-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RETAILS NSW

Retail Shop Convenience Store Business for Sale

$32,000 Macquarie Park Village NSW

Fully Open Plan Retail in Newly Established Macquarie Park Village. Perfectly positioned in the heart of Macquarie Park Village, with direct exposure and frontage to Mooltan Avenue, this boutique retail shop is currently trading as an existing convenience store, will suit similar or other retail, medical or office use STCA.


Featuring:

* Approx. shop area 78m2 outdoor seating area of approx. 22m2

* One secured car space

* Fully open plan retail plus one partitioned room for storage

* Disable toilet amenities

* Newly renovated throughout with tiles flooring and ceilings

* Air conditioning in place

*Rent $850 weekly

*Lease 3+3+3

*There are 300 units currently under construction.

The reason for sale is because I doesn’t have any experience in Asian grocery and most of the students are from Asian backgrounds. Available to move in immediately. Please contact to arrange inspection anytime by call or text: 0451  423 042 (English)


Kế hoạch mở hoàn toàn bán lẻ tại Macquarie Park Village mới thành lập. Vị trí hoàn hảo ở trung tâm của Macquarie Park Village, với sự tiếp xúc trực tiếp và mặt tiền với Đại lộ Mooltan, cửa hàng bán lẻ này hiện đang kinh doanh như một cửa hàng tiện lợi hiện có, sẽ phù hợp với STCA bán lẻ, y tế hoặc văn phòng khác.

Tính năng:

* Xấp xỉ diện tích cửa hàng 78m2 diện tích chỗ ngồi ngoài trời khoảng 22m2

* Một chỗ đỗ xe an toàn

* Gói bán lẻ mở hoàn toàn cộng với một phòng được phân vùng để lưu trữ

* Nhà vệ sinh đa dụng bao gồm cho người khuyết tật

* Mới được cải tạo trong suốt với sàn gạch và trần nhà

* Điều hòa không khí tại chỗ

* Thuê $ 850 hàng tuần

* Cho thuê 3 + 3 + 3

* Có 300 căn hộ hiện đang được xây dựng.

Lý do để bán là vì chúng tôi không có kinh nghiệm về tạp hóa châu Á và hầu hết các sinh viên đến từ châu Á. Có sẵn để di chuyển ngay lập tức. Vui lòng liên hệ để sắp xếp kiểm tra bất cứ lúc nào. Vui lòng gọi hoặc nhắn tin: 0451 423 042 (tiếng Anh)


新建的麥格理公園村的全面開放式零售。 這家精品零售店地理位置優越,位於麥格理公園村(Macquarie Park Village)的心臟地帶,可直接通往Mooltan大道,並且正對穆爾坦大道(Mooltan Avenue),可作為現有的便利店進行貿易,將適合類似或其他零售,醫療或辦公用途的STCA。

特色:

*約 商店面積約78平方米的室外座位區。 22平方米

*一個安全的車位

*全開放式零售,外加一間分隔的存儲空間

*禁用廁所設施

*全新翻修,舖有瓷磚地板和天花板

*空調到位

*每週租金$ 850

*租賃3 + 3 + 3

*目前正在建造300個單位。

出售的原因是因為我沒有在亞洲雜貨店工作的經驗,而且大多數學生都來自亞洲背景。

可立即入住。 請隨時聯繫代理商安排檢查。 請致電或發短信:0451 423 042(英語)

FOOD PROCESSING BUSINESS FOR SALE

Vermicelli Manufactory

$$$$ Negotiable - Warwickfarm NSW

Well established for 15 years, excellent business in food processing industry. we are producing noodles, rice noodles, vermicelli. Whole sale supplying to supermarkets, restaurants, retail stores. Fully equipped equipment, including 3 vans + forklift. Long lease low rent, price negotiable.  Any further please call 0420 230 288 (in Vietnamese English Speaking)


Quy trình sản xuất thực phẩm. Đã làm 15 năm tốt đẹp, hiện đang cung cấp các loại bánh canh, mì bún cho siêu thị, nhà hàng, và các cửa hàng bán lẻ. Hãng rộng 120 mét vuông, tiện nghi thoải mái. Trang thiết bị máy móc đầy đủ bao gồm luôn 3 xe Van + xe nâng forklift. Hợp đồng thuê chỗ còn lâu, giá thuê rẻ. Sang bán giá thỏa  thuận. Xin gọi 0420 230 288 (nói Tiếng Anh Việt Hoa)


已有15年的悠久歷史,在食品加工行業中表現出色。 我們生產麵條,米粉,粉絲。 整個銷售供應給。 設備齊全,包括3輛貨車+叉車。 長租約租金低,價格面議。 請致電0420 230 288(越南語-英語)

Mechanical Workshop Business for Sale

$275,000 Marrickville NSW

Up For Sale mechanical work shop est 35 years it has a long lease 7 x 5 years great job security it has over 350 square metres internal and another 100 square metres out front it has 4 hoist and a pit for servicing trucks we have a wheel alignment machine ,55 tonne press,2 disc and drum machines we have a great clientele too many things to list the business is located in the inner west any inquiries call Tony 0417231393.

ps for all of those owners who are on month by month lease perfect opportunity for job security remember councils are not allowing new workshops to open in the area in the future .ive had a lot of inquiries from people with no idea about running a mechanical workshop. You can start a new business from scratch and spend a lot of money it doesn’t mean people are going to walk through your doors I’ve done the hard work and I have a lot of repeated business who ever buys my business starts making money straight away. Please call /text Tony 0417 231 393 (English)


Bán xưởng chữa xe

$ 275,000 Marrickville NSW

Cần bán cửa hàng sử chữa xe, đả thành lập 35 năm, hợp đồng thuê dài 7 x 5 năm bảo mật công việc tuyệt vời, nó có hơn 350 mét vuông bên trong và 100 mét vuông phía trước nó có 4 hoist và một pit để phục vụ xe tải, chúng tôi có một máy điều chỉnh bánh xe , Máy ép 55 tấn, 2 máy đĩa và trống chúng tôi có một lượng khách hàng lớn, có quá nhiều thứ để liệt kê doanh nghiệp nằm ở phía tây bất kỳ yêu cầu nào, hãy gọi Tony 0417 231 393 (Tiếng Anh)

Ghi thêm: Cho tất cả những chủ sở hữu đang thuê hàng tháng cơ hội hoàn hảo để bảo đảm công việc, các hội đồng nhớ rằng sẽ không cho phép các xưởng mới mở trong khu vực trong tương lai . có rất nhiều câu hỏi từ những người không có ý tưởng về việc điều hành một xưởng cơ khí . Bạn có thể bắt đầu một doanh nghiệp mới từ đầu và tiêu tốn r. Tôi đã làm công việc khó khăn và tôi có rất nhiều trở ngạui lúc ban đầu. Bạn sẽ không gắp điều này vì chúng tôi đã khắc phục hết và chỉ truyền đạt lại sự hoàn hảo cho bạn mà thôi. Mua doanh nghiệp của tôi bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền ngay tức khắc bởi không còn khó khan nào tồn động. Vui lòng gọi / nhắn tin Tony 0417 231 393 (tiếng Anh)


機械車間業務出售

新南威爾士州馬里克維爾($ 275,000)

