-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

HOSPITALITY - RESTAURANT - TAKEAWAY in VICTORIA

Restaurant For Sale

$55,000 Richmond VIC

Restaurant for Sale, good located in Richmond area. Comfortable seat 20 indoor plus 15 out door, and the back yard can be developed & decorated as a nice garden coner as well.  Walk in walk out sale. Quick sale due to family health issue. Good takings . Good ratings on social media . Cheap rent & outgoings. New fixtures & equipment.  Commercial kitchen suit for cooking of any cuisins. Please call / text 0415 727 560 (English)


Cần bán nhà hàng

$55.000 Richmond VIC

Cần bán nhà hàng, vị trí tốt trong khu vực Richmond. Chỗ ngồi thoải mái 20 trong nhà cộng với 15 bên ngoài, và sân sau có thể được phát triển & trang trí như một góc sân vườn đẹp. Sang nhanh WIWO (chỉ tính trị giá thiết bị, không good will) Bán nhanh do vấn đề sức khỏe gia đình. Hiện thu nhập tốt. Được bình chọn điểm tốt trên phương tiện truyền thông xã hội. Hợp đồng lâu dài giá thuê rẻ. Đồ đạc & thiết bị mới. Nhà bếp thương mại, phù hợp nấy bất cứ nấu món gì. Vui lòng gọi / nhắn tin 0415 727 560 (tiếng Anh)


餐廳出售

里士滿VIC 55,000美元

餐廳出售,位於里士滿地區。 舒適的座位20內加15門, 後院可以開發和裝飾作為一個漂亮的花園。 走出去出售。 由於家庭健康問題而快速銷售。 好的收入。 社交媒體評分很高。 便宜的租金和支出。 新裝置和設備。 商用廚房西裝,適合烹飪任何美食。 請致電/發送電子郵件0415 727 560(英文)

Fusion Charcoal Chicken Grill

$22,000 Neg Bacchus Marsh VIC

Well established for long time, good position located in Main Street, fully equipped. Commercial kitchen, suit for adding any menu. Long lease, good rent. This shop permitted to open 7 days, easy ti manage. Excellent set up and big improvers. Currently is a good taking business. Please call / text 0479 188 506


Đã thiết lập tốt trong thời gian dài, vị trí đắc địa nằm ở Main Street, đầy đủ tiện nghi. 

Nhà bếp thương mại, phù hợp để thêm bất kỳ menu. Hợp đồng cho thuê dài hạn, giá thuê tốt. Cửa hàng này được phép mở 7 ngày, quản lý dễ dàng. Thiết lập tuyệt vời và sửa chữa lớn. Hiện tại là một doanh nghiệp tốt. Vui lòng gọi / nhắn tin 0479 188 506


很長一段時間,良好的位置,位於主街,設備齊全。 商業廚房,適合添加任何菜單。 租約長,租金好。 這家店允許開7天,輕鬆管理。 優秀的設置和大改進。 目前是一個很好的服務業務。 請致電/發送電子郵件至0479 188 506

Restaurant Business for Sale

$159,000 Neg St Albans VIC

Well established for long time, business is trading in prospering. Good location in the heart of St Albans VIC. Fully equipped, comfortable kitchen suitable for any menus. This is a huge potential & good opportunity for those who really want to enter the hospitality business. The owner will give all instructions if necessary. Please contact by callk / text 0434 218 789 (English / Vietnamese)


Nhà hàng đã thành lập lâu năm, đang kinh doanh phát đạt. Vị trí tốt ngay trung tâm St Albans VIC. trang thiết bị đầy đủ, bếp tiện nghi thích hợp cho đủ các loại thực đơn Âu-Á. Rất tiềm năng và đây là cơ hội tốt cho những ai thật sự muốn vào nghề kinh doanh ăn uống. Chủ sẽ hết lòng hướng dẫn nếu cần thiết. Xin liên lạc trực tiếp gọi / nhắn tin 0434 218 789 (tiếng Anh /Việt)


