-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Retails - Wholesale & Services

HARDWARE FISHING n CAMPING

$350,000 Negotiable Rainbow Beach QLD

If you are looking for a Sea Change this is a Great Opportunity to purchase an established and proven business in the world renowned fishing, 4WD and tourist destination of Rainbow Beach, the gateway to Fraser Island ( the biggest sand island in the world). With the exclusive feature of having a captive market in a business that has shown positive growth and expansion in recent years. Even the rich and famous come to visit us at our beautiful beach side town. As you can see in the photos Chris Hemsworth comes to Rainbow and pays us a visit.

High exposure location on main road. Good parking and access Approx. 200sqm of floor area. Secure 3yr lease plus 2 x 3 option. Extensive list of operating equipment. Hardware supplies and key cutting . Fishing, Bait, Firewood and Ice Camping Supplies. Price $350k plus Stock at Value. Stock varies between $130k n $150k. We are negotiable!! Please phone owners on 07 5486 3444 - or 0438 436 807 Email :terisita@bigpond.com

HARDWARE FISHING n CAMPING

$350,000 Thương lượng - Rainbow Beach QLD

Nếu bạn đang tìm kiếm một thay đổi cảnh biển, đây là cơ hội tuyệt vời để mua một doanh nghiệp đã làm trơn tru lâu năm trong vùng câu cá nổi tiếng thế giới, với xe 4WD và là điểm đến khách du lịch. Rainbow Beach là cửa ngõ đến Đảo Fraser (hòn đảo cát lớn nhất thế giới). Với tính năng độc quyền của việc có một thị trường lớn trrong tay cho một doanh nghiệp đã tăng tró thành đạt qua tăng trưởng donh th và còn phát triển hơn nữa trong những năm gần đây. Ngay cả những người giàu có hàng đa triệu phú và nổi tiếng, cũng đến thăm chúng tôi tại thị trấn bên bờ biển xinh đẹp này của chúng tôi. Như bạn có thể thấy trong ảnh Chris Hemsworth đến Rainbow và trả tiền cho chúng tôi một chuyến viếng thăm. Vị trí tiếp xúc cao trên đường chính. Bãi đậu xe và quyền truy cập tốt 200m2 diện tích sàn. Thuê 3yr an toàn cộng với tùy chọn 2 x 3. Kinh doanh cung cấp các sản phẩm thuộc hardware vật liệu phụ tùng cho thợ và cắt chìa khóa, Cần câu và các dụng cụ dành cho Câu cá, Mồi câu, Củi và Nước đá, cùng các thiết bị vật liệu về cấm trại. Sang giá $350000 cộng với trị giá hàng tồn. Khoảng $130 đến 150 ngàn. Chúng tôi có thể thương lượng !! Vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chủ theo số 07 5486 3444 - hoặc 0438 436 807 Email: terisita@bigpond.com

硬件捕魚n野營

$ 350,000可議價Rainbow Beach QLD

如果您正在尋找海洋變化,這是一個很好的機會,可以在世界著名的捕魚,四驅車和通往弗雷澤島(世界上最大的沙島)的門戶彩虹海灘的旅遊目的地購買已建立和久經考驗的業務。由於近年來業務呈現出正增長和擴張的特徵,擁有專屬市場。即使是富人和有名的人也會到我們美麗的沙灘小鎮參觀。正如你可以在照片中看到克里斯赫姆斯沃斯來到彩虹並支付我們的訪問。

主要道路上的高曝光位置。良好的停車和訪問約。 200平方米的建築面積。安全3年租約加2 x 3選項。廣泛的操作設備列表。五金用品和重點切割。釣魚,誘餌,木柴和冰野營用品。價值$ 35萬加上價值的股票。庫存在$ 130k至$ 150k之間。我們是可以協商的!請致電07 5486 3444或0438 436 807電郵:terisita@bigpond.com

Profitable Newsagency for sale-

$150,000 Eastern Suburbs NSW

$150,000 + stock at cost. Figures on request-No deliveries. Easy to run with regular loyal customers. Would suit owner/operators. Current Hours: M-F 7am-6pm - Sat 7am-4pm - Sun 7am-2pm - Great future opportunities Call 0414 960 543 (English)

$150,000 + hàng tồn theo trị giá. Chọn lựa số liệu theo yêu cầu - Chỉ bán tại chỗ không giao hàng. Dễ dàng điều hành . Thich hợp kinh doanh gia đình. Giờ làm việc hiện tại: M-F 7 giờ sáng - 6 giờ tối - 7 giờ sáng - 4 giờ chiều - CN 7 giờ sáng - 2 giờ chiều - Cơ hội tuyệt vời trong tương lai Gọi 0414 960 543 (tiếng Anh)

$150,000 + stock at cost。 請求中的數字 - 無交付。 易於與常規忠誠客戶一起運行。 將適合所有者/運營商。 當前時間:M-F上午7時至下午6時 - 星期六上午7時至下午4時 - 星期日上午7時至下午2時 - 良好的未來機會致電0414 960 543

Worldwide Travel Business For Sale

$58,000 AUD – Australia Wide

Operate a successful business without a huge outlay or technical expertise.

Atlasworldwidetravel for Sale

This is an exciting opportunity available for you to run your own travel booking business featuring a premium travel search engine and trusted travel affiliate partners, by leasing a professionally designed and built website. The website is income-earning ready from day 1.

Tap into the enormous potential of the Global Travel Market

The Atlas World Wide Travel website is aimed at the niche - but enormous leisure travel market and based in Australia.

