-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RETAILS WHOLESALE - BUSINESS & SERVICES  WA

FRESH FRUIT & VEGETABLES WHOLESALE

$1.9 million – Neg Canning Vale WA 6155

FRESH FRUIT & VEGETABLES WHOLESALE

$1.9 million – Neg Canning Vale WA 6155

Good position located at 1 / 280 Bannister Road, Canning Vale WA 6155

The owner of the warehouse 832 sqm has been operating a successful business in wholesale fruit and vegetables since 2000 and is now looking to sell due to retirement.

The business with some of the features include : Kitchen, bathroom / toilet, and office space. 10 large cool-rooms. 4 large packing areas. Mezzanine Office Floor (including stairs): 85.5 sqm with 3 large office rooms / spaces. 1 store room, Kitchen and bathroom / toilet as well. Total area of warehouse and office floor: 915.5 sqm. Value of 2018/2019

Financial Year Turnover: 2017-2018 / 2018-2019 is: $4 mil 400,816 / $5 mil, 094,797

Please note: The owner has scaled back his business due to his impending retirement. This means the warehouse is currently not being operated at full capacity. Therefore, with the potential of being operated at full capacity – the warehouse has the ability to at least double the current revenue. To register your interest, you can either email Edenpower Holdings at accounts@edenpower.net.au , or you can contact Michael Tairy on 0411 696 088 (English)

Vị trí tốt tọa lạc tại 1/280 Bannister Road, Canning Vale WA 6155. Chủ sở hữu của kho chứa rộng 832 m2 đã hoạt động kinh doanh thành công trong bán buôn rau quả từ năm 2000 và hiện đang tìm cách bán do nghỉ hưu. Việc kinh doanh với một số tính năng bao gồm: Nhà bếp, phòng tắm / nhà vệ sinh và không gian văn phòng. 10 phòng lớn thoáng mát. 4 khu vực đóng gói lớn. Tầng lửng văn phòng (bao gồm cầu thang): 85,5 m2 với 3 phòng / không gian văn phòng lớn. 1 phòng lưu trữ, nhà bếp và phòng tắm / nhà vệ sinh là tốt. Tổng diện tích kho và sàn văn phòng: 915,5 m2. Giá trị doanh thu của năm 2018/2019 - là: $ 4 triệu 400.816 / $ 5 triệu, 094.797.

Xin lưu ý: Chủ sở hữu đã thu nhỏ lại doanh nghiệp của mình do sắp nghỉ hưu . Điều này có nghĩa là kho hiện không được vận hành hết công suất. Do đó, với tiềm năng được vận hành hết công suất - kho có khả năng ít nhất gấp đôi doanh thu hiện tại. Để them thong tin, bạn có thể gửi email cho Edenpower Holdings theo địa chỉ account@edenpower.net.au hoặc bạn có thể liên hệ với Michael Tairy theo số 0411 696 088 (tiếng Anh)

位置優越,位於Canning Vale WA 6155的Bannister路1/280號

832平方米的倉庫業主自2000年以來一直在水果和蔬菜批發業務上取得成功,現在因退休而希望出售。

具有一些功能的業務包括:廚房,浴室/衛生間和辦公空間。 10個大型冷藏室。 4個大包裝區域。夾層辦公樓(包括樓梯):85.5平方米,設有3個大型辦公室/空間。 1間儲藏室,廚房和浴室/衛生間。倉庫和辦公樓總面積:915.5平方米。 2018/2019的價值

財政年度營業額:2017-2018 / 2018-2019:400萬美元400,816美元/ 5百萬美元,094,797

請注意:由於即將退休,業主縮減了他的業務。這意味著倉庫目前尚未滿負荷運轉。因此,由於具有滿負荷運營的潛力 - 倉庫能夠至少使當前收入翻倍。要註冊您的興趣,您可以發送電子郵件至accounts@edenpower.net.au聯繫Edenpower Holdings,也可以致電0411 696 088聯繫Michael Tairy(英語)

Mathematics Enrichment Program International

Franchise Opportunity Perth WA

(Price $ 16,500 - $66,500)

If you are a driven self-starter who is interested in joining our award-winning franchise group, you are spoilt for choice with a variety of areas still available to locate your ideal premises.  We have opportunities to by a new location or an established business.  Available metro areas - Joondalup, Wangara, Applecross, Guildford, Midland, Gosnells Fremantle, Rockingham, Baldivis, Warnbro.  Regional opportunities – Mandurah, Bunbury, Geraldton.


Seriously Addictive Mathematics (S.A.M) offers a fun and holistic mathematics program, based on Singapore Maths to children aged 4- 13 years old.  Singapore Maths is recognised as the most successful national math program in the world since 1995, and we want to bring this opportunity to Australian students.

S.A.M is not your regular Tuition centre, and uses evidence based teaching methods to help children understand mathematical concepts. S.A.M does not rely on memorisation and procedural mathematics, but rather focus on students' ability to apply their knowledge to any situation and solve real-life problems. Our comprehensive program incorporates fun classroom training and proprietary worksheets covering 10 years of Primary School Maths.... (Please click the below bar for full detail...)