可出售的機械車間,擁有35年的長期租賃期限,具有7 x5年的出色工作保障,內部有350平方米,外面還有100平方米,有4個提昇機和一個維修卡車的坑,我們有一個車輪定位機,55噸壓力機,2盤式和鼓式機器,我們有很多客戶,太多的東西要列出該公司位於內西區的任何查詢,請致電Tony 0417231393。

ps對於所有逐月租用的業主來說,這是確保工作安全的絕好機會,請記住,委員會不允許將來在該地區開設新的車間。 。您可以從頭開始新業務並花很多錢,這並不意味著人們會走進您的門。我已經完成了艱苦的工作,而且我有很多重複的業務來購買我的業務並開始賺錢馬上。請致電/ text Tony 0417 231 393(英語)

Seafoods Shop Business for Sale

$70,000 Swansea NSW

Busy fresh & cooked seafood takeaway shop in Swansea (Lake Macquarie) 2 hrs north of Sydney. Currently only trading 4 & 1/2 days a week ( Tue-Sat ) . Large turnover of fresh seafood & fish & chips about 50/50, simply menu all seafood no burgers. Great local support with a large increase of visitors in the holidays enjoying the beautiful Lake Macquarie. Currently run by owner & 3 casual staff. Turnover $500000 plus PA with huge potential to increase that by opening 7 days, increasing night trade & adding a larger menu including burgers etc. Small easy run shop ideal for husband & wife / family team to increase profit, all seafood delivered no markets. Cheap rent with long lease, regretful sale $70000 , all reasonable offers considered. phone Adam 0402 996 299 (English)


Cửa hàng bán hải sản tươi sống và nấu chín bận rộn ở Swansea (Lake Macquarie) 2 giờ về phía Bắc Sydney. Hiện tại chỉ giao dịch 4 & 1/2 ngày một tuần (Thứ ba-Sat). Doanh thu lớn của hải sản tươi sống & cá & khoai tây chiên khoảng 50/50, chỉ đơn giản là thực đơn tất cả các loại hải sản không có bánh mì kẹp thịt. Hỗ trợ địa phương tuyệt vời với sự gia tăng lớn của du khách trong những ngày lễ thưởng thức Hồ Macquarie xinh đẹp. Hiện đang được điều hành bởi chủ sở hữu và 3 nhân viên bình thường. Doanh thu $ 500000 cộng với PA có tiềm năng lớn để tăng thêm bằng cách mở 7 ngày, tăng giao dịch ban đêm và thêm một thực đơn lớn hơn bao gồm cả bánh mì kẹp thịt, v.v. Giá thuê rẻ với thời gian thuê dài, bán đáng tiếc $70000, tất cả các đề nghị hợp lý được xem xét. điện thoại Adam 0402 996 299 (tiếng Anh)


位於悉尼以北2小時的斯旺西(Lake Macquarie)的新鮮和熟食海鮮外賣店。 目前每週只交易4天半(週二至週六)。新鮮海鮮和魚和薯條的大量營業額約50/50,簡單菜單所有海鮮沒有漢堡。 很棒的當地支持,在假期中享受美麗的麥加里湖(Lake Macquarie),遊客人數大幅增加。 目前由業主和3名臨時工作人員經營。 營業額超過50萬加PA,具有巨大的潛力,通過開放7天,增加夜間交易和增加更大的菜單,包括漢堡包等增加。小型便利店非常適合丈夫和妻子/家庭團隊增加利潤,所有海鮮都沒有市場。 廉租,長期租賃,遺憾銷售7萬美元,考慮所有合理的報價。 電話Adam 0402 996 299 (English)

BUTCHER SHOP FOR SALE

$$$ Greystanes NSW

An amazing opportunity has come available to purchase a Top Quality Family owned & operated Butcher shop in a great area. The shop is in a recently renovated Centre which contains all necessary amenities : Banks, Post Office, Newsagent & Restaurants etc. The Butcher Shop is located beside a Major Supermarket which provides lots of foot traffic in a perfect location. Turnover is approx. $1,000,000 P/A. This is a fantastic opportunity for someone wanting to start their own business & make it their own!! Price is Negotiable!!!! Call Todd 0422 533 044 (English)


Một cơ hội tuyệt vời đã có sẵn để mua một cửa hàng Butcher thuộc sở hữu và vận hành hàng đầu trong một khu vực tuyệt vời. Cửa hàng nằm trong một Trung tâm vừa được cải tạo, chứa tất cả các tiện nghi cần thiết: Ngân hàng, Bưu điện, Newsagent & Nhà hàng, v.v… Cửa hàng bán thịt nằm bên cạnh một Siêu thị lớn cung cấp nhiều khách qua lại ở một vị trí hoàn hảo. Doanh thu là khoảng. $1.000.000 / năm. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho ai đó muốn bắt đầu kinh doanh của riêng và biến nó thành của riêng!! Giá sang thỏa thuận !!!! Gọi cho Todd 0422 533 044 (tiếng Anh)


一個絕佳的機會可以在一個很大的區域內購買一家優質家族擁有和經營的肉店。該商店位於新近裝修的中心,其中包含所有必要的設施:銀行,郵局,報刊經銷商和餐館等。肉店位於主要超市旁邊,在一個完美的位置提供大量的步行交通。 營業額約為。 $ 1,000,000 P / A. 對於想要開創自己的事業並使其成 為自己的人來說,這是一個絕佳的機會! 價格可以協商!!!! 致電托德0422 533 044(英文)

Alterations & Embroidery Business for Sale

Westfield Eastgardens NSW

Alterations and Embroidery business in Westfield Eastgardens is for sale now. This business opened since 2004. If you are looking to have your own business this could be a good opportunity for you. Alterations + Embroidery  $145,000 Negotiable. For more info please call or text me, Jasmine on 0430 157 005 (English).


May đo chỉnh sửa quần áo ở Westfield Eastgardens hiện đang được sang bán. Doanh nghiệp này mở cửa từ năm 2004. Nếu bạn đang muốn có doanh nghiệp của riêng mình thì đây có thể là một cơ hội tốt cho bạn. May đo chỉnh sửa , sang giá $145.000 Thỏa thuận. Để biết thêm thông tin xin vui lòng gọi,  hoặc nhắn tin cho tôi, Jasmine theo số 0430 157 005 (tiếng Anh).


Westfield Eastgardens的改裝和刺繡業務現已開始銷售。 該業務自2004年開業。如果您希望擁有自己的業務,這對您來說可能是一個很好的機會。 改裝+刺繡$ 145,000面議。 欲了解更多信息,請致電或發短信給我, Jasmine,電話:0430 157 005(英文)。

Hair & Beauty Supplies Business for Sale

$$$ Stock Incl - Rydalmere NSW 2116

17 years in the industry, this well know family business is now on the market. Fantastic opportunity for a well established shopfront & online trade Hair & Beauty Supplies.

