-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RETAILS - WHOLESALE - BUSINESS & SERVICES  VIC

FRUIT & VEGE BUSINESS FOR SALE

$170,000 Bentleigh East Skate Park VIC

This shop has a turn over 250k to 300k. All stock - all fitting - truck all to go with the business - 2005 hino truck $30k - shop fittings $20k - stock $20k - walk in fridge $6k – EFTPOS – Scales - Cash Reg - alot more can be done with this shop.  [ ] 1 new roller shutter with remote control . [ ] 1 cool drink fridge display (fully service check)done [ ] 1 new condenser unit replacement for cool room [ ] 1 new unit replacement for cool room [ ] 1 new unit replacement switch box for cool room and with double safety circuit protective [ ] 1 new steel shad build from the back of the shop [ ] up to 4 normal car parking spaces for our staff and easy access for normal or commercial truck load from the back. [ ] planty of car parking lot for our customers in front [ ] 2 new unit cashier machine (1 year old) [ ] 2 new unit scales(1 year old) [ ]good protental for most requirements idea to start $170k walk in asking 170k for it (as i cannt place price in it heading ) selling business due to family needs - Asking $170k the lot walk in. Also can increase shop turn over as very good spot cash. Outer Dandenong. Please call / text 0412 441 756.


Thu nhập hang năm từ 250 ngàn đến 300 ngàn. Tất cả hang tồn – và tất cả thiết bị - đều phù hợp với doanh nghiệp - Xe tải Hino 2005 $ 30k - phụ kiện cửa hàng $20k – hang tồn $20k - tủ lạnh loại bước vào $6k - EFTPOS - Cân – Máy tính tiền - còn nhiều hơn nữa có thể được thực hiện với cửa hàng này . [] 1 cửa cuốn mới với điều khiển từ xa. [] 1 màn hình tủ lạnh đồ uống mát (kiểm tra đầy đủ dịch vụ) đã thực hiện [] 1 thay thế bộ ngưng tụ mới cho phòng mát [] 1 thay thế đơn vị mới cho phòng mát [] 1 hộp công tắc thay thế đơn vị mới cho phòng mát và có bảo vệ mạch an toàn kép [ ] 1 vỏ thép mới được xây dựng từ phía sau cửa hàng [] lên đến 4 chỗ đậu xe hơi bình thường cho nhân viên của chúng tôi và dễ dàng truy cập vào xe tải từ phía sau. [] bãi đậu xe cho khách hàng của chúng tôi ở phía trước [] 2 máy thu ngân đơn vị mới (1 tuổi) [] 2 cân đơn vị mới (1 tuổi) [] bảo đảm tốt cho hầu hết các yêu cầu để bắt đầu Sang giá $17o ngàn, là bước vào. Bán doanh nghiệp do nhu cầu của gia đình. Cũng có thể tăng lượt chuyển cửa hàng khi tiền mặt giao ngay rất tốt. Trong / ngoài khu vực Dandenong xin gọi / nhắn tin 0412 441 756


這家商店的轉折超過250k到300k。所有庫存 - 所有配件 - 卡車全部與業務 -  2005年日產卡車$ 30k  - 商店配件$ 20k  - 庫存$ 20k  - 走進冰箱$ 6k  -  EFTPOS  - 秤 - 現金註冊 - 很多可以用這個商店完成。 [] 1個帶遙控器的新捲簾。 [] 1個冷飲冰箱顯示器(全面服務檢查)完成[] 1個新冷凝器單元更換為冷藏室[] 1個新單元更換為冷藏室[] 1個新單元更換開關盒,用於冷藏室和雙重安全電路保護[ ]從車間後部建造1個新的鋼製鰣魚[]為我們的工作人員提供4個普通停車位,方便從後面進行正常或商用卡車裝載。 []車前停車場為我們的客戶 [2]新單位收銀機 (1歲)[] 2新單位秤(1歲) []良好的protental 為大多數要求的想法開始$ 170k步行詢問因為家庭 需要而賣掉生 意的170公斤(因為我不能把價格放在它的標題) - 要求17萬美元的走勢。 由於家庭需要而賣東西。要求花費17萬美元。然後可以增加店鋪翻轉,因為非常好的現貨現金翻過外丹德農。請致電/發送電子郵件至0412 441 756

Seasons Fashion Kiosk
$35,000 negotiable - Frankston VIC

Located in busy Karingal Hub shopping centre (330 Cranbourne Rd, Frankston), this compact retail kiosk is a great little earner. Trading primarily in ladies fashion (hats, scarves, wraps, ponchos, jewellery etc) in addition to a range of men's hats, it is an easy to run business ready to go. Karingal Hub will soon undergo extensive remodelling into a contemporary retail and entertainment centre with work commencing at the end of 2019. Therefore this is a fantastic. opportunity to get into the centre at a relatively affordable stage and reap the benefits of the increased retail traffic and volume that the new build will bring. Asking price is negotiable and includes stock, all fittings etc. Gross annual income approx $100,000. Well established and reliable stock suppliers. Current rent $2785.81 per month plus annual liability/fire insurance premium. All relevant documentation including Section 52 form, copy of current lease, available on request. Please call / text . 0448 881 202 (English)


Nằm trong trung tâm mua sắm Karingal Hub sầm uất (330 Cranbourne Rd, Frankston), ki-ốt bán lẻ nhỏ gọn này là một nguồn thu nhỏ tuyệt vời. Kinh doanh chủ yếu trong thời trang nữ (mũ, khăn quàng cổ, kết thúc tốt đẹp, ponchos, đồ trang sức, vv) ngoài một loạt các mũ của nam giới, nó là một doanh nghiệp dễ dàng sẵn sàng để làm. Karingal Hub sẽ sớm trải qua quá trình tu sửa rộng rãi thành một trung tâm giải trí và bán lẻ đương đại với công việc bắt đầu vào cuối năm 2019. Vì vậy, đây là một điều tuyệt vời. cơ hội để vào trung tâm ở giai đoạn tương đối phải chăng và gặt hái những lợi ích của lưu lượng và lưu lượng bán lẻ gia tăng mà công trình mới sẽ mang lại. Hỏi giá có thể thương lượng và bao gồm hang tồn, tất cả các phụ kiện. Tổng thu nhập hàng năm khoảng $100.000. Thành lập tốt và đáng tin cậy nhà cung cấp bán sỉ. Giá thuê hiện tại $2785,81 mỗi tháng cộng với phí bảo hiểm trách nhiệm / bảo hiểm hỏa hoạn hàng năm. Tất cả các tài liệu liên quan bao gồm mẫu Mục 52, bản sao hợp đồng thuê hiện tại, có sẵn theo yêu cầu. Vui lòng gọi / nhắn tin. 0448 881 202 (tiếng Anh)


四季時裝亭 這個緊湊的零售亭位於繁忙的Karingal Hub購物中心(Frankston Cranbourne Rd),是一個很好的小收入者。除了一系列男士帽子外,主要以女士時裝(帽子,圍巾,披肩,披風,珠寶等)進行交易,這是一個易於經營的企業。 Karingal Hub將很快進行現代零售和娛樂中心的大規模改造,工程將於2019年底開始。因此,這是一個非常棒的。有機會在相對負擔得起的階段進入中心,並獲得新建築帶來的零售流量和交易量增加的好處。要價是可以協商的,包括庫存,所有配件等。年收入總額約為100,000美元。成熟可靠的庫存供應商。目前的租金為每月2785.81美元加上年度責任/火險保險費。所有相關文件,包括第52節表格,當前租約的副本,可根據要求提供。請致電/發短信。 0448 881 202(英文) 

Groceries Business for Sale

$60,000 Reservoir VIC

Sri Lankan Indian Groceries & Takeaway Food, Great Business Income, plenty of potential to grow as the business is located on a main road. Full commercial kitchen with Council approval. Fully equipped such as fridges, freezers, bain-marie, warmers. Currently selling groceries, rental income from the unit attached to the business premises. Plenty of room space *Extra room *Separate garage *Wide frontage *Lots of potential to expand the business.Genuine inquiries only. Please contact 0430 752 455 (English)


斯里蘭卡印度雜貨和外賣食品,巨大的商業收入,隨著業務位於主要道路上,有很大的發展潛力。 完整的商業廚房, 理事會批准。 設備齊全如冰箱冰櫃,bain-marie,保溫器。 目前銷售雜貨租賃收入來自附屬 於營業場所的單位。 充足的空間*額外的房間*獨立的車庫*廣闊的正面 *有很大的潛力擴大業務。只有正確的詢問。 請致電0430 752 455(英文)


Cửa hàng tạp hóa & đồ ăn Ấn Độ Sri Lanka, Thu nhập kinh doanh lớn, nhiều tiềm năng để phát triển vì doanh nghiệp nằm trên một con đường chính. Nhà bếp thương mại đầy đủ với sự chấp thuận của council địa phương. Được trang bị đầy đủ như tủ lạnh, tủ đông, bain-marie, máy sưởi. Hiện đang bán hàng tạp hóa, thu nhập them từ cho thuê căn hộ gắn liền với mặt bằng kinh doanh. Nhiều không gian phòng * Thêm phòng * Nhà để xe riêng * Mặt tiền rộng * Rất nhiều tiềm năng để mở rộng kinh doanh. Chỉ yêu cầu chính thức. Vui lòng liên hệ 0430 752 455 (tiếng Anh)

Business for Sale

$$$ negotiable - Preston Market VIC

Kitchen Ware, Home Ware, Giff, Toys, Kitchen’s

Eletrical, Trolly, Plastic Ware …… The shop is very busy, located on the main street of Preston Market. It’s a great location, the most trading busy place of Preston Market. Long lease. Shop is specializes in selling a full range of kitchen items, due to family, and lack of time to manage, quick sale by easy negotiable

please call / text : 0425 837 351 *English & Vietnamese

Kitchen Ware, Home Ware, Giff, Toys, Kitchen Eletrical, Trolly …… alots of

more ..


Cần Sang Shop

Kitchen Ware , Home Ware , Giff , Toys , Kitchen’s

Eletrical , Trolly , Plastic Ware……

Shop rất đông khách , nằm trên mặt đường chính của chợ Vùng Preston Market

Một vị trí thật Tuyệt Vời , là nơi đông khách nhất của chợ Preston Market

Hợp đồng thuê còn dài hạn

Shop chuyên bán đầy đủ các dụng cụ đồ cho nhà bếp , vì thiếu người trông coi

nên cần sang gấp , xin gọi số : 0425 837 351 ( giá cả có thể thương

lượng )

Kitchen Ware , Home Ware , Giff , Toys , Kitchen Eletrical , Trolly…… alots of

more..


廚具,家居用品,吉夫,玩具,廚房用品

商店非常繁忙,位於普雷斯頓市場的主要街道上。 這是一個很棒的位置,是普雷斯頓市場最繁忙的交易場所。 長租約。 Shop專門銷售全系列的廚房用品,由於家庭原因,缺乏管理時間,易於銷售,快速銷售

請致電/短信:0425 837 351 *英語和越南語

廚具,家居用品,吉夫,玩具,廚房電器,小車......很多…

Dental Equipment Manufacturer

$650,000 – Melbourne VIC

Well-known and respected in the industry, this Melbourne based dental manufacturer has been in operation for over 30 years. With the capability to customise each unit sold, this is

niche manufacturing at its best. The business is part-managed with day-to-day operations controlled by the two full-time

staff and one part-time bookkeeper. The owner currently works 2-3 days per week and is from a finance background with no prior manufacturing knowledge. The business sells through a network of distributors who operate Australia wide with significant repeat custom. There is considerable potential to increase sales through marketing (currently no marketing is done other than through the company website).Overseas exports have only scratched the surface. The Austrade Export Market Development Grant has not been utilised and may be available in full to the new business

owner. Long term loyal staff (24 years and 9 years) means knowhow has been retained in the business.

The business is ideal for those seeking to migrate from overseas to Victoria (Business Innovation stream subclass 188A). It adds value to its products in Victoria and therefore is highly likely to be nominated by the Victorian State. Based on historical performance the business has met all the requirements relating to turnover, asset and employment for residency (subclass 888). Average profit before tax and after add backs for the last 4 years is $263,000. Purchase Price breakdown: $650,000 good will, $0 Plant and Equipment + SAV (estimate $30,000-$90,000). Significant Plant and Equipment, exists in the business but has already been depreciated. Vendor finance on stock available. The freehold is located in a major growth area and is also available for sale (also owned by the vendor, POA). A business like this is very rare and represents a significant opportunity in the market place. For further information please contact the vendor by email on buymybusiness1@gmail.com or mobile 0403213498 (preferably email). You will be required to provide your physical, address and complete a confidentiality deed. Reason for sale: business owner is looking to relocate overseas. This business is offered for sale by the owner – no sales agents, please (migration agents welcome).