Retail Shop With Running

$519,000 – East Morley WA

154 sq meter shop with excellent fit-out, located on busy intersection in east side of Morley, medical center next door, petrol station opening close by soon.Currently operating as Indian restaurant, would suit any cuisine Chinese, Italian or even lunch bar and mini mart.Shop has approvals for grocery, and restaurant. Private entrance to toilet for customer access. Grease trap fitted. Plenty of new equipment. Private office. Nothing need to be purchased, business ready to go from day . if interested and if you would like to view, price does not include gst, it will be sold as going concern. All plant and equipment included in the price. No time wasters please. Call / Text 0466 974 132 (English)


Cửa Hàng Bán Lẻ 

$519.000  - East Morley WA

154 mét vuông với fitout tuyệt vời, nằm trên giao lộ bận rộn ở phía đông của Morley, trung tâm y tế bên cạnh, trạm. Hiện đang hoạt động như nhà hàng Ấn Độ, sẽ phù hợp với bất kỳ thực đơn  Trung Quốc, Ý hoặc thậm chí luch bar và mini mart .Shop có phép chấp thuận cho kinh donh hàng tạp hóa, và restaurant. Nhiều thiết bị mới. Văn phòng riêng. Không có gì cần phải được mua thêm, kinh doanh đã sẵn sàng  Tất cả các thiết bị bao gồm trong giá cả. Gọi / tet 0466 974 132 (tiếng Anh)


零售店與運行

$519,000 - East Morley WA

154平方米的商店,配有出色的裝修,位於隔壁醫療中心東側繁忙的十字路口,加油站即將開業。目前作為印度餐廳經營,適合任何中國,意大利甚至酒吧和迷你市場 .Shop有雜貨店和零售商的批准。私人入口廁所供客戶使用。 安裝潤滑脂陷阱

大量的新設備。 私人辦公室。 沒有什麼需要被purchased,業務準備從一天開始。 將作為持續經營出售。 所有工廠和設備都包含在價格中。請不要浪費時間。 致電/ text 0466 974 132(英文)

Tyre cover manufacturing

$ 60,000.00 + stock Rockingham WA

Tyre cover manufacturing business, we manufacture and supply printed tyre covers to the caravan, 4WD and car industry, We have an existing customer base who order regularly in quantities anywhere from 30 to 300. This business can be run from a good sized shed or garage-40-50m2 required for cutting table and sewing machines, racking etc. Included in the sale will be 2 Seiko Industrial sewing machines attached to tables 1 roll holder for cutting vinyl Electric knife and heat knife for cutting elastic Bag sealer 1 x cast iron foot operated press Scissors,snips 1 x 3.6m x 1.8m work table 1 x 2.0m x 950mm x 900mm shelf rack on wheels Perspex templates for tyre sizes and sides 2 websites and we will include 2 weeks of training. Financials available for serious buyers only and this business has more potential. $60,000.00 plus GST and SAV.Please call / text: Nick 0437 051 917 (English)


廣告內容:輪胎蓋製造業務,我們為大篷車,四輪驅動車和汽車行業製造和供應印刷輪胎蓋,我們有一個現有的客戶群,定期訂購數量從30到300.這個業務可以從一個良好的規模運行 切割台和縫紉機所需的棚子或車庫 - 40-50m2,貨架等。銷售中將包括2個精工工業縫紉機連接到表1用於切割乙烯基的捲筒刀電動刀和用於切割彈性袋熱封刀的熱刀1 x 鑄鐵腳踏式剪刀,剪刀1 x 3.6mx 1.8m工作台1 x 2.0mx 950mm x 900mm貨架齒輪有機玻璃輪胎尺寸和側面2個網站,我們將包括2週的培訓。 只為嚴肅的買家提供財務,這項業務具有更大的潛力。 $ 60,000.00加GST和SAV。請致電/短信:Nick 0437 051 917(英文)


Kinh doanh sản xuất bao bọc vỏ xe, chúng tôi sản xuất và cung cấp bao bọc bánh xe cho các loại caravan, xe 4WD và xe hơi, Chúng tôi có một số lượng khách hàng hiện tại, đặt hàng thường xuyên với số lượng từ 30 đến 300 hạng mục. Doanh nghiệp này có thể hoạt động tốt tại một diện tích kihiêm nhường ở nhà kho hoặc nhà để xe của bạn. Chỉ cần 40-50m2 yêu cầu cho diện tích chỉ là đủ chỗ để cắt bàn và máy may, kệ v.v… Thiết bị bao là 2 máy may Seiko công nghiệp, gắn liền với bảng 1 cuộn giữ để cắt vinyl, dao điện, và dao nhiệt, để cắt đàn hồi túi niêm phong 1 x gang chân hoạt động kéo cắt áp suất, snips 1 x 3.6mx 1.8m bàn làm việc 1 x 2.0mx 950mm x 900mm, kệ giá trên bánh xe Perspex mẫu cho lốp kích cỡ và luôn 2 trang web riêng của doanh nghiệp. Luôn cả 2 tuần đào tạo. Xin vui lòng gọi nếu nghiêm túc muốn biết về nghề Xin gọi / nhắn tin: Nick 0437 051 917 (Tiếng Anh)