歷史悠久的餐廳,生意興隆。 地理位置優越,位於聖奧爾本斯市中心。 設備齊全的舒適廚房適合各種歐亞菜單。 對於那些真正想進入 餐飲業的人來說,這是一個很好的機會。 如有必要,業主將提供所有說明。 請直接聯繫 0434 218 789

Cafe/Take-away

$59,000 negotiable - Richmond VIC

$6,000 per week, 5 days Monday – Friday 6.00 am– 14.30 pm. 1 Full-time staff, 10 Year lease. 2 Bedroom residential included in rent $1,096.15  rent per week.Please contact Joseph 0410 062 270


Hiện thu $6.000 mỗi tuần, làm 5 ngày Thứ Hai - Thứ 6, từ 6.00 sáng đến 14.30 chiều, chỉ 1 nhân viên toàn thời gian. Thuê 10 năm. Có luôn 2 phòng ngủ bao g62m luôn trong tiền thuê nhà là $1,096,15 tiền thuê mỗi tuần. Vui lòng liên hệ với Joseph 0410 062 270


每週$ 6,000,週一5天 - 1名全職員工10年租約。 2臥室住宅包含在租金中。 $ 1,096.15租金每週。請聯繫Joseph 0410 062 270

Wine / Beer Piaggio ape BARS

$60,000 Negotiable – Melbourne VIC

FOR SALE !!NEGOTIABLE !!

- Portable bar business - Melbourne based 2 x Piaggio ape bars, 1 x custom built trailer. Smile there’s beer APE : 2 x beers taps, 1x cello ice bank chiller fridge. Light box.Led lights. I’ll drink too that APE : 3 x taps ( these can pour keg wine , spritz , beer , Prosecco. 1 x celli ice bank chiller fridge. Light box. Led lights . Both APE are in perfect driving order. The trailer was custom built to tow these around to functions with easy loading and unloading , ensuring the APE don’t need to be started and driven around. I am sad to be selling these two unique Italian piaggo apes , yet my business is going down a different path. Also included with the sale is all glass ware. 100 wine glasses. 100 champagne flutes. 50 water glasses. Along with spare batteries/ service kits / tie downs and spare keg equipment. I can also put you in contact with the keg wine suppliers and beer suppliers . I am negotiable with price , but please no time wasters. The name (I like too much ) is not included in the price. Please email to Tyson: bertoncellotyson@gmail.com or text 0423 855 895 (English)


Rượu / Bia Piaggio APE BARS -Thỏa thuận $ 60.000 - Melbourne VIC - SANG BÁN !! NEGOTIABLE !!

- Kinh doanh bar rượu lưu động – 2 quầy bar của Piaggio hoạt động tại Melbourne, 1 x trailer kéo. Thiết bị bơm của APE: 2 vòi bia, tủ lạnh làm lạnh, băng cello 1 . Hộp đèn. Đèn chiếu sáng. APE có 3 vòi (những thứ này có thể rót rượu keg, spitz, bia, prosecco. 1 tủ lạnh làm lạnh băng. Hộp đèn. Đèn Led. Cả APE đều theo thứ tự điều tự vận hành hoàn hảo. Được xây dựng để kéo di chuyển toàn bộ quay bar này lưu động, với các thiết bị có chức năng tải và dỡ tải dễ dàng, đảm bảo APE không cần phải được khởi động và điều khiển xung quanh. Cũng bao gồm bán hàng là tất cả các sản phẩm thủy tinh. 100 ly rượu vang. 100 sáo champagne. 50 ly nước. Cùng với pin dự phòng / bộ dụng cụ dịch vụ / buộc xuống và thiết bị keg dự phòng. Tôi cũng có thể giúp bạn liên lạc với các nhà cung cấp rượu vang và nhà cung cấp bia keg. Tôi có thể thương lượng với giá cả, nhưng xin vui lòng không lãng phí thời gian. Tên thương hiệu (tôi thích quá nhiều) không được bao gồm trong giá. Vui lòng gửi email đến Tyson: bertoncellotyson @ gmail hoặc nhắn tin 0423 855 895 (tiếng Anh)

 

葡萄酒/啤酒Piaggio猿BARS - $ 60,000面議 - 墨爾本VIC / 出售!!可議價!!

