-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RETAILS ACT

Commercial Trailers $750,000 and The Beetle Exchange

Canberra ACT

Business 1
Commercial Trailers $750,000 Canberra ATC

Canberra's largest trailer retailer in Canberra since 1995. Large extensive variety of trailers.- Includes trailer and caravan repairs and servicing.- Canberra Creative Trailers is a long-established, successful Canberra business. The business commenced selling trailers in 1995. It is the largest trailer retailer in Canberra. The trailer builder in Sydney has been constructing trailers for over 20 years.

This business is highly recognised for its quality trailers and outstanding customer service.

Located in Fyshwick in the Australian Capital Territory. Huge variety of trailers, including: Cool room trailers Luggage trailers Box trailers Motorcycle trailers Galvanised trailers Custom buildsLarge range of Chinese trailers in stock Trailer and caravan repairs and servicing Trailer spare parts About to import from China a new food van caravan Business deals with everything that can be towed behind your motor vehicle. - Over 100 trailers in stock  - Large range of Chinese trailers in stock - Extensive range of trailer spare parts - Trailer and caravan repairs and servicing - Both on-line and on-site sales - Large display area - Good exposure - Easy access and ample parking - Business can be run with 3 people$750,000 turnover Further Information The following information is provided as a guide to the businesses for sale. Further information can be obtained by registering your interest to obtain a non-disclosure agreement. When the agreement is signed and returned, further information will be provided, including financial information. Price is by way of private treaty negotiation, following an expression of interest Please call / text 0448 000 010 for Inspections by appointment.

Business 2:

The Beetle Exchange -


The Beetle Exchange is available for sale. - Over 40 years (1977) of servicing the ACT and its regions - Large and well establisghed client base - Specialist VW and all makes models with VW restorations - Good exposure at 7 Whyalla Street, Fyshwick - Computer diagnostics for all Golfs from Polo's through to Caddy's, Multi van and Crafters - Negotiable lease terms The Beetle Exchange has a long, reliable and proud history in the motor car industry, sitting in the top 25 of vintage cars. With over 40 years (1977) of servicing the ACT and its regions, with some customers traveling great distances to receive that Beetle care. The Beetle Exchange in its standout red building is a Canberra icon. There are not many businesses in Canberra that can boast that. This business is highly recognised and definitely attracts repeat customers. This iconic business operates from the prime location at 7 Whyalla Street, Fyshwick in the Australian Capital Territory. The business trades 5 days during the week and Saturday morning. - Established brand - Repeat customers - Large site to show stock - Building is a standout icon in Canberra - On-line and on-site sales- Great exposure with easy level access and street parking - Long established client base, Specialist VW and all makes models: VW restorations Engine tuning Engine rebuilding Oil and lubrication changes. Brake and clutch repairs. Shock repairs. Full Service. Transmission and DSG services. Car Detailing services. Fully functioning workshop. In-house mechanic. Lease terms negotiable. Good exposure. Easy access and parking. Turnover at $1 million plus.
Computer Diagnostics. For Golfs – Series I to VII – Polo - New Beetles.  Transporter – T4 and T5 . - Passat, Bora, EOS and Jetta - Tiguan and Toureg - Caddy and Multivan - Caravelle and Crafter. The following information is provided as a guide to the businesses for sale. Further information can be obtained by registering your interest to obtain a non-disclosure agreement. When the agreement is signed and returned, further information will be provided, including financial information. Price is by way of private treaty negotiation, following an expression of interest. Please call / text for Inspections by appointment 0448 000 010