The website compares prices on hotels, flights, cruises and car rentals using the world's leading hotel price comparison search engine, offering travel deals in 50,000 destinations across 200 countries world-wide.

<<<<FULL DETAIL>>>>

Courier Franchise For Sale

$80,000 Negotiable Hunter Hill NSW

Courier franchise for sale in the Gladesville/Hunters Hill area. Average earnings for the current financial year are $2864/week. It's a 2 men/2 vans operation so it's suited for a family or a partnership. Only 20 minutes from the depot it's a great little business, working Monday through Friday only. Working hours are around 10 hours for one man and around 9 hours for the second man. It can also be done with a full-timer and a part-timer once you have the required experience. Asking price is $80000 exc. GST. One van is also available to be included in the package if required. For more information call Adrian on 0414 181 822 (English)

Courier – làm việc như một thương hiệu Nhượng Quyền Thương Mại (Franchise) với công ty lớn. Điều hành vận chuyển trong khu vực Gladesville / Hunters Hill. Thu nhập trung bình cho năm tài chính hiện tại là $ 2864 / tuần. Đó là một hoạt động 2 người / 2 xe van. Vì vậy rất phù hợp cho gia đình hoặc một đối tác cùng làm chung. Tuyến hoạt động chỉ 20 phút từ kho. Đây là một doanh nghiệp nhỏ tuyệt vời. làm việc dễ dàng từ Thứ Hai - Thứ Sáu. Giờ làm việc là khoảng 10 giờ cho một người thứ nhất và khoảng 9 giờ cho người thứ hai. Sang thương hiệu nhượng quyền này là $80000 exc. GST. Một xe van cũng có cũng có thể thảo luận để được bao gồm trong gói sang bán nếu cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Adrian theo số 0414 181 822 (tiếng Anh)

本財年的平均收入為2864美元/週。 這是一輛2人/ 2輛貨車,適合家庭或合作夥伴。 離車站只有20分鐘的路程,這是一項非常棒的生意,只在星期一至星期五工作。 一個男人的工作時間約為10小時,第二個男人的工作時間約為9個小時。 一旦你有所需的經驗,它也可以用一個全定時器和一個兼職計時器完成。 要價是80000美元。GST。 如果需要的話,還可以將一輛貨車包含在包裹中。 欲了解更多信息,請致電0414 181 822致電Adrian(英文

Surf / Lifestyle Business for Sale

Price $249,000  Byron Bay NSW

Import, distribution & wholesale of surfing hardware brand ICONIC SURF BRAND *Net Profit $90,000 - sole operator 20 hours p/w *Lifestyle business based in Byron Bay *Loyal / existing customer base - 100 strong Australia wide *HUGE growth opportunities!!!BYRON BAY SURF / LIFESTYLE BUSINESS- Stock Included: Negotiable Stock Value: 50k-100k: it depends on the season - Years Est: 2010 - Gross Revenue: 180,000 - Epic well respected surf business for sale. Located in beautiful Byron bay. This is an iconic Import, distribution & wholesale business of a leading surfing hardware brand. This brand has been successfully operating for the last 8 years with a loyal and existing customer base of over 100 strong retail customers Australia wide, Running as a sole operator on a 20 hour working week. With a yearly net profit of 90k. This is a once in a life time opportunity to acquire a successful lifestyle sea change business poised for massive growth. With this business you will have exclusive distribution rights in Australia you will also be working with famous Australian and international sponsored pro surfers. This business has access to a large variety of surfing accessories that have been designed in Australia and Japan. Ongoing research and development with parent company which was first established in 1998. Minimal stock holding is required as most orders can be placed on a regular basis. No technical knowledge is required and all the training that will be required will be offered through the transition period. This business offers a great lifestyle opportunity that can be run from anywhere in Australia, work your own flexible hours, no debtors, and no franchise fees. I have loved this journey i started in 2010 which has taken me around the world following the world tour to making mini surf movies in Hawaii and everything in between. This is an extremely rewarding and challenging enjoyable role. I now have time restraints restricting my sole focus to this business, due to another business I have. started taking of dramatically. Price $249,000 negotiable. Current stock negotiable. Gross Revenue: 180,000 POTENTIAL: Huge room for growth. - A new owner can grow the number of customers - Only 10-20% of potential customers are being serviced currently. - Could also add a variety of products to the range if they want. Features: Well established wholesale run. - Flexible hours - Work your own hours. - Offers great lifestyle. Location Based in Byron Bay, relocate to anywhere in Australia - including a home office, but you need a storage/warehouse for holding a stock. Trading Hours Flexible hours. Employees 1 owner The value of a business • Tangible assets: stock-in-hand • Intangible assets: well-respected brand, customer goodwill, intellectual property and potential for growth. • Intellectual property ownership: We have an exclusive distributor rights of the brand across Australia for the product. Strong relationships with key customers or suppliers, they are the Loyalcustomers who provide repeat business. • For more information call / text us on 0406 889 227 / eMail: trmeu55@yahoo.co.jp (English)