* Sale price includes stock 
* 340sqm factory with a 5 + 5 year lease 
* Great location within 20km CBD 
* Existing clientele base 
* Accounts with all major suppliers 
* Trading hours Monday to Friday 
* Plenty of parking available on site
* Air conditioned Hair Salon upstairs and office of warehouse great for second income 
* Large mezzanine floor

Online website store, exclusive agent all major accounts held with major suppliers. Contact George 0419 200 504 (English)


17年的行業,這個知名的家族企業現在在市場上。 一個完善的店面和在線貿易美髮美容用品的絕佳機會。

*促銷價包括庫存

* 340平方米的工廠,5 + 5年租約

*位於20公里CBD內的優越位置

*現有客戶群

*與所有主要供應商的帳戶

*週一至週五的交易時間

*酒店內設有充足的停車位

*樓上的空調美髮沙龍和倉庫辦公室非常適合第二次收入

*大夾層樓

在線網站商店,獨家代理與主要供應商持有的所有主要賬戶。 聯繫George 0419 200 504(英語)


17 năm trong ngành, doanh nghiệp gia đình này tên rất quen thuộc trên thị trường. Cơ hội tuyệt vời cho một cửa hàng trực tuyến, và thương mại trực tuyến, về cung ứng các thiết bị cho ngành tóc và thẩm mỹ .

* Giá bán bao gồm hàng tồn

* Cửa hàng 340m2 với hợp đồng thuê 5 + 5 năm

* Vị trí tuyệt vời trong phạm vi 20km CBD

* Cơ sở khách hàng hiện có

* Liên hệ với tất cả các nhà cung cấp chính

* Giờ giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu

* Rất nhiều bãi đậu xe có sẵn bên cạnh

* Salon tóc máy lạnh trên lầu, và văn phòng kho tuyệt vời cho thu nhập thứ hai

* Tầng lửng lớn

Cửa hàng trang web trực tuyến, đại lý độc quyền tất cả các tài khoản lớn được tổ chức với các nhà cung cấp lớn. Liên hệ George 0419 200 504 (tiếng Anh)

Clothing Alterations - Engadine NSW

Urgent Sale $49,000 – Turnover $100,000

Private Owned Business - It' not franchise

Well established for many years - established clothing alterations business for sale. 20years in same spot. Situated in a arcade. Regular customers and very busy. Recently renovated . Walk in start earning. Please call 0425 353 927 English speaking. Email me on nspencercouper@yahoo.com.


Đã hoạt động kinh doanh lâu dài 20 năm. Kinh doanh rất phong phú phát đạt, nằm trong khu mua bán arcade. Khách hàng thường xuyên đông và rất bận rộn. Đã tân trang mới gần đây. Sang WIWO & thu nhập ngay ngày đầu. Vui lòng gọi số 0425 353 927 Nói Tiếng Anh. Hoặc gửi mail.

nspencercouper@yahoo.com.


定制服装改装长期服装改造业务出售。 20年在同一地点。 位于一个街机。 定期客户很忙。 最近装修。 走开始赚钱。请致电0425 353 927英文。 给我发电子邮件

nspencercouper@yahoo.com

Retail - Butcher 

$260,000 Neg - Kings Langley NSW

Key Features: Established 25 years. 1.2 annual sales

State: NSW

Location: Well located In front of an anchor supermarket in a busy shopping centre in North West Sydney

Asking price: $260,000 (negotiable) plus stock. All reasonable offers will be considered.

Rent: $1,881 p/w

Description

An established business of over 25 years, situated in the front of an anchor supermarket. A retail butcher selling quality meat, chicken, rissoles, sausages etc. Specialising in different meat cuts and various gourmet products with annual sales of over 1.2 million dollars. Excellent showcasing of various meats from front window and counter display with a rear preparation area that also houses a large walk-in cool room and walk-in freezer and rear of store access.

Features: Well established for over 25 years.

- Prime position in front of supermarket

- Spacious front counter and back bar

- Large existing customer base

- Good range of value added products

- Stable income

- Good passing foot traffic.

Trading Hours: 7 days - Mon. - Wed. - 6 a.m. - 6:30 p.m. -Thurs.- Fri. - 6 a.m.- 7 p.m. - Sat. - 6 a.m.- 6 p.m. - Sun. - 6 a.m.- 5 p.m.

Lease: Current lease expires Aug. 2023 - 4% increases - 3 month bond

Employees: 1 owner + 1 full-time qualified butcher + 2 full-time apprentice butchers

Please let us know if the payment already made: : [By PayPal via the payment options link]

Visa / MasterCard (only) also available by fill card detail to below box, or request we call back to process it in-person over the phone : 0419 574 206


Một doanh nghiệp được thành lập hơn 25 năm, nằm ở phía trước của một siêu thị cố định…  trong một trung tâm mua sắm sầm uất ở North West Sydney. Một cửa hàng bán lẻ bán thịt chất lượng, thịt gà, rissoles, xúc xích, vv… Doanh thu hàng năm trên 1,2 triệu đô la. Trưng bày tuyệt vời các loại thịt khác nhau từ cửa sổ phía trước và màn hình hiển thị với khu vực chuẩn bị phía sau, nơi cũng có một phòng lạnh lớn và tủ đông không cửa và phía sau cửa hàng.Sang giá $260.000 (có thể thương lượng). Tất cả đề nghị hợp lý sẽ được xem xét.

Giờ giao dịch: 7 ngày - Thứ Hai. - Thứ Tư. - 6 giờ sáng - 6:30 chiều -Thurs.- Thứ Sáu. - 6 giờ sáng. 7 giờ tối - Ngồi. - 6 giờ sáng - 6 giờ chiều - Mặt trời. - 6 giờ sáng - 5 giờ chiều

Thuê: Cho thuê hiện tại $1,881 tuần. Hợp đồng lâu dài đến tháng 8 năm 2023 - tăng 4% - 3 tháng tiền cọc

Nhân viên: 1 chủ sở hữu + 1 người bán thịt đủ tiêu chuẩn toàn thời gian + 2 người bán thịt toàn thời gian. Xin phone / or nhắn tin Jessica: 0419 574 206


零售業 - 屠夫 - 國王蘭利

主要特點:成立25年。 1.2年銷售額

州:新南威爾士州

位置:位置優越在悉尼西北部繁忙的購物中心的主要超市前面

要價:260,000美元(可協商)加股票。所有合理的報價都將被考慮。

租金:$ 1,881 p / w

描述

這是一家擁有超過25年曆史的公司,位於一家主要超市的前面。零售屠夫,銷售優質肉類,雞肉,魚糜,香腸等。專門從事不同的肉類切割和各種美食產品,年銷售額超過120萬美元。從前窗和櫃檯顯示器出色的展示各種肉類,後面的準備區域還有一個大型步入式冷藏室和步入式冷凍櫃以及商店後部。

特點:已建立超過25年。

 - 超市前的優越位置

 - 寬敞的前台和後門吧

 - 龐大的現有客戶群

 - 良好的增值產品系列

 - 穩定的收入

 - 良好的過往人流量。

交易時間:7天 - 週一- 星期三。 - 上午6點至下午6點30分-Thurs.-週五 - 早上6點至晚上7點 - 週六 - 上午6點至下午6點 - 太陽 - 上午6點至下午5點

租賃:現有租約於2023年8月到期 - 增加4% -  3個月債券

員工:1名業主+ 1名全職合格屠夫+ 2名全職學徒屠夫

如果已付款,請告知我們:[通過PayPal通過付款選項鍊接]