Kinh doanh 1

Rơ moóc thương mại $ 750.000 Canberra ATC

Nhà bán lẻ xe kéo lớn nhất của Canberra ở Canberra từ năm 1995. Nhiều loại xe kéo lớn .- Bao gồm sửa chữa xe moóc và sửa chữa xe kéo. - Creative Creative Trailers là một doanh nghiệp thành công lâu đời ở Canberra. Các doanh nghiệp bắt đầu bán trailer vào năm 1995. Đây là nhà bán lẻ trailer lớn nhất ở Canberra. Nhà xây dựng xe kéo ở Sydney đã xây dựng các xe kéo trong hơn 20 năm. Doanh nghiệp này được công nhận cao cho trailer chất lượng và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Nằm ở Fyshwick trong Lãnh thổ thủ đô Úc. Rất nhiều loại xe kéo, bao gồm: Rơ moóc phòng mát Rơ moóc hành lý Rơ moóc Xe rơ moóc Rơ moóc mạ kẽm Tùy chỉnh bản dựng. Một loạt lớn các xe kéo Trung Quốc trong kho Trailer và sửa chữa caravan và phục vụ phụ tùng rơ moóc Sắp nhập từ Trung Quốc một xe tải thực phẩm mới van caravan Kinh doanh với tất cả mọi thứ có thể được kéo phía sau xe cơ giới của bạn. - Hơn 100 xe kéo trong kho - Hàng loạt xe kéo Trung Quốc trong kho - Phạm vi phụ tùng xe kéo rộng rãi - Sửa chữa và phục vụ xe kéo và xe tải - Cả bán hàng trực tuyến và tại chỗ - Khu vực trưng bày lớn - Tiếp xúc tốt - Dễ dàng tiếp cận và rộng rãi bãi đậu xe - Doanh nghiệp có thể được điều hành với 3 người doanh thu $ 750.000 Thông tin khác Thông tin sau đây được cung cấp dưới dạng hướng dẫn cho các doanh nghiệp để bán. Thông tin thêm có thể có được bằng cách đăng ký quan tâm của bạn để có được một thỏa thuận không tiết lộ. Khi thỏa thuận được ký kết và trả lại, thông tin thêm sẽ được cung cấp, bao gồm thông tin tài chính. Giá là bằng cách đàm phán hiệp ước tư nhân, sau một biểu hiện quan tâm Vui lòng gọi / nhắn tin 0448 000 010 để kiểm tra theo lịch hẹn.

Kinh doanh 2:

Sàn giao dịch bọ cánh cứng -

Sàn giao dịch Beetle có sẵn để bán. - Hơn 40 năm (1977) phục vụ ACT và các khu vực của nó - Cơ sở khách hàng lớn và được thành lập tốt - Chuyên gia VW và tất cả tạo ra các mô hình với phục hồi của VW - Tiếp xúc tốt tại 7 Whyalla Street, Fyshwick - Chẩn đoán máy tính cho tất cả các Golf từ Polo đến Caddy's, Multi van and Crafters - Thỏa thuận cho thuê Thỏa thuận Beetle Exchange có một lịch sử lâu dài, đáng tin cậy và đáng tự hào trong ngành công nghiệp xe hơi, nằm trong top 25 xe hơi cổ. Với hơn 40 năm (1977) phục vụ ACT và các khu vực của nó, với một số khách hàng đi du lịch rất xa để nhận được sự chăm sóc của Beetle. Sàn giao dịch Beetle trong tòa nhà màu đỏ nổi bật của nó là một biểu tượng của Canberra. Không có nhiều doanh nghiệp ở Canberra có thể tự hào về điều đó. Doanh nghiệp này được công nhận cao và chắc chắn thu hút khách hàng lặp lại. Doanh nghiệp mang tính biểu tượng này hoạt động từ vị trí đắc địa tại số 7 đường Whyalla, Fyshwick thuộc Lãnh thổ thủ đô Úc. Các doanh nghiệp giao dịch 5 ngày trong tuần và sáng thứ bảy. - Thành lập thương hiệu - Khách hàng lặp lại - Trang web lớn để trưng bày chứng khoán - Tòa nhà là biểu tượng nổi bật ở Canberra - Bán hàng trực tuyến và tại chỗ - Tiếp xúc tuyệt vời với quyền truy cập dễ dàng và bãi đậu xe trên đường - Cơ sở khách hàng lâu đời, Chuyên gia VW và tất cả làm cho mô hình: Phục hồi VW Điều chỉnh động cơ Xây dựng lại động cơ Thay đổi dầu và bôi trơn. Phanh và sửa chữa ly hợp. Sốc sửa chữa. Dịch vụ đầy đủ. Dịch vụ truyền dẫn và DSG. Dịch vụ xe chi tiết. Hội thảo đầy đủ chức năng. Thợ cơ khí trong nhà. Điều khoản cho thuê có thể thương lượng. Tiếp xúc tốt. Dễ dàng truy cập và đỗ xe. Doanh thu ở mức 1 triệu đô la cộng.