ICONIC SURF BRAND *純利90,000美元 - 獨家運營商20小時/年*拜倫灣生活方式業務*忠誠/現有客戶群 - 澳大利亞100強澳大利亞*巨大增長機會!!! BYRON BAY SURF /生活方式業務 - 庫存:面議庫存價值:50k-10k:取決於季節 - 年Est:2010 - 總收入:180,000 - 史詩般的備受尊敬的衝浪業務出售。位於美麗的拜倫灣。工作時間自由靈活,沒有債務人,也沒有特許經營費用。我喜歡這個2010年開始的旅程,在世界巡迴演出之後,我在世界各地拍攝了在夏威夷製作迷你衝浪電影以及之間的所有內容。這是一個非常有益且富有挑戰性的愉快角色。由於我有另一項業務,我現在有時間限制,將我的唯一重點限制在這項業務上。開始採取戲劇性。售價$ 249,000可議價。目前庫存可議。總收入:180,000 - 20%的潛在客戶正在接受服務。 - 如果需要,還可以添加各種產品。特點:完善的批發運行。 - 靈活的時間 - 沒有債務人。 - 沒有持續的特許經營費用。 - 工作你自己的時間。 - 提供偉大的生活方式位置位於拜倫灣,搬遷到澳大利亞的任何地方 - 括一個家庭辦公室,但您需要一個倉庫/倉庫來存放股票。交易時間靈活的時間。員工1所有者業務價值•有形資產:手中持股•無形資產:備受尊重的品牌,客戶的商譽,知識產權和增長潛力•知識產權所有權:我們在澳大利亞擁有該產品的獨家經銷權。與主要客戶或供應商的良好關係,他們是提供重複業務的忠誠客戶。 •運營年限:自2010年起,為期8年。欲了解更多信息,請致電0406 889 227 eMail: trmeu55@yahoo.co.jp (English) (英文)


Nhập khẩu, phân phối và bán buôn thiết bị phụ tùng cho môn lướt sóng với thương hiệu ICONIC SURF BRAND * Lợi nhuận ròng $ 90,000 - doanh thu: 180.000 / năm - Thương hiệu này đã hoạt động thành công trong 8 năm qua Đây là cơ hội một lần trong đời để có được một doanh nghiệp thay đổi lối sống biển thành công sẵn sàng cho sự tăng trưởng lớn. Với doanh nghiệp này, bạn sẽ có quyền phân phối độc quyền tại Úc, bạn cũng sẽ làm việc với những người lướt chuyên nghiệp được tài trợ bởi Úc và quốc tế. Doanh nghiệp này có quyền truy cập vào một loạt các phụ kiện lướt sóng được thiết kế ở Úc và Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy gọi / nhắn tin cho chúng tôi theo số 0406 889 227 / eMail: trmeu55@yahoo.co.jp (tiếng Anh)

Butcher shop Urgent Sale

$150,000 Negotiable - Maroubra, NSW

Fully established butcher shop running for 26 years located in the heart of Maroubra Junction near the shopping Plaza , local schools and with off street parking. All equipment is in excellent running condition. Owner is looking to take a much needed break. Consistent quality service and top quality product keeps the regular customers coming back. This butcher shop is well maintained, with a mix of new and used equipment. All used equipment has been serviced and well cared for. The shop comes complete with 2 coolrooms, 2 cooling display cabinet, 3 door upright frezzer, 3 door upright fridge, 2 door freezer units ,office room, 2 store room, 2 restrooms ,kitchen, court yard and grease trap. Located in Eastern saburbs. The owner intends to take time out to be with the family.Standout Features: - Very good location opposite fruit market and shopping plaza - Street front parking as well as fitted island area for more parking. - large prep area to expand the business - Main equipment includes: hydrolic sausage filler, Mincer, Cryvac machine, bandsaw, small meat grinder, meat slicer and 2 touch screen counters. - Consistent weekly turnovers and good profits. - All staff trained and in place and willing to stay on post sale. - Turnover does not rely on meat trays or the like. Turnover is a direct result of the store front sales. Price includes all stock and nothing to spend. Walk in and trade. All reasonable offers will be considered. Please call / text: 0421 338 125 (English)

Cửa hàng thịt Butcher Sale khẩn cấp

$ 150,000 Thương lượng - Maroubra, NSW

Cửa hàng bán thịt đã được thành lập trong 26 năm nằm ở trung tâm Maroubra Junction gần khu mua sắm Plaza, các trường học địa phương và bãi đỗ xe ngoài đường phố. Tất cả các thiết bị đều hoạt động tốt. Chủ sở hữu đang tìm cách để có một nghĩ hưu rất cần thiết. Dịch vụ chất lượng nhất quán và sản phẩm chất lượng hàng đầu giúp khách hàng thường xuyên trở lại. Cửa hàng bán thịt này được duy trì tốt, với đầy đủ trang thiết đi kèm với 2 phòng làm mát, tủ lạnh 2 tủ, tủ lạnh thẳng đứng 3 cửa, tủ lạnh thẳng đứng 3 cửa, tủ lạnh 2 ngăn, phòng văn phòng, 2 phòng lưu trữ, 2 nhà vệ sinh, nhà bếp, sân trong và bẫy dầu mỡ. Nằm trong Eastern saburbs của Sydney. Các tính năng nổi bật: - Vị trí rất tốt đối diện thị trường trái cây và quảng trường mua sắm - Chỗ đậu xe trên đường phố cũng như khu vực hòn đảo được trang bị cho chỗ đậu xe nhiều hơn. - Khu vực chuẩn bị mở rộng để mở rộng kinh doanh - Các thiết bị chính bao gồm: xúc xích xông khói, Mincer, máy Cryvac, máy cưa vòng, máy xay thịt nhỏ, máy cắt thịt và 2 quầy màn hình cảm ứng. - Doanh thu hàng tuần ổn định và lợi nhuận tốt. - Tất cả nhân viên được đào tạo và sẵn sàng làm việc và sẵn sàng ở lại sau khi bán. - Doanh thu không dựa vào các khay thịt hoặc các loại tương tự. Doanh thu là kết quả trực tiếp của doanh số bán hàng tại cửa hàng. Giá bao gồm tất cả hàng tồn. Vui lòng gọi / text: 0421 338 125 (tiếng Anh)