- 便利的酒吧業務 - 墨爾本的2 x Piaggio猿酒吧,1 x定制拖車。微笑那裡的啤酒APE:2 x啤酒水龍頭,1x大提琴冰庫冷凍冰箱。燈箱.Led燈。我也會喝APE:3 x水龍頭(這些可以倒入桶裝酒,spritz,啤酒,Prosecco。1 x celli冰庫冷凍冰箱。燈箱.LED燈。兩款APE都處於完美的駕駛狀態。拖車是定制的內置圍繞拖這些用簡單的裝卸功能,保證了APE不需要啟動和前後推動,我感到非常難過,賣這兩個獨特的意大利piaggo猿,但我的生意下降了不同的道路。此次出售還包括所有玻璃器皿100個酒杯。 100個香檳酒杯。 50個水杯。隨備用電池/維修包/捆綁和備用桶設備。我還可以讓您與小桶葡萄酒供應商和啤酒供應商聯繫。我可以和價格談判,但請不要浪費時間。這個名字(我太喜歡)不包含在價格中。請發送電子郵件至泰森:bertoncellotyson@gmail.com或文字0423 855 895(英文)

Business Restaurants For Sale

$90,000 – Sydenham VIC

Business Restaurants for sale, good location in major street. Shop 7, 28A Hume Drive Sydenham VIC 3037. Well established for long time, 50 seats, fully equipped, commercial kitchen, suit or any cuisines, all equipment including, sucj as 3 wok burner, grill plate, double deep fryer,6 top burner, cool room, dish washer, except plates and cutlery. Long lease good rent, currently good taking business. Suitable for family or couple. Please ca;; / text me 0423 400 519 Prin 0450 913 915 Parun


Nhà hàng kinh doanh sang bán, vị trí tốt trong đường phố lớn. tại số 7, 28A Hume Drive Sydenham VIC 3037. Được thiết lập lâu đời, 50 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ, phù hợp với nhà bếp thương mại hoặc bất kỳ món ăn nào, tất cả các thiết bị bao gồm, lò 3 miệng lửa, đĩa nướng, nồi chiên đôi, 6 đầu đốt, phòng mát, máy rửa chén v.v… Cho thuê lâu dài, giá cho thuê tốt, hiện đang kinh doanh tốt. Thích hợp cho gia đình hoặc cặp vợ chồng. Xin vui lòng ca;; / nhắn tin cho tôi 0423 400 519 Prin 0450 913 915 Parun


商業餐廳出售,在主要街道的良好位置。 Shop 7,28A Hume Drive Sydenham VIC 3037.長期建立,50個座位,設備齊全,商業雞套裝或任何美食,所有設備包括,3個炒鍋燃燒器,燒烤盤,雙油炸鍋,6頂燃燒器, 涼爽的房間,洗碗機,除了盤子和餐具。 長租良好的租金,目前良好的業務。 適合家庭或情侶。 請ca ;; / text me 0423 400 519 Prin 0450 913 915 Parun

Cafe Restaurant for Sale

$75,000 Neg Bendigo VIC

Cafe in the heart of town with ample space downstairs and sitting upstairs. liquour licence till 0100 AM. Lease 12 years at busy street next to Bendigo Bank Head office. Please call / text 0433 798 786 (English) 


Quán cà phê ở trung tâm thị trấn với không gian rộng rãi ở tầng dưới và ngồi trên lầu.  giấy phép kinh doanh đến 01 sáng.  Cho thuê 12 năm tại con phố sầm uất bên cạnh trụ sở ngân hàng Bendigo.  Vui lòng gọi / nhắn tin 0433 798 786 (tiếng Anh)


咖啡廳位於市中心,樓下有充足的空間,坐在樓上。 liquour牌照直到凌晨01點。在Bendigo Bank總部旁邊的繁忙街道租賃12年。請致電/文字0433 798 786(英文)

Thai Restaurant Business for Sale
$75,000 Negotiable - Glen Huntly VIC

a Thai restaurant/cafe located on Glen Huntly road is for sale. This restaurant offers authentic Thai cuisine with a little of twist in the cooking technique and presentation to attract customers from different walks and expectations. Renovated in October 2018, the place is very suitable for a family or those looking for a small but functional business to start with. Listed below are the points for your further consideration. - BYO licensed restaurant with footpath permit.

