-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Pizza Restaurant For Sale

$38,000 Neg WAS $45,000 Forrestfield WA

Pizza restaurant located inside the shoping centre with cheap rent. $3636 monthly rent with outgoing. 80 people seating capacity with spacious kitchen. Open now for dinner only but have potential to open for breakfast and lunch as well. Menulog and uber eats operated. If you are interested than call /text me 0432 675 206 (English)


Nhà hàng Pizza nằm bên trong trung tâm mua sắm với giá thuê rẻ. $3636 + outgoing tiền thuê hàng tháng. Sức chứa 80 người với nhà bếp rộng rãi. Bây giờ chỉ mở cho bữa tối nhưng có tiềm năng mở cho bữa sáng và bữa trưa. Liên kết với Menulog và Uber Eats. Nếu bạn quan tâm hơn hãy gọi / nhắn tin cho tôi 0432 675 206 (tiếng Anh)


比薩餐廳位於購物中心內,租金便宜。 每月租金3636美元。 寬敞的廚房可容納80人。 現在只供應晚餐,但也有可能在早餐和午餐時間開放。 Menulog和uber吃了。 如果您有興趣,請致電/發送電子郵件至0432 675 206(英語)

Chinese Restaurant FOR URGENT SALE 

$15,000 Negotiable Midland WA

20 Years Established Chinese Restaurant FOR URGENT SALE due to owner illness. - Fully equipped commerical kithcen 4 x Gas stove Wok Burners - Great Lease Terms & Low Rent - Regular and Loyal Customers - 50 - 60 Seating Capacity - Online order and delivery operations in place - UBER EATS / MENU LOG - Plenty of Parking - Busy buisness complex near by - Landgate, Midland FIA, Police & Hospital - BYO licence HUGE Opportunity for growth with Midlands new development and Curtin Medical University coming 2020 The shop could be converted to other cuisines e.g. European cafe, lunch bar, Chinese, Seafood Restaurant etc. Excellent Growth potential Huge potential to grow the sales by opening 7 days with morning cafe trade, food delivery, and catering. $15,000 - All offers willl be considered. Please text or call for futher details. 0466 594 043 (English/Chinese)


Đã thành lập 20 năm, kinh doanh tốt, bán kha73n vì lý do sức khỏekhẩn cấp do bệnh chủ. - Bếp thương mại được trang bị đầy đủ 4 x Bếp gas Lò đốt - Điều khoản cho thuê lâu dài & Giá thuê thấp - Khách hàng thường xuyên và trung thành - 50 - 60 chỗ ngồi - Hoạt động đặt bàn ăn và giao hàng trực tuyến tại chỗ - Đăng nhập UBER EATS / MENU - Nhiều chỗ đậu xe khu phức hợp gần - Landgate, Midland FIA, Cảnh sát & Bệnh viện - Giấy phép BYO. Nhiều Cơ hội phát triển với sự phát triển mới của Midlands và Đại học Y khoa Curtin vào năm 2020 Cửa hàng có thể được chuyển đổi sang các món ăn khác như Quán cà phê châu Âu, quán ăn trưa, Trung Quốc, nhà hàng hải sản, v.v… Tiềm năng tăng trưởng tuyệt vời để tăng doanh số bán hàng bằng cách mở 7 ngày với giao dịch cafe buổi sáng, giao đồ ăn và phục vụ ăn uống. Sanh nhanh chỉ $ 15.000 - Tất cả các thương lượng sẽ được xem xét. Vui lòng nhắn tin hoặc gọi để biết thêm chi tiết. 0466 594 043 (tiếng Anh / tiếng Trung


由於老闆病,20年成立中國餐館以進行緊急銷售。 - 設備齊全的商業kithcen 4 x燃氣灶炒鍋燃燒器 - 大租賃條款和低租金 - 定期和忠誠的客戶 - 50 - 60座位容量 - 在線訂購和交付操作到位 - UBER EATS / MENU LOG - 充足的停車位 - 忙碌的商務 附近的複雜 - 蘭德蓋特,米德蘭國際汽聯,警察和醫院 - BYO許可證巨大的機會增長與米德蘭茲新發展和科廷醫科大學即將到來2020年該商店可以轉換為其他美食,如 歐洲咖啡館,午餐吧,中餐,海鮮餐廳等。優秀的增長潛力通過早上咖啡館貿易,食品配送和餐飲開放7天,增加銷售的巨大潛力。 15,000美元 - 所有優惠都將被考慮。 請發短信或致電了解更多細節。 0466 594 043(中英文)

Restaurant and Fast Food

$$$ Subiaco WA

RESTAURANT

\Well established for many years (2012), good business, large shop 143 sqm, 55 chairs. Long lease 5 x 5 years + renewal options, rent $6168.53 /pm including out going. Price consider at any offers


FASH FOOD

Good position located at CBD, large shop 156 sqm, 30 seats including alfresco, well established since last year Feb 2017. Long lease 5 x 5 – next renewal in 4 years to go. Rent review is 3,800 per month including outgoing. Price consider at any offers.

Please call /text 0412 031 423 or email minchikim@hotmail.com


餐廳

建立多年(2012年),良好的業務,大型商店143平方米,55椅子。 長期租賃5 x5年+續租選項,租金$ 6168.53 / pm包括出去。 價格考慮任何報價


FASH FOOD

位於中央商務區的優越位置,156平方米的大型商店,包括露天在內的30個座位,自2017年2月以來已建立良好。長租約5 x 5 - 4年後的下一次續訂。 租金審查每月3,800,包括離任。 價格考慮任何報價。

請致電/發送電話0412 031 423或發送電子郵件至minchikim@hotmail.com

NHÀ HÀNG

Được thành lập tốt trong nhiều năm (2012), kinh doanh tốt, Diện tích rộng, lớn 143 mét vuông, 55 ghế. Cho thuê lâu dài 5 x 5 năm + tùy chọn gia hạn, giá thuê $6168,53 / tháng luôn out going bao gồm cả đi. Ghi nhận bất cứ thảo luận nào


FASH FOOD

Vị trí tốt tại CBD, cửa hàng lớn 156 mét vuông, 30 chỗ ngồi bao gồm alfresco, được thành lập từ năm ngoái vào tháng 2 năm 2017. Cho thuê lâu dài 5 x 5 - tiếp tục gia hạn trong 4 năm tới. Đánh giá thuê là $3.800 mỗi tháng bao gồm out going. Sẽ ghi nhận bất cứ thảo luận nào.

Xin gọi / nhắn |tin 0412 031 423 hoặc email minchikim@hotmail.com

Restaurant For Sale

$59,000 Negotiable – South Guildford WA

Up for sale is a well presented restaurant with fully equipped ready to operate, Due to visa issue , only asking for less than quarter of the setup cost.

- lease per week $725 gst & outgoing

- 36 seats (100sqm)

- modern design

- Lease still have 3+5

- It is relatively new, hence low maintenance cost.

- Massive kitchen area, it is suitable for angry chiefs.

- Massive storage area and a cold room to store meat and vegs.

- Huge free parking lot at the back of the restaurant.

Please contact me 0426 150 984 for more info. Thanks :)!


Up for sale là một nhà hàng được trình bày tốt với đầy đủ trang bị sẵn sàng để hoạt động, Do vấn đề visa, chúng tôi phải bán gấp và chỉ yêu cầu ít hơn một phần tư chi phí thiết lập.

- cho thuê mỗi tuần $ 725 GST & out going đi - - 36 chỗ ngồi (100m2) - thiết kế hiện đại - Hợp đồng 3 + 5- Nhà hàng  tương đối mới, do đó chi phí bảo trì thấp. Khu vực nhà bếp lớn, phù hợp cho các loại thực đơn - Khu vực lưu trữ lớn và một phòng lạnh để thịt và rau. Bãi đậu xe miễn phí rất lớn ở phía sau nhà hàng. Vui lòng liên hệ với Ivan 0426 150 984 để biết thêm. Cảm ơn :)!


出售是一個很好的餐廳,設備齊全,準備運營,由於簽證問題,只要求不到四分之一的設置成本。 - 每週租金$ 725 gst&outgoing -  36個座位(100平方米)- 現代設計

 - 租賃仍有3 + 5  - 它相對較新,因此維護成本低。 - 大型廚房區,適合憤怒的酋長。

 - 大型存儲區和可存放肉類和蔬菜的冷藏室。 - 餐廳後面的大型免費停車場。

有關詳細信息,請與我聯繫0426 150 984。 謝謝 :)!

Restaurant for urgent sale!! Great offer !