CABINET MAKING 

$150,000 Negotiable - Maddington WA

URGENT SALE - Due to unforseen circumstances owner needs to sell ASAP- Stock and plant included. Multitude of machines - Compressor Air lines, Stroke sander, Band Saw, Planer/Thicknesser, Panel saw, Rip saw, Edge Bander, Hinge Inserter, Oscillating Sander, Power tools. Multitude of hardware and panels. Some full sheets of board G Pipe Clamps. Work benches x 3. Knock up benches x 3. Various Tooling. Please contact Carl 0410 445 396 (English)

$150,000 Thỏa thuận - Maddington WA

Do hoàn cảnh khó khăn chủ sở hữu cần bán gấp. hàng tồn và nhà xưởng bao gồm. Vô số các máy - Dòng máy nén khí, Máy mài đột quỵ, Máy cưa, Máy bào / Máy mài, Máy cưa, Máy cưa lưỡi, Máy cưa cạnh, Máy mài dao, Máy mài dao động, Dụng cụ điện. Nhiều phần cứng và bảng điều khiển. Một số đầy đủ các tấm G ống kẹp. Work benches x 3. băng ghế x 3. Dụng cụ khác nhau. Vui lòng liên hệ Carl 0410 445 396 (tiếng Anh)

緊急銷售 - 由於不可預見的情況,業主需要盡快出售

包括庫存和工廠。 多種機器 - 壓縮機空氣管路,行程砂光機,帶鋸,刨床/厚板,板鋸,鋸片,封邊機,鉸鏈插入器,擺動式砂光機,電動工具。 眾多硬件和麵板。 一些完整的板G管夾。 工作台x 3.敲打長凳x 3.各種工具。 請聯繫Carl 0410 445 396(英文)

HARDWARE STORE FOR SALE

$140,000 - Myaree Perth West Australia

 Hardware business is up for sale as it has reached time for retirement. The business is well known in the Perth area in existence for over 20 years, having operated under its current owner for about eight years. Specialising in hand/power tools and hardware accessories.  A great opportunity for those interested in investing in Australia or want to open their own business.  The business is not tied to any franchise.  You can buy the business as a going concern or the business stock only.  Very low rent, negotiable for a long lease. Or relocate to new premises  With exclusive customer car parking bays.  Estimated current stock value $180,000  About 70% of its revenue comes from repeat account clients. (total base over 300 clients).  This is a relatively simple, easy-to- learn business. Operations are computerised.  Quick urgent sale!!!, the owner is retiring, fast transaction (WIWO).  Perth Business for sale, price Reduced at $140,000 including Sock , P & E ; Please email:  direct@watradetoolcentre.com.au or Contact Joe on 0470 314 501(English)


Shop bán phụ tùng hardware nổi tiếng trong khu vực Perth tồn tại hơn 20 năm qua, hoạt động theo chủhiện tại trong khoảng tám năm. Chuyên về dụng cụ cầm tay / điện và harware. Các loại phụ kiện. • Một cơ hội tuyệt vời cho những người quan tâm đến việc đầu tư vào Úc để di dân hoặc muốn mở kinh doanh của riêng mình. • Doanh nghiệp không gắn với bất kỳ nhượng quyền thương mại nào. • Bạn có thể mua doanh nghiệp như một mối quan tâm liên tục hoặc chỉ là hàng tồn để kinh doanh. • Giá thuê rất thấp, có thể thương lượng cho thuê dài hạn.. Với khoang đậu xe dành riêng cho khách hàng. • Ước tính giá trị hàng tồn hiện tại $180,000 • Khoảng 70% doanh thu của nó đến từ các khách hàng quen. (tổng số cơ sở trên 300 khách hàng). • Đây là một doanh nghiệp tương đối đơn giản, dễ học. Các hoạt động được vi tính hóa. • Nhanh chóng khẩn cấp bán !!!, chủ nghỉ hưu, giao dịch nhanh (WIWO). Giảm giá còn $140,000  Xin eMail direct@watradetoolcentre.com.au hoặc gọi / nhắn tin 0470 314 501 (tiếng Anh)


•隨著退休時間的到來,硬件業務即將上市銷售。該業務在柏斯地區已有20多年的歷史,並已在其業務範圍內運營現任業主約八年。專門從事手/電動工具和硬件 配件。 •對有興趣投資澳大利亞或希望開辦自己的企業的人來說,這是一個很好的機會。 •該業務不受限於任何特許經營。 •您只能將持續經營業務或業務庫存收購。 •租金非常低,可長期租約流通。或搬遷到新的場所•擁有獨特的客戶停車位。 •估計當前股票價值180,000美元•其收入的約70%來自重複賬戶客戶。 (總數超過300名客戶)。 •這是一個相對簡單易學的業務。操作是電腦化的。 •快速緊急出售!!!,業主即將退休,快速交易(WIWO)。珀斯業務待售,價格降至140,000美元,包括 eMail: direct@watradetoolcentre.com.au或聯繫Joe 0470 314 501(英語)

FREMANTLE TAB $399,000

17 - 23 Collie Street South West Perth WA

FREMANTLE TAB $399,000

17 - 23 Collie Street South West Perth WA

Location: Fremantle - Ownership: 100%

Income Ratio: * Annual Commission:

Superb location right in the heart of vibrant Fremantle, surrounded by popular restaurants and coffee shops with multi storied parking close by. A very spacious attractive shop front with four viewing area (we have been told it's the best in WA) and all TV's included in the price. Good customer traffic from regulars and visitors to Fremantle which is evident in the high ticket sales that will only increase as Fremantle moves forward.