- Fully equipped kitchen - Operational system already in place - Partner with Uber, Menulog, and Tucker Fox - Lease remaining 4 and a half years - Operating for lunch and dinner - Good for both dine in and take away - Rent $2500 per month

The owners, consisting of two partners, would like to sale the business due to health problem and family matters. So, pack your bags and move in. Feel free to contact Mod call / text 0432 074 729 (English)


Một nhà hàng / quán cà phê Thái Lan nằm trên đường Glen Huntly đang được rao bán. Nhà hàng này cung cấp các món ăn chính thống của Thái Lan với một chút thay đổi trong kỹ thuật nấu ăn và trình bày, để thu hút khách hàng từ các tầng lớp và kỳ vọng khác nhau. Được tân trang vào tháng 10 năm 2018, nơi này rất phù hợp cho một gia đình hoặc những người tìm kiếm một doanh nghiệp nhỏ nhưng có chức năng để bắt đầu

Dưới đây là những điểm để bạn xem xét thêm.

- Nhà hàng được cấp phép BYO với giấy phép ngồi bên ngoài lối đi bộ - Nhà bếp đầy đủ tiện nghi  - Hệ thống vận hành đã có - Hợp tác với Uber, Menulog và Tucker Fox - Cho thuê 4 năm rưỡi còn lại , giá thuê $2500 / tháng- Hoạt động cho bữa trưa và bữa tối - Tốt cho cả ăn tại chỗ và mang đi

Các chủ sở hữu, bao gồm hai đối tác, muốn bán doanh nghiệp do vấn đề sức khỏe và gia đình. Vui lòng liên hệ với Mod cuộc gọi / văn bản 0432 074 729 (tiếng Anh)


位於Glen Huntly路的泰國餐廳/咖啡廳正在出售。 這家餐廳提供正宗的泰國美食,烹飪技巧和演示方式略有不同,以吸引不同散步和期望的顧客。這個地方於2018年10月重新裝修,非常適合一個家庭或那些尋求小型但功能齊全的企業入門的人。下面列出了您需要進一步考慮的要點。

 -  BYO持牌餐廳,提供行人路許可證.  - 設備齊全的廚房 - 業務系統已經到位

 - 與Uber,Menulog和Tucker Fox合作 - 租約剩餘4年半 - 午餐和晚餐 - 適合用餐和帶走,rent $2500 /pm

由兩個合作夥伴組成的業主希望出於健康問題和家庭事務而出售業務。

所以,收拾你的行李並搬進來。隨時聯繫Mod電話/文字0432 074 729(英文)

Restaurant and Takeaway

$$$ Neg Braybrook VIC

Restaurant and takeaway Vietnamese pork roll, sandwich, salad etc. Good position located in of Braybrook Victoria, shopping, near school. This restaurant is well and newly established, large space restaurant with takeaway is doing good business with stable income and fully equipped. Due to heath and family, will be considered any offers. Please contact 0488 899 829 or 0425 933 377 (English / Vietnamese)


餐廳和外賣越南豬肉捲,三明治,沙拉等。良好的位置位於Braybrook維多利亞,購物,附近的學校。 這家餐廳是新建的,大型空間餐廳外賣,營業狀況良好,收入穩定,設備齊全。 由於健康和家庭,將被視為任何優惠。 請致電0488 899 829或0425 933 377(英文/越南文)