肉店緊急出售

$ 150,000可商議 - 新南威爾士州Maroubra

位於Maroubra Junction中心購物廣場附近,當地學校和街邊停車場的26年全面建立的肉店。所有設備都處於良好的運行狀態。業主正在尋找需要休息的地方。始終如一的優質服務和高質量的產品讓普通客戶回歸。這家肉店維護得很好,有新的和二手設備的組合。所有使用過的設備都經過了維修和保養。店內配有2個冷藏室,2個冷卻展示櫃,3門直立式變頻器,3門直立式冰箱,2門冰櫃單元,辦公室,2間儲藏室,2間衛生間,廚房,庭院和隔油池。位於東部的suburbs。店主打算抽出時間與家人在一起。標準特點: - 非常好的位置,在水果市場和購物廣場對面 -街頭停車場以及更多的停車位。 - 擴大業務的大型準備區域 - 主要設備包括:水力灌腸器,Mincer,Cryvac機器,帶鋸,小型絞肉機,肉切片機和2個觸摸屏計數器。 - 一致的每週失誤和良好的利潤。 - 所有員工都經過培訓,並且願意繼續售後服務。 - 營業額不依賴肉托盤等。營業額是店面銷售的直接結果。價格包括所有的股票和沒有花費。走進去並交易。所有合理的優惠將被考慮。請致電/文本:0421 338 125(英文)

Light Freight Business for Sale 

$120,000 Negotiable  - Central Victoria

Light freight business servicing a major player in the Australian courier industry. Based out of a Bendigo depot in central Victoria. Our expanding business has been established for over 15 years and covers the regional growth centres of Bendigo, Castlemaine, Maryborough and surrounds. The business includes contracts and two trucks; a 4.5 tonne 2005 Isuzu and a 3 tonne 2005 Isuzu that can be driven on a medium rigid licence. Our business suits a family/couple or a partnership approach as there's plenty of work to keep two people busy with potential to have a third person on a more casual basis to suit how hard you want to work. No need to find work! Work is allocated to you on a regular and growing basis ensuring you receive constant and reliable income. We have recently negotiated a significant increase in payment rates per delivery. Apply to re-negotiate your rates each year. The broad delivery network of our business would suit owners living in a number of locations including Bendigo, Lockwood, Castlemaine, Maldon, Harcourt or Newstead to name a few. A comfortable 3 bedroom, 2 bathroom brick family home in a prime location to the route could be packaged into this sale if a buyer was looking to relocate. Close to shops, bushland and local fishing spots. Photos or inspection available on request. 8 week settlement period including a 4 week training/handover program is proposed. Selling due to one partner wanting to pursue a career overseas and the other partner wanting to devote more time to another ongoing business. Please call / text: Richard 0417 353 062 (English)


Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhẹ phục vụ một đối tác chính trong ngành công nghiệp chuyển phát nhanh của Úc. Dựa trên kho của Bendigo ở Central Victoria. Kinh doanh mở rộng của chúng tôi đã được thành lập trong hơn 15 năm và bao gồm các trung tâm phát triển khu vực của Bendigo, Castlemaine, Maryborough và xung quanh. Hoạt động kinh doanh bao gồm hợp đồng và hai xe tải; một Isuzu năm 2005 lọai 4.5 tấn và Isuzu 3 tấn đời 2005 có thể được lái bằng xe tải loại trung bình. Kinh doanh của chúng tôi phù hợp với một gia đình / cặp vợ chồng hoặc một để phù hợp với mức độ khó khăn mà bạn muốn làm việc. Không cần tìm mối hàng vận chuyển! Công việc được giao cho bạn thường xuyên bởi tổng công ty và ngày càng tăng, đảm bảo bạn nhận được thu nhập liên tục và đáng tin cậy. Gần đây, chúng tôi đã thương lượng mức gia tăng đáng kể về tỷ lệ thanh toán cho mỗi lần giao hàng. Áp dụng để thương lượng lại các mức phí của bạn mỗi năm. Mạng lưới phân phối rộng khắp của chúng tôi sẽ phù hợp với các chủ xe sống ở các địa điểm Bendigo, Lockwood, Castlemaine, Maldon, Harcourt hoặc Newstead để đặt tên cho một số ít. Ngoài ra một căn gạch 3 phòng ngủ tiện nghi, 2 phòng tắm, ở vị trí tiện lợi cho các tuyến đường vận chuyển của kinh doanh này cũng có thể bao gồm trọn gói nếu người mua muốn tìm để di chuyển. Nhà gần các cửa hàng, điểm đỗ xe địa phương.. Hình ảnh nhà hoặc muốn xem xét sẽ được đáp ứng theo yêu cầu. Thời gian chuyển giao chỉ 8 tuần bao gồm chương trình đào tạo 4 tuần / lần bàn giao được đề xuất. Kinh doanh này được bán do chúng tôi muốn theo đuổi một nghề ở nước ngoài và dành nhiều thời gian hơn cho một hoạt động kinh doanh khác. Vui lòng gọi / text: Richard 0417 353 062 (tiếng Anh)


