease only $635 a week. 12 years lease. Large shop, spacious backyard, storage shed, parking. Seats 12 in/8 out. Low overheads. Ideal for a Family, or run under management.

NO COMPETITION! Best on the Mornington Peninsula. Main Road, waterfront, great tourist location, simple operation.
TAKINGS: Peak season $15.000 . Off Peak $4.000. Sale Price $130,000 Negotiable WIWO. Business and all equipment included in price. Genuine inquiries only direct to the seller.
Please call / text: Chris 0426 813 004, email: relishofthebay@tpg.com.au


Cơ hội tuyệt vời để mua một doanh nghiệp  Gà & Chips tại địa phương đang hoạt động đầy đủ tại vùng Rye du lịch nổi tiếng!

Cửa hàng này đã hoạt động thành công trong hơn 15 năm và có một tên tốt trong khu vực. Nó được trang bị đầy đủ với các thiết bị hạng nặng chất lượng tốt, tất cả trong tình trạng hoàn hảo. Nằm ở trung tâm của một khu vực tăng trưởng cao, với nhiều căn hộ và nhà phố mới được xây dựng khi một số lượng lớn đang di chuyển vào khu vực, điều này thể hiện tiềm năng phát triển trong tương lai. Rất nhiều khả năng cho chủ sở hữu mới bao gồm Uber ăn và quảng cáo.

XEM XÉT ƯU ĐIỂM: Bãi đậu xe ngoài đường. Thuê giá rẻ chỉ $635 một tuần. Cho thuê 12 năm. Cửa hàng lớn, sân sau rộng rãi, kho lưu trữ, bãi đậu xe. Chỗ ngồi 12 trong / 8 bên ngoài. Chi phí thấp. Lý tưởng cho một gia đình, hoặc điều hành dưới sự quản lý.

KHÔNG CẠNH TRANH!  Vị trí tốt nhất trên Bán đảo Mornington. Đường chính, bờ sông, vị trí du lịch tuyệt vời, hoạt động đơn giản.

THỜI GIAN: Mùa cao điểm $15.000. Giảm giá $4.000. Giá bán $130.000 Thỏa thuận WIWO. Kinh doanh và tất cả các thiết bị bao gồm trong giá. Yêu cầu chính hãng chỉ trực tiếp cho người bán.

Vui lòng gọi / nhắn tin: Chris 0426 813 004, email: relishofthebay@tpg.com.au


雞肉和薯條業務出售

$ 130,000可商議WIWO Rye VIC

在受歡迎的黑麥上購買全面運營的本地雞肉和薯條業務的絕佳機會!

這家商店已經成功運營了15年以上,在該地區擁有良好的聲譽。它配備了完善的優質重型設備,所有設備都處於理想狀態。坐落在高增長區的心臟地帶,隨著大量新住房和聯排別墅的遷入,該地區正在建造許多新公寓和聯排別墅,這代表了未來的增長潛力。對於新主人來說,包括Uber美食和廣告在內的可能性很大。

考慮一下!街邊停車。便宜租約每週僅$ 635。租約12年。大商店,寬敞的後院,儲物棚,停車場。座位12進8出。低開銷。一個家庭的理想選擇,或在管理下運行。

沒有競爭!在莫寧頓半島上最好。主幹道,海濱,優越的旅遊地理位置,操作簡單。

營業額:旺季$ 15.000。非高峰期$ 4.000。銷售價格$ 130,000面議WIWO。商業和所有設備都包含在價格中。真正的詢問僅直接向賣方。請致電/發短信:克里斯 0426 813 004,電子郵:relishofthebay@tpg.com.au

Souvlaki Bar Business for Sale

Price $$$ negotiable - Oakleigh VIC

Souvlaki Bar in the middle of the mall.Located about 18km south east of Melbourne's CBD, Oakleigh's shopping precinct is a bustling retail, dining and entertainment hub. Double story building. Only half is in use at the moment. 160sqm each level Excellent takings Can be converted to any other cuisine. Price negotiable. Please call / text 0422 422 35 or asfrantzis94@gmail.com


Souvlaki Bar ở giữa trung tâm thương mại. Nằm cách trung tâm thành phố Melbourne khoảng 18km về phía đông nam, khu mua sắm của Oakleigh là một trung tâm bán lẻ, ăn uống và giải trí nhộn nhịp. Tòa nhà đôi. Chỉ một nửa được sử dụng tại thời điểm này. 160m2 mỗi tầng. Đồ ăn tuyệt vời. Có thể được chuyển đổi sang bất kỳ món ăn nào khác. Giá thương lượng. Vui lòng gọi / nhắn tin 0422 422 35 hoặc asfrantzis94 @ gmail.com


一家位于Oakleigh购物中心中央的Souvlaki bar 出售,在墨尔本东南面约18公里处,Oakleigh购物区也是一个繁华的零售,餐饮和娱乐中心。 该门面是双层建筑。目前仅使用一半。每层160平方米。收入非常可观,并且可以转换为任何其他美食形式,价格可商量。 请给0422 422 356 发送消息或发送电子邮件至:asfrantzis94@gmail.com,其中包含您的详细信息,我们将尽快与您联系。

Restaurant Business for Sale

$$$ Negotiable Rowville VIC


A well known restaurant for sale in Rowville- Center location. Fully renovated with aesthetic interiors and  sitting capacity for approx 80 and outdoor area with complete commercial kitchen- this place is one not to miss for your business!