Nhà hàng takeaway bánh mì thịt, gỏi cuốn vùng Braybrook, vị trí tốt tại tại shopping, gần trường học. Shop mới thành lập, rộng rãi đang kinh doanh tốt income ổn định, trang thiết bị đầy đủ. Cần sang vì lý do sức khỏe sẽ ghi nhận tất cả các thảo luận. Xin liên lạc 0488 899 829 hoặc 0425 933 377 (tiếng Anh /Việt)

Takeaway Business For Sale

$70,000 Negotiable – Thomastown VIC

Taking $6,500 Weekly. Lot's of potential. Good position in Thomastown Melbourne VIC. Fully equipped – Suit for family or couple, Due to retiring, Serious offers only,  Please call  text 0433 371 373 (English /Vietnamese)


Hiện thu $6.500 hàng tuần. Rất nhiều tiềm năng. Vị trí tốt trong Thomastown Melbourne VIC. Trang thiết bị đầy đủ - Phù hợp cho gia đình hoặc cặp vợ chồng, Do nghỉ hưu, xin chỉ gọi khi có ý định mua, Vui lòng phone hay nhắn tin  0433 371 373 (Tiếng Anh / Tiếng Việt)

每週花費6500美元。 很有潛力。 在Thomastown Melbourne VIC的好位置。設備齊全 - 適合家庭或情侶,退休,僅限嚴肅優惠,請致電0433 371 373(英語/越南語)

Takeaway & Grocery

$48,000 Neg - Braeside, Victoria

Selling 50% Sri Lankan/Indian food and 50% Australian food. Regular clients. Stocking Sri Lankan groceries/products Price including all inventory and stock - all of which are contained in the picture of the inventory list provided. Selling due to family commitments. Please call & text 0425 792 411 (English)


Takeaway nửa Sri Lanka / Ấn Độ và nửa Úc. Khách hàng thường xuyên. Luôn cửa hàng tạp hóa  Stocking. Giá bao gồm tất cả thiết bị và hàng tồn kho - Tất cả đều có trong hình ảnh hiển thị, và danh sách hàng tồn kho sẽ được cung cấp. Bán do lý do gia đình. Vui lòng gọi và nhắn tin 0425 792 411 (tiếng Anh)


$$$ Neg  -  Braeside,維多利亞

出售50%的斯里蘭卡/印度食品和50%的澳大利亞食品。 常客戶庫存斯里蘭卡雜貨/產品價格包括所有庫存和庫存 - 所有這些都包含在提供的庫存清單圖片中。 由於家庭承諾而出售。 請致電&text 0425 792 411(英文)

LICENSED THAI RESTAURANT

$45,000 Negotiable SOUTH YARRA VIC

In the heart of South Yarra - fully licensed business been established for 10 successful years. A huge online presence with rave reviews serviced by cheap rent being the formula for success here.Revenue $7,500 pw. Rent $815 pw Expenses $1,141 pw – Potential: Fully licensed, this business is ready for growth and would benefit any new owner to either simply take over and run then increase sales with Brochure Drop, Social Networking, Price Increases, Extended trading; addition of lunches – lunches currently closed. Addition of easily obtained ‘delivery liquor license’ to add the service of delivered alcohol to increase sales. $150 per year approx. Only easily obtained as addition to current license, normally a rare license to obtain.

Skills: Staff Management, Customer Service, Stock Buying, Cooking if not retaining current staff, Business admin. Hours 5.00 - 10.00 PM | 7 days - Lunches if desired.  Lease Sept 2022 Employees 2 x casual cooks | 2 x casual drivers | Owner works 7 days 5.00 -10.30 pm. Reason for Sale. Kids health and wellbeing. About the Business

This business is operating with little to no marketing, has a strong online presence with great reviews and an existing delivery network/system already established with the reputation of current business name. Currently serving a simple Thai food offer serviced by casual cooks, no chefs required, and staff are happy to stay on with new owners. Cheap rent and outgoings* allow this business to retain great margins that could only be improved by owner’s contribution to marketing the surrounding abundant catchment and affluent residents. *Water rates only- no water usage charges, as is a council tenancy, very rare and desired for rental terms and cheap outgoings.