Rod Chambers

P:0407 190 641 - E:accounts@fremantletab.com

FREMANTLE TAB 399.000

17 - 23 Phố Collie Nam Tây Perth WA

 

Vị trí tuyệt vời ngay tại trung tâm của Fremantle sôi động, bao quanh bởi các nhà hàng phổ biến, và quán cà phê với bãi đậu xe nhiều tầng gần đó.

Một cửa hàng rất rộng rãi hấp dẫn phía trước với bốn khu vực xem (chúng tôi đã nói với nó là tốt nhất ở WA) và tất cả các TV màn hình cá ngựa được bao gồm trong giá cả sang bán.

Lưu lượng khách hàng tốt từ khách hàng thường xuyên đến khách sạn Fremantle chứng tỏ doanh số bán vé cao sẽ chỉ tăng khi Fremantle tiến lên phía trước. Xin liên lạc gọi phone / nhắn tin.

Rod Chambers

P: 0407 190 641E: accounts@fremantletab.com

FREMANTLE TAB 399,000

17 - 23 Collie Street South West Perth WA

 

优越的地理位置,位于充满活力的弗里曼特尔的中心地带,四周遍布受欢迎的餐厅和咖啡馆,附近有多层停车场。一个非常宽敞的有吸引力的店面有四个观看区域(我们被告知它是西澳最好的),所有电视都包含在价格中。来自弗里曼特尔的常客和游客的良好客流量,这在高票房销售中显而易见,只有弗里曼特尔前进才会增加。Rod Chambers

P:0407 190 641E:accounts@fremantletab.com

Fruit Vege & Deli Grocery Business for Sale

$95,000 ONO Negotiable - Malaga Perth WA

Selling our fruit and veg business also included is a continental deli and frozen yogurt and fresh juice stands within the store. Completely WIWO everything you need shelves fridges top of the market computer systems deli fridges and all equipment. Juicing equipment including a fresh orange juice dispencer people love fresh orange juice. This is a good business with lifestyle very good for family to work together the reason I’m selling is family commitments. Ready to settle in can also supply truck and van in price of business any questions please call no time wasters I’m selling well below what ive spent for a quick sale full speaking English. Please call /text 0427 771 532 (English)


Cửa hàng trái cây và tạp hòa các loại thực phẩm nguôị của chúng tôi cũng bao gồm một món ăn châu Âu và sữa chua đông lạnh và nước trái cây tươi v.v... Sang lại theo cách WIWO (chỉ tính chi phí thiết bị gồm tất cả mọi thứ bạn cần, kệ tủ lạnh hàng đầu của thị trường, máy tính, hệ thống tủ lạnh deli , và tất cả các thiết bị ép trái cây. Có thể cung cấp xe tải và xe van trong kinh doanh . Vui lòng gọi / text 0427 771 532 (tiếng Anh)


賣我們的水果和蔬菜業務還包括大陸熟食店和冷凍酸奶和鮮榨果汁店內的商店。 完全WIWO你需要的一切貨架冰箱頂部市場電腦系統熟食冰箱和所有設備。 設備包括一個新鮮的橙汁以提供卡車和麵包車的價格業務任何問題,請致電我沒有時間浪費我遠遠低於什麼花費在快速銷售全英文的英語。 請致電/文本0427 771 532(英文)

Freehold Storage Business

$787,000.00 – Yanchep WA


Fully managed by Real Estate. Returning more than 8% after management fees. Approx 1149 m2. Commercial Land hard to find in this Northern Suburb so good capital appreciation.Storage units & new sea containers car park space. Website Lights & Cameras. Security Fencing. Good business do nothing. Owner's moving. Please call / text Doug 0417 840 584 (English only) for info

 

Kho Hàng - Freehold Storage Business – Bán luôn bất động sản $787,000. Tại khu vực Yangchep – Đang được quản lý cho thuê bởi công ty Real Estate. Thu nhập hàng tháng 8% trên vốn đầu tư sau khi trừ chi phí quản lý. Kho hàng rộng 1149 m2. Bằng khoán là đất kinh doanh (commercial land) rất hiếp tìm tại Northern Suburb của Perth WA. Đầy đủ tiện nghi cho kho bãi, cảng biền containers và bãi đỗ xe, luôn cả website, hệ thống các cameras an ninh và hàng rào bảo vệ. Gọi / nhắn tin Dough ‎0417 840 584 (tiếng Anh)

 