Visa / MasterCard(僅限)也可通過填寫卡詳細信息到下方框中,或要求我們回電以通過電話親自處理:0419 574 206

Chichen Shop

$135,000 Goulburns NSW

Busy Chicken shop in Goulburns only mall. 12.5k turnover per week rent 2k per week with 3 years left to run on lease. Very profitable buisness, make money from day one. Selling both raw and cooked food with scope to expand the offering by the new owner. Included in the sale price rational combi oven, 2 deep fryers, upright freezer 2 large coolrooms, cold display and hot bar all in great condition the shop is fully equiped. Urgent sale owner's committed elsewhere serious buyers only. $135 000. Please call / text 0437 869 659 (English)


Cửa hàng gà bận rộn ở trung tâm mua sắm Goulburns. Doanh thu 12,5 ngàn mỗi tuần tiền thuê 2 ngàn mỗi tuần. Hợp đồng thuê với 3 năm còn lại để cho thuê + tái ký. Doanh nghiệp rất có lãi, kiếm tiền ngay từ ngày đầu. Bán cả thực phẩm sống và chín với phạm vi để mở rộng cung cấp bởi chủ sở hữu mới. Bao gồm trong giá bán lò nướng combi hợp lý, 2 nồi chiên sâu, tủ đông thẳng đứng 2 phòng lạnh lớn, màn hình lạnh và quầy bar nóng trong điều kiện tuyệt vời cửa hàng được trang bị đầy đủ. Chủ sở hữu bán khẩn cấp vì bận kinh doanh khác. Giá $135,000. Vui lòng gọi / nhắn tin 0437 869 659 (tiếng Anh)


繁忙的雞肉店只在Goulburns商場。 每週12.5k的營業額每週租金2k,租約剩餘3年。 非常有利可圖的商業,從第一天賺錢。 出售原料和熟食,以擴大新主人的產品範圍。 包括在銷售價格合理的組合烤箱,2個油炸鍋,直立式冷凍櫃,2個大型冷藏室,冷藏展示和熱棒,所有條件都很好的商店配備齊全。 緊急銷售所有者只在其他地方認真買家。 $ 135 000.請致電/短信0437 869 659(英文)

FASHION RETAIL BUSINESS  FOR SALE
$90,000 negotiable in Phillip Island NSW

Includes: All shopfitting & stock. Newly renovated. Established 2 years . Good frontage. On main street of town, busy shopping area. Easy to run. Approx. 162 m2. Rent: $700 per week. Owner wishes to relocate.
If interested, please call Jackie on 0414 146 707 (English & Cantonese speaking)

KINH DOANH BÁN LẺ THỜI TRANG
90.000 đô la có thể thương lượng ở đảo Phillip
Bao gồm: Tất cả các cửa hàng & chứng khoán. Vừa được cải tạo. Thành lập được 2 năm. Mặt tiền tốt. Trên đường chính của thị trấn, khu mua sắm sầm uất. Dễ chạy. Xấp xỉ 162 m2. Giá thuê: $ 700 mỗi tuần. Chủ sở hữu muốn di dời.
Nếu quan tâm, xin vui lòng gọi cho Jackie theo số 0414 146 707 (nói tiếng Anh và tiếng Quảng Đông)

出售:时尚零售业务
新南威尔士州菲利普岛可转让90,000美元
包括:所有店铺装修和库存。 新装修。 成立2年。 好的正面。 在镇的主要街道,繁忙的购物区。 易于运行。约。 162平方米。 租金:每周700美元。 业主希望搬迁。
如有兴趣,请致电Jackie,电话:0414 146 707(英语和粤语)

Small Supermarket

$100,000 Negotiable Bondi Road, Sydney NSW

This business is easy to manage, well organized, stable annual sales, there are quite a lot potential you can develop, I have also applied the tobacco licence, means you can sell the cigarettes as well, which is very good part for the business. I have been running this shop for more than 4 years now, due to my personal health issues, I have to sell the shop ASAP, the price is 100K plus stock, but negotiable, if you have any interesting, Due to lots of inquiries, I have the following basic figures for you. The business cost are following: rent: ($1930-$700(we rent out the flat))* 52= $63960 per year. Waste: $425* 12= $5100. Water: $600* 4=$2400. Electricity: $1500*12= $18000. Internet and phone: $60* 12= $720. Total expenses are $90,180. Plus wages, it is really depends on how much time you work. The shop minimum requires 1 .5 or 1 person to work a day is enough. It all depends on your own way to manage the shop. The business sales for the last three years between $650,000-$750,000, and the gross margin would be about 40%, with 5% waste, it is about 35%. Please contact Jessica on 0432 453 908 to discuss further information. (English)

这项业务易于管理,组织良好,年度销售稳定,您可以开发相当多的潜力,我也申请了烟草许可证,这意味着您也可以出售卷烟,这对于企业来说是非常好的一部分。我已经经营这家店超过4年了,由于我的个人健康问题,我必须尽快卖掉店铺,价格是100K加库存,但可以谈判,如果你有什么有趣的,由于很多询问,我有以下基本数据。业务成本如下:租金:(1930美元至700美元(我们出租公寓))* 52 =每年63960美元。浪费:425美元* 12 = 5100美元。水:600美元* 4 = 2400美元。电费:1500美元* 12 = 18000美元。互联网和电话:60美元* 12 = 720美元。总费用为90,180美元。加上工资,这实际上取决于你工作的时间。店铺最低要求1.5或1人每天上班就足够了。这一切都取决于你自己管理商店的方式。过去三年的业务销售额在650,000美元至750,000美元之间,毛利率约为40%,浪费5%,约为35%。请联系Jessica,电话0432 453 908,以了解更多信息。 (英语)

Doanh nghiệp này dễ quản lý, tổ chức tốt, doanh số hàng năm ổn định, có rất nhiều tiềm năng bạn có thể phát triển, tôi cũng đã áp dụng giấy phép thuốc lá, có nghĩa là bạn cũng có thể bán thuốc lá, đó là một phần rất tốt cho doanh nghiệp. Tôi đã điều hành cửa hàng này hơn 4 năm nay, do vấn đề sức khỏe cá nhân của tôi, tôi phải bán cửa hàng càng sớm càng tốt, giá là 100K cộng với hàng tồn, nhưng có thể thương lượng, Chi phí kinh doanh như sau: tiền thuê: ($1930 - $700 (chúng tôi thuê căn hộ) * 52 = $63960 mỗi năm. Rác: $ 425 * 12 = $ 5100. Nước: $ 600 * 4 = $ 2400. Điện: $ 1500 * 12 = $ 18000. Internet và điện thoại: $ 60 * 12 = $720. Tổng chi phí là $90,180. Cộng với tiền lương, nó thực sự phụ thuộc vào thời gian bạn làm việc. Tối thiểu cửa hàng yêu cầu 1 .5 hoặc 1 người để làm việc một ngày là đủ. Tất cả phụ thuộc vào cách riêng của bạn để quản lý cửa hàng. Doanh số kinh doanh trong ba năm qua trong khoảng từ $650.000 đến $750.000 đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ vào khoảng 40%, với 5% chất thải, đó là khoảng 35%. Vui lòng liên hệ với Jessica qua số 0432 453 908 để thảo luận thêm thông tin. (tiếng Anh)

