-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RETAILS NSW

Service Station - Petrol & Convenience Store

Asking Price: $299,000

St. Andrews 2171 NSW

Key Features: An Independent Service Station with Sales $30,092 pw - Long lease - Mechanic sublease - Profit $3,357 pw

Location: Excellent South-West Sydney residential area location, close to public school and local shopping village with IGA.

Description: Service station - convenience store selling approx. 120k litres per month at 15 cents / litre profit ( reseller) - Shop sales $35k.per month at 40% margin - 6 pumps and 14 nozzles serving E10, Unleaded 91, Premium 95, Diesel. - Bottled gas refill and Swap ' n ' Go - Guaranteed income $2,600 per month mechanic rent - ATM income $300 per month.

Summary:

Features: Well established in main street corner location - Long lease - High exposure with heavy passing traffic daily - Reliable fuel sales - High margin with shop sales.

  • Potential: Obtain Lotto licence (no competition in area) - Introduce ute and trailer hire - Expand range of convenience store products
  • Premises: Service station, convenience store & mechanic work shop with total area of approx. 970 sq. mts.
  • Trading Hours: 7 days - Mon. - Fri. - 5 a.m. to 10 p.m. - Sat. - 6 a.m. to 10 p.m. - Sun. - 7 a.m. to 10 p.m.
  • Lease: 5 + 5 year lease commenced May, 2016. - Annual CPI increases - 1 month rental bond.
  • Employees: Owner operator + 3 casual employees
  • Sale Reason: Owners retiring due to health.
  • Comments: All interested buyers must arrange a meeting with the vendor, Perminder 0430 071 293 or Renu 0433 664 601(English)

Trạm xăng dầu & Cửa hàng tiện lợi

Hỏi giá: $ 299.000

St. Andrew 2171 NSW

Các tính năng chính: Trạm dịch vụ độc lập có doanh thu $30,092 pw - Cho thuê dài hạn - Cho thuê lại thiết bị- Lợi nhuận $ 3,357 pw Địa điểm: Vị trí khu dân cư Tây Nam Sydney tuyệt vời, gần trường công lập và làng mua sắm địa phương với siêu thị IGA. Mô tả: Trạm dịch vụ - cửa hàng tiện lợi bán khoảng. 120 ngàn lít mỗi tháng với mức lãi 15 xu / lít (người bán lại) - Doanh số của cửa hàng $ 35k mỗi tháng với tỷ lệ 40% - 6 máy bơm và 14 vòi phun phục vụ E10, Không chì 91, Premium 95, Diesel. - Nạp xăng, vô gas bình và hoán đổi - Thu nhập được đảm bảo $2,600 mỗi tháng tiền thuê cơ khí - Thu nhập ATM $300 mỗi tháng.

Các tính năng: Được thiết lập tốt ở vị trí góc phố chính - Cho thuê dài - Tiếp xúc nhiều với lưu lượng giao thông lớn hàng ngày - Doanh số bán nhiên liệu đáng tin cậy - Biên độ cao với doanh số của cửa hàng. • Tiềm năng: Lấy giấy phép xổ số (không có cạnh tranh trong khu vực) - Giới thiệu thuê UTE và trailer - Mở rộng phạm vi sản phẩm của cửa hàng tiện lợi • Mặt bằng: Trạm dịch vụ, cửa hàng tiện lợi & cửa hàng cơ khí với tổng diện tích khoảng. 970 m2. • Giờ giao dịch: 7 ngày - Thứ Hai. - Thứ sáu - 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. -. - Thứ Bẩy 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. - . Chủ Nhật - 7 giờ sáng đến 10 giờ tối.