牙科設備製造商

這家位於墨爾本的牙科製造商在業內享有盛譽並受到尊重,已經運營了30多年。有了定制每個銷售單位的能力,這就是利基製造業處於最佳狀態。該業務由日常運營部分管理,由兩名全職員工控制 作人員和一 名兼職簿記員。 業主目前每週工作2-3天,來自財務背景, 沒有任何製造知識。  該業務通過遍布澳 大利亞的經銷商網絡進行銷售,具有重要的重複定制。通過營銷增加銷售的潛力很大(目前除了通過公司網站之外沒有進行營銷)。海外出口只是浮出水面。 大利亞貿易委員會出口市場開發 補助金尚未 得到利用,可能會全部用於新業務所有者。長期忠誠的員工(24年和9年)意味著在業務中保留了專有技術。

該業務非常適合那些尋求從海外遷移到維多利亞州(業務創新流子類188A)的人。它為維多利亞州的產品增加了價值,因此極有可能被維多利亞州提名。根據歷史業績,該業務已滿足與營業額,資產和就業相關的所有要求(子類888)。稅前平均利潤和過去4年的追加利潤為263,000美元。購買價格細分:$ 650,000 good will,$0Plant and Equipment + SAV(估計$ 30,000- $ 90,000)。業務中存在重大的,但已經折舊。可用庫存的供應商融資。永久產權位於主要增長區域, 也可供出售(也由供應商POA擁有)。這樣的業務非常罕見,是市場上的重要機會。如需了解更多信息,請發送電子郵件至buymybusiness1@gmail.com 或手機0403 213 498 (最好是電子郵件)與供應商聯繫。您將被要求提供您的身體,地址並完成保密契約。銷售理由:企業主希望搬遷到海外。該業務由業主出售 - 有銷售代理, 請 歡迎移民代理)。


Nhà Sản Xuất Thiết Bị Nha Khoa

Nổi tiếng và được tôn trọng trong ngành, có trụ sở tại Melbourne đã hoạt động được hơn 30 năm. Với khả năng tùy chỉnh từng đơn vị được bán. Doanh nghiệp được quản lý một phần với các hoạt động hàng ngày được kiểm soát bởi hai nhân viên toàn thời và một nhân viên kế toán bán thời. Chủ sở hữu hiện đang làm việc 2-3 ngày mỗi tuần . Doanh nghiệp bán thông qua một mạng lưới các nhà phân phối hoạt động rộng khắp nước Úc với khách hang trở lại đáng kể. Có tiềm năng để tăng doanh số bán hàng thông qua tiếp thị (hiện tại không có tiếp thị nào được thực hiện ngoài trang web của công ty).

Xuất khẩu ra nước ngoài . Tài trợ phát triển thị trường xuất khẩu Austrade chưa được sử dụng và có thể có sẵn cho chủ nhân doanh nghiệp mới. Nhân viên trung thành lâu dài (24 năm và 9 năm) có nghĩa là bí quyết đã được giữ lại trong doanh nghiệp. Công việc kinh doanh rất lý tưởng cho những người tìm cách di cư từ nước ngoài đến Victoria (Phân nhóm luồng đổi mới kinh doanh 188A). Nó tăng thêm giá trị cho các sản phẩm của mình ở Victoria và do đó rất có khả năng được Nhà nước Victoria đề cử. Dựa trên hiệu suất lịch sử, doanh nghiệp đã đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan đến doanh thu, tài sản và việc làm cho cư trú (phân lớp 888). Lợi nhuận trung bình trước thuế và sau khi cộng lại trong 4 năm qua là $263.000.

Giá bán giảm: $650,000 good will, $0 Plant and Equipment + SAV (estimate $30,000-$90,000)). đáng kể tồn tại trong doanh nghiệp nhưng đã bị khấu hao.Nhà cung cấp tài chính có sẵn. Vị trí nằm trong một khu vực tăng trưởng lớn và cũng có sẵn để bán (cũng thuộc sở hữu của nhà cung cấp, POA). Một doanh nghiệp như thế này là rất hiếm và đại diện cho một cơ hội đáng kể trên thị trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp qua email trên: - buymybusiness1@gmail - hoặc điện thoại di động 0403 213 498 (tốt nhất là email). Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin của bạn và hoàn thành chứng thư bảo mật.

Lý do bán: chủ doanh nghiệp đang tìm cách di chuyển ra nước ngoài. Doanh nghiệp này được chào bán bởi chủ sở hữu – không qua môi giới (các văn phòng dịch vụ di trú được hân hoan chào đón).


$2 Dollar Variety Gift Shop

$100,000 NEG PLUS SAV  

CITY OF KNOX SHOPPING DISTRICT VIC


Calling all Business Buyers into the CITY OF KNOX SHOPPING DISTRICT - $2 Dollar Variety Gift Shop for Sale $100,000 NEG PLUS SAV This long established Booming Business has a great profit margin and is a real winner for those wanting an opportunity as a enthusiastic business owner or astute investor wanting to develop and grow the business even further in a prime busy location on the major ''Stud Road'' in Wantirna South. This $2- Variety Business has a shop front store ideally situated in the Studfield Shopping Centre and also has a online business component...Giving maximum potential for future cashflow and expansion of customers being seen by over 1000's of cars per week and also has an online shopping component. (Training Provided) Taking $4,000 – $5,000 per week = High Profit Rent per week $949 ex gst Long 6 year Lease This simple EASY to RUN & manage business has massive upside for extra cashflow as it DOES NOT HAVE ANY COMPETITION !!! The business also comes complete with a large shop, huge store room, with 2 toilets on a long term lease... It is also located with close access to public transport, food & shopping facilities for all the local residents …, plus ample parking for many. This Simple Business would be an ideally suited for a Husband & Wife family business or first time business owner. Don’t miss this one, its Affordable Business Buying At Its Best !!! Call Peter Dodd - 0403 409 096 https://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/1043919/199-stud-road-wantirna-south-vic-3152/


Cửa hàng quà tặng đa dạng $2 đô la Sang giá $ 100.000 thảo luận + hang tồn.  Doanh nghiệp đang bùng nổ này được thành lập lâu đời này có lợi nhuận lớn và thực sự cho những ai muốn có cơ hội là chủ doanh nghiệp nhiệt tình hoặc sắc sảo nhà đầu tư muốn phát triển, vị trí bận rộn ở Wantirna South. Công ty kinh doanh đa dạng $2 này có cửa hàng mặt tiền cửa hàng nằm ở vị trí lý tưởng trong Trung tâm mua sắm Studfield và cũng có một thành phần kinh doanh trực tuyến ... Mang lại tiềm năng tối đa cho dòng tiền trong tương lai và mở rộng khách hàng được nhìn thấy bởi hơn 1000 xe mỗi tuần và cũng có một thành phần mua sắm trực tuyến. (Đào tạo được cung cấp) Hiện thu 4.000 - 5.000 đô la mỗi tuần Tiền thuê lợi nhuận cao mỗi tuần 949 đô la  Hợp đồng cho thuê dài hạn 6 năm + tái ký . Công việc kinh doanh cũng hoàn thiện với một cửa hàng lớn, phòng kho khổng lồ, với 2 nhà vệ sinh - Cửa hang nằm gần với phương tiện giao thông công cộng, thực phẩm và mua sắm cho tất cả người dân địa phương, cộng với bãi đậu xe rộng rãi cho nhieu chiếc. Doanh nghiệp đơn giản này sẽ phù hợp cho gia đình Chồng và Vợ hoặc chủ doanh nghiệp lần đầu. Đừng bỏ lỡ cái này, Gọi cho Peter Dodd - 0403 409 096 (Tiếng Anh)


呼籲所有商務買家進入諾福克購物區 -  $ 2美元多品種禮品店出售$ 100,000 NEG PLUS SAV這個歷史悠久的蓬勃發展的業務有很大的利潤空間,對於那些希望有機會作為熱情的企業主或精明的人來說真的是贏家投資者希望在Wantirna South的主要“Stud Road”的一個繁忙的位置進一步發展和發展業務。這個$ 2-品種商店擁有一個店鋪,位於Studfield購物中心,也有一個在線商業組件......為每週超過1000輛汽車看到的客戶的未來現金流和擴張提供最大潛力,並且還有一個在線購物組件。 (提供培訓)每週花費4,000美元 -  5,000美元=每周高額利潤949美元優惠長期6年租賃這個簡單易於運營和管理業務的額外現金流有很大的好處,因為它沒有任何競爭!該公司還配備了一個大型商店,巨大的儲藏室,長期租賃的2個衛生間......它還靠近公共交通,食品和購物設施,為所有當地居民...,以及充足的停車位對於很多。這個簡單的商業將非常適合丈夫和妻子的家庭企業或第一次企業主。不要錯過這個,其經濟實惠的商業最佳購買!致電Peter Dodd  -  0403 409 096 (English)  

Retail Fresh Chicken Shop For Sale

$70,000 - Moe VIC

Busy retail fresh chicken shop located in Moe, 3825 approximately 1.5 hours drive south east of Melbourne.  Very good consistent takings. Five and a half days trading, closed public holidays. Long lease available, $250 per week rent. Very busy shop with regular customers. Very good business for husband and wife team and one other worker. Current owner willing to stay on and provide training if needed. Includes a 10kW solar power unit, all equipment in very good order and stock included. Walk in walk out. Local housing very affordable with a good choice of schools close by. Price $70,000 negotiable. Priced for quick sale. Enquiries welcome. 0401013805 or email tylermj@live.com.au


Cửa hàng bán gà tươi bán lẻ sầm uất nằm ở Moe, VIC 3825 khoảng 1.5 giờ lái xe về phía đông nam Melbourne. Rất tốt thu nhập đều . Năm ngày rưỡi giao dịch, ngày lễ nghỉ. Cho thuê dài hạn, $250 mỗi tuần tiền thuê shop. Cửa hàng rất bận rộn với khách hàng thường xuyên. Kinh doanh rất tốt cho nhóm vợ chồng và một công nhân khác. Chủ sở hữu hiện tại sẵn sàng ở lại và cung cấp đào tạo nếu cần thiết. Trang thiết bị đầy đủ. Bao gồm một tấm pin mặt trời 10kW, tất cả các thiết bị theo thứ tự rất tốt và bao gồm hàng tồn. Sang WIWO . Nhà ở địa phương rất phải chăng với một sự lựa chọn tốt của các trường học gần. Giá $70.000 thương lượng. Giá bán nhanh. Xin gọi  hay nhắn tin  0401 013 805 hoặc email:  tylermj@live.com.au (tiếng Anh)


繁忙的零售新鮮雞肉店位於Moe,VIC 3825,距墨爾本東南約1.5小時車程。非常好的一致性收入。交易五天半,公眾假期休市。長期租賃,每週250美元的租金。非常繁忙的商店與常客。丈夫和妻子團隊以及另一名工人的生意非常好。 當前所有者願意留下並在需要時提供培訓。包括一個10kW的太陽能發電裝置,所有設備都處於良好的狀態,包括庫存。 走出去。當地住房非常實惠,附近有很多學校。價格70,000美元可議價。 價格快速銷售。歡迎諮詢。 0401013805或發送電子郵件至tylermj@live.com.au(英文

FASHION RETAIL BUSINESS  FOR SALE

URGENT SALE! Price negotiable in Phillip Island VIC

Includes: All shopfitting & stock. Newly renovated. Established 2 years . Good frontage. On main street of town, busy shopping area. Easy to run. Approx. 162 m2. Rent: $700 per week. Owner wishes to relocate. If interested, please call Jackie on 0414 146 707 (English & Cantonese speaking)


Bao gồm: Tất cả các thiết bị & hang tồn. Vừa được đổi mới. Thành lập được 2 năm. Mặt tiền tốt. Trên đường chính của thị trấn, khu mua sắm sầm uất. Dễ điều hÀNH. Xấp xỉ 162 m2. Giá thuê: $700 mỗi tuần. Chủ muốn di dời. Nếu quan tâm, xin vui lòng gọi cho Jackie theo số 0414 146 707 (nói tiếng Anh và tiếng Quảng Đông)


出售:时尚零售业务

新南威尔士州菲利普岛可转让90,000美元

包括:所有店铺装修和库存。 新装修。 成立2年。 好的正面。 在镇的主要街道,繁忙的购物区。 易于运行。约。 162平方米。 租金:每周700美元。 业主希望搬迁。

如有兴趣,请致电Jackie,电话:0414 146 707(英语和粤语)

Tour Business for Sale

$89,000 - Melbourne, VIC

Summary: Melbourne based tour operator business that offers small group tours of maximum 11 guests. The company is well positioned in the market as there is increasing demand for small group tours out of Melbourne. It is a niche tour company, with all industry accreditations and required permits, definitely presenting an unique opportunity to potential buyers. Currently, company runs 5 different tours including the Great Ocean Road Tour and the Phillip Island tour. Location Details The business is based in Melbourne. About the Business The business was established four years ago. It is owner operated business and the company uses one 12 seat Toyota Hiace Commuter bus. The very large portion of turnover currently comes from only one tour, the Great Ocean Road tour. Company has very successful digital marketing campaign in place resulting in very large number of online booking coming through its website. Hence, there is significant room to expand and grow the business for a motivated buyer. Also there is direct exposure to growth of one of the fastest growing industries in Melbourne - tourism. Tourism is a high growth industry in Melbourne with the number of visitors increasing by more than 10% year on year. It provides a great return for 10 months work a year and has a very well established marketing campaign in place. There is strong goodwill associated with the name and reputation. The feedback and reviews from the customers are excellent. There has been steady income growth in the last three years. The turnover for last year was $185,000 pa. This opportunity would be ideal for a buyer looking for the owner operator business with strong income potential. Equally, it would suit other tour operators looking to add small group tours with 11 people maximum offer to their business. Potential The business has reached the stage of being ready to be taken to the next level. The sales has been growing steadily year on year, with established systems, processes, and a booking network in place. It is highly profitable owner operated business and it is outstanding opportunity for a new buyer to take over a highly successful business with large growth potential. Please contact 0449 891 024 (English)