Chẩn đoán máy tính. Dành cho Golf - Dòng I đến VII - Polo - Bọ cánh cứng mới. Transporter - T4 và T5 - Passat, Bora, EOS và Jetta - Tiguan và Toureg - Caddy và Multivan - Caravelle và Crafter

Các thông tin sau đây được cung cấp như một hướng dẫn cho các doanh nghiệp để bán. Thông tin thêm có thể có được bằng cách đăng ký quan tâm của bạn để có được một thỏa thuận không tiết lộ. Khi thỏa thuận được ký kết và trả lại, thông tin thêm sẽ được cung cấp, bao gồm thông tin tài chính. Giá là bằng cách đàm phán hiệp ước tư nhân, sau một biểu hiện quan tâm. Vui lòng gọi / nhắn tin cho Thanh tra theo lịch hẹn 0448 000 010


1995年以來,堪培拉已成為堪培拉最大的拖車零售商。拖車種類繁多。-包括拖車和大篷車的維修與保養。-堪培拉Creative Trailers是一家歷史悠久且成功的堪培拉企業。該公司於1995年開始銷售拖車。它是堪培拉最大的拖車零售商。悉尼的拖車製造商建造拖車已有20多年的歷史。該業務因其高質量的拖車和出色的客戶服務而得到高度認可。位於澳大利亞首都特區的菲什威克。各種各樣的拖車,包括:冷藏室拖車行李拖車箱形拖車摩托車拖車鍍鋅拖車定制

大量的中國拖車庫存拖車和大篷車的維修和保養拖車零配件要從中國進口一種新型的食品貨車大篷車業務涉及可拖曳在汽車後面的一切事物。 -庫存超過100輛拖車-大量的中國拖車-種類繁多的拖車零配件-拖車和大篷車的維修和保養-在線和現場銷售-大型展示區-良好的曝光度-易於取用且充足停車場-一家3人可經營的企業$ 750,000的營業額進一步的信息以下信息作為出售企業的指南。可以通過註冊您的利益以獲得保密協議來獲取更多信息。簽署並返回協議後,將提供更多信息,包括財務信息。表示有興趣後,價格通過私人條約談判進行。請致電/發短信0448 000 010進行預約檢查。

業務2

甲蟲交換-

Beetle Exchange可以出售。 -超過40年(1977)為ACT及其地區提供服務-龐大而穩定的客戶基礎-大眾汽車公司和所有人都製造了帶有大眾汽車修復的模型-在費希爾威克Whyalla Street 7號擁有良好的曝光率-PoloCaddy'sMulti vanCrafters –可商談的租賃條款Beetle Exchange在汽車行業擁有悠久,可靠和引以為傲的歷史,在老式汽車中排名前25位。為ACT及其地區提供服務已有40多年的歷史(1977年),一些客戶走很長一段距離才能獲得甲殼蟲的護理。甲殼蟲交易所位於其傑出的紅色建築中,堪培拉的標誌。堪培拉沒有多少企業能做到這一點。該業務得到高度認可,並且肯定會吸引回頭客。這項標誌性的業務從澳大利亞首都特區菲什威克的Whyalla Street 7號的黃金地段開始運營。該公司在一周和星期六的早晨交易5天。 -知名品牌-回頭客-大型站點可以顯示庫存-建築物是堪培拉的標誌性建築-在線和現場銷售-易於通行和停車的大型展示區-長期建立的客戶群,專業的大眾汽車及所有品牌車型:大眾汽車維修發動機調整髮動機重建機油和潤滑的變化。剎車和離合器維修。電擊修理。全面服務。傳輸和DSG服務。汽車美容服務。功能齊全的車間。內部機械師。租賃條款面議。良好的曝光。交通便利,停車方便。營業額超過一百萬美元。