輕型貨運業務服務於澳大利亞快遞行業的主要參與者。基於維多利亞中部的一個本迪戈車廠。

我們不斷擴大的業務已經建立了超過15年,涵蓋了本迪戈,Castlemaine,Maryborough和周邊地區的增長中心。該業務包括合同和兩輛卡車;一個4.5噸的2005年五十鈴和一個3噸2005年的五十鈴,可以駕駛中型剛性許可證。我們的業務適合家庭/情侶或合作夥伴的方式,因為有很多工作可以讓兩個人忙於有潛力讓第三方更輕鬆地適應您想要工作的難度。無需找工作!工作分配給你定期和不斷增長的基礎上,確保你獲得持續和可靠的收入。我們最近談判每次交付的付款率顯著提高。申請重新談判你的利率,每年。我們業務的廣泛交付網絡將適合生活在許多地方的業主,包括Bendigo,LockWood,Castlemaine,Maldon,Harcourt或Newstead等等。如果買家想要搬遷,一個舒適的3間臥室,2間浴室磚家的家在黃金地段的路線可以包裝到這個銷售。靠近商店,巴士蘭和當地的釣魚點。可根據要求提供照片或檢查。提議包括為期4週的培訓/移交計劃在內的8週結算期。由於想要在海外尋求職業生涯的合作夥伴以及希望將更多時間用於其他正在進行的業務的其他合作夥伴而出售。請致電/文本:Richard 0417 353 062(英語)

Fruit Vege & Deli Grocery Business for Sale

$95,000 ONO Negotiable - Malaga Perth WA

Selling our fruit and veg business also included is a continental deli and frozen yogurt and fresh juice stands within the store. Completely WIWO everything you need shelves fridges top of the market computer systems deli fridges and all equipment. Juicing equipment including a fresh orange juice dispencer people love fresh orange juice. This is a good business with lifestyle very good for family to work together the reason I’m selling is family commitments. Ready to settle in can also supply truck and van in price of business any questions please call no time wasters I’m selling well below what ive spent for a quick sale full speaking English. Please call /text 0427 771 532 (English)


Cửa hàng trái cây và tạp hòa các loại thực phẩm nguôị của chúng tôi cũng bao gồm một món ăn châu Âu và sữa chua đông lạnh và nước trái cây tươi v.v... Sang lại theo cách WIWO (chỉ tính chi phí thiết bị gồm tất cả mọi thứ bạn cần, kệ tủ lạnh hàng đầu của thị trường, máy tính, hệ thống tủ lạnh deli , và tất cả các thiết bị ép trái cây. Có thể cung cấp xe tải và xe van trong kinh doanh . Vui lòng gọi / text 0427 771 532 (tiếng Anh)


賣我們的水果和蔬菜業務還包括大陸熟食店和冷凍酸奶和鮮榨果汁店內的商店。 完全WIWO你需要的一切貨架冰箱頂部市場電腦系統熟食冰箱和所有設備。 設備包括一個新鮮的橙汁以提供卡車和麵包車的價格業務任何問題,請致電我沒有時間浪費我遠遠低於什麼花費在快速銷售全英文的英語。 請致電/文本0427 771 532(英文)

Franchised Courier Business for Sale
$80,000 Negotiable Parramatta NSW

Extremely closed to depot, without traffic hassle, small area, easy to manage, balanced pick-up and delivery. Nice and loyal customers. with 20% growth each year, it has huge potential to earn you a lot more. All training will be provided, could independently work in 2 weeks time. Current annual income in between 95K-105K. Sale price include LDV G10 diesel van (auto) with only 10K on it, and 2 years warranty is still remaining. Asking Price: 85K (Negotiable for genuine buyer). For more info, please contact Kevin on 0425 208 598 (English & Mandarin ) or email bimmerc@hotmail.com

Dịch vụ chuyển phát nhanh – thương vụ nhượng quyền (franchise) , cực kỳ gần gũi với kho, không có rắc rối về giao thông, khu vực hoạt động gần, dễ quản lý, cân bằng đón và giao hàng. Khách hàng trung thành và trung thành với tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm, nó có tiềm năng rất lớn để bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Tất cả các khóa học sẽ được cung cấp, có thể hoạt động độc lập trong 2 tuần.

Thu nhập hàng năm hiện tại từ 95K-105K. Giá bán bao gồm động cơ diesel LDV G10 (tự động) chỉ với 10K trên đó, và 2 năm bảo hành vẫn còn. Giá bán: 85K (Thương lượng cho người mua chính hãng) - Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Kevin theo số 0425 208 598 (tiếng Anh & tiếng Quan Thoại) hoặc email bimmerc@hotmail.com

專營快遞業務出售,非常封閉到車廠,沒有交通麻煩,面積小,易於管理,均衡的接送。 好的和忠誠的客戶。 每年增長20%,它有很大的潛力讓你獲得更多。 所有培訓將提供,可在兩週內獨立工作。目前年收入在95K-105K之間。 銷售價格包括僅10K的LDV G10柴油麵包車(自動),並且還有2年保修期。轉讓價格:85K(面向真正的買家)

欲了解更多信息,請聯繫Kevin 0425 208 598(英文和中文)或發郵件至bimmerc@hotmail.com

Custom Fit Apparel Alterations
$$$ Negotiable Engadine NSW

Well established for many years clothing alterations business for sale. 20years in same spot. Situated in a arcade. Regular customers and very busy. Recently renovated . Walk in start earning.

Please call 0425 353 927 English speaking. Email me on nspencercouper@yahoo.com.