Mix business for sale

$150,000 - Berala NSW

Well established for long time, good turnover, opposite a big carpark + personal carpark at the back of shop. Fully equipped, long lease, reasonable rent. Selling $150,000 negotiable. Please call / text 0401 666 653 welcome to visit at 180 Woodburn Berala NSW


良好的營業額,良好的營業額,對面的大型停車場+商店後面的個人停車場。 設備齊全,租期長,租金合理。 可議價15萬美元。 請致電/發送電子郵件0401 666 653歡迎訪問180 Woodburn Berala NSW


Đã thành lập lkâungày, kinh doanh tốt trong thời gian dài, doanh thu tốt, đối diện với một bãi đậu xe lớn + bãi đỗ xe cá nhân ở mặt sau của cửa hàng. Được trang thiềt bị đầy đủ, cho thuê dài hạn, giá thuê hợp lý. Bán giá 150.000 đô la. Vui lòng gọi / nhắn tin 0401 666 653 , chào mừng đến thăm viếng tại 180 Woodburn Berala NSW

Gym Centre

$200,000 Central Coast NSW

WIWO Fully equipped gymnastics centre for sale. Located on the beautiful Central Coast, 1000sqm centre 700 regested members, Kinda Gym, Rec, Advance, Squads, Schools and vacation cares during holidays. Most equipment only 2 years old including, spent over 200k. 20,000 red foam cubes for foam pit. 8 beams, 2 uneven bars, goliath tramp, 2 x 10m tumble tracks, circus equipment and so much more to list. Fantastic cash búess. Please call / text 0451 652 989 (English) 


Trung tâm thể dục

$200.000 Central Coast NSW


WIWO Trung tâm thể dục dụng cụ được trang bị đầy đủ. Nằm trên vùng biển Trung tâm xinh đẹp, rộng 1000sqm với 700 thành viên được kiểm tra, phòng tập thể dục Kinda, Rec, Advance, đội, trường học và các kỳ nghỉ quan tâm trong các ngày lễ. Hầu hết các thiết bị chỉ có 2 tuổi. Chi phí thành lập hơn 200k. Trang thiết bị đầy đử gồm 20.000 khối bọt màu đỏ cho hố xốp. 8 dầm, 2 thanh xà không đồng đều, goliath tramp, 2 x 10m đường mòn, thiết bị xiếc và nhiều hơn nữa để liệt kê. Doanh nghiệp rất tuyệt vời với doanh thu tiền mặt. Vui lòng gọi / nhắn tin 0451 652 989 (tiếng Anh)


健身中心

$200,000新南威爾士州中部海岸


WIWO設備齊全的體操中心出售。位於美麗的中央海岸,1000平方米的中心700名消費隊員,Kinda健身房,Rec,Advance,Squads,學校和假期休假。大多數設備只有2年,包括,花費超過20萬。 20,000個紅色泡沫立方體為泡沫坑。 8個橫梁,2個高低杠,巨型流浪漢,2 x 10米的滾動軌道,馬戲設備等等。神奇的現金búiness。請致電/發送電話0451 652 989(英文)

Deli & Sandwich Bar Business for Sale

$69,000 Kingsford NSW

Also offer coffee and other items. Doing very well. It is a fairly new business and has quickly established a strong customer base with the locals. Cheap rent and on a main road with a lot of exposure. Pressed to sell as the owner is pregnant and cannot continue to run the shop after 3 months. No competition in the area and plenty of opportunity to still grow. A similar business has existed many years in this location. All stock & equipments included. Sale price is $69,000 (less than business was professionally evaluated to encourage sale) and it is negotiable. All offers considered. Would suit a capable person with minimal casual help or a couple. For further information call Nancy 0451 095 808 (English)


Cũng là quán café và các mặt hàng khác. Làm rất tốt. Đây là một doanh nghiệp khá mới và đã nhanh chóng thiết lập một số khách hàng vững mạnh với người dân địa phương. Giá rẻ thuê và trên một con đường chính với rất nhiều tiếp xúc. Phải sang bán khi chủ sở hữu đang mang thai và không thể tiếp tục điều hành cửa hàng sau 3 tháng. Không có sự cạnh tranh trong khu vực và nhiều cơ hội để vẫn phát triển. Một doanh nghiệp đã tồn tại nhiều năm ở địa điểm này. Tất cả các hàng tồn & thiết bị bao gồm. Giá bán là $ 69,000 (ít hơn giá doanh nghiệp được đánh giá để khuyến khích bán hàng) và nó có thể thương lượng. Tất cả các đề xuất đều được xem xét. Sẽ phù hợp với một người có khả năng với trợ giúp bình thường tối thiểu hoặc một cặp vợ chồng. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Nancy 0451 095 808 (tiếng Anh)


Kingsford NSW。 還提供咖啡和其他物品。 做得很好。 這是一項相當新的業務,並迅速與當地人建立了強大的客戶群。 便宜的租金和主要道路上有很多曝光。 因為主人懷孕而被迫出售,3個月後無法繼續經營店鋪。 該地區沒有競爭,仍有大量機會繼續增長。 類似的業務在這個地方已存在多年。 包括所有庫存和設備。 銷售價格為69,000美元(低於專業評估鼓勵銷售的業務)並且可以協商。 考慮所有優惠。 適合一個有能力的人,只需要很少的隨意幫助或一對夫婦。 如需了解更多信息,請致電Nancy 0451 095 808(英文)

Truck Business with Contract For Sale

**GREAT OPPORTUNITY$$$$$$$$

$170,000 Negotiable – Sydney CBD NSW

Great Business Opportunity for anyone who want to start their own company or business. You can earn top dollars $$$$$ Price has been reduced to sell URGENTLY!!!!!!!!!! 6 Pallet refrigerated truck with delivery contract with a major multinational food provider. The delivery run covers Sydney CBD area with regular customers. - Working 5 days a week - 25 - 35 deliveries per day, 1 person job. Weekly income from $3700.00 - $4500.00 guaranteed wages - Full truck & business 

history available. 2 weeks free work training. Call Matt on 0414 322 011 or 0410 840 260 (English)


Cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn bắt đầu công ty hoặc doanh nghiệp của riêng mình. Bạn có thể kiếm được đồng đô la loại hàng đầu. Giá sang bán đã được giảm xuống để bán URGENTLY !!!!!!!!!! Loại tải 6 dàn lạnh có pallet với hợp đồng giao hàng được quản lý bởi một nhà cung cấp thực phẩm đa quốc gia lớn. Việc vận chuyển phân phối bao gồm khu vực trung tâm Sydney với khách hàng thường xuyên. - Làm việc 5 ngày một tuần - 25 - 35 lần giao hàng mỗi ngày, 1 việc làm. Thu nhập hàng tuần từ $ 3700.00 - $ 4500.00 được bảo đảm - Toàn bộ xe tải và quá trình kinh doanh có sẵn. 2 tuần luyện tập miễn phí. Gọi cho Matt theo số 0414 322 011 hoặc 0410 840 260 (tiếng Anh)


對於想要創辦自己的公司或企業的人來說,這是一個很好的商業機會。 你可以賺到最高的美元價格已經減少到賣得緊急!!!!!!!!!! 6托盤冷藏車與一家大型跨國食品供應商簽訂交貨合同。 交付運行涵蓋了悉尼CBD區域的常客。 - 每週工作5天 - 每天25至35次分娩,1人工作。 每週收入$ 3700.00 - $ 4500.00保證工資 - 提供整車和商業歷史。 2週免費工作培訓。 致電馬特0414 322 011或0410 840 260(英文)

Unique business with very little competition

$95,000 – Maroubra NSW

This is a unique business with a niche market, would suit someone who wants to be trained up and operate as a business owner or for someone who enjoys hands on work as a non licensed tradesman, looking to get out and start something for themselves. Ever changing work environments, be part of all upcoming and new ventures nation wide. Specialising in the logistics (delivery), assembly and project management of commercial furniture, with the opportunity to expand more broadly in to other services in this industry. This is a thriving local business that has national coverage and has been developed over ten years, having long term repetative clients and consistant full time work.