永久業權倉儲業務 - $ 787,000.00 - Yanchep WA完全由房地產管理。 管理費用後返還8%以上。 1149平方米。 商業用地在這個北郊很難找到這麼好的資本增值。存儲單位和新的集裝箱停車場的空間。 網站燈和照相機。 安全擊劍。 好生意無所事事。 業主的移動。 請致電/發短信給 0417 840 584 (English)

MARKET STALL UP FOR SALE

$15,000.00 Negotiable - Wanneroo Market, WA

Located in the outdoor food court of a busy market. With the city sprawl...the surrounding areas are home to many young families making this market a hit on market days. Enjoy summer out in the open and an ideal place to catch up with friends on the weekends. This little pocket rocket stall has great potential for the right person. Make a fulltime income working 3 days a week. Ideal for those wanting to get into business without costing a fortune. Commercial kitchen is fully fitted plus aircon. Contact 0402 556 606 or ‎0479 034 137, if genuinely interested. No time wasters please - genuine buyers only need apply

Nằm trong khu ăn uống ngoài trời của một chợ trời bận rộn. Với sự phát triển của thành phố ... các khu vực xung quanh là nơi có nhiều gia đình trẻ làm cho khu chợ này trở thành một hit trong những ngày hợp chợ. Thưởng thức mùa hè ở ngoài trời và là nơi lý tưởng để gặp bạn bè vào cuối tuần. Kinh doanh nhỏ này có tiềm năng lớn cho đúng người. Kiếm thu nhập hàng ngày làm việc 3 ngày một tuần. Lý tưởng cho những người muốn tham gia vào kinh doanh mà không phải trả giá trị tài sản. Bếp thương mại được trang bị đầy đủ cùng với máy lạnh. Liên hệ 0402 556 606 hoặc 0479 034 137, nếu thật sự quan tâm

位於繁忙市場的戶外美食廣場。 隨著城市蔓延...周邊地區是許多年輕家庭的場所,使得這個市場在上市時間受到打擊。 享受夏天的開放和周末趕上朋友的理想場所。 這個小口袋火箭攤位對於 合適的人來說有很大的潛力。 讓全職收入一周工作3天。 非常適合那些想在不花費財 富的情況下進入企業的人。 商業廚房是完全符合加上空調。 聯繫0402 556 606或0479 034 137,如果真有興趣。 請不要浪費時間 - 真正的買家只需要申請

Auto Services Business for Sale

$75,000 South Bayswater WA 6043

1) Tonys Morley Auto Services Pty Ltd

2) Auto Mechanical Repair Workshop

3) $75,000 Cash Quick Sale Price

4) Unit 4/76 Beechboro Rd South Bayswater WA 6043

5) Full Financial Company statement available 2015/16 & 2016/17

6) Profit & Loss Statement.

7) Fully Equipped 

8) Cheap Lease

9) Good Location

10) Owners Relocating Overseas.

11) Owner is chinese4) 

12) Contact: Warren 0447-085-230


汽车服务业务出售

$ 75,000 South Bayswater WA 6043

1)Tonys Morley汽车服务有限公司

2)汽车机械维修车间

3)$ 75,000现金快速售价

4)Unit 4/76 Beechboro Rd South

Bayswater WA 6043

5)全面财务公司声明

可能2015/16和2016/17

6)损益表。

7)设备齐全

8)廉价租赁

9)良好的位置

10)海外业主搬迁

11)业主是中国人

12)联系人:Warren 0447-085-230


Dịch Vụ Sửa chữa Ô Tô Sang Bán

$75.000  South Bayswater WA 6043

1) Tonys Morley Auto Dịch vụ Pty Ltd

2) Xưởng sửa chữa cơ khí tự động

3) $75,000 Bán Nhanh 

4) Số 4/76 Beechboro Rd South Bayswater WA 

5) Biên bản tài chánh của công ty lưu trữ đầy đủ. Có sẵn để xem cho các năm 2015/16 & 2016/17

6) Báo cáo lợi nhuận.

7) Trang bị đầy đủ

8) Thuê rẻ

9) Vị trí tốt

10) Chủ sở hữu đi định cư ở nước ngoài.

11) Chủ sở hữu là người Trung Quốc

12) Liên hệ: Warren 0447-085-230


Florist shop Business for Sale

$19,000 or $39,000 Carramar Perth WA

Once in a lifetime opportunity knocking!!!! Sack your boss!!! generous owner offering 2 generous life changing options here to suit your budget, Florist and gift shop established over 8 years now and going strong. Owner's very first successful business and now moving into another larger line of business opportunity and therefore willing to sell after much thoughts and emotions. The 2 options you can choose from are as below,

Option 1: You can offer to buy the entire running going concern Florist and gift business with all fixtures and fitting, stock and business name at only $39,000.

Option 2: Or you can offer buy only the  fixed fixtures and fittings, take over the lease and run your own Florist and gift business, All you got to do is register a new business name buy your own stock. This option costs only $19,000.

Original Fitout costed us over $90,000!!!,  Will cost much more if you were to set it up yourself today. Ideal investment business or owner operator. Potential to grow further as not many florists in the area.