Đã hoạt động kinh doanh lâu dài 20 năm củng một chỗ. Kinh doanh rất phong phú phát đạt, nằm trong khu mua bán arcade. Khách hàng thường xuyên đông và rất bận rộn. Đã tân trang mới gần đây. Sang WIWO & thu nhập ngay ngày đầu. Vui lòng gọi số 0425 353 927 Nói Tiếng Anh. Hoặc gửi mail. nspencercouper@yahoo.com.

定制服装改装长期服装改造业务出售。 20年在同一地点。 位于一个街机。 定期客户很忙。 最近装修。 走开始赚钱。

请致电0425 353 927英文。 给我发电子邮件nspencercouper@yahoo.com。

Building & Construction for sale

$95,000 Burleigh Heads QLD

MOSAIC WORLD - DESIGN AND MANUFACTURE OF MOSAICS/TILES + POOL COPING

Well established since 1996, this successful business designs and manufactures applied mosaics for the building industry through a network of ceramic tile retailers and orders from large developers. A wide location base covering the East coast from Cairns to Sydney and some international clients in New Zealand, Papua New Guinea and Fiji. No limit for your client base! In addition to the mosaics products, Mosaic World entered into the field of pool coping and step tread tiles for modern homes, outdoor living areas and swimming pools. This has now become a strong and unique niche market providing solid orders and income for the business. Products include:- * Pool coping * Step Treads * Cutting Grooving *Rosettes – Medallions * Spotters, Borders, Murals, Borders & 3D Mosiacs

This is a well-known business, yet has never been advertised, offering the new, up and coming owner real opportunity to expand. Excellent equipment is in place including a semi automatic profiling machine providing the ability to meet all product sizes & requirements. A full list of equipment will be provided and is valued WELL OVER the asking price of the whole business. Managed by the owner, and would be perfect for an owner operator or person who willing to expand an existing business. Experience in ceramic tiling, stone work, and technical /mechanical skills are advantages. Main income source is stone and tile profiling for pool edges and stairs. Equipped with easy to operate machines.

No accounts, COD only. Machines, hand tools, and heaps of consumables and stock are included. 4 weeks free training

Customers and suppliers list, Mobile number included in price. Web page, Mass mailing system and company Facebook are set up and ready to activate. Leased premises. There is no doubt this is an excellent opportunity for those interested in this trade. It could even be run by another existing company wishing to diversify and expand. Phone /Text: 0419 704 516 - Email: steve@mosaicworld.com.au

THẾ GIỚI MOSAIC – ĐÁ MÀI – ĐÁ RỬA / GẠCH MEN - Thành lập & kinh doanh tốt từ năm 1996. Sản xuất các loại đá mài cung ứng cho ngành xây dựng thông qua mạng lưới các nhà bán lẻ gạch men và các đơn hàng từ các công trình lớn. Một thị trường rộng bao gồm bờ biển phía Đông (Úc) từ Cairns đến Sydney, luôn cả khách hàng quốc tế ở New Zealand, Papua New Guinea và Fiji. Ngoài các sản phẩm khảm, Các sản phẩm bao gồm: - * Pool coping * Step Treads * Cutting Grooving *Rosettes – Medallions * Spotters, Borders, Murals, Borders & 3D Mosiacs – Nguồn thu nhập chính là tỉa đá và ngói cho các cạnh hồ bơi và cầu thang. Được trang bị máy móc dễ vận hành.  Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai quan tâm đến thương mại này. Nó thậm chí có thể được điều hành bởi một công ty khác hiện có muốn đa dạng hóa và mở rộng. Xin gọi hay nhắn tin Phone /Text: 0419 704 516 - Email: steve@mosaicworld.com.au

馬賽克世界 - 設計和製造馬賽克/瓦片+池回音 - 自1996年成立以來,這家成功的企業通過瓷磚零售商網絡和大型開發商的訂單設計和製造建築行業的應用馬賽克。覆蓋從凱恩斯到悉尼的東海岸以及新西蘭,手機號碼包含在價格中。網頁,群發郵件系統和公司Facebook已經建立並準備啟動。租賃房屋 無疑問,對於那些對這個 業感興趣的人來說, 這是一個很好的機會。甚至可能由另一 家希望多元化和擴 張的現有公司運營。Phone /Text: 0419 704 516 - Email: steve@mosaicworld.com.au

Small Seaside Convenience Store For Sale

Shoalhaven NSW 

Be in for the Xmas trade - Looking for a sea change and a lifestyle near the water? Then look no further. We have an exciting opportunity to own a small supermarket /convenience store which has been family owned for the past 20 years. Be your own boss and work your own hours. Established for over 30 years, servicing the local community and holiday makers alike. Close to wineries, ocean, river, great fishing and a wonderful place to raise a family. 3x3 lease WIWO - POA For further information please call Irene After 7pm 0403-313-335

Muốn Thay đổi phong cách kinh doanh và sống gần nước?  Chúng tôi có một cơ hội thú vị cho bạn làm chủ một siêu thị nhỏ / và cửa hàng tiện lợi đã được gia đình điều hành trong 20 năm qua. Hãy làm chủ của chính bạn và làm việc theo giờ riêng của bạn. Được thành lập trong hơn 30 năm, phục vụ cộng đồng địa phương và các nhà nghỉ lễ như nhau. Gần các nhà máy rượu vang, đại dương, sông nước, câu cá tuyệt vời và một nơi tốt mỹ mãn  để nuôi nấng một gia đình. Cho thuê 3x3 WIWO – Giá sang do chính bạn đề nghị (POA) Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi / nhắn tin cho Irene Sau 7 giờ tối 0403 313 335