$75,000 Negotiable Claremont WA

Restaurant for urgent sale! Location Claremont WA just next to the shopping centre and stirling highway.  Fantastic location with beautiful sitting area. It has an open. Wooden deck which can fit in more than 10 tables. The are is more than $150sqm plus the outdoor open deck. Currently trading as Indian restaurant suitable for any cuisine. No restrictions on trading hours. The restaurant is in a complex of 20 commercial and 64 residential properties. Fantastic potential for a new restaurant. Due to serious family issues we have to do this regretful sale. Under cheap offer for urgent sale. Please call text Nupur 0451 221 286 (English)


Cần bán gấp! Địa điểm tốt tại Claremont WA ngay bên cạnh trung tâm mua sắm và đường cao tốc khuấy động. Vị trí tuyệt vời với khu vực ngồi đẹp. Có một khu vực mở. Sàn gỗ có thể phù hợp với hơn 10 bàn ăn . Sàn đẹp trị giá  hơn $150sqm cộng với sàn mở ngoài trời. Hiện đang kinh doanh như nhà hàng Ấn Độ phù hợp với bất kỳ món ăn. Không hạn chế về giờ giao dịch. Nhà hàng nằm trong một khu phức hợp gồm 20 khu thương mại và 64 khu dân cư. Tiềm năng tuyệt vời cho một nhà hàng mới. Do các vấn đề gia đình nghiêm trọng, chúng tôi phải thực hiện việc bán hàng đáng tiếc này. Theo đề nghị giá rẻ để bán khẩn cấp. Vui lòng gọi nhắn tin Nupur 0451 221 286 (tiếng Anh)


緊急銷售的餐廳! 位置Claremont WA毗鄰購物中心和高速公路。 優越的地理位置,美麗的休息區。它是開放的。 木製甲板,可容納10多個桌子。 這是超過150平方米加上戶外露天甲板。 目前作為印度餐廳交易適合任何美食。 交易時間沒有限制。 該餐廳位於20棟商業區和64棟住宅區內。 新餐廳的絕佳潛力。 由於嚴重的家庭問題,我們不得不做這個遺憾的銷售。 根據廉價報價進行緊急銷售。 請致電文本Nupur 0451 221 286(英文)

Sumo Salad

$199K & $98,000K - Negotiable Perth WA


This is a unique opportunity to buy either one or two very successful Sumo Salad franchises in suburban Perth. Westfield Carousel in Cannington is the larger store and is available for the bargain price $199,000 (Negotiable) and Cockburn Gateway Shopping City can be bought for only $98,000 (Negotiable) both +sav. This is a genuinely unique opportunity and only available because breakup in partnership forces sale. Perth is back in business! After a few years in the dumps, Perth is back firing-on-all-cylinders. All aspects of the mining industry are flourishing with 2019 growth expected to be spectacular and a return to the days up to 2013. 

These stores are in prime positions within each centre and need a committed operator to take them to them next level. Sumo Salad is an Australian success story. Started 15 years ago in Sydney, they are now the recognised healthy fast-food brand in places as diverse as the USA, Singapore, South America, the UAE and more. As Australians become more health-conscious, Sumo Salad keeps growing because our products TASTE GREAT! The Cannington store has been established for 11 years and has been a total success story. Turnover peaked at $1.3 million but has dipped to $900,000 but is growing as the WA economy rebounds strongly. Cockburn is also well-established but is a smaller store well-primed for substantial growth over the next 2 years. All fixtures and fittings are modern and in excellent order so there is nothing extra to spend. Each location has ample parking. Cockburn will also reap huge benefits from the new lithium mine opening in 2019.

Features of this business: Well-established Sumo Salad franchise stores with huge growth potential. Prime Locations in major shopping malls south of the Swan River in Perth. Westfield Carousel only $199,000 +sav (Negotiable) and Cockburn Gateway only $98,000 +sav (Negotiable). Carousel Store is giving owner operator $120,000 in profit and Cockburn Gateway $85,000+ We can look at a special offer for anyone who wants to invest in both stores. Experienced staff in place. Owner will provide handover and training plus one month company training. Healthy Food is the current peoples’ favourite in Australia and keep growing exponentially each year. We have two very successful stores available together or individually and both are performing exceptionally well. A committed owner/operator could grow the business especially by using Social Media. For a confidential discussion, please call the number above TODAY! Please call Text : 0420 313 392 (English)


這是在珀斯郊區購買一兩個非常成功的Sumo Salad特許經營權的獨特機會。 Cannington的Westfield . Carousel是一家規模較大的商店, 價格便宜199,000美元(面議)和Cockburn Gateway購物城只需98,000美元(面議)和+ sav。這是一個真正獨一無二的機會,只有在合夥企業解散時才會出售。珀斯重新開始營業! 在垃圾堆里呆了幾年之後,珀斯重新開始全力以赴。採礦業的各個方面都在蓬勃發展,2019年的增長預計會非常壯觀,並且可以回到2013年的日子。這些商店在每個中心都處於優勢地位,需要一個忠誠的運營商將他們帶到下一個層次。Sumo Salad是澳大利亞的成功故事。 15年前在悉尼開始,他們現在是美國,新加坡, 南美洲,阿聯酋等多個地區公認的健康快餐品牌。隨著澳大利亞人越來越注重健康,Sumo Salad不斷發展,因為我們的產品味道很棒!Cannington商店已經成立11年,且已經成功了。業額達到130萬美元,但已下跌至90萬美元, 但隨著西澳經濟強勁反彈而增長。 Cockburn也很成熟,但是在未來兩年內,它是一家規模較小的商店。所有固定裝置和配件都是現代化的,並且處於良好狀態,因此無需額外花費。每個位置都有充足的停車位。 Cockburn還將從2019年的新鋰礦開業中獲益匪淺。成熟的Sumo Salad特許經營店具有巨大的增長潛力 位於珀斯天鵝河以南的主要購物中心. Westfield Carousel只需$ 199,000 + sav(面議) 和Cockburn Gateway僅$ 98,000 + sav(面議)Carousel Store為業主運營商提供 120,000美元的利潤和Cockburn Gateway $ 85,000 + 我們可以為想要投資這兩家商店的人提供特別優惠 經驗豐富的員工到位 業主將提供移交和培訓以及一個月的公司培訓 健康食品是當前人們在澳大利亞的最愛 ,並且每年都呈指數級增長。我們有兩個非常成功的商店一起或單獨提供,兩者都表現得非常好。承諾的所有者/運營商可以通過使用社交媒體來發展業務。如需保密討論,請撥打今天上面的電話號碼!請致電文字:: 0420 313 392(英文)


Về kinh doanh: Đây là một cơ hội duy nhất để mua một hoặc hai nhượng quyền Sumo Salad rất thành công ở ngoại ô Perth. Westfield Carousel ở Cannington là cửa hàng lớn hơn và có sẵn với giá hời $199,000 (Thỏa thuận) và Thành phố mua sắm Cockburn Gateway có thể được mua chỉ với $98.000 (Thỏa thuận) cả + sav. Đây là một cơ hội thực sự độc đáo và chỉ có sẵn vì sự chia tay trong lực lượng bán đối tác. Perth đã trở lại trong kinh doanh! Tất cả các khía cạnh của ngành khai thác đang phát triển mạnh mẽ với sự tăng trưởng năm 2019 dự kiến ​​sẽ rất ngoạn mục và trở lại vào ngày 2013. Các cửa hàng này ở vị trí đắc địa trong mỗi trung tâm và cần một nhà điều hành cam kết đưa họ lên cấp độ tiếp theo. Sumo Salad là một câu chuyện thành công của Úc. Bắt đầu từ 15 năm trước tại Sydney, giờ đây họ là thương hiệu thức ăn nhanh tốt cho sức khỏe được công nhận ở những nơi đa dạng như Mỹ, Singapore, Nam Mỹ, UAE và hơn thế nữa. Cửa hàng Cannington đã được thành lập được 11 năm và là một câu chuyện thành công. Doanh thu đạt đỉnh 1,3 triệu đô la nhưng đã giảm xuống còn 900.000 đô la nhưng đang tăng lên khi nền kinh tế WA phục hồi mạnh mẽ. Cockburn cũng được thành lập tốt nhưng là một cửa hàng nhỏ hơn được phát triển tốt để tăng trưởng đáng kể trong 2 năm tới. Tất cả đồ đạc và phụ kiện đều hiện đại và theo thứ tự xuất sắc nên không có gì để chi xuất thêm. Mỗi địa điểm có bãi đậu xe rộng rãi. Cockburn cũng sẽ gặt hái những lợi ích to lớn từ việc khai thác mỏ lithium mới vào năm 2019. Các tính năng của doanh nghiệp này: Các cửa hàng nhượng quyền Sumo Salad được thành lập tốt với tiềm năng phát triển lớn. Vị trí đắc địa trong các trung tâm mua sắm lớn phía nam sông Swan ở Perth. Westfield Carousel chỉ $ 199,000 + sav (Thỏa thuận) và Cockburn Gateway chỉ $ 98,000 + sav (Thỏa thuận). Carousel Store đang mang lại cho nhà điều hành chủ sở hữu 120.000 đô la tiền lãi và Cockburn Gateway 85.000 đô la + Chúng tôi có thể xem xét một ưu đãi đặc biệt cho bất cứ ai muốn đầu tư vào cả hai cửa hàng. Nhân viên có kinh nghiệm tại chỗ. Chủ sở hữu sẽ cung cấp bàn giao và đào tạo cộng với một tháng đào tạo công ty. Thực phẩm lành mạnh là món ăn yêu thích hiện tại của người dân tại Úc và tiếp tục tăng theo cấp số nhân mỗi năm. Chúng tôi có hai cửa hàng rất thành công có sẵn cùng nhau hoặc cá nhân và cả hai đều hoạt động rất tốt. Chủ sở hữu / nhà điều hành cam kết có thể phát triển doanh nghiệp đặc biệt bằng cách sử dụng Social Media. Để thảo luận bí mật, xin vui lòng gọi số điện thoại trên NGAY HÔM NAY! Vui lòng gọi Văn bản: 0420 313 392 (tiếng Anh) 

Location Available Cappuccino Strip

$50,000 Negotiable – Fremantle WA

Brand new fit out spent over $100k. Great opportunity for a fish and chips, sushi, gelato, panini bar, or whatever type of business your interested right in the heart of Fremantle. Must exit due to serious illness in family. All offers will be welcome. Please call / text 0418 946 415 (English)


Thương hiệu mới thiết lập, đã chi hơn $100k. Cơ hội tuyệt vời cho một Fish & Chips, , Sushi, Gelato, Panini hoặc bất kỳ loại hình kinh doanh nào mà bạn quan tâm ngay tại trung tâm của Fremantle. Phải sang vì bệnh hiểm nghèo trong gia đình. Tất cả các ưu đãi sẽ được chào đón. Vui lòng gọi / nhắn tin 0418 946 415 (tiếng Anh)