• Cho thuê: Cho thuê 5 + 5 năm bắt đầu từ tháng 5 năm 2016. - CPI tăng hàng năm - Thế chân cho thuê 1 tháng. • Nhân viên: Người điều hành chủ sở hữu + 3 nhân viên không thường xuyên • Lý do bán: Chủ sở hữu nghỉ hưu do sức khỏe. • Xin nhắn tin /goi , Perminder 0430 071 293 hoặc Renu 0433 664 601 (tiếng Anh)


服務站-汽油和便利店

價格$ 299,000

新南威爾士州聖安德魯斯2171

主要特點:獨立的銷售服務站,每週銷售$ 30,092-長租約-機械轉租-利潤$ 3,357 pw

地點:悉尼西南住宅區優越的地理位置,靠近具有IGA的公立學校和當地購物村。

說明:服務站-便利店出售約。每月120k升,每升利潤為15美分(轉銷商)-商店銷售額為每月$ 35k。,利潤率為40%-6個泵和14個噴嘴為E10,無鉛91,Premium 95,柴油提供服務。 -瓶裝加氣和掉期-保證的月租金為2,600美元,機械租賃-每月的ATM收入為300美元。

摘要: 特點:在主要街道拐角處位置完善-租期長-每天有大量通行流量的高曝光率-可靠的燃料銷售-商店銷售利潤高。 •潛力:獲得樂透許可證(在該地區無競爭)-介紹貨車和拖車租賃-擴大便利店產品範圍 •場所:加油站,便利店和機械車間,總面積約2平方米。 970平方米

•交易時間:7天-星期一。 -星期五-上午5時至晚上10時-星期六-上午6時至晚上10時-太陽-上午7點至晚上10點 •租賃:2016年5月開始5年+ 5年租賃。-年度CPI上漲-1個月的租賃保證金。

•員工:業主經營者+ 3名臨時員工 •銷售原因:業主因健康原因退休。

•評論:所有感興趣的買家都必須與供應商Perminder 0430 071 293或Renu 0433 664 601(英語)舉行會議。

Retail Shop Convenience Store Business for Sale

$32,000 Macquarie Park Village NSW

Fully Open Plan Retail in Newly Established Macquarie Park Village. Perfectly positioned in the heart of Macquarie Park Village, with direct exposure and frontage to Mooltan Avenue, this boutique retail shop is currently trading as an existing convenience store, will suit similar or other retail, medical or office use STCA.


Featuring:

* Approx. shop area 78m2 outdoor seating area of approx. 22m2

* One secured car space

* Fully open plan retail plus one partitioned room for storage

* Disable toilet amenities

* Newly renovated throughout with tiles flooring and ceilings

* Air conditioning in place

*Rent $850 weekly

*Lease 3+3+3

*There are 300 units currently under construction.

The reason for sale is because I doesn’t have any experience in Asian grocery and most of the students are from Asian backgrounds. Available to move in immediately. Please contact to arrange inspection anytime by call or text: 0451  423 042 (English)


Kế hoạch mở hoàn toàn bán lẻ tại Macquarie Park Village mới thành lập. Vị trí hoàn hảo ở trung tâm của Macquarie Park Village, với sự tiếp xúc trực tiếp và mặt tiền với Đại lộ Mooltan, cửa hàng bán lẻ này hiện đang kinh doanh như một cửa hàng tiện lợi hiện có, sẽ phù hợp với STCA bán lẻ, y tế hoặc văn phòng khác.

Tính năng:

* Xấp xỉ diện tích cửa hàng 78m2 diện tích chỗ ngồi ngoài trời khoảng 22m2

* Một chỗ đỗ xe an toàn

* Gói bán lẻ mở hoàn toàn cộng với một phòng được phân vùng để lưu trữ

* Nhà vệ sinh đa dụng bao gồm cho người khuyết tật

* Mới được cải tạo trong suốt với sàn gạch và trần nhà

* Điều hòa không khí tại chỗ

* Thuê $ 850 hàng tuần

* Cho thuê 3 + 3 + 3

* Có 300 căn hộ hiện đang được xây dựng.