尋找近海的變化和生活方式? 然後再看看。 我們有一個令人興奮的機會,擁有一個過去20年來一直由家族擁有的小型超市/便利店。成為你自己 的老闆, 工作你自己的時間。 立30多年, 為當地社區和度假者服務。 靠近釀酒廠, 海洋,河流,大釣魚和一個美好的地方養家。 3x3租約WIWO - POA欲了解更多信息, 請致電艾琳後7pm 0403-313-335

Music Coaching School Business for Sale

$$$ Negotiable – Chatswood NSW

Well established for many years, currently teaching 10 instruments by local professional teachers and stable student enrolments. Negotiable with very reasonable price. Due to the owner is planning to overseas. Please call / text Tina 0413 488 556

Đã làm lâu năm đang kinh doanh tốt tại vùng Chatswood NS, hiện dạy 10 loại nhạc cụ phổ thông, hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiêp tại địa phương, cùng sự ổn định của học viên. Vì chủ di dân ra nước ngoài, sang bán lại với giá phải chăng. Xin gọi / nhắn tin cho Tina 0413 488 556

在查茨伍德銷售穩定的音樂教練學校,教10種樂器,當地專業教師和穩定的學生報名。 非常合理的價格。Tina 0413 488 556

Grocery Shop, Convenience Store for Sale

$70,000.00 – Chippendale NSW

A corner grocery store is up for sale..neat, clean, and very organized. The shop has all the confectionaries, groceries, drinks and everything a local shop would have. The shop has been open for 15 years.. It’s perfect for someone who is looking to work there by themselves. It can provide a minimum of $1100-$1300 net income a week (wages), after all expenses. Weekly sales is $7000-$1000 - Rent is $510 weekly including GST. 9 years lease - Price is $70,000 plus the stock. Please call / Text Hamza 0433 427 472 (English)

Một cửa hàng tạp hóa luôn sạch sẽ và rất có tổ chức. Cửa hàng có tất cả các loại bánh kẹo, cửa hàng tạp hoá, đồ uống và mọi thứ mà một cửa hàng địa phương có. Cửa hàng đã được mở trong 15 năm .. Đó là hoàn hảo cho một ai đó đang tìm kiếm để làm việc ở đó một mình. Nó có thể cung cấp tối thiểu là $ 1100- $ 1300 thu nhập ròng một tuần (tiền lương), sau tất cả các chi phí. Doanh thu hàng tuần là $ 7000- $ 1000 - Tiền thuê là 510 đô la hàng tuần bao gồm GST. 9 năm thuê - Giá là $ 70,000 cộng với cổ phiếu. Vui lòng gọi / Văn bản Hamza 0433 427 472 (tiếng Anh)

一個角落裡的雜貨店出售..乾淨,乾淨,非常有組織。 這家商店有所有的糖果,雜貨,飲料和當地商店的一切。 這家商店已經開業15年了。對於那些正在尋找自己工作的人來說,這是一個完美的選擇。 畢竟每周可以提供至少1100-1200美元的淨收入(工資)。 每週的銷售額是$ 7000- $ 1000

每週租金510美元,包括消費稅。 9年租約 - 價格是$ 70,000加上股票。 請致電/ Text Hamza 0433 427 472(英語)

Butcher Shop for Sale

$29,999 Stanhope Gardens NSW

Great shop all new equipment good rent great customer base and good location in busy centre. $680,000pa turnover has alot of potential.Please call / text Mathew 0414 980 102 or eMail: Stanhopebutchery@outlook.com

Butcher Shop for Sale

$ 29.999 Stanhope Gardens NSW

Cửa hàng kinh doanh thu nhập cao - tất cả các thiết bị còn mới , giá thuê tốt, khách hàng tuyệt vời và vị trí tốt trong trung tâm mua sắm bận rộn. Doanh thu $ 680,000 / năm, có nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa. Xin vui lòng gọi điện thoại / nhắn tin Mathew 0414 980 102 hoặc eMail: Stanhopebutchery@outlook.com

屠夫店出售

新南威爾士州州立公園$ 29,999

偉大的商店所有新設備良好的租金偉大的客戶群和良好的位置在繁忙的中心。 $ 680,000pa營業額有潛力。請致電/正文Mathew 0414 980 102或電子郵件:Stanhopebutchery@outlook.com

Wedding Car Business for Sale
From 25K - 100K Southwest Sydney NSW
Fleet of Jaguars Wedding Cars. I am looking at downsizing my fleet of Jaguars.

This is a well-established professional Wedding Car Hire business. Based in the booming Southwest Sydney. It has the potential to be a full time business or a Great second income or even fund semi-retirement. The price is subject to the number of vehicles.

The total fleet consists of 3x Jaguar Mk 5.  2 x Jaguar Mk 7 and 2 x Stretched Jaguar XJ6, But happy to sell individually. All cars do have forward bookings

The business has been running for over 6 years and has an average turnover of $80,000 with approximately 200 bookings per year.  There are currently forward bookings of approximate $30000.

Price Starts from $25000 for a Jaguar Mark 7 to $200000 for the full fleet

One of the main benefits of this business is your investment is protected by the value of the assets not intangible goodwill. Additionally as the vehicles are Vintage they do not depreciate in value.

We would provide training and handover.