Tóm tắt Kinh doanh: Điều hành tour du lịch tại Melbourne cung cấp các tour du lịch nhóm nhỏ với tối đa 11 khách. Đây là một công ty du lịch thích hợp, với tất cả các công nhận trong ngành và giấy phép cần thiết, chắc chắn mang đến một cơ hội duy nhất cho người mua tiềm năng. Hiện tại, công ty điều hành 5 tour du lịch khác nhau bao gồm Tour Great Ocean Road và tour Phillip Island. Chi tiết địa điểm Doanh nghiệp có trụ sở tại Melbourne. Về doanh nghiệp Doanh nghiệp được thành lập bốn năm trước. Đây là hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu và công ty sử dụng một chiếc xe buýt Toyota Hiace Commuter 12 chỗ. Phần lớn doanh thu hiện tại chỉ đến từ một tour du lịch, tour Great Ocean Road. Công ty có chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số rất thành công tại chỗ, dẫn đến số lượng đặt chuyến trực tuyến rất lớn thông qua trang web của mình. Do đó, có rất nhiều tiềm năng để mở rộng và phát triển kinh doanh cho một người mua có động lực. Ngoài ra còn có sự tiếp xúc trực tiếp với sự gia tăng của một trong những ngành phát triển nhanh nhất ở Melbourne - du lịch. Du lịch là một ngành tăng trưởng cao ở Melbourne với số lượng du khách tăng hơn 10% mỗi năm. Nó mang lại lợi nhuận lớn cho 10 tháng làm việc mỗi năm và có một chiến dịch tiếp thị được thiết lập rất tốt. Có thiện chí mạnh mẽ liên quan đến tên và danh tiếng. Các phản hồi và đánh giá từ khách hàng là tuyệt vời. Đã có sự tăng trưởng thu nhập ổn định trong ba năm qua. Doanh thu năm ngoái là $185,000 / năm. Cơ hội này sẽ là lý tưởng cho một người mua đang tìm kiếm doanh nghiệp điều hành chủ sở hữu với tiềm năng thu nhập mạnh mẽ. Tương tự, nó sẽ phù hợp với các công ty lữ hành khác đang tìm cách thêm các tour du lịch nhóm nhỏ với ưu đãi tối đa 11 người cho doanh nghiệp của họ. Tiềm năng Doanh nghiệp đã đạt đến giai đoạn sẵn sàng để được đưa lên cấp độ tiếp theo. Doanh số đã tăng trưởng đều đặn hàng năm, với các hệ thống, quy trình được thiết lập và một mạng lưới đặt chỗ tại chỗ. Đây là hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho chủ sở hữu và đó là cơ hội tuyệt vời để người mua mới tiếp quản một doanh nghiệp thành công cao với tiềm năng phát triển lớn. Vui lòng liên hệ 0449 891 024 (tiếng Anh)


墨尔本旅游业务售价89,000美元 - 墨尔本,维多利亚州总部位于墨尔本的旅游运营商业务,提供最多11位客人的小团体旅游。随着对墨尔本小团体旅游的需求不断增加,该公司在市场中处于有利位置。它是一家利基旅游公司,拥有所有行业认证和所需许可证,绝对为潜在买家提供了独特的机会。目前,公司经营5个不同的旅游团,包括大洋路旅游和菲利普岛旅游。位置详情该业务位于墨尔本。关于业务该业务成立于四年前。这是业主经营的业务,公司使用一个12座丰田Hiace通勤巴士。目前很大一部分营业额来自大洋路之旅。公司有非常成功的数字营销活动,通过其网站进行大量的在线预订。因此,对于有动力的买家来说,有很大的空间来扩展和发展业务。墨尔本发展最快的行业之一 - 旅游业也直接面临增长。旅游业是墨尔本的一个高增长行业,游客人数同比增长超过10%。它为一年10个月的工作提供了巨大的回报,并且已经建立了非常完善的营销活动。与名称和声誉有很强的关系。来自客户的反馈和评论非常好。过去三年收入稳定增长。去年的营业额为每年185,000美元。这个机会对于寻找具有强大收入潜力的业主运营商业务的买家来说是理想的。同样,它也适合其他旅游运营商寻求增加小团体旅游,最多11人提供他们的业务。潜力业务已达到准备进入下一阶段的阶段。随着已建立的系统,流程和预订网络的实现,销售额逐年稳步增长。这是一个高利润的业主经营业务,这是一个新买家接管具有巨大增长潜力的非常成功的业务的绝佳机会。请联系0449 891 024(英文)

Engineering Services

$$$ Negotiable – East Melbourne Subs - VIC

We are selling our busy engineering company that specializes in the safety industry in the Eastern Suburbs and operates Australia wide : Please call / text Michael Johnson 0402 871 095 email: michael@waresafety.com.au for more details


Chúng tôi đang bán công ty cơ khí kỹ thuật đang kinh doanh bận rộn chuyên về ngành an toàn ở các vùng ngoại ô phía đông Melbourne và điều hành rộng khắp nước Úc. Vui lòng gọi / nhắn tin Michael Johnson 0402 871 095 email: michael@waresafety.com.au


我們正在出售我們繁忙的工程公司,該公司專門從事東郊的安全行業,並在澳大利亞開展業務。 如果已付款,請告知我們:請致電/發送電話0402 871 095電子郵件:michael@waresafety.com.au

Vending Business for Sale

$33,500 – Melbourne VIC

I have a 15 year old Vending business for sale with approximately 55-65 machines. It’s well established and I enjoy it thoroughly. But now feel it’s time to move on. I’m after a dedicated committed professional person to purchase the business and look after my loyal customers. It’s a part of the Heartkids Vending Program and a small part of the earnings will go towards helping children dying of Heart disease, instead of the premises. If u want to change young children’s lives and also earn a part time income working 5-7hrs per week this business is for you. The machines are located from Hampton Park to Prahran and from keysborough to Nunawading. It earns approximately 13-16k clear a year and these figures easily go up if your willing to add another 1 -2 hrs a week looking for new sites. Plz feel free to call or text for any additional info. I also have 20 brand new additional machines you can have for 66% off.  Please callk Yuri 0412 049 704 (English)


Doanh nghiệp máy bán hàng tự động, đã làm 15 năm Hiện có khoảng 55-65 máy. Tất cả được thiết lập tốt và c húng tôi rất thích nó. Nhưng bây giờ cảm thấy đã đến lúc không thể tiếp tục. Tôi là một người chuyên nghiệp cam kết chuyên nghiệp để mua doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng trung thành của tôi. Đây là một phần của Chương trình Bán hàng Heartkids và một phần nhỏ thu nhập sẽ hướng tới việc giúp trẻ em tử vong vì bệnh tim, thay vì cơ sở. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của trẻ nhỏ và cũng kiếm được thu nhập bán thời gian từ 5-7 giờ mỗi tuần, doanh nghiệp này dành cho bạn. Các máy này được đặt từ Hampton Park đến Prahran và từ Keysborough đến Nunawading. Nó kiếm được khoảng 13-16k rõ ràng một năm và những con số này dễ dàng đi lên nếu bạn sẵn sàng để thêm 1 -2 giờ một tuần tìm kiếm các trang web mới. Xin vui lòng gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho bất kỳ thông tin bổ sung nào. Tôi cũng có 20 máy bổ sung hoàn toàn mới, bạn có thể giảm giá 66%. Xin vui lòng gọi Yuri 0412 049 704 (tiếng Anh)


我有一個15的自動販賣機業務出售約55-65台機器。它很成熟,我徹底享受它。但現在覺得是時候繼續前進了。我是一個專注的專業人士來購買業務和照顧我的忠實客。這是Heartkids自動售貨計劃的一部分,其中一小部分收入將用於幫助兒童死於心髒病,而不是前提。如果你想改變幼兒的生活,並且週工作5-7小時也能獲得兼職收入,這項業務適合你。這些機器從漢普頓公園到普拉蘭,從KeysboroughNunawading。它年收入大約13-16k,如果你願意週增加1-2小時尋找新的網站,這些數字很容易上升。 Plz可隨意致電或發送任何其他信息。我還有20台全新的額外機器,可以享受66%的折扣。請致電Yuri 0412 049 704(英文)

Prestige Car Detailing Business

$$$ negotiable - Melbourne VIC

Outstanding earnings! If your looking for an amazing business with big profit then this is it! currently earning a total revenue of close to $1,000,000 pa! With total out goings of only $120,000 pa! Unsurpassed car detailing & car storage business is based in the heart of Melbourne and is the Australian leader in it's field, with cleints such as Porsche & Bentley to name a few, and a huge client base detailing thier most prized possessions, Rolls Royce, Mclaren, Ferrari, the list goes on. The Sale includes: * Long Lease with option to extend. * 12 month full time hand over (Jean-Pirre will train new owner & staff) ensure a smooth transition with existing and new clients.* Non compete claus in Victoria.* Minimal outgoings at $9,500 total per month includes everything: (rent,water, electricity, chemicals, insurance etc.) $$$ Price reduced (please call to negotiable) - . A great business like this does not come along often, secure this fantastic opportunity today, Please call Damien to discuss further & to arrange an inspection time to meet the owner and view the business. We look forward to hear from you! Call/Text – 0414 405 929


Kinh doanh rửa & làm mới các loại xe sang. Sang giá thương lượng - Melbourne VIC

Thu nhập vượt trội! Nếu bạn đang tìm kiếm một doanh nghiệp tuyệt vời với lợi nhuận lớn thì đây là nó! Hiện đang kiếm được tổng doanh thu gần 1.000.000 đô la / năm! Với tổng số chi phí xuất ra chỉ có $120,000 / năm. Vị trí tại trung tâm Melbourne và là thương hiệu hàng đầu của Úc trong lĩnh vực này, phục vụ cho các đại lý xe sang như Porsche & Bentley, và Rolls Royce, Mclaren , Ferrari, v.v…Sang bán bao gồm: * Hợp đồng thuê chỗ lâu dài. * 12 tháng toàn thời gian bàn giao (Jean-Pirre sẽ đào tạo chủ sở hữu mới & nhân viên) đảm bảo một chuyển đổi suôn sẻ với khách hàng hiện tại và mới. * Không cạnh tranh trong bang Victoria. * Tối thiểu outgoings chỉ $9,500 tổng số mỗi tháng, bao gồm tất cả mọi thứ: (thuê chỗ, nước , điện, hóa chất, bảo hiểm, vv). Sang giá negotiable . Một doanh nghiệp lớn, doanh thu tuyệt vời như thế này như thế này, không thường xuyên có. Gọi / Nhắn tin Damien- 0414 405 929 (tiếng Anh)


出色的收益!如果你正在尋找一個有巨大利潤的驚人業務,那麼這就是它!目前總收入接近$ 1,000,000 pa!總計每年只有120,000!無與倫比的汽車細節和汽車存儲業務位於墨爾本市中心,是該領域的澳大利亞領導者​​,其中包括保時捷和賓利這樣的明星,以及一個巨大的客戶群,詳細介紹了他們最珍貴的財產,勞斯萊斯,麥克拉倫,法拉利,名單還在繼續。此次促銷包括:*長租賃,可選擇延期。 * 12個月的全職交接(Jean-Pirre將培訓新的業主和員工)確保與現有客戶和新客戶的順利過渡。*維多利亞州的非競爭者。*每月9,500總額的最低支出包括一切:(租金,水費) ,電力,化學品,保險等。)要價:neg 這樣一個偉大的企業經常不會出現,今天抓住這個絕佳的機會,請致電Damien進一步討論並安排檢查時間與業主見面並查看業務。我們期待著您的光臨!電話/短信 - 0414 405 929(英語)

BOTTLE SHOP - FIRE SALE

$100,000 - Melbourne VIC

Must sell due to family reasons. Trading 7 days – Williamstown VIC– Great location. Currently doing $12K a week, Was doing $17 to $25k a week. Quick Sale $100,000 - Will consider all genuine offers. Please call/ text: 0433 811 156 (English)


Phải bán vì lý do gia đình. Giao dịch 7 ngày - Williamstown VIC - Địa điểm tuyệt vời. Hiện đang làm $ 12K một tuần, Đã làm $ 17 đến $ 25k một tuần. Bán nhanh $ 100,000 - Sẽ xem xét tất cả các ưu đãi chính hãng. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0433 811 156 (tiếng Anh)


必須出於家庭原因出售。 交易7天 - Williamstown VIC-優越的地理位置。 目前每週的收入為12,000美元,每週的收入為17至25,000美元。 快速銷售$ 100,000 - 將考慮所有真正的優惠。 請致電/短信:0433 811 156(英文) 

BUTCHER SHOP /Takeaway shop. 
$155,000 Neg - Sydney Coburg VIC
Well established, good position located on Sydney Rd Coburg. Long lease and rent very reasonable. Butcher shop very busy with good takings. Has small Takeaway shop also which faces a very busy shopping mall with lots of foot traffic and lots of potential. The possibilities are endless. Asking price $155,000 negotiable – Please call / Text 0400 288 281