The kitchen is well-proportioned, efficiently designed and fully fitted: Double wok station - 4 Burner Gas stove - Double fryer - Double sink - Good refrigeration - Full stainless appliances, shelving and work benches - 2 x Mopeds –

Strengths: Cheap rent/outgoings - • Strong financials - Large online following

History: 10-year trading history - Keen vendor, inspections sure to impress, genuine buyers are encouraged to Contact Sean McBride on 0404 478 829 for a full Information Memorandum.


Ở trung tâm của South Yarra - doanh nghiệp được cấp phép đầy đủ đã được thành lập trong 10 năm thành công. Một sự hiện diện trực tuyến khổng lồ với các đánh giá tích cực được phục vụ bởi giá thuê rẻ là công thức để thành công ở đây. Doanh thu $ 7.500 pw Thuê $ 815 pw Chi phí $ 1,141 pw Tiềm năng: Được cấp phép đầy đủ, doanh nghiệp này đã sẵn sàng để phát triển và sẽ có lợi cho bất kỳ chủ sở hữu mới nào chỉ đơn giản là tiếp quản và điều hành sau đó tăng doanh số với Brobook Drop, Mạng xã hội, Tăng giá, Giao dịch mở rộng; ngoài bữa trưa - bữa trưa hiện đang đóng cửa. Bổ sung dễ dàng thu được. Có license giấy phép rượu giao hàng Để thêm dịch vụ rượu được giao để tăng doanh số. $ 150 mỗi năm khoảng.  Chỉ dễ dàng có được như là giấy phép hiện tại, thông thường là giấy phép hiếm để có được.

Kỹ năng: Quản lý nhân viên, Dịch vụ khách hàng,  Nấu ăn nếu không giữ chân nhân viên hiện tại, Kinh doanh. Giờ 5,00 - 10 giờ tối | 7 ngày - + Ăn trưa nếu muốn. Cho thuê tháng 9 năm 2022 Nhân viên 2 x nấu ăn | 2 x lái xe | Chủ nhà làm việc 7 ngày 5,00 -10,30 chiều. Lý do bán. Vi Sức khỏe

Về kinh doanh: Doanh nghiệp này đang hoạt động với ít hoặc không tiếp thị, có sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ với các đánh giá tuyệt vời và mạng lưới / hệ thống phân phối hiện có đã được thiết lập với danh tiếng của tên doanh nghiệp hiện tại. Hiện đang phục vụ một ưu đãi thực phẩm đơn giản của Thái Lan được phục vụ bởi các đầu bếp thông thường, không yêu cầu đầu bếp và nhân viên rất vui khi ở lại với chủ mới. Giá thuê và chi phí rẻ * cho phép doanh nghiệp này giữ được lợi nhuận lớn mà chỉ có thể được cải thiện nhờ đóng góp của chủ sở hữu để tiếp thị cho các cư dân giàu có và giàu có xung quanh. * Chỉ có giá nước - không có phí sử dụng nước, như là một hợp đồng thuê nhà, rất hiếm và mong muốn cho các điều khoản cho thuê và chi phí rẻ.

Nhà bếp được cân đối, thiết kế hiệu quả và được trang bị đầy đủ: • Trạm chảo đôi • Bếp gas 4 đầu  ốt • nồi chiên đôi • bồn rửa đôi • Làm lạnh tốt • Thiết bị không gỉ đầy đủ, kệ và ghế làm việc • 2 x Xe gắn máy -Điểm mạnh: • Giá thuê / thuê ngoài giá rẻ • Tài chính mạnh • Theo dõi trực tuyến lớn

Lịch sử: Lịch sử giao dịch 10 năm Nhà cung cấp quan tâm, kiểm tra chắc chắn sẽ gây ấn tượng, người mua chính hãng được khuyến khích liên hệ với Sean McBride qua số 0404 478 829  để có Bản ghi nhớ thông tin đầy đủ.