Ideal location within Wanneroo area and within the centre, close to schools, hospital, offices, surrounded by large residential suburbs including, Carramar, Neerabup, Tapping, Banksia Grove and Wanneroo. Low affordable rent. Walk In Walk Out. Can help out to settle in for 1 week for free.

Not many florists in the area and we service a big portion of the northern suburbs  upto Two rocks. There is potential  to increase this business to next level. Please call / text Reena 0421 519 665 or reenakpatel@hotmail.com

Một lần trong một cơ hội trọn đời! Sack ông chủ của bạn! Chủ nhân hào phóng với 2 lựa chọn thay đổi cuộc sống rộng rãi cho phù hợp với ngân sách của bạn, Cửa hàng bán hoa và quà tặng được thành lập hơn 8 năm nay và sẽ mạnh mẽ. Hoạt động kinh doanh thành công của chủ đầu tiên và bây giờ chuyển sang một cơ hội kinh doanh lớn hơn và do đó sẵn sàng bán sau nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Hai lựa chọn bạn có thể lựa chọn là như dưới đây,

Lựa chọn 1: Bạn có thể cung cấp để mua toàn bộ hoạt động kinh doanh Florist và kinh doanh quà tặng với tất cả các đồ đạc và phù hợp, cổ phiếu và tên doanh nghiệp chỉ có $ 39.000.

Lựa chọn 2: Hoặc bạn chỉ có thể mua các đồ đạc cố định và đồ phụ tùng, đảm nhận việc thuê và tự vận hành Florist và kinh doanh quà tặng. Tất cả bạn phải làm là đăng ký tên doanh nghiệp mới mua cổ phiếu của riêng bạn. Tùy chọn này chỉ tốn 19.000 đô la.

Kinh doanh đầu tư lý tưởng hoặc nhà điều hành chủ sở hữu. Tiềm năng phát triển xa hơn không nhiều nhà trồng hoa trong khu vực. Vị trí lý tưởng trong khu vực Wanneroo và trong trung tâm, gần trường học, bệnh viện, văn phòng, bao quanh bởi khu ngoại ô lớn bao gồm Carramar, Neerabup, Tapping, Banksia Grove và Wanneroo. Giá thuê thấp WIWO - Có thể giúp giải quyết trong 1 tuần miễn phí.

Không có nhiều tiệm bán hoa trong khu vực và chúng tôi phục vụ một phần lớn vùng ngoại ô phía Original Fitout chi phí cho chúng tôi hơn $ 90,000 !!!, Sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu bạn tự thiết lập nó cho mình hôm nay. Xin gọi hay nhắn tin: Reena 0421 519 665 or reenakpatel@hotmail.com

一輩子的機會敲門! ack你的老闆!慷慨的業主提供兩個慷慨的生活改變選項,以適應您的預算,現在已經有8年以上的花店和禮品店走強了。業主第一個成功的業務,現在又進入另一個更大的商業機會,因此願意在經歷了許多想法和情緒之後出售。您可以選擇的2個選項如下,選項1

您可以提供購買所有運行中的關注花店和禮品業務,所有裝置和配件,庫存和商業名稱只有39,000美元。選項2者您可以只提供固定的固定裝置和配件,接管租賃並運行您自己的花店和禮品業務,您所要做的就是註冊一個新的商家名稱購買自己的庫存。這個選項只需要$ 19,000。 原裝Fitout花了我們超過$90,000!如果你今天要自己設置,會花更多的錢。理想的投資業務或業主經營者有可能進一步發展,在該地區不太花店。Wanneroo地區和中心內的理想位置,靠近學校,醫院,辦公室,被大型住宅郊區包圍,包括Neerabup,Banksia Grove, Wanneroo。这个地区没有很多花店, 我们服务北部郊区的大部分到两个岩石。 有可能将这一业务增加到下一个级别。 请致电/文本Reena 0421 519 665或reenakpatel@hotmail.com

Karaoke & Bar

$170,000 (đã giảm để bán nhanh)

Northbridge WA

Excellent opportunity to run a karaoke or bar in busy Northbridge area with long lease. Easy to run. Liquior Licensed karaoke for sale in heart of Northbridge. Surroundings clubs, pubs etc. All offers considered for quick sale as owner is going overseas. Please text us to buy 0421 863 385

Cơ hội tuyệt vời để kinh doanh karaoke hoặc quầy bar trong khu vực Northbridge WA bận rộn. Hợp đồng thuê dài. Dễ dàng làm. Có giấy phép bán bia rượu.  Vị trí tốt nhiều câu lạc bộ xung quanh, quán rượu v.v... Vì chủ ra nước ngoài cần sang nhanh dễ thương lượng.  Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi để mua 0421 863 385

在繁忙的北桥地区长期租赁的卡拉OK或酒吧的绝佳机会。 容易运行 Liquior许可卡拉OK出售在北桥的心脏。 周边俱乐部,酒吧等等。所有提议考虑快速出售,因为业主正在海外。 请给我们发消息0421 863 385