Cửa hàng thịt tươi sống & Takeaway. Nằm trên Sydney Rd Coburg VIC. Hợp đồng dài hạn, giá thuê phải chăng. Buôn bán bận rộn với thịt tươi ngon. Có thêm bán takeaway nhỏ chung trong shop. Vị trí tốt đối diện trung tâm mua sắm lớn rất bận rộn với rất nhiều lưu lượng truy khách bộ hành và rất nhiều tiềm năng. Các khả năng là vô tận. Sang giá $155,000 có thể thương lượng - Vui lòng gọi / nhắn tin 0400 288 281(tiếng Anh)

BUTCHER SHOP /外賣店。 位於悉尼rd coburg的肉店。 長期租賃和租賃非常合理。Buthcher商店非常忙於良好的收入。 小型外賣店也面向一個非常繁忙的商場,有很多步行交通和很多潛力。可能性是無窮無盡的。 要價155,000美元可議價 - 請致電/文本0400 288 281

Business for Sale   -  $67,000

Mobile Knife Scissor & Tool Sharpening business for sale.  Registered well known business with sole ownership. Well established (over 10yrs) with successful website and SEO set up. Catering to both corporate and domestic clients.  Many regular long term customers, returning and new clients. Be self-employed, work your own hours.  Part-time business but can increased if desired.  Sale includes van and machinery, full training and customer introduction.Website:   www.sharpenupmelbourne.com

Contact: 13000 SHARP (74277) =- 0414 290 383 - www.sharpenupmelbourne.com

Mài Dao Lưu Động

$67.000  – Melbourne VIC

Mài Dao & K1èo, và các dụng cụ cần bén. Đăng ký kinh doanh nổi tiếng với quyền sở hữu duy nhất. Được thành lập tốt (trên 10 năm) với trang web thành công và SEO được thiết lập. Phục vụ cho hàng nhà hàng hãng xưởng tư gia. Nhiều khách hàng lâu dài thường xuyên, khách hàng cũ quay lại và khách hàng mới. Hãy tự làm chủ, làm việc giờ của riêng bạn. Hiện làm chỉ bán thời gian nhưng có thể tăng lên nếu muốn. Sang bán bao gồm xe van và máy móc, đào tạo đầy đủ và giới thiệu của khách hàng. Trang web: www.sharpenupmelbourne.com. Liên hệ: Maurice Robins Contact: 13000 SHARP (74277) =- 0414 290 383 - www.sharpenupmelbourne.com

商業銷售 - 67,000美元

移動刀剪刀和工具銳化業務出售。 註冊知名企業,擁有獨資。 完善(超過10年)成功的網站和SEO設置。 適合企業和國內客戶。 許多常規長期客戶,回頭客和新客戶。 自僱,自己工作。 兼職業務,但如果需要可以增加。 銷售包括麵包車和機械,全面培訓和客戶介紹。網站:www.sharpenupmelbourne.com

聯繫人:Contact: 13000 SHARP (74277) =- 0414 290 383 - www.sharpenupmelbourne.com

Mega sized Discount Variety

$220,000 Negotiable Sunshine VIC

The only Mega size discount variety store in the beautiful well developed residential area. No competition with an exceptional loyal customers base. Average taking $15,000 per week and more during peak seasons. The shop is well established, very neat and clean. Staffs have been there for a long time therefore they are very experienced and trust worthy. Owner only works part time 3 days a week. Rent is very reasonably cheap relative to its almost 1000m2. Large store room at the back with a kitchenette and an easy truck/delivery back door access. Currently subleased part of it to a Take away/cafe shop so rent is even cheaper. Store is always very well stocked. Very popular among local and nearby schools, caterers as we offer special discount for them. They always come and stock up from us. Recently introduced helium balloon service as there is none in the area. It is going great and will potentially be another income on top of the currently average weekly takings. Open 7 days a week with no restrictions on trading hours or public holiday, meaning you can open and close till whatever time you desire. And open 365 days a year if you decide to skip Christmas Day or Easter. Have been very well maintained And proudly owned and managed. Only regretfully selling due to relocation to overseas due to partner’s work. This business is very easy to run, high profit margin, will be suitable for even first time business owner who would like to see the immediate income. Also suitable for a husband and wife team, or even just on your own with help from experienced staffs. The new owner will be trained properly with all information and access to hundred of different suppliers. It will bring you to a new whole world of interesting ever going trend of discount variety. Price asking is negotiable, plus SAV, with nearest offer will be considered. Please note due to the size of the store, stock value can be up to $350,000. This is a must need as you will need to make sure the store is always filled up with stocks for the convenience of your customers. Nothing else to spend, immediate return, potentially can add more product or introduce online selling/service. This is a great business and will not disappoint the new owner. More than welcome to visit us and make your Please call / text to Amy 0439 594 955


Không cạnh tranh, hiện có khách hàng trung thành đặc biệt. Trung bình kiếm được 15.000 đô la mỗi tuần và nhiều hơn nữa trong mùa cao điểm. Đã thành lập tốt đẹp, rất gọn gàng và sạch sẽ. Nhân viên đã ở đó một thời gian dài vì vậy họ rất có kinh nghiệm và tin tưởng xứng đáng. Chủ chỉ làm việc bán thời gian 3 ngày một tuần. Giá thuê rất rẻ, diện tích rộng gần 1000m2. Cửa phía sau với bếp nhỏ và lối vào cho một chiếc xe tải dễ dàng / giao hàng tận cửa. Hiện tại một phần được tái cho thuê đang làm Take away / cafe nên giá thuê được khấu trừ từ thu nhập này còn lại phải trả rất ít. Cửa hàng luôn được điều hàng rất tốt. Rất phổ biến trong các trường học địa phương và gần đó, các doanh nghiệp chung quanh khi chúng tôi bán giảm giá đặc biệt cho họ. Họ luôn luôn đến và lấy hàng từ chúng tôi. Dịch vụ bong bóng cho party và gia đình lễ tiệc… cũng mới được giới thiệu gần đây, không cạnh tranh trong khu vực. Nó sẽ trở nên tuyệt vời và có khả năng sẽ là một thu nhập khác trên mức trung bình hàng tuần hiện tại. Mở cửa 7 ngày một tuần mà không có giới hạn về giờ giao dịch hoặc ngày nghỉ lễ, nghĩa là bạn có thể mở và đóng cửa cho đến bất cứ lúc nào bạn muốn. Và mở 365 ngày một năm, trừ phi bạn muốn nghỉ vào các dịp lễ lớn như Giáng sinh hoặc Phục sinh. Đã được duy trì rất tốt và tự hào sở hữu và quản lý. Rất hối tiếc do di chuyển ra nước ngoài do công việc của đối tác. Doanh nghiệp này rất dễ dàng để điều hành, lợi nhuận cao, sẽ phù hợp cho ngay cả người mua lần đầu tiên làm kinh doanh. Đây là loại kinh doanh dành cho những ai muốn thấy thu nhập, với tiền lời ngay lập tức. Thích hợp cho vợ chồng, với sự giúp đỡ của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Chủ sở hữu mới sẽ được đào tạo đúng cách với tất cả thông tin và truy cập tới hàng trăm nhà cung cấp khác nhau. Nó sẽ mang đến cho bạn một thế giới mới đầy thú vị bao giờ hết xu hướng giảm giá đa dạng. Yêu cầu giá có thể thương lượng, cộng với SAV (hàng tồn), với ưu đãi gần nhất sẽ được xem xét. Xin lưu ý do kích thước của cửa hàng, giá trị hàng tồn có thể lên đến $350.000. Đây là một nhu cầu cần thiết vì bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng các cửa hàng luôn luôn được lấp đầy với hàng kho cho sự tiện lợi của khách hàng của bạn. Không có gì khác để chi xuất thêm, có khả năng có thể thêm nhiều sản phẩm hơn hoặc giới thiệu bán hàng / dịch vụ trực tuyến. Đây là một doanh nghiệp tuyệt vời và sẽ không làm thất vọng chủ nhân mới. Hơn chào đón đến thăm chúng tôi và làm cho của bạn xin vui lòng gọi / nhắn tin Amy 0439 594 955


這是美麗發達的住宅區唯一的超大型折扣綜合商店。沒有與卓越的忠誠客戶群競爭。平均每週花費​​15,000美元,在旺季期間更多。這家商店很成熟,非常整潔乾淨。員工已經在那裡待了很長時間,因此他們非常有經驗和值得信賴。業主每週只工作3天。相對於近1000平方米,租金非常便宜。後面的大型儲藏室設有小廚房和便捷的卡車/送貨後門。目前將部分轉租到外賣/咖啡店,所以租金更便宜。商店總是儲備豐富。在當地和附近的學校,餐飲服務商中非常受歡迎,因為我們為他們提供特別折扣。他們總是來自我們。最近推出了氦氣球服務,因為該地區沒有。它很好,可能是目前平均每週收入的另一個收入。每週營業7天,不限制交易時間或公共假期,這意味著您可以隨時打開和關閉。如果您決定跳過聖誕節或複活節,則每年365天開放。維護得非常好並且自豪地擁有和管理。由於合作夥伴的工作,只因遺贈到海外而遺憾地出售。這項業務非常容易運行,利潤率高,即使是第一次想要看到直接收入的企業主也會適合。也適合夫妻團隊,甚至可以在經驗豐富的員工的幫助下獨自完成。新業主將接受適當的培訓,掌握所有信息並訪問數百家不同的供應商。它將帶您進入一個有趣的折扣品種有趣的新世界。價格要求可以協商,加上SAV,最近的報價將被考慮。請注意,由於商店的規模,庫存價值最高可達350,000美元。這是必須的,因為您需要確保商店總是充滿股票,以方便您的客戶。沒有別的花,立即回報,可能可以添加更多的產品或介紹在線銷售/服務。這是一項偉大的業務,不會讓新主人失望。歡迎訪問我們,請致電Amy 0439 594 955

這是美麗發達的住宅區唯一的超大型折扣綜合商店。沒有與卓越的忠誠客戶群競爭。平均每週花費​​15,000美元,在旺季期間更多。這家商店很成熟,非常整潔乾淨。員工已經在那裡待了很長時間,因此他們非常有經驗和值得信賴。業主每週只工作3天。相對於近1000平方米,租金非常便宜。後面的大型儲藏室設有小廚房和便捷的卡車/送貨後門。目前將部分轉租到外賣/咖啡店,所以租金更便宜。商店總是儲備豐富。在當地和附近的學校,餐飲服務商中非常受歡迎,因為我們為他們提供特別折扣。他們總是來自我們。最近推出了氦氣球服務,因為該地區沒有。它很好,可能是目前平均每週收入的另一個收入。每週營業7天,不限制交易時間或公共假期,這意味著您可以隨時打開和關閉。如果您決定跳過聖誕節或複活節,則每年365天開放。維護得非常好並且自豪地擁有和管理。由於合作夥伴的工作,只因遺贈到海外而遺憾地出售。這項業務非常容易運行,利潤率高,即使是第一次想要看到直接收入的企業主也會適合。也適合夫妻團隊,甚至可以在經驗豐富的員工的幫助下獨自完成。新業主將接受適當的培訓,掌握所有信息並訪問數百家不同的供應商。它將帶您進入一個有趣的折扣品種有趣的新世界。價格要求可以協商,加上SAV,最近的報價將被考慮。請注意,由於商店的規模,庫存價值最高可達350,000美元。這是必須的,因為您需要確保商店總是充滿股票,以方便您的客戶。沒有別的花,立即回報,可能可以添加更多的產品或介紹在線銷售/服務。這是一項偉大的業務,不會讓新主人失望。歡迎訪問我們,請致電Amy 0439 594 955

Wholesale/Retail/Import Furniture / Nails and Beauty Supply

$$$ Neg Melbourne VIC

business for sale well established 2017 excellent showrooms and warehouses space fantastic wholesale client base strong retail. Over 2000 customers on database with an sales of 30-40k per week... Low rental and wages… About the Business, Established since 2017. This is a business that sells on quality of product keeping up with modern day styles and beyond. The sales speak for themselves due to the distinct quality and style offered in the huge retail showroom premises. Not only does this business have a large retail component to it, it is also a major wholesaler to most of the biggest salons across Melbourne. The premises are well secured with excellent exposure and plenty of car parking and an excellent long term lease in place. There is a well established client base for wholesale revenue and all the contacts have been made where the products are manufactured and then imported into Australia from. Tis business also has an academy, training centre is setup within, aligning with industry recognised certificates, extra income stream. All finances have been professionally maintained and can easily justify the asking price. Contact Jimmy today for a confidentiality agreement and then an information memorandum. 0498 788 888

Bán buôn / bán lẻ / hàng nội thất nhập khẩu  / các trangthiết bị dụng cụ cho ngành nail và thẩm mỹ. Doanh nghiệp thành lập 2017. Showroom trưng bày xuất sắc và kho rộng với không gian tuyệt vời, đang đông khách hàng loại mua sỉ. Hiện có trên 2000 khách hàng, trong số liệu ghi nhận,  với doanh số 30-40k mỗi tuần ... Tiền thuê và tiền lương thấp… Đây là doanh nghiệp bán chất lượng sản phẩm theo kịp phong cách hiện đại, và hơn thế nữa. Các doanh số bán hàng hiễn thị chất lượng riêng biệt và phong cách được cung cấp trong các cơ sở Showroom bán lẻ lớn. Không chỉ doanh nghiệp này có một thành phần bán lẻ lớn mà cũng là một người bán buôn lớn cho hầu hết các tiệm lớn nhất trên khắp Melbourne. Các cơ sở được bảo đảm tốt với tiếp xúc tuyệt vời và rất nhiều bãi đậu xe và một hợp đồng thuê dài hạn . Đồng thời cơ sở còn thêm một học viện, trung tâm đào tạo, được thiết lập bên trong, phù hợp với các chứng chỉ được công nhận trong ngành, đây là một thu nhập bổ sung.