全新的裝修花費超過10萬美元。 您可以在弗里曼特爾的中心享受魚和薯條,壽司,意式冰淇淋,帕尼尼酒吧或您感興趣的任何類型的商業機會。 必須因家庭嚴重疾病退出。 歡迎所有優惠。請致電/短信0418 946 415(英文)

Hillarys Boat Harbour

$50,000 Negotiable Hillarys Boat harbour WA

To interested parties only. Perfect for owner operator on one of Perth most sort after areas. Full operating kitchen and facilities available. Brand new fit our spend in excess of $100k. Please call to view and offers would be accepted. Vendor finance available. Take over of a lease Hillarys Boat harbour facing main area accross from Dome cafe. Best location in Hillarys. Must exit lease due to family member serious illness. All offers welcome. Please call / text 0418 946 415


Chỉ cho người thích hợp. Nhà hàng hoàn hảo cho chủ tự kinh doanh, một trong những khu vực tuyệt hảo nhất Perth. Nhà bếp hoạt động đầy đủ và tiện nghi có sẵn. Chi phí thành lập đã trên $100k. Vui lòng gọi để hẹn xem .Nếu vay muợn tài chánh để mua sẽ có sẵn. Tiếp quản Hillarys Boat Harbour khu vực chính bằng một quán cà phê Mái vòm. Vị trí tốt nhất trong Hillarys. Chúng tôi phải rất tiếc để ra khỏi nơi đây chỉ vì bệnh nặng. Xin gọi / nhắn tin 0418 946 415


僅限有興趣的人士。 非常適合珀斯最重要的區域之一的業主運營商。 全面運營的廚房和設施。 全新的價格超過10萬美元。 請致電查看並接受優惠。 供應商融資可用。 接管租賃Hillarys Boat港口,面向Dome咖啡館對面的主要區域。 在Hillarys的最佳位置。 因家庭成員嚴重疾病必須退出租約。 歡迎所有優惠。 0418 946 415

Fully Lic Restaurant & Cafe

$199,000 - Noranda Palms WA

This is a truly unique opportunity to purchase a hugely popular, immaculately presented, very well established and easy to run Cafe / Restaurant and take away business. Business is located in Noranda, outside of Noranda Palms Shopping Centre, with excellent exposure to passing traffic. This fully licensed Cafe/Restaurant has been established for many years. Same owner since 2010. Key features and benefits of this business: Immaculately presented Cafe/ Restaurant and perfectly clean premise. Average turnover over $55,000 per month for the last three years. Extended liquor license day and night, liquor sales without food - inside and out. Total of 152.30 m2 inside floor area 100 m2 (Approx.) of alfresco area 49 seats inside. 17 tables with 49 seats inside and 11 tables with 37 seats alfresco area. Opening hours: Tuesday to Sunday from 8:30am to 9pm and closed Monday. High quality equipment and furniture. Currently Italian type of cuisine but suitable for any other type of cuisine. The vendor is willing to assist the buyer for a period to allow for a smooth transition between owners. Attractive 5 years lease in place. Perfect Cafe /Restaurant business size ( small enough - easy to run and large enough to make a good profit for the owners ). Reason for Sale: Owners have been in the Cafe/Restaurant business for many years and is about time to slow down. To have more information related to this Cafe/Restaurant please phone 0422 603 739. Asking Price: $199,999


Fully Lic Cafe / Restaurant ở Noranda, bên ngoài Trung tâm mua sắm Noranda Palms WA, đã được thành lập trong nhiều năm. Doanh thu trung bình trên $55.000 mỗi tháng trong ba năm qua. Giấy phép kinh doanh ngày và đêm, bán rượu mà không có thức ăn - trong và ngoài. Tổng cộng 152,30 m2 trong nhà 100 m2 + ngoài trời. Chứa 17 bàn với 49 chỗ ngồi trong và 11 bàn với 37 chỗ ngồi ngoài trời. Thiết bị và đồ nội thất chất lượng cao. Hiện nay kiểu ẩm thực Ý nhưng phù hợp với bất kỳ loại ẩm thực nào khác. Bên bán sẵn sàng hỗ trợ người mua trong một khoảng thời gian để cho phép chuyển đổi suôn sẻ giữa các chủ sở hữu. Hợp ồng thuê chỗ  5 năm + tái ký. Bán để nghỉ hưu. Để biết thêm thông tin liên quan đến Cafe / Nhà hàng này, vui lòng gọi số 0422 603 739. (tiếng Anh)


這是一個真正獨特的機會,可以購買一個非常受歡迎,完美呈現,非常完善和易於運營的咖啡館/餐廳和帶走業務。商業區位於Noranda,位於Noranda Palms購物中心外,擁有良好的交通通道。這家獲得完全許可的咖啡廳/餐廳已經成立多年。自2010年以來的所有者。這項業務的主要特點和好處:完美呈現咖啡廳/餐廳和完美的清潔前提。過去三年每月平均營業額超過55,000美元。日夜延長酒牌,無食品銷售 - 內外均可。內部面積為152.30平方米,100平方米(約)的露天區域內有49個座位。 17張桌子內有49個座位,11張桌子有37個座位露天區域。營業時間:週二至週日上午8:30至晚上9點,週一休息。高品質的設備和家具。目前是意大利菜,但適合任何其他類型的美食。供應商願意協助買方一段時間,以便在所有者之間平穩過渡。有吸引力的5年租約到位。完美的咖啡廳/餐廳業務規模(足夠小 - 易於運行,足夠大,可以為業主帶來豐厚的利潤)。銷售理由:業主已經在咖啡館/餐館業務多年,現在是時候放慢腳步了。要獲得更多有關此咖啡館/餐廳的信息,請致電0422 603 739.詢價:199,999美元

Small Cafe for Sale

$60,000 - Mosman Park, W.A.

The Leaky Tap is a small café located in the local streets of Mosman Park, W.A.

It's opposite Iona Primary School, attracted school traffic and that of the mixed bag of local regulars. It's Dog friendly which attracts large crowds on the weekends with pet owners from all across Perth.

The Leaky Tap is a quirky themed space in honour of a deceased local plumber. It's been fully renovated and it's up to the new owner if they want to continue the theme or change the space to suit their own ideas. The Landlord is open and supportive to change as long as the new owner keeps the place running in the positive e trend it has been.

The café has been successfully running for four years, and the owner is only selling because her sporting career has taken a turn in a different country and isn't as present in Australia anymore.

Selling price is $60,000, reduced down from $120,000 for the quick sale.

Given it's a high percent cash business, and it's a quick decision to sell, the numbers aren't there and a large price cut has been taken. Average weekly intake is $5k varying in Winters and exceeding in summer months. The Primary School also has 3+ sports carnivals a year where daily intake reaches over $2,5k

ALL the equipment in the café is fully owned, NOTHING is leased, bringing the asset value to $100,000+

Rent is currently $600/week and apparently negotiable with the landlord. given the school mornings and solid foundation of regular customers, Rent is generally paid off in one day of trading.

The café is currently operating 7 days/ week, closing for two-three weeks over Christmas/New years and the Winter school holidays.

Currently staffs three baristas and a chef, all happy to continue working if needed.

It's a lovely little café, regretful sale but athletic careers can only go for so long.

Happy to supply financials, lease agreement and fully equipment list if requested. Welcome to come in and inspect the café. Please call / text: 0403 665 317 (English)


Quán cà phê nhỏ để bán

$ 60.000 – Mosman Park, W.A.

The Leaky Tap là một quán cà phê nhỏ nằm trên các đường phố địa phương của Công viên Mosman, W.A.

Nó đối diện với trường tiểu học Lona, thu hút lưu lượng của trường học và của chính quyền địa phương.

The Leaky Tap là một không gian theo chủ đề kỳ quặc để vinh danh một thợ sửa ống nước địa phương đã qua đời. Nó đã được tân trang lại hoàn toàn và tùy thuộc vào chủ sở hữu mới nếu họ muốn tiếp tục chủ đề hoặc thay đổi không gian cho phù hợp với ý tưởng của riêng họ. Chủ mới còn đang trống chỗ, và được hỗ trợ để thay đổi miễn là chủ sở hữu mới giữ vị trí điều hành trong xu hướng tích cực mà quán đã được.

Quán cà phê đã hoạt động thành công trong bốn năm và chủ sở hữu chỉ bán vì phải đời đi một quốc gia khác cho việc làm và không trở về Úc nữa.

Giá bán là $ 60,000, đã giảm xuống từ $120,000 để bán nhanh.

Do là một doanh nghiệp tiền mặt cao, và đó là một quyết định nhanh chóng để bán, và một sự cắt giảm giá lớn đã được thực hiện. Lượng thu hàng tuần trung bình là $5000 thay đổi vào mùa đông và trong những tháng mùa hè. Trường Tiểu học cũng có hơn 3 lễ hội thể thao một năm, nơi mà lượng tiêu thụ hàng ngày đạt trên $2.500

TẤT CẢ các thiết bị trong quán cà phê hoàn toàn thuộc sở hữu, NOTHING còn phải trả góp, mang giá trị tài sản lên $100,000 +

Tiền thuê hiện tại là $600 / tuần và có thể thương lượng với chủ nhà. cho các buổi sáng học và nền tảng vững chắc của khách hàng thường xuyên, Tiền thuê thường được trả hết trong một ngày bán.

Quán cà phê hiện đang hoạt động 7 ngày / tuần, đóng cửa trong hai ba tuần trong dịp Giáng Sinh / Năm Mới và các ngày nghỉ học Mùa đông.