計算機診斷。對於高爾夫-IVII系列-馬球運動-新甲殼蟲。運輸車– T4T5-帕薩特,寶來,EOS和捷達-途觀和圖雷格-球童和多廂貨車-輕快車和手工藝品

提供以下信息,作為出售業務的指南。可以通過註冊您的利益以獲得保密協議來獲取更多信息。簽署並返回協議後,將提供更多信息,包括財務信息。價格是在表達興趣後通過私人條約談判的方式進行的。請致電/發短信預約檢查0448 000 010

Solar Shine

CanberraSolarShine.Com.au

1300 294 104 Mobile 0412 013 898

GROCERY STORE FOR SALE

$125,000 Canberra ACT

We are going to sell our successful running business JASWAL GROCERY STORE AT GREENWAY - Here we are selling all types of Asian Grocery stuff and other house holding stuff - Enough parking for staff and customers

Open seven days - Only selling due to lack of time

All invoices paid - Stock is full and up to date,

Please contact for site visit and pricing (negotiable) Call / text 0481 554 677 (English)


CỬA HÀNG GROCERY 

$125,000 ACT ACT

Chúng tôi sẽ bán doanh nghiệp đang hoạt động thành công CỬA HÀNG JASWAL GROCERY TẠI GREENWAY - Ở đây chúng tôi đang bán tất cả các loại tạp hóa châu Á, và các sản phẩm tiêu dung khác loại gia dụng trong  - Tiện nghi với bãi đậu xe tiện cho nhân viên và khách hàng. Mở cửa bảy ngày . Vì bận không đủ thời gian quản lý. Cửa hàng hiện đang không nợ bát cứ món gì. Tất cả thiết bị đã trả dứt, hang tồn đầy đủ và cập nhật, không thiếu, Vui lòng liên hệ để đến xem và giá cả (có thể thương lượng) Gọi / nhắn tin 0481 554 677 (tiếng Anh)


雜貨店出售

$ 125,000堪培拉ACT

我們將出售我們成功的經營業務JASWAL GROCERY STORE在GREENWAY  - 在這裡我們銷售所有類型的亞洲雜貨和其他房屋藏品 - 為員工和客戶提供足夠的停車位

開放七天 - 由於時間不夠而只賣 所有已開具發票 - 庫存已滿且最新,

請聯繫網站訪問和定價(可協商)來電/短信0481 554 677(英文)

Clothing Alteration And Repair Business For Sale

$50,000 Urgent Sale - Fisher ACT

For sale is a successful, clothing alteration and repair business, with an established customer base, everything that is needed to come and take over is here. Located in Tuggeranong, in the Homeworld centre, this business has a large amount of walk in customers. The current rent is 1000 per month to the realtor. If you have any questions or enquiries, or wish to come in and have a look, please call / text me. 0426 774 510 (English) 

Sang tiệm May Đo Và Sửa Chữa Quần Áo...  $50,000. - Fisher ACT

Doanh nghiệp thành công về may đo và sửa chữa sanh bán, Hiện đang đông khách . Trang thiết bị đầy đủ Nằm ở Tuggeranong, ở trung tâm Homeworld ACT, Doanh nghiệp này có một số lượng lớn khách quen và khách vãng lai. Giá thuê hiện tại là 1000 mỗi tháng . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, hoặc muốn đến xem  xin vui lòng gọi / nhắn tin. 0426 774 510 (Tiếng Anh)

出售是一個成功的,服裝改建和維修業務,與一個建立的客戶基礎,一切需要來來和接管在這裡。 位於Tuggeranong,在Homeworld中心,這個業務有大量的步行在客戶。 目前的租金是每月1000美元給房地產經紀人。 如果您有任何問題或疑問,或希望進來看看,請致電/ text。 0426 774 510(英語) 