Tất cả các tài chính đã được duy trì một cách chuyên nghiệp, và có thể dễ dàng biện minh cho giá chào bán. Liên hệ với Jimmy để có một thỏa thuận  0498 788 888

批發/零售/進口家具/指甲和美容用品業務銷售良好的2017年優秀的展廳和倉庫空間夢幻般的批發客戶群強大的零售。超過2000個數據庫客戶,每週銷售30-40k ...低租金和工資......關於業務,自2017年成立。這是一個銷售產品質量的企業,與現代風格及其他方式保持一致。由於巨大的零售陳列室場地提供獨特的質量和風格,銷售不言而喻。該業務不僅擁有龐大的零售業務,而且還是墨爾本大多數大型沙龍的主要批發商。這裡有良好的安全保護,充足的停車位和良好的長期租約。有一個完善的批發收入客戶群,所有的聯繫人都是在產品生產的地方進行的,然後從中進口到澳大利亞。 Tis business還設有一個學院,培訓中心設置在內,符合行業認可的證書,額外的收入流。所有財務都經過專業維護,很容易證明要價。請立即聯繫Jimmy以獲取保密協議,然後與信息備忘錄聯繫。 0498 788 888

TRUCK TRANSPORT MELBOURNE
Already Established Transport Company For Sale. An amazing opportunity appeared for someone who would like to become an independent owner of the transport company. Gross Income: Steady monthly income. Provided upon application. Selling Price: $100,000.00

Company Profile: Ironmen Transport Pty Ltd is a limited by shares, Australian proprietary company. The corporation was registered on 03/09/2015. The company was issued ACN, ABN, and registered for GST purposes. The company specifies by providing delivery and installations services of white-goods and appliances products.

Run Description: The main warehouse is located in Altona North. The deliveries are distributed that suit your locality. If you live Preston, you will have the final deliveries near Preston so you can finish in your area. The deliveries are both, standard and premium. Standard delivery is only a drop-off delivery where products are left in the garage or inside the house. On the other hand, Premium delivery requires unboxing products and an installation service to be provided. Most of the deliveries are going to the residential premises. The charges differ based on the distance, volume and difficulty of the deliveries, which will be discussed upon application.

Package include: Company registered with ASIC as a Proprietary Limited - Truck, Hino 616 300, 2015 model, 76,000 km only, looks brand new. Permanent contract in white Goods delivery. Up to 7 days roaster Electric trolley that lifts up to 200 kg and claims the stairs. Manual trolley. Name & Reputation

Future Potential Growth:

Increased number of the trucks, more employees and higher turnover. Interstate deliveries- If you are interested please contact Mark or Vladimir to discuss the existing opportunity.

Contacts: Mark: 0413 097 117 - Vladimir: 0400 422 112 (English)

Truck vận tải + công việc sang bán. Đã thành lập lâu ngày. Một cơ hội tuyệt vời.

Tổng thu nhập: Thu nhập hàng tháng ổn định. Được cung cấp khi đăng ký. Giá bán: $100 ngàn

Hồ sơ công ty: Ironmen Transport Pty Ltd công ty sở hữu độc quyền của Úc. Tổng công ty được đăng ký ngày 03/09/2015. Công ty đã được cấp ACN, ABN và được đăng ký cho các mục đích GST. Công ty quy định cụ thể bằng cách cung cấp dịch vụ giao hàng và lắp đặt các sản phẩm và thiết bị.

Nhà kho chính nằm ở Altona North. Việc phân phối được phân phối phù hợp với địa phương của bạn. Nếu bạn sống Preston, bạn sẽ có giao hàng cuối cùng gần Preston để bạn có thể hoàn thành trong khu vực của bạn. Việc giao hàng là cả hai, tiêu chuẩn và phí bảo hiểm. Phân phối tiêu chuẩn chỉ là giao hàng trả hàng khi sản phẩm được để trong nhà để xe, hoặc bên trong nhà. Mặt khác, phân phối cao cấp yêu cầu các sản phẩm un-boxing và dịch vụ cài đặt sẽ được cung cấp. Hầu hết các giao hàng sẽ đến các địa chỉ dân cư. Các chi phí khác nhau dựa trên khoảng cách, khối lượng và độ khó của việc giao hàng, sẽ được thảo luận khi áp dụng.

Gói bao gồm: Công ty đã đăng ký với ASIC với tư cách là một Công ty TNHH độc quyền - Xe tải, Hino 616300, đời 2015, chỉ có 76.000 km, có giao diện mới. Hợp đồng vĩnh viễn trong giao chuyển hàng. Xe đẩy điện nâng lên đến 200kg và cầu thang. Xe đẩy tay.

Tăng trưởng tiềm năng trong tương lai:

Tăng số lượng xe tải, nhiều nhân viên và doanh thu cao hơn. Giao hàng liên bang - Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với ể thảo luận về cơ hội hiện có. Mark: 0413 097 117 - Vladimir: 0400 422 112 (tiếng Anh)

已經成立的運輸公司出售。對於想成為運輸公司獨立所有者的人來說,這是一個驚人的機會。總收入:月收入穩定。申請時提供。售價:$ 100,000.00

公司簡介:鐵門運輸有限​​公司是一家限量發行,澳大利亞的專利公司。該公司於03/09/2015註冊。該公司獲得了ACN,ABN,並註冊了商品及服務稅。該公司通過提供白色家電和電器產品的交付和安裝服務來指定。

運行說明:主倉庫位於Altona North。分發適合您所在地區的交付。如果你住普雷斯頓,你將在普雷斯頓附近進行最後的交付,這樣你就可以在你所在的地區完成。交付既標準又優質。標準交付只是產品留在車庫或房屋內的下降交付。另一方面,高級交付需要提供拆箱產品和安裝服務。大多數交付都是去住宅區。費用根據交付的距離,數量和難度而有所不同,將在申請時進行討論。

套餐包括:公司在ASIC註冊為專有有限公司 - 卡車,Hino 616 300,2015型號,僅76,000公里,看起來很新。白色貨物交付的永久合同。長達7天的烘烤器電動手推車可提升至200公斤並可上樓梯。手動小車。名稱和聲譽

未來潛在增長:

卡車數量增加,員工人數增加,營業額增加。州際交付 - 如果您有興趣,請聯繫Mark或Vladimir討論現有機會。

聯繫人:馬克:0413 097 117 - 弗拉基米爾:0400 422 112(英文)

Convenience Store King For Sale

$350,000 Western Region, Victoria

Asking Price: $350,000 (AUD)

Sales Revenue: $1,612,000 (AUD)

Cash Flow: Under $50K (AUD)

A good opportunity to purchase a high taking, no cooking with cheap rent convenience store.

- Easy to run - Only 1.5 person to operate. - Mix with wide range of grocer, coffee, sandwiches, pies and deli etc. - 2 hours west from Melbourne. - Solid local customers plus tradies, truckies and tourists.

- Store has two good size bedrooms at the rear. - Tk $31,000pw - Good profit - Brand new 5 year lease plus options - Leasehold Rent: 24,000 per annum – Including 2 good size bedrooms home at rear - Location: Busy highway,

Trading hours: Mon-Fri 6am-8pm - Sat-Sun 7am-8pm

Please call / text: 0421 989 887


一個很好的機會購買高昂的服務,沒有廉價的便宜的租賃便利店烹飪。

- 易於運行 - 只有1.5人操作。 - 與廣泛的雜貨店,咖啡,三明治,餡餅和熟食店等混合 - 距離墨爾本西部2小時路程。 - 固定的本地客戶加上運輸,卡車司機和遊客。

- 商店的後部有兩間寬敞的臥室。 - Tk $ 31,000pw - 良好的利潤 - 全新的5年租約加上選擇 - 租賃權租金:每年24,000 - 包括2個位於後方的寬敞臥室 - 位置:繁忙的高速公路,

交易時間:週一至週五早上6點至晚上8點 - 週六至週日上午7點至晚上8點

請致電/文本:0421 989 887


Một cơ hội tốt để mua một cửa hàng tiện lợi, với giá thuê thật giá rẻ.1 hoặc hai người để hoạt động. - Tạp phẩm với nhiều loại hàng tạp hóa, cà phê, bánh mì, bánh nướng và đồ hộp, v.v - Chỉ 2 tiếng về phía Tây từ Melbourne. - Khách hàng địa phương vững chắc cộng với bưu điện, xe tải và khách du lịch.

- Cửa hàng có hai phòng ngủ kích thước tốt ở phía sau. - Hiện thu nhập $31,000pw - Lợi nhuận tốt - Hợp đồng cho thuê 5 năm mới cộng thêm lựa chọn - Tiền thuê: 24.000 một năm - Bao gồm 2 phòng ngủ kích thước lớn ở phía sau - Địa điểm: Gần trên đường cao tốc nên rất bận rộn… .

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ sáu từ 6 giờ sáng đến 8 giờ chiều - Thứ Sáu - 7 giờ sáng - 8 giờ chiều

Vui lòng gọi / text: 0421 989 887

Butcher Shop Business for Sale

$255,000 Preston Victoria

Good position located in the heart of the business & culturally diverse shopping districts in Melbourne Victoria with a strong Asian cultural presence. Well established for 17 years old Of the building. Fully equipped, near all facilities, and shopping strips. Please call / text 0411 566 169 (English)


Vị trí tốt nằm ở trung tâm thương mại & văn hóa đa dạng ở Melbourne Victoria với sự hiện diện văn hoá châu Á mạnh mẽ. Được thành lập từ 17 năm qua. Trang thiếtr bị đầy đủ, gần tất cả các cơ sở và dải mua sắm. Kinh doanh rất ổn định với thú vị t nhập $30.000 / tuần. Sang giá $ 255,000. Gọi / nhắn tin 0411 566 169 (tiếng Anh)


良好的位置位於墨爾本維多利亞州商業和文化多元化的購物區中心,擁有強大的亞洲文化存在。 十七歲就建立起來了。 設備齊全,靠近所有設施和購物街。


Light Freight Business for Sale 

$120,000 Negotiable  - Central Victoria

Light freight business servicing a major player in the Australian courier industry. Based out of a Bendigo depot in central Victoria. Our expanding business has been established for over 15 years and covers the regional growth centres of Bendigo, Castlemaine, Maryborough and surrounds. The business includes contracts and two trucks; a 4.5 tonne 2005 Isuzu and a 3 tonne 2005 Isuzu that can be driven on a medium rigid licence. Our business suits a family/couple or a partnership approach as there's plenty of work to keep two people busy with potential to have a third person on a more casual basis to suit how hard you want to work. No need to find work! Work is allocated to you on a regular and growing basis ensuring you receive constant and reliable income. We have recently negotiated a significant increase in payment rates per delivery. Apply to re-negotiate your rates each year. The broad delivery network of our business would suit owners living in a number of locations including Bendigo, Lockwood, Castlemaine, Maldon, Harcourt or Newstead to name a few. A comfortable 3 bedroom, 2 bathroom brick family home in a prime location to the route could be packaged into this sale if a buyer was looking to relocate. Close to shops, bushland and local fishing spots. Photos or inspection available on request. 8 week settlement period including a 4 week training/handover program is proposed. Selling due to one partner wanting to pursue a career overseas and the other partner wanting to devote more time to another ongoing business. Please call / text: Richard 0417 353 062 (English)


Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhẹ phục vụ một đối tác chính trong ngành công nghiệp chuyển phát nhanh của Úc. Dựa trên kho của Bendigo ở Central Victoria. Kinh doanh mở rộng của chúng tôi đã được thành lập trong hơn 15 năm và bao gồm các trung tâm phát triển khu vực của Bendigo, Castlemaine, Maryborough và xung quanh. Hoạt động kinh doanh bao gồm hợp đồng và hai xe tải; một Isuzu năm 2005 lọai 4.5 tấn và Isuzu 3 tấn đời 2005 có thể được lái bằng xe tải loại trung bình. Kinh doanh của chúng tôi phù hợp với một gia đình / cặp vợ chồng hoặc một để phù hợp với mức độ khó khăn mà bạn muốn làm việc. Không cần tìm mối hàng vận chuyển! Công việc được giao cho bạn thường xuyên bởi tổng công ty và ngày càng tăng, đảm bảo bạn nhận được thu nhập liên tục và đáng tin cậy. Gần đây, chúng tôi đã thương lượng mức gia tăng đáng kể về tỷ lệ thanh toán cho mỗi lần giao hàng. Áp dụng để thương lượng lại các mức phí của bạn mỗi năm. Mạng lưới phân phối rộng khắp của chúng tôi sẽ phù hợp với các chủ xe sống ở các địa điểm Bendigo, Lockwood, Castlemaine, Maldon, Harcourt hoặc Newstead để đặt tên cho một số ít. Ngoài ra một căn gạch 3 phòng ngủ tiện nghi, 2 phòng tắm, ở vị trí tiện lợi cho các tuyến đường vận chuyển của kinh doanh này cũng có thể bao gồm trọn gói nếu người mua muốn tìm để di chuyển. Nhà gần các cửa hàng, điểm đỗ xe địa phương.. Hình ảnh nhà hoặc muốn xem xét sẽ được đáp ứng theo yêu cầu. Thời gian chuyển giao chỉ 8 tuần bao gồm chương trình đào tạo 4 tuần / lần bàn giao được đề xuất. Kinh doanh này được bán do chúng tôi muốn theo đuổi một nghề ở nước ngoài và dành nhiều thời gian hơn cho một hoạt động kinh doanh khác. Vui lòng gọi / text: Richard 0417 353 062 (tiếng Anh)