Stretch Limousines And Executive Sedan 

Business For Sale. Perth WA $95,000

Stretch Limousines And Executive Sedan Business For Sale.  Weddings school balls ferry and airport transfers special occasions etc. Consistently turning over in excess of $100,000 per year working part time accountant certified financial records available. 2x modern stretch limousines (11 & 7 passenger seats) and 1 x executive sedan and luggage trailer. All 3 vehicles meticulously maintained and present in immaculate condition. <<<< FULL DETAIL >>>>

West Oz Tour Bus Business for Sale

$65,000 - Perth Western Australia

21 seater Toyota Coaster Tour Bus 2011. Very good condition - Has had new air cond in bus - New speakers and stereo with sub woofer (party bus). LED coloured lights in roof of bus - Bus runs very well always been serviced and looked after. Great business it comes with website , instagram, facebook page already set up. Licensed till march 2017. Also comes with licenced luggage trailer. Can be used for Tours or Charters. Call / text for more details Brad : 04387 03288 (English)

West Oz Tour Bus kinh doanh cần Bán

$ 65,000 - Perth Tây Úc

21 chỗ Toyota Bus loại Coaster Tour đời 2011. Xe toàn hảo tình trạng tốt - Đã từng lấp điều hòa mới  - loa mới và âm thanh stereo với loa siêu trầm (thích hợp tổ chức party ngoài trời hay trên xe. Đèn LED màu trên trần mui của xe buýt - Bus chạy rất tốt luôn luôn được phục vụ và chăm sóc. Hiện đang kinh doanh đi  kèm với trang web, instagram, xe chỡ hành lý kéo theo (trailer)  cũng đã có đăng bộ. Có thể được sử dụng cho các Tour hoặc cho thuê bao. Gọi / nhắn tin cho Brad để biết thêm chi tiết : 04387 03288 (tiếng Anh)

West Oz旅遊巴士業務出售

$ 65,000 - 珀斯西澳大利亞州

21座豐田杯車旅遊巴士。非常好的條件 - 在公共汽車新的空調 - 新的揚聲器和立體聲與低音炮(黨車)。 LED彩色燈在公共汽車的屋頂 - 巴士運行非常好總是服務和照顧。 偉大的商業它配備了網站,instagram,Facebook頁面已經設置。 直到2017年3月。許可行李拖車。 可用於旅遊或包機。 來電索取更多詳情Brad:04387 03288(英語)
Tile and Grout Restoration Specialists - GroutPro Applecross - $45,000.00 Perth WA 6149

This market niche may just be the business opportunity you've been looking for GroutPro !!!

Franchise Business Key Features & Benefits -:GroutPro specialises in cleaning, repairs, maintenance and enhancement of all types of tiled and natural stone surfaces with services provided across Australia. Our objective is to make your tiles look like new, and also make them easier to clean. We differ from most tile and grout cleaners in that we provide professional tile and grout cleaning services combined with repairs and replacement of damaged tiles, repair of grout or complete re-grouting, replacement of silicone seals, together with advanced tile and grout sealing, slippery floor treatment, glass restoration & glass protection, bathroom, shower, kitchen and living area makeovers, terracotta & slate sealingand many other services to ensure your tiled floors or tiled walls end up looking like new. Features and Benefits:. Owner operated. Vehicle included in the sale. No premises lease. No experience required (full training provided) . Award winning systems & procedures. Ongoing support & training. Large protected territories. Perfect blend of income & lifestyle. Multiple Income Streams. Training, accommodation and flights included in the price. $45,000.00 without van. Please call / text  0400 675347 (English)

.Cơ hội kinh doanh mà bạn đang tìm kiếm chính là GroutPro !!! Các tính năng và lợi ích Nhượng quyền thương mại -: GroutPro chuyên dọn dẹp, sửa chữa, bảo trì và nâng cao tất cả các loại mặt đá lát gạch và tự nhiên với các dịch vụ được cung cấp trên toàn nước Úc. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho gạch men lát ốp của bạn trông như mới, và cũng làm cho họ dễ dàng hơn để làm sạch. Chúng tôi khác với hầu hết các chất tẩy rửa gạch và vữa trong đó chúng tôi cung cấp dịch vụ ngói và làm sạch vữa chuyên nghiệp kết hợp với việc sửa chữa và thay thế gạch bị hư hỏng, sửa chữa vữa hoặc hoàn lại phun vữa, thay thế con dấu silicone, cùng với ngói tiên tiến và vữa niêm phong, trơn xử lý sàn, phục hồi kính & bảo vệ kính, phòng tắm, vòi hoa sen, nhà bếp và sống Thay đổi vẻ ngoài khu vực, đất nung và đá phiến sealingand nhiều dịch vụ khác để đảm bảo sàn lát gạch hoặc tường lát gạch cuối cùng trông như mới. Không có hợp đồng thuê mặt bằng . Không yêu cầu kinh nghiệm (đào tạo đầy đủ cung cấp) . Hệ thống giải thưởng & thủ tục chiến thắngThu nhập cao, công việc thích thú Đào tạo, chỗ ở và các chuyến bay bao gồm trong giá. $45,000  + trị giá hàng tồn không kể xe Van  Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0400 675 347 (tiếng Anh).