Hiện nay nhân viên quầy bar Baristas và một đầu bếp, tất cả hạnh phúc để tiếp tục làm việc nếu cần thiết.

Đó là một quán cà phê nhỏ đáng yêu, bán hối tiếc nhưng phải bán vì đi nứớc ngoài

Rất vui lòng cho xem chứng từ doanh thu, hợp đồng thuê và danh sách thiết bị đầy đủ nếu được yêu cầu. Chào mừng bạn đến và kiểm tra quán cà phê. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0403 665 317 (tiếng Anh)


小咖啡館待售

$ 60,000 - 莫斯曼公園,W.A。

Leaky Tap是一家位於W.A.的Mosman Park當地街道的小咖啡館。

它與愛奧那小學相對,吸引了學校的交通和當地常客的混合。這是狗友好的,週末吸引了來自珀斯各地的寵物主人。Leaky Tap是一個奇特的主題空間,以紀念已故的當地水管工。它已經完全翻新,如果他們想要繼續主題或改變空間以適應他們自己的想法,這取決於新主人。只要新主人保持這個地方以正向的趨勢運行,房東就是開放的,並且支持改變。這家咖啡館已經成功運營了四年,店主只是因為她的運動生涯在不同的國家轉了一圈而在澳大利亞不再出現。

銷售價格為60,000美元,低於快速銷售的120,000美元。鑑於現金業務的百分比很高,而且這是一個快速的銷售決策,這些數字並不存在,並且已經大幅降價。冬季平均每週攝入量為5,000美元,夏季則超過。小學每年還有3個以上的體育狂歡節,每日攝入量超過2.5萬美元 咖啡館裡的所有設備都是全資擁有的,NOTHING是租賃的,使資產價值達到100,000美元以上

租金目前每週600美元,顯然可以與房東協商。鑑於學校的早晨和普通客戶的堅實基礎,租金通常在交易的一天內得到回報。該咖啡館目前每週工作7天,聖誕節/新年和冬季學校假期結束兩到三週。目前有三名咖啡師和一名廚師,如果需要,他們都樂意繼續工作。

這是一個可愛的小咖啡館,令人遺憾的銷售,但運動生涯只能持續這麼久。

如有要求,很樂意提供財務,租賃協議和完整的設備清單。歡迎進來檢查咖啡館。請致電/短信:0403 665 317(英文)

Fish & Chips

$130,000 Rockingham WA 

Successful 15yrs established fish and chip in a small complex good location. Open 7nights/week 4:30pm-800pm. Good clientele, turn over $5,000-$5,500/ week, has updated permits and certificate. Excellent well maintained and clean shop layout. Long lease. Easy manageable.

Investment call Twi 0414 014 437 for more details.


Thành công 15 năm ở một vị trí nhỏ phức hợp tốt. Mở 7nights / tuần 4:30 chiều - 8:00 tối. Khách hàng tốt, thu từ 5.000 đô la đến 5,500 đô la một tuần, đã cập nhật giấy phép. Bố cục cửa hàng được bảo quản tốt và sạch sẽ. Thuê dài hạn. Dễ quản lý gọi / nhắn tin Twi 0414 014 437 (tiếng Anh)


成功的15年在一個複雜的小位置建立了魚和薯條。開放7晚/週下午4:30至晚上8:00。良好的客戶,每週翻身$ 5,000- $ 5,500,已更新許可證和證書。優秀的維護良好和乾淨的店鋪佈局。長租約。易於管理。

投資電話/文字Twi 0414 014 437(英文)

Restaurant for Sale

$$$ Negotiable Victoria Park WA

Summary: Exceptional industry reputation, as evidenced by its stellar online review and high ratings across multiple platforms. Operating in spacious and modern premises and a premium locale in Victoria Park, Perth WA

Revenue: $28,000 pm – Rent - $6,800 pm

Potential: The business has a great potential to do more events and functions, because of its layout the restaurant allows the normal trade to continue while you having functions in the venue. 80 Seats Inside plus 14 Seats Outside.

Hours: Mon-Fri 5pm-9pm, - Sat 12pm-9.30pm - Sun 12pm-9pm

Lease: Term 1 expires 31/5/19, with 1 x 5 additional option

About the Business: This gorgeous establishment opened its door in December 2016 when it was acquired by a savvy entrepreneur who identified a need in Victoria Park, particularly on Albany Hwy for a classy but affordable establishment, serving quality Modern Australian food. Please contact: Rash Dhanjal - M: 0410 564 761 & email:business@ubgroup.net.au.


Tóm tắt: Danh tiếng vượt trội trong ngành nhà hàng, được chứng minh bằng các đánh giá trực tuyến xuất sắc, và xếp hạng cao trên nhiều nền tảng. Hoạt động trong khuôn viên rộng rãi và hiện đại và một khu cao cấp tại Công viên Victoria, Perth WA

Doanh thu: 28.000 đô la - Thuê - 6.800 đô la / năm.

Tiềm năng: Doanh nghiệp có tiềm năng lớn để thực hiện nhiều sự kiện và chức năng hơn, vì bố cục của nhà hàng cho phép giao dịch bình thường tiếp tục trong khi bạn có các sự kiện tại địa điểm. 80 chỗ ngồi bên trong cộng với 14 chỗ ngồi bên ngoài.

Giờ Giấc: Thứ Hai-Thứ Sáu 5 giờ chiều -9 giờ tối, - Thứ Bảy 12 giờ chiều - 9 giờ 30 chiều - CN 12 giờ tối - 9 giờ tối

Cho thuê: Thời hạn 1 hết hạn vào ngày 31/5/19, với đáo hạn 1 x 5 tùy chọn bổ sung

Giới thiệu doanh nghiệp: Cơ sở tuyệt đẹp này đã mở cửa vào tháng 12 năm 2016 khi một doanh nhân hiểu biết cần một nhà hàng tại Victoria Park, đặc biệt là từ Albany Hwy cho một cơ sở sang trọng, nhưng giá cả lại rất phải chăng, phục vụ các món ăn hiện đại của Úc. Xin vui lòng liên hệ: Rash Dhanjal - M: 0410 564 761 & email:business@ubgroup.net.au

總結:卓越的行業聲譽,其卓越的在線評論和跨多個平台的高評級證明了這一點。位於華盛頓州珀斯維多利亞公園的寬敞現代化場所和優質場所

收入:28,000美元 - 租金 - 下午6,800美元

潛力:該業務具有開展更多活動和功能的巨大潛力,因為它的佈局使餐廳能夠在您在場地內有功能時繼續正常交易。內部有80個座位,外面有14個座位。

營業時間:週一至週五下午5點至晚上9點,週六12點至9點30分 - 週日12點至9點

租約:第1學期到期日為31/5/19,附加選項為1 x 5

關於業務:這家華麗的酒店於2016年12月開業,當時它被一位精明的企業家收購,該公司在維多利亞公園確定了需求,特別是在奧爾巴尼高速公路上,這是一家經濟實惠的優質現代餐廳。請聯繫:Rash Dhanjal - M:0410 564 761,電子郵件:business@ubgroup.net.au

Coffee Shop For Sale

North of the River Perth WA

Summary: A family-oriented coffee shop in Northern suburbs of Perth. This Coffee shop prides itself in making amazing coffee and delish food

Revenue: $47000 pm – Rent - $11,700 pm –

Skills: Easy to learn how to run a business like this and the owner is willing to give training to the right buyer

About the Business: This business is situated in a key shopping centre North of the River. Its clients absolutely love the coffee, service and food. The business has been significantly improved and proudly managed and operated by the owner.

This store is an extremely well-run operation showing an exceptional return-on-investment. Currently, run under owner management. There is a long lease in place and an opportunity to be involved in a great business!

To obtain a copy of the required Confidentiality Disclosure Agreement and if appropriate the Business Information Summary will be provided to you. Please complete the email inquiry form or contact:

Rash Dhanjal – 0410 564 761- business@ubgroup.net.au


Tóm tắt: Một quán cà phê loại doanh nghiệp gia đình ở ngoại ô phía Bắc Perth. Quán cà phê này tự hào về cà phê tuyệt vời và thức ăn ngon

Doanh thu: 47.000 đô la - Thuê - 11.700 đô la / năm

Kỹ năng: Dễ học cách điều hành một doanh nghiệp như thế này và chủ cũ sẵn sàng đào tạo cho người mua mới.

Giới thiệu về doanh nghiệp: Doanh nghiệp này nằm ở trung tâm mua sắm chính phía Bắc của Swan River. Khách hàng hoàn toàn thích cà phê, và thực phẩm. Doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể và tự hào được quản lý và điều hành bởi chủ sở hữu.

Cửa hàng này là một hoạt động cực kỳ tốt cho thấy lợi tức đầu tư vượt trội. Hiện tại, chạy dưới quyền quản lý của chủ sở hữu. Có một hợp đồng thuê dài hạn và một cơ hội để được tham gia vào một doanh nghiệp tuyệt vời!

Để có được một bản sao của Thỏa thuận tiết lộ bảo mật bắt buộc và nếu thích hợp, Tóm tắt thông tin doanh nghiệp sẽ được cung cấp cho bạn. Vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu hoặc liên hệ qua email: Rash Dhanjal - 0410 564 761-business@ubgroup.net.au


摘要:位於珀斯北郊的一家面向家庭的咖啡店。這家咖啡店以製作美味的咖啡和美味食物而自豪

收入:47,000美元 - 租金 - 晚上11,700美元 -

技能:易於學習如何經營這樣的業務,業主願意為正確的買家提供培訓

關於業務:該業務位於河北的一個重要購物中心。它的客戶非常喜歡咖啡,服務和食物。業主得到了顯著改善,並由業主自豪地管理和運營。

這家商店運營良好,顯示出非凡的投資回報率。目前,在所有者管理下運行。有很長的租約,有機會參與一項偉大的業務!