輕型貨運業務服務於澳大利亞快遞行業的主要參與者。基於維多利亞中部的一個本迪戈車廠。

我們不斷擴大的業務已經建立了超過15年,涵蓋了本迪戈,Castlemaine,Maryborough和周邊地區的增長中心。該業務包括合同和兩輛卡車;一個4.5噸的2005年五十鈴和一個3噸2005年的五十鈴,可以駕駛中型剛性許可證。我們的業務適合家庭/情侶或合作夥伴的方式,因為有很多工作可以讓兩個人忙於有潛力讓第三方更輕鬆地適應您想要工作的難度。無需找工作!工作分配給你定期和不斷增長的基礎上,確保你獲得持續和可靠的收入。我們最近談判每次交付的付款率顯著提高。申請重新談判你的利率,每年。我們業務的廣泛交付網絡將適合生活在許多地方的業主,包括Bendigo,LockWood,Castlemaine,Maldon,Harcourt或Newstead等等。如果買家想要搬遷,一個舒適的3間臥室,2間浴室磚家的家在黃金地段的路線可以包裝到這個銷售。靠近商店,巴士蘭和當地的釣魚點。可根據要求提供照片或檢查。提議包括為期4週的培訓/移交計劃在內的8週結算期。由於想要在海外尋求職業生涯的合作夥伴以及希望將更多時間用於其他正在進行的業務的其他合作夥伴而出售。請致電/文本:Richard 0417 353 062(英語)

Courier Franchise for Sale over $100K Net Income Approx

$60,000 Reduced $45,000 - URGENT - Cheltenham VIC. 3192, Australia

A well established courier franchise is up for sale. Mon to Fri only. No public holiday work. South eastern suburbs. Even with limited or no prior business experience, a Fastway courier franchise is a great entry level business ownership opportunity. Perfect for dedicated, customer-focused people, a Fastway Courier Franchisee operates within an exclusive territory, collecting and delivering parcels in their area. Training will be provided so no experience is necessary. Currently this run is given to sub contractor to manage. You can increase your income by running it yourself. Average income between $2200-$2700 excl GST per week. Selling price is $45K. Vendor Finance options available. Call to discuss. Selling due to other business commitments. A Renault Master long wheel base is also for sale for $55000. (Optional). Please call / text : 0430 003 046 (English)


一個完善的快遞專營權即將出售。 週一至週五。 沒有公共假期工作。 東南郊區。 即使在以前的業務經驗有限或沒有經驗的情況下,Fastway快遞專營權也是一個很好的入門級業務所有權機會。 Fastway Courier – Franchisee 為專注於客戶而設計的專業人士提供完美服務, 在專屬領域內運營,收集和交付所在地區的包裹。 培訓將提供,所以沒有經驗是必要的。 目前該運行被分給承包商管理。 你可以通過自己運行來增加你的收入。 $2200-$2700之間的平均收入不包括每週消費稅。 售價是$45K。 供應商融資選項可用。 打電話來討論。 由於其他業務承諾而出售。 一個renault主長輪軸基地也是出售$55000. (可選)。 請致電/文本:0430 003 046(英語)


Một Franchise – doanh nghiệp nhượng quyền - chuyển phát nhanh sang bán. Chỉ làm Thứ Hai đến Thứ Sáu, ngày lể cũng không làm, hoạt động vùng Đông Nam của Melbourne. Hoạt động như một đại lý của Tổng Công Ty chuyển phát nhanh Fastway và là một cơ hội sở hữu doanh nghiệp lớn. Hoàn hảo cho những người tận tụy, tập trung vào khách hàng, hoạt động trong lãnh thổ độc quyền, thu gom và vận chuyển bưu kiện trong khu vực . Đào tạo sẽ được cung cấp do đó không cần kinh nghiệm trước. Bạn có thể tăng thu nhập của bạn bằng cách tự làm cho mình. Thu nhập trung bình từ $2200-$2700 GST / tuần. Giá bán chỉ là 45K. Tùy chọn mua góp sẽ được chấp thuận . Gọi để thảo luận. Bán hàng do các cam kết kinh doanh khác. Một Van Renault Master loại Long Wheel Base cũng được bán kèm giá $55000 (tùy chọn). Vui lòng gọi / text: 0430 003 046 (tiếng Anh)

Butcher Shop Business for Sale

$$$ Negotiable – Niddrie Mel. VIC

Well established for many years, currently a good cash taking business, long lease low rent, fully equiped. Due to the health matter, eazy negotiate for $$$. Please call / text 0422 642 400

Shop Thịt – Niddrie Melbourne Vic.

Đã lâu năm và phát triển tốt. Thu nhập cao, hợp đồng dài hạn thuê phải chăng. Trang thiết bị đầy đủ. Vị trí đẹp. Vì lý do sức khỏe sang giá thương lượng. Gọi / nhắn tin 0422 642 400

成立多年,目前一個很好的現金收購業務,長期租賃低租金,完全配備。 由於健康問題,eazy談判$$$。 請致電/文本0422 642 400

Milkbar URGENT SALE!!! Must sell.

$$$ Negotiable Campbellfield VIC 

Take in $15,000 per week. Milkbar and sandwhich bar. Huge profit business. 3 bedroom residence behind the shop. BIG BIG PROFIT BUSINESS Cheap rent long lease over 20years. Ideal position with residential on one side and commercial factory workers on the other side. 

On a very busy street. Huge room for improvement. Please call / text Rodney 0404 465 944 (English)

Milkbar BÁN CẦN BÁN !!! Phải bán.

Doanh thu $ 15000 mỗi tuần. Tạp hóa, sữa và bánh mì kẹp sandwhich. Kinh doanh lợi nhuận lớn. Có luôn nhà ở 3 phòng ngủ phía sau cửa hàng. Hợp đồng thuê chỗ hơn 20 năm. Vị trí lý tưởng với khu dân cư ở một bên và công nhân nhà máy thương mại ở phía bên kia. Trên một con đường rất bận rộn. Nhiều cơ hội để phát triển. Xin gọi điện thoại / nhắn tin Rodney 0404 465 944 (tiếng Anh)

Milkbar紧急销售! 必须卖。每周收取15000美元。 Milkbar和沙滩吧。 巨额利润业务。 商店后面有3间卧室的住宅。 大额利润业务- 廉价租赁超过20年。 理想的位置与一边的住宅和另一边的商业工厂工人。 在一条非常繁忙的街道上 巨大的改善空间。 请致电/文字罗德尼0404 465 944

Vending Machine Business for Sale

$150,000 – Over 230 Locations NSW & VIC

Prime Vending Machine Business, Stretching from Sydney to Melbourne, Sale Price $150K. Over 230 Locations stretching from Sydney to Melbourne. Most locations are licensed venues & restaurants. Very easy business to manage,suitable to anybody wanting to be self employed,with a flexible lifestyle. Business can be split up into regions or purchased as a whole,depending on what Areas or City suites your lifestyle. The Business as a whole has a gross turnover of approximately $140,000. Stock represents around 30% of gross turnover,operator recieves 70% of the gross turnover,no commission are paid to Venues. Monthly Donation to Heart Kids Charity. These Vending machines work very well stocked with favorite's Skittles & M&M's. This business has huge potential to expand in all regions,it's up to you how hard you want to work this business. We have over 30 Years of industry expierence ,we will provide training and on going support and advice to help you settle into your new business. Please call / text: 0411 555 559 (English)

Kinh doanh máy bán hàng tự động, Giá bán 150K. Trên 230 địa điểm kéo dài từ Sydney đến Melbourne. Các địa điểm đều được cấp phép và nhà hàng. Rất dễ quản lý kinh doanh, phù hợp với bất cứ ai muốn làm việc tự do, với một lối sống linh hoạt. Kinh doanh có thể được chia thành các khu vực hoặc được mua như một toàn thể, tùy thuộc vào những gì các khu vực hoặc thành phố dãy lối sống của bạn. Toàn bộ doanh nghiệp có doanh thu gộp khoảng $140.000 + Hàng tồn cho khoảng 30% tổng doanh thu, nhà khai thác nhận được 70% tổng doanh thu, không có hoa hồng được trả cho nơiu đặt máy. Hàng tháng Đóng góp cho Hội Từ thiện Trẻ em bệnh Tim. Những máy bán hàng tự động này hoạt động rất tốt với kho hàng yêu thích của các loại bánh kẹo Skittles & M & M. Doanh nghiệp này có tiềm năng lớn để mở rộng ở tất cả các khu vực, bạn quyết định làm việc chăm chỉ đến mức nào. Chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo và tiếp tục hỗ trợ và tư vấn để giúp bạn giải quyết kinh doanh mới. Vui lòng gọi / text: 0411 555 559 (tiếng Anh)

主要自动售货机业务,从悉尼到墨尔本,售价$ 150K。从悉尼到墨尔本的230多个地点。大多数地点都是持牌场馆和餐馆。非常容易的业务管理,适合任何想要自雇的人,灵活的生活方式。业务可以分为区域或整体购买,具体取决于您所在的地区或城市如何适应您的生活方式。整体业务总营业额约为14万美元。股票占总营业额的30%左右,运营商收到总营业额的70%,没有佣金支付给场地。每月捐款给心脏儿童慈善。这些自动售货机工作非常好,备有喜爱的Skittles&M&M。这个业务在所有地区都有巨大的扩张潜力,这取决于你想要如何努力工作。我们有超过30年的行业荣誉,我们将提供培训和持续的支持和建议,帮助您解决您的新业务。请致电/文字:0411 555 559(英文)

High Pressure Cleaning Franchise For Sale

Available right across NSW, VIC, QLD.

Basic roof repairs, Painting roofs, Most franchises turnover above $200k, with Net profit of over $100k. With more workers you could easily increase turnover. Good profit margin on each job. A roof restoration sold for 6k, should net around 3k. A job takes 2 - 4 days to complete. The Franchise comes with: Tools, Extension ladder, Spitwater pressure cleaner rrp ($7000). Graco paint machine rrp ($9000) Whatever paint is left over Signage, display banners, leaflets. Company Website Your own web page (professional landing page) Lead capture software. Access to training material that sets you up on how to advertise on google and facebook and other avenues. Adwords campaigns. Business coaching and mentoring Full training in all aspects of the business…the physical aspects of the work, sales and marketing,  business management etc. Three full weeks training provided. Business is easily found by customers. Plenty of support from existing franchisees. Call 1300 300 748 or email any questions to admin@relianceroof.com.

Thương Hiệu Nhượng Quyền Có sẵn trên khắp NSW, VIC, QLD.

Công nghệ làm sạch máy nhà bằng súng phun nước áp suất cao.  Sửa chữa mái nhà cơ bản, sơn mái, Hầu hết các doanh nghiệp nhượng quyền kinh doanh trên $200,000, với lợi nhuận ròng trên $100,000 / năm. Với nhiều nhân công hơn bạn có thể dễ dàng tăng doanh thu. Lợi nhuận biên trên mỗi công việc. Một mái nhà phục chế thu được $6000, lãi ròng 3000. Công việc mất từ ​​2 đến 4 ngày để hoàn thành. Nhượng quyền thương mại đi kèm với: Dụng cụ, Cầu thang mở rộng, Máy ép áp suất sạch hơn, giá bán lẻ (rrp - $7000 ). Máy sơn Graco (rrp $9000).  Bất kể loại sơn nào còn sót lại trên Signage, hiển thị biểu ngữ, tờ rơi. Trang web Công ty Trang web của riêng bạn (trang đích chuyên nghiệp) Phần mềm chuyên dụng cho công viêc. Truy cập vào tài liệu đào tạo để bạn thiết lập cách quảng cáo trên google và facebook và các cách khác. Chiến dịch Adwords. Đào tạo và tư vấn kinh doanh. Đào tạo đầy đủ về mọi khía cạnh của doanh nghiệp ... các khía cạnh thể chất của công việc, bán hàng và tiếp thị, quản lý kinh doanh ... Ba tuần cho khóa đào tạo đầy đủ . Kinh doanh dễ dàng tìm thấy bởi khách hàng. Rất nhiều sự hỗ trợ từ bên nhận quyền hiện tại. Gọi số 1300 300 748 hoặc gửi email cho bất kỳ câu hỏi nào tớiadmin@relianceroof.com.