瓷磚和灌漿修復專家 - GroutPro Applecross $ 45,000.00

珀斯西澳 6149 此利基市場可能只是你一直在尋找GroutPro商機!特許經營主要特點和優點 - :GroutPro專業清洗,維修,與在澳大利亞提供服務的各類瓷磚及天然石材表面的維護和加強。我們的目標是讓你的瓷磚光亮如新,也使他們更容易清潔。 我們大多數的瓷磚和水泥清潔工我們提供專業的瓷磚和灌漿清潔服務,修理和更換損壞的瓷磚,灌漿或完全重新灌漿,更換矽膠密封圈的修復,具有先進的瓷磚和水泥密封,滑組合在一起的不同地面處理,玻璃修復與玻璃保護,衛生間,淋浴,廚房和客廳改頭換面,兵馬俑和石板sealingand許多其他服務,以確保您的瓷磚地板或瓷磚牆面最終看起來像新的一樣。特點和優點:。業主經營的。包括在銷售車輛。沒有經營場所租賃。不需要任何經驗(全員培訓提供). 。獲獎的系統和程序。持續的支持和培訓。大型保護領土。完美融合的收入和生活方式. 。多種收入流 培訓,住宿和航班包含在價格  $ 45,000 +股票價值時 詳情請致電/文0400 675 347(英文)

Property Maintenance, Landscaping & Artificial Lawn Business $20,000.00 - Vosnacos Way, Tapping, WA
MUST SELL!! Better Than Grass specialises in residential property maintanance, landscaping, supply & installation of high quality Artificial Turf, Paving and Paving Repairs. Due to other commitments, we regretfully need to sell this business. There is considerable potential for growth and expansion into other areas of landscaping and property maintenance. Included in purchase price is the following:  2007 Holden Rodeo Ute - 8x5 Tandem Axle Trailer - All necessary equipment inc. Compactor, Cement Mixer, Wheelbarrows, Misc Tooling, Hand tools - iPhone 6s (inc. number) - HiPages Account with c/w recommendations - Webpage/Email Accounts - Some Artificial Grass and paving stock Please call / text 0416 380 010 (English) 
PHẢI BÁN ! Chuyên môn hơn là chỉ có cỏ giả. Chuyên bảo trì nhà ở, cảnh quan, cung cấp và lắp đặt cỏ nhân tạo chất lượng cao, lát nền và lát sửa chữa. Do làm chuyện khác, rất tiếc chúng tôi cần phải bán kinh doanh này. Có tiềm năng đáng kể cho sự phát triển và mở rộng sang các lĩnh vực khác của cảnh quan và bảo trì nhà cửa sân vườn. Giá bán bao gồm:
- Xe Holden Ute Rode 2007 - 8x5 Tandem trục Trailer - Tất cả các thiết bị cần thiết gồm máy nén, mixer trộn xi măng, xe đẩy, các dụng linh tinh cụ, dụng cụ cầm tay - 6s iPhone (luôn số quen thuộc với khách hàng cũ) - Tài khoản HiPages với c / w khuyến mãi - Trang web + Tài khoản Email - Tồn kho gồm một số cỏ nhân tạo và các hàng về gạch lót trải. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0416 380 010 (Tiếng Anh) .
割愛!優於草專業從事住宅物業maintanance,園林綠化,供應和安裝高質量的人造草坪,鋪路攤舖維修。
由於其他承諾,我們遺憾地需要出售這項業務。有成長壯大成為美化和物業維護等方面的巨大潛力。包含在購買價格如下:
- 2007年霍頓圈地烏特 - 8X5串聯軸掛車 - 所有必要的設備INC。壓路機,水泥攪拌車,手推車,雜項工具,手工具 - iPhone6S(增量數) - HiPages帳戶C / W的建議 - 網頁/郵件帳戶 - 一些人造草坪和鋪路股票 詳情請致電/文0416380010(英文)
Imported Wholesale & Retail Funiture Business for Sale WA, $1 Mil.
Great opportunity to buy wholesale & retail funitures (x2 businesses) with a very well established for 50 years. Easily run by family. Long lease, good rent and minimal costs with turnover of $2m plus per year. Price includes stock, vehicles, plant and machinery WIWO. Asking price $1m + GST, please call/ text David: 0414 672 502 (English speaking)

Cơ hội lớn để mua một cơ sở kinh doanh nội thất cung cấp sỉ và bán lẻ (2 doanh nghiệp) với rất cũng được thành lập trong 50 năm. Dễ dàng do gia đình. Cho thuê dài, thuê tốt và chi phí thấp nhất, với doanh thu $2m cộng mỗi năm. Giá bao gồm hàng tồn, xe cộ, hãng xưởng và máy móc sản xuất WIWO. Giá rao $1 triệu Úc + GST, xin vui lòng gọi / nhắn tin David : 0414 672 502 (nói tiếng Anh)

伟大的机会购买批发零售家具有很好的50年建立的。容易被家庭经营。长租约,

租金好并用$2M以上,

每年的营业额最低的成本。价格包括股票,汽车,工厂和机械WIWO。要价$超过100万消费税,详情请致电/文字:0414 672 502(英语)