要獲取所需的保密協議的副本,並在適當的情況下提供商業信息摘要。請填寫電子郵件查詢表格或聯繫:

Rash Dhanjal – 0410 564 761- business@ubgroup.net.au

SUBWAY Business For Sale 

$$$ - Perth WA

Taking $20,000 pw + potential to expand. The store is perfectly located in a prime location in Perth suburbs that is only 10 km from the CBD . This well-established, franchised SUBWAY store has been operating for over 10 years and has built up a large number of repeat clientele. Currently, takings are in excess of $1,057,453 with great margins. Please complete the email inquiry form or contact: Rash Dhanjal - M: 0410 564 761 - eMail: business@ubgroup.net.au

SUBWAY Sang thương hiệu nhượng quyền

Hiện thu $ 20,000 pw + tiềm năng để mở rộng. Cửa hàng này nằm ở vị trí tuyệt vời ở ngoại ô Perth, chỉ cách CBD 10 km. Cửa hàng SUBWAY được nhượng quyền thương mại, nơi này này đã hoạt động hơn 10 năm và đã xây dựng được một số lượng lớn khách hàng lặp lại. Hiện tại, doanh thu vượt quá $1,057,453 với biên độ lợi nhuận cao. Vui lòng gửi yêu câu qua email hoặc liên hệ: Rash Dhanjal - M: 0410 564 761 - eMail: business@ubgroup.net.au
Cafe - Lunch Bar - Van WA

Rent - $4,400 per month including outgoings. Turnover - $35,000 per month including outgoings. Location Details: Well located on a busy local shopping strip with plenty of housing surrounding the business. The business also has the benefit of plenty of industry workers, center staff & residents in the area. The business has the benefit of a Van that has a 5-day route. Potential: Great potential for an active, hands-on owner operator to grow this business. - Could easily offer catering platters to both residential and local businesses. -Two owner-operators could reduce wages. Hours 6 days – Mon to Fri (5am – 2pm), Sat (8am – 2pm) & Fri to Sat (5pm to 9pm) Lease 5 + 5 yrs. lease expires July next year- A new lease will be available. Employees - 1 owner + 2 Part timer + 1 casuals. Asking Price $168,000. To obtain a copy of the Business Information Summary, please contact: Rash Dhanjal - 0410 564 761 -E: business@ubgroup.net.au - RASH DHANJAL - Business Sale- Universal Business Broking

Café Lunch Bar + Van WA

Thuê chỗ chỉ $4,400 mỗi tháng. Vị trí tốt trên dãi shopping đông khách tại Perth Foot Hills (Perth WA) . Doanh thu - $ 35,000 mỗi tháng . Tiềm năng lớn. Thích hợp 2 người cùng làm. Gọi & Nhắn tin: Rash Dhanjal. 0410 564 761 -E: business@ubgroup.net.au - RASH DHANJAL - Business Sale- Universal Business Broking

Peth Foot Hills - 珀斯WA - 租金 - 每月$ 4,400,包括支出。 營業額 - 每月35,000美元。 位置詳情: 位於繁忙的當地購物區, 周圍有很多住房。 該業務還有該地區許多行業工作人員,中心員工和居民的好處。 該公司擁有擁有5天路線的Van的優勢。 潛力:積極的,親自動手的業主運營商發展這項業務的巨大潛力。 -要價168,000美元。 要獲取商業信息摘要的副本, 請聯繫:Rash Dhanjal。 M:0410 564 761 -E:business@ubgroup.net.au - RASH DHANJAL - Business Sale- Universal Business Broking (英文)


Super Busy Pizza Store

$$$ Negotiable - Perth WA

Take-away ONLY – owner ready to retire. Expressions of interest are sought for a busy Pizza Takeaway and Delivery Store. Family owned and operated for past 20 years. Last full financial year $850,000 T/O. Currently trading under 50 hours per week, only evening trade. Servicing only 14 surrounding suburbs. 95% of sales fall inside 35 hours of trade. Huge potential for further expansion if owner wanted to increase service area or trading hours. Looking for only serious buyers with further information being provided by personal appointment ONLY. Not an urgent sale so please do not call unless you’re seriously interested in a solid business. No information will be provided over the phone other than what is provided here. The business is located around the Cannington Thornlie Canning Vale area. Please call to make a personal appointment if you are serious about purchasing a great business with so much opportunity for expansion. Offers need to be in the ball park of $300 to $325k but price is negotiable – inclusive of all good will, plant and equipment and comprehensive training. Also includes all negotiated contracts and pricing for the operation of the business. This is a once in a lifetime opportunity to own a proven 20 plus year old business. Contact Aaron directly to arrange an appointment on 0417 872 257 or aaron-adams@live.com.au to be impressed by what this business has to offer.

Commercial Property in the heart of Fremantle $1.351million - Negotiable

Rare opportunity to own a Commercial Property in the centre of Fremantle. Currently tenanted with a 2-year lease remaining. Current tenant is: www.three-stories.com.au 3 level retail shop located at 105 High St Fremantle. Shop front faces the busy National Hotel at the end of the High St Mall. A few metres from the busiest central traffic light intersection in Fremantle. Building exterior is Heritage Listed. Amazing opportunity presents itself here to get into the heart of Fremantle during the current lull in the Perth market. Huge capital growth to be gained in the next 5 to 10 years. Almost a guaranteed return as Perth starts to bounce back. Contact Aaron directly for any further information on 0417 872 257 - aaron-adams@live.com.au

 Cửa hàng Pizza, loại giao hàng đến nhà + Take-away ONLY - Gia đình sở hữu và điều hành trong 20 năm qua. Thu nhập $850,0 / năm. Hiện đang kinh doanhh dưới 50 giờ mỗi tuần, chỉ làm buổi tối. Tiềm năng lớn để mở rộng hơn nữa nếu chủ sở hữu muốn tăng diện tích dịch vụ hoặc giờ giao dịch. Doanh nghiệp nằm xung quanh khu Cannington Thornlie Canning Vale. Vui lòng gọi để thực hiện cuộc hẹn cá nhân nếu bạn nghiêm túc về việc mua một doanh nghiệp lớn với nhiều cơ hội để mở rộng. Giá thảo luận $ 300 đến $ 325k thương lượng - Đây là cơ hội một lần trong đời để sở hữu một doanh nghiệp cũ hơn 20 năm tuổi đã được chứng minh. Liên lạc trực tiếp với Aaron để sắp xếp một cuộc hẹn theo số 0417 872 257 hoặc aaron- adams@live.com.au

Bất động sản thương mại ở trung tâm của Fremantle $1.351million - Thỏa thuận.

Cơ hội hiếm có để sở hữu một bất động sản thương mại ở trung tâm của Fremantle. Hiện đang thuê với thời hạn thuê 2 năm. Người thuê nhà hiện tại là: www.three-stories.com.au cửa hàng bán lẻ cấp 3 tại 105 High St Fremantle. Cửa hàng phía trước đối diện với Khách sạn Quốc gia bận rộn ở cuối High St Mall. Cách giao lộ đèn giao thông trung tâm nhộn nhịp nhất ở Fremantle vài mét. Bên ngoài tòa nhà là Di sản được liệt kê. Cơ hội tuyệt vời thể hiện chính nó ở đây để có được vào trung tâm của Fremantle trong thời gian ru ngủ hiện tại tại thị trường Perth. Tăng trưởng vốn rất lớn trong 5 đến 10 năm tới. Hầu như một sự trở lại được bảo đảm khi Perth bắt đầu hồi phục trở lại. Liên hệ trực tiếp với Aaron để biết thêm thông tin về số 0417 872 257 - aaron-adams@live.com.au

Food Trailer Business For Sale.

$59,000 - OSBORNE PARK WA

Multiple large events already booked for the remainder of the year, starting from August 2018, which will be transferred to the new owner. Hardest part of the food industry is securing work - with an established brand and well known business the most difficult part is already done for you! Business has been operating since October 2016 and has achieved success with attendance at large, high profile events (e.g. Food Truck Rumble, Kaleidoscope, Optus Stadium, WA Day, Perth Craft Beer Fest etc), two UrbanList Perth website mentions, 3 x articles in local papers and winning a New Business of the Year Award for 2016. Business Facebook and Instagram have over 2000 followers, with emails received weekly regarding event bookings. The business has a memorable and unique brand and all marketing material will be handed over to new owner. The business focusses on American style comfort food - chips, sliders, and fried chicken. Contacts and networks have already been established and a list of contacts will be provided to the new owner to obtain event bookings/trading positions.