Location: Whilst most of the work is conducted in Sydney, our clients are accessed and serviced on a national level.

*Potential:The business has massive scope to leverage new opportunities on its existing customer base. Some of the sites that we are currently conducting work on are with the following; Major “top 4" Banks. Well known restaurant chains. New projects. Bars. Government . Hospitals . Universities. Many Commercial spaces over a variety of industries. or any where you see a table and chair the skills required to operate this business are: Drivers licence, Project Management/Organizational skills, Time Management, Ability to learn how to assemble items, read instuctions. Strong communication skills/ being personable. Creative / being able to solve problems, and understand a cordless drill and screw driver. The vendor is available to undertake a detailed handover to a new owner, and is available to consult back to the business, as required, for an extended period.

*Assets: The business will also come with the required new hand tools and pre existing to undertake the assembly work. A new website, logo and rebranded uniforms. Ford Transit 2014 –High roof, Long wheel base. 98000kms, logged booked and all services are up to date. origanal owner and very well looked after. Also would be included is new signage on the vehicle with art work already developed.as pictured,

About the Business : It has been structured as mobile business and has very low running costs and very good profit margins. You will be working on some of the newest and most exciting projects in Australia, whether its delivering the Commercial Furniture, Project Managing the work, or assembling high quality furniture in the most the prestigious places, there is never a dull moment and all can be learnt very easily. This exciting and flexible business will give you a very good salary and lifestyle. For more information on this great opportunity or for further details of the financials, please call / text Michael 0411 474 209 (English)


Đây là một doanh nghiệp độc đáo với một thị trường thích hợp, Chuyên về hậu cần (giao hàng), lắp ráp và quản lý dự án nội thất thương mại, với cơ hội mở rộng rộng rãi hơn vào các dịch vụ khác trong ngành công nghiệp này. Đây là một doanh nghiệp địa phương phát triển mạnh có phạm vi bảo hiểm quốc gia và đã được phát triển hơn mười năm, có các khách hàng lặp lại lâu dài và toàn thời gian làm việc toàn thời gian.

Địa điểm: hầu hết công việc được thực hiện tại Sydney, nhưng khách hàng ở cấp quốc gia.

* Tiềm năng: Doanh nghiệp có phạm vi rộng lớn để tận dụng các cơ hội mới trên cơ sở khách hàng hiện tại của mình như cung cấp bàn ghế nội thất cho cCác ngân hàng lớn hàng “top 4” tại Úc. Các chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Các dự án mới. Các quán bar. Các va7n phòng cơ quan chính phủ. Các bệnh viện. Các trường đại học. Nhiều không gian thương mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc bất kỳ nơi nào bạn nhìn thấy một bàn và các kỹ năng cần thiết để vận hành kinh doanh này là chỉ là: Bằng lái xe, Quản lý dự án / Kỹ năng tổ chức, Quản lý thời gian, Có khả năng học cách lắp ráp các vật phẩm, đọc các phiên đấu giá, kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ / thân thiện, sáng tạo / có khả năng giải quyết vấn đề và hiểu được trình điều khiển vít và dây không dây.

* Tài sản: Doanh nghiệp cũng sẽ đi kèm với các công cụ mới cần thiết và sẵn có để thực hiện công việc lắp ráp. Trang web, biểu tượng và đồng phục đổi tên mới. Ford Transit 2014 - mái nhà cao, cơ sở bánh xe dài. 98000km, đăng nhập đã đăng ký và tất cả các dịch vụ đều được cập nhật. chủ nhân origanal và chăm sóc rất tốt. Cũng sẽ được bao gồm là bảng chỉ dẫn mới trên chiếc xe với tác phẩm nghệ thuật đã được phát triển.

Về doanh nghiệp: Nó đã được cấu trúc như kinh doanh di động và có chi phí vận hành rất thấp và lợi nhuận rất tốt. Đồ nội thất thương mại, Quản lý dự án, hoặc lắp ráp đồ nội thất chất lượng cao ở hầu hết các địa điểm uy tín, không bao giờ có khoảnh khắc buồn tẻ và tất cả có thể học rất dễ dàng. Điều này kinh doanh thú vị và linh hoạt sẽ cung cấp cho bạn một mức lương rất tốt và lối sống phong cách cao. Để biết thêm thông tin về cơ hội tuyệt vời này hoặc để biết thêm chi tiết về tài chính, vui lòng gọi / nhắn tin Michael 0411 474 209 (tiếng Anh)


這是一個獨特的業務,有一個利基市場,適合想要接受培訓並作為企業主經營的人,或適合作為非執照商人享受工作的人,希望自己出去找東西的人。不斷變化的工作環境,成為全國所有即將到來的新企業的一部分。專注於商業家具的物流(交付),裝配和項目管理,有機會更廣泛地擴展到該行業的其他服務。這是一個蓬勃發展的本地業務,具有全國覆蓋範圍,已經發展了十多年,擁有長期的重複客戶和一致的全職工作。

位置:雖然大部分工作都在悉尼進行,但我們的客戶可以在全國范圍內進行訪問和維修。

*潛力:該業務有足夠的空間利用其現有客戶群的新機會。我們目前正在進行的一些網站的工作如下:主要的“前4名”銀行。著名的連鎖餐廳。新項目。酒吧。政府。醫院。大學。許多行業的許多商業空間。或者您看到桌椅的任何經營這項業務所需的技能:駕駛執照,項目管理/組織技能,時間管理,學習如何組裝物品的能力,閱讀指導。強大的溝通技巧/風度翩翩。創意/能夠解決問題,並了解無繩電鑽和螺絲刀。供應商是可以對新業主進行詳細移交,並可根據需要長時間向業務部門諮詢。

*資產:業務還將配備所需的新手工具和預先存在的進行裝配工作。一個新的網站,徽標和重新命名的製服。 Ford Transit 2014-高頂,長輪距。記錄預訂98000kms,所有服務都是最新的。真正的老闆和很好的照顧。還將包括已經開發的藝術作品的車輛上的新標牌。如圖所示,

關於業務:它的結構是移動業務,運營成本非常低,利潤率非常高。您將參與澳大利亞一些最新和最令人興奮的項目,無論是提供商業家具,項目管理工作,還是在最負盛名的地方組裝高品質的家具,從來沒有一個沉悶的時刻,所有可以是很容易學到的。這個令人興奮和靈活的業務將為您提供非常好的薪水和生活方式。有關這個絕佳機會的更多信息或有關財務的更多詳情,請致電/發送電子郵件 Michael 0411 474 209(英語)