Lý do để bán là vì chúng tôi không có kinh nghiệm về tạp hóa châu Á và hầu hết các sinh viên đến từ châu Á. Có sẵn để di chuyển ngay lập tức. Vui lòng liên hệ để sắp xếp kiểm tra bất cứ lúc nào. Vui lòng gọi hoặc nhắn tin: 0451 423 042 (tiếng Anh)


新建的麥格理公園村的全面開放式零售。 這家精品零售店地理位置優越,位於麥格理公園村(Macquarie Park Village)的心臟地帶,可直接通往Mooltan大道,並且正對穆爾坦大道(Mooltan Avenue),可作為現有的便利店進行貿易,將適合類似或其他零售,醫療或辦公用途的STCA。

特色:

*約 商店面積約78平方米的室外座位區。 22平方米

*一個安全的車位

*全開放式零售,外加一間分隔的存儲空間

*禁用廁所設施

*全新翻修,舖有瓷磚地板和天花板

*空調到位

*每週租金$ 850

*租賃3 + 3 + 3

*目前正在建造300個單位。

出售的原因是因為我沒有在亞洲雜貨店工作的經驗,而且大多數學生都來自亞洲背景。

可立即入住。 請隨時聯繫代理商安排檢查。 請致電或發短信:0451 423 042(英語)

FOOD PROCESSING BUSINESS FOR SALE

Vermicelli Manufactory

$$$$ Negotiable - Warwickfarm NSW

Well established for 15 years, excellent business in food processing industry. we are producing noodles, rice noodles, vermicelli. Whole sale supplying to supermarkets, restaurants, retail stores. Fully equipped equipment, including 3 vans + forklift. Long lease low rent, price negotiable.  Any further please call 0420 230 288 (in Vietnamese English Speaking)


Quy trình sản xuất thực phẩm. Đã làm 15 năm tốt đẹp, hiện đang cung cấp các loại bánh canh, mì bún cho siêu thị, nhà hàng, và các cửa hàng bán lẻ. Hãng rộng 120 mét vuông, tiện nghi thoải mái. Trang thiết bị máy móc đầy đủ bao gồm luôn 3 xe Van + xe nâng forklift. Hợp đồng thuê chỗ còn lâu, giá thuê rẻ. Sang bán giá thỏa  thuận. Xin gọi 0420 230 288 (nói Tiếng Anh Việt Hoa)


已有15年的悠久歷史,在食品加工行業中表現出色。 我們生產麵條,米粉,粉絲。 整個銷售供應給。 設備齊全,包括3輛貨車+叉車。 長租約租金低,價格面議。 請致電0420 230 288(越南語-英語)

Mechanical Workshop Business for Sale

$275,000 Marrickville NSW

Up For Sale mechanical work shop est 35 years it has a long lease 7 x 5 years great job security it has over 350 square metres internal and another 100 square metres out front it has 4 hoist and a pit for servicing trucks we have a wheel alignment machine ,55 tonne press,2 disc and drum machines we have a great clientele too many things to list the business is located in the inner west any inquiries call Tony 0417231393.

ps for all of those owners who are on month by month lease perfect opportunity for job security remember councils are not allowing new workshops to open in the area in the future .ive had a lot of inquiries from people with no idea about running a mechanical workshop. You can start a new business from scratch and spend a lot of money it doesn’t mean people are going to walk through your doors I’ve done the hard work and I have a lot of repeated business who ever buys my business starts making money straight away. Please call /text Tony 0417 231 393 (English)


Bán xưởng chữa xe

$ 275,000 Marrickville NSW

Cần bán cửa hàng sử chữa xe, đả thành lập 35 năm, hợp đồng thuê dài 7 x 5 năm bảo mật công việc tuyệt vời, nó có hơn 350 mét vuông bên trong và 100 mét vuông phía trước nó có 4 hoist và một pit để phục vụ xe tải, chúng tôi có một máy điều chỉnh bánh xe , Máy ép 55 tấn, 2 máy đĩa và trống chúng tôi có một lượng khách hàng lớn, có quá nhiều thứ để liệt kê doanh nghiệp nằm ở phía tây bất kỳ yêu cầu nào, hãy gọi Tony 0417 231 393 (Tiếng Anh)

Ghi thêm: Cho tất cả những chủ sở hữu đang thuê hàng tháng cơ hội hoàn hảo để bảo đảm công việc, các hội đồng nhớ rằng sẽ không cho phép các xưởng mới mở trong khu vực trong tương lai . có rất nhiều câu hỏi từ những người không có ý tưởng về việc điều hành một xưởng cơ khí . Bạn có thể bắt đầu một doanh nghiệp mới từ đầu và tiêu tốn r. Tôi đã làm công việc khó khăn và tôi có rất nhiều trở ngạui lúc ban đầu. Bạn sẽ không gắp điều này vì chúng tôi đã khắc phục hết và chỉ truyền đạt lại sự hoàn hảo cho bạn mà thôi. Mua doanh nghiệp của tôi bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền ngay tức khắc bởi không còn khó khan nào tồn động. Vui lòng gọi / nhắn tin Tony 0417 231 393 (tiếng Anh)