They have provided a great second income and helped my children learn how to run a business. As all my children have their own careers now I no long need 7 cars

I am happy to sell them individually or as a business.

All cars have full NSW Registration and have forward bookings.

If you are interested please feel free to contact me

Email mgzammit@bigpond.net.au

Phone 0417459268

Sang bán cho thuê xe Cưới

Từ 25K - 100K Tây Nam Sydney NSW

Hạm đội của Jaguars Wedding Cars. Tôi đang xem xét việc thu hẹp đội tàu Jaguar của tôi.

Đây là một nghề kinh doanh thuê xe cưới chuyên nghiệp. Dựa vào sự bùng nổ của Tây Nam Sydney. Nó có tiềm năng để được một doanh nghiệp toàn thời gian hoặc thu nhập lớn thứ hai hoặc thậm chí quỹ bán hưu trí. Giá tùy thuộc vào số lượng xe.

Tổng số đội bao gồm 3x Jaguar Mk 5. 2 x Jaguar Mk 7 và 2 x Jaguar XJ6 căng, Nhưng vui khi bán cá nhân. Tất cả các xe đều có đặt chỗ trước

Kinh doanh đã được chạy trong hơn 6 năm và có doanh thu trung bình 80.000 đô la với khoảng 200 đặt hàng / năm. Hiện tại có khoảng 30000 đặt trước.

Giá Bắt đầu từ $ 25000 cho một Jaguar Mark 7 đến $ 200000 cho toàn bộ đội tàu

Một trong những lợi ích chính của kinh doanh này là đầu tư của bạn được bảo vệ bởi giá trị tài sản không phải là lợi thế thương mại. Thêm vào đó là những chiếc xe được Vintage không giảm giá trị.

Chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo và bàn giao.

Họ đã cung cấp một thu nhập thứ hai tuyệt vời và giúp con tôi học cách điều hành một doanh nghiệp. Như tất cả các con tôi có sự nghiệp riêng của họ bây giờ tôi không cần dài 7 chiếc xe

Tôi vui khi bán chúng cho cá nhân hoặc như một doanh nghiệp.

Tất cả các xe đều có đăng ký đầy đủ NSW và có đặt chỗ trước.

Nếu bạn quan tâm xin vui lòng liên hệ với tôi

Email mgzammit@bigpond.net.au

Điện thoại 0417459268

杂货车业务出售

新西兰悉尼新西兰25K - 100K

美洲虎婚礼车队。我正在缩小我的美洲虎队。

这是一个成熟的专业婚礼租车业务。位于悉尼西南部蓬勃发展。它有潜力成为全职业务或第二大收入,甚至是半退休资金。价格受车辆数量的限制。

总机队由3x捷豹Mk 5. 2 x捷豹Mk 7和2 x拉伸捷豹XJ6组成,但高兴地单独出售。所有汽车都有预订

该业务已经运行了6年多,平均营业额为8万美元,每年约有200个订单。目前预订约$ 30000。

价格从$ 25000起,为美洲虎马克7,到完整车队的20万美元

这项业务的主要好处之一是您的投资受到资产价值的保护,不是无形的商誉。另外,由于车辆是Vintage,它们不会贬值。

我们将提供培训和交接。

他们提供了很大的第二收入,并帮助我的孩子学习如何经营业务。因为我所有的孩子现在都有自己的职业,我不需要7辆车

我很乐意单独或作为一家企业出售。

所有汽车都有新南威尔士州注册,并有预订。

如果您有兴趣,请随时与我联系

电邮mgzammit@bigpond.net.au

电话0417459268

Urgent Sale – Jewellery Shop

$80,000 Negotiable + Stock Wollongong NSW

. Manufacturing & Retail located south of Wollongong  2017 finalist in local business awards - Category: Best Jewellery in Illawarra & South Coast - Located in small shipping Centre witch including Woolworth & Aldi - Low rent, only $700/pw including GST & outgoing. Good opportunity for husband & wife operate - Owner willing to train buyer (preparing, remaking, melding gold, etc... Please call / text Anna:  0406 236 134 (Vietnamese) or Michael 0401 674 183 (English) - Serious buyer only.0406 236 134 (Vietnamese) or Michael 0401 674 183 (English)


Tiêm Vàng South Wollongong NSW  - Tiền mướn rẻ $700 / tuần, luôn GST và outgoing. Tốt cho vợ chồng cùng làm chung. Ai chưa biết nghề sẽ được chỉ dẫn tận tình (cách pha, nấu các loại vàng bạc). Được bình chọn “Local Business Awards” trong vùng hồ Illarra và South Coast. Sang giá $80,000 + hàng tồn  (có thể thương lượng). Xin gọi / nhắn tin chị Anna: 0406 236 134 (tiếng Việt) hoặc Michael 0401 674 183 (tiếng Anh) 


緊急銷售 - 珠寶店 - 臥龍崗新南威爾士州 - $ 80,000可議+庫存。 臥龍崗以南的製造與零售業

2017年當地商業獎決賽入圍者 - 類別:伊拉瓦拉和南海岸的最佳珠寶 - 位於小型運輸中心女巫,包括Woolworth&Aldi

低租金,只有$ 700 / pw包括消費稅和出口。 丈夫和妻子經營的好機會 - 業主願意培訓買家(準備,重塑,融合黃金等)

請致電/文字Anna:0406 236 134(越南)或Michael 0401 674 183(英文) - 嚴重買家only.0406 236 134(越南)或Michael 0401 674 183(英文)

Featured Products