Courier Franchise For Sale

$50,000 Negotiable Gladesville NSW

Courier franchise for sale in the Gladesville/Hunters Hill area. Average earnings for the current financial year are $2864/week. It's a 2 men/2 vans operation so it's suited for a family or a partnership. Only 20 minutes from the depot it's a great little business, working Monday through Friday only. Working hours are around 10 hours for one man and around 9 hours for the second man. It can also be done with a full-timer and a part-timer once you have the required experience. Asking price is $50000 exc. GST. One van is also available to be included in the package if required. For more information call Adrian on 0414 181 822 (English)

Courier – làm việc như một thương hiệu Nhượng Quyền Thương Mại (Franchise) với công ty lớn. Điều hành vận chuyển trong khu vực Gladesville / Hunters Hill. Thu nhập trung bình cho năm tài chính hiện tại là $ 2864 / tuần. Đó là một hoạt động 2 người / 2 xe van. Vì vậy rất phù hợp cho gia đình hoặc một đối tác cùng làm chung. Tuyến hoạt động chỉ 20 phút từ kho. Đây là một doanh nghiệp nhỏ tuyệt vời. làm việc dễ dàng từ Thứ Hai - Thứ Sáu. Giờ làm việc là khoảng 10 giờ cho một người thứ nhất và khoảng 9 giờ cho người thứ hai. Sang thương hiệu nhượng quyền này là $50000 exc. GST. Một xe van cũng có cũng có thể thảo luận để được bao gồm trong gói sang bán nếu cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Adrian theo số 0414 181 822 (tiếng Anh)

本財年的平均收入為2864美元/週。 這是一輛2人/ 2輛貨車,適合家庭或合作夥伴。 離車站只有20分鐘的路程,這是一項非常棒的生意,只在星期一至星期五工作。 一個男人的工作時間約為10小時,第二個男人的工作時間約為9個小時。 一旦你有所需的經驗,它也可以用一個全定時器和一個兼職計時器完成。 要價是50000美元。GST。 如果需要的話,還可以將一輛貨車包含在包裹中。 欲了解更多信息,請致電0414 181 822致電Adrian(英文)

Distribution Transport

$230,000 - Sydney, NSW

Mitsubishi Fuso truck for sale with business, delivery of frozen and cold food, earning $3500 to $4000 thousand a week 20 to 30 drops a day , 5 days week , truck is 2015 model 8 pallet with very low kms. All inquires please ring Louis on 0418 585 196.

Mitsubishi Fuso xe tải sang bán với kinh doanh,. Hiện đang giao hàng thực phẩm đông lạnh và lạnh, kiếm được $3500 đến $4000 nghìn một tuần 20-30 mối giao một ngày, 5 ngày tuần, xe tải đời 2015 mẫu 8 pallet với km rất thấp. Gọi & nhắn tin: 0418 585 196.

三菱扶桑卡車出售業務,冷凍和冷食品交付,每週收入3500至4000美元,每天20至30滴,每週5天,卡車是2015年型號8托盤與非常低的 kms。 有任何疑問, 請致電路易斯 0418 585 196

Corner Shop For Sale,

$50,000 Northern Beaches NSW

It is located in Northern Beaches, well established for 60 years. Very good location, ATM, Opal, Dry Cleaning and Milk Drink, can do coffee, sandwich, bread rolls, ect. Ask for $50, 000 - Contact: 0403 302 813

Shop Tạp Hóa Ngay Góc Đường. Đã làm 60 năm. Vị trí thật tốt tại Northern Beaches. Địa điểm tiện lợi cho mọi thứ. Hiện đang bán tạp hóa, có luôn máy ATM, Opal, và giặt khô quần áo (dry cleaning). Rất tiềm năng khu biển du lịch quanh năm. có thể mở thêm coffee, sandwich, bánh mì thịt, ect. Sang $50,000 – Xin gọi / nhắn tin: 0403 302 81

富人区便利店,60年的老店,西人客源为主,良好的文化教育环境。产品包括:牛奶面包,冰激凌,饮料,日用杂货,Opal,水果蔬菜,香烟等。其他业务:ATM, 干洗衣服等,可增加彩票。洗车,租车等。

营业时间:7:30am-7:30pm,七天营业。

租平,带3个房间,周围名校林立,方便孩子入学。Tel.:/SMS 0403 302 8

Butcher shop Urgent Sale

Reduced $80,000 Neg - Maroubra, NSW

Fully established butcher shop running for 26 years located in the heart of Maroubra Junction near the shopping Plaza , local schools and with off street parking. All equipment is in excellent running condition. Owner is looking to take a much needed break. Consistent quality service and top quality product keeps the regular customers coming back. This butcher shop is well maintained, with a mix of new and used equipment. All used equipment has been serviced and well cared for. The shop comes complete with 2 coolrooms, 2 cooling display cabinet, 3 door upright frezzer, 3 door upright fridge, 2 door freezer units ,office room, 2 store room, 2 restrooms ,kitchen, court yard and grease trap. Located in Eastern saburbs. The owner intends to take time out to be with the family.Standout Features: - Very good location opposite fruit market and shopping plaza - Street front parking as well as fitted island area for more parking. - large prep area to expand the business - Main equipment includes: hydrolic sausage filler, Mincer, Cryvac machine, bandsaw, small meat grinder, meat slicer and 2 touch screen counters. - Consistent weekly turnovers and good profits. - All staff trained and in place and willing to stay on post sale. - Turnover does not rely on meat trays or the like. Turnover is a direct result of the store front sales. Price includes all stock and nothing to spend. Walk in and trade. All reasonable offers will be considered. Please call / text: 0421 338 125 (English)


Cửa hàng bán thịt đã được thành lập trong 26 năm nằm ở trung tâm Maroubra Junction gần khu mua sắm Plaza, các trường học địa phương và bãi đỗ xe ngoài đường phố. Tất cả các thiết bị đều hoạt động tốt. Chủ sở hữu đang tìm cách để có một nghĩ hưu rất cần thiết. Dịch vụ chất lượng nhất quán và sản phẩm chất lượng hàng đầu giúp khách hàng thường xuyên trở lại. Cửa hàng bán thịt này được duy trì tốt, với đầy đủ trang thiết đi kèm với 2 phòng làm mát, tủ lạnh 2 tủ, tủ lạnh thẳng đứng 3 cửa, tủ lạnh thẳng đứng 3 cửa, tủ lạnh 2 ngăn, phòng văn phòng, 2 phòng lưu trữ, 2 nhà vệ sinh, nhà bếp, sân trong và bẫy dầu mỡ. Nằm trong Eastern saburbs của Sydney. Các tính năng nổi bật: - Vị trí rất tốt đối diện thị trường trái cây và quảng trường mua sắm - Chỗ đậu xe trên đường phố cũng như khu vực hòn đảo được trang bị cho chỗ đậu xe nhiều hơn. - Khu vực chuẩn bị mở rộng để mở rộng kinh doanh - Các thiết bị chính bao gồm: xúc xích xông khói, Mincer, máy Cryvac, máy cưa vòng, máy xay thịt nhỏ, máy cắt thịt và 2 quầy màn hình cảm ứng. - Doanh thu hàng tuần ổn định và lợi nhuận tốt. - Tất cả nhân viên được đào tạo và sẵn sàng làm việc và sẵn sàng ở lại sau khi bán. - Doanh thu không dựa vào các khay thịt hoặc các loại tương tự. Doanh thu là kết quả trực tiếp của doanh số bán hàng tại cửa hàng. Giá bao gồm tất cả hàng tồn. Vui lòng gọi / text: 0421 338 125 (tiếng Anh)