高压清洗专营权出售 - 可用于新南威尔士州,维多利亚州,昆士兰州。

基本的屋顶修理,涂装屋顶,大多数特许经营成交额超过$ 20万,净利润超过10万美元。随着更多的员工,您可以轻松增加营业额。每个工作的利润率都很好屋顶修复售价为6k,应净值约3k。工作需要2-4天才能完成。专有权:工具,扩展梯,吐水压力清洁器rrp($ 7000)。 Graco油漆机rrp($ 9000)无论什么油漆留在标牌上,展示横幅,传单。公司网站您自己的网页(专业着陆页)铅捕获软件。访问培训材料,让您了解如何在谷歌和Facebook和其他途径上做广告。 AdWords广告系列商务指导和指导全面培训各方面的业务...物理方面的工作,销售和营销,业务管理等三个周的培训提供。业务很容易被客户找到。现有加盟商的大力支持。 致电1300 300 748 或发邮件至admin@relianceroof.com

Butcher Shop Biz for Sale

Sunshine Plazza VIC $ negotiable

Great new realise options Exciting future retail opportunities Wholesale butcher potential. Excellent equipment large cool room with a small chicken room and a small freezer room. Mixer/mincer sausage machine bench top mincer salami machine 5 linked price computing scales cash register Generously sized butcher. Negotiable price Genuine and reasonable offers considered For more information contact: 0401 049 507

Trang thiết bị mới, hiện đại. Đạt được cơ hội bán lẻ trong tương lai. Phòng lạnh lớn với phòng gà nhỏ và phòng đông đá nhỏ. Mixer / mincer máy xúc xích máy băng ghế đầu mincer salami Máy tính tiền và cân điện tử liên kết đăng nhập với biểu giá. Sang toàn bộ giá thỏa thuận. Cung cấp chính xác và hợp lý .Xem thêm để biết thêm thông tin xin liên hệ: 0401 049 507

伟大的新实现选择令人兴奋的未来零售机会批发屠夫潜力。 秀的设备大型凉爽的房间,一个小鸡舍和一 个小冷冻室。 搅拌机/切肉机香肠机台式分 切机萨 拉米肉机5连锁价格计算秤收银机大型屠夫。 面议 价格正版和合理的优惠考虑更多信息联系:0401 049 507

Mobile Automotive Paint Repair

$88,000 Negotiable - Warranwood VIC

GREAT OPPORTUNITY TO OWN & OPERATE YOUR OWN BUSINESS! Mobile on-site automotive paint repair business (for sale) that would suit an energetic person willing to do what it takes to succeed and to continue to grow this established (16 years) business. Servicing the new and used car industry and private clients alike. No formal qualifications or experience required, although it would suit a person who is more comfortable working “on the tools” than in an office or a tradie/handyman wanting to change careers. Get the freedom you have been looking for in life by working as little or as many hours and days as you like. YOU are the boss. Photos attached show the business vehicle and before and after samples of repairs. No franchise fees to pay, no limitation of territory…how much you earn and grow is up to you! Included in the price of $80,000 GST (neg): - 2006 Toyota Hilux; fully fitted out - Equipment - Paint/materials ie initial stock - Current customer list - Current business name and phone number to be made available - Two weeks on the job training (if required) and handover time with the exiting owner. Further information, contact Greg by call or text: 0409 529 137

CƠ HỘI ĐỂ LÀM CHỦ VÀ LÀM VIỆC NGAY TRONG KINH DOANH CỦA BẠN! Dịch vụ lưu động về sửa chữa, và sơn chỉnh ô tô tại chỗ sang bán. Phù hợp với người có năng lực sẵn sàng làm những gì cần để thành công và tiếp tục phát triển doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động tốt trong 16 năm qua.

Phục vụ cho các bãi bán xe mới & cũ và khách hàng cá nhân. Không cần kinh nghiệm. Phù hợp với một người làm việc thoải mái hơn "trên các thiết bị" . Bạn là ông chủ. Ảnh đính kèm cho thấy chiếc xe kinh doanh và trước và sau khi mẫu sửa chữa. Không có phí nhượng quyền thương mại để trả tiền, không có giới hạn của khu vực hoạt động ... Bạn kiếm được bao nhiêu và phát triển là tùy thuộc vào bạn! Giá sang bán $80,000 GST (thương lượng) luôn xe: - 2006 Toyota Hilux; Được trang bị đầy đủ - Thiết bị - Sơn / Vật liệu, v.v.. luôn cả danh sách khách hàng đang có hiện tại cùng tên doanh nghiệp và số điện thoại sẵn có – Sẽ tận tình hướng dẫn và đào tạo nghề (nếu cần) trong 2 tuần và thời gian bàn giao với chủ cũ. Thêm thông tin, liên hệ với Greg qua điện thoại hoặc nhắn tin: 0409 529 137

移动汽车油漆修复

$ 88,000 Negotiable - Warranwood VIC

伟大的机会拥有和运营您自己的业务!移动现场汽车油漆维修业务(出售),将适合一个充满活力的人愿意做所需的成功,并继续发展这个既定(16年)的业务。为新旧二手车行业和私人客户提供服务。没有正式的资格或经验,虽然它适合一个更加舒适的工作“工具”的人,而不是在办公室或想要改变职业的传统/杂工。通过尽可能少或几个小时和几天的工作,获得您一生中寻找的自由。你是老板。附上的照片显示了商业车辆和维修样品前后。没有特许经营费用支付,没有限制领土...你赚取和成长多少取决于你!包括在$ 80,000 GST(负)的价格: - 2006丰田Hilux;完全装配 - 设备 - 油漆/材料,即初始库存 - 当前客户列表 - 当前的业务名称和电话号码可用 - 两周的工作培训(如果需要)和与现有所有者的切换时间。更多信息,请通过电话或文字联系格雷格:0409 529 137

Abrasive Blasting Business for Sale
SUNSHINE NORTH VIC 3020

**Established and Successful** business operating in Melbournes Western Suburbs for over 15 years and has on going contracts with two well known companies. Due to the location and a Panel shop directly across the way, the business also receives a steady stream of walk in clients who are looking to have car parts and the likes blasted. The services provided are - * Sand Blasting * Bead Blasting * Glass Blasting  * Shot Peening  * Spray Painting * Outsourcing Powder Coating All equipment (as listed below) is included in the cost of the sale along with the transfer of phone numbers (both landline and mobile) * Product (Sand / Plastic / Glass) * Blast Pots (2 x 120 litres / 2 x 176 litres / 1 x 40 litre) * Blast Hoses x 4 (plus spares) * Air Compressor * Shot Peener / Blaster  * Fork lift * Blasting Helmets x 2 * Spare Helmet Visors * Blasting Overalls * Hand Tools & Spray Painting Equipment All of the equipment is regularly serviced and well maintained.  The seller took over the business 3 years ago, when it was on the brink of closing, and through a lot of hard work and upgrades, they have seen the business develop into a thriving company with a constant flow of customers and contracts. The seller is justifiably very proud of the quality of workmanship that they provide. Their impeccable work ethic, professionalism, reliability, and commitment to meeting deadlines, is why the business continues to grow.  To the right buyer, this business has the potential to expand into additional areas of service, such as: powder coating (in-house instead of outsourcing), panel work, etc. If required, the Seller is willing to offer a 2 week hand over period at no extra cost. In addition to the above, the Seller is offering the sale of a 2015 Toyota Hilux SR5. Price can be discussed upon meeting. The buyer should have good English skills and knowledge of Spray Painting. Price - Stock Value – Negotiate. Please call / text: 0418 343 102 (English) 

Hãng  Sơn Gia Công Sang bán

SUNSHINE NORTH VIC 3020

** Đã thành lập và thành công ** kinh doanh hoạt động tại ngoại ô phía Tây Melbournes trong hơn 15 năm và có hợp đồng với hai công ty nổi tiếng. Do địa điểm và cửa hàng Panel trực tiếp trên đường đi, doanh nghiệp cũng nhận được một luồng đi bộ ổn định trong khách hàng đang tìm kiếm để có bộ phận xe hơi và thích nổ. Các dịch vụ được cung cấp là * Cát Blasting * Bead Blasting * Glass Blasting * Shot Peening * Spray Paiting * Outsourcing bột Powder Tất cả các thiết bị (như được liệt kê dưới đây) được bao gồm trong chi phí bán hàng cùng với việc chuyển số điện thoại (cả điện thoại cố định và Điện thoại di động) * Sản phẩm (Cát / Nhựa / Thủy tinh) * Chống thấm (2 x 120 lít / 2 x 176 lít / 1 x 40 lít) * Ống xả x 4 (cộng thêm phụ tùng) * Máy nén khí *  Peener / Blaster * * Mũ bảo hiểm xịn 2 * Mũ bảo hiểm dự phòng * Quần áo chống nổ * Dụng cụ cầm tay và thiết bị sơn phun Tất cả thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng và bảo dưỡng tốt. Người bán bắt đầu kinh doanh cách đây 3 năm, khi sắp đóng cửa, và thông qua rất nhiều công việc nặng nhọc và nâng cấp, họ đã thấy doanh nghiệp phát triển thành một công ty phát đạt với dòng khách hàng và hợp đồng liên tục. Người bán là hợp lý rất tự hào về chất lượng của tay nghề mà họ cung cấp. Đạo đức công việc hoàn hảo của họ, tính chuyên nghiệp, độ tin cậy, và cam kết để đáp ứng thời hạn, là lý do tại sao kinh doanh tiếp tục phát triển. Đối với người mua phải, doanh nghiệp này có tiềm năng để mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ bổ sung, như: bột phủ (trong nhà thay vì thuê ngoài), làm việc bảng điều khiển, vv Nếu cần, người bán sẵn sàng cung cấp một bàn tay 2 tuần Qua thời gian mà không mất thêm chi phí. Ngoài những điều trên, Người bán đang chào bán một chiếc Toyota Hilux SR5 2015. Giá có thể được thảo luận . Người mua phải có kỹ năng tiếng Anh tốt và kiến ​​thức về Spray Painting.  Giá - Giá trị Cổ phiếu - Thương lượng. Vui lòng gọi / text: 0418 343 102 (tiếng Anh)

噴砂業務出售
SUNSHINE NORTH VIC 3020
**成立並成功**在Melbournes Western Suburbs經營業務超過15年,並與兩家知名公司簽訂合同。由於位置和麵板店直接在整個路上,業務也收到一個穩定的步行在客戶誰正在尋找汽車零件和喜歡爆炸。提供的服務包括 - *噴砂*珠子爆破*玻璃爆破*噴丸處理*噴漆*外包粉末塗料所有設備(如下所列)包含在銷售成本中以及電話號碼的轉移(座機和移動式)*產品(砂/塑料/玻璃)*爆破盆(2 x 120升/ 2 x 176升/ 1 x 40升)*爆破軟管x 4(加備用)*空氣壓縮機*射擊/ *爆破頭盔x 2 *備用頭盔*爆破工作服*手動工具和噴漆設備所有的設備都經常維護和維護良好。賣方在3年前接管了這個業務,當時正處於關閉的邊緣,通過大量的努力和升級,他們看到業務發展成為一個蓬勃發展的公司,客戶和合同不斷流動。賣方為他們所提供的工藝質量感到自豪。他們無可挑剔的工作倫理,敬業精神,可靠性和對達成期限的承諾,是為什麼業務繼續增長。對於正確的買家來說,這個業務有潛力擴展到更多的服務領域,如:粉末塗料(內部而不是外包),面板工作等。如果需要,賣方願意提供2週的手期間無需額外費用。除了上述之外,賣方正在出售2015年豐田Hilux SR5。價格可以在會議上討論。買家應具有良好的英語水平和噴漆知識。價格 - 股票價值 - 談判。請致電/正文:0418 343 102(英文)

WEDDING & PARTY HIRE BUSINESS FOR SALE

Lilydale VIC $350,000 + SAV Negotiable

A brilliant opportunity has arisen for the purchase of a well established Party Hire Business on the edge of the Yarra Valley in Melbourne. This long established and well known business has been in operation for more than 30 years building up a loyal group of ongoing customers plus excellent growth potential. Great online presence together with a complete online ordering system and inventory availability tally. Servicing all events from small parties and corporate events to Weddings. A well respected name in the community with a brilliant range of products kept in excellent condition. * Extensive Stock and Customer List * All equipment available to prospecitve purchaser to maintain the business at the same level or expand into other areas. * Regular orders from repeat customers * Excellent opportunity for an Individual, Couple or Family. * Current owners prepared to provide training to new owners if required. * Operating 5 days a week * Huge Potential for Growth and Diversity Asking price $350,000 + SAV Neg. Please call / Text 0400 633 313 (English)

Sang Doanh Nghiệp cho thuê dụng cụ tổ chức đám cưới, tiệc tùng, sự kiện v.v…   Lilydale VIC $ 350,000 + Hàng tồn theo thương lượng.