Kitchen Joinery and Showroom

Business for Sale Fyshwick ACT $100,000

Joinery shop and Showroom Great opportunity for someone looking to buy or setup their own joinery factory and showroom all of the hard work has been done. Recently re-established business manufacturing kitchens, laundries, wardrobes etc. Huge potential for success. Do to unforeseen circumstances the owners have regretfully had to put this business on the market. Sale price is well under what it cost to set up factory and fit out this beautifully presented modern showroom. Equipment included in sale; 1 x Rhino Edge Bander 1 x 2HP Dust Extractor for Edge Bander 1 x Holzma Beam Saw 1 x 7.5kw Dust Extractor 1 x Multi Quip 15HP Air Compressor 1 x Robland Panel Saw 1 x Hafco 3.75kw Dust Extractor 2 x Hettich Drill Press 1 x Multi Borer 2HP 1 x Blum Mini Press 1 X NYK Electric Forklift and charger All fittings and accessories in showroom are included in sale and some stock also included. Please call / text: 0412 289 559 - Email Address: spiros.notaras@gmail.com

Cửa hàng đồ giầy và Showroom Cơ hội tuyệt vời cho một ai đó muốn mua hoặc thiết lập xưởng sản xuất và nhà xưởng mộc của riêng mình tất cả những công việc khó khăn đã được thực hiện. Gần đây các cơ sở sản xuất kinh doanh được thành lập lại, giặt là, tủ quần áo ... Có tiềm năng lớn cho sự thành công. Làm gì để tình huống không lường trước được chủ sở hữu đáng tiếc đã phải đưa kinh doanh này trên thị trường. Giá bán cũng theo những gì nó chi phí để thiết lập nhà máy và phù hợp với hiện đại này trưng bày hiện đại đẹp. Thiết bị bán; 1 x xi măng chống râu Edge Bander 1 x 2HP Dust Extractor cho Edge Bander 1 x Holzma Beam Saw 1 x 7.5kw Dust Extractor 1 x Multi Quip 15HP Máy nén khí 1 x Máy cưa Robland Saw 1 x Hafco 3.75kw Máy hút bụi 2 x Máy khoan Hettich 1 x Multi Borer 2HP 1 x Blum Mini Báo chí 1 X NYK Xe nâng Điện và bộ sạc Tất cả các phụ kiện và phụ kiện trong phòng trưng bày được bao gồm trong bán và một số cổ phiếu cũng bao gồm. Vui lòng gọi / text: 0412 289 559 - Địa chỉ Email: spiros.notaras@gmail.com

細木工車間和展示廳想要購買或設置自己的細木工廠和展示廳的人們,所有的辛勤工作都已經完成了。 最近重建的商業製造廚房,洗衣房,衣櫃等。巨大的成功潛力。 對於意料之外的情況,業主懊惱地將這項業務投入市場。 銷售價格遠遠低於設置工廠的費用,並裝備了這個精美的現代展示廳。 設備出售; 1 x Rhino Edge Bander 1 x 2HP用於邊緣皮帶的除塵器1 x Holzma Beam Saw 1 x 7.5kw除塵器1 x多功能15HP空氣壓縮機1 x Robland面板鋸1 x Hafco 3.75kw除塵器2 x Hettich Drill Press 1 x Multi Borer 2HP 1 x Blum Mini Press 1 X NYK電動叉車和充電器展廳中的所有配件和配件都包含在銷售中,並且還包括一些庫存。請致電/文字:0412 289 559 - 電子郵件地址:spiros.notaras@gmail.com

Super Maket for Sale / Lease

Canberra ACT $$$ Negotiable

Isaacs Supermarket for sale or lease. The supermarket features a fully fitted and completely renovated shop ready for trading. It is situated alongside a café, chiropractor, naturopath and taekwondo business in the Isaacs Shopping Complex, Canberra, ACT. An appealing location serving medium to high income earning customers. The supermarket serves as the sole supermarket for both the suburbs of Isaacs and O’Malley. Massive potential for a very profitable business. All this business lacks are the attention of a devoted business person or partnership. In the same building a fully fitted hair salon is available for sale or lease. This salon could also be run as a nail or bueaty salon. Please contact Azhar on 0414 566 046 or

ausmufti@gmail.com to express interest.