位於Maroubra Junction中心購物廣場附近,當地學校和街邊停車場的26年全面建立的肉店。所有設備都處於良好的運行狀態。業主正在尋找需要休息的地方。始終如一的優質服務和高質量的產品讓普通客戶回歸。這家肉店維護得很好,有新的和二手設備的組合。所有使用過的設備都經過了維修和保養。店內配有2個冷藏室,2個冷卻展示櫃,3門直立式變頻器,3門直立式冰箱,2門冰櫃單元,辦公室,2間儲藏室,2間衛生間,廚房,庭院和隔油池。位於東部的suburbs。店主打算抽出時間與家人在一起。標準特點: - 非常好的位置,在水果市場和購物廣場對面 -街頭停車場以及更多的停車位。 - 擴大業務的大型準備區域 - 主要設備包括:水力灌腸器,Mincer,Cryvac機器,帶鋸,小型絞肉機,肉切片機和2個觸摸屏計數器。 - 一致的每週失誤和良好的利潤。 - 所有員工都經過培訓,並且願意繼續售後服務。 - 營業額不依賴肉托盤等。營業額是店面銷售的直接結果。價格包括所有的股票和沒有花費。走進去並交易。所有合理的優惠將被考慮。請致電/文本:0421 338 125(英文)

Newsagency Retail - Stationery - Gifts

$90,000 -  Sutherland Shire - Engadine NSW

Newsagency selling newspapers, magazines, lotto, scratchies, coffee, stationery, cards, toys, soft drinks, tobacco products, phone cards, gift items, confectionery etc. - income from PO boxes, ATM machine and Parcel Connect service is not included in daily sales report.

Potential: Large shop area allows other high-margin business activities like cafe, tobacco products, vegetable shop, barber shop or other business - could add deliveries to local residents and sub-agents.

Features: Loyal repeat customers - No competition - No sub-agencies - No deliveries - Short weekend trading hours - Low rent.

Premises: Large newsagency of 120 sq.mts. includes own toilet, 2 store rooms

Location: Situated in a residential suburban area in South Sydney close to bus stop and school.

Trading Hours: 7 days - Mon. - Fri. - 6:00 a.m.- 6:00 p.m. - Sat.. - Sun. - 6:00 a.m.- 1:00 p.m. - Can extend trading hours.

Lease: Current 5 year lease expires 30th April, 2022 with additional 5 year option available - annual C.P.I. increases - 1 month bond

Employees: 2 owners + one part-time employee when required.

Please call / text: 0432 022 923 (English)


Cửa hàng Sách Báo - Văn Phòng Phẩm – Lotto - Quà Tặng -

$90.000 - Tây Nam Sydney NSW

Bán lẻ các loại báo, tạp chí, logtto xổ số, cào, cà phê, văn phòng phẩm, thẻ, đồ chơi, nước giải khát, thuốc lá, thẻ điện thoại, quà tặng, bánh kẹo ... - thu nhập từ hộp thư bưu điện, máy ATM và dịch vụ bưu kiện không được bao gồm hàng ngày báo cáo bán hàng.

Tiềm năng: Khu vực cửa hàng lớn cho phép các hoạt động kinh doanh cao cấp khác như quán cà phê, sản phẩm thuốc lá, cửa hàng rau, tiệm cắt tóc hoặc doanh nghiệp khác - có thể bổ sung giao hàng cho cư dân địa phương và đại lý phụ.

Các tính năng: Khách hàng cũ trung thành - Không cạnh tranh - Không có đại lý phụ - Không giao hàng - Giờ giao dịch cuối tuần ngắn - Tiền thuê thấp.

Diện tích: Rộng lớn 120 sq.mts. bao gồm nhà vệ sinh riêng, 2 phòng kho

Địa điểm: Nằm trong khu vực ngoại thành ở Nam Sydney gần trạm xe buýt và trường học.

Giờ giao dịch: 7 ngày - Thứ Hai - Thứ Sáu - 6:00 sáng - 6:00 chiều - Sat .. - Sun. - 6:00 sáng - 1:00 chiều - Có thể gia hạn giờ giao dịch.

Cho thuê: Hợp đồng thuê 5 năm hiện tại hết hạn vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 với tùy chọn tái ký 5 năm có sẵn - C.P.I. tăng - trái phiếu 1 tháng

Nhân viên: 2 chủ sở hữu + một nhân viên bán thời gian khi được yêu cầu.

Vui lòng gọi / nhắn tin: 0432 022 923 (tiếng Anh)


Newsagency Retail - 文具 - 禮品

$90,000 - 南悉尼新南威爾士州

報刊,雜誌,樂透,刮ies,咖啡,文具,卡片,玩具,軟飲料,煙草產品,電話卡,禮品,糖果等的報刊 - 每日不包括郵政信箱,ATM機和Parcel Connect服務的收入銷售報告。

潛力:大型商店區域允許其他高利潤業務活動,如咖啡館,煙草製品,蔬菜店,理髮店或其他業務 - 可以增加交付給當地居民和分代理商。

特點:忠誠的回頭客 - 沒有競爭 - 沒有分機構 - 沒有交貨 - 短週末交易時間 - 低租金。

場地:120平方米的大型報章。包括自己的廁所,2間商店的房間

位置:位於悉尼南部的一個住宅郊區,靠近公共汽車站和學校。

交易時間:7天 - 週一 - 週五 - 上午6:00至下午6:00 - 週六週日。 - 上午6:00至下午1:00 - 可以延長交易時間。

租賃:目前的5年租約於2022年4月30日到期,並有額外的5年期權 - 年度C.P.I.增加 - 1個月的債券

員工:需要時2名業主+ 1名兼職員工。

請致電/文本:0432 022 923(英語)


Profitable Newsagency for sale-

$150,000 Eastern Suburbs NSW

$150,000 + stock at cost. Figures on request-No deliveries. Easy to run with regular loyal customers. Would suit owner/operators. Current Hours: M-F 7am-6pm - Sat 7am-4pm - Sun 7am-2pm - Great future opportunities Call 0414 960 543 (English)

$150,000 + hàng tồn theo trị giá. Chọn lựa số liệu theo yêu cầu - Chỉ bán tại chỗ không giao hàng. Dễ dàng điều hành . Thich hợp kinh doanh gia đình. Giờ làm việc hiện tại: M-F 7 giờ sáng - 6 giờ tối - 7 giờ sáng - 4 giờ chiều - CN 7 giờ sáng - 2 giờ chiều - Cơ hội tuyệt vời trong tương lai Gọi 0414 960 543 (tiếng Anh)

$150,000 + stock at cost。 請求中的數字 - 無交付。 易於與常規忠誠客戶一起運行。 將適合所有者/運營商。 當前時間:M-F上午7時至下午6時 - 星期六上午7時至下午4時 - 星期日上午7時至下午2時 - 良好的未來機會致電0414 960 543

Featured Products