Sale includes:

Custom build trailer (4.1m L x 2.5m W) with two 20L deep fryers, gas hot plate custom built commercial exhaust canopy, commercial underbench fridge, hot water unit, 90L water tank and 90L waste water tank, upright freezer and small drinks fridge). Stainless and aluminium throughout, which allows for easy cleaning (All electrics and gas fittings are certified) - Benchtop saladette - Benchtop 3pan bain marie - Portable electric hotplate - 3KVA petrol generator. Custom Menu Board - EFTPOS system - Fire blanket and extinguisher - Existing stock and packaging ($1500 value), and Other miscellaneous utensils and equipment (totalling approximately $1000 value). Recipes to be included with sale, as many of these recipes attract regular customers. Full handover to be given at time of settlement. Also open to sale of equipment/trailer only and all reasonable offers considered. Tel.: / Text 0437 301 288

E: getchipsordiefrying@gmail.com


Nhiều booking cho sự kiện lớn đã có đến cuối năm. Sẽ chuyền giao vào đầu tháng 8 năm 2018. Doanh nghiệp đã hoạt động từ tháng 10 năm 2016 và đã đạt được thành công khi tham dự các sự kiện lớn, cao cấp (ví dụ: Xe tải thực phẩm, Kaleidoscope, Sân vận động Optus, WA Day, Lễ hội bia Perth Craft), hai trang web UrbanList Perth, 3 bài viết các tờ báo địa phương và giành được một giải thưởng. Kinh doanh Facebook và Instagram có hơn 2000 người theo dõi, với các email nhận được hàng tuần liên quan đến các booking cho sự kiện. Doanh nghiệp có một thương hiệu đáng nhớ và độc đáo, và tất cả các tài liệu tiếp thị sẽ được bàn giao cho chủ sở hữu mới. Doanh nghiệp tập trung vào thực phẩm thoải mái theo phong cách Mỹ - khoai tây chiên, thịt cắt lát, và thịt gà rán. Danh bạ và mạng lưới đã được thiết lập và danh sách liên hệ sẽ được cung cấp cho chủ sở hữu mới để có được các booking về phục vụ cho sự kiện hoặc các party giao diịch v.v…

Sang Bán Bao Gồm:

Trailer xây dựng tùy chỉnh (4,1m L x 2,5m W) với hai lò nướng sâu 20L, tấm nóng khí tùy chỉnh được , tủ lạnh thương mại , máy nấu nước nóng, bể nước 90L và bể chứa nước thải 90L, tủ đông đứng thẳng, và đồ uống nhỏ bằng thép không gỉ và nhôm trong suốt, cho phép dễ dàng làm sạch (Tất cả các linh kiện điện và khí đốt được chứng nhận) - Saladtop benchtop - Benchtop 3pan bain marie - Bếp điện di động - Máy phát điện xăng 3KVA. Bảng menu tùy chỉnh - Hệ thống EFTPOS - Chăn và bình chữa cháy – Hàng tồn và bao bì hiện có (giá trị $ 1500) và các đồ dùng và thiết bị linh tinh khác (tổng trị giá khoảng $ 1000). Công thức nấu ăn được đưa vào bán hàng, vì nhiều công thức nấu ăn này thu hút khách hàng thường xuyên. Xin gọi / text Sam 0437 301 288 - E: getchipsordiefrying@gmail.com

從2018年8月開始,在今年剩餘時間內已經預訂了多個大型活動,這些活動將轉移給新的所有者。食品行業最難的部分就是確保工作 - 有一個知名品牌和知名企業,

最困難的部分已經為您完成了!自2016年10月開始營業,並取得了成功,參加了大型高調活動(例如食品卡車隆隆聲,萬花筒,Optus體育場,WA日,珀斯工藝啤酒節等),兩個UrbanList Perth網站提及,3 x文章本地論文並贏得2016年度新業務獎。商業Facebook和Instagram擁有超過2000名粉絲,每週收到有關活動預訂的電子郵件。該企業擁有一個令人難忘和獨特的品牌,所有營銷材料將交給新的所有者。該公司專注於美式舒適食品 - 薯片,滑塊和炸雞。已建立聯繫人和網絡,並將向新所有者提供聯繫人列表以獲取活動預訂/交易頭寸。

促銷包括:

定制拖車(4.1m L x 2.5m W), 帶兩個20L油炸鍋, 燃氣熱板定製商用排氣罩,商用台式冰箱,熱水機組,90L水箱和90L廢水箱,立式冰櫃和小型飲料冰箱)。整個不銹鋼和鋁,便於清潔(所有電氣和氣體配件都經過認證) - 台式saladette - 台式3pan bain marie - 便攜式電熱板 - 3KVA汽油發電機。自定義菜單板 - EFTPOS系統 - 防火毯和滅火器 - 現有庫存和包裝(價值1500美元), 以及其他雜項用具和設備(總價值約1000美元)。食品將被包括在銷售中,因為許多這些食譜吸引了普通顧客。在結算時給予完全移交。也可以開放銷售設備/拖車,並考慮所有合理的優惠。電話:/文字0437 301 288 E:getchipsordiefrying@gmail.com

Restaurant Business for Sale

Profit $ 150,000 / pa - Fremantle WA

Restaurant on the famous Cappucino Strip in Fremantle WA major tourist destination - Best Location on busy corner - Seating up to 120 - Liquor license without food - 24 hour license no restrictions on opening or closing. Opposite the number 1 grilld burgers in Australia - High traffic flow - Tourist cruise ships to double and major kings square development in place. Continue with our concept or create your own. There are currently on Chinese or Vietnamese restaurants on the Main Street be the first and double turnover. Accountants figures available showing strong profit in excess $150,000 per annum - Be quick to secure this prime location as yours and get ready for the lucrative summer - Call Linda – 0418 418 444 - Email linda@vinandoli.com


弗里曼特爾著名的卡布奇諾大道上的餐廳華盛頓主要旅遊目的地 - 繁忙角落的最佳位置 - 座位最多120個 - 沒有食物的酒牌 - 24小時許可證沒有開放或關閉的限制。與澳大利亞1號烤漢堡相對 - 高流量 - 旅遊遊輪將雙重和主要國王廣場發展到位 繼續我們的概念或創建自己的概念。 目前大街上的中國或越南餐廳是第一個和第二個營業額 會計師數據顯示,每年有超過150,000美元的強勁利潤 - 快速確保您的優越位置,並為獲利豐厚的夏季做好準備 - 致電Linda – 0418 418 444 電子郵件linda@vinandoli.com


Nhà hàng trên dải Cappucino nổi tiếng ở Fremantle WA điểm đến lớn của khách - Vị trí tốt nhất trên góc phố đông đúc qua lại. - Chỗ Ngồi lên đến 120 ghế - Giấy phép rượu không cần kèm thức ăn - Giấy phép 24 giờ không bị giới hạn khi mở hoặc đóng cửa. Đối diện với Grill Buger danh trấn số 1 ở Úc - Lưu lượng giao thông cao - Tàu du lịch du lịch tăng gấp đôi. Hiện tại có các nhà hàng Trung Quốc hoặc Việt Nam trên phố chính sẽ giúp doanh thu đầu tiên tăng gấp đôi. Số liệu kế toán có sẵn cho thấy lợi nhuận mạnh vượt quá $150.000 đô la mỗi năm - Hãy nhanh chóng đảm bảo vị trí đắc địa này là của bạn và sẵn sàng cho mùa hè sinh lợi - Hãy gọi cho Linda – 0418 418 444 - Email linda@vinandoli.com

Thai Restaurant Business for Sale

$20,000 WIWO - Joondalup Perth WA

Thai restaurant and take away business for sale in Joondalup just around the corner from Lakeside shopping centre surrounded by many apartments hospital and large office blocks Arthouse apartment complex directly behind our shop will begin construction this year we currently only trade in the evenings plenty of scope for owner operators to expand the business reason for sale unable to commit the time due. To working a full time job already great opportunity for someone to take to next level currently doing excellent take away trade we only seat 20 customers inside asking $20000 for business WIWO 3 years remaining on lease with an option of another 5 no restrictions on trading times. Please call / text: 0416 623 061 (English)

Nhà hàng & Takeaway thức ăn Thái ở Joondalup, 26 km from Perth WA) chỉ quanh góc từ trung tâm mua sắm Lakeside được bao quanh bởi nhiều căn hộ chung cư và khối văn phòng lớn. Căn hộ cao cấp Arthouse ngay phía sau cửa hàng của chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng trong năm nay, hiện chúng tôi chỉ kinh doanh vào buổi tối rất nhiều phạm vi để mở rộng cho tăng trưởng kinh doanh. Vì không đủ thời gian cho việc khác nên ần bán nhanh. Đây là cơ hội tuyệt vời cho người có nhu cầu kinh doanh nhà hàng . Hiện có 20 chỗ ngồi + takeaway. Sang giá $20000 WIWO. Hợp đồng còn 3 năm + 5 năm tái ký. Không hạn chế thời gian mở cửa. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0416 623 061 (tiếng Anh)

泰國餐館和Joondalup外賣業務就在湖畔購物中心的拐角處,周圍有許多公寓醫院和大型辦公大樓,我們店後面的Arthouse公寓大樓將於今年開始建設,目前我們只在晚上進行交易, 業主經營者為擴大營業原因而無法提供應有的銷售時間。 為了全職工作已經有很好的機會可以讓一個人有更好的機會進入下一階段,目前做得很好外賣,我們只能讓20個客戶坐在裡面詢問20000美元的商業WIWO剩下3年的租期,另外5個選項沒有限制交易時間。 請致電/文本:0416 623 061(英語)

Pizza Shop Biz for Sale

$30,000 Negotiable - Beeliar Shopping Centre WA

It is a good location for a Pizza Shop. Close to IGA and local shops. Easy parking outside. Has beautiful lake view. Has really good stone base electric oven for pizza . Many local loyal customers. Please call/ text: 0432 076 778 (English)

____

Cửa hàng pizza nằm ở Trung tâm mua sắm Beeliar.

Thỏa thuận 30.000 AUD.