位於南亞拉(South Yarra)的中心地帶 - 完全許可的企業已成立10年。一個巨大的在線形象與好評如潮,由廉價租金提供服務,這是成功的公式。收入$ 7,500 pw租$ 815 pw費用$ 1,141 pw

潛力:完全許可,這項業務已準備好增長,並將使任何新的所有者受益,或者簡單地接管並運行然後通過宣傳冊,社交網絡,價格增加,擴展交易增加銷售;加上午餐 - 午餐目前已關閉。添加易於獲得的“交付酒牌”,以增加交付酒精的服務,以增加銷售。每年150美元只有當前許可證才能輕易獲得,通常是獲得的罕見許可證。技能:員工管理,客戶服務,股票購買,烹飪,如果不保留現有員工,業務管理員。營業時間5.00  -  10.00 PM | 7天 - 如果需要,可以吃午餐。 2022年9月租賃員工2 x休閒廚師| 2 x休閒司機|業主工作7天5.00 -10.30 pm。銷售原因。孩子健康和幸福。關於業務 這項業務幾乎沒有營銷,擁有強大的在線業務和良好的評論,現有的交付網絡/系統已經建立了當前商業名稱的聲譽。目前提供簡單的泰國美食,由休閒廚師提供服務,不需要廚師,工作人員很樂意與新主人保持聯繫。便宜的租金和支出*允許這項業務保留很大的利潤,只有業主對營銷周邊豐富的集水區和富裕居民的貢獻才能提高。 *僅限水費 - 沒有用水費,理事會租約也是如此,非常罕見且需要租賃條款和便宜的支出。廚房比例均衡,設計高效,設施齊全:•雙炒鍋站•4燃燒器燃氣灶•雙油炸鍋•雙水槽•良好的製冷•全不銹鋼器具,擱架和工作台•2 x輕便摩托車優勢:•廉價租金/支出•財務狀況良好•大型在線跟踪歷史

10年的交易歷史敏銳的供應商,檢查肯定會給人留下深刻印象,我們鼓勵真正的買家聯繫Sean McBride,電話0404 478 829獲取完整的信息備忘錄。

Cafe for Sale

Price Reduced -  $59,000 - Moorabbin VIC

- Taking $4,000 P/W - Simple to Operate Cafe - Monday to Friday - with choice of weekend trading - Cosy and full of natural light - Fully Equipped Commercial Kitchen - Sit-down and takeaway - Indoor and Outdoor Seating - Modern fit-out with bold and bright colours 

- Regular, Loyal customers - Great improver . Cafe for Sale in Moorabbin area - has been trading for over 5 years under current ownership. Currently providing breakfast and lunch. Fully equipped and functional commercial kitchen, perfect for catering (plenty of refrigeration). Ample on street parking and 2 private on title spaces. Seating for 22 inside (with split system heating/cooling) and a further 20 outside (covered terrace). Plenty more to tell - Keen Vendor – Please Call/Text: Chris on 0416 022 533 or Emily on 0400 828 718 (English)


- Thu nhập $4,000 / tuần. Rất đơn giản để làm. - Ấm cúng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên - Nhà bếp Thương mại được trang bị đầy đủ - Khách ăn tại chỗ, hoặc mua đem đi - Chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời - Hiện đại phù hợp với màu đậm và tươi sáng - Khách hàng thường xuyên, trung thành. Vị trí tốt tại Moorabbin - đã hơn 5 năm chỉ một chủ. Hiện đang phục vụ bữa sáng và bữa trưa. Nhà bếp thương mại đầy đủ tiện nghi và tiện dụng, Rộng rãi 2 chỗ đậu xe riêng và nhiều nơi trên đường phố chung. 22 Chỗ ngồi cho bên trong (với hệ thống điều hòa nóng lạnh) và thêm 20 bên ngoài (sân thượng có mái che). Còn nhiều tuyệt vời hơn để nói - Keen Vendor - Xin vui lòng gọi / Văn bản: Chris trên 0416 022 533 hoặc Emily trên 0400 828 718 (tiếng Anh)