Business highlights:

1. Brilliant location with street appeal.

2. walk ins and Loyal customers. 

3. Close to public transport

4. Ample car park

5. Drive through option - available.

6. Space to have parties - both indoor and outdoor

7. Commercial kitchen with cool room, tandoor and high pressure work burners. Please email projectsssau@gmail.com for more details or call 0439 993 255 (English)


Nhà hàng cần bán

$$$ Thỏa thuận Rowville VIC

Một nhà hàng nổi tiếng cần sang bán ở Trung tâm vị trí của Rowville VIC - Được tân trang hoàn toàn với nội thất thẩm mỹ và sức chứa khoảng 80 ghế bên trong cộng khu vực ngoài trời với nhà bếp thương mại hoàn chỉnh - nơi này là nơi không thể bỏ qua cho ý tưởng doanh nghiệp của bạn!

Điểm nổi bật trong kinh doanh:

1. Vị trí rực rỡ với sự hấp dẫn đường phố.

2. Nhiều khách vãng lai, với lối đi ngay trước cửa và khách hàng trung thành.

3. Gần giao thông công cộng

4. Bãi đậu xe rộng rãi.

5. Có đường xuyên qua để ngời trên xe mua mang đi (drive through)

6. Không gian tổ chức tiệc - cả trong nhà và ngoài trời

7. Nhà bếp thương mại với phòng mát mẻ, tandoor và đầu đốt làm việc áp lực cao. Vui lòng gửi email projectsssau@gmail.com để biết thêm chi tiết hoặc gọi 0439 993 255 (tiếng Anh)


待售餐廳業務

$$$面議Rowville VIC

Rowville-Center位置有一家著名的餐廳待售。 經過全面翻新,擁有美觀的內飾和可容納約80人的住宿空間,以及帶有完整商業廚房的室外區域-這個地方是您業務不可錯過的地方!

業務亮點:

1.優越的地理位置和街頭魅力。

2.步入式和忠誠客戶。

3.靠近公共交通

4.充足的停車場

5.直通選項-可用。

6.舉行聚會的空間-室內和室外

7.帶有涼爽室,tandoor和高壓工作燃燒器的商用廚房。 請發送電子郵件至projectsssau@gmail.com了解更多詳情或致電0439 993 255(英語)

Restaurant For Sale

$55,000 Richmond VIC

Restaurant for Sale, good located in Richmond area. Comfortable seat 20 indoor plus 15 out door, and the back yard can be developed & decorated as a nice garden coner as well.  Walk in walk out sale. Quick sale due to family health issue. Good takings . Good ratings on social media . Cheap rent & outgoings. New fixtures & equipment.  Commercial kitchen suit for cooking of any cuisins. Please call / text 0415 727 560 (English)


Cần bán nhà hàng

$55.000 Richmond VIC

Cần bán nhà hàng, vị trí tốt trong khu vực Richmond. Chỗ ngồi thoải mái 20 trong nhà cộng với 15 bên ngoài, và sân sau có thể được phát triển & trang trí như một góc sân vườn đẹp. Sang nhanh WIWO (chỉ tính trị giá thiết bị, không good will) Bán nhanh do vấn đề sức khỏe gia đình. Hiện thu nhập tốt. Được bình chọn điểm tốt trên phương tiện truyền thông xã hội. Hợp đồng lâu dài giá thuê rẻ. Đồ đạc & thiết bị mới. Nhà bếp thương mại, phù hợp nấy bất cứ nấu món gì. Vui lòng gọi / nhắn tin 0415 727 560 (tiếng Anh)


餐廳出售

里士滿VIC 55,000美元

餐廳出售,位於里士滿地區。 舒適的座位20內加15門, 後院可以開發和裝飾作為一個漂亮的花園。 走出去出售。 由於家庭健康問題而快速銷售。 好的收入。 社交媒體評分很高。 便宜的租金和支出。 新裝置和設備。 商用廚房西裝,適合烹飪任何美食。 請致電/發送電子郵件0415 727 560(英文)

Fusion Charcoal Chicken Grill

$22,000 Neg Bacchus Marsh VIC

Well established for long time, good position located in Main Street, fully equipped. Commercial kitchen, suit for adding any menu. Long lease, good rent. This shop permitted to open 7 days, easy ti manage. Excellent set up and big improvers. Currently is a good taking business. Please call / text 0479 188 506


Đã thiết lập tốt trong thời gian dài, vị trí đắc địa nằm ở Main Street, đầy đủ tiện nghi. 

Nhà bếp thương mại, phù hợp để thêm bất kỳ menu. Hợp đồng cho thuê dài hạn, giá thuê tốt. Cửa hàng này được phép mở 7 ngày, quản lý dễ dàng. Thiết lập tuyệt vời và sửa chữa lớn. Hiện tại là một doanh nghiệp tốt. Vui lòng gọi / nhắn tin 0479 188 506


很長一段時間,良好的位置,位於主街,設備齊全。 商業廚房,適合添加任何菜單。 租約長,租金好。 這家店允許開7天,輕鬆管理。 優秀的設置和大改進。 目前是一個很好的服務業務。 請致電/發送電子郵件至0479 188 506