Super Maket để bán / cho thuê

Canberra ACT $ $ $ Thương lượng

Siêu thị Isaacs để bán hoặc cho thuê. Siêu thị có một cửa hàng được trang bị hoàn chỉnh và được tân trang hoàn toàn sẵn sàng để kinh doanh. Nó nằm dọc theo một quán cà phê, nhà xoa bóp, naturopath và kinh doanh taekwondo trong Khu liên hợp Mua sắm Isaacs, Canberra, ACT. Một địa điểm hấp dẫn phục vụ khách hàng có thu nhập trung bình và cao. Siêu thị phục vụ như siêu thị duy nhất cho cả vùng ngoại ô của Isaacs và O'Malley. Tiềm năng lớn cho một doanh nghiệp rất có lợi nhuận. Tất cả các hoạt động kinh doanh này đều thiếu sự chú ý của một cá nhân kinh doanh hoặc đối tác. Trong cùng một tòa nhà, một salon tóc được trang bị đầy đủ có sẵn để bán hoặc cho thuê. Salon này cũng có thể được chạy như một tiệm nail hoặc bueaty. Vui lòng liên hệ với Azhar theo số 0414 566 046 hoặc

Ausmufti@gmail.com để thể hiện sự quan tâm.

超級Maket出售/租賃

堪培拉ACT $$$可議

Isaacs超市出售或出租。 超市設有一個完全裝修和完全翻新的商店,準備交易。 它位於ACTA的堪薩拉州Isaacs購物中心旁邊的咖啡館,脊醫,自然療法和跆拳道事務。 一個吸引人的地點,為中高收入客戶服務。 超市是Isaacs和O'Malley郊區唯一的超市。 巨大的潛力,一個非常有利可圖的業務。 所有這些業務缺乏是專注的商業人士或合作夥伴關注的。 在同一棟建築中,可以出售或租賃一個設備齊全的美髮沙龍。 這個沙龍也可以作為一個釘子或bueaty沙龍。 請聯繫Azhar 0414 566 046或

ausmufti@gmail.com表達興趣。

Restaurant Cafe - $145,000.00 Negotiable

London Circuit, Canberra, ACT, 2601

 Newly opened Restaurant in Canberra city on London Circuit. Owners are too busy and committed to running other several businesses. It is currently running as a Vietnamese restaurant and suitable for many other type of food business. It has new fit out, new grease trap and new large rangehood. This business has a lot of potential as it is located opposite 2 large public carparking lots. This area in the city is in period of transformation and see many large scale government projects and private projects under construction such as light rail stations, Eclipse house hotel, High Gate apartments, Casino Resort hotels and other building This will be central in Canberra city.Current rent is approx $1390.00 per week with long lease. It is located near Casino Canberra and opposite proposed $300 million government buildings as information at this link: 

http://mobile.abc.net.au/news/2016-07-29/civic-development-on-existing-legislative-assembly-car-park/7671400 . Capitalize your business, invest where our city grows. Please call / text 0402 373 922

. Nhà hàng Cafe - $ 145,000.00 Thỏa thuận - London Circuit, Canberra, ACT, 2601 

Mới khai trương nhà hàng tại thành phố Canberra ngay lối vào London Circuit. Chủ quá bận rộn với một số doanh nghiệp khác. Hiện đang là một nhà hàng Việt Nam nhưng rất phù hợp với nhiều loại thực đơn Âu Á khác. Trang thiết bị mới, nhà hàng này có rất nhiều tiềm năng vì nó nằm đối diện với 2 lô parkking công cộng lớn. Khu vực trong thành phố này đang trong giai đoạn chuyển đổi và có nhiều dự án của chính phủ quy mô và các dự án tư nhân được xây dựng như trạm đường sắt nhẹ, Eclipse khách sạn, căn hộ cao cấp Gate, khách sạn Casino Resort và nhiều công trình khác. Đây sẽ là trung tâm trong thành phố Canberra. thuê hiện tại là khoảng $1390,00 mỗi tuần với hợp đồng thuê dài. Nó nằm gần Casino Canberra. Vị trí tốt đối diện ngay tòa nhà chính phủ trị giá 300 triệu như thông tin tại liên kết này:

http://mobile.abc.net.au/news/2016-07-29/civic-development-on-existing-legislative-assembly-car-park/7671400 . Tận dụng doanh nghiệp của bạn, đầu tư, nơi thành phố của chúng tôi phát triển. Xin vui lòng gọi / nhăn tin 0402 373 922 .