Đây là một vị trí tốt cho kinh doanh một cửa hàng Pizza. Gần IGA và các cửa hàng địa phương. Dễ dàng đỗ xe bên ngoài. Có cảnh nhìn tuyệt đẹp ra hồ, thường xuyên đông nguời ngoạn cảnh. Trang thiết bị đầy đủ với lò đá điện lò nướng bánh pizza. Nhiều khách hàng trung thành ở địa phương. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0432 076 778 (tiếng Anh)

比利亞購物中心的比薩餅店 - 30.000 AUD面議 - 這是比薩店的好地方。 近IGA和當地的商店。

外面很容易停車 有美麗的湖景 有真正好的石基電烤箱比薩餅

許多當地的忠實顧客。 請致電/文本:0432 076 778(英語)

Restaurant for Sale

$35,000 Northbridge Perth WA

Cenrtral Area of Northbridge WA, New restaurant opened just 1 year. The space can service 45 customers at the same time, all the equipment is brand new, 1 big coolroom and 1 freezer room . Monthly rent $5800 include outgoings, hurry to sale. Please contact Andy 0449 910 529 (English)

Khu Cenrtral của Northbridge, Nhà hàng mới mở cửa chỉ 1 năm. Không gian có thể phục vụ 45 khách cùng một lúc, tất cả đều là thiết bị mới, 1 phòng lạnh lớn và 1 tủ đông lớn. Tiền thuê hàng tháng $5800 bao gồm outgoings, cần sang nhanh. Vui lòng liên hệ Andy 0449 910 529 (tiếng Anh) 

北橋中心區,新餐廳開業僅一年。 該空間可以同時服務45個客戶,所有設備全新,1個大型冷藏室和1個冷凍室。 每月租金$5800包括支出,匆忙出售。 請聯繫Andy 0449 910 529(英語)


Deli Café Bakery - Fish & Chip Pizza…

$65,000 Negotiable Pingelly West Australia

Small family orientated Café for sale in Wheatbelt region of Australia (Pingelly, WA). Good turn over with huge potential to build a bakery with potential of Regional sponsorship available, Other advantages include: (a) Very Low Rent.*(b) Long Lease. c) Available to add other items like Pizzas,other cuisine. d) Nearest Bakery and Cake shop is in Northam or Narrogin (Leads to huge potential to grow the business) (e) Can add the grocery in the shop, because it is 2 shops together ,very big shop.Their is no grocery shop in pingelly. Bread and Milk will make your day. Can set up a visit to the store to look into the town and its surrounding… Please call / text 0401 485 529 (English)


小家庭在澳大利亞Wheatbelt地區(賓夕法尼亞州Pingelly)出售咖啡出售。 良好的潛力與潛力建立一個麵包店區域贊助 其他優勢包括:a)非常低的租金* b)長期租賃。 c)可以添加比薩餅等其他食物。 d)最近的麵包店和蛋糕店在Northam或Narrogin(導致休息潛力增長的業務)e)可以在商店添加雜貨,因為它是兩家店鋪,非常大的店鋪。他們沒有雜貨舖。 麵包和牛奶將使你的一天。 可以設置參觀商店,以查看城鎮及其周邊...請致電/文本0401 485 529(英文)


Quán cà phê thích hợp cho gia đình nhỏ ở vùng Wheatbelt của Úc (Pingelly, WA). Doanh thu tốt hơn nếu làm thêm tiệm bánh với. Các đặc điểm bao gồm: (a) Thuê rất thấp. * (b) Hợp đồng dài. (c) Có sẵn để thêm các mặt hàng khác như pizza, các món ăn khác. (d) cửa hàng bánh và bánh gần nhất là ở Northam hoặc Narrogin . Dẫn đến tiềliền với nhau, shop rất lớn Hiệbn không có cửa hàng grocerry trong vùng Pingelly, không bị cạnh tranh . Bánh mì & sữa bán bán rất nhiều mỗi ngày. Có thể đến thăm để quan sát vào thị trấn và xung quanh của nó ... Xin vui lòng gọi / văn bản 0401 485 529 (tiếng Anh)

Fully Lic. Asian Restaurant – Business for Sale

$220,000 negotiable - Chinatown Perth WA

Korean restaurant in China town in Perth CBD. Two storey buliding, 80 + seating. Open dinner and late night. Fully licensed. Long term contract and cheap rent. Price $220,000 negotiable. Please call / Text 0430 391 355


Nhà hàng Hàn Quốc tại Chinatown ở Perth CBD. Kiến trúc hai tầng , trên 80 chỗ ngồi. Mở kinh doanh bữa tối và đêm khuya. Có giấy phép bia rượu. Hợp đồng dài hạn và giá thuê rẻ. Trang thiết bị đầy đủ. Giá sang nhượng $220,000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / hay nhắn tin 0430 391 355


位於珀斯中央商務區中國城的韓國餐廳。 兩層建築,80 +座位。 開放晚餐和深夜。 完全許可。 長期合同和便宜的租金。 價格220,000議價。 請致電/文本0430 391 355

Café/Coffee Shop/Restaurant/Takeaway –

Now only $150,000 South Hedland – WA

Donut King Franchise –-Urgent Sale for other business priority – This is a fully fitted-out Donut King store which is profitable. It is currently run very successfully under management giving the current owner a good ROI but it would show an owner/operator an even greater return. This store is in a major shopping mall with a lot of foot traffic in South Hedland on the WA north coast. This is a genuine sea-change opportunity for someone who is looking to escape the madness of big-city life.

Location: South Hedland – WA

Category: Café – Restaurant - Service

This is a golden opportunity to buy a nationally franchised Donut King outlet with an existing track-record of success. The business is located in a major shopping centre, with anchor tenants including Coles and Kmart. South Hedland and the surrounding district is one of the most beautiful coastal areas of Australia. Here you can escape the big-city gridlock and enjoy the ultimate sea-change. You and your family can experience the serenity of coastal living while having the security provided by a national franchise.

The store has a very modern fit-out and includes an seating area exclusively for Donut King customers. Head Office conducts regular national marketing campaigns to ensure that the Donut King name is always at the forefront of people’s minds. Donut King will provide full in-house training for the new franchisee plus they provide ongoing training and support when needed.  <<<<<< full detail >>>>>>

Cafe For Sale

$55,000.00 Negotiable – Langford WA

Asian fusion cafe for sale. The only coffee shop in the area. Full training provided. Facebook and instagram followers. Leased for 3+5 years Low rent and overheads. Please call / text: 0433 153 311 (English)


咖啡廳出售 - $ 55,000.00可商量 - Langford WA

亞洲融合咖啡館待售。 該地區唯一的咖啡店。 提供完整的培訓。 Facebook和Instagram的追隨者。 租用3 + 5年低租金和間接費用。請致電/文本:0433 153 311(英文)


Cafe Sang Bán - $ 55,000.00 Thỏa thuận - Langford WA

Quán Cafe ohong cách châu Á . Cửa hàng cà phê duy nhất trong khu vực không cạng tranh. Trang thiết bị đầy đủ, sẽ hướng dẫn cho người mới. Có trang Facebook và Instagram. Thuê lâu dài trong 3 năm + 5 năm. Giá thuê và chi phí chung thấp. Vui lòng gọi / text: 0433 153 311 (tiếng Anh)

Chinese Restaurant Business For Sale

$195,000 Morley WA

A very well established, busy restaurant. We are located in a highly populated, residential suburb. We have been serving this ever expanding community for the last 12 years and it has been a favourite with the locals and regular customers willing to travel for our tasty food. Due to a change in our family situation, we are now ready to sell this profitable and easy-to-run business to the right operator. Trading only 6 nights a week (5-10PM), there is still a lot of opportunity for additional growth! The rent is very low, at only $2,754.00 per month (inclusive of G.S.T. and outgoing). The restaurant seats approximately 90 people, and will come fully furnished with everything you need. We are located opposite an large open park, with plenty of parking around the restaurant. If you are interested to make an appointment to come in and discuss further details with us, please do not hesitate to call/ text us on: 0412 749 920

Vị trí tốt tại khu ngoại ô đông cư dân. Đã làm tốt đẹp trong 12 năm qua và được yêu thích với người dân địa phương và khách quen thường xuyên trở lại vì  thức ăn ngon của chúng tôi. Do thay đổi tình hình gia đình của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng bán doanh nghiệp có lợi nhuận. Kinh doanh chỉ có 6 đêm một tuần (5-10 giờ tối), vẫn còn rất nhiều cơ hội để tăng trưởng thêm! Tiền thuê rất thấp, chỉ với $ 2,754.00 mỗi tháng (bao gồm G.S.T. và out going). Nhà hàng có khoảng 90 người và trangthiết bị đầy đủ. Vị trí đối diện một công viên lớn, với rất nhiều bãi đậu xe xung quanh nhà hàng. Nếu bạn quan tâm xin hẹn để đến và thảo luận thêm chi tiết với chúng tôi, vui lòng gọi / nhắn tin cho chúng tôi theo số: 0412 749 920

我們位於人口稠密的住宅郊區。 我們一直在為這個不斷擴大的社區服務過去12年,這是當地人和一般客戶願意為我們美味食物旅行的最愛。

由於家庭情況發生變化,我們現在可以將這個有利可圖的易於運營的業務出售給正確的運營商。 每週僅交易6晚(5-10PM),有很多機會進一步增長! 租金很低,每月只有2,754.00美元(包括G.S.T.和外出)。餐廳座位約90人,並配備齊全的一切您需要的。 們位於一個大型開放式公園對面,餐廳周圍設有大量停車場。 如果您有興趣約 定進入並與我們討論進一步的細節,請隨時致電:0412 749 920

Mobile Food Business for Sale

$$$ Negotiable Claremonth WA

1. Burgers & Bratwurst Van - Van $60k -ono

 Van is fully fitted out to work and has some good work included.