機械車間業務出售

新南威爾士州馬里克維爾($ 275,000)

可出售的機械車間,擁有35年的長期租賃期限,具有7 x5年的出色工作保障,內部有350平方米,外面還有100平方米,有4個提昇機和一個維修卡車的坑,我們有一個車輪定位機,55噸壓力機,2盤式和鼓式機器,我們有很多客戶,太多的東西要列出該公司位於內西區的任何查詢,請致電Tony 0417231393。

ps對於所有逐月租用的業主來說,這是確保工作安全的絕好機會,請記住,委員會不允許將來在該地區開設新的車間。 。您可以從頭開始新業務並花很多錢,這並不意味著人們會走進您的門。我已經完成了艱苦的工作,而且我有很多重複的業務來購買我的業務並開始賺錢馬上。請致電/ text Tony 0417 231 393(英語)

Seafoods Shop Business for Sale

$70,000 Swansea NSW

Busy fresh & cooked seafood takeaway shop in Swansea (Lake Macquarie) 2 hrs north of Sydney. Currently only trading 4 & 1/2 days a week ( Tue-Sat ) . Large turnover of fresh seafood & fish & chips about 50/50, simply menu all seafood no burgers. Great local support with a large increase of visitors in the holidays enjoying the beautiful Lake Macquarie. Currently run by owner & 3 casual staff. Turnover $500000 plus PA with huge potential to increase that by opening 7 days, increasing night trade & adding a larger menu including burgers etc. Small easy run shop ideal for husband & wife / family team to increase profit, all seafood delivered no markets. Cheap rent with long lease, regretful sale $70000 , all reasonable offers considered. phone Adam 0402 996 299 (English)


Cửa hàng bán hải sản tươi sống và nấu chín bận rộn ở Swansea (Lake Macquarie) 2 giờ về phía Bắc Sydney. Hiện tại chỉ giao dịch 4 & 1/2 ngày một tuần (Thứ ba-Sat). Doanh thu lớn của hải sản tươi sống & cá & khoai tây chiên khoảng 50/50, chỉ đơn giản là thực đơn tất cả các loại hải sản không có bánh mì kẹp thịt. Hỗ trợ địa phương tuyệt vời với sự gia tăng lớn của du khách trong những ngày lễ thưởng thức Hồ Macquarie xinh đẹp. Hiện đang được điều hành bởi chủ sở hữu và 3 nhân viên bình thường. Doanh thu $ 500000 cộng với PA có tiềm năng lớn để tăng thêm bằng cách mở 7 ngày, tăng giao dịch ban đêm và thêm một thực đơn lớn hơn bao gồm cả bánh mì kẹp thịt, v.v. Giá thuê rẻ với thời gian thuê dài, bán đáng tiếc $70000, tất cả các đề nghị hợp lý được xem xét. điện thoại Adam 0402 996 299 (tiếng Anh)


位於悉尼以北2小時的斯旺西(Lake Macquarie)的新鮮和熟食海鮮外賣店。 目前每週只交易4天半(週二至週六)。新鮮海鮮和魚和薯條的大量營業額約50/50,簡單菜單所有海鮮沒有漢堡。 很棒的當地支持,在假期中享受美麗的麥加里湖(Lake Macquarie),遊客人數大幅增加。 目前由業主和3名臨時工作人員經營。 營業額超過50萬加PA,具有巨大的潛力,通過開放7天,增加夜間交易和增加更大的菜單,包括漢堡包等增加。小型便利店非常適合丈夫和妻子/家庭團隊增加利潤,所有海鮮都沒有市場。 廉租,長期租賃,遺憾銷售7萬美元,考慮所有合理的報價。 電話Adam 0402 996 299 (English)

Featured Products