餐廳咖啡廳 - $ 145,000.00元 - 倫敦電路,堪培拉,ACT,2601 - 

在堪培拉城市倫敦線路新開的餐廳。業主太忙,致力於運行其他幾家企業。這是目前正在作為一個越南餐廳,適合於許多其他類型的食品企業。它擁有新飛度出來,新的隔油池和新的大型抽油煙機。該業務具有很大的潛力,因為它的對面有2個大型公共停車位總數手。這個區域在城市是處於轉型期,看到許多大型政府項目和在建私人項目如輕軌站,Eclipse的別墅酒店,高門公寓,賭場度假村賓館等建設這將是堪培拉城市中心。目前的租金是每​​星期約1390.00 $長租約。它位於靠近堪培拉賭場對面提出3億$的政府大樓於本鏈接信息:

http://mobile.abc.net.au/news/2016-07-29/civic-development-on-existing-legislative-assembly-car-park/7671400 。利用你的企業,在這裡投資我們的城市增長。詳情請致電/文0402 373 922

$200,000 Health Food Shop - Petrie Plaza Canberra ACT 2601
Health Food Shop - Business for Sale. This is a great opportunity for an astute buyer to get into the health food industry. This business has tremendous potential for growth by capitalising on the growing health food trend. Global sales of healthy food products are estimated to reach $1 trillion by 2017. Consumers are living longer and seeking healthier lifestyles. Research shows that consumers want healthy foods and will pay more for them.This established health food shop has been in business for over 14 years and stocks a comprehensive range of health products including vitamins and supplements, health foods, skin care and lots more. It is ready for an expansion in its health food product lines. The shop has a functional layout with a warm and inviting ambiance. The shelving and fittings can easily be rearranged to accommodate the expanded product range. The shop also has an office at the back which is ideal as a consultation room for professionals in the natural therapies industry. $200K W.I.W.O There is 2 years remaining on the lease with ability to extend further. Please contact Sonia for a confidential chat - 0433 796 953. (English & Vietnamese speaking)

Cơ hội tuyệt vời để bước chân vào ngành công nghiệp thực phẩm dinh dưỡng. Kinh doanh này có tiềm năng cho sự tăng trưởng bằng cách tận dụng các xu hướng thực phẩm sức khỏe ngày càng tăng. Doanh số bán hàng toàn cầu ước đạt 1 ngàn tỷ đô la vào năm 2017. Đã được thành lập tốt đẹp và kinh doanh phát đạt trong hơn 14 năm qua và hàng hóa là các loại Vitamin và các chất bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc da và nhiều loại khác. Cửa hàng cũng có một văn phòng ở phía sau đó là lý tưởng như một phòng tư vấn cho các chuyên gia trong ngành công nghiệp trị liệu tự nhiên. Sang giá $200,000 Walk In Walk Out. Hợp đồng lâu dài còn 2 năm + tái ký thêm nhiều lần và nhiều năm hơn nữa. Vui lòng liên hệ Sonia cho một thảo luận riêng 0433 796 953 (tiếng Anh & Việt)

很好的機會,踏進食品工業的營養。該業務得到了充分利用健康食品的趨勢是越來越多的發展潛力。全球銷量預計將達到1萬億美元,2017年已經確立並蓬勃發展的業務已超過14年,是什麼樣的貨物維生素和補品,營養食品,皮膚護理等眾多類別。這家商店也有在背後是理想的診室在自然療法的行業專家的辦公室。桑價格走在走出$ 200,000。長期合同為2年+更新了很多次,很多年了。請聯繫索尼婭的私下討論0433 796 953(英文越南語)

Featured Products