Một cơ hội rực rỡ đã nảy sinh trong việc mua một doanh nghiệp được tổ chức tốt trên bờ Yarra Valley ở Melbourne. Kinh doanh nổi tiếng và lâu đời này đã được hoạt động trong hơn 30 năm xây dựng một nhóm khách hàng trung thành với tiềm năng tăng trưởng tuyệt vời. Sự hiện diện trực tuyến lớn cùng với hệ thống đặt hàng trực tuyến hoàn chỉnh và kiểm kê số lượng sẵn có của hàng tồn kho. Phục vụ tất cả các sự kiện từ các bữa tiệc nhỏ và các sự kiện công ty cho đám cưới. Một tên rất được kính trọng trong cộng đồng với một loạt các sản phẩm tuyệt vời giữ trong điều kiện tuyệt vời. * Mở rộng danh mục hàng cho thuê và danh sách khách hàng * Tất cả các thiết bị có sẵn để người mua để duy trì kinh doanh ở cùng cấp hoặc mở rộng vào các khu vực khác. * Đơn đặt hàng thường xuyên từ khách hàng trung thành * Cơ hội tuyệt vời cho cá nhân, cặp vợ chồng hoặc gia đình. * Chủ hiện tại chuẩn bị để cung cấp đào tạo cho chủ mới nếu được yêu cầu. * Hoạt động 5 ngày một tuần * Tiềm Năng Lớn cho Tăng trưởng và Đa dạng Yêu cầu giá $350,000 + Hàng Tồn, thương lượng. Vui lòng gọi / text: 0400 633 313 (tiếng Anh)

婚禮和派對出售商業Lilydale VIC $ 350,000 + SAV

在墨爾本亞拉谷的邊緣購買了一個建立良好的派對業務的輝煌機會。這個長期以來的知名企業已經運營了30多年,建立了一批忠實的持續客戶,並擁有良好的增長潛力。良好的在線存在以及完整的在線訂購系統和庫存可用性。將小型聚會和企業活動的所有活動都交給婚禮。在社區中備受讚譽的產品保持良好狀態。 #廣泛的庫存和客戶列表#所有可用的設備可以預測採購者將業務保持在同一水平或擴展到其他領域。 #來自重複客戶的定期訂單#個人,情侶或家庭的絕佳機會。 #現有業主準備為新業主提供培訓。 #每週工作5天#增長和多樣化潛力巨大$ 350,000 + SAV Neg。請致電/正文:0400 633 313(英文)

TWO RETAIL STORES FOR QUICK SALE!

BUSY KITCHEN AND HOMEWARES 

STORE- WOODGROVE SHOPPING CENTRE POA 

Opportunity for those looking for a change and reap the rewards for hard work and dedication.

Small business available within the WOODGROVE Shopping Centre, located in the HIGHGROWTH corridor of MELTON. With high turnover (1Million+) and profits to match located in the security of both an expanding area and a solid Shopping Centre owned by QIC a bright future for success will be available to the purchaser.

A secure industry in homewares, including both decorator and kitchenware products will allow long geavity for both current as well as future generations. With strength in formulated business plans for the future as well as the support of loyal and new customers it will be a matter walk in and continue with strong sales growth.

Major exclusive brand accounts will be included in the acquisition and are highly desirable and not easily obtained, making this not only a profitable annual income, but also an opportunity for strong capitol growth in the future. Shopping fittings and all systems will remain in place upon purchase and the purchaser will have the flexibility to decide on a time frame and stock value that suits their requirements.   <<<<<< full detail >>>>>>

Couriers Please Franchise Set Run for Sale 

Doncaster VIC $30,000 + $3,000 GST

Gross Income $1430 per week (Inc GST and condition applied). Income can be higher in Christmas period.

Run Cover: part of Doncaster, small part of Box Hill North and part of Mont Albert North and Doncaster Shopping Center. You can have huge potential customers in Shopping Center and business grows. You arrive depot at 6:45am for sorting and loading up every day. Then, you go to your area for delivery and picking up. And come back to depot at 11:00am and 2:00pm for loading up again. Now, leave your area between 4:30pm and 5:30pm. The job is very simply and simply English. No experience required. No weekend and public holiday works. Full Training Provided.

Selling price: $33 000+3000GST without van, and $57 200(include GST) with van. Van is 2014 with 65 000km. It painted in company color ($1700), applied Company sticker ($550), and installed cargo barrier inside ($750). This is a great opportunity to be your own boss. No annual franchise fee.  If you interest, please send SMS to 0430 506 986 or email: terry_mtw@hotmail.com

Couriers Please Franchise For Sale

Doncaster VIC

Tổng thu nhập $1430 một tuần (Inc GST có điều kiện áp dụng). Thu nhập có thể cao hơn vào dịp Giáng sinh.

Hoạt độnbg chuyển giao tại: Một phần của Doncaster, một phần nhỏ của Box Hill North và một phần của Mont Albert North và Trung tâm Mua sắm Doncaster. Bạn có thể có khách hàng tiềm năng rất lớn trong Trung tâm mua sắm và kinh doanh phát triển. Đến đề pô công ty 6:45 sáng để phân loại và xếp hàng ngày. Sau đó, bạn đi đến khu vực của bạn để giao hàng và nhặt. Và trở lại kho lúc 11 giờ sáng và 2 giờ chiều để tải lại. Bây giờ, rời khỏi khu vực của bạn từ 4:30 chiều đến 5:30 chiều. Công việc rất đơn giản và tiếng Anh cũng rất đơn giản. Không yêu cầu kinh nghiệm. Không có làm cuối tuàn hoặc ngày lễ công cộng (nghỉ). Sẽ được đào tạo đầy đủ . Giá bán: $33 000 + 3000 GST không bao gồm xe van, hoặc $57 200 (bao gồm GST) với Van. Xe Van mới năm 2014 chạy chỉ có 65.000 km. Nó được sơn màu công ty ($1700), áp dụng  nhãn dán của Công ty ($550), và các khung hàng hóa cài đặt bên trong ($750). Đây là một cơ hội tuyệt vời để trở thành sếp của chính bạn. Không có phí nhượng quyền hàng năm. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi tin nhắn đến số 0430 506 986 hoặc email: terry_mtw@hotmail.com

澳洲CouriersPlease快递生意转让,没有合约年限。周入最低$1430(inc GST and condition applied), 五天工作,节假日休息。早6:45到公司仓库取件, 再到自己加盟的片区去派件和收件,現在介乎4:30pm到5:30pm離開自己区域.
操作简单只需一人,无需经验,公司提供2weeks培训, 工作量不大,轻松上手,不用看别人脸色。
工作区域主要在Doncaster, 小部份Mont Albert North,和小部份Box  Hill North 区域,本區治安良好,parking容易.Doncaster Shopping Center 大量商店,商埸不大不小,這是1個H形商埸,商店位置易找,也不用日晒雨淋,具发展潜力。
需有1TonVAN  5年左右.i.e.: Hyundai iLoad, Toyota HiACE。

生意卖30000+3000GST(不含车),
生意加车售价$52000+5200GST, 车是2014 Hyundai iLoad 60000km (已經贴上公司logo$550, 已噴上公司要求的黄色($1700),内有cargo barrier($750)
如果您还在为澳洲稳定工作而担忧,那千万不要错过这个机会!合同终身永久制, 无续约费用,永远是你的。非诚勿扰!有意請傳短訊0430 506 986或
電郵terry_mtw@hotmail.com.

Ice Cream Business for Sale

Frankston VIC $$$ please call/text for info

Well established franchise business situated in the heart of Frankston for sale.

Takings to date this year over 330k. Business currently by a reliable team

Well known brand of quality ice cream. All equipment included. Training provided for approved buyer by Franchisor. Recently upgraded. Financials available. Please contact Anthony on 0404 089 049 for further information.


Doanh Nghiệp Nhượng Quyền Ice Cream Sang Bán

Frankston VIC $$$ vui lòng gọi / nhắn tin để biết thông tin

Kinh doanh nhượng quyền thương mại được thiết lập tốt nằm ở trung tâm của Frankston VIC.

Thu nhập tính đến năm nay trên 330 nghìn. Kinh doanh hiện làm bởi một đội ngũ đáng tin cậy

Thương hiệu nổi tiếng của kem chất lượng. Tất cả các thiết bị bao gồm trong giá bán. Đào tạo cung cấp cho người mua được chấp thuận bởi Franchisor. Đã nâng cấp gần đây. Tài chính có sẵn. Vui lòng liên hệ Anthony theo số 0404 089 049 để biết thêm thông tin.

冰淇淋商務出售

Frankston VIC $$$請致電/正文信息

成熟的特許經營業務位於Frankston的中心地帶待售。今年迄今為止超過330k。 業務目前由一個可靠的團隊

知名品牌的優質冰淇淋。 包括所有設備。 特許經營者為批准的買家提供培訓。 最近升級了 財務可用。 有關更多信息,請聯繫Anthony 0404 089 049。

Market Stall For Sale In Queen Victoria Market

Melbourne VIC $40,000.00 Negotiable

Large stall space in the Queen Victoria Market currently selling a wide range of children’s toys and games. This shop is very ideal for who wants to do business on weekends. This shop is operate only on Friday, Saturday, and Sunday and being sold due to personal health reasons.for more information please call / text 0430 016 594 or email:shirali_gandhi@yahoo.co.in (English)

Sang Bán Quày Hàng Kinh Doanh Trong Chợ Queen Victoria

Melbourne VIC $ 40,000.00 Thỏa Thuận

Quày hàng lớn rộng tại Chợ Queen Victoria hiện đang bán nhiều thứ các đồ chơi và trò chơi của trẻ em. Cửa hàng này rất lý tưởng cho những ai muốn làm kinh doanh vào cuối tuần. Chỉ hoạt động vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật. Đang kinh doanh tốt phải sang bán vì lý do sức khỏe. Xin gọi / nhắn tin Shilari 0430 016 594 hoặc email: shirali_gandhi@yahoo.co.in (tiếng Anh)

事务在女王维多利亚市场上待售

墨尔本VIC $ 40,000.00可议

大型摊位在维多利亚女王市场目前销售各种儿童玩具和游戏。 这家商店是非常理想的谁想在周末做生意。 该商店仅在星期五,星期六和星期日运营,出于个人健康原因出售。有关详细信息,请致电/ text 0430 016 594或电子邮件:shirali_gandhi@yahoo.co.in(英语

Alterations/Dressmaking Business for Sale 
Armadale Melbourne Vic. $35,000 Neg.
A great opportunity available for right person to own a complete clothes alterations/dressmaking business. Located in the heart of Armadale ( Melbourne) in the heritage building that is 'Kings Arcade'. Close to shops, cafes and public transport, the location sees heavy foot traffic and currently trades 6 days a week. Package includes Sewing Machines, Equipment and Supplies. Established a highly regarded reputation with numerous regular loyal clients, this little boutique shop has plenty of growth potential. Selling due to retirement. Price is $35000 neg.Val. Mob 0411 956 954 - (03) 9803 4525 (English) 

. 可用於合適的人一個很好的機會給自己一個完整的衣服改造/製衣企業。位於阿馬(墨爾本)在文物建築就是“街機王”的心臟。關閉商店,咖啡館和公共交通,位置看到沉重的客流量和目前的股價每週6天。套餐包括縫紉機,設備和用品。建立了定期眾多的忠實客戶一個高度重視信譽,這個小精品店有很大的增長潛力。銷售因退休。價格為$35000 neg.Val。 暴民 0411 956 954 - (03)9803 4525(英文).

Một cơ hội tuyệt vời dành cho người thích hợp để sở hữu một kinh doanh về may đo sửa chữa quần áo. Nằm ở trung tâm của Armadale (Melbourne) trong tòa nhà di sản "Kings Arcade". Gần các cửa hàng, quán cà phê và giao thông công cộng, vị trí ất tốt với nhiều khách vãng lai ngay trước mặt. Hiện đang được hoạt động 6 ngày một tuần. Trang thiết bị đầy đủ với máy may, các dụng cụ cùng vật tư. Thành lập lâu 9ờikinh doanh ổn định được đánh giá cao với nhiều khách hàng trung thành thường xuyên, Shop nhỏ về may mặt mỹ thuật này có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Bán do nghỉ hưu. Giá là $35.000 thương lượng.Val. Mob 0411 956 954 - (03) 9803 4525 (tiếng Anh)

Kids Corner Store - Toy & Clothing Store

$20,000 Negotiable

Shop 21a Sanctuary Lakes VIC. Shopping Certre

Business for Sale: Fantastic Retail Toy, Children Clothing, Baby Gifts and more, Kids Corner Store Sanctuary Lakes Shopping Centre, Point Cook Victoria. Call me for an appointment or call into the store for more info. $20,000 neg + Stock. Please call or text Joe 0425 790 849 (English)
Sang Cửa Hàng Quần Áo Và Đồ Chơi Trẻ Em: Đã thành lập lâu & kinh doanh tốt đẹp. Sản phẩm tuyệt vời, quần áo trẻ em, các loại quà tặng và đồ chơi dành cho bé, và rất nhiều các phụ kiện khác. Trung tâm Kids Corner hàng Sanctuary Lakes Shopping, Point Cook. Hãy gọi cho tôi một cuộc hẹn hoặc gọi vào cửa hàng để biết thêm chi tiết. Giá sang $20,000 neg + Cổ. Hãy gọi điện hoặc nhắn Joe 0425 790 849 (Tiếng Anh)
.買賣,神奇零售玩具,兒童服裝,嬰兒禮品多,兒童天地店聖殿湖購物中心,庫克角。給我打電話預約或撥打進店了解更多信息. $20,0000負+股票。歡迎來電或文字喬 0425 790 849(英文).