             Great Starter  Business Opportunity 

(Peak working period fast approaching)

2. Fish & Chips Van  - $32500.00 ono

  Van is fully fitted out to work , perfect for starting your own mobile Business

Please call / text Ian 0411 863 311 or email (eventcatering@diamondbrook.com.au)  

1. Burgers & Bratwurst Van - Van $ 60k -ono
  Van được trang bị đầy đủ để làm việc và có một số công việc tốt bao gồm.
              Cơ hội kinh doanh khởi nghiệp vĩ đại
          (Thời gian làm việc cao điểm nhanh)
 2. Cá & Chips Van - $ 32500.00 on
   Van được trang bị đầy đủ để làm việc, hoàn hảo để bắt đầu kinh doanh điện thoại di động của riêng bạn
Xin gọi điện thoại / văn bản Ian 0411 863 311 hoặc email (eventcatering@diamondbrook.com.au)
汉堡和布拉斯维斯特 - 范$ 60k -ono
  Van完全适合工作,包括一些好的工作。
              大起步商业机会
          (峰值工作周期快速逼近)
 鱼和薯条 - $ 32500.00 ono
   Van完全适合工作,非常适合开展自己的移动业务
请致电/正文Ian 0411 863 311或电邮(eventcatering@diamondbrook.com.au)

Established Mobile Cafe Business

Perth WA $230,000 Negotiable

Packed with warehouses, small and large businesses and major retailers, it's no wonder the Perth suburbs of Welshpool, Kewdale and Redcliffe have proved so lucrative for this well established mobile cafe business.

Perth is a fabulous place to live and work, offering a great climate, excellent transport links, major shopping and top schools. With a thriving arts and culture community, and major annual events, there's plenty to do in Perth, with easy access to unspoilt beaches, national parks and the Golden Outback.

This is not a franchise but has the benefits of franchise systems in place, along with an established brand, website and social media, built up over 14 years of successful operation. This very viable business includes 4 vans, 3 of which have a single operator and established week day runs operating in the busy industrial areas.

Predominately a cash business, with some corporate clients, this business is easily run from home, as it has a low stock holding requirement. An ideal husband-and-wife business, no experience is necessary and the current owners are happy to provide training.  >>>>>SEE FULL DETAIL>>>>>

Restaurant Business For Sale

$500,000 Brentwood WA 6153

Fully Lic 130 seats. Good position on major road, near all facilities, shopping strip, well established for long times with excellent weekly taking. Long lease low rent. Fully equipped, large kitchen suitable for any Western or Asian cuisines. Due to family commitment. Please call / text 0416 888 090 (English)

Restaurant Business For Sale

$500,000 Brentwood WA 6153

Fully Lic 130 seats. Good position on major road, near all facilities, shopping strip, well established for long times with excellent weekly taking. Long lease low rent. Fully equipped, large kitchen suitable for any Western or Asian cuisines. Due to family commitment. Please call / text 0416 888 090 (English)

Fully Lic 130 chỗ ngồi. Vị trí tốt trên con đường lớn, gần tất cả các tiện nghi, chung quanh là dải mua sắm, đã được thành lập cho thời gian dài với thu nhập hàng tuần tuyệt vời. Hợp đồng thuê nhà lâu dài giá rẻ. Đầy đủ tiện nghi, nhà bếp lớn phù hợp cho tất cả các loại thực đơn thực đơn Âu & Á . Lý do gia đình nhắn tin 0416 888 090

完全許可130個座位。 良好的位置在主要道路上,附近的所有設施,購物地帶,建立了長期與良好的每週採取。 長租低租。 設備齊全,大廚房適合任何西方或亞洲美食。 由於家庭承諾。 請致電/ text 0416 888 090(英語)

Mosman Park WA – Restaurant 
Business for Sale $250,000
Beautiful restaurant for sale in Mosman Park, WA.   Seating capacity 55-60 inside and outside terrace 10-12.  Fully licensed and fully furnished.  Kitchen fully equiped.  Separate walk in fridge and walk in freezer.  All equipment in perfect working condition.  Beautiful pizza oven in main dining room which is not being used at the moment, but can be operated if necessary.  Double toilets for men and for women and 1 toilet for handicapped.  One bedroom studio with bathroom which is upstairs is included in lease.  Long term lease 5 + 5.  Restaurant has been operating as a french restaurant, but can be adapted to any type of cuisine.  Mosman Park is an exclusive high end suburb of Perth.

Owner of this restaurant is selling due to him having another venue and he cannot continue to operate both venues at the same time.  He has been working 16 hours everyday to operate both and his health cannot permit it any longer.  Restaurant is a brand new operation after he refurbished it in jan-feb of this year.  It is a beautiful place and could make a new operator very happy. Selling price is $250,000 negotiable.  Needs to be sold by end of this year.  New owner just needs to come in and operate! Please call / text : 0481 055 674 eMail: vicacre@yahoo.com

Nhà hàng đẹp sang bán tại Mosman Park, Wfully Lic. Nhà bếp được trang bị đầy đủ. Tủ lạnh loại lớn cửa bước vào. Tất cả các thiết bị trong điều kiện làm việc hoàn hảo vừa mới tân trang mới toàn bộ hồi đầu năm. Lò nướng bánh Pizza đẹp trong phòng ăn chính. Nhà hnàg có thêm một phòng ngủ với phòng tắm ở  tầng trên. Hợp đồng thuê chỗ dài hạn 5 + 5. Nhà hàng đang hoạt động là hàng Pháp, nhưng có thể được thích nghi với bất kỳ loại thực đơn nào. Mosman Park là một độc quyền cao cấp vùng ngoại ô của Perth. Sang giá $250.000 thương lượng. Xin vui lòng gọi / nhắn tin: 0481 055 674 hoặc eMail: vicacre@yahoo.com (tiếng Anh)

美麗的餐廳出售Mosman Park,WA。座位數55-60內外露台10-12。完全授權和齊全。廚房設備齊全。在冰箱裡獨立散步,在冰箱裡散步。所有設備在完美的工作條件。美麗的披薩烤箱在主要餐廳,目前沒有被使用,但可以操作,如果必要。男士和女士雙廁所和一個殘疾廁所。包括在樓上的一間臥室的浴室的工作室。長期租賃5 + 5.餐廳作為法國餐廳經營,但可以適應任何類型的美食。 Mosman公園是珀斯的高端郊區。

這家餐廳的主人因為有另一個地點而出售,他不能同時繼續操作兩個地點。他每天工作16小時來操作兩個人,他的健康不能再允許它。餐廳是一個全新的操作,他在今年的一年後翻新。這是一個美麗的地方,可以使一個新的運營商非常高興。

售價為$ 250,000可議價。需要在今年年底前銷售。新的所有者只需要進來和操作!請致電/ text:0481 055 674電子郵件:vicacre@yahoo.com

Deli Lunch Bar Business for Sale Kelmscott Perth WA

$$$ Negotiable

Located in Kelmscott WA 6111, Southeastern 23km from Perth. Good position near all facilities such as School, Childcare, Parks etc... Fully Equipped, long lease 6.5 years including 3.5 years leasing + 3 years options. Reasonable rent only $2480 / per month. Well established for long-time as a good turnover cash business. Serious buyer only. Please call / text 0474 847 85

 Tại Kelmscott WA 6111, 23km Đông Nam thành phố Perth. Vị trí thuận lợi, ngay trường học, nhà trẻ, và công viên parks. Trang thiết bị đầy đủ, hợp đồng lâu dài 6.5 năm, gồm 3.5 năm thuê mướn +  3 năm tùy chọn. Giá thuê phải chăng $2480 / tháng. Đã kinh doanh lâu ngày hiện có thu nhập tiền mặt rất tốt. Sang giá $234,000.  Nếu anh chị nào thật sự muốn sang xin gọi hay nhắn tin: 0474 847 855

. 位於凱爾姆斯科特WA6111,距離珀斯東南23公里。附近,如學校,兒童保育,公園等所有設施好位置......裝備齊全,長租約6.5年包括3.5年租賃+3年選項。合理租金僅售2480$/月。好吧建立了長期作為一個良好的營業額套現業務。只有認真的買家。詳情請致電/文 0474 847 855 . 

 Huge Opportunity: Indian Restaurant Morley WA  
For SALE-$120,000 Negotiable
 Huge Opportunity: Indian Restaurant For SALE-$120,000 Negotiable

Well established business that has been open for almost 5 years.

•           Great location with high traffic in Morley WA.

•           Licensed and fully equipped.

•           90 seating capacity.

•           Suitable for family business or 457 visa worker.

•           Plenty of car park.

•           Loyal customer base.

•           Massive kitchen

•           $2500 outgoings/week.

•           $12000 weekly returns.

•           Nothing to spend

•           Price is Negotiable for Right and Quick buyer.

For further Enquiries contact Jatin on 0416 168 064 (English)

. Cơ hội lớn: Nhà hàng Ấn Độ Sang bán - $ 120,000 Thỏa thuận - Được thành lập tốt đẹp trong gần 5 năm qua kinh doanh phát • Great location có lưu lượng cao trong Morley WA. • Giấy phép và trang bị đầy đủ. • 90 chỗ ngồi.

• Thích hợp cho gia đình hoặc, di trú xin đỊnh cư với visa cng nhân 457 • Rất nhiều bãi đậu xe. • Cơ sở khách hàng trung thành. • Bếp Hiện đạ , rộng lớn thích hợp nhiều thực đơn • $2.500 outgoings / tuần. • $12.000 lợi nhuận hàng tuần. • Không có gì để chờ đợi - • Giá Thỏa thuận cho đúng người mua nhanh. Xin gọi / nhắn tin Jatin 0416 168 064 (Tiếng Anh) .

. 巨大的機會:印度餐廳而─$120,000元 公認的業務,已經開了快5年了。 •優越的地理位置,在莫利WA高流量。

•許可,設備齊全。 •90座位。 •適用於家庭或商務簽證457工人。•停車場充足。•忠實的客戶群。•大規模廚房

•$2500個支出/週。•$12000每週回報。•無花•價格面議的權利和快速的買家。

如需進一步查詢聯繫 Jatin 在0416168064(英文) .