- 價格為4,000美元 - 便於操作咖啡廳

- 週一至週五 - 可選擇週末交易 - 舒適且充滿自然光線 - 設備齊全的商用廚房 - 坐下和外賣 - 室內和室外座椅 - 現代裝修,大膽明亮的色彩

- 定期,忠誠的客戶 - 偉大的改進者

Moorabbin地區的咖啡廳出售 - 在當前所有權下已經交易超過5年。 目前提供早餐和午餐。 設備齊全的功能性商用廚房,非常適合餐飲(充足的冷藏)。 充足的街邊停車位和2個私人空間。 內部22個(分體式加熱/冷卻)和另外20個外部(有蓋露台)。 還有更多要說的 - 基恩供應商 - 請致電/短信:克里斯0416 022 533或艾米麗 0400 828 718 (英文)

Fish & Chips

$260,000 Geelong VIC

Busy fish and chips takeaway shop in prime Geelong location. Established customer base. Low rent and low overheads. Minimum $10,000 takings per week. $260,000. Quick Sale. Please call / text 0407 439 975 (English)

Cửa hàng bán cá và khoai tây chiên bận rộn ở vị trí đắc địa của Geelong. Thành lập cơ sở khách hàng. Giá thuê thấp và chi phí thấp. Tối thiểu 10.000 đô la mỗi tuần. 260.000 đô la. Bán nhanh. Vui lòng gọi / nhắn tin 0407 439 975 (tiếng Anh)

位于Geelong黄金地段的繁忙的鱼和外卖店。 建立客户群。 低租金和低开销。 每周最低10,000美元的收入。$260,000。 快速销售。 请致电/发送电话0407 439 975(英文)

Café For Sale 

$2000 South Yarra VIC 

$200K Neg. Well fitted café for sale close to Alfred Hospital 70 seat. (MR ZEN 2 Commercial Rd South Yarra). Turnover around $550 K per Annum. Suit owner operator or investor. Very Cheap to run and Cheap Rent. Would suit incoming Visa requirements. For Quick sale. Call Michael 0412 096 443


Quán cà phê bán South Yarra

$200 nghìn. Quán cà phê được trang bị tốt, gần Bệnh viện Alfred 70 chỗ ngồi. (MR ZEN 2 Commercial Rd South Yarra). Doanh thu khoảng $ 550K cho mỗi năm. Chủ sở hữu nhà điều hành hoặc chủ đầu tư. Rất rẻ để làm và cho thuê chỗ giá rẻ. Thích hợp với yêu cầu Visa. Cần bán nhanh. Gọi Michael 0412 096 443 (English) 


南亚拉咖啡厅

$ 200K Neg。靠近阿尔弗雷德医院70座位的精品咖啡厅。 (MR ZEN 2 Commercial Rd South Yarra)。营业额约为每年550美元。适合业主经营者或投资者。非常便宜的运行和便宜的租金。适合入境签证要求。快速销售。致电Michael 0412 096 443

Kebab

$440K - Negotiable Cranbourne VIC

Good position inside food court of a busy shopping center in Cranbourne VIC, Fully equipped, excell no competition, very good taking $12000 per week. Good lease & rent by shopping management, fully equipped. Please call / text John 0407 700 016 (English)


Vị trí tốt bên trong food court của một trung tâm mua sắm bận rộn ở Cranbourne VIC, trang bị đầy đủ, không có sự cạnh tranh, rất tốt với thu nhập cash $12000 mỗi tuần. Hợp đồng thuê chỗ & giá thuê rất tốt bởi văn phòng quản lý của trung tâm mua sắm. Trang thiết bị đầy đủ, vào là lụm tiến ngay… Vui lòng gọi / nhắn tin  0407 700 016 (tiếng Anh)


在Cranbourne VIC繁忙的購物中心的美食廣場內的良好位置,設備齊全,沒有競爭,非常好,每週花費12000美元。 良好的租賃和租賃由購物管理,設備齊全。 請致電/正文 0407